i i i 1 fjr jthuis ten dat zij vtn laa Dec. ^2 r KEN OON. lanten •411 i’ll I NIEUWS. EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN No. 16946 Donderdag 13 Dooember 1928 67* Jaargang. APIJTEN NIEUWERKERK, OUDERKERK, OUDEWATER, REEUWUK, SCHOONHOVEN, STOLWUK, WADDLNXVEEN, ZEVENHUIZEN, Dit blad verschijnt dagelijks behdve op Zon- en Feestdagen wzwakte. 1 - ’■‘ij FEUILLETON, Langs verborgen wegen Avonturen van den beroem<18| Engelse bon detective ■d! ral BERGAMBACHT, BERKENWOUDE, BODEGRAVEN, BOSKOOP, GOUDERAK, HAASTRECHT, MOORDRECHT, MOERCAPELLE, NIEUWERKERK, OUDERKERK, OUDEWATER, REEUWUK, SCHOONHOVEN, STOLWUK, WADDINXVEEN, ZEVENHUIZEN, enz. een zeer mooie .A TT xzvjyzn 1»V1/UV1VX1 JUA1, IHlnlWUI) KJTV* V JL/1U1VZV1X, UI'AjII By IflVVlU^lVUVU A| UlSrtolkOIl b «ide mi ls Itfl- kte. zal het dal n men lijdt. het ochtendbulletin was de toe- - kende 50 heeft do 49 zal d- daarmee zei de las en het dienal neftfje -Hoe lukte nan, Kathan, n, Belutschl- jrten. Geopend In mijn woning f de trap. On tien minuten nageno g Te >or ik® rd. pal- de o van in het verdwaasd werd ge«r Nooreche «eerde, len S‘ idere gevallon. en Haag. ranco per j Abonnemei by onze age Onze bur< Redactie Telaf. 83. Post] op 7 Mej op Amundsen en r van den pa le. Kon. fami lie gisteravond niet geoorloofd aan het ziek bed te komen. De doctoren zyn zeer tevreden over het bereikte resultaat. Op het Buckingham ENGELAND. De ziekte van den Koning. Vocht afgetapt uit de borstholte. Gistermorgen zijn de behandelende ;jge- neesheeren van Koning George overgegaan tot een kleine operatie. Zij hebben n.l. eenlg etterachtig vocht rond de basis van de rech- terlong verwijderd door een puncture, ter wijl het noodig zal zyn nog meer af te tap pen. De vijf doktoren zijn ongeveer een uur in de kamer des Koning^ gebleven, terwijl in dien tyd de aftapping geschiedde. Het com mentaar dienaangaande is zeer gereser veerd, maar de lichte verbetering in den al- gemeenen toestand acht men een goed tee- ken. Er is natuurlijk nog altyd reden tot on- estoorde function; de kracht. d; slapeloosheid; Bleekzucht ia Maag of it, zwaarten in (uitslag, roode n enz. op.elke - Rheumatiek. ever, leverstee- 11e ziekten van persoonlijk handigd.” jW HERBERT PORTER. Vrij naar het Engeisch door J. van der Sluys - HET GEHEIMZINNIGE TELEFOON GESPREK. per kwartaal 2.25, per week 17 cent, met Zondagblad r week 22 cent, overal waar de bezorging per looper geschiedt, rartaal 3.15, met Zondagsblad 3.80. aan ons Bureau: MARKT 31, GOUDA, 3 geneesmidde- te vragen aan in de Medicij- -oote Markt 7, „Dat hoeft nog niet» Ze kan ter goeder trouw zijn gewoeet. Misechien stond ;o onder iemands invloed. Maar voor alle ever'ualiteiten heb ik haar door de politie laten vasthouden.’’ In Godanaa^ntde politie politie de zaak in handen „Er zat wel irefe aaiders op. Maar ik geloof dat u het voorloopig onderzoek, dat vammi'ldag zal plaats hebben, met een go rnsi geweten kunt tegeano.’t zien” „Moet ik bij het voorloopig onderzoek (tegenwoordig zijn Herbert Porter keek glimlachend naar het venster. Ik ben bang dat u weinig kous zult hebben.” ,Wat b doelt u leerde verschrikt. .,Welf U Tuvwi H1CI OUUU'ICUIWI*, uw.1 ui'gangen van het hotel worden door de pare net de ‘i tiOlDMHL COURANT. moet niet schrikken, maar do recherche bewaakt en hier op i oorridir heb ik oen paar hoeren zien hpen -on wi’°r wandelen, d'e ook den indruk maken Wan tot dit nuttige lichaam te behooren.' a „Zullen ze iha arr-rteeren Wordt vervolgd. Vuur en water zijn goede knechten, maar kwaadaardige meesters. ADVERTENTIEPRIJS: Uit Gouda en omstreken bahoo rende tot den bezorgkring) 1—5 regels 1.30, elke regel meer 0.25 Van buiten Gouda en den bezorgkring; 15 regels 1.55, elke regel meer 0.30. Advertantién in het Zaterdagnummer 20 byslag op den prya. Liefdadigheids-advartentién de helft van dan prijs. INGEZONDEN MEDEDEEL1NGEN1—4 regels 2.25, elke regel meer 0.50. Op de voorpagina 50 hooger. Gewone advertentiën en ingezonden mededeelingen by contract tot zeer gereducearden prya. Groote letters en randen worden berekend naar plaatsruimte. Advertentiën kunnen worden ingezonden door tusschenkomii van soliede Boekhande laren, Advertentiebureaus en onze agenten en moeten daags vóór de plaatsing aan het Bureau zyn ingekomen, teneinde van opname verzekerd te zijn. Het conflict tuaaohen Bolivia Argentinië’»' bemiddeling, cj.Uiici luatsch de twee ntejist'- ZUKl-AmerlKaauktc.h* republieken - k e,n dan in beireL<ke<ijketi zin, want beiden zijn tech n ig eenlgo Luien grooter dan Neder land - h-eft op lui ©ogenblik aller iM?- laiigoiidling, niet het niinat, omdat zij zoo va'len ABONNEMENTSPRIJS per kwartaal 2.90, per Franco per post per kws --- lenten worden dagelyks aangenomen-- [enten en loopers, den boekhandel en de postkantoren, reaux zijn dagelyks geopend van 96 uur. Administratie Telef. Interc. 82; J-'. X. T-trekening 48400. BINNENLAND. De huldiging van de Koningin-Moeder. De Koningin zal het kerkconcert bewonen. 5*1 gemeld wordt, heeft H. M. de Ko njngin liet Hnagnch Comité 1999 doen we ten. dat zij zich voonftolt do muziekuit voering in do Groote Kerk op 10 Januari a.B., te geven ter eerv van H. M. do Ko- uingin-Moeder, bij to wonen Hieratn kan nog worden to’gevoegd, dal het In het voornemen van h*t comité ligt, •Ie muziek in x-eredhlHemde kerMgeibouwwn in den Haag per radio en met behulp van gvluidveraterkers te doen hoonm Uit gemeenten van ons vaderland Is bere ds be richt ontvangen, dat men aildair ook in kerken en gebouwen samenkomt om langd radiografische»! weg1 de muzlekuitvo*ring mede aan te h toren. De stormramp J Juni 1927. X erechenen is het algemeen vvrel&g van liet Nationaal Steuncomité Stonnrimp k Juni 1927, welke, zooafe men weet, wtder om Gelderland en Overijeel liet meest teië- terden, maar ook Zeeland scliade deed. Do laatste ramp vorderde meer menschon'e- v«ifl en maakte meer invaliden. Minister Kan deel dadelijk een beroep op het Na tionaal Steuncomité van. 1925, dat onmid dellijk zich weer beschikbaar stelde. Het Steuncomité richtte zich tot de bevolking en het hield 'len Qed Iraad van 1925 In etand. Gna volk stond als altijil weer schil ..Miwu-, dat is. „Nwn, op over half elf Iweft hij een hew getroffen, diiAii hij het idegu-abu gegevon hjeoft. En «THOonbeechrij ving van diien heer klopt <le uwe.” Dr. Loelx' greep met de handen haar <*u zijn oogen keken al» rond ..Hoe luidde dat telegram in godenaam? ..Hier is het.” Heo-lx-rt Portier haalde een hJegTaiitfonnulier uit de zak en vouw- th’ liet open. Dit telegiranf heeft juffrouw Hollberg gisterochtend aan het bijkantoor in de BanfhetrgerstrasHa om TO uur af.ge- gn-veii. Leei4 u maar/’ De doctor nam hot papier aan mot groote, verschrikte oogen Dr. Carl Loebe, Alexanderstrasse 3fi, Beiflijn. Verwacht, mij valavond ofcn 8 uua voor du zaak in uw woning. E. H Carl Loebe bleef een poosje op het pa pier staren en schudde bédenkelijk het hoofd ..De geschiedenis wordt steeds naadselach- Daarop heb ik de correHpandeulU‘ du dame doorgeziwi - belangrijke talwisseling met familieleden in Zwitser land en in Saksen. Ja, haar friiuloin was verkfldie het meisje. Daarop vroeg ik ®l ze ook wist waar juffrouw Hollberg Ibai&r bankrekening had. Ook dia* wist ze pet. DLt kwant inr, eerlijk gezegd, eeu He vreemd voqr. Maar Vijf minuten la- ik er achter. u dat zoo vlug-?” „WH, <la| lijkt moeilijker dan het is. Naam de telefoon hing eon boelxje met wel g.J»ru kte ted -foonnuiiMuers. Ik hoefde met lang te zoeuen on^er de D vond ik hel al Dtresdener Bank Mijn volgend bezoe* wittel bij de directie van dtoze inHielling ,,Ja. Juffrouw Hollberg was in goeden doen.... men mocht wel zeggen, ze was rijk. Under verschilleiidG poolen dje regel matig terugkeenlen was er ♦■en die m,j bijzonder interesseerde op U) Oct. heelt fröulein Hollberg een dheiiuo atgegi-ven van vijf-tin zeventig duizend Mark, die door een onibekeaulen heer iA gteincasoeerH- En nu hel) ik nog iets kunnen vaststellen wat u persoonlijk aangaat Juffrouw Hollberg lieeft gisterochtend om 10 luir ♦*en telegram naar u verzonden.. Loibo stond uit zijl» fauteuil op en staar de den detective outlet aan. ..Aan mij.. een telegram Ik hel) gw telegram ont vangen en ik heb nog nooit van een juf frouw Emma Hdlheng gehoord.” ,.En toch liewieert de telegfraafbesteller u het telegram te hebben ovw- wone onderwijs op tl DecenDer niet te «ImMi jdaals vinden en de leerlingen lol gezamenlijke bijeenkijmAlen bijeen te roe pen, waarin de leeraren een rede zullen uitsproken over Roald Amundsen, eu waar na het volkslied getzongen wordt •L) \brzoek om algemeen halfstok te v lagx«*n gedurende 12 en 14 uur. Dr'ii Noorecheu legniiee on consulaten al- mede den Noarscheni beliepen in liet buiten tan. 1 werd verzocht om op dezelfde wijze te vlaggen De herduukingsdag, 14 Dboomlwr, is do Ratuni, waarop Aimtndsen in 1911 de Zuid pool ontdekte. Uit het loven van den grooten Poolvor seller mogen nog volgende bijzonderliedeu hjj>r vermeld worden. Roald Amundsen werd 16 Juli 1872 te Hoitaten in Ostfold geboren. Zijn vader was scheepskapitein en later rooier. Van zijn pri’le jeugd af inttk'ress»>enle Amunhen zich sterk voor Pooltochten. In IB97-99 nam liij voor het -erd »teel aan een Pool expedlltie, die vam den Bel- gjsohen kapitein Gerlaote. Nu zijn stales voltooid te heb'ieu kocht hij in 1901 een klein luniten schip de ,,Gjöa’’, 47 ton groot en 22 meter Lang, wa&ranede hij kleine kruistochten ondernam hi Juni 1908 vertrok luj met dit schip om zijn expeditie te beginnen door de Noord-Westelijke Doorvaart, den. zeeweg len Noorden van het Panadeesche vasteland Op 12 September 1903 wierp d« „Gjda niet haar bemannluUg '"an zeven koppen, het anker uit op de Zuidkust van King Williainelaml bij kaap Adelaide Regio», waar James Roe» in 1831 de magnetische Noordpool ontdekte. De expeditie bleef hier twn jan>n en hield zich vooral hezig met magnetische waarnenlingen. Nieuwe eilan der. en lands' reken werden ontdekt g<*du- r Hide sledeloohten Ln Augustus 1905 zette de „Gjöo’ de reis naar het Winsten voort. Met groote >n|oeite werkte het scheepje, dat slechts u motor bezat, zieflj door liet ijs. Bij Kings Point rnhest overwinterd worden en eerst op 31 Augustus 1906 liereikte de ,,Gjfla de haven van Nomp in Alaska Het scheep je werd later aan fle stad San Franclsoo geschonken, waar liet zich nog bevindt. Toen in d.909 bekend werd, dat de Ame rikaan Penry do Noordpool lisa«l bereikt, besloot Amundsen de Zuidpool te gain ont dekken. Op 2 Oetolxxr 1910 werd daartoe besloten in ovoreenptemming met dr. Nan- S'‘Il De ,,1'ivuiiarriveerde op 18 Januari 1911 iji de Walvischbaai, het Zuid-lWe- lijk «hvl van de Ross-zee Na nauwgezette iotl*’kvi<teelen begpnnen Anuindsen en zijn makkers op 09 October 1911 hun lucht n«air Je Zuiidipool, welike zij op 14 Deeem 1st 1911 bereikten. AiiNiml.sen bleef vier dagen aan de Pool, waar hij talrijke, nauwkeurige wetenschap pelijke- olwwvaties verrichtte De Scott-exped tie bereikte de Zuidpool op 17 Januari 1912 en vond er de Nojt- sclie vlag door Amundsen geplant Na deze roemrijke prestatie kende de Noorscho Stading Amundsen een ianrreite- toe van 6000 krouvn. .M(^t hi< .sdhip „Mand” begon numtacn in Juni 1918 een expedi ie in de Poolv-e. Htj overwinterde bij kaap Tejeljoe.-.kin. In Juli 1920 arriveerde de „Mftul’ te No me (Alaska/) Amundsen was daar ioor de nalace is men echter zeer ongerust daar uê operatie na een ziekte van 22 dagen veel van den patiënt vergt. BELG1E. Veel i-neeuw. L twee liatete dagsn is in liet lieete laaid veel sneeuw gevallen. Brue.se! ‘ligt Iwt op sommige plaatsen wel 30 centimeter hoog. In de Ardennen, waar hel de vorige w-iek reeds gesneeuwd heeft l'jreikte de dikte .van de sneeuwlaag 75 c M. h 1 MKeri. Het verkeer ondervindt in enkele streken van het Ifuid heel wat hin der van di'zen sneeuwval. De koude d<r origin dagen is echter heel wat afgenomen. VER. STATEN. De marconist van de Vestris. et ran W Ifohms Operators Associa te bé .oude- Amenkaansehe Vereenl- an .•sciwepsnwrcoiüsUm, luwfi mede een f>nds zal worteu gpvorm-i van de nagelaten lietreKkingeu op zuik een irag’.sehe wijze om- chei-mumxiist van liet steom- n Paraguay. iii ar aan stelselmatig, onttrokken. Plotseh.ig ging Paraguay op 6 Deoember J.l over .ot gewapende* actie oin zijn overwicht in de -letwjstu zone te vergirooteai. Na dozen onverboedsohén aawial, die de inneming van enkele B jlivaansclie forten tengevolge had, deed Paraguay een beroep op de per manente verzoeningscommissie, dde in 19^3 was geaohapen, en verlangde dehanoeming van oen oammissie van onderzoek, die tot taak zou krijger, feitelijke conflicten in het veryolg te voorkomen. Bolivia is, zao Ixwluit de brief, vóór'lat de veroorzaakte materiede ea moreeke sclia- ile is goedgemaakt niet Ix-fFebl mede te werken tot de lienoeming van die commis sie van onderzoek, en gezien dv plotselin ge uanrandang van zijn souvendne rechten ziet h<t z cli gj*lwangx>n de betrekkingen net Paraguay te onjlierbrekeii. liituiwchm he».*t hel BoHviaausoho iv stere zijn ontslag ingediond In de moth coring van deze ontslag aan vraag wordt o.a. gezegd, diat de aitre’en- de ngevring liet bij den huidigen, gpspaiv nen toestand noodig acid diat <jj’ verant woordelijkheid <l)or een zoo groot moge lijk deel der politieke partijen wordt ge- drageai. Men verwacht dan ook. dat de af getreden minister van buitenlandsoho zaken net het vannen van een nieuw kabinet zal wanden belast, waarin alle politieke par tijen zitting lieblben Volgens hertelden uit Waeióngiou zou Bolivia edder al to kennen liebl>en gegeven Ijereid te zijn het conlliot op vriendschap pdijke wijze op te lossen en zou ook Pd raguaj reeds officieel hebben medegede<)l'l dat zij bereid is de zaak aan een scheids gerecht voor Ie leggen. oorts Vou ook Argentinië reeds bemid deling hebben aangeboden. Uit dit ailles blijkt -lat de beniohten van oorlogsmm feston. |mol4iJ^sati|?igeTUiehten, zelfs al'van een feitelijken oorlogstoestand wel wat overdreven zijn. Natuurlijk behoeven wij ons in Europu van <le twist en een mogelijkc oorlog niet veel aan te t nek ken. maar om de belde kleine lan len liggen do grootere broers -. Argentinië, Brazilië en Oliil'i, die, bij een wlerAolijken oirlog, zich niet zullen kun- i,-n bepalen tot toezien alleen. En dat zou mindor goed zijn, want voonti n de inter- nationale politiek liol)b-“ii kleiiüe oorzaken dikwijls groote gevolgen Lk- g>'« jgedeel I. dul ten beuoe..- van den gekomen chel-mirconist van scn'p „Vestris Mieliael O Loughlin. Hoe wel li<t nog niet ofiflcicel vaststaat, ia het toch wu irschijnlijk, dfJt) de naai» van O’Loughlin, zal woelen toegevoegd aau.de namen van do andere radio-htdilfn, die hun leven lieten op zee,- on op een gedenkplaat in Battory-Park te New-Yort zijn vermeld. De Ainerikaansclio 'Marconisten prijzen unaniem de houding van O'Loughlin en zijn van meaning, dat hoofdzakelijk aan item <le redding van een groot gedeelte der passagier» te danken is gcweM. Tot het laatste nvxnuent was hij op zijn post, eerst met den gewonen zender, later met den noodzendei-, mi^ialeii uitzendend, welke iu‘t mogelijk '.naakten, om De Maroonisteu van de kustatatione ver klaarden, dnt zij getroffen waren door de kalme wijze waarop O .Loughlin de nood seinen had uitgezonden. Tot op het oogen- bl'ik. -lat de „V'etf ris” in de diepte ver dween, werthii do noodteekens nog zwak door enkele Amerikaansche kuststaiions wirnomen. De chef-marconist van het ongelukkig!- schip stierf dus als een held - mT den mors*4eute| in zijn hand. Een bankauto overvallen. Ruim een millioen dollar gestolen uit een gepantserde auto onder politie- geleide. In de zakenvvyk van de stad Jonkers bij Nevv-York is op klaarlichten dag een ge pantserde auto, die geld van een bank over bracht onder geleide van de politie door roo- vers overvallen. De roovers, die zich in twee auto’s bevonden, wisten de gepantserde auto tot staan de brengen, braken het pant ser open en haalden 1.040.000 dollar uit de auto. Een agent en een bewaker, die in de gepantserde auto zaten, werden gewond. De roovers ontkwamen. NOORWEGEN. A m undsen -henjenkin g. Een twee-minuten stilte op 14 December. De Noorschc regeering heeft hel volgende pnagrannaiMi vawtgeeweld voor do plechtige lierdwking in Noorwegen van Amundsens nagedachten.s morgen 14 December I' etrzoeiA om do kerkklokken te lulden fcwlunvndo 2 -minuten van 1*2 tot 12.02 uur 2) erzoek om een algemeen, stopzette-) van lu-t werk gedunvidte 2 minuten van 12 lot 1.2.02 uur. 3) Verzoek aan do scholen onn het ge lige.-Mr. Porter", zei hij eindelijk .net heeeclten stem. ,,W'|«» fs Emma Hollberg Wut is de zaak Ik Ixvgrljp er absoluut niofH van.” „H -4 telegram wijst er in ejk geval op dat er relafi<*s lies tonden tusscheu u en die dame. Ik verzeker u....” ..IX- oiiiderhanlelingen kunnen scbri'telijk gevoerd zijn en dan is hd dankbaar dat een ander rlo brieven van juffrouw holl berg iu ontvangst genoineir en onder uw naam heeft beantwoord.” ..Maar de post kent mij koelden brieven... .«M-|i hoeft do brieven rfet altijd per poet te verz<*nden. Kfcii kan zo ook laten bezorgen. En dio zo bezorgt*» moet, kan de brieven in plaats van aande gMtlree- !e, ook aaai een anrter ter hand stel- En dde l>ezorgor kan ook om bgzorO zijn....” ,.U denkt aan ..Misschien. „U'* houdt haar due voor schuldig of in rik gevafl voor medeplichtig gerustheid, maar deze is niet zoo drukkend als aan het eind van de vorige week. Men acht het goede doorstaan van de puncture een bewys van de bijzondere sterk te van het gestold des Konings, op dezen twee-en-twintigsten dag van zyn uitputten de ziekte. Het avond-bulletin meldde, dat de tweede aftapping van de rechter borstholte met succes volbracht was. De toestand des Ko- nings was bevredigend. Volgens stand ook hedennacht bevredigend. In verband met de uitputting tiënt na de operatie, was het d« eorwio, die, Xordenekiold in B73, d* Nooirdwfflsioliijko Doorvaart passeerd In 1922 had Aiikundseu weer een auiler plan n.l. om met een vliegtuig <lo Noord pool herrijen. l>e eerste poging vau Point Barrow uit mialukte Bij do twoele> poging won! Spitsbergen als b.tsis gekozen Toen werd met medewertóng van de Noorsoho lucbtvaartclub en den Amerikaan Lincoln Ellsworth de beroemde vliegtuig- expeditie van 1925 georganiseerd! Op 21 Mei 1925 om 5 uur 's iri.ddo. f rieg-’ii Amumlsen en zijn metgezellen met 2 v'ü-gtulgon te KingriAy (Spitsbergen) op Op 2J Mei om 1 15 uur 's morgens daalden do vliegtuigen op 88 graden Noor- dvrbr.wdte en 10 graden. 30 irtinuten Wea (odengte van Greenwich. De etxpeditlo bleet tiaar tot 15 Juni, «n men moeet onder groote moeilijkheden e-<n stairtplaata v*bor de vliogtmgeo maken. Om hal ll te mor gens op 15 Juni «teeg men weer op om dien a.von>l te 7 uur bij Noonlkaap (Spits bergen veilig te landen. De tocht met de ..Norge I ganise-Td door Amuncteen, <le fuchtvaartolub. Ellsworth en de Italiaan- sche rogeering. Het ludhtschlp v-*rtrok op 11 April 1926 uit Rome, kwam via Enge land. Noorwegen en Rusland Spitsbergen aan. waarheen Ellsworth [>er schip waren vertrokken. De „N^rge ’-expetlitie ov<»r dé Poolstreek gon 11 Mei met 16 min equipage. Hrt Inch’«chip vloog om 1 uur des nachts (12 Mei) ov.vr <lo Noordpool en arriveerde den volgenden dag te avomrie om 8 uur te Tel ler (Alaska.) na 71 uren te hehben gevjo gen. r i A undsen achtte toen zijn levenswerk vol bracht. Om hulp te verleenen aan de in nood verkew-Mide Italiai-bemiMMitnK nam Amnnd- wen met geest Irift <toel aan den tocht van de .Latham-’ met het noodtotlV? gevolg hsefi op lui oogentdik alter ngsieiUng, niet het minst, omdat zij pboüseling uit de lucht is komen De kwestie gnat naar men weet om grote l die op de grensscheiding Luden ligt. Nu kan men zich ecu derge lijke twlsi nog indenken, als zuik eeu lamlstHMM veel belooft wat betreft opbrengst van den boiem, hetzij door vruöhtbareu grond, hetaij door groote rijiulom aan delf stoffen. iMijneu en petroleum zijn altijd ec i begeerl jk bezit glewe-st! Maar wonderlijk genoeg Iwvat de twistappel tusschen Para guay <n Bolivia niets van dien aard.. Mag men kenners van deze landen gelooven dan is het een> woest en kaal stuk land, dat in tk-n zomer een vvoföiijn gelijk is, met slechts zéér sub arsolmn plantengroei, en in -len reg-hitijd een uitgeslrokt ontoegan kelijk moeras, zooals trouwens ongeveer lieel Paraguay met iiKH-rasson bedekt Indmvlaad een vreemde geschiedenis. (Volgens een lang telegram van deu 4e- zaïu van Bolivia te Parijs aan den secre taris gener val van den Vokenboml, zou Paraguay zich mid gehouden heb-ian aan oepaliug van een reede in 1907 geslo- arbitrageprotoool lusschen lieide btói- waarbtj zij, in afwachting van eén arbitrale uitelpraak over de grensregeling, overeen kwamm oan bun bez'ttinige-n iet verder uit to breiden in de zone, waar de president van Argentinië als ari>iter ti^ «Chen belle landen de grenslijn had moe ien trekken. Deze arbiftirage is weliswaar latxi- goanu- leerd, maar volgens Bolivia bied’ de bepa ling van hei protocol, liamlelende over de hamlhav ng van den status quo, bestaan. *’A)ing<*zien Paraguay zijn territoir steeds verdi- trachtte uit te breiden, zijn door Bolivia een aantal versterkingen gebouwd om zijn rechten en vestigingen te bescher men .Sindsdien zou Paraguay steeds de toepassing van de arbitrageprocedure ge- w|riger 1 hebben mv toen in 1927 andermaal het arbitrage-protocol word gesloten maakte dn HK-vring van Paraguay moeilijkheden door de quaestie van de status quo op t werpen. Dit verlamde andlermaal de arbi trageprocedure Ondanks voorstellen, die door Argen tinië werden gedaan om de arbitrage als nog mogelijk te maken heeft. Paraguay zich BU1TENLANDSCH NIEUWS 10 u> >L la at

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1928 | | pagina 1