thuis t K'5 IE HEE 1 en >9‘|. t NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN flo.”l6844 PiJTEN Dit blad verschijnt dagelijks behalve op Zon- en Feestdagen .GOUDA kbank FEUILLETON^ BERGAMBACHT, BERKENWOUDE, BODEGRAVEN, BOSKOOP, GOUDERAK, HAASTRECHT, MOORDRECHT, MOERCAPELLE, NIEUWERKERK, OUDERKERK, OUDEWATER, REEUWUK, SCHOONHOVEN, STOLWIJK, WADDINXVEEN, ZEVENHUIZEN, enz. Ds Volkanbondsoosfarantia ta Lugi Langs verborgen wegen 1828 i zeer mooie llM mo. I HOLLAND-, 1OORWEG. Cbailn W“;7< willen? zei de da lei, i&ak na (Wordt vervolrl) Ze ue «staties toe zijn organen en vork om de 10— dat zij van ia d«c. BUITENLANDSCH NIEUWS. ENGELAND. De toestand van den Koning. Onrustbarend commentaar. Het avondbulletiQ^omtrent den toestand van den Koning wordt verontrustend en minder bevredigend geacht dan dat van den morgen. Men is van oordeel dat de toestand zorg wekkend is. Een gewichtige factor is dat de algemeene infectie in zekere mate opnieuw is. verschenen. De vorige week konden tie geneesheeren mededeelen dat ze gelocali- seerd was en dat de toestand des Konings verbeterd was, doch thans is de toestand ge heel gewijzigd. De smetstoffen, die uit de long komen, verspreiden zich naar andere n, Keshan, Belutschi* sn. Geopend VorineldeJiawaard ia nog, diat in kringen van de Fransohe delegatie de mogtflijkheid niet uitgestoten wordt geacht, dat deze week ook gesproken zal worsen ov<T |leo datum der volgende bijeenkomst van de commiseie-Loudon tot voorberei ling der ontwapsningBOonferentie. Zoaal» baflcend js moest die zitting volgens de motie van de jongste Voikaibondevergadering vóór eind Juni 1909 aanvangen.. Aan het einde des levens gaat de ziel alleen verder; onze goede daden zijn dan onze eeuwige vrienden. ABONNEMENTSPRIJS: per kwartaal 2.25, per week 17 cent, met Zondagblad per kwartaal 2.90, per week 22 cent, overal waar de bezorging per looper geschiedt. Franco per post per kwartaal 8.15, met Zondagsblad 3.80. Abonnementen worden dagelijks aangenomen aan ons Bureau: MARKT 31, GOUDA, bij onze agenten en loopers, den boekhandel en de postkantoren. Onze bureaux zjjn dagelijks geopend van 9—6 uur. Administratie Telef. Interc. 82; Redactie Telef. 83. Postrekening 48400. ;n du» eringste nhaling, hoorlijk ick-out. denit- ADVERTENTIEPRIJS: Uit Gouda en omstreken (behoorende tot dan bezorgkring) 1—5 regels f IJO, elke regel meer 0.25. Van buiten Gouda en dan becorgkring: 1—5 regels 1.55, elke regel meer 0.30. Advertentita in het Zaterdagnummer 20 bjjslag op den prijs. Liefdadigheids-advertentiën de helft van dan prijs. INGEZONDEN ME DEDEE LINGEN: 1—4 regels 2-25, elke regel maar 040. Op de voorpagina 50 booger. Gewone advertentiën en ingezonden medadeelingen by contract tot zoer gereducoardan prijs. Groote letters en randen worden berekend naar plaauruuats. Advertentiën kunnen worden ingezonden door tusscbenkomst van solieda Boekhande laren, Advertentiebureaus en onze agenten en moeten daags vóór do plaatsing aan bat Bureau zijn ingekomen, teneinde van opname versekard to zijn. Hol huis Alexanderstrasse 36 omlersch/id dv zich in niels van de belendende huizen rechte en links. Een huis van drie verdie pingen, in grijzen steen ópgetrokken. De straat was donker en er waren geen voor bijgangers Een paar straatlantaarns ver spridden hun spaarzaam licht. Het was een huiverige, regenachtige herfstavond De auto stond stil ..Hebt u den huis sleutel Alstublieft. Herbert Porter opende de voordeur. Ciepen snel, maar zoo zaobt mogelijk trappen op. ..Geeft u mij den. sleutefl van het aparte- inent. Herbert Porter opende de gang- leur- Draai hot licht aan”, zei hij da op zacht. Het licht stroomde in de gang. Zij Was leeg. „Waar is de kamer waar de telefoon staat P” .Hier rechtuit.” De detective pak fa de knop beet en open de langzaam de deur. „Waar h de seha- 47 ..We moeten geen tijd veriicaoni”, zeï hij. ..Alles wat. ik te vragen heb. komt later wel, Hoed en jas’zei tij «tot het binnentredende kamermeisjeIn een oogen- hlik was zij met het gevraagde weer terug Wacht de auto nog beneden wendde de Engelsahman zich tot den zenuwachti- Du Raad van den VokenDond is gister morgen ie elf uur in een geheime zitting in de Kurzaal van Lugano tor opeihqg \an de ódsto bijeenkomst van don Rum 'njeeftgaummea. Alle veertien. Leden van d4n Raad met dr. Stneemann, sir Austen Chamberlain, Briand, Tiftiieecu, Adatsji dn ZulesUi waren aanwezig. In do daarop volgen,Do opemb. zitting sprak Briand er zijn» voldoening over uit, dat de gezo.'xUneidHkKw^-ind van dr. Stresemann, {Chamberlain en Tituleaou heit in» staat S'dt hun waardavo.le metewerking te vorleench Daarna spraken (Aatnfoeriato en Strewj- mann rfÜresemann dankte in het bijzonder voor do welwillendheid de zitting van deii Raad dezen keer4 te Lugano te houd-Mi, waardoor het hem mögriijk is de jraadszifc- tint$ bij te wonen. Vorvolgk-ns ging de raad over tot de be handeling van de agenda van dp raadszit ting. Vier kwesties werden behandeld, die alle tot de volgende zitting van den Raad werden uiugeekdd! in de eersi.e plaats hét rapport der mandautebommiseie^ vervolgens de behandeling van de HongaarSch-Roö- meemehe optantwiikwestóe, waarbij Briand namens (ton Kami den wensch uitepuak, dat de te Lbenen tusschon Hongarije en RoJ- meniö te houden directe onderhandetingep tot om gunstig neuiJtaat zullen lelde Verder weid, het voorstel va» da Zwitset- sche delegatie om in de vergadf Ti ng vat» den Volkenbond te onderzoeken of de uit spraken v»n het swtaudageredht te Deft Haag door den. Raad ai dan. niet mat mectf- ilerhedd van stemmen en met algemeen# stemmtón moeten worden gevraagd, tot <te volgende zitting uitgeeteld. Op voorstdl van den l’ insclien nan ster van buitffljandaahe zaken Procope werd ten slotte de kweetie van de vermindering van het aantal bijeenkomsten van dien Raad van vier tot dlrie pet jaar uitgesteld; tot de volgende herfstzitting van den Raa<i Vandaag zal de Raad wederom bijeenko men. Gi-ctarendddag werden de diploma ieke btf- vprekingen tussclwn de veraehiHende gede legeerden voortgezet Briand coirferevtrde met Challnberlain, de Italiaanflche staatssecretaris Grand i be zocht dien Roenieenfiichen gedelegeerde. La tei bracht Ghaanbatdvin een be®oöd aan Dr Stresemann. Het onderhoud tiisöchea beide Minis ers» heeft naar men annneemt voornamelijk ge- loupen over de gewijzigde houding van England tegen^yer Duitsohland; eemerzvjds en Frankrijk anderzijds Streeeanann moot Clwunberlain opbefldering gevraagJ| hebben omtrent zijn jongste rode over die ontrui ming van het Rijnland. Na <lit onderhoud waren de Ihiitechers n.et opftimisttedh en de veronderstelling l'gt dus voor de hand, dit het de atmosfeer niet geheel gezuiverd heeft Men hoorde bet knippen van den knop. ..Mijn God... wat is dat!" Do natuurkun dige had Herbert Porder, wiens breede gestalte het deurkozijn ongeveer vulde, ee» weinig terzijde gedrongen en oen blik in de kamer geworpen. Hij vvanl.olde achter* uit. Op dén vloer lag, de vertftijtde han den gekromd in het blauwgroene vloerkleed hel lijk van een vrouw. Herbert Porter opende het venster. „Hier - steek uw hoofd u’.t het raam en adem ééns wat trissdhe ludht in*, zei hij, ,,en vertel me dan ems wie de dame is. die daar ligt.” Dr. Loetfc, die vaalbleek geworden was en wiens gez;oht een (foodetijken schrik verried, gin«? met wankelende schreden de kamer door en stak, zijn hoofd buiten het raam. De ffissdve luchtstroom bracht hem «enigszins tot zich zelf. Hij keerde zich om tm zag, over al zijn leden bevend, naar hot gezioht van de jonge xrouw die aan zijn voeten lag. Het was alsof haar starre oogen een vreesdijke aanklacht uil spraken Angst of ontzetting lagen niet op het doode geefcht alleen een soort vree- fiOVDSCHË COURANT ..ftiorseooox. stelden pogingen in ,,Olüc” vlot te kri.igpn. BULGARIJE. Koning Boris Doctor H. C. De academische raad van de universiteR van Sofia heeft aan koning Boris den tit+i verleend van doctor honoris causa in de natuurwetenschappen. Het hem aangebe den diploma vermeldt, dat deze universi taire titel hem werd verleend ter herden king van erkentelijkheid van zjjn tienjarige regeering als teeken van de hoogste weteif- schappelijke instelling van Bulgarije voor de groote waarde van de persoonlijke be drage van den koning tot de studie van flora en fauna van zijn land. Het is voor de eerste maal dat de universitjjtovan Sof» een dergehjken titel verleent. ülnnknlaKd. deelen van het lichaam en beïnvloeden ern stig het hart. Verwacht wordt dat gedurende de beide volgende dagen de toestand des konings kri tiek zal zijn. Volgens het hedenochtend verstrekte bul letin, omtrent den toestand van den Koning, heeft de patiënt eed rustige nacht gehad- De bezorgdheid duurt evenwel voort. In de ochtendbladen komt een zekere on gerustheid ten opzichte van den toestand. Men vreest dat het hart iaet sterk genoeg is om de crisis van de loiïgontsteking te kunnen doorstaan. TJot nu 'toe zjjn de doc toren erin geslaagd uitbreiding van de long ontsteking tegen te gaan. In de omgeving van den Koning acht men dfe laatste berich ten weinig geruststellend. De prins van Wales zal,, als alles goed gaat, morgen te Londen kunnen aankomen. De expresse trein welke den kroonprins door Italië bracht zal te Lugano stoppen waar Chamberlain den Pring de laatste be richten omtrent den Koning zal mededeelen. Daarna vervolgd de trein zyn reis naar Boulogne sur Mer. Zionisitenlied. Bezoek aan minister Beelaerts van Blokland. Gistermorgen heeft dr. UMRA een beloefdiieWsbezoek. gebracht ua dwi mdnister van burtenjandeche zaken^Ui*. mr. Beriaerte van Blokland. Stad en landschap van Zuid-Holland. Een nieuw instituut. Eergisteren is 'te Rottewdnm in saineawe» king mei versohilllendo Zuidhollandsche a Nede-dandache venMiigingevi opgericht et» im»t tuut, dat bovenstaandeo na am draagt. Hot is gevestigd te Rotterdam en. ziju werkkring is bepefkt tot de provinch Zuid-Ho Hand, He Instituut stelt zieh volgens de stou ten ten doel dfa bevordering van de schoon heid en de inste urilko tiding, indien dit vol- ®ena hedendaagjMihe begrippen gewenscïit is, van het aeethetisöh, archaeologisth en h.Htorisch waardevolle der Zuidholtenftecae gemeen en in A»n meeat uitgebreiden zb en tracht dit doel o.a. te bereiken door Het conflict tusschen Bolivia en Paraguay, De opiossting van d«<j datumqiiaesLlo ilonkt men zich op het oog«n'>lik aks volgt Rjdens de raadeeitt ug hoopt men liet euits te worden over den datum der volgende ■zitting. De agenda djpr zitting zal e<mter bepTf-t blijven tot die voegende dlrie on dterwerpen lo het i uaeischc voorstel tot geikültelijke ontwaïpening2o. de public! teil der bewalpen ngen 3o. de controle op de bewapeningen. Do commissie zal doji weer uiteengian op een datum, dae mar irten hoopt in Juni zal kunnen vallen waa neer ten minste vóórdien oen accaord tus- schen Engeland en Amerika tot slland komt, wat betreft de ontwvipeujkng tdz zee Ate- daa zou do tweede lezing van de ontwerp- conveatie voor ontwapening aen de or^n zijn. Het spree'.t vanzelf, <tet niefa zal worden be-Men zon Ier de Ver. Staten te raadple gen over den. datum dw eersitvolgende zit ling eu dial over dit punt eveneens overleg met jhr. Loudon zal woxlaai gepleegd a Natuurlijk word het conflict turwehon Bo livia en Paraguay in de kringen van dep Vol A't'nbondsraad druk besproken en er we$l zoo verluidt, overwogen of de Voikfiv- bonlsraaJ zich in het bellang van een min lurilijke schikking toü beide partijeh zou kunnen wferiden. 'Boble staten zijn leden van den Bond, ofechoon Bolivia al reedt ijaren nilot moer aan de Volk^nbondsvcr- gadermg deelneemt. l.ebte besloot de i'an-Ainerikaansche con- fereukie tot instelling van een comnüssite ter spoeiige bijlegging van bei gteehil Dit besluit is met eenparige stemmen ge nomen, met Uihiruk’-ielijko instemming van Je verleg-mwoon’ligers van Bolivia en Pa raguay. De conferentie gaf eveneens met eenparige Siemmen staatpseeretaris Kei log o*macht tot benoeming en bijeenroeping .ter commissie, die terstond’ haar beraad slagingen begonnen hooft. Vólgens een ander liericht uit New-York kou Bolivia do Ixnniidddlingsvoorslellen vai Mexico, CfiuJi en Peru hebben afgewezen. Bolivia is van meaning, dat zijn souverei- niteitereahten door do houding van Para guay zijn aangetast. NtefUmin gelooft meft dat liet mogelijk zal zijn, door bemjddo- 1 ng van Argent niö de twee staten tot oneremstemming te doen geraken. Ook te. Washington volgt men de gebeurtenissen toet groote aandacht, te maer daar Hooven het plan had, beide staten op zij n verder/ reis door Zuid-Amerika op weg naar Bue nos Aires te beaooken. selijke verbaz.ng. „Wie is die dedn» vroeg Herbert Por* ter. Ik ken haar niet’ fluisterde Loeb» beesch; ,,ik heb haar nooit gezien. „Kan zij het geweest zijn, dje zich aan de telefoon voor u heeft uitgegeven ..Neon, het was «m manftenirtem.’ „Wacht pens even.’' De detective begaf zich naar Je aangrenzende slaapkamer De doctor hoorde dat hij van daar uit l o tocht door h?ft verdere deel van. de woning voortzette. Direct daarop keerde de1 En- gelsohman over de gang in de kamer t-- lug .,De woning to leng De- dood) was ongeveer dertig jaar. Het volle, bruine haar was zorgvuldig gekapt, haar k leer en verrieden dagelij ken eenvoud. Haar ^elaa'strekken wezen op een vrouw uit «lm beschaafden stand. Loebe wendde zich huiverend af even boven de ceintuur kwam een stroom bloed naar buiten, aie als een kanaaltje doorliep naar een soort meer, dat zich op zij gevormd hadi en dat de^ kant van het vloerkleed geheel door drenkt had. n. de >cihK*u».ng van om prov.nciam schoon ii ■iiisoouuiitoue on de stenting en inaiaul hmviing van een aan die conanissi» toege- >pegn burqui, waarbij boiangnebbomcn (gjmecotebesturen, particulieren, vereeui- gingen, enz in Zuto-Hohaodadvies Hun nen iii,w innen ondrem bouw- en ver joh- w ingf«ptennen b. bet bevorderen van do opiionung van welstandsbepal.ngen in de Iwuwvt'rordenlttgen dor Zui ihollandhcne ge meenten en van de totstandkoming van ge u^M-intalijke jiionunimdeiiiveeorlteningea en gemeentelijk© uitbroidingsplannc® c, het tegengaan van ontsiering van «tod <m land, toouiteihttirt van haderlijke reclames ca schenliing van natuur- <m landschapsschoon Hot imdiluul 1 loopt ten nauwste aamen to werken met Je gduo.’oteijes.urvu vau Zuid-Hollaud eu voorts mei afclo vareeni- gen, d.'e een gelijksoortig doel noaire vun. Het hwtuur bestaat uit de volgende hee- reii lJ*r. K. P. van dor MJaoniete, A. 1 M. Goudriaan, C. II. \au dier Leeuw, van Boven, W H. Gispen, A. vaa ötolk, J. R. Mee», mr J. W. W’. van der Hoeven voorts uit de hecre.i U. J. Mi ja, aaoge wezen door die Provinciale Vereenigiüg '*a Burgemeesters en Secretarissen lu Zu^td- Hoiland 1*. do Bruin, aa gewce«Mi door de Vcroemglug van Naderlandoche Gemeen- lk«, <4dotein^ Ziuid-Holland dr E. J. lte.-duighuis, aanigewazeu door de Provin ciale Zuidlvollandsche Aroheologtache Gom missie J. van Hoey Barith, aangewezen door de Vereenigfog tot Behoud van Na- tuurmjniuuen.eci in Nederland it. W WWW* oaagaweoan ctoer hrt lostiwut van Vólks lm is veeting en Btedehouw H. van der Kloot Meyburg, aangewmen door den Bond van Nederlandsdie Architecten ir. P Verhagen, aangewezen door den Bond Hoemsohut en dr. E. Wlermim. aan- gewezen door de ZuidhoUandsche Vereeni- ging tot Bevordering van Kunstnijverheid. Het dagelij ksoh bestuur zal bertaan uit de hwreu mr. K. P. van dor Mandele als voorzitter, J. van Hoey Smith sh onder voorzitter, O. H. van der Leeuw en mr J l<’ W>. van der Hoeven, de l&atete ah algemeen secretaris. Het secretariaat var het instituut is gevestigd aan de Gedemp te Bierhaven No. 8 te Rotterdam. De overatroomingen bjj Berendrecht en Ridderkerk. De schade bedraagt ongeveer 75.000. Z kternidg te te 13 ar and recht een' vergade ring genoudbn van het pion teelijk waters- iiaxiconuté BaTendreobt-hidderKerk. Na- meua de algemeene vereenigte oommieeie tot b higing van rampen door waterenood (WukFsnoodcomitó te Ameterdaln) woonde de hew J. h'. Geesiuk, burgemeester van N. euwvaen, deze verjederïi^ by. De in de buurt van Barjudrecht en Kid derkerk geleden schade breek van dien aartl te zijn, /lat de a.gemeene vereenigde conunissie zich bereid heelt ver-laard hulp te bieden aan de stochtotiers. Aan W. die voor uitkeertng in aanmerking komen, zal finandeele hulp worden verleend. De piaaiselij ke commterie taxeert de et ba de op ongeveer f 75.000. Het zijn voorn i- melljk kleine tuinder» en pacht boertjes, die zwaar getroffen zijn. Dp heer GeeAnk beeft een lodbt door be\ O' i-ratroomde gebiai gemaakt om zich van don toestand op de hoogte te stellen. Avonturen van den beroemden Engelscheo detective HERBERT PORTER. Vrij naar het Eugelsoh door - J. van der Sluya - HET GBHEIMZINNIGE TELEFOON GESPREK. Herbert Porter knikte Stook in ’t harl; mljeH en vlug gedaan. Ean pendule elo.tg hftJf elf. vDalir ligt haar Imndtasehje”, t^etivo. .We zullen was zien.” Hij raapte het op en opende het, maar schudde terstond teleurgesteld het hoofd op eokele sleutels na wfts het tasohje h»s- Idnaal leeg. Hij sloeg de kraag vau haar japon ron weinig tserug „Niets”, mompel- d' Wj, „geen naam v;an een. kleermaker, die ebnige ulichüng zou kunnen geven Ook in den hoed, d’e naast haar op oen «teel lag. stond geen firmanaam. .Wacht <lo detective boog zich weer en maakte het a rmba id horloge los van don po’s van <le dood Hier op den rand staat een merk- treken van een horlogemaker.” Hij st a i M uurwerk in zijn zak Eerst nu viel de bhk van den ^peurder op een apparaat, n’et oerlelijk Mn een groote statief-cawora. dat on den grond bg, niet var van de voeten van de doods vrouw Lloyd George en Herbet Samuel De buitenlanduche politiek der liberalen, pubiiceeren hun program. De volgende verklaring Van de libera c politiek inzake vrede en ontwapening is aan de liberale candidate» en ahdere sprekers toegezuuden in verbawd met .vergaderingen, die in kiesdistricten in alle dftelen des landfc worden gehouden. Tot deze verklaring ia machtiging verleend door Ll|yd George en Herbert Samuel. 1. Volledige afschaffing van den oorlog ate middel Két regelen van geschillen tussenen de volken. 2. Onver wijlde en strenge beperking en verminde ring der bewapeningen. 8. Behoorlijke en onpartijdige administratie van alle verdra gen. 4. Algeheele steun van den Volkenbond als arbiter in zaken van internationalen vrede en orde liever dan een vrede, geba seerd op afzonderlijke pacten, ententes en bondgenootschappen. 5. Onverwijlde onder- te’ekening van het facultatieve artikel, waarbij Groot-Brittannië zich verplicht om alle internationale geschillen van gerechta- lüken aard naar het Hof van Internationale Justitie te verwijzen. 6. Aanvaarding van arbitrage voor de vredelievende regeling van andere internationale geschillen. 7. Af wijking van iedere gedachte aan wedijver in vlootbouw met de Vereenigde Staten. 8. Krachtige ondersteuning van alle stroo- mingen in de richting van internationale vrijhandel. De „Celtic" gestrand. Nederiandsche sieepbooten trach ten het schip vlot te krijgen. Ikt paaejgioiwohip „Cetóc”, van do W'hito Starlijn, Imeit van New York komeu- <te g steriiiorgea draMoos medegedeeld, dat hol gestrand i» onder de kimt van RooheS Point bij den ingang van d® haven vaa ’^u<«n«town, ju Ierland, waar het dien dag moest aankomen.. Een sdeqpljoot te direct tot het veriéenen van huljp uitgezonden H-*t schip had ’s ii.ildag» te Liverpool moeten aankomen. Alle passagiers zijn vaa l>oord gehaald Hun aantal bedroeg in to taal 254, w.v. 135 efTst en tweede klas en 119 derde klae paseagler». Onder «Ie piuaagfera waren overlevenden van de ..Vestris’ Alle passagiers konden zonder geitow aan land worden gebracht. De Nettartlandsche sh^pbooten „Gele Zee” Prof. Treub naar Indië. GieteToeatensi is met den trein. vAra 9.54 van liet Holl. Spoorstation to Den Haag vdrtroxken prof, mr M. W. F. Treub, dip zooalh gemald, ec<i reis naar Indiö gaat maken. Eau groot aantal belaugtarilendea e» vrienden liad zjah verzameld op liet perroa om pref. Triub uitg&Lfkte te doen. Onder tan waren o a. de oud-miniaters Bosboon^ Rambonaet, mr. Tak, procui'our-gcneraal vtm den Hootgen Raad on. bet oud-Twccdk Kamerlid Gerritzeu. De hoer Treub iuun van alle aanwezigen barlelijk tfsolieid. Precie» op tijd vértrok do trein. Prof. dr. Ch. Weizmann. Begroetmg te '•‘Gravenhatf*. De president van de Zionistteohe jraretó* organasaue prof. Ch. Weizfnann, la op zij o do^rre.8 van Brussel naar Auwterdam Zon- <tat$avoud 6 u. 5 aan het Hofi. Spoorstaf tion to s-Gravenhage begroet dioor Haag- sche Zi onlat en en geestverwanten. Op liet perron waren aurwezi® de Iteer M. J. Sb mons, voorzitter van de aid. Den Haag van den Ned. Ziorltetmboad die in ded trein ren kort begroetingswoord ap^ak -j mr. dr. L. E. Visser, raadsiheer in den Hoogen Raad on president van het Nederl. Palestinia-Opbouwfonds. alsmede bestuurslas dpn va.fl de afdeeliugen Den Haag van de Ned Mizraelde e.n ekn Zionistenbond ea van do Zionistische vereeniging Scheveniu- gvn E'en koor op het perron zoog hel

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1928 | | pagina 1