Di Bemeentehuishouding van Gouda. BIJEENKOMST Hedenavond kwart over acht mevr. a. e. h. riesz-noothoven van goor LAATSTE BERICHTEN. Beurs van Amsterdam. iftoden SSSS55 Volgens de wet kan dè Kerbouwing alleen plaats vinden ntët gebouwen Van gewapend beton, bestand tegen aardbevingen. De geheele geteisterde streelt staat onder militair regime; owlé en ^discipline worden op prachtige wipte gehandhaafd. i De President der republiek heeft de ver woeste streken bezocht en den wensch uit gesproken, dat Talca iegéréhet einde van het '•■4 -» TURKIJE. Dé harve maan gaat verdwijnen. Moe^taiïa Keniaj^ heeft nu definitief be sloten ëm ook het "symbool van het oude Turkije op te ruime», De halve maan zal uit de Turksche vlag verdwijnen. De Oorsprong van de halve maan, die door Europe steeds als het symbo^der mohame- daariaèfie heerschappij beschouwd werd, ligt eenigsafnsrln-het duister. Votgehs eeif 'farkséhe legend^ zou sultan Osman fn de'dartiende eeuw in een vizioon gezien hebben,- dat de It^lvé maan* grooter werd, totdat it ten slotte heel den hemel van het Oostèn tot het WeSten overspande. Volgens eeh andere richting zou Richard Leeuwenhart In de twaalfde eeuw in zijn wapetr'een knfis aangebracht hebben over een halve maan, om daardoor een symboli sche uitdrukking te geven voor de overwin ning van hét christendom over den Islam. In iéder geval, thans gaat de hölve ma^n, die eeuwenlang 'Europa bedreigd heerft, ver dwijnen. an7oa BINNENLAMP. Audiënties ten Move. Do (kpóotmeeetor \aa het Huis van do Komrijn" on dé Otytf Va» het Militaire Iiuis vari dó Konmgiir^ maken bekend, dat de collogión, de civile on militaire auto riteitetii, \orèe*iii gingen; 'corporaties on par ticulieren uit fllle doel on de$ lande, ititge- aendwdL do provincie Noord-Holland, die liurf op\\tachtiiig wehsöhen to maken l»ij ol dio wqnsohai voorgesteld te worden aan do worden uUgeaoodigd jch daartoe Wsdhou 7 en 15 December as. sehriftedijfe t| wanden; le. do civiele hoe ren tot R. F; C: baron llontinfcfc, dionst- doenldeti Grootmeester, Prins Mlaur.tsla.m te eKiravMihige2e. de beroeps- «n ro- sorva-o ficfiareró fo< den adjudlant van dienst van de Koniifein, ten Polelze Noordolnd te 'e-Grarorthatió. Damerf uit allo doelen des lands, uitgc zond°rd do provincie Noord-Holland, die wenschen liaar topw&ctuMug te makon bij ol die wenso he n\ voorgesteld te worden aan de Korelngiu, woWoh verzocht zidh daarhe itusscinvi 7 en loj December a.s. schriftelijk te wanden tot do\ Grootmeesteres Van het Huw dor Koningin, Gravin Van Lynden van #a*ide»burg, géboren baronesse' van Nagelt, Lange Voorhout 13 te VGruvon hage. Het ia Haren Majeefto'te bedoeling dego ner. die zioh voor defce atvUöntlóe aanmal- don, bij getegeMhoid vair een of ineor sol- réea to 'e Graveuhaga, te ontvangenBij déze soiréee is bot dragen van 4hnbtsgl'- w«ad of :r«k verpachtend De Kamerverkiezingen. Do Nctlerlaodsclie Christelijke Arbeiders partij hééft de Volgende lijst van candida/ leu voor het lidmaatschap Van de Tweede Kamer vastgesteld 1. N. Dekker, lid van ik® geiuieontuiraad, van Hilversum 2. D. v. Aasclt, lid van den gtjueeoteraad van Voenoüdaaj; *3. L. v. d. Vpjdten, secretarie der partijle Hilversum; 4. F. v. d. Mé, - den, lid van den gemeenteraad van Ede 5. M. N. v. Vulpen, te Hilversum; 6. j' Haverlach, te Hilversum; 7. A. van <ler 'Weord, lid van den gemeenteraad van Vee en 8. F. Voorn, te Hilversum De A.V.R.O. en de V.A.R.A. Op vragen van het Tweede Kamerlid L. L. H. de Visser: 1. 4 Ia het den minister bekend, dat de directeur van den post-; en telegraaf- en te lefoondienst zich gemengd heeft in het ge schil tusschen de A.V.R.O. en de V.A.R.A. en daarby party kiest voor dé A.V.R.O. 2. Heeft de minister daartoe opdracht gegeven en, zoo ja, op grond waarvan; zoo neen, is hy dan bereid maatregelen te tref fen, dat dit niet meer voorkomt? 3. Ia de minister bereid er zyn mede werking toe te verleenen, dat de V.A.R.A. in het overleg omtreht de juiste verdeeling yan dey zendtijd wordt gekend heeft de minister van waterstaat geant- woopi: v .v ad 1. De directeur-generaal der'poste rijen «n telegrafie heeft zich op 12 Novem ber j.L telegrafisch tot de V.A.R.A. gewend in verband met de uitingen van die omroep organisatie ten aanzien van de A.V.R.O. op Zondagmiddag te "voren. Door bedoelde uitingen handelde de V.A. R.A. Irt strijd met den inhoud van een brief van dep ondergéteekende van 26 Januari j.l. aan de verschillende omroeporganisaties, welke Strekking Was mede te deelen, dat, aangezien in de prtictyk gebleken is, dat het bfespreken vap beginselen en gedragin- gen Vïuv de omroeporganisaties voor de mi crofoon', leidt tö'l het kwetsen van de ge- voefehs' van anderéir, geen behandeling van radi"fr-aangelegenhód4n voor de microfoon meer; kan worden tiegestaan. Hét telegram vaarden directeur-generaal herihherde aan é^Jihhoud van dit schrijven en verzocht Verklaring aangaande deze uitingen en omtrent de hooding van de V. A.R.A. in het vervolg. Met ^en en ander wordt geen partij ge kozen voor de A.V.R.O.; ihdien de uitingen van andere zijde waren gekomen, zou op overeenkomstige wijze zyn gehandeld. ad 2r -Het in het.antwoord op de eerste vraag bedoelde schrijven maakte noch maakt een ^ïdere opdracht aan een direc- teur-generaal noodig op den grondslag van dit schrijven ligt hetgeen de directeur-ge neraal in dezen deed, binnen diens bevoegd heden. ad 3. Ingevolge artikel 3ter der P. en T.- Wet zal bij het verleenen van een machti ging tot het doen van uitzendingen de be schikbare zendtijd, den Radio-raad gehoord, naarbillijkheid worden verdeeld over de om roeporganisaties, die voldoen aan nader bij algemeenen maatregel van bestuur te stel len eischen. Het behoeft geen betoog, dat de zend tijden niet zullen worden vastgesteld dan na overleg met de betrokken omroeporga nisaties, dus ook met de V.A.R.A. Felle critiek op den wethouder van onderwijs. In de gistermiddag gehouden raadsver gadering te Dordrecht, heeft mr. dr. J. van Bruggen (c.h.) het beleid van den burge meester becritiseerd. Hij nam het dezen kwalijk vergunning te hebben gegeven voor een demonstratie 16 September der S. D. A. P. en het houden van motorrennen op Zondag. Het college van B .en W. verweet Ry aantasting van het budgetrecht van den raad door het doen overschrijden van toe- f;estane* credieten en het te laat den raad oezenden van stukken en voorstellen. Felle Critiek leverde hy op het standpunt van den Wethouder van Onderwijs, die alleen dan aan de pacificatie wil medewerken, wan neer de wet dit voorschrijft, concludeerend op grond van uitingen van diverse politici 'dat wethouder van Huiden slecht op de hoogte is. Ook andere sprekers getuigden ervan dat zij het beleid van dezen wethou der niet konden bewonderen. De ziekte-gevallen op de „Insulinde". Het ministerieel antwoord op de vragen van den heer Alberda. De heeren van der Vegte en Koningsber gen, ministers van Waterstaat en van Kolo niën hebben op de vragen van den heer Al- „harda in verband met de onlangs aan boord van de „Insulinde" voorgekomen ziekte gevallen, o.m. het voigafnde geantwoord: 1. De ondergeteel^nden hebben een onderzoek ingesteld naar het voorkomen van een besmettelijke keelziekte aan boord van het s.s. „Insulinde" van den Rotterdamschen Lloyd op de uitreis naar Indië. Dit onder zoek heeft de berichten bevestigd, dat inder daad onder de opvarenden van genoemd stoomschip een groot aantal gevallen van keelziekte is voorgekomen, welke ziekte, ge zien de snelle verbreiding over de opvaren den, als van besmettelyken aard dient be schouwd te worden. 2. Volgens de van den Gouvernëur-Gene- raal van Nederlandsch-Indië ontvangen mededeelingen is het schip, alvorens de terugreis naar Nederland te ondernemen, te Soerabaja afdoende ontsmet. Dat niettegen- staande deze ontsmetting opnieuw een aan tal gevallen van een zelfde besmettelijke ziekte zich hebben voorgedaan, mag met groote mate van waarschijnlijkheid worden toegeschreven aan het aan boord aanwezig zyn van ziektekiemdragers onder de beman ning. 8. Volgens de voor Nederlandsch-Indië geldende bepalinge^ was niemand verplicht de bevoegde autoriteiten aldaar van het voorkomen dezer ziekte kennis te geven. Dat dit niet eigener beweging is geschied, mag worden toegeschreven aan het feit, dat, voor zoover bij de aankomst te Tandjong Priok bekend, aan de gedurende de reis voorge komen ziekte-gevallen geen kwaadaardig karakter kon worden toegekend. 4. Het eerste gedeelte van deze vraag (of het toezicht van regeeringsavege onvol doende Is geweest) wordt ontkennend beant woord. Betreffende het tweede gedeelte moet worden opgemerkt, dat de noodzake lijkheid van nieuwe wettelijke voorschriften ten decse nog niet is gebieken. Vanwege ile Indische Regeering is aan de in Indië ge vestigde of vertegenwoordigde scheepvaart maatschappijen verzocht om voortaan dade lijk bij aankomst van een schip in een Nederlandsch-ïndisohe haven aan den havenarts kennis te geven van elke ziekte aan boord, die een eenigszins verdacht In- fretieus karakter vertoont en" in epidemi- schen vorm optreedt, ook al is op de ziekte, de quarantaine- of de epidemie-ordonnantie niet van toepassing. Voorts is hier te lande met de directie van deh Rotterdamschen Lloyd nader overleg popleegd en dit overleg heeft er toe geleid, dat de Lloyd en de ge meentelijke geneeskundige dienst te Rotter dam een regeling hebben getroffen, hierin bestaande, dat de Lloyd den gemeentelijken geneeskundigen dienst opgaven en gegevens betreffende het aangemonsterde personeel toezendt, waarna de dienst onderzoekt of dat personeel kans op besmetting oplevert. Pogingen worden in het werk gestéld om met andere daan-oor in aanmerking komen de scheepvaartmaatschappijen, te Rotter dam en te Amsterdam gevestigd, een soort gelijk regeling te treffen. Eerst wanneer dit overleg mocht falen, kan de vraag woj-- den overwogen, of een ingrijpen langs wet- telyken u-eg noodzakelijk is. Het bewijs van voorgeoefendheid. Een te zwaar examen? Het Tweede Kamerlid Deckers heeft den minister van defensie de volgende vragen gesteld: Is het juisrt, dat van de 12 vrijwilligers «jer kjasse Vaals van het vooroefenings- instituut, die op 25 en 26 October 1928 deel namen aan het examen voor het behalen van het bewys van voorgeoefendheid, geen enkele aan de gestelde eischen heeft vol- «aan, zoodat 10 hunner onvoorwaardelijk zt)n afgewezen, en 2 .ich aan een herexa men moeten onderwerpen? Zoo ja, ia de minister dan bereid, een on- derzoek te doen instellen naar de oorzaken van dezen teleurstellenden uitslag en daar bij ook te doen nagaan de omstandigheden waaronder, en de wij za; waarop het examen werd afgenomen? Stedelijk afval. De „N.V. My. voor Ontginning van Woes te Gronden met toepassing van Stedeiyke afvalstoffen „Myvo" heeft zich thaifs be reid verklaard, alle afvalstoffen der ge meente Den Haag af te nemen togen een vergoeding van 325.500 per Jaar vervoer van de Laakhaven en f 356.500 per jaar by vervoer van de Gemeente-aschstaal. B. en W. van de gemeente Leimuiden heb ben bovendien hun volle medewerking toe gezegd voor het in cultuur brengen der riet- gronden in hun gemeente. TWEEDE KAMER. Vergadering van Donderdag 6 Dec. Voor?i.ter Dr. J. Th de^ Visser Begrooting van Onderwijs enz. üortgczpt werden de heraadsiagiugou over do begirooting \an Onderwija. Kun sten en Wanschappen. Aan de orde was de afdoeliiug Honger Ou lerwijs. Mevr. v. ITALL IE v. EMBDEN (v.-d.) p]«ilto loor een bescheiden autonomie der nnivarukeiJoen, hetgeen ten goede zal komen nun de olfenoienoy IV-noiHining een iKxyjJeeraar geschiedt veelal buden de voordracht om. oorts v cd igvle zij er do aündaehi opdat le Lcid.in en Utrecht niet gedoceerd wordi in miitariie talep. door hoogleeraren. Voor rii*>«r zelf sta i.tiigjheid van die universiteiteu zouden deze over ei^en inkomsten moo.cn lx schikken Mej. W'E.'STERMAN (v -b.) dankte den Minister voor de toezegging, dat een on derzoek zal worden ingesteld naar misbrui ken bij de vivisectie Zij veevigde er de aandacht op, dat verschillende univerBllei- ten gebrek aan ruimte hebben. Vroeger werden de grootste gebmwen neergezet, dia men niet noodig had, maar tliane bouwt men beelehiaaj niet meer. Zoo !s uitbroi ding van de aft», bouwkunde in Delft zeer noodig. Ds heer VAN GIJN (v.-b.) bepleitte instelling van een leerstoel in de koloniale staatlwishoudkunde te Ledden De heer L JNGBEEK (h.gr&.p.) becriti- seerde de uitgetrokken subsidie van 10.000 gfcilden voor dé Katholieke handelshooge- schooi te Tilburg. Do lieer OUD (v. d.) zeide dat de vrij- zinaig-demoorat«t (huin stem aan het >sub- sidD-voorstel voor de R.K. handetaiioogtj- school te Tilburg niet zullen geven. Do lieer ALBARDA (s.-d.) zeide van meening te zijn dal) ails <toze sub-ndit* wordt toegestaan er strplkw geen reden en geen recht is, subsidie to onthouden ybor een RlK. Technische Hoogesohool, een R. K. Landbouw Iwo^oeohool, een Christelijke handelsschool e«z. Do heen VISBCHER (a.-rbetoogde, aat door beoefening van de Gfyreformeerdq wetenschap een^proêvstanteehe cultuur is, ontstaan. De KNtholieken hebben daarvan een gezagenden invloed ondervonden, dia ook zijn stempel heeft gedrukt op helt uiiiiversLeitswezen. Voor we echter over gaan tot het toestaan van dergelijke pos- ton, moet geheel project t v tafel lig. gen. Do Hooger Or<ierwijawet «moet dan eerst gewijzigd worden. 9pr gaf den mi nister in overweging den post terug te nefnen De heer SCHOKK ING (c.-h.) bestreed eveneens dien post voor de Katholieke han dels hoogeechool. Miaistn.. WASZINK zou aan mevrouw v ItaMie-Van Embden de vraag willen atol len Wanneer ls een lichaam autonaam Dit hangt trouwensr samen met de midde len - doch daarover beschikken de univer siteiten niet. Do benoeming van hoogieeraareoi door do universiteitMi zelf zou spr. niet wenschc- lijk voorkomen. Spr. zou het vooc do universiteit te Gro ningen buitengewoon onaangenaam vinden oni het onderwijs in de moderne talen te verplaatsen naar een andere universiteiten er is waarschijnlijk geen. voWoende aantal leerkrachten beschikbaar omi dat onderwijs ook tot de overige unaversl'eUeo uit te breiden Naar den omvang van de vivisectie wi spr. wel een onderzoek doen instellen ten einde te kunnen beoordieelon ol eenig in grijpen noodig is. Het aantal studenten in de bouwkunde aau do Technische Hoogeschool is de laat ste jaren niet meer stijgende, althans piet belangrijk. Niettemin arkent spr., dat ver betering van de ruimte en inrichting aan die afdeeling gewenscht is en spr. hoopt dat het in het komende jaar mogelijk zal zijn mat een suppletoir© begirooting daar voor te koroeni Ten aanzien van de homoeopathi® ia het niet duidelijk geworden of men een leer stoel wenscht naast de pharmacologische of naast de Interns faculteit- Spr. zal dit nagaan. Wat de suilKüdieering van de R.K. llan delshoogeschool te Til'burg betreft, de/e lioogcschool i» wettelijk niet geregeld. Wan neer men echter den edsch ging stellen dat die regeling eerst moest geschieden, dan zou men dit standpunt ook moeten hebben ingenomen ten aanzien van, de Handelshoo- gedchool te Rotterdam, die reeds jaren lang wordt gesubsidiewti. Spr. vertrouw daarom, dat de Kamer den pof# van 10.00U gu'den voor die Tilbungwcho Hpndelshoage- school zal goedkeuren. Mej. GROENEWBG (s -d.) bracht bij art 17 eenige oude klachten over de toe standen bij da Rij ksklirB eken 4e Utrecht 1 sprake. Zij hoopt, dat aan het persoonlij W' regime van die klinieken een einde zal ko men ©n dat het «al wórden vervangen door een ./betere leiding. Minister WASZ INK herinnerde efe aan, dat de klachten destlj<fe In handen van «en onpartijdig» deskundige oomroèMie zijn ge steld IiJussehe/i erkent «pr wel dfit ver andering in de leiding dier klinieken ge- Wien8cht is. Daarbij zal 't Lc'Ddsohe be stuur hem tot voorbeald dienen. De heer MARCHANT (v.-d.) behandelde bij art. 31 het geval, dat een hoogleeraar to Dölk een assistent-ingenieur te Delft die 23 jaair in Functie Is gteweest, feitelijk heeft gedwongen 1/3 van zijn traiktement af te »ta«n ten behoeve van een tweeden asftiistoirt, die deze hoogleeraar meent ndo- dig te hebben. Spr. acht het standpunt van het Rijk, dat dit daarmee niet» te maken heeft, niet juist ^mister WASZTNK lichtte toe, dat het hier een part óul:ere overeenkomst betreft tusschen twee personen. De subsidiepo8t werd met 54 tegen 34 atemmen verworpen. Vóór de Katholieken en de anti-revoluti on nai ren, lièhalve prof Vissoh». Daarna kwam aan de orde dé afdeeling Voorbereidend hooger en middelbaar onder wijs. Mevr. BAKJKER-NORT (v.-d.) d>ong aan op spoedig» verbouwing en vergrvo ting van bef; gebouw der R H.B.8. te Zalt Bommel en op ricn suppletoiren post voor snbsidieering van het Theosofisch Lvceiim ,,Drafna" te Naaiden. Minister WlASZ INK antwoordde mevrouw Bakker-Nort, dat de subsldicoring van het Theosofisch Lyöeum later wept aanee- ^raagid Aan dlafc voor d© Jarische TI.B.S. Intusschen moet spr. met toezeggingen voor het volgende jaar voorz:ohfig Zijn, omdat Wj niet weet wie dan het minister schap zal beklaedm Van de wederinstelling van het examen van toolaitln? tot do H.B.S. vcrwaöht spr goede resultaten. Ten aanzien van de salarieening zeide spr., dat het niet mogelijk ia te bereiken da> de betrokkenen volkomen tevreden z ;n, waarmee spr echter nie<t erkent, dat de ,ejcldendrt regeling volmaakt is. Avondvergadering. Geopend 8 uur. Voorzitter de heer Schaper. Waterstaatsbegrooting. Aan de orde was voortzetting van de be handeling der WatoiretaatsbegTooting voor 1929. Bij de afdeeling Luohtvaart merkte de heet KNOTTENBELT op, dat bij Nota van Wijziging wordt voorgesteld om art 156 te verhoogen m»t f 26.500. Bij spr en oo.c bij andere leden, heeft deze wijze van wij ziging van de begroeting den indruk ge niaakt, alsof db Kamer overrompeld is go- worden. De-.o post had direct op de begrooting moeten wordm gelimolit, of hij had bij afzonderlijk wetsontwerp moeten worden voorgesteld. Dan had de zaak ten mins Si in de afdeelingen kunnan wordien behan deld, liet geen thians niet het geval is ge weest. Dé minister merkt in de Nota van Wij ziging op, dlat het hier een zéér eenvoudi ge quaestio betreft, maar wanneer dat zou te, dan ia ar ook absoluut niet zooTI groote hiaat mot de belvandeling er van. Er zal een nieuwe Rijksluchtvaartdienst worden ingesteld, waaronder ook de dien sten van an lere departementen zullen wor den ondergebrachtDit nfu acht spr. ten zeerste ongewenscht, waoirbij hij er nog op wijst, dat de bestaande toestand aan allo edsohen voldoet en In het geheel geen ver andering behoeft. Dé Minister van Waterstaat de heer VAN DE VEGTE. naan het bij nota van wijzl ging gadane voorstel terug. Bij de afdeeling- Spoor- en Tramwegen merkte d» heer KR IJGER (O.-h op, dat de tarieven van onze spoorwegen in vor- gélijking met andere landen nog steeds hoog zijn en dat een verlaging dier tarieven zevr zeker gewensclht is. In d.t verband wees spr. er op, dat naair zijn meening electr fioatio der spoorwegen een verlaging der tarieven, zeer zeker in de hand zal werken en daarom drong spr. aan op zoo spoedig mogelijke edectrificotie van allë lijnen, die daarvoor in aanmerking komen, opdat zoo Spoedig mogelijk tot vèrÜaging der persottentarieven kan worden overge gaan, waarbij spr. vooral denkt aan een verlaging! voor lange trajecten GEMENGDE BERICHTEN. Diamanten-modeshow. Een aantal vrouwen uit de deftige krin gen in Londen hebben zich Dinsdag in de balzaal van een hotel in Mayfair laten op sluiten, om een „jewel song parade" by te wonen, die de modiste Ann Talbot in sa menwerking met het Britsche Juweliersver- bond op touw had gezet. De mannequins droegen by haar kostbare toiletten sieraden ter waarde van 24 mil- lien gulden. De deuren van de zaal waren niet alleen op slot, maar werden ook nog bewaakt. Geen vrouw mocht de zaal verlaten vóór de show gedaan was en alle kleinoodiën goed en wel aan het gezicht onttrokken waren. Oaderzoek van een duiker op het wrak der „Salento"? Mededeeling van den Italiaanschen consul. Het raadslid Termes te Zandvoort had volgens de Tel. gevraagd een onderzoek in te stellen op het wrak van de „Salento". Het antwoord op dit verzoek bevredigde hem niet. Hy heeft zich toen telegrafisch gewend tot den minister van Marine. Deze heeft hem,'eveneens telegrafisch, medege deeld, dat de heer Termes zyn verzoek moet richten tot de bergingsmaatschappy. De mi nister zal het verzoek sterk steunen. Het raadslid Geera, dat ook in dene rich ting pogingen aanwendde, heeft van den Italiaanschen consul de telegrafische mede deeling gekregen, dat zaer spoedig door een duikertw* onderzoek op het wrak van „Salento" zal worden ingesteld. - Een autobotsing by Zwolle. Giajjerél heeft, naar de Tel. meldt, in de onmiddellijke nabyheid van Zwolle, aan het Lichtmiskanaal een nogal gecompliceerd attto-ongeval plaats gehad, dat voor de in zittenden nog goed is afgeloopen. Een auto uit Steenwykerwold, die in de richting Zwolle reed, hield rechts van den weg stil Tegelijkertijd kwamen uit de richting Mem pel en uit de richting Zwolle twee auto*k de eerbte volgens ooggetuigen met groote, snelheid. De bestuurder yan dezen wagen was van meening, dat de stilstaande auto reed en dat hy achter dezen auto aan d«n tegenkomenden kon passeerpn. Op 't laatst» oogenblik merkte hy, dat Jiet voertuig stil stond. Met een slag botste hy, hoewel krach- tig remmend, tegen den stilstaanden auto aan en vervolgens links van den weg tegen den tegemoetkomenden wagen. Terwijl de auto, die stilstond, nagenoeg geen schade kreeg, zyn de beide andere auto's vrywel geheel verbazend. De auto uit de richting Zwolle was een splinternieuwe wagen, wel ken de eigenaar, de heer B. te Dedemavaart juist uit Den Haag had gehaald. Een han dig koopman, kocht de armzalige overblijf selen van den auto, die 30.000 had gekost voor de som van honderd gulden. Weer een doodeiyk motorongeval. gisteravond omstreeks half zeven kwam Tf' hoogte van de buurtschap Essen, onder re-insenhage, de motorryder Hoover met als duoryder zyn neef, in botsing met een wagen. De aanryding was zeer hevig. De bestuurder van het motorrijtuig viel, werd zwaar gewond en stierf spoedig na het on geval. De duoryder en de voerman van den wagen kwamen met den schrik vrij. Het motorrywiel werd vernield. Het lijk van den heer Roover werd naar het Ziekenhuis overgebracht. Diefstal van een geldkistje met 38.000. Woensdagavond is ten nadeele van deu heer W. de Vries te Woensel een belang- ryke diefstal gepleegd. Toen de dochter des huizes omtreeks 7 uur thuiskwam, ontdekte zy een onbeteekenend brandje, dat spoedig gebluscht was. Voorts kwam zy tot de ont dekking, dat van de slaapkamer van De Vries een cassette verdwenen was. Deze cassette bevatte een bedrag van f 38.000, waarvan 36.000 aan effecten en 2000 aan baar geld. Onmiddeliyk werd de politie gewaar schuwd. De verdenking viel terstond op den buurman W. v. B., die geregeld de familie De Vries bezocht en van den toestand op de hoogte was. Na den geheele avond ge zocht te hebben slaagde de politie erin hem omstreeks half 12 te arresteeren. H(j werd aan een langdurig verhoor onderworpen, waarbij ook de dochter van den heer De Vries aanwezig was. Denzelfden nacht werd ten huize van v. B. een huiszoeking gedaan, doch zonder resultaat. Men doorzocht niet alleen de geheel woning, doch ook den tuin. Van B. werd inmiddels in verzekerde be waring gesteld. Gisterochtend werd opnieuw een inval HL het huis van v. B. gedaan en tenslotte slaagden twee agenten erin, het ijzeren geldkistje, dat tusschen de planken van het zolderplafond verborgen zat, te voorschijn te halen. Daarna werd v. B. aan een nieuw verhoor onderworpen, waarby hy ten slotte bekend heeft den diefstal te hebben ge pleegd en wel om zijn schulden te betalen, Hy ontkende echter brand te hebben ge- - sticht. De geldswaardige papieren in het kistje bleken nog onaangeroerd te zyn. De dader is in arrest gesteld. De dwaze wereld. In het Theater des Wésten» te Berlijn, waar Josephine Baker in een revue «li gaat optrad), is het gisterenavond tot ru moerige tooineelen geeoinen. Josephine vu voor vier avonden gpëngageard, doch ver langde gisterenavond {tiotseding voor Iede re voorstelling een salaris van 1000 mark, wat voor de vier avonden tegelijk uitbe taald rno;st worden. Toen dit niet t schiedde, verklatvtile zij ear nilét aan te denken, om nog verder op te treden, pakt» haar cootuums, wie«jp dfie in den gereed- eta&nden auto en reed weg. Het publiek, dat Josephine wenschte te zian, begon kabaal td maken, niettegen- staande bekend) werd gemaakt, dat men aan de kas zijn geld terug kon halen. 1 Dis poli tile werti' ootbdden|, die enkele rustverstoorder» uit het theater verwijder de Tot iaat ln den avond schoolde hét publiek nog samen voor hef tfheater, zoo dat de poUitie herba&l<lie§ijk moest optreden. RADIO-NIEUWS. Programma voor heden. Hilversum: 5.30 Piano-recital. 6.Dinermuziek. 7.15 Cursus Onderwijsfonds Binnenvaart 8.05 Duitsche Operette-fragmenten. 8.60 Lezing cyclus A.V.R.O.-Nut 9.35 Voortzetting operette-fragmenten. 10.15 Aansluiting St. Servaasldooster t» Maastricht. Huizen: 5.Concert K. R. O. 7.— Paedagogie V. P. lt O. 7.30 Sprekers. 8.15 Piano-recital. 8.46 V. P. R. O.-cursus. 9.45 Piano-recital. Daventry: 7.05 Schubert-pianowerken. 8.06 Vaudeville. :5 8.50 Orgelrecital. .>5 9.55 Omroeporkest. 10.25 Concert 11.20 Dansmuziek. Langenberg: 5.03. Vesperconcert 7.60 Concert uit Mfinater. Pl.m. 10.80 Dansmuziek. in de Zaal der SOCIËTEIT „DE REÜNIE". en Mr. H P. C. M DE WITT WIJNEN. Leden van den Gemeenteraad. zuilen spreken over: Deze vergadering is vrij toegankelijk voor de leden der a£d. Gouda van de'Liberale Staatspartij,'„De Vrijheidsbond", terwijl belangstellenden, die geen Üd zijn der afdeeling, ook welkom zijn. Ei; is gelegenheid tot het stelleii van vragen.HET BESTUUR. STADSNIEUW». GOUDA, 7 Dec. 1928. Gemeenteraad. Agenda voor dé vergadering van den Raad dezer gemeente op Maandag 10 De cember 1928, des namiddags 2 uur, welke ZOo noodig zal worden voortgezet dien avond te 8uur, Woensdag 12 December 1928 des namiddags 2 en 8 uur en Vrydag 14 December 1928, des namiddags 8 uur. Aan de orde: Benoemingen van leden in verschillende 1 commissies en colleges wegens periodieke aftreding op 1 Januari 1929. De ontwerp-begrooting voor 1029 van de (jemeente-Lichtfabrieken. De entwerp-begrooting vomr 1929 van den Gem. ïteinigings- en Ontsmettingsdienst. De ontwerp-begrooting voor 1929 van het Gem. Woningbedrijf. De ontwerp-begrooting voor 1929 van het Gem. Grondbedryf. De ontwerp-begrooting voor 1929 van het Gem. Pensioenfonds. De ontwerp-begrooting voor 1929 voor hét bedrijf Gemeentewerken. De ontwerp-begrooting voor 1929 voor het bedrijf Brandweer. De ontwerp-begrooting voor 1929 voor het bedryf van het Marktwezen. De ontwerp-begrooting voor 1929'voor het bedryf van het openbaar slachthuis. Dè ontwerp-begrootingen voor 1929 van de Instellingen van Weldadigheid. De ontwerp-begrootingen voor 1929 van de Hoffman's Stichtingen. De ontwerp-gemeentebegrooting voor 1929 met verslag van de Commissie van Rapporteurs en Memorie van Beantwoor ding van Burgemeester en Wethouders.; en verder voorkomende zaken. Mevr. Riesz en Mr. de Witt Wynen spreken hedenavond over „De Gemeente-huishouding". Blijkens aankondiging van het bestuur van de afd. Gouda van de Liberale Staats party „De Vrijheidsbond" zullen Mevrouw A. E. H. Riesiz-—Noothoven van Goor en Mr. H. P. C. M. de Witt Wynen, leden van den Gemeenteraad hedehavond kwart over acht in „de Reünie" spreken over de Ge meentehuishouding van Gouda. Dezé ongetwijfeld belangrijke bijeen komst is, behalve voor de leden, ook vrij toe gankelijk voor bc'angstellenden, die geen lid rijn van den Vrijheidsbond. DéZe allen zijn daar welkom. Er zat gelegenheid zijn tot vragen stellen. Natuurkundig Genootschap voor Gouda en omstreken. In de bijeenkomst van het Natuurkundig Genootschap te houden op Donderdag 13 December, zal in de Soc. „de Réunie" als spreker optreden de heer W. C. van de VoHcere, Natuurkundige te Amsterdam. De heer v. d. Volkere zal spreken over Ge zichtsbedrog, Optische illusie, Natuurkundi ge foppery, enz. Lichtbeelden zullen het ge sproken woord verduidelijken. Eerete Nutsavond. Dansavpnd Tilly Sylon. Woensdagavond 12 December, op den eer sten Nutsavond zal de danseres Tilly Sylon met haar ensemble een dansavond geven in den Schouwburg. De danseres zal begeleid worden door Annie Kahlman. De N. Rott. Crt. poemde na een dansavond van Mej. Sylon in Rotterdam, haar optreden van jjroote beteeloenis, en zeide dat zy met haar bewegingsschoonheid de menschen na der wist te 'brengen tot de wezenlijke betee- kenia van den dans. De Haagsche Coprant noemde het optre den van de danseres ten openbaring. Uitvoering Krachtsport. De Goudsche Athletiek- en Gymnastiek- vereeniging „Krachtsport" geeft op Zater dag 16 December a-s. des -avonds TVa uur een uitvoering in de Soc. „Ons Genoegen". De gemeente-archieven in gevaar. Wegens gebruik van minderwaardig papier en slechte inktsoorten. Een schrijven van Minister Kan. De minister van BinnenJahdsche Zaken en Landbouw heeft, een circulaire gericht tot de gemeentebesturen, in welke hy schryft dat het gebruik van minderwaardig papier en slechte inktsoorten de laat3te jaren in bedenkelijke mate te toegenomen, zulks tot schade van de groóte historische waarde van de gemeente-archieven. De Archief-Commissie, ingesteld door de Ver- eeniging van Ned. Gemeenten, heeft daarom gemeend de vraag onder de oogen te moeten zien, welke eischen zyn te stellen aan papier .en inkt om eenigen waarborg te verkrijgen ivoor de duurzaamheid van de geschriften, .bestemd voor de gemeeiite-archievenDe «beschouwingen, dier Archief-commissie, op •éen enkel .punt aangevuld als door den alge- eenen Ryksarchicaris in overweging ge geven, zyn in de circulaire opgenomen. De commissie geeft in die beschouwingen een 1 uiteenzetting van de gevallen, waarin zy le Verschillende papter- Het gebruik van inkt van onderzoek uit in gebruikmaking van sporten aanbeveelt, maakt nog een pun1 de commissie. Posterijen. Kerstvlucht NederlandIndië. 1. Teneinde de gelegenheid open te stel len, de Kerst- en Nieuwjaarscorresponden tie voor Ned.-Indië per vliegtuig te verzen- oen, zal een postvlucht van Amsterdam naar Bandoeng en t^rug worden uitgevoerd. 2. Het vliegtuig zal 11 December a.s. te 7.30 van Amsterdam Schiphol vertrekken. 3. Met dit vliegtuig zal gewone en aan- geteekende luchtpostcorrespondentie (met uitzondering van stukken met aangegeven waarde) kunnen worden verzonden voor' Britsch-Indië, Birma, Siam, Straits-Settle ments, Nederlandsch-Indië en verder gele gen eilanden (Ohina, Japan, Australië enz.). 4. Het voor de onderwerpeiyke stuikken hoven de gewone porten en rechten verschul digde luchtrecht zal eve*«ls tot dus verre bedragen: j, 40 cent per briefkaart of postwissel. 75 cent per 20 ^ram voor de overige stuk ken (brieven, drukwerken, monsters enz.), te voldoen door middel van luchtpost zegels. 5. Aangezien de mogelijkheid bestaat, dat niet alle luchtpost-correspondentie per vliegtuig zal kunnen worden vervoerd (het voor de luchtmail beschikbare laadvermo gen bedraagt ongeveer 300 K.G.) zal de ge legenheid worden opengesteld om door be taling van een extra-recht voorrang te ver krijgen. 6. Dit byizondei e recht zal behagen 35 cent per briefkaart of postwissel. 40 cent per stuk (ongeacht hét gewicht) voor brieven enz., en behoort eveneens door middel van luchtpowtzegels te worden ge kweten. 7. Voor stukken met voorrang is derhalve boven de gewone porten en rech ten verschuldigd: 75 cent per briefkaart of postwissel. 75 cent plus 40 cent vdör brieven enz., niet zwaarder dan 20 gram. 2 maal 75 cent plut. 40 cent voor brieven, enz., boven 20 t/m 40 gram, enz. 8. Verwacht wordt, dat de Verschillende plaatsen op de navolgende data zullen wor den bereikt: van Amsterdam Schiphol 11 December) te Karachi 1/7 Dec., te Calcutta 19 D«c., te Akyab 19 Dec., te Bangkok 20 Dec., qe Medan 21 Dec., te Palembang 22 Dec., te Batavia 22 Dec., te Bandoeng 23 December. 9. De laatste busHchting aan het post kantoor alhier voor deze lucihtzending a geschieden op 10 December a.s. te 22.30. 10. Aan personen, die luchtcorresponden- tie naar Ned.-Indië wenschen te Verzenden, doch aldaar geen relaties hebben, wordt ter kennis gebracht, dat het Hoofd van de Af deeling Vervoer, Posteryen Bandoeng, reid is aan verzoeken om terugzending van het stuk of van den omslag te vdldoen, mits de daarop vallende kosten zyn by gevoegd of tydig afzoneriyk zyn toegezonden, waar voor o.a. gebruik kan worden gemaakt van Indische frankeer- en luchtpostze<gels, of van antwoordcoupons. Voor verdere inlichtingen wende men zicli fot, het postkantoor. Tentoonstelling postduiven. De Postduivenvereeniging „De Zwaluw" hield 2 December 1.1. haar jaariyksch« onderlinge tentoonstelling. Als keurmeester fungeerde de heer Goet- zee uit Rotterdam. De pryzen werden als volgt behaald: Klasse 1, oude uoffers: J. C. EUers le pr.; F. Leys 2e pr.; M. Groenendaal 3e pr.; D. C. Brem 4e pr.; A. de Weger 5e pr.; A. van Tok Z.E.V.; F, Ley s E.V. Klasse 2, oude duiven: K. van Groningeh le pr.; W. Hoütman 2e pr.; J. Krebs 36 pkj G. Sohuttelaar Z.E.V.; F. G. IJsselstyn Z.E. *V.; A. van Tok E.V. Klasse 3, jarige doffers: D. C. Brem le pr.; K. van Groningen 2e pr.; A. Elat 3e pr.j F. G. IJsselstyn 4e pr.; W. Houtman Z.E.V. (.2 nugtl); A. Eist E.V. Klasse 4, jarige duiven: G. Sohuttelaar le pr.; J. J. de Jéng 2e pr.; A. de Weger 3e pr.; A. de Weger Z.E.V.; D. C. Brem E.V. Klasse 6, jolige doffers: A. Eist le pr.; A. van Tok 2e pr.; W. Houtman 3e pr.; J. de Boom 4e pr.; W. Jansen 5e pr.; J. C. EHers 6e pr.; W. Houtman 7e pr.; G. Schut telaar, K. van Groningen, J. de Boom, G. ViSser (2 maal), W. Houtman, allen Z.E.V.; G. Schuttelaar, K. van Groningen, A. van Tok, allen E.V. Klasse 6, jarige duiven; Chr. Gouka, 1' pr.; A. de Weger 2e pr.; Chr. Gouka 3e pr. F. G. Useelstyn 4e pr.; A. Eist 5e én6e pr. G. Schuttelaar 7e pr. en Z.E.V.; K. van Gro ningen; J. de Boom; M. Groenendaal, J. J. de Jong, F. Leys (2 maal), allen Z.E.V.; A. Pluim E.V. Schoonste vogel der geheel tentoonstel ling, winnaar J. C. Eilers; schoonste doffer, winnaar J. C. Ellers; schoonste duif, win naar K. van Groningen. sfcüiffH- - --- Byz. Vrij willigen Landstorm afd. Goada. Ter gelegenheid van het 10-jarig bestaan van den Bijzonderen VrijWiliigen Landstorm organiseert de afd. Gouda op Zaterdag 8 Dec. en Dinsdag 11 Dec. e«» schietwedstrijd in een der lokalen van de kazerne, onder lei ding van den plaatselijk leider den heer A. van den Berge. De ^schietwedstrijden, waarvoor een jury i« benoemd, bestaande uit de heeren M. J. Binnendijk, voorzitter, Th, de Jong, W. Klejn, H. C. Koelman en T. Radix, worden den eersten dag gehouden van 3—6 uur en den tweeden dag van 78 «ur. Nadien, van uur tot ha'f negen is er wedstrijd voor heeren leden van de gewestelijke en plaatse- lyke landstorm-commissie „Gouda", v Dinsdagavond te 9 uur zal in de voorzaat der Sociëteit „Vredebest", Kattensingel de uitreiking plaats hebben van het Mobilisa- tiekruis door den Secretaris van den Gewest. Landstorm-Commissie „Gouda", den- heer Mr. J. L. J. A. van Mlechelen. Vervolgens zal de voorzitter van de Gewest. Landstorm- Comm. „Gouda", de heer J. Dercksen H.Mzn de pryzen der schietwedstrijden uitreiken. De dag wordt besloten met een gezellig samenzijn. Personenauto te water. Hedenmorgen ongeveer half tien is een door een dame bestuurd wordende auto, welke van Rotterdam was gekomen, met bestemming voor Utrecht op den Graaf Flo- risweg naby het sportterrein te water ge raakt. De auto moest een wielryder passee- ren die aan den verkeerden kant van den weg reed. Daar de wielrijder geen enkel teeken gaf, wendde de dame haar stuur om een aanryding te voorkomen en geraakte daardoor zelf met haar auto te water. Door het stukslaan van een ruit kon zy zich zelf bevrijden, zoodat baar geen letsel is overkomen. De auto werd door den heer J. Hulleman met zyn kraanwagen op den weg gehe- schen, waarna deze, met een inmiddels uit Rotterdam ontboden andere auto op sleep-, touw naar Utrecht werd meegenomen. Zuid-Hollandsche IJsbond. De afd. Gouda en omstreken van den Zuid- Holl. Ijsbond heeft gisterenavond onder voorzitterschap van den heer Dr. S. S. Hoog- stra een algemeene ledenvergadering ge houden, welke goed bezocht was. Het jaarverslag van den Becretaris mede de rekening en verantwoording van den penningmeester werden goedgekeurd. De aan de beurt van aftreding zynde be stuursleden, de heeren N-. H* van Schelven, W. J. Frederikse en C. van Eyk werden hei- kozen, terwyl in de vacatures, ontstaan door het overlijden van den heer M. Sytsma en door het vertrek van den heer H. J. E. v. d. Ven, werd voorzien, door de verkiezing van de heeren B. Schilt en Ir. A. J. C. Nugteren. Tot leden der ka&contmiBBie werden be noemd de heeren Frederikse, W. Bokhoven en Jüngeling. De contributie werd wederom vastgesteld overeenkomstig de bestaande regeling, met dien verstande dat ook seizoenkaarten zul len worden ingesteld voor kinderen beneden 1,6 jaar. Deze seizoen-kinderkaarten, zullen zoowel voor leden als ndet-Jeden verkrijg baar worden gesteld voor 1.- Omtretjt de ysbaa.1 werd medegedeeld, dat deze reeds onder water heeft gestaan, maar wegens het ontstaan ^van een gat in den afsluitdyk weder droog moest worden gemaakt, teneinde het gat te kunnen dich ten. Zoodra dit geschied is en dit /al spoedig gebeuren, zal het terrein opnieuw onder wa ter worden gezet en geheel in orde worden gebracht. Als het dan maar vriezen will By de aan het eind der vergadering ge houden verloting werden een 4-tal leden ge lukkig gemaakt niet een haas, sigaren. Agaada. 7 Doe. 8% uur. Sociëteit de Réunie. Byeen- komst van de afd. Gouda van de Liberale Staatsparty de Vrijheidsbond. Sprekers Mevr. RieszNoothoven van Goor en Mr. de Witt Wynen. 7 Dec. 8 uur bovenzaal „Réunie" voor de Volksuniversiteit G. J. D, Mengelen over „Postduiven en Postduivenliefhebbers". 10 ei} 12 Dec. des middags en des avonds en 14 Dec. alleen des avonds, Gemeenteraad. 12 Dec. 8% uur Nieuwe Schouwburg Eerste Nutsavond. 13 (Dec. g uur Soc. „de Réunie" Bijeenkomst Natuurkundig Genootschap. Spreker de de heer W. C. v. d. Volkerè. 15 Dec. 7Va u. Zaal Kunstmin Soc. „Ons Ge noegen" Uitvoering Goudsche Athl. Gymnastiekvereemiging Krachtsport. Agenda Padvinders. Zaterdag 8 Dec. 4 uur Gymnastiek. UiT DEN OMTRBS. BERXENWOUDE. Woensdagmiddag kwam St. Nicolaas ver gezeld van Zwarte Piet een bezoek brengen aan de Openbare school. Nadat door hem de klachten waren ge hoord over de niet-vlytige kinderen en daar voor een vermaning was gegeven, werden de kinderen door hem onthaald. Een en ander gaf veel blydsohap by de jeugd. Vervolgens bracht de Bisschop (enige bezoeken aan huisgezinnen op het dorp en in de buurt schappen en deelde ook hier cadeautjes uit, waarmede hy vele kinderen een blijden dag heeft bezorgd. GOUDERAK. Gemeenteraad. Hedenmorgen kwam de raad in openbare vergadering bjfeen. Tegenwoordig waren met den Burgemeester, de heer H. Bergman alle leden. De vergadering werd op de gebruikelijke wijze door den voorzitter geopend, waarna de notulen werden voorgelegen en goedgei keurd. Medegedeeld werd dat nog niet is ingeko- ftft» «Mt oortree* vow j Goedgekeurd .werd £1» verzoek va» Ue i Muziekvereeniging „Caeciiia" om tyden» het houden van een bazar 10 cent entrée te j heffen. Met alg) at. werd besloten dat voor de bazar 3 schoollokalen mogen worden ge bruikt. Ingekomen waren van Ged. Staten eenige goedgekeurde raadsbesluiten. Van den Minister van Binnenlandsche Za ken goedkeuring van de waarborgsom van den plaatsvervangend gemeente-ontvanger. Een adres van de Nederiandsche vereenx- ging voor onvolwaardigen met het verzoek aan de gemeente, lid te worden van ieae vereeniging tegen een contributie van 60 per jaar. De heer de Bruyn stelde voor aan te slui ten. Wordt aangenomen met 4 tegen 3 stem men. Een adres van het gemeentebestuur van IJsselmonde werd voor kennisgeving aan genomen. Van het gemeentebestuur van Moordrecht een schryven, waarin gezegd wordt afwij zend te beschikken op een verzoek dezer ge meente tot het piaatsen van een lantaarn paal. Een schryven van den accountant van Triet over de gemeentebedrijven, meldende dat hy alles in orde heeft bevonden. Een sohrylven van den directeUr van de Goudsche Waterleiding-My., met de mede deeling dat de meters verlegd moeten wor den, deze zouden dan alle buiten komen. De heer Vleggeert opperde ernstige be zwaren tegen deze maatregel. De Voorzitter zeide, dat, zooals de meters nu liggen, er werkeiyk fraude kan bestaan. De raad besloot tegenover de My. de wen- schelyikheid uit te spreken de meters op de plaats te laten waar zy zyn, voorts de voor schriften van de My. te volgen. Wyiziging begrooting 1928 en 1929 werd goedgekeurd. Een verzoek van de afd. Gouderak van Volksonderwijs om beschikbaarstelling van eeh schoollokaal en subsidie van 60 voor den cursus vervolgonderwijs werd met alg. st. goedgekeurd. Ingekomen waa een voorstel van den heer Vleggeert om in te trekken het raadsbesluit tót een tegemoetkoming van ƒ100 aan ae Ned. Herv. Gemeente. De heer Vleggeert noemde dit raadsbe sluit van 1928 verouderd en berekende dat di\ thans een kapitaal zou zyn van 60 000. De heer Noorlander meende dat wy aan dit oude reoht niet mogen tornen. De heer de Bruyn wees er op dat deze uitgaven geen reoht is, doch een gunst. Het voorstel werd verworpen. Voorstel en W. om de verplichting tot het geven van onderwya in de lichaamsoefe ningen tot 1 Januari 1931 uit te stellen. De heeren Vleggeert en de Bruyn hebben tegen dit voorstel bezwaar. Het voorstel B. en W. werd met 4 tegen 8 st. aangenomen. Benoeming leden waterleidingcommissle en liohtcommissie. De aftredenden werden met alg .st. herkozen, en wel de heeren Both en de Bruyn voor de lichtcommissie en Vleggeert en de Jong voor de waterleiding- commissie. Benoeming leden commissie van toezicht op 'het Lager Onderwtj-s in deze gemeente. In de vacature C. Ooms Czn. was de aanbe veling no. 1 Abr. Boer en no. 2 H. v. Dyk. Benoemd werd den heer Abr. Boer. Vacature P. H. Vleggeert. Aanbeveling no. I P. H. Vleggeert, no. 2 C. Ooms Czn Benoemd werd de heer P. H. Vleggeert. Benoeming lid Burgerlek Armbestuur. De aftredende heer P. v. Schieveen had te ken nen gegeven, niet meer voor een benoeming in aanmerking te willen komen. De aanbe veling luidde S. Verdoold en J. W. Ooms. Benoemd werd na 4 stemmingen de heer S. Verdoold. !De heer Vleggeert stelde voor het Burger Ujk Armbestuur met een lid uit te breiden. Dit voorstel werd met 6 tegen 2 st. aange nomen. In de verordening gemeentebedrijven wérd een wyxiging aangebracht. Bjj de rondvraag vroeg de heer de Bruyn inlichtingen over de z.g. Karrestoep in den dyk. De Voorzitter zegde een onderzoek toe. De heer Vleggeert vroeg of B. en W. nog eens na willen zien de huizen A 84 en A 3b, Wordt toegezegd, waarna de raad in besloten zitting ging ter afdoening reclames. Daartoe in staat gesteld door de leden der afdeeling van Votksonderwys werd gisteren in de openbare school een Sint Nicolaas- feestje gehouden. De kinderen werden ont haald op versnaperingen en gingen allen nog met een geschenk voldaan huiswaarts. HAASTRECHT. Door P. van der Laan alhier is aan B. en W. verlof gevraagd voor den verkoop van alcoholhoudenden, anderen dan sterken drank in het herbouwd* café „het Roosje' Door Burgemeester en Wethouders is aan W. Kompier alhier vengunning verleend tot den bouw van een woonhuis in den polder Galgoord. Een in nood gedood kalf van den landbou wer J. C. Schoonderwoerd werd door den Vleeschkeuringsdienst voor de consumptie ongeschikt bevonden en onder politie-toe zicht begraven. VLIST. Gemeenteraadsvergadering op Dinsdag 4 December j.l., voormiddags 10% uur, onder voorzitterschap van Baron van Hemert tot Dingshof, Burgemeester. Afweaig met kennisgeving de heer A. Stuurman. Ingekomen ia een schryven van den Mi nister van Arbeid, Handel en Nyverheid, waarbij nogmaals wordt aangedrongen op toetreding tot de regaling, bedoeld in het Werkloosheidsbesluit 1917. Daar er in deze gemeente geen personen zyn, waarby deze regeling van toepassing zou zyn, wordt besloten niet tot deze rege ling toe te treden. Op. het adreMrait de GenreeteWk* Land- storm-Commisïle om een bydrage te verlee nen voor een te houden vertjandwedstryd wordt gunstig beschikt en daarvoor een be drag van 10.— toegestaan. Tot lid van het Burgeriyk Armbestuur wordt met algemeene stemmen herkocen de heer J. van Diemen. Mededeeling wordt gedaan van de op 24 November j.l., aangenomen motie inzake de instelling van een Districts-Scbooiartsen- dienst. Tot leden van het stembureau worden be noemd de H.H. G. Boer en J. W. de Jong en als hunne plaatsvervangers de H.H. C. Nóbel en A. Stuurman. STOLWIJK. Donderdagmorgen was het voor de kinde ren van de 3 laagste klassen der beide open bare lagere scholen een feestelijke morgen, want St. Nteolaas kwam hen bezoeken. Om 10 uur trok men al zingende naar het sta tion, immens de Sint zou met den trein uit de richting Gouda arriveeren. Toen de trexn binnenkwam stonden alten reikhalzend uit te zien, en ging een gejuich op toen de goe de Bisschop met zyn knecht uit d« trein stapte naar het voor Z. H. gereedstaande paard. Hierna ging men, na een rondgang gemaakt te hebben met de St. naar school, waar de kleinen flink werden getracteerd en allen een nuttig geschenk ontvingen. Tot af wisseling werd nog een film vertoond en toegelicht door den heer Hagendom uit Gouda. MARKTBERICHTEN, tteöparattere Tuinteravraenlging „Gouda m Ometrekm*. Veiling vary 7 Deo, Witlof I 117-21, II 18-15, Spruiten I 4.30-14.90, 1 1 f 2.50-6.50, U4m I 7- 90, Peen f 2 30-7.80, Knoteu f 1 40-5.00, per 1Ü0 K.G Prei f 0.50-2 70, Sojderle f 0.90-1 70, pet 100 bos. Groene kool fJl—5,50, prr 100 stuks Boerekool .10—15, Andijvie 53—98 c#ut per kiat. Eieren f 8.4Q-10.20 per 100 stake. DRAADLOOZE DIENST. Dr. F. Büchner. f LELDEN, 7 Dec. Gisteravond is in het Diaconessen/huis alhier, na een korte onge steldheid in den ouderdom van 44 jaar over leden Dr. Fr. Büchner, Conservator voor de handschriften aan de Rijksuniversiteit al- hier. Een sloep aangespoeld van een Duitsch stoomschip. TEXEL, 7 Deo. Naby paal 29 op Texel te aangespoeld een sloep van het s-s. „Ingcn- hof" uit Hamburg, dat 21 Novemiber met superfosfaat van Nordenham naar Cings- jynn is vertrekken, maar de plaats van be stemming nog niet zou hebben bereikt. Over het lot van de bemanning, welke uit 12 kop pen bestaat, maakt men zich ongerust. De arrestatie van deu internationalen oplichter. Te Parijs is zooala betond een int. op lichter geojiresteerd, die door unddeil van ecu v«r\alflCKito ewdtetbrief verschillend» NedWrlantteche bankinstellingen voor ruim 1(X) 000 gulden keelt opgetiicht. Naur aanleiding van deze arrestatie ver nemen wij het volgende Op 7 Maart 19B8 beeft iemand, die zich du Pont de ia Tour noemde, Wj een bank instelling te Amsterdam vervoegd met eeu vcrvodacbte credfetbriel op naam van de Nat. City bank of New-York bijkantoor te Genua. De crediétbrief wees aanvankelijk een bedrag van 3000 dollar aan, het cijfer waa veranderd iu 50 000 dollar. Ds kas sier van deze bankinstelling vertrouwds het zaak te niet en weigerde de uitbetaling. De vreetndteling vervoegde zich toen aan een andere bank, en wist in den Hhag, in Utrecht en Rotterdam banken op te liob ten voor vdje duizenden dollars. Toen de politie van deze oplichting op groote sohaai hooide sa in kennis werd gesteld werden door geheel Europa allerlei opapori^gBvwEoeken gedaan. Al spoedig bleek teen uit bat handoéhrift van du Pont de la Tour dat de oplichter dezelfde man was die onder den naam van de Rood© ver schillende banken in Zwitserland op een verv&lschte oredietbrief voor löOOOOFran- sehe francs had opgelicht. De ma» roisds op vaisfch» paaaen. Op ds valsche paa waar mee hl] in Zwitserland was stond dat de Roods op 1 Maart 1890 te Groningen waa geboren. Dé man blijkt te een Roe meen Druoimeoou genaamd, op 5 Februari 1900 te Boekarest geboren Londen Berlijn Parys Bruasel Zwitserland Wee nen Kopenhagen Stockholm Oslo New-York Praag Madrid Milaan Prolongatie 4% Not. 3 N.W.S. 77 RADIO-TELEGRAFISCH WEERBERICHT Verwachting: Matige tijdelijk krachtig© westelijke tot zuidelijke wind. Gedeeltelijk bewolkt. Enkele hagel- of sneeuwbuitjes. Kouder. 6 Dec. 7 Dec. Officieel. li.VTU 12.07% 59X4 69X8% 9.72* 9.72* 84.61% 54.61% 47X7 47X7 86.02% 86.01% 66.42% 66.42% 66X7% 66.67% 66.40 66.40 2.49 2.49 Niet-officieel. 7.88% 7.88 40.22 40X4 18.04 18.04 7/8 Dec. 4.16 n.m.—7.29 v.n

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1928 | | pagina 2