d >en i en blaas RHF.II) nsvormen door U pj, ISCHE KRACMTPIi.. onderbare Bustes. Ook zwakken. Bekroop 1 eu eer» dip-oni^’*, k end toeneming. Geg4. NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN BERGAMBACHT, BERKENWOUDE, BODEGRAVEN, BOSKOOP, GOUDERAK, HAASTRECHT, MOORDRECHT, MOERCAPELLE, - -- - --L. «o* No. 16840 •7- jMFflMO. ikbank Hvraagstuk FEUILLETON. -- Langs verborgen wegen. Avonturen van den beroemden Engelschtn detective HERBERT PORTER. Vrij naar het Engelsch door J. van der Sluys. DE AMATE President Coolidge bepleit do behoefte van Amerika aan Kruisers, Dit blad verschijnt dagelijks behalve op Zon- en Feestdagen DflltufliTwavuxDlknjRJDlv W VUlzTj, DUUrAiftAVlUfN, ÖUöKvvJr, uUUlJlJdvAJl., IlAJL&lIvJEiVJCIXf m.WRidL*«iPrt/K>A> mvmv NIEUWERKERK, OUDERKERK. OUDEWATER, REEUWUK, SCHOONHOVEN, BTOLWUK, WADDLNXVEEN, ZEVENHU HOORWEG. ewillen it de uit- del, maak na II irestaties irtoe zijn sorganen In een uur velt men een boom, die eeuw noodig had te groeien. [00.- BUITENLANDSCH NIEUWS. DUIT8CHLAND. Malversaties. Wolff meldt uit Dexheim (Rhein-Hessen) dat by de spaar- en voorschotbank aldaar een tekort van 25000 mark is ontdekt. De officier van justitie te Mainz heeft 9 mensch, die baby ts eén vraagstuk Iselkwestie is de hulp van Ondermeel i beste verstand- re en verpleegster. .enboekje aan lichte mijn meer n«ed van Dar es Salaam heeft hy afgelegd In 73% uur, een van de isnetete reizen, welke een kruiser in vredestijd in de warme ge westen gemaakt heeft. Ten 4 uur verliet de Enterprise Aden. Verwacht wordt, dat hy Vrijdagnacht Suez bereikt en de prins half weg de volgende week te Londen terug is. De hertog van Gloucester is Dinsdagmor gen van Sakania in den Belgischen Congo te Victoria Falls aangllkomen, vanwaar hij onmiddellijk naar Kaapstad verder gegaan is. De hertog had voor het eerat van de ziek te des konings gehoord op 30 November, toen hy op de rivier Luapula aan het jagen was. Met groote moeite is hy toen door een woeste streek direct naar Sakania vertrok ken. idelen uit planten- anen gü lijdt, man om een uitvoerige op te zenden aar. i de medicijnen, by DAM, die U alle ^handeling, met de Door Artsen »tuib<r Vele dankbetuiging*, 100 stuk, 3 so, 2W thuis onder rembours postwissel. Z«etr. 21. Den Bas». Wilhelm Miklas, de chr.-sociale president van den Oostenrykschen Nationalen Raad, is tot bondspresident gekozen. iDe uitslag der verkiezing werd door de Chr.-soe. party met stormachtig gejuich Be groet. Nadat Miklas had verklaard de verkiezilg aan te nemen, legde hij den eed op de grond wet af. -dm Imorgkring; 0X01 Advortantiën in het Zaterdagnummer 20 ._i de helft van den prtfa. 1—4 regels 2J5, elke regel meer 040. Op m IncMoute iM*<leeUn«m b# contract tot mw pmtauordn randen worden berekend neer pteaUraimte. worden ingezonden door tuuchenkomst van sdiede Boekhande- agentea en moeten daag» vóór de plaatsing aan het van opname versoberd te rijn. ADVERTENTIEPRIJS: Uit Gouda en^mstiwhsMb^^ tot én bwrgkring): 1=4 1.55,’ «ta raj? mür 0°80. Adrar bKlilltallH bijslag op dén prjjs. Liefdadigheids-advertentiën INGEZONDEN MEDEDELINGEN: 1—4 rog de voorpagina 50 booger. Gewone «ui verten tien en pr(js. Groote letten en i Advertentiën kunnen worden - laren, Advertentiebureaus en once r“ Bureau zijn ingekomen, teneinde van ten dus geringste inhaling, ehoorlijk ock-out. zaak is in de vorige Congreszitting grondig onderzocht en behoeft geen nieuwe verkla ring. De president drong aan op aanneming vanl •-- Senaat, met schrapping daaruit van de clau sule betreffende den tyd, welke bepaalt dat de schepen bónnen drie jaar op stapel mot ten worden gezet. Voor de bedeesden Sn achterdochtigen, verklaarde de president, wensch ik te herhalen dat Amerika milita ristisch noch imperialistisch is. Velen in Amerika en in het buitenland die vqortdu- rend deze beschuldiging uiten zyn dezelfden, die er in zich zelf nog sterker naar hunke ren, dat Amerika zyn hulpverlening tbt buitenlandsche mogendheden uitbreidt. Wanneer dergelijke hulp wordt verleend is daarvan het onvermydelyke gevolg dat wij belangen in het buitenland krygen. Herzie ning van onzen gdbruikelijken steun en Be scherming aan dergelyke belangen zou neer komen op een afbreuk aan de souvereiniteic van Amerika. Onze grootste buitenlandsche belangen liggen in het Britsche Ryk, Frank- rijk en Italië. Omdat wy voortdurend be zorgd zyn om deze belangen, betwijfel ik of ook maar iemand de veronderstelling zou wagen dat deze landen meenen dat wij mili taristische of imperialistische bedoelingen tegen hen koesteren. Wat de kleine landèn betreft wenschen wy stellig geen hunner. Onze algeheele invloed wordt aangewena ten behoeve van hun onafhankelijkheid. Wy wenschen van harte dat hun souvereinitdit wordt geëerbiedigd. Een ovatie voor Lady Astor. Lady Astor, het vrouwelijke parlements lid, verwekte gistermiddag by haar verscho ning in het Lagerhuis, groote opschudding- De zuivelproductie. Voldoende ter voorziening in de be hoefte der V. S. Sterke uitbreiding niet wenscheltjk. iHet ministerie van landbouw in de V^r- eenigde Staten heeft aan de hand van öe productiecijfers over 1927 er de aandacht op gevestigd, dat de jaarlijksche productie van melk en zuivelproducten in de V. S. thans .1 h ij,IK! ■- goiime (in in\r. met een vurroode japon en een erby kleuren den vuurrooden hoed. Lansbury was juist bezig met een vraag te stellen, maar kon zich temidden van het gejuich voor haar niet verstaanbaar maken. Verscheidene leden van de arbeiderspartij riepen haar luid toe, dat zij „rood was ge worden” en noodigden haar uit, om bij hen te komen zitten. Lady Astor was zoo van streek door de ovatie, dat zij haar handen een oogenbük voor haar gezicht hield, dat waarschijnlijk even rood als haar toilet was geworden. VMM. WATKN. De vliegramp b(j Rio de Janeiro. Men heeft nagegaan, dat de vliegramp bij Rio-de-Janeiro meer dooden heeft gekost dan nog ooit te voren by één dergelijke ramp waren te betreuren geweest; nd. veertien. De ramp geschiedde by het Cobnnei'and dichtbij Rio-deJaneiro. Het vliegtuig ging naar men uit de berichten der laatste dagen, reeds weet het stoomschip Cap Arona tegemoet, aan boord van wedk schip zich de beroemde Santos Dumont, een der vele „vaders van het vliegweren” bevond. Het was om dezen vermaarden Braziliaan te verwelkomen, dat de tocht met het groote vliegtuig ondernomen was. De doodenlijst bevat de namen van tal van lieden van aan zien en gezag in de Bzaziliaansche hoofd stad, zooals Tobias Moscosco, ingenieur en vice-president van het Polytechnisch Ins|I- tuut, Amaury de Madeiros, die parlements lid is voor Pernambuco, het gemeenteraads lid Ferdinando Laboriau, de zeer venqp- gende advocaat Castro Naiza, dr. Aroorape van het Polytechnische Instituut, prof. O|i- veira Voutinho, de hoofdredacteur van Het Braziliaansche Journal met zijn vrouw en verder de bestuurders Paschen en Enet fn de monteur Butzen. Volgens de ooggetuigen was het vlieg tuig, voor het viel in brand gevlogen. Er zijn elf lyken opgevischt. Een der monteert was nog levend uit het water gehaald, hü stierf echter in het ziekenhuis, na sleclfts even by bewustzijn te zyn geweest. De man heeft nog kunnen zeggen, dat een benzine leiding gelekt heeft en dat de ontsnappende dampen waren ontploft Een ander element van onzekerheid -is blijven bestaan: men weet niet precies hoe veel menschen er in het vliegtuig waren; misschien zijn het er nog meer geweest dan 14. De Braziliaansche regeering heeft een nationalen rouw uitgeschreven. De feesten, die ter eere van Santos Du mont waren voorbereid, zijn natuurlijk ver vallen. In het Britsche Lagerhuis hebben gisteren de verschillende afgevaardigden beproffd om een uitvoeriger verklaring van Sir Austen Chamberlain te verkrijgen aangaan de de houding van de regeering tegenover Duitschland inzake de ontruiming van het Rijnland. Kolonel Wedgwood vroeg, of de regeering had besloten de ontruiming van het Rynland afhankelijk te stellen van een, Aden aangekomen. De afstand van 1750 mijl wyzigóng in of afdoening van Duitachlands van Dar en Salaam heeft hii afo-eleo-d ifn herstelverplichtingen. De minister verwees Wedgwood naar zijn reeds vroeger af geleg de verklaring. Daarop vroeg Wedgwood of de regeering instemde met het Fransche standpunt, waarbij verband tusschen de beide vraagstukken wordt gelegd, dan Wjel met het Duitsche standpunt, dat tusschén de beide vraagstukken onderscheid maakt. Chamberlain weigerde hierop antwoord te geven. voldoende is om het bdnnenlandsche ver bruik van 863 dagen te dekken, zoodat de jaarlijksche invoer beperkt blijft tot het binnenlandsche verbruik gedurende 2 dagen. Onder deze omstandigheden wordt tegen een sterke uitbreiding der productie gewaar schuwd, daar deze reeds spoedig ertoe zou leiden, dat op de binnenlandsche markt niet voldoende afzet gevonden kan worden. In dat geval zouden de Amerikaansche auivel- bereiders op export zijn aangewezen en dus niet meer in de gelegenheid zijn te profitee red van de hoogere prijzen, dóe tengevolge van de beschermende rechten in Amerika bedongen kunnen worden. De bevolking van de Vereenigde Staten breidt zich jaarlijks met 1.6 pet. uit, zoodat by een galijk ver bruik per inwoner de binnenlandsche be hoefte ook slechts met 1.6 pet. per jaar stijgt. Daar echter het gemiddelde verbruik aan melk en zuivelproducten per inwoner m het belang van de volksgezondheid aanmer kelijk verhoogd zou kunnen worden (volgens het Amerikaansche ministerie van landbouw zou een verhooging met 50 pet. voor de volksgezondheid het meest gewenscht s|jn), kan door doelmatige propaganda en voor lichting van de veifcruikers nog veel gedaan worden, om den afzet op de binnenlandsche markt uit te breiden. Een verbetering der kwaliteit van melk en zuivelproducten zou eveneens een gunstigen* invloed op het ver bruik kunnen uitoefenen. OOSTENRIJK. i Lawines in TiroL Stoornis van 1 verkeer. Trein in gesneeuwd. In Tirol heeft de enorme sneeuwval veel verwarring aa^gericht. Lawines zijn neer gestort en b|j het werken om de wegen weer vrij te maken moest men telkens ophouden, doordien steeds nieuwe sneeuwmassa’s naar beneden kwamen. Wegens het levensgevaar, waarin de bewoners aan den Itfn van den Aribergspoorweg verkeerden, z(jn ook de huizen in de buurt van het station ontruimd; 15 huisgezinnen, in totaal 68 personen, cijn ondergebracht in een trein, welke in den tunnel by het station staat. Een trein, die op een open traject was, werd door een lawine ingesneeuwd, zoodat hij niet meer verder kon Eerst na 52 uur van ingespannen arbeid kon de baan weer worden vrij gemaakt. Tot ge luk van de reizigers was de trein electrlsch verwarmd. Sld-patrouilles moesten levens middelen brengen. Op den Arlbergetraatweg zyn twee circus-auto’s, waarin zich exoti sche dieren bevonden, door de sneeuw bijna bedolven. De dood in de bergen. Vier slachtoffer». Een echtpaar uit München, dat Zondag ondanks den hevigen storm een door hen ge pachte weide op het Traunsjoch wilde op zoeken, is vermoeddjjk een slachtoffer van de bergen geworden. De reddings-brigade, die Maandag gewaarschuwd werd, heeft wegens de ongunstige sneeuiwtoestanden het opsporingswerk moeten staken zonder een resultaat te hebben bereikt. De ontruiming van het Rijnland. - Een nieuwe bondspresident in Oostenrijk. President Coolidge heeft op het zeventig ste Congres der Ver. Staten zyn vreugde geuit over harmonieuze betrekkingen ti£- tchen bedrijfsleiders en loonarbeiders in de Unie, over de afwezigheid van verwikkelin gen in de industrie en over de groote vaart die er sinds jaren heerscht. 7 Wat de positie van Amerika in het bui tenland aangaat, heerschen, zoo izeide Coo lidge, vrede en de goede wil, die voortkomt uit wederzijd»ch begrijpen, en de weten schap dat de problemen, die kortgeleden nog zoo gecompliceerd schenen, wyken by het opdoemen van de tastbare vriendschap „Deze ongeëvenaarde zegeningen” schreef de president toe aan de ^integriteit en het karakter van het Amerikaansche volk”, ter wijl zyn oprechtheid by het verkeer met «e buitenlandsche regeeringen eerbied en ver trouwen afgedwongen. President Coolidge hield zich vervolgens bezig met de verlaging van die belastingen en de bezuinigingen, door de regeering bij de openbare diensten verkregen, waarvan het gevolg was geweest dat het nationaal inkomen met byna vyftig pCt. was vermeer derd, dat thans op ver over de negentig milliard dollar werd geschat. Het afgelop- pen jaar was de nationale schuld met onge veer 906 millioen dollar verminderd. Wat de buitenlandsche zaken betrof ver- klaarde Coolidge dat het ujtzicht even gup- stig was. Hy zeide dat de pan-Amerikaaji- sche conferentie, den vorigen winter te Havanna gehouden, had bij gedragen tot eèn beter begrypen en samenwerking tusschèn de verschillende landen der nieuwe wereld. President Coolidge besprak vervolge»» den toestand in China, die den laatsten tyd aanzienlyk verbeterd was. De president maakte vervolgens gewag van de quaestie der Grieksche en Oosteh- ryksche schulden, die thans bij het Congrfes aanhangig zyn. Wy kunnen ons, zeide htJ, veroorloven edelmoedig te zyn. Hy ver klaarde dat de handel er wel by zou varen. Het herstel van deze landen wachtte op de regeling en Amerika kon zich ternauwer nood permltteeren het eenige land te zijn, dat aan Oostenrijk de hulp weigert, die hfet zoekt. Het Congres heeft Oostenrijk reefls een moratorium op langen termyn verleend, dat naar verluidt zal worden opgehevfl^i, terwijl Oostenrijk zal beginnen met betalin gen van zyn schuld op dezelfde basis, die Amerika aan de andere landen toestond. Het Kelloggpact noemde Coolidge ,,efn der belangrijkste oo|t aan den Senaat voor gelegd”. Wat de kruiser-quaestie aangaat, zeide Coolidge o.a. het volgende': Onze vloot hééft volgens de algemeen aanvaarde normen een tekort aan kruisers. Wij hebben tien betrek- kelyk nieuwe schepen en twintig, die oud zyn. Het is duidelijk dat in vernieuwing en vervanging moet worden voorzien. De^e =8- efn ABONNEMENTSPRIJS: per kwartaal 2.25, per week 17 cent, met Zondagblad per kwartaal 2.90, per week 22 cent,, overal waar de bezorging per looper geschiedt. Franco per post per kwartaal 8.16, met Zondagsblad 8.80. Abonnementen worden dagelijks aangenomen aan ons Bureau: MARKT 31, GOUDA, by onze agenten en loopers, den boekhandel en de postkantoren. Onze bureaux zijn dagelijks geopend van 9—6 uur. Administratie Telef. Interc. 82; Redactie Telef. 88. Postrekening 48400. dliön' de haiuH. ,,Gaat u allean naar uw kamer terug zei hij zacht. En. gaat uer soorlpopig niet vandaan. En weg was hy Tien minuten later ultte Herbert Porter die zich achter een reclamezuil tegenover Pe;sfon Vallentin geporteerd had, zijn vol doening door even zachtjes te Bluiiten Met vlugge stappen kwaon Helen» Jungmaan het huis uit ze riep een voorbijrijdende auto aan Porter nam een. volgende, een gesloten wagen en; gelastte den chaujfeur de voorste te volgen. De rit ging door hrt Werteh en het Cen trum van Berlijn. Een windelooze reeks van voertuigen schenen allen naar eenleH- de plaats te moeten. Trams liéten hun ge- bd ononderbroken hooren, de' stadatrein donderde over een lange brug. Auto s toe terden zonder ophouden eipdrtijk raasde do auto van de studente langs de Beroltaa en: draaide een zijstraat ia. Zij stopte voor een groote huurkazerne Herbert Porter drukte op de gummibal en lid eveneens stoppen. Helene Junginann sprong uit de wageto, Wierp een snellen blik op de voorgevel van liet gebouw en snelde het huis binnen. Fr was ternauwernood een minuut verlooppn ot ze was alweer op straat terug. Utt haar Iwuding en haar ntouier van loepen bleek dat zn vol kooriéachtige onrast wtut zij stapte weer in de auto en verder ging het weer. Herbert Porter góng een oogenblik later het huis binnen, waar zij uitgekomen was. De geur van Peau D’Espagme schoen nog de zak en schreef het nummer op. Toen rende hij de trap af. Op het dóchtebijgelegen postkantoor bal de hij de telefooncentrale Centrum op en vernam dat 23645 het nummer van d» gra mofoonfabriek „üranto” was. De directeur van de groote grajnoluonfci- briek ontving de detective hoogst verbaasd. Waaraan <lauk ik het genoegen, meneer Porter?” De Engelscliman monsterde even vluchtig den man d^e tegenover hem zat. ,,Kent u een zekere HeQene Jungmannl” Helene Jungjmann...?” herhaald® da di recteur verbluft. ,,Jaeigenaanlig, tvr-a minuten, geleden hoorde ik dio naain vo het éérst in» mijn leven en nu wordt er mij al naar gevraagd... een juffrouw He lene Jumgmami was twee minuten geleden op mijn kantoor hier en ik persoonlijk hel) haar een bedrag van 1000 Mark nithe- taald, dat hier voor haar gedeponeerd wan.” ,,WTe hee't dat geld voor haar gedepo neerd W* ,,Een beroemd viool virtuoos. Vanmorgen heeft hij voor een gramofoonopname ge- speeMi. Van zijn honorarium hebben w;, op zijn verzoek het bedrag Van duizend mark afgehouden en aan haar uitbet aa|d. Kort daarna is hij op rei» gegaan.” De detective keek vluchtig naait de njen gramofoonplaten op de planken in het rota! en vroeg ,,Hoe is de naam van dien vir tuoos ,,Hij js heel beroemd en vrij zijn erg vaag in het trappenhui» te hangen. De detective bleef op d« eerste étage staan. Hij snoof even. Ook iióer hing de geur nog. Herbert Porter ging dé ir*p naar de tweede veél.eping op. Hier was de zoet-soherpe geur nog beter waar te nemen dan beneden hier had dué ge wacht! De detective ging naar da derde trap; neen hier wae de gjeur niet meer Hij ging weer terug naar het tweede trap portaalDrie deuren kwamen op dit ^or- taafl uit. Drie koperen belle», glommen naast verscheiden naambordjee. De delecti vo trok zijn handschoen uit en tastte zaoM en voorzichtig op de koperen bel. Het me taal voelde koud aan. Hij legde zijn baad op den tweeden knop ook deze was koel Na betastte hij den derden en knikt». Deza kleine gele knop voelde nog héél even warm aan. Geen twijfel... aan deze bel was zooeven getrokken. Herbert Porter belde eeiunaöJ.... luid rumoerend ging de bel over, niem&nd deel open. Hij beldo nog eens nog ecus., er was niemand thuis. Op hrt kleine, porseleinen naam plaatje stond „Frau Anna Scbmidt In het midden van de deur was met twee punaises een visitekaartje aangeprikt, waarop gedrukt stond „Ralph Wbldm, Violirt.” Naast de deurpost hing een led met een griffel en op de lei slood „Bel op Centrum 23645 Ral^h”. Harbert Porter ndm zijn notitieboekje Kit 44 „Kijk Herbert eigen oogen gezien. Ja... ik zal i vertellen hij wae niet alleen ook, n«*ei| ami in arm met een knappe, slanke jonge dame!’" I j Lachend, met een humoristische uitdruk king van berusting keerde Herbert Porter zidh naar den kunstenaar toe. Op hetzelfde moment gleed zijn voreebende blik langs het gelaat van <te studente. De laatrte HoaMnippel was uit hauw gezlaM verfwe- nen en met groote, starre oogen staarde ze voor zich uit. Toen beide mannén buiten op de gaag stonden, fluisterde de kunstenaar opgewon- „Er is nog iete gebeurt: de foto ,,De foto „Ja mijn portret... dat is sedert gis terenavond weg.” Herbert Porter stond een oogenblik in eens wat eer huichelaar Porter. Ik heb hem met u blij onze aaawinatHolger Karot. Do brtde hoeren hadden den trein op bet station Pötzlsinodorf verloten en waren te voet den landweg algeloopen, die aaa wowezljden met hooge beuken beplant neer het boach voerde Achten den kleinen viscbvljver liep een grintweg op een bortje stood „Hartiouliaro weg naar Slot Herrenfele.” De vage achaduw v»u de vroeg» ertieme- ring begon rich over de Wijde landen te loggen- Achter de <Mcfcthegroe*te heuvel» zetten de laatste strelen van de scheidende zon den hemel in violette» gloed. De de tectivo weee met de hand recht voor ziek Daar lag, als1 in een mantel van vuur ge huld, een wit kasteelIn de hooge ven sters weerkaatste de goudroode schijn van <te ondergaande zon en één seconde scheen het dat gansch het gebouw in lichte laai» stond „Een benijdenswaardige bezitting zei Herbert Porter. „Gaat u maar mee, we zullen ten weg door de velden gaan. Een kwartiertje later waren ze aan de achterzijde van het groote jachtslot aange komen. StenanenasgiOM en vroolijk lachen drong tot hen door. Een paar fraai ge- schildenie glas-in-lood-ventete^s stonden open. Herbert Porter maakt© er zijn met gezel opmerkzaams op en trok hem mee. Plotseling varetorode hef gelach karte lend parelde een zadht preludium uit den vleugel omhoog Toen zette een viool zacht en Meflljk, sidderend een melodie in, die aanawol tot een jubelend emeeodo. (Wortt TBFVolSl) het desbetreffend wetsontwerp door ten onderzoek ingosteld, aat. met schraDDinr daaruit van de clau- In de gemeentekas van het plaatsje Druis (Rhein-Hessen) is een’ tekort van ruim 20.000 markt vastgesteld. Dreigend conflict in de textielindustrie. 375.000 arbeiders op straat 7 In West-Saksen en Ocrt-Thuringen bestaat sinds 1 December jj. geen arbeidsovereen komst meer. Uit het textielgebied wordt gemeld, dat er machten aan het werk zyn om, na de ver werping van de arbitrage uitspraak van 27 October, de aibeiders tot staking te bewe gen, ondanks het feit, dat er in deze in dustrie een minder gunstige conjunctuur heerscht. Indien het tot een conflict komt, dan zul len daarbij ongeveer 375,000 arbeiders be trokken zyn. De toestand wordt zoowel door de werkge - vers als door de leiders der arbeidersorgani saties ernstig ingezien. ENGELAND. De ziekt» van den Koning. Het laatste bulletin over den Koning is iets gunstiger, maar in welingelichte krij gen wordt gezegd, dat de toestand nég steeds bedenkelyk te. De Koningin en de hertog van York heb ben gisteren voor de eerste maal hun func ties vervuld als leden der Commissie ter be hartiging van ’s lands belangen gedurende ’s K^pgS. ziekte. Met Aeidwin «jjn rij drie kwartier -bezig geweest met het teekenén van Staatsstukken die zich opgehoopt had den tengevolge van de ziekte. De terugkeerende prinsen. De kruiser Enterprise, waarmee de prins van Wales terugkeert, is gistermorgen te WF.STZAAN.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1928 | | pagina 1