thuis t K'S >T IE HÉE Blad. r NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN Woensdag 12 December 1928 Wo. 16945 87*Meargeng APIJTEN M^GOUDA an, Keshan, i, Belutschi- rten. Geopend BERGAMBACHT, BERKENWOUÜE. BODEGRAVEN, BOSKOOP, GOUDERAK, HAASTRECHT, MOORDRECHT, MOERCAPELLE, NIEUWERKERK, OUDERKERK, OUDEWATER, REEUWUK. S( HOON HOVEN, STOLWIJK, WADDINXVEEN, ZEVENHUIZEN, en*. Dit blad verschijnt dagelijks behalve op Zon- en Feestdagen FEUILLETON. 3Z Langs, Verborgen wegen enkele ID HOLLAND: lilllIHliftMiwI •I ver- I zoeken! <AAG ■■HM een metanlachtige stof. A J. t om een 'S nachts :""Ti beb ik haar evenmin ooit van (Wordt vervolgd) De Volkenbomja ^*-^4 ’**jjCcn l^ive^wog. HÜ Iklourl d»t de Koiiing zyn soon direct her- kwrie a.i begroette. De toestand van den Ikoning was bij het afzenden van dit be- |richt, sdnds Iwt avondbullatin eon "elite ver betering Ingrttedan, weke acteer den ernst van d»n crisis nauwelijks verrniu- dert. die I momenteel na aan ’t hart Ug- ;r schadeloosstelling en dat der enkel mag nog zoo echte door serde n het at Oe >r Oij P OjJ ivoor- ischen ink op in elk zich onder normale omstandigheden geen gassen ontwikkelen, raakten thans verschei dene mijnwerkers bewusteloos By het ber gingswerk bleek, dat vier hunner reeds overleden waren. Voorts werden verschil lende manschappen van de reddingsbrigade, hoewel zy gasmaskers droegen, bewuste loos en drie hunner zijn kort daarop over leden. Drie anderen zijn met ernstige ver giftigingsverschijnselen naar het ziekenhuis overgebracht. Verder gevaar bestaat er op het oogenblik niet. BELUIK. Borms niet vervroegd in vrijheid. De Belgische ministerraad is .gistermor gen byeen gekomen, ten einde den toestand onder het oog te zien, die door de verkie zing van Borms tot Kamerlid is ontstaan. De regeering besloot zich te kanten tegen iedere motie, die in de Kamer mocht wor den ingediend ten gunste van de vrijlating van Borms, opdat hy aldus zou kunnen dee* nemen aan de bespreking over de al dan niet geldig verklaring der verkiezing te Antwerpen. Bijaldien door een coalitie der verschillende partyen de Kamer besluiten zou tot een ook maar van Borms, zou het kabinet oogenblikkelyk oen FRANKRIJK. De „Gazette du Franc” failliet. De rechtbank voor hawfetezaken te Pa rijs heeft de „Gazette du Franc” en de filia len in staat van faillissement verklaard. Mme. Joseph, de vriendin van Mme. Ha nau, heeft den rechter van instructie een bedrag van een millioen francs overhan digd, hetwelk Mme. Hanau haar eenigen tijd geleden had doen toekomen, doch «lat naar zy meent, aan het algemeene fonds voor de schadeloosstelling der crediteuren moet worden toegevoegd. wijzing aangaande de midelen, die j men zouden kunndw worden. Het ligt rigens voor de hand, dat partyen zullen voelen voor een Amerikaansclmn middelaar dan voor interventie vta Raad. Verwacht wordt dat óf de Para A rikaansche conferentie, óf Argentinië middelend zal optreden. ADVERTENTIEPRIJS; Utt Goods en omstrek»» (behoorende tot den bnorgkring); 1—regels 1.30, elke regel meer 0.25. Van buiten Gouda en den beeorgkring: 1—5 regels L55, elke regel meer 0.30. Advertentifa in het Zaterdagnummer 20 byalag op den prys. Liefdadigheids-advertentiën de helft van den prijs. INGEZONDEN MEDEDEELINGEN: 1—4 regels 2J5, elke regel moer OM. Op de voorpagina 50 hooger. Gewone advertentie» en ingezonden mededeelingen bij contract tot Mer gereduceerde» prijs. Groote letters en randen worden berekend naar plaatsruimte. Advertentie» kunnen worden ingezonden door tdtschenkomrt van geilede Boekhande laren, Advertentiebureaux en onze agenten en moeten daags vóór do plaatsing aan het Bureau zijn ingekomen, teneinde van opname veneterd te rijn. el eens tan dt i zoo- hpir« irlegen öuiten- raarop n niet valiteit enkele id op ■a«, ging ook de detective weg. Hij den weg weer in dien hij aoo»v«u naak' de woning van Dr. Vliegongelukken. In een half jaar 88 passagier» en 65 bestuurders gedood. In het eerste half jaar van 1028 zijn in de Vereenigde Staten by den burgerlijken luchtvaartdienst 390 ongelukken gebeurd. Acht-en-tachtig passagiers en 65 bestuur ders werden gedood, Ö9 bestuurders en 74 passagiers gewond, terwijl 198 bestuurders en ‘Af passagiers er zonder onheilen af kwamen. Te Long Beach (California) is Zondag een vliegtuig, door het breken van een vleugel, van 1000 meters hoogte gevallen. Drie personen werden gedood. ZWEDEN. De uitreiking van de Nobelprijzen. De toespraken. De Koning over handigt de prijzen^ Met de gebruikelijke' plechtigheden zijn gistermiddag te Stockholm de Nobelprijzen Sitgererp. önow aanwsïigOT wwwraim zich de Koning, de Kroonprins en andere leden van de koninklijke familie, vertegen woordigers der regeering, leden van het corps diplomatique en verscheidene mannen van wetenschap en letterkunde. Drie van de zes Nobelprijswinnaars wa ren tegenwoordig, n.1. prof. Wieland, prof. Windaus en mevrouw Sigrid Undset. De plechtigheid begon met een muziek stuk, waarop prof. Schick, de voorzitter van de Nofoelstichting, de aanwezigen verwel komde. Na een tweede muzieknummer wer den de prijzen uitgereikt, waarbij Prof. Sö- derbraum en Prof. Hallström het woord voerden. VKK. ÏSA1WN. Onderwijzeres door een oud-scholier vermoord. Uit wrok over een vroegere bestraffing. Te Sheridan (Michigan) heeft de 16- jarige scholier Deacnens de gruwelijke be kentenis gedaan^ dat hij Vrydag zyn vroe gere onderwijzeres, de 27-jarige miss Flossiz Carter, heeft vermoord. Hy pleegde deze misdaad, omdat de on derwijzeres hem 3 jaren geleden eens ge straft had. zyn ontslag indienen en zou regeeringscrisis ontstaan. KNUKLAND. De toestand des Koning». De bezorgdheid niet verminderd. heuler varuewit dat het laatste bulletin n.el als Ijevredigend wordt beschouwd on d&i de bazotrghrtd niet vermónderd is. De prins van Wales aangekomen. De prins van Wales kwam qiu kwart voor negen op de pa^ethoot „Biarritz' ie Fol- “4—ty-mw- tnj aoor ntuawinw^M verwelkomd. Samen vertrokken, zij onmid- dellljk per speciale», trein naar Lond-ui. Hij kwam even over tienen te Londen 6 au Een recordreis. De Londeneche draadllooze dienst wijst er op dat de reis van Brindisi naar Lon den een record is. Hij slaal den gewonen tijd mot minsten» zestien uur. Het telegram brengt hulde aan de Italiaansche autori teiten, die den prinA in staat hébben ge steld, zijn reis te bespoedigen De’prins reisde niet vla* Parijs, doch over Chalons, 1 Rhejfns en Laon, waar de tpein werd over gebracht op de Noordelijke lijn, waarna zij via Amiens rechtdoor reed -door Boulogne Do prins heeft do reis van' Oost-Afriku in negen-en-een-halven dag volbracht. Hij ver- trok den 2den December om 10 uur des morgens uit D<nr-ee-Salam Gewoonlijk duurt deze re's minetena /veerden dagen. De prins van Wales bij zijn vader. De prins van Wales ie direct na zijn aankomst naar het Buckingham paleis ge gaan en heeft daar gier ui men tijd aoorge- btacht. Hij had eerst een gespret met de artsen en bracht na een bezoek aan zijn moeder een bezoek aan zijn vader. Officieel wordt omltrent het b pek >n dat zij van M Dec. en zeer mooie l over de nacht ellijke stad tijdlang zwijgend voort tol Loèbe plotseling de stilte verbrak BUITENLANDSCH NUCUWS. DUITSCHLAND. Schilderyenvervalsching. let rankfert a.d. Albegon gkstertm. liet proces tegen «jn aantel personen die een groot aauual schilderijen van bekende mees ters zoude(| hebben vervalscht, en onlangs in den handel hebbes, gebracht Die voor- nvamsto beklaagde is,' oen zesere 'Hans BiiuuiiMinn die de copieefi heefi vervaardigd. Meer itaai vyjfiüg doeken van zijn hand hingen tegen de wanden van de zaal waar in de zaak dijende. B^unann beweerde de schilderijen te -hdbben Vervaardigd in op- draoltt van den kunstliandelaar Utto Mul ler. Dezo Wacht hei»'de oorspronkelijke doekêtt en bosheide dan» copifeön. Müller ver- zekardo steeds dat hij deze copieön voor zichzelf hield of iwui bloedverwanten wilde scheuken. Beklaagde zóu er Afttller ber il i.tldel ijk opmerkzaam op hebben, gemaakf dat hij gevaar liep te worde» gestraft iu- dion hij de copieön in den handel bracht. Deze wefrden. o.a vwkpcht door een .^ekere Else Tromm, die eveneens in de bank der beklaagden zat. Deze Elsa Tromm leerde dien kunsthandelaar AWilier kennen lp wiens opdracht ze de schilderden aan den man bracht. Een andere, beklaagde in dit pro ces is een zekere dr. |teinheamer. Ook <ie kunsthanlelaar Müller zat in de bank der beklaagden. Ernstig vliegtuigongeluk. Drie dooden. r.en vliegtuig van de lijn Keulan-Berbjn is o l LoVzLii^en. in dea «kreil» Gardelegen bij een noodlanding in brand, gevlogen. Van de vier inzittenden, is er «lachte iAn, een patteagier, den dood, oiiit^oauaa. Db geleerde opende de achterklep en keen in het toestel. Neeu, hel. objectief isheo- lemaijl kapot en de bus mat seleniu|m*j kan i.{ nergens meer vinkien. Geen wonder 'bij zoo een ^w&ren val. De detective knikte zwjjgjend. „U gaat voor vannacht zeker in een hotel - en morgenochtend, zal ik prolveeren de Identi teit van deze vreemde vrouw, die we in uw woning hebben gevonden, vast te stel len.” De beide mannen gingen zondef te spre ken de trappen af en Hepen zwijgend oor de stillef en donkere Alexandeifetrartse. De wind-_was gedraaid. Iiad de wolken uiteen gedreven en een pfachtigd sterrenhemel welfde zich nu Ze liepen een 1 Dr r ,,Dnar valt me wat in, Mr. Porter. We hebben vergieten naar het moordwapen te zoeken!” Zijn metgezel lachte .,Zoo/ hebben dat constateert een steek in het .hart. Waar is het wapen; waarmee dezen steek mes - dj dolk? noch een dolk ge dat u er niet aan na» was, «leeg gCKo.nen wasi orl Loeb». Loebe. bleeJ-^riletaan en wendde z'n hoofd, naar de detAce „Wat zegt u daar Neen, u maakbaar een glrapje, Mr. Por ter Dezt’ moord herfft niote te maken .'net bedekte.of 'onbedekte veneterb. Integendeel, men zou zeggen dat'een moordenaar eerder zij gang zal gaan late de venster» goed afgesloten zijn, als wanneer dat niet he| geval is. Maar dat Is allemaal theorier'. donr mijn venster* kan niemand naar bin nen kijken. Daarom heeft die moordenaar «tik denl rtrijd met dwe vroww dutvm ris- irvaor, p dt is toege<l>racht Het i hebben noch een m'es1, vonden. Geeft u toe, gednoht hebt ddtedtivö m^ktF een tol^eei,an'’e /handbeweging. „Weert u maar niet ^e- rust ik héb het niet vergieten Als het moordwapen er niet ‘was, dan béteekent het Dan volgenden dag tegeMtwaalveu J|jHL Herbert Porter zijn cliënt In het hot^^|^ x „Ik heb u een heeleboel te verteheft”, zei hij, „maar ik zou jokken als ik dnt de zaak mij al hee.wnaal duidelijk is geworden. In. ieder geval ik heb kunnen vaststellen wie do dame is.” „Hoe bent u' daarin geslaagd „Zooals U vooruit wei dacht door hot teeken in den rand van het horloge D* eerste dp beet» horlogemaker waar U bin nenslipte was wel niet de man dien ik hdblien moest, maar hij kon mij toch Ai neet zeggvn wiens firtna-teekeu het was Tien minuten later had ik den <nan. 'Hrt is mi juffrouw Emma Hollberg, Fasenen-. «fniSM! in Schöneberg Ik ben direct naar de woning van bet slachtoffer gegaan «i vond daar een dienstmeisje, dat hwilde eu jaimnerdo on doodelijk bang ww omdat hear meester* gisteravond om 7 uur hei hws verlat» en uiet tieniggékometj was Ik heb hw meegenomen ernzhaar het Ijjk laten zien het wa» frAuteft Hollbewg Hel Maja riel bijm flauw Ik heb haar ge- vroagd o’ zij ook wiet of haar (raule.n met een of andven man ip betrekking stond. Neen, daarvan was haar niet» ’h> kerri- Ook naar uw naam heb ik haar gevraagd. Daar had ze evenmin ooit van gehoord. dat de moordenaar het weer heeft meege nomen - hij begreep zeker dat het hem anders wel eena had kunnen verreden... mot anlere woordten....'’ „Nu?” vroeg de geleerde in spanning. „...met andero woorden j hjF heeft met zij slachtoffer een atepraiak gemaakt om halar in uw woning je ontmoeten en had een moordwapen ia zijn zak. Hij was dus van plan een mooid te begaan, in elk f&- val hij rekende op de mogehjkheid dat het daartoe zou komen. ''Maar apropos, waar om hebben de venteters van. uw werkkamer geen jalouzi,eöu De ander keek hem vertast aan. ^Waarom zouden ze ze wel hebben? Mijn werkkamer ligt aan den achterkant en «ijkt op/een groot park uit” In elk gevaU, zei de detective terwijl hij zijn xsigaretl0nkoker wit dep zak hai' le en katm'een sigaret aanstek, „ik geloof zeker/dat als er jalouzieön) voor uw raam waa^n geweest, deze moord niet pou zijn geleurd.” Loebe^ bleeb d< ABONNEMENTSPRIJS: ^>er kwartaal 2.25, per week 17 cent, met Zondagblad per kwartaal 2.90, per week 22 cent, overal waar de bezorging per looper geschiedt. Franco per post per kwartaal 3.16, met Zondagsblad 3.80. Abonnementen worden dagelijks aangenomen aan ons Bureau: MARKT 31, GOUDA, by onze agenten en loopers, den boekhandel en de postkantoren. Onze bureaux zyn dagelyks geopend van 9—6 uur. AdiJ^istratie Telef. Interc. 82; Redactie Telef. 88. Postrekening 43400. k«ren.” '„Daaruit trekt u de conclusie dhtj^de moordenaar met zijn slachtoffer geiworfield heeft ,,Me dunkt, dat is nogal duidelijk Hebt u dan niet gezien dat het toestel omge vallen wijst immers op een' strijd k op leven en dood,.” De detective bleef een oogeabljk stiWwn om een nieuwe sigaret aan te Stoken. „Er ïsiu toch iete ontgaan, udjnheer Loeb zri hij. „De schroeven va\ het voetstuk waren loijgedr&aid.” ANu ja, dat ia todh verklaarbaar Ik »tdl me zoo voor dat wanneer twee zware Benamen er op gevallen» zijn..." ,LDan zoude» de schroeven kunnen afge- knkpt zij», maar niet losgedraaid! Ên waft concludeert u daar dan uit vroeg de doctor gespannen „Dat het toestel opz ttdijk loogesohroefd is I en syatematiaeh kapot gemaakt.” „Om den iitlmik van een voorafgegane worsteling te wekken MisBobien?^Mg<r waarschijnlijk andere reden. Hobt u ook weï *f aan uw uitvinding gewerkt Tetteren nacht Ze bevonden zich thans in de Friedrich- strasse bij Het station. „Hier bent u waar u wazen moet In „Continental" zult u wel e^n uitstekende kamer vinden. Gooien nacht.*’ De natuurkundige ging met loome schre den, op het hotei toe. s Hfrbfirt Porter zeek hefl| na. Toen bij in de vtrtlbule verdwe- - h 'waH als zijn bezinning kwijt en stamelde'irt.iar niets anders dan ,.ik weet van niete, ik weet van nirta”. Van den tweeden passagier vond men het lij'k op korte® afstand Van he^ toestel Dörr, de vlieger, en zijn mecanicien, wa ren op hun zitplaatsen in de vlammen om gekomen. Het terrein werd afgebet en de post, die niet door de vlammen vernield was, in veiligheid gpbradht. - De overlevende passagier werd naar het ziekenhuis van Gantotegen overgjebracht, waar bleek, dat hij er inderdaad met eeui- ge geringe kwetsuren, aan armen en han- dieux en aan' het hoofd af wa» gékiomon. Ernstige mijnramp. Slachtoffers van giftige gawen. Jóeven deoden. Uit Rheinhausen wordt aan de bladen ge meld, dat in schachu I van. de mijn Dier- gardt door gassen zsven man om het levon zyn gekomelf. Gisteren waren onder des kundige leiding maatregelen genomen om een uitgebroken brand te blusschen. Daar bij had men ook nagegaan, of zich gassen hadden ontwikkeld. In een schacht, die ver van de brandhaard verwyderd lag en waar (illUMHE UH I! V\T. zich geenszins bepalen tot Duitschland en 1’ rankryk en waarin, naar de correspondent meent te weten, ook de houding van Parker Gilbert, den agent-generaal voor de sehade- vergoedingsbetalingen ,een beslissende» roi speelt en daar anderzijds aan den Fran- schen kant de leiding der onderhandelingen by den premier berust, kunnen de te Lugano bijeengekomen ministers van buitenlandsche zaken thans niet al te veel invloed uitoefe nen. In verband met dezen staat van zaken zal he^rnoch Briand’s, noch Stresemann’s be doeling zyn geweest te Lugano in de onder handelingen, die thans plaats vinden, in te gry'pen. Trouwens: net einde vay ^,eze be sprekingen is spoedig te verwachten,-en als de correspondent goed ingelicht is» kan'reeds binnen enketje dagen rekening worden ge houden met een accoord over de beide nog niet geregelde vraagstukken: de benoe ming der deskundigen en de vaststelling van hun bevoegdheden. Niet in alle bizonderheden zal rekening worden gehouden met het Duiteche stand punt, maar men mag niet vergeten, aldus de correspondent, dat het hier om kwesties \an methode en procedure gaat, die natuur- lyk wel een zekere rol spelen, maar die geenszins vooruitlooptoi op de materieere overeenstemming, dia aan de deskundige» wordt ovegelaten. Iradat Duitschland de te Genève overeengekomen procedure heeft goedgekeurd, zal men voorloopig geduldig moeten afwachten, watile resultaten zullen zyn. Vooreerst hebben de deskundigen 'iet woord en pas wanneer zy gesproken heb ben, zal d» politiek weer een rol kunnen - 'van den sdirik’^^^iooed als zijn bezim De Volkenbondsraad besloot eigener -be weging een aansporiiig te richten tot Bo livia en Paraguay om hun op hun Volken- bondsverplichtingen te wijzen. De Volkenbondsraad twijfelt niet, dat de twtee staten, dié door de onderteekenlng van het Volkenbondsverdrag zich plechtig verbonden hebben om langs vredelievende» weg de oplossing van hun geschillen nu te streven, ook thans methoden zullen aanwen den, die met hun internationale verplich tingen overeenstemmen en die in de tegen woordige omstandigheden het meest aanbe velenswaard!/ schynen. Van eenig aanbieden van diensten van den Raad is geen sprake. De Raad beoogt slechts, druk op de beide staten uit te oefenen en onthoudt zich van iedere aan- geno- t ove- eerder “11)e- tlen >Ame- be- De besprekingen te Lugeno. Het conflict tusschen Bolivia en Paraguay. ifaad is gisteren slechts korten tyd byren geweest. Verschillende rapporten werden,/behandeld en goedge keurd. Overige»® hadden geen bijzefndere besprekingen plaats, behouden* dan de onderonsjes waarvan echter geen commu- niqué’s worden verstrekt. Ondertusschen worden er enkele alge meene opmerkingen gemaakt door den Pa- ryschen correspondent der Vossische Zei- tung, die we] de vermelding waard zijn. Sinds Duitschland tot den volkenbond is toegetreden, heeft men er zich geleideldk- weg aan gewend de zittingen van den vol kenbondsraad, die alle drie maanden plaats viftden, alleen nog maar te beschouwen a:s een kader voor de besprekingen titssciien Duitschland en de geallieerden, me maar losjes verband houden met de eigenlyke vraagstukken van de volkenbondspolitiek. De correspondent meent, dat men zich daar voor moet hoeden. 'Zoo eenvoudig zyn de aangelegenheden der internationale politiek niet, dat een vluchtige persoonjyke gedach- tenwisseling tusschen de leidende ministers van buitenlandsche zaken voldoende zou zyn om de tooverformuje te vilden voor de talrijke belangen-tegenstellingen. Wanneer men van dezen gezichtshoek’'uit zonder hartstocht en zonder vooringenomen heid de tegenwoordige besprekingen .te L.u-t gano beschouwt, is hrt optimisme, waar mee de Fransche pers het eerste onderhoud tusschen Briand en Stresemann eommen- teert, evenin op zyn plaats als de buitenge wone pessimistische beschouwingswijze zoj- als die blijkt uit het oordeel der Duitsche openbare meening en der toonaangevende politieke kringen van.DultschlamL .Er la noch voor^röote vërwacïitingen, noch voor moedeloosheid aanleiding. Het eenig juists standpunt is, dat men zich realiseert, dat te Lu^ano, zelfs wanneer wederzijds welwil lendheid aan den dag wordt gelegd, niet al v te vee] positiefs kan worden bereikt. Van de beide groote vraagstukken, Duitschland gen, dat 4fei ontruiming, is op 't oogenblik geen ryp voor een oplossing. Men mag. r._o beslist vasthouden aan de stelling, dat de beide kwesties niets met elkaar hebben te mgken, nochtans zyn ize door de Geneefsèhe overeenkomst van 16 Sept, tijdelyk derwijze saamgekoppeld, dat een vruchtbare discus sie over de ontruiming pas mogelyk kan zyn, wanneer het herstelprobleem voorgoed is opgelost. De besprekingen over de financieele liqut- datie van den oorlog zyn sinds den Du«l- scien stap van 30 October officieel aan <lenj ga^g. Natuurlyk stelten het tempo dezer besprekingen en het feit, dat men nu al een wee» of zes over zuivere kwesties van .pro cedure van 'gedachten wisselt, Duitschlands geduld op een harde proef. Daar hej echter gaat om zakebyke meeningsverschillen, die Wilt ge iemand goed leeren kennen, peeft hem macht. Avonturen van den beroemden Emjelsehen - detective HER^fRT PORTER. Vrij naar het Engelech door - J. van der Sluys L - HET GEHEIMZINNIGE TELEFOON GESPREK. 48 - „Dat is de uitvinding waaraan ik,werk" verklaarde Dr. Loehe op den vragieaden blik van den detective. „Een riéotriech» verrekijker Hij js in dien strijd blijkbaar Qnïgeigooid.” „Hm J Herbert Porter 'boog zicij, op den grond eh bekeek de drievoet nauwkeurig' De schroeven waren eruit twee gr jvan ^braken, de derde lag naart het schroef- Kat, waarin aè porten verankerd waren g**- ’’veest. „Wat is dat een electrische verre- kijltpr?" Etai toestel dat veel met de telefoon overeenkomt. De telefoon zet de geluids golven in elertrisrtirti rtroom om >n maak te d«se in het ortwangtoertel weer als ge luidsgolven hoorbaar Iets dergrtijks doet t w’.in toestel met de lichtgolven. „Hebt u er patent ,g»nome«i'?*' „Neen, nog niet. Ik ben er nog niet beelemiM^ mee klaar Ia *het loertri M gsbtevm tydelyke vrijlating er dus

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1928 | | pagina 1