Kr5 IE HEE it I UNYA RHEID msvormen door D. Fr. ISCHE KRACHTPIL- onderbare Bustes. Ook i zwakken. Bekroond en eere-diploma’e. In □nd toeneming. Gegs- Door Artsen aanbe- Vele dankbetuigingen. 100 stuks 8.50, 200 thuis onder rembours postwissel. IEUWS- EN tGAMBACHT, BERKENS ffi a. A OUDERKEE ii en blaas ADVERTENTIEBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN OUDE, BODEGRAVEN, BOSKOOP, GOUDKRAK. HAASTRECHT, MOORDRECHT, MOERCAPELLE, NIEUWER- K a. d. U„ OUDEWATER, RKEUWUK. SCHOONHOVEN, STOLWIJK, WADDINIVEEN, ZEVENHUIZEN, m» N, GOUDA MCMBaMT t FEUILLETON. Dit blad verschijnt dagelijks Langs verborgen wegen EE WEEK op Zoo-en FMatdatfea ■wfMk ID HOLLAND: A ander was een BEN ENDUE. fa Ab r T M MM MMtM M IMHM) 4m WoUuddal M 4» >MttUHllM. Oom bofMU «U dM*UP» <m0b4 *m mi i inihilrtrrtli N. M H Fnreea Hr fM* p« kwartaal KU, Hm dageltfln oa toepara, 4m bool ION ICHUIM NENDIJK. De eenzame rots wordt altijd kanti- ger; het kiezel aan den oever altoos ron der. HET GEHEIMZINNIGE TELEFOON GESPREK. I I LM g r t m m a. H. 0. L F. U. Zeeatr. 81, Den Haa<. wat meer het klein talent. Fransche banken. Ook in Konstantinopel is het heerschap aan het werk geweest. In Duitschland heeft h\j zich slechts van kleine bedragen meester gemaakt. De controle-af- deeling van de Duitsche bank heeft voortdu rend alle sporen nagegaan die wezen op het optreden van den onvindbare. Ten slotte heeft de bankrechercheur den man opge spoord in een klein Parjjsch hotel, waar hij gearresteerd werd met een onbekenden medewerker. Hij was nog in het bezit yan 180.000 fr. Wie de man eigenlijk is weet men nog niet ;men vermoedt slechts, dat zijn werke lijke naam is Dupont de la Tour. Vees mokkel* rij aun de Nederlsadsche grens. De Pruisische minister van landbouw heeft in antwoord op een vraag in den land dag verklaard, dat klachten over veenmok- kelarü aan de Nederlandsche grens hem herhaaldelijk aanleiding hebben gegeven m overleg met de rjjksregeering maatregelen te nemen ter verscherping der bewaking aan die grens. Te zamen met de rijksregeering zal nogmaals worden nagegaan, of nieuw* maatregelen noodzakelijk en uitvoerbaar zijn. GOlftSCIl E COURANT Deee woorden door den Britschen Minis ter gesproken wijken wel eenigszins af van zijn verklaringen inzake de Rijnland-ontrui- mijig, waarmede hij in Duitschland al een bijster ongunstigen indruk gemaakt heeft. Zooals bekend hebben zijn mededeelingeit in t Lagerhuis door vragen van parlements leden uitgelokt, nog al opzien gebaard en’ diefstal gelukt was. Maar liet schrandoro niedsje had er niet aan gedacht, did ?e door het aandraaien vag den boofdsohakei&ar het huis zou alarmeeren en zoo asjoeer Karst op de idee zou brengen dat er iets niet in den haak was. Ze is ook geen beroepsmisdadligstarl Dat blijkt ook uHde buitengewoon douane stroek van het Me de echte i concert ENGELAND. De toestand van den Koniag. De toestand van den koiüng is onveran derd. Het bulletin van heden wordt ah hei gunstigste beschouwd van de laatste drie, welke uitgegeven zijn. Er moet thans min der gevaar bestaan voor het zich ontwikke len van een abces, maar zeker is, dat het verloop van de ziekte uiterst langzaam m zjjn werk zat gaan. ZUID-AFRIKA. Een officieele mededeling over de aard beving te Chili. De Chineesche legatie deelt mede, dat «U, nopens de jongste aardbeving, het volgende officieele bericht ontvangen heeft. Talca en Constitution zjjn bijna geheel verwoest. Chilian, San Fernando en Curico en de kleinere plaatsen in de omstreken heb ben belangrijke schade geleden. Tot op he den telde men 250 üooden, 600 zwaar ge wonden en vele lichtgewond*». De regeering zond onmiddellijk hulptrei- nen en de marine-transportschepen met manschappen. Dinsdag waren reeds de spoor- en telegraaflijnen hersteld. Met den wederopbouw van de stad Talca men mei groote voortvarendheid begonnen. Het Con gres heeft onmiddeMyk een wet voor het be schikbaar stellen van twee millioen dollar, bestemd voor spoedwerken, aangenomen, een wet, waarbij de speculatie in bouwma terialen en levensmiddelen wordt verboden, en een wet, vaststellende de plannen volgen* welke de verwoeste streken herbouwd moe ten worden. De Gaja Hipotecaria de Chile heeft on- middellyk ten behoeve der grondbezitters en huiseigenaren in de geteisterde streken voor een bedrag van 30.000.000 pesos m pandbrieven tegen uiterst lage rente en bui tengewoon gunstige voorwaaiden uitge geven. te Seraing (België)’’, met bewijzen aan den •esmiddelen zelf, den len G. DAMMAN, aan JABIIJé (afd. P 85) terdam. ZIEKTE DUIDELIJK zant er is een speciale iekte. BUCTENLANDSCH nieuws. FRANKRIJK. De krach der „GotaHte du Franc” van Mme, Hanau. Hoe de aan deelhouders werden misleid. Hoest - Asthma en genezing door niejg uit plantenextracten, attest: w behandeling sedert 6 ik hoest minder, haal el my krachtiger. Toch g aangetast, want ik op last van 3 genees- jeven. De minste bewe- b oden, doch in die vyf geheel ander mansch fUK H» wmA tr «MA ml iMifgillai tral «mt 4a tamgteg per teapat itaahMl ZaudagaM /KM. «•mm Buream MABnr «L iddelen uit planten- janen gij lijdt, man- t osn een uitvoerige i, op te zenden aan n de medicijnen, b(j IDAM, die U alle >ehandeling, met de en. inzonderheid zijn bewering, dat Duitschland juridisch niet het recht heeft een vervroeg- Avonturen van den beroemden Engelschen detective HERBERT PORTER. Vrij naar het Éngelsob door - J. van der Sluye - DE AMATI. een was er ook nog" Dta ddteotive keek zijn horloge „En, nu, meneer Walden, zullen uw tneirj- 4 bwxMineniheid! maar by het bankiershuis Bruno Philip -ü «t van Herrig, waarmede Damm zeer natet betrokken ia, zijn reke- ningen-courant geopend, die niet afgesloten zijn. By Philip Co. bedroeg de schuld meer dan 2 millioen mark. Bij deze bank heeft Damm een keer 100.000 Mark opgeno men- en bij Herrig een ander maal üelfl 150.000 mark, waarvoor hjj chèques heeft afgegeven. Deze schulden zullen waarschijnlijk door de Berlynsohe Brandverzekering Maat- schappü gedekt worden. Het onderzoek der boeken heeft uitge wezen dat de door Damm opgenomen bedra gen niet in de boeken voorkomen. Huis in de lucht gevlogen. Geen dooden. Gisteren is een boerenwoning aan de Münchberger Strasse in Schwa rzenbach irt Beieren, tengevolge van een ontploffing totaal vernield. Niemand werd gedood, een echtpaar liep brandwonden op, vier gezin-» nen zjjn dakloos. Een internationale, over de geheele wereld gezochte oplichter gearresteerd. Een credietbriefzwendelaar, die in talrij ke steden van vele landen reusachtige bedra gen heeft buitgemaakt, is, dank zy de sa menwerking van verschillende recherche- afdeelingen, o.a. Fransche en Duitsche, on- schadeljjk gemaakt. Deze oplichter, die verschillende' namen voerde en vele talen sprak, betroffen ge woonlijk volwaardige valuta. Opgelicht wer den o.a. Nederlandsche, Zwitsersche en erin, trek de wijde wereld in en probeer gram nota bene uit Berlijn verzonden op een eerlijke manier do oarritew te ma ken, die u op een oneerlijke manier niet gelukt is. En tla u er nlete legen hebt, Oraal, dan, zal meneer Karet, Holger Karst, nu het afgebroken voortzetter.” Herbert Porter zat in zijn rustige, smaak vol en gezellig gemeubelde studeerkamer ia hei deftige Beriijnsche pension, wav hij voor eenigen tijd zijn tenten had op- geslage», nu de ontwarring van de uiterst iugewikk^de knoeierijen bij de groote me- tealtruflt in Sjpoadou zijn aanwezigheid in de Duitsche rijkhhoofdstad voor langoren tijd eisohte. De kluner lag in bet halftlon ker op dte schrijftafel slechts brandde de studeerlamp. De beroemde detective '.wtnan zijn bureau, verdiept in de studie van een nieuw dbeeier dat h«m dien middag was ter hand geeteH. Juist had hij zijn hoofd opgeheven, hij keek strak voor zich uit, de scherpe blik in do leopje ruimte v-’or h?m ^richt, alsof hij oog in oog stond ^net een tegenstander. (Wordt vervolgd). zaken niet langer samen te werken. In 1925 stichtten z\j de ^Gazette du Franc’’, een financieel blad, dat in zjjn eerste num mer uitdrukkelijk verklaarde tot geen enkele financieele groep te behooren. Toen echter het tweetal Hanau-Bloch eenlg< maanden later de „CrOUpement technique de Gérance financière” dprichtte, was de „Gazette” er aanstonds bij om deze onder neming warm aan te Mimi en. De „Croupement technique de Géranca financière” omvatte vjjf w fiancieele Onder nemingen, die succesrieVtlyk werden opge- richt: de Union franqaisè d’emission et d’In- troduction, waarin Mme Hanau en de heer Bloch tezamen 520 van de 1000 aandeelen bezaten; de Société syndicale financière^ waarin zij tezamen ook over de meerderheid beschikten; de Société ttpiQaise des valeurs au comptant, de Omniotn des valeurs fran- 4aises et étrangères en het Consortorlum financier de Bourse et de gestlon. In deze drie laatste ondernemingen hadden beide eveneens de. meerderheid^r aandeelen, kapitaal dezer vyf ondernemingen varieer den tuaschen de één en v(jf millioen francs en bedroeg tezamen il millioen; Mme Ha-? nau was van alle de directrice. Op welke eigenaardige wjjlze het syndi caat ageerde is bekend. Art. 11 van het contract» dat de deelnemers hadden te onderteekenen bepaalde dat de deelnemers het recht hadden elke drie maanden met een maand opzegging uit het syndicaat te treden. Art. 12 was van een wonderlijken aard; het zeide dat de operaties om te kunnen slagen strikte geheimhouding ver- eischten, zoodat de deelnemers zich moes ten verbinden hun afrekeningen te aan vaarden zooals ze hen zouden worden voor gelegd, zonder een enkele bijzonderheid om trent de operaties te kunnen eischen. Toch is het mogelijk geweest voor een bedrag van een half milliard francs aan inschrijvers te vinden. Op het oogenblik, waarop tof arrestatie van Mme Hanau en Lazere-Bloch werd overgegaan, zou het syndicaat voor 170 millioen aan o n s tegen een minimum rente van acht percent en een maximum van... veertig percent uitgeven. Deze hooge rente werd met het kapitaal der nieuwe uit giften uitbetaald, en zij, die hun geld terug vroegen, worden eyeneens daaruit betaald. Mme. Hanau, die nog niet zoo heel lang geleden handelsreizigster was, bewoont thans een luxueus appartement op de Avenue Victor-Hugo; Lazare-Bloch, die reeds een veroordeeling wegens oplichterij achter zich heeft (hij leverde tijdens den oorlog door de z.g. Tube du Soldat een waardeloos voedingsmiddel aan de strijders aan het front), hield zich steeds ietwat op den achtergrond. De financieele wet betreffende de mi»»ien in het buitelnnad. De Fransche kabinetsraad heeft gisteren den definitieven tekst vastgesteld van de artikelen van de financieele wet betreffen-? de de missionarissen. In de toelichting die aan de artikeleq voorafgaat/- wordt nalruk gelegd op het achteruitgaan van den Franschen invloed tn de wereld ten gevolge van de aanhoudende verdiwyning van Fransche missies en hun vervanging door vreemdelingen. DUITSCHLAND. Fraude bij brandverzekering. Het onderzoek tegen directeur- generaal Dumm. Naar de B.Z. am M. mekdt, heeft het onderzoek bü den directeur-generaal Damnt van de Onderlinge Brandweerverzekering verrassende resultaten opgeleverd. Vastgesteld werd dat Damm eigen zakeii op kosten en rekening van de maatschappij dreef. Zoowel 1 Co. als by 1 de ontruiming van ’t Rünland te e i s c h e nj v Ofschoon er in de zaak der „Gazette du Franc” voortdurend wofdt gesproken van verduisteringen, die in de millioenen zouden loopen, is het j|og niet geheel duidelük hoe precies de gewraakte itenipulaties van de beide gearresteerden, pfaithe Hanau en Lazare Bloch, in haar werk zijn gegaan. Zooals gemeld waren Mme. Hanau en La zare Bloch in 1908 tezapten gehuwd. In 1920 werd hun echtscheiding? Uitgesproken, het geen echter voor hen géén reden was om ïn \<|rs«(U-ikt en verstoord om, toen dour niet geweld opengjegooid werd. Ook döspe Ier op het podium k<eek verbaasd op. Op hetzelfde oogenblik viel zijn haiidl eflap na^r beneden. Het spel werd afgebroken. Met drie sprangen wus Holgeir Karst op dc kleine verhevenheid. De toehoorders sprongen veraahrikt van hun zitplaatsen op en staarden niet-bqgrijpeud naar too i.eel voor feen twee mannen stonden daar, dje als twee druppelen water op elkaar’ geleken....- De nieuw-aangekomene rukte den i ijool an strijkstok uit de handen. „Wie bent u De heer des huizes wae met een paar groote stappen op het podium toegekomen. „Graaf... kent u mij niet meer?” De aangeepnokon keek beduusd vam den een naar den ander.. Holger Karst zM-te de viool aan zijn kini en deed die strijkatok over de snaren glij den en toen geschiedde het wonder uit de Amati opsteeg was niet schootedhe gespeel van een maar het jubelend ultzingan van een groo- fa, bewogen kunstenaarsziel Het stralend lied van verrukking, een zoete zang van verlangen, een smachten naar ondefinieerbare ontroering.... Door ddn kleinen kring van liefhebberd voer een gefluister: De mefester!” ging het van mond1 tot mond. Db gravin stohd qp en ging met uitgertrekte band op dén virtuoos toe. 'Holger Karst, ik herken u”, zei f.è at/H- hi- «MMm (Mmh**, M INGEZONDEN MEDEDEEUNGRNi 1-4 Nfl* ds voorpagina M hsaftE. roem en eer laten oogsten. Maar dat was kleine lulsrexjening! En bovendien: ik op v^o isje en u deze jeugdige en vergeven. Over drie kwartier vertrekt van hier een trein, stap dat meneer Karst, er toe bracht zich met muj in x erfcindjog te stellen, waardoor het l«eele stoute stukje is ui (gekomen. Bij een van haar clandestiene bezoeken aan de ka mer \an meneer Karet, had jufirouw Jung- inann e^» briefkaart van de Stettiner vriend ontdekt en was toen op liet schitterend pllan gekomen om meneer Karet een dagje weg te lokken dan liep haar vriend in zijn vermomming minder gevaar Maar daarme» is ze te wij» gewee-w. Want toen kon een kind bègtijpen dat de zaak niet in orde was Door de gewoonte van mevrouw Valentin om le hriiaien wat aan den an deren kant van >l»s telefoon -wordt geeegd kwam ze er achter dat meneer Karet nnj zou raadplegen en toen schretef orte violh- tje hier met een verdraaide hand een brie’- jo om mij van huis te lokken en het on derhoud te verhinderen. Maar jongeman’', bteloot de detective tot den jongen violist gewend, „zoo hebt ge samen de keten ge smeed, waaraan ge nu zelf vastzit Blijk baar", ging Herbert Porter voort, „had meneer WaUden er op gerekend dat Holger Karst, van zün Amati beroofd, hopeloos ontmoedigd zou zijn «i hajf zenuwziek zijn toumée zou afbreken en hem in zijn plaats Als motief voerde Chamberlain aan, 'dat Duitsdüatfd alle bepalingen van ’t vredesJ verdrag nog niet geheel was nagekommi en op het gebied der schadevergoeding nog niet had gepresteerd al wat van Duitschland in dit opzicht werd verlangd. Het tradaal van Versailles vergde, 'dat Duitschland héél de herstelschuld betaalde en pas wanneei dit was geschied, kon Duitschland me| eischen voor den dag komen. Het toeval wil nü, dat een tjjdje geledeii in ’t Lagerhuis ook aan Chamberlain’s col lega, den kanselier der schatkist Churchill! is gevraagd, of ér verhand kan worden ge4 legri tusschen de ontruiming van 't Rqnland en de betaling der herstelechuld. Churchill gaf toen een ontkennend antvtóbrd en zeide, dat dit twee heel verschillende zaken waren, Men ziet dus, dat in den boezem van ’t ka binet omtrent deze aangelegenheid geen eensgezindheid bestaat. Nu heeft Chamberlain zün uitspraak we| een weinig verzacht door er onmiddellüg aan toe te voegen, dat de;kwesties ook eeri politieken kant hebben en dat Engeland voorstander is van een spoedige ontruiming» maar zün nadrukkelyke mededeeling, da* Duitschland geep rechtsgronden voor^rt onmiddellykte ontruiming kan aanvoerenj heeft ondertusschen in Duitschland een bijster ongunstigen indruk gemaakt. Be vreemding zoowel als verontwaardiging hebben zich van de Berlünsche politiekq kringen meester gemaakt en deze ontstem ming en teleurstelling komen ook in allé Dnï?ïh^1r-“t5-Ujr“Jti - - Cnamberlam’s standpunt, zoo redeneert men te Berlyn, druischt niet alleen in tegen letter en geest der te Locarno gesloten ver dragen, maar is ook in stryd met het vredes verdrag. In Duitsche kringen meent men, dat de opheffing der bezetting kan worden geëisdht, indien Duitschland voor afloop van den vijftienjarigen termyn bewpzen van z(jri goeden wil heeft afgelegd. Om de juistheid van ’t Duitsche standpunt aan te toonen en zoodoende tevens Chamberlain’s ongelyk, wordt van Duitsche zijde gewezen op het oordeel van verscheidene neutrale en ooX Engelsche juristen, die het steile standpunt der Fransche nationalisten in dezen als ave- rechtsch hebben veroordeeld. Zelfs verscheidene conservatieve bladen laken Chamberlain’s houding, waarbij zij opmerken, dat, wanneer men doorgaat meu juridische haarkloveryen ,er nog verschei dene decennia kunnen verstrijken, voordat de kwesties, die Duitschland en de geallieer de scheiden, worden opgelost. .,Eu wie is die inau. daar dan vroeg do graaf aan do Muteren. „Een mislukt amateur-misdia.liger’ ant woordde Herbert Porter „Iemand, wiena bra\ouretukje mtejukt is. Ja aeker, meneer Ralph H’alden... U bent ontmaskerd. Uw plan wua anxtere zoo kwaad niet: Juffrouw Jilngmann, uw verloofde, was (mail1 genoeg om Op uw smeek beden In te gaan, toen ze dien nacht de viool voor u stal, gebruik makend van het moment dlat méneer Karet even naar de keuken was gegaan en viool- casette en sleutel onbeheerd Iwd gelaten. Ze hazl op de loer geiegeo 1 En een. val- ache ridutef van de kamer had ze ook, het Ueve meisje. Het arme kind liet zich be praten dat u alleen maar een eerste-klaase viool noodig had om een dér grootste vtr tuozen ter wereld te worden. Ook de foto hebt u niet zonder talent gekopieerd... de gelijkenis is werkieiijik frappant. Tijdens het ooncart bü den Rijkskaase- lier had juffrouw Jungmann het portret even „geieewi”, toen meneer Karei thui» kwam stond het weer op zijn plaats. Maar toen meneer Walden zyn „tournee” moest' beginnen en hij zijn uiteriyk af en toe mopst ,,bi.jwerken", moed het portret mee op reisl vandaar dat bet later de'initief verdween. Het spook dat u, meneer Karst, nachts gezien Inbt, de griezelige ver schljnSng van uw evenbeeld, was niets an- ddre dan onze vriend hier. Hij was een beetle ongeduldig, hij opende liet, raöm te vroég terwijl hij in zenuwachtige spanning wachttp op het lichtsignaal van zijn ver ’loofile, dat hem moest berichten dat de Het Pant van Kellogg. Kijnlandontruuning en Duitsche herstelschuld. Sir Austen Ghamberlain en de Amerikaan-I sche ambassadeur Houghton waren giste-i ren de voomeamste gasten aan een diner) gegeven ter herdenking van de onderteeke- ning van het multilaterale verdrag om vaii den oorlog als instrument van land.Mpolitie» af te zien. Houghton las een telegram voor van dcnl minister van bultenlandsche zaken der Vj S. Kellogg, waarin dezê verklaarde, dat he< verdrag uiting geeft aan de gevoelens vaij alle volken der wereld en dat zestig natiesi óf het verdrag beteekend hebben óf er zich by hebben aangesloten dan wel hun voor nemen daartoe te kennen hebben gegeven, Aldus wordt het, zegt Kellogg, de verkla ring van hoop en streven van de menich- heid. In zyn rede zeide Hougton, dat hy he| verdrag niet zoo rechtstreeks kan bespre-, ken als hy zou willen, omdat het op het; punt stond aan den Senaat te worden voor-- gelegd. Ieder was het er evenwel over eens, dat een vreedzame bylegging van de pro blemen, die tusschen de naties rijzen, allesj zins wenscheiük was eirlBrt-^eit, dat het volk van Canada en aat van de V. S. in staat waren geweest naast elkaar in weder-j zydsche veiligheid en tevredenheid te leveiq gescheiden door een onbewaakte grens, kart niet zonder beteekenis zjjn voor de rest van de wereld. Deze beide volken haddeq getoond, dat zjj veiliger en gelukkiger wa-J ren zonder een zee- en landmacht voor hurt bescherming. Chamberlain gaf doelende op de a.s. be handeling door den senaat te kennen, dat als het verdrag de goedkeuring zou ver-i werven vaiudq autoriteiten der Ver. Staten geen regeering zoo gereedelyk en zoo van ganscher harte haar ratificatie zou veriee- nen aan een instrument dat uitging van Amerikaansch initiatief als de Britsche Re geering. De Britsche regeering heeft, zoo zeide hy, na het pact te hebben geteekend, ten volle beseft wat het beteekent voor het voe ren der buitenlandsche politiek en de ver plichting die het oplegt om te trachten alle internationale geschillen door vreedzanite middelen op te lossen. Het pact, zoo betoogde Chamberlain ten sjotte, legt ook een nieuwe verplichting op aan de publicisten der verschillende landen n.l. te werken voor den vrede, langzaam tej zyn met het wekken van achterdocht of het koesteren van achterdocht. 45 -- Die detective draalde langzaan» het hootd om en koek <ten kunstenaar vol belauigsteL ling aan. Met een gezicht zoo wit als een do5<k stond Holger Karet daar(; onbeweeg lijk, de starre oogen omthoogi, gericht, nam hij de tonen die door de open vensters naar hen» overwaaiden, in zlclh op. Zwaar ging zijn adeni' in den' zoeten, geurenden zomernacht „Nu?’, vroeg Herbert Porter zachtjes. De kunstenaar breidde de armen uit als wilde hij de tonen grijpen en bevend zei hij „Mijn Amiat'." De twee woorden klonken door de nacht als de hall-smartelijke, halt-jubetende ait- roep van een mensch, die na langi, troo« teloos zoeken in den nacht, zjjn verloren gewaand kind, weervindt. En> nog voordat Herbert Porter het kon ver-hinderen, rende de violist door de niet-gesloten <teur het huls binnen De toehoorders in de muziekzaal keken M>TWlWriWRUB« UM Gméb M - I IMa «te 'o.wci.'tóT.rM.tHi M M*Ml M MT prU» Oroote Mtn iMdaa wgrta bartel mv AdnrtaotUhi kunw «arta kMadHakaa* w* MM* dalüw, AdTartMUabwtMU «B «M Ate*** bat Bwm* latilmalB. taMWa

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1928 | | pagina 1