u blaas NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN BERGAMBACHT, BERKENWOUDE, BODEGRAVEN, BOSKOOP, GOUDERAK, HAASTRECHT. MOORDRECHT, MOERCAPELLE, NIEUWERKERK, OUDERKERK, OUDEWATER, REEUWUK, SCHOONHOVEN, STOLWIJK, WADDINXVEEN, ZEVENHUIZEN, enz. andel Dit blad verschijnt dadelijks behalve op Zon- en Feestdagen n En Detail uren. FEUILLETON. gendoorn eiweg go. 16843 Maandag IO December 1028 67« Jaargang. Langs verborgen wegen Avonturen van den beroemden Engelachen detective «n accuraat uit, Markt 31. )A van werden de de u jefaald, is bij ml) het te laat is. Wordt vervolgd. i t, kastjes, Oude i voorwerpen, MA VEN 41. 5HEELE of en ALLE 1587 40 ndhofen ten gr een goederen- ach komenden Franc. De Ju- Et heeft 10 ;an.tskantoor en etaarde i. Wat zegt* u, irtijnheer U hebt Tzrt ~!j geepro- EK kale plekken op korten tyd, zwae- e droog haar, roos, ««vordering, koopt Jw hoofd door be zoeken. In mijn ir 21 verschillaate i uit pjanten- gü lijdt, man- <?n uitvoerige zenden aan tedicünen, bij die U alle eling, met de begreep van het zetten van couranten. In een drukkerij van een New Yorkache courant ia een nieuwe machine getoond, die tclezev machine wordt genoemd. Bü deze machine moet het volgens de uitvinders mogelijk tyn, dat een zetter van de plaats, waar hy zich bevindt een willekeurig aantal zetma chines op verschillende plaatsen tegel ijk- tydig telegrafisch bedient. Een telegrafist zou dus volgens dit bericht voldoende zUn om 100 verschillende couranten op verschil lende plaatsen van zetsel, dat kant en klaar is, te voorzien. Bij de demonstratie te New- York werd een artikel getelegrafeerd, dat de nieuwe zetmachine mei een snelheid van 60 woorden per minuut zette. De uitvinders beweren, dat zij deze snelheid nog kunnen verhoogen en dat bij een verdere volmaking van de uitvinding een enkele radlozetter de zetmachines van alle couranten in Amerika zal kunnen bedienen. Het bericht klinkt weJ wat Amerikaansch. schijf draaide nam mijn zenuwachtigheid toe. Earet hoorde ik het gezoem in mijn Iqeetel. Daarop werd de haak van mijn met een O. partijdag van het Centrum. Dr. Kaas tot voorzitter gekozen. Een grensincident tusschen Bolivia en Paraguay. een christelijke wereldbeschouwing, zal het bestaan van den Christelyken en Democra- tischen staat voor altijd verzekerd zyn. Geluk te ontrooven is zqo gemakkelijk, het weder te geven zoo moeilijk. BINNENLAND. Den. Muller Masais in den Raad van State? Als opvolger van wijlen gen. Cool. Naar liet Corr. Hor. van. betrouwbar» zijde wordt modegedaald, zou luuitonaat-go- toeraal T. F. J Muller Mkwhïs, ourni- dant van hot vuldleger, tevens commandant van do vesting Holland, zeer ernstig la aanmerking komen voor liet lidmaatschap van den Raad van Stale, ter vervanging van vfijlen den gepensionneerd luitenant- generaal W. Cool, oud-miaiater van Oorlog. Wegenverbetering in 1929. „Tempo stellig niet vertraagd”. Ingediend Ja de bagrootiag van het we genfonds voor 1929. Het eindcijfer dezer begroeting is f 30.560.000 tegen f 26 600,000 voor 1928 en ruim t 15.000.000 voor 1927 Deze verhoog.ng vergeleken bij het vori ge jaar, aldus de memorie van toelichting, is grootandee'a een gevolg van hoogere raming voor onderhoud aanleg enz. van de wegen, voorkomende op het Rijkswegonplan waarvoor in 1928 f 21.036.692 en tbans f 23.824 520 wordt noodig geacht Uit doaa cijfers blijkt, dat het tempo, waarin de verbetering onzer wegen is aangeval, séö- lig niet wordt vertraagd. De memorie geeft verder een overzicht^ran hetgeen voor wo- genverhotering in die verstohillende provin ciën in 1929 za] worden gedaan betrekking lot do wegen in den om trek van Amsterdam valt daaromtrent het tolgende mede te deejen Zoo mogelijk zal in 1930 met den bouw van de nieuwe brug over bet Merwédekanaal in het wegvak Vinkeboiig-Merwedekanaal met do toelei dende viaducten worden begonnen, waartoe do toegangen tot die brug tijdig moeten worden onderhanden genomen. Aansluiten de aan het in 1928 beoosten de VinkefofUg te verbeten® wegvak, wordt tteihalve In 1929 voor de voortzetting dier verbetering in de richting van do brug over het Mer- wedekanaal f 150 000 noodig geacht, tér wijl voor het wqgvak van het Merwede- dium van zijn ziekte onderzocht, werd ten paleize ontboden en nam deel aan het con sult tusschen Hewett en Dawson. Dr. He wett bracht den nacht in het palêis door. De prins van Wales heeft zich na een kort bezoek aan Cairo weer aan boord be gaven van de „Enterprise”, die de reis naar Hrindisi voortzette., In de Middel landsche Zee heerscht stormachtig weer. Reusachtige driemotorige vliegtuigen. Met Nieuwjaar naar de Perzische Golf. Volgens berichten uit Londen is de bouw der vloot van reusachtige driemotorige vliegbooten, geheel van metaal, bestemd Voor de nieuwe vliegbootenbasis te Baro- tah, nagenoeg voltooid. Deze vloot zal om streeks Nieuwjaar naar de Perzische Golf 1 liegen. blik humoristisch voorkwam. Op mijn ua- jners is met heef veel te halen. Iemand die de moeiqe genomen had bij mij in, te breken, zou zeker laten den verloren tijd beklagen Want wat er bij mij te stelen vallt is werkelijk de moeite niet waard. En als ik aaiuiean dat er wersoldt een in breker in mijn woning is - Men wan neer is het gebruikelijk dat inbrekers aan de telefoon komen als er wordt opgeheld? Toen ik daaraan dacht moest Ik onwli'e- keurig lachen stelt u voor een man, die ji.et oen dievenlantaarn kiften en> kasten itoorsnuffelt, als de telefoon gaat, kalm den buit 'op tafel zet en zich als oencor- rfcl zakenman zijn naam aan de telefoon nojimt, of beter gezegd den nalam van den- geen bij wie hij aan het inbreken; is! „Wet Heb ik dan door de telefoon zqgd?” vroeg ik, nog steeds lachend Ook Von Bodomlorif moot lachen, was heel aardig en beleefd en u direct dat het een grap was.” Werkelijk vroeg ik verwonderd. Absoluut. U zei ntij dat waarstehij olijk een goede vriend u had willen beetnemen en u beloofde dezer dagen eene bij imj aan te komen en mij de invitatiekaart te zuPen laten zien, die u nu wel niet meer als echt beschouwde. U begrijpt nu wel hoe groot wijn verbazing waa toen ik u kort daarop zag verschijnen.” Mjjn vrwlijkteid wae meteen verdwenen. Ik had opeens het gevqel alsof uit <1« duisternis iete griezelig* op mij toe kwam kruipen. Iete wat Ik niet zag - alleen maar voelde. Do voorstelling van een (.OllISUIE COURANT ADVERTENTIEPRIJS: Uit Gouda en omstreken (behoorenda tot dan bezorgkring) 1—6 regels 1.30, elks regel meer f 0.25. Van buiten Gouda en dm beaorgkrtog: 1—6 regels 1.55, elke reg«al meer 0.30. Advertentiën in het Zaterdagnummer 20 bijslag op den prjje. Uefdadigheids-advertentiën de helft van den prjja. INGEZONDEN MEDEDEELINGENi 1—4 regels 2.25, elke regel mear 040. Qp de voorpagina GO booger. Gewone advertentiën en ingebonden mededeelingen bij contract tot zeer gereduceerden >rjjs. Groote letters en randen worden berekend naar plaatsruimte. Advertentiën kunnen worden ingezonden door tuaschenkomst van sdiede Boekhande laren, Advertentiebureaux en onze agenten en moeten daags vóór de plaatsing aan hei Bureau zijn ingekomen, teneinde van opname verzekerd te zyn. Tusschen de Zuid-Amerikaansche Staten Bolivia en Paraguay is een grensincident ontstaan, waarover in la Paz nog al groote Opwinding heerscht. Vry'dag werden, zoo verluidt, door solda ten uit Paraguay Bolivaansche strijdkrach ten ontdekt in het gebied van Chaco, waar op beide staten meenen recht te hebben. Toen de Bolivianen niet voldeden aan het verzoek zich terug te trekken en den bouw van het fort, waarmede zij bezig waren, stop te zetten, ontstond een gevecht, waar bij 22 man van de Bolivianen gedood of ge wond werden. Intusschen zyn de Bolivianen echter met een versterkte macht naar het betwiste ge bied teruggekomen en hebben opnieuw de versterking Vanguardia in bezit genomen, die oorspronkelijk eigendom van Paraguay is geweest welk bezit echter door Bolivia niet was erkend. Nad&t de Bolivianen zich in de vesting hadden genesteld, deed op nieuw een versterkte afdeeling der Para- guayanen een aanval op de vesting, na voor af de Bolivianen te hebben verzocht zich terug te trekken. Na eenige schermutselin gen trokken laatstgenoemden terug en lie ten de vesting weer in handen van de solda ten van Paraguay. Als gevolg van deze handelwijze besloot regeering .van Bolivia de diplomatieke betrekkingen met Paraguay te verbreken en. heeft den gezant van dien staat te La Paz zijn paspoort overhandigd, terwijl de gezant te Asuncion is teruggeroepen. In een officieel communiqué noemt de Boliviaansche regeering de botsing tus schen de beide landen „Een nieuwe plotse linge en ongemotiveerde agressie, zooals ook vroeger reeds plaats had”. De regee ring beschouwt het optreden van Para guay als een ernstig vergrijp tegen den vrede en de broederschap onder de Ameri- kaansche volken en als een aènlag op de souvereiniteit en de waardigheid van Bo livia. De regeering heeft medegedeeld, dat Bo livia weigert deel te nemen aan elke poging tot bemiddeling, wanneer niet vooijpf het volkomen herstel is verzekerd van de scha de, die toegebracht is aan de souvereiniteit en de waardigheid van Bolivia. Bolivia zal met kracht zyn rechten verdedigen en vol gens mededeeling van de regeering zal het congres in zyn geheime zitting vaststellen, welke houding in verband met den nood toestand moet worden aangenomen. BUITENLANDSCH NIEUWS. DUITSCHLAND. Treinbotsing nabij Colmar. Voorloopig één doode en 20 gewonden. .Zaterdagochtend kwart over zes is in de HERBERT PORTER. Vrij naar het Engelsch door J. van der Sluys - HET GEHEIMZINNIGE TELEFOON GESPREK. Te Keulen is Zaterdag onder deelneming van vertegenwoordigers uit alle deelen des rijks de partijdag van het centrum bijeen gekomen. De voorzitter van de centrtimpartjj in het Rijnland, „Justizrat” Mönnig, opende den partijdag met een toespraak, waarin hy allereerst uiting gaf aan de groote teleur stelling van het geheele Duitsche volk en van het bezette gebied, dat van een ontrui ming pas sprake kan zyn, als de laatste „groschen” door Duitschland betaald is. Dr. Stegerwald hield daarop een rede over „centrumpartij en de Duitsche poli tiek". Zyn uitgangspunt was, dat aan het eind van den oorlog die krachten, welke het oude regime van de leiding van den staat verwijderd had gehouden, n.l. centrum, roc.- dem. en democraten, voorwaardelyk den ar beid van den wederopbouw moesten verrich ten. Een andere mogelijkheid dan de repu bliek was niet aanwezig. Het is aan het centrum in den stryd om de leiding der Duitsche politiek duidelijk geworden, dat een meerderheidsregeering van rechts of links voorloopig niet mogelyk is zonder ac tieve deelneming van het centrum. Stegerwald verklaarde zjch onder leven- digen bijval tegen een vermindering van ae transferbescherming en tegen nieuwe con cessies om een vervroegde ontruiming te verkregen. De vriendschap tusschen het Duitsche en het Oostenrijksche volk moest steviger en inniger worden gemaakt, al kon dan de po litieke weg van Weenen naar Berlijn alleen over Rome en Parijs leuteP- Ten aanzien der sociale pólitiek verklaar de spr. zich tegen de door de soc.-dem. ge,- eischte algemeene zorg voor het volk en voor een wettelijke sociale verzekering met vérstrekkend zelfbestuur, waarbij de coöpe ratieve zelfhulp-gedachte niet verwaarloosd mocht worden. Na deze rede van Dr. Stegerwald had de verkiezing voor een partij-voorzitter plaas. Gekozen werd Dr. Kaas, die verklaarde zyn benoeming te aanvaarden. De nieuwe party-voorzitter is 48 jaar, katholiek geestelijke en professor aan het priesterseminarie te Trier. In 1919 werd h(J gekozen tot lid van de nationale vergade ring. Sedert 1920 maakt hy deel uit van den rijksdag. De beraadslagingen werden verder geleid door den nieuwen voorzitter. Dr. Marx nam met bewogen woorden af scheid. Hy wees erop dat zyn aftreden als voorzitter door voldoende redenen gerecht vaardigd is, nadat hij gedurende zes jaar zijn beste krachten aan dit ambt heeft ge wijd. Dr. Kaas sprak het slotwoord, waarin hij erop wees dat de cultuurpolitiek van het Centrum geen aanval, doch slechts verdedi ging beoogt. Indien de 3% millioen kiezers van het Centrum gesteund worden door de 8 millioen kiezers van andere partyen met nabyheid van het station S volge van den dichten mi! trein op een uit Neu-Bie, sneltrein ingereden. De machinist van den goederentrein kwam daarbij om het leven, terwyl 20 reizigers van den personentrein werden gewond. Eenige dei gewonden moe ten na overbrenging naar het ziekenhuis van Colmar overleden zijn. Onder de gewon den bevinden zich ook viet kinderen. Ver- “dere bijzonderheden ontbreken momenteel nog. 46 - Ik gtog op ze toe en zei „Ik heb wel Wet het genoeigen u te kennen, mijnheer Von Bodeudorff, maar een zoo vriendelij ke uitnoodigdng meende ik niet te mogen wegeren.” lieer des huizes vied mdj in de r ie, w vroeg mij beleefd maar toöli onmjsken- “«r met een lioht wantrouwen: „Mag ik uw naam vragen -.Loebe”, zei ik. De bankdirecteur zag ”jn vrouw aan, die haar oogen een oogen- ’’lik scherp op my richtte. Daarop zei Wendorff met eeo| Hauwen glimlach ,Hl)er een onbegrijpelijk nMerverstand to bet spe] zijn, mijnheer Loebo, mijnheer puebo Voor een kwartier kwam hier een met uw kaartje en de mededeeling u mijn uitnoodiging aanneemt Nu geef I inderdaad vanavond1 een klein söupertje ik heb u niet ultgenoodigd en k-n I rj o™ de eenvoudige reden Ik niet bet voorrecht heb u te kennen RUSLAND. Dertig ambtenaren berecht. Slechts drie vrijgesproken. Het hooggerechtshof te Moskou veroor deelde vier ambtenaren bij het commissa riaat van verkeerswezen wegens passieve omkooping, valschheid in geschrifte e.a. misdrijven tot tien jaar gevangenisstraf, 23 tot straffen van een tot acht jaar gevan genis, terwyl er drie beklaagden vry gesproken. TSJECHO-SLOWAKIJE. Een chantagezaak. De deconfiture der voorschotkas te Praag. By het doorzoeken der correspondentie van de door lichtzinnige crediet verleening en oplichting in moeilijkheden geraakte Eerste Burgerlijke Voorschotkas te Praav,, welker beide directeur^^-jjjiiM^jielt'inoord een emd aan hun leven hebben gemaakt, vond men ettelyke chantagebrieven. Een ingenieur Beek, employé der fabriek van Zeithammer te Pardubitz, eischte, on der het dreigement de ongeoorloofde zaken der .Voorschotkas met de fa. Zeithammer aan het licht te zullen brengen, een bedrag van 750.000 kronen, die hij ook ontving. Beek werd gearresteerd, terwyl de'aanhou ding van den fabrikant Zeithanuner, die in een eveneens gevonden chantagebrief 1.250.000 kronen eischte als prys voor zyn stilzwijgen, alsmede van den architect Vlach, werd gelast. Beiden werden gisteren te Linz in Oostenrijk, waarheen zy met be hulp van valsche passen waren gevlucht, op gespoord. De vrouw van Zeithammer, tegen wie ook verdenking is gerezen, is eveneens in hech tenis genomen. De politieke moordaanslag. Gani Beg gevangen genomen. Gani Beg, de broeder van Zena Beg, is gearresteerd en. opgesloten. It®. SÏATEN. Een belangrijke uitvinding. Een machinezetter zou verschil lende zetmachines tegelijk kunnen bedienen. De United Press maakt melding van een zeer belangrijke uitvinding op het gebied vreoinde in mijn huis, die aan de telefoon kwam en zich voor mij uitgaf scheen uuj niet mo>r humoristiacli, maar angstwek kend. Ik moest Zekerheid heboen „Zoudl u mij willen toestaan, mijnheer Van Bodendorff, om e»en van uw telefoon gebruik te maken vroeg ik. „Dat spreekt vaneelf”, antwoordde bij We gingen met ons dnteën in zijn studeer kamer, de bankier, zijn vrouw en ik. Ik bracht de automatj,sohe verbinding tel stand; 2-6 2-4-3, en met ieder cijfer dat ik op de En bovend ten word't uw komst - ik hoop dat u het mij niet kwalijk neemt, nog on begrijpelijker, omdat ik juist per tele’oon met u gesproken heb en het misverstand reeds is opgeheldierd.” ik deed een stip achteruit, den spreker aan. |Von Bodendorff. U hebt met mij ken, mét mij getelefoneerd De bankier keek weer zijn vrouw aan en haalde de schouders! op. „Wblzoker., jja Geen tien minuten geleden heb ik opgebeld, Dr. Löebe. Dat bent u toch Mhar nu het mij toch onbegrijpelijk - hij haalde zijn horlogge te voorschijn - schrijftafel vasthouden om niet te vallen Met de grootste moeite legde ik Aem hoorn op het toestel. ..Mijnheer -Van Bodondorff”, stamelde ik, „als u hier niet bij mij stond, zou ik btj- M gelooveu, ?lzot ik dit allee droom. Op h«*t oogenblik i» er iemand op mijn ka non», dio precies van al miju omstandig heden op do boogta ia, die vaa uw uitnoo- digjng, van uw zoogenaamUe uitnoodiging weeton die zich zoo veilig voelt, Jat lu,( aan de telefxm zich voor mij uitgeert. Ik wist mij weer te beheeroeben «a nam haastig afscheid, haalde mijn kloeten en rentte de deur uit. Mijn eerste g-alaelrte was om direct naar huis to rijden Maar hoe dichter ik bij da stad kwam, hoe grooter miju bekltempüng werd. Het waa niet de lichamelijke vrea voor den vreemdeting. die ik thuis w«»- zou aantreffen. Neen - heel zeker pas het dat niet. Het was de angst voor het raadselaolitige, dut mij hel bloed woest door de aderen joeg Hef was de nerveuze romchr.ikking van iets bovennaiuiurlijks, dat mij ervan terughield om naar mijn ka mers te gaan Eindelijk riep ik een taxi aan pn besloot u op te zoeken. Ik had geleden dat u voor de metaattrust lijdelijk, in Berlijn woont in dit pension. En ik smeek u helpt u me Herbert Porter Jiep mat groote passen de kamer op an near en drukte op den knop van. de elektrische bel. itqestei Daaa-op werd do haak ftppanaat afgenomen, ik hoorde het angstige duidelijkheid, er* ik hoorde ftterke, vast stam .- „U spreekt met Dr. Loebe De bankier l*ad de tweede hoorn opgeno- men (mi keek d aan. "field „Mot wien spreek ik vröeg ik, alsof» ik niot goed vmftaan liad. ,,Mbt Dr. Carl Loebo.” Ik kreeg een schok toen ik dien! vreem den glom koel en duidelijk mijn voor- on achternaam hoorde noemen. .Neemt n mij niet kwalijk zei ik, „er moet een ver- gissing in het spet zijn, het zal wel aan mij liggen dat ik u niet goed versta Wilt u zoo goed zijn mij precies uw adres op te geven ..Verduiveld’, - de stam in het toerei Jtlonk Ongeduldig. „Dr Carl Loebe, Alex- ftaderstrasee 36, 2e etage.” Ik beefde ovetr ad mijn loden. Een dui- Beling beging mij en ik moeslt mij aan de BELGIE. Dr. Borins Kamerlid. Een overgroots meerderheid stemmen op hem uitgebr&cht. Gisteren had in Antwerpen de verkiezing plaats voor de opengekomen liberale zetel voor Antwerpen. Dr. Borms, de bekende activist die thans in de gevangenis te Leuven vèrtoeft, werd met een overgroote meerderheid van stem men gekozen. De pfficieele uitslag is als volgt: Dr. Borms 69000 stemmen; Mr. Baalde 35000 stemmen; Trotskisten 2521 stemmen; Stalinisten 2150 stemmen, terwyl 42000 stemmen blanco werden uitgehracht. Katholieke, Socialisten, en Communisten hebben voor een deel hun stem uitgebracht op Dr. Borms. De activisten gaven op luidruchtige wijze uiting aan hun vreugde. FRANKRIJK. Een nieuw financieel schandaal. Volgens een telegram uit Straatsburg aan „Le Journal” is meïi eèn nieuw finan cieel schandaal op het spoor, van denzelfden aard als dat der Gazette dm Fran* r' stitie laat zich nog overnjeA wtt. reeds een arrestatie plaats gehad. ENGELAND. Ongerustheid omtrent Koning George. Uitputting ten gevolge van koorts. Het bulletin van Zondagmiddag luidt: De koning heeft eenige uren geslapen. Het voortduren van de koorts heeft ais onver mijdelijk gevolg een zekere mate van uit putting ten gevolge gehad. De polsslag ver zwakt echter niet. Het avondbulletin verscheen om half- negen. Hierin wordt gezegd: „De koning had een rustigen dag, doch de uitputting, waarvan mddingwerd gemaakt in het bul- lele van hedenmorgen, is niet verminderd. De pols blyft onveranderd.” Het bulletin van hedenavond werd niet als geruststellend beschouwd, daar thans uitputting gevolgd is op de koorts, die negentien dagen lang heeft aangehouden. Ook 't feit, dat heden voor de eerste maai over de pols gesproken wordt kanmoeilijk al» een bevredigend teeken beschouwd wor den en wjfst er blykbaar op, dat, hoewel de doctoren thans melden, dat pols onver anderd blyft, er op dit punt een zekere on gerustheid bestaat. De bacterioloog dr. Whitby, die den koning in het eerste sta- hoo dirt met den Uj3 uitidomt. Tien minu ten gplfxten belde dk u op en nu bent u in eigen persoon hier U woont, zooate ik in het telefoonboek hel* gezien in de Alexan- derstrafise. Maar dan is het toch buitenge sloten dat u in tien minuten...” „Mijmheer Ven Bodendorff, hier moet oen afsehuwelijk misvaretand in het spel zijn. Ik heb niet met u getelefoneerd, nu noch vroeger, en ik hen al een uur geleden van huis gegaan.** De bankien zag nój aan en schudde het hoofd „Maar ik heb toch zelf opfllebeld: 26243 - dat is tooli uw nummer Indertand.” „En bovendien hoorde ik onmiddellijk U spreekt m»ö Dr. Loebe” De detective floot zachtjes even. „Dat ia ■werkelijk merkwaardig.” „D? moet eerlijk! zeggen, antwoordde de gdewde, „dat het ndj op het eerste opgen- ABONNEMENTSPRIJS: per kwartaal 2.25, per week 17 cent, met Zondagblad per kwartaal 2.90, per week 22 cent, overal waar de bezorging per looper geschiedt. Franco per post per kwartaal 3.16, met Zondagsblad f 3.80. Abonnementen worden dagelijks aangenomen aan ons Bureau: MARKT 31, GOUDA, by onze agenten en loopers, den boekhandel en de postkantoren. Onze bureaux zyn dagelijks geopend van 96 uur. Administratie Telef. Intèrc. 82; Redactie Telef. 83. Postrekening 48400.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1928 | | pagina 1