60IIÜSCBE miGODK itcMw F Deze Courant komt in meer dan 6500 gezinnen in Gouda en Omgeving E COOIANÏ NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN bergambacht, berkenwoude. bodegraven, boskoop, gouderak, haastrecht, moordrecht, moercapelle, NIEUWERKERK, OUDERKERK, OUDEWATER, REEUWUK, SCHOONHOVEN. STOLWIJK, WADDINXVEEN, ZEVENHUIZEN, enz. NOEN LEZEIS opmerkzaam dat publicitei bemiddel ngeving is den de EDITIE van de Planten Ho. 16942 Dit blad verschijnt dagelijks behalve op Zon- en Feestdagen EERSTE BLAD. ig53, Gouda Huisvrouw 1RING i Zaterdag 8 December 1928 FEUILLETON. Langs verborgen wegen. De Volkenbond en de vrede. ten men lijdt. Dit nummer bestaat uit twee bladen I K. bureau opnain, verstrooid VERKOOP 8 dagen tijds 1000 ex. zijn verkocht. 100 pags. f 0.25. In eiken boekhandel en bij de Uitgevers A. BRINKMAN Zn. Markt 31 verkrijgbaar. Hebt ge U al voorzien -r van de voor het annpn- nvragen en aan- d EIDE 0PU8E 6160 EX. zoowel in hand- al» in electrieche machine» IARKT SI jn voor ZATER- 1 9 uur. IULDKN ff 0.12%, uüU hliriNH E UllliAM. tsen van «anvra- dingen van ERSONEEL onze m beletsel ten. lat hij zich niet «de verdienste- heer tengevolge jdreigen uit te ..lend optreden. oag»fn<l—rda oplag» CBOO 67a Jaargang, Dudere gevallen, lekte. Avonturen van den beroemden Engelschen detective HERBERT PORTER. Vrij naar het Engelech door J. van der Sluye. HET GEHEIMZINNIGE TELEFOONGESPREK. nomen en de ervaring heeft geleerd dat zijn inzicht goed was. Niet alles weten wy van hetgeen zijn aan deel is geweest in de leiding, die het Kabi- net-Cort van der Linden gedurende de crisisjaren 1914 tot 1918 had te geven. Mis schien is dat aandeel nog veel grooter dan wy weten, want ieder weet dat het heldere oordeel van Mr. Treub suggestief werkte BRIEVEN UIT DE HOFSTAD. CMXLVIII. De huldiging van Mr. Treub. Speculatie in erfpachtgronden. Zijn groote mannen te eeren is een daad van grootheid, aldus erkenden oude wys- geeren reeds. Het is dus een groote daad geweest van ons land dat het een persoon- lijkheid als Mr. M. W. F. Treub is, heeft getoond erkentelijk te zijn voor hetgeen hij in het belang van ons allen heeft mogen doen. Want dat hij heel wat heeft gedaan, waarvoor wy dankbaar moeten zyn, zal wel niemand ontkennen. In de moeilykste jaren en in de moeilykste oogenblikken van die jaren is hij het geweest die gewichtige be slissingen had te hemen. Hy heeft ze ge- Ieder jaar opnieuw pleegt bij de behatide- „ti'z.a hnirnintiiw van hllifomlaMri- VERHUUR voor deze soort en speciaal tarief d. van 1—8 !•- in hét leven te roepen. Ieder begrypt, dat I het onmogelyik is als met één slag de wereld I om te keeren en zal daarom de waarde van den Bond niet afmeten aan den voortgang, die reeds op den weg naar een dergelijke nieuwe wereldorde gemaakt is. Wanneer dan ook twijfel aan de waarde van den Volkenbond wordt uitgesproken, dan is het niet, omdat de toestand, dien men wenscht nog niet bereikt is, maar omdat men vreest, dat hy nooit bereikt zal worden en de Vol kenbond in plaats van een middel ter be reiking een beletsel voor die bereiking zal ftyn. In een vergadering van Volkenbondsver- eenigingen heeft eenigen tijd geleden onze oud-minister van Justitie, Mr. Schokking, de vraag gesteM, of de Pan-Europeesche bewe ging niet in strijd was met het doel der ver- eenigingen en van den Bond. In deze vraag spreekt zich indirect ook de twijfel uit, die zich omtrent de waarde van den Volken bond in het internationale leven doet gelden. Want het doel der Pan-Europeesche bewe ging is de stichting van een Europeeschen Statenbond op het voorbeeld van de Ver- eenigde Staten van Noord-Amerika. En deze stichting zal alleen mogelyk zyn, wanneer de Europeesche volken volkomen vry zijn om over hun eigen lot te beschikken, wan neer met andere woorden het nationale zelfbeschikkingsrecht tot in zyn uiterste consequenties geëerbiedigd wordt, omdat een verbond der naties alleen op de basis van volkomen vryheid .met uitsluiting dus van-eiken dwitng. wr vöH^ of een dëëi van een volk opgelegd, op den duur bestaanbaar is. Maar het doel van den Volkenbond is een internationale orde, die niet het natio nale zelfbeschikkingsrecht tot grondslag heeft, maar den internationalen toestand, die uit den vrede van Versailles is voortge komen, waarby verschillende staten feitelyk alleen door de miskenning van het zelfbe schikkingsrecht bestaanbaar zyn. En dit doel van den Bond stelt hem niet alleen vyandig tegenover den Pan-Europeesche beweging, maar maakt hem ook tot een ab soluut beletsel voor het vestigen van een toestand van internationale broederschap en van den blyvenden vrede. Want het is toch duidelijk, dat de vrede alleen blyvend verzekerd en de staat van internationale broederschap eerst mogelyk kan zyn, wanneer aan de natuurlyke en meest elementaire rechten van ieder volk niet langer geweld wordt aangedaan. Geen overeenkomsten, hoe knap ook in elkaar ge zet, kunnen den stabielen toestand verzeke ren, die alleen het recht in staat is te schep- Vraag geen vruchten van te jongeh stam; leun niet op buigend riet. de geneesmidde- en te vragen aan OT in de Medicjj. Groote Markt Als staatsman, als geleerde, als politicus, als‘leider is Mr. Treub één der grootste figuren geweest die ons land heeft gehad en wij mogen het een voorrecht achten dat wy die figuur bezaten juist in dien tijd dat we die hard noodig hadden. Gelijk elders ook het geval is, zucht ook de Haagsche gemeenteraad onder de be handeling der begrooting. Het gaat weer zeer langzaam, want allee wordt er met de haren by gesleept. De brandende kwestie in onze stad is de grondpolitiek. Nergens is het grondbedrijf zoo groot en breed opge zet als hier, waar men rekening heeft te houden met voortdurende snelle uitbreiding van het bebouwde oppervlak der stad. Het erf pachtstelsel viert hier hoogtij en men heeft het hier doorgezet tot in zoodanig exces dat het op punt staat een kwaad te worden. Het grondbedrijf is indertijd opgezet om de speculaties in bouwgrond tegen te gaan. De gemeente had de macht in handen en inderdaad zal niemand ontkennen dat daar door heel wat prijsopdrijving is tegenge gaan. Maar de gemeente is tenslotte zelf min of meer gaan speculeeren door fabel achtige canons te vragen, waardoor zy de kosten van de gronden opdreef niet alleen voor de erfpacht gestichte panden maar ook voor de andere. Dit laatste woidt helaas al te dikwijls vergeten. Er is nog een zeer groot contingent van huizen en andere gebouwen die op eigendomsgrond staan. Houdt de gemeente met hoogen b, Bleekzucht itis Maag of ust, zwaarten ia i (uitslag, roods ten enz. op elke Rheumatiek 1 lever, leverstee. Alle ziekten vao ling van onze begroolinig van buitenland- sche zaken de beteekenis en de waarde van den Volkenbond «besproken te worden. En het is dan niet alleen de communistische af gevaardigde De Visser, die die beteekenis tot nul tracht te reduceeren. Aan verschil lende kanten spreekt zich de twijfel uit, die anderen, en ook onze minister tracht weg te nemen door op de verdiensten te wyzen, die de Bond in het internationale leven reeds be wezen heeft. Dit bewyst, dat men zich om trent de beteekenis van den Volkenbond niet zoo heel zeker voelt. En het is duidelijk, dat de gevoerde verdediging dezen twijfel niet kan wegnemen. Want het gaat niet om de vraag, of de Bond zich in het internationale leven bij de oplossing van conflicten en het sluiten van internationale overeenkomsten niet min of meer verdienstelijk heeft ge maakt. Aan deze verdienstelijkheid twijfelt alleen wie als de heer De Visser van een opvatting uitgaat, die alles wait niet onmid- dellyk aan den bestaande maatschappijvorm een einde maakt, voor waardeloos verklaart, of wie alleen het volmaakte als waardevol wil aanvaarden. En daarom gaat de verde diging, die ook by de laatste behandeling vim onze bogrooting van buitenlandsche za ken weer door den minister en o,a. den heer Vliegen gevoerd is, feitelyk langs de door den twijfel opgeworpen vraag heen. De Volkenbond heeft reeds herhaalde! ijk goede diensten bewezen, die het uitbreken van gewelddadige conflicten wisten te voor komen. Maar wie aan de waarde van den Volkenbond twijfelt, vraagt van dien Bond meer, ziet dien Bond als wat hoogers dan een soort bemiddelingsbureau, denkt aan de geestdrift, die na het eindigen van den oor log aan de oprichting van den Volkenbond voorafging en aan de bedoelingen, die pre sident Wilson, de vader van den Bond, met dezen Bond had en twijfelt daarom, of de tegenwoordige Volkenbond, niet het uitbre ken van een gewelddadig conflict hier of (laar kan verhinderen, maar of hij in staat I.’, den grondslag te leggen voor een blijvende veilige samenleving der volken, voor een staat van internationale broederschap, die allen oorlog vanzelf uitsluit. En die tiwyfel grondt zich niet op de onmacht van den Bond om nu reeds een dergelyken toestand voegde eröij of ik het niet awaJiijk wilde nemen. En het kwajn uit de brief wai op 12 October gedateerd, dat ie du» dc gewone termijn van aohi dagen. Ik ga! den knecht een fooi en hield de invitatie kaart besluiteloos in de hand De uPnoo- liigmg kwam mij tamelijk ongelegen, ik zit druk in het werk en bovendien ben Jk geen liefhebber van dergdlijke festijnen. Ik lw>n nu eenmaal een eenigazins in mij zelf gekeepte natuuronderzoeker en voel mij bij vreemden niet zoo thuis. Bovendien ben ik ïitet wat men noemtl een ,nHin vUn ’e we- relti”. Maar aan den anderen kant Dr Van Bodenvlortt i» iemand uit de alCeriea- ste kringen hij geweldig rijk en staai bekend als iemand die een «royale hand heeft en gaarne wetenschappelijk wer.c steunt. Ik wist niet goed wat ik behoorde to doen het eind van mijn overpeinzingen was dat ik besloot do uitnoodigang aan te nem»n - ook omdat afzeggen op den laal- sten dag mij onbeleefd) toeleek Zoo stuur de ik vanavond! een jongen, met mijn visi tekaartje dat ik de uitnood’ging in vrien- flHijken dank aannam enz Precies om acht uur was ik in de villi rw den bankier. Het scheen mij toe dat de huisknecht die mijn overjas en hoed aannam, mij een bee tje verwonderd aanzag maar zooals ik zei. ik ben nu eenmaal een beetje onhan dig in irezelschflp en ik kon het mij ook verbeeld hebben. In de deur naar dc salon sdonden de gaMheer en de gastvrouw die de honneurs waarnamen Wordt vervolgd. Dit practische jaarboek is voor ieder inwoner van heel veel nut, feitelijk heeft ieder het noodig. Het sprekendst bewijs is dat in man is, heeft uw lakschoenen volkomen doorweokt en u zoudt zeker)) een paar drbge schoenen zijn gaan aantrekken als u niet een ernstige reden had om) voorloop!g niet, in uw woning terug te keeren. De bezoeker keek een poosje del detec tive zwijgend aan en. kfliute daarop. ,,l held gellji.c. Ik zal probeeren u zoo kort inogelijk deze ongelooflijke geschiede nis te veirrellen. Ik weet voorloopig nog hiet wat er achter steekt. Maar veel goeds waiansebijnlij k niet. Mijn naam is Loeoe, Dr. Cari Loebc. Ik houd mij Iwzig met nlaituurkun ligv stïidieön en woon sedert een ha” jaar hier in Berlijn in «een stille straat, om ongestoord een uitvinding waar aan ik werk, te kunnen voltooien. Ik ken hier zoo goed als niemand en ga ook zoo goed als noo-’t uit. Ik was dan ook bui tengewoon verbaasd, toen ik vanochtend een uitnoodiging voor een avondpartij kreeg en nog wel van- iemand di» ik ab soluut niet ken de be' end o bank lirecteur Dr. Von Boden lorff Inviteer la mij om in zijn villa in Grümwnld zijn gwt te willen zijn voor h»t avondmaal. Nog meer ver- bofifid was ik. toen ik zig dat de uitnoodi- Mner al voor vanavond wai».*’ ..Dat iw in elk geval geen gpwoonte”, viel de defective den spreker in Ie rel a .Neen. Maar dit madiwl word direct oo- zo’ost. De hui«kn.ochf die don brie! bracht verontschi.lU'yi'e zich dbor te zeggen dat h’f de onvelopoé in zBn zak had gehouden en. pas vanochtend had toniggevonilen. Toen was hij hef direct gaan bezorgen en hij „Ik. heb inuueiG gezegil dat ik dtoor nie mand gestoord wenschlo te worden, d!e geen spJciwal afgeloekeud bew ijsje van mij heeft”, zei Herbert Porter op niet on a riemjdelijkeni toon. „Waarom kom je nu toch een gewonen Ijezoeker aandienen ,1 Ikj heb allo mogolijke moeite gedaan om ham wjeg te krijgen zei het meisje, ..iiiw hij wil niet weggaan vóór hij u gespri>\ter( heeft en hij zegt als u ook maar een greintje menschelijk gevoeJ baz’.t, u liem een oogenblikje moet te woord staan.” De deur van de kamer, die half-geophr.d gebleven was, ging eensklaps weer gen ‘el open en de bezoeker trad binnen; „Neemt u my niet kwalyk, Mr. Porter”, zei hy zenuwaöhtig, „dat ik u zoo kom overval 'en, maar ik moet u spreken U kunt er zéker van zijn dat ik niet zoo zou heb ben afangelrongen on zelfs onaangediend bij u zou zijn binnengekpmen, als het niet om het eigenaardigste en angstigste voor val’ wiss), dat ik ooit heb beleefd. De man zag er zoj ontdaan' uit, dat de detective het nliet van zich kon vork rij gen hom zoo maar weer heen te laten gaan bovend en men kon immers nooit weten op welke geheimzinnige wijze hoi^eeti dien Imn, overtomen was in. verband stond met de zoo samengestelde zaak die hem naar Berlijn had gevoerd). En was dat niet zoo, de keten van, zijn gedachten was nu toch renlerbroken dus kon hij zijn bezoeker licht even aanhooren. „Neemt u Üan maar een oogtehlikie plaats”, zei de detective en terwijl hij een 46 - Ovar heel hst gelaat met den krachtigen iiionj.1 en de sterke, bijna vierkante kin on liet hoogo intelligente voorhoof!, lag een uftlrukking van onvrgie en sterke wils kracht Het was hem aan te zien dat hij eriist'g n«hebt en in zijn blik verried iets dat dit nadenken niet zonder resu'*aat «vas dót de gevreesde en scherpzinnige Engplscho 'speurder een uitgangspunt had gevonien, vanwaar hij zijn ondleiraoek wel licht tot een goed resultaat zou kunnen brengen. De stilte ih het nietige studeervertrek werd onderbroken door een bescheiden tik ken op de deur De tcekkvn van den. de tective ontspanden z'dh en met een uit drukking van misnoegen, die echter snel Weer werd beheerscht, riep hij: „Binnen.” Oo denr werd geopend en een vriénde lijk kajnerme’sje kwam binnen dht hdn be- taftl meedeelde dat er een heer was die hem dringend spreken moest. pen. Zoodra ieder volk, iedkre nationaliteit volkomen vry is, en zyn natuurlyke levens- eischen bevredigd voelt, kunnen de volken zich in een internationalen jband van broe- derschap onderling vereemgen en kan ae vrede voor goed verzekerd ayn. Tegen het toestaan nu van dit recht ^erzet zich de Volkenbond krachtens zyn oorsprong en doel. Hij is bestemd om den status quo te handhaven. Maar ook Mr. pchokking heeft er in de Tweede Kamer nóg eens de aan dacht op gevestigd, dat di$ status quo de handhaving eischt van regelingen, die met het natuurlijk leven der volkjen in stryd zyn en dus den vrede in den weg staan. Het vei- drag van Versailles heeft eén kunstmatigen toestand geschapen, met hei doel de macht van sommige volken, door den oorlog ver overd, te bestendigen. Staten als Tsjeeho- Siowakye, Polen, Roemenië^hebben een be volking, die voor een zeer ^root deel, som-s voor ongeveer de helft zich slechts onwil lig schikt in het staatsverband en óf een zelfstandig nationaal besfean ófvereen i- ging met de stamgenooten van over de grens wenscht. Dit maakt niet slechts een blijven de vrede onmogelyk, maar schept een toe stand van voortdurende onnist. En de Vol kenbond, die tot taak heef'dezen toestand te handhaven, is daardoor epn beletsel voor een blyvenden vrede gewoljien. Maar dit wil natuurlijk niet zeggen, voor het behoud van den a lijk kan maken. Telkens wa van den toestand conflictedd| breken, kan hy vrëdêstrentf Maar de oorzaak dier conflicten moet hy blyven handhaven. En hiermee is zyn waar de voor het behoud van den vrede, maar tevens zijn belemmering voor het scheppen van een toestand van blyvenden vrede ver klaard. ADVERTENTIEPRIJS: Uit Gouda en omstreken (behoÓrende tot den bezorgkring) 15 regels 1.30, elke regel meer 0.25. Van buiten Gouda en den bezorgkring: 15 regels 1.55, elke regel meer 0.30. Advertentiën in het Zaterdagnummer 20 byslag op den pry’s. Liefdadigheids-advertentiën de helft van den prijs. INGEZONDEN MEDEDEEL1NGEN: 1—4 regels 2.25, elke regel meer 0.50. Op de voorpagina 50 hooger. Gewone advertentiën en ingezonden mededeel ingen by contract tot zeer gereduceérden prjjs. Groote letters en randen worden berekend naar plaatsruimte. Advertentiën kunnen worden ingezonden door tusschenkomst van soiiede Boekhande laren, Advertentiebureaux en onze agenten en moeten daags vóór de plaatsing aan het Bureau zyn ingekomen, teneinde van opname verzekerd te zyn. ABONNEMENTSPRIJS: per kwartaal 2.25, per week 17 cent, met Zondagblad per kwartaal 2.90, per week 22 cent, overal waar de bezorging per looper geschiedt. Franco per post per kwartaal 3.15, met Zondagsblad 3.80. Abonnementen worden dagelyks aangenomen aan ons Bureau: MARKT 31, GOUDA, bij onze agenten en loopers, den boekhandel en de postkantoren. Onze bureaux zyn dagelyks geopend van 96 uur. Administratie Telef. Interc. 82; Redactie Telef. 83. Postrekening 48400. en wie zal ons zeggen hoe vaak het zyn oordeel is geweest dat leidde tot de beslis singe dat het zyn oordeel is geweest dat afhield van een verkeerde beslissing. Men heeft daaromtrent in deze dagen dikwijls toespelingen gemaakt zonder precies feiten aan te wyzen. Het is een communis-oponio dat Treub’s oordeel heel dikwijls den door slag heeft gegeven in benarde oogenblikken voor ons land. De tijd is nog niet gekomen, dat alles zóó gezegd kan worden als het geweest Is, maar als eenmaal de notulen van de Kabi netsvergaderingen in die jaren „historie” zyn geworden, en de objectieve geschied schrijver er zyn stof uit zal putten, zal waarschijnlijk de beteekenis van Mr. Treub n^g aanzienlyk stijgen. Het is een teeke- nend feit bij deze huldiging geweest dat jhr. Loudon uit Parijs overkwam om er aan deel te nemen en dat Mr. Treub onomwon den verklaarde dat aan dien oud-minister Nederland wel het meeste heeft te danken, We weten het wel dat Treub en Loudon, Loudon en Treub het tweemanschap is ge weest dat de politiek van het Kabinet in die jaren heeft beheerscht en dat zij vaak tegenover de anderen hun wil hebben door gezet. Meer zullen wy er op dit moment niet van zeggen, maar het zy voldoende voor hen die zich de benauwde dagen herinneren die ons land tot vlak bij de deelneming aan den oorlog' zagen gebracht. Voor velen is de levensgang van Mr. Treub zonderling. Wij begrypen dat. Hy was de geleerde die verder vooruitzag dan menig ander en hy beheerschte de vraag stukken van politiek en staatswetenschap pen meer dan iemand anders. Te zelfstan dig was hy dan dat hy in een gareel van een politieke party kon wandelen. Hy was de geboren leider naar wien men had te luisteren en dien men had te volgen. Maar hij was in een party die wel eens is ge noemd de party der generaals zonder leger. Van die generaals zyn reeds vele ter ziele, Drucker, Bos, Van Deventer, Van Kaalte en nog anderen. Het is een grootsche huldiging geweest waaraan Mr. Treub ten prooi was en wel zeer ver uiteenloopend waren de deelnemers er aan. Geen van hen kan de gelijke van Treub worden geacht en er zullen er wel geweest zyn die graag een glimpje van den glans wilden opvangen die van de figuur van den jubilaris afstraalde. siguivUiendboa vam zij a vroeg lüj „Rookt u De be«zoeker zette zich langKaan» in de hem gooien fauteuil en zei „Dam u, ik za' nu lipver niet rooken. Na zelf een sigaret te hebben opgestokeu zette Herbert Porter de doos weer op het hureiu en wendde zich tot zijn bezoeker „Zopals ik zie komt u vian een avond partij Dnar is iets voorgevallen dat i. hMeioaal van «treek li«eft gebracht on daarom hebt u uw gezei'schap tiem minuten later weer verHtah Wiat u gemerkt he)t, is zoo onrustbarend, diab u niet kon be sluiten om naar uw woning terug te kee- ren, ik mag wel zeggen d>at u zich in uw huis niet vefflig zou voelen.” De bezoeker zag den spreker ïnet wija ope> qogon aan, zonder iets te antwoor den Na een lange pauze begon hij einde lijk aarzelend Ieder wooiflt wat u zegt is juist... maar zegt u me in. godsnaam Mr Porter „....Hoe ik ^at allemaall weet vol tooide do ander den zin Ik denk dat dat gemakkelijk genoeg is. 1’- bent ik rok Bus wasi u bij een avondpartij uitgenoo- d’gl. SqhouwburgbTzoek is uitgwlotei wan1 in den schouwburg pleegt men geen tekmolières aan te doen Hei is nu kwart voor negenen vóór acht uur zal de partij Wel niet hestonnen zi’jn. Het pension waar ik woon, ligt tetWriUk ver vani (te buurten w'aar.men a/vondpurt'ien geeft, ik kan ge rust zeggen een half uur. Do vreese’ijke Tegen, dia vdor een goed half uur begon ia tel de net ah

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1928 | | pagina 1