1 f p 1 1 tblad 99'1= l i ij' 1 dan 6500 gezinnen in Gouda en Omgeving meer KEN OON. lanten J i NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VÖOR GOUDA EN OMSTREKEN F Deze Courant komt ini ekbank No. IS948 IRA VEN, BOSKOOP, GOUDERAK, HAASTRECHT, MOORDRECHT, MOERCAPELLE, Dit blad verschijnt dagelijks behalve op Zon- en Feestdagen Gouda Bahlmann EERSTE BLAD. I E B7S Jaargang. Groote Opruiming Zaterdag 15 December 1828 BERGAMBACHT, BERKENWOUDE. BOD EG] - NIEUWERKERK, OUDERKERK, (HJJ)EWATER, REEUWDE, SCHOONHOVEN. STOLWIJK, WADDINXVEEN, ZEVENHUIZEN, enx. wzwakte. Theorie en Practijk. i FEUILLETON. Langs verborgen wegen Avonturen van den beroemden Engelschen detective HERBERT PORTER. »- -- Gi t HOORWEG- Dit nummer bestaat uit twee bladen Jen Haag. in iie naar aan het instem- bij de imanschen goed lueeöt jn. ite. n men lijdt. dn lil ior jke ird. ver- cht. kie- inkt ien- stel- jr»t- ider den. ±550 dddu, 100— om hel dere gevallen, il.— lidmaatschap der Tweede Kamer burgemeesterschap van Zaandam kunnen vinden, om het Groninger dialect samen te stellen? V -J ?d van >oral niet die ziel) f r«nd—rd* opl«q« >800 «x Bontmantels voor spotprijzen Indien thans dit terrein van belasting heffing aan de Gemeenten wordt overge geven, ontstaat de kans voor nieuwen en grooten willekeur. Een voorbeeld daarvan is reeds de zakelyke belasting op de bedre ven. Vele Gemeenten passen deze niet toe, ook al wegens de zeer onbillijk werkende factoren, die er in vervat zyn. Anderen daartegen halen er uit wat er in zit. Zoo ontstaat bovendien het nadeel van ongelijk heid van concurrentie in bedrijven, gelegen in een zelfde streek, maar in verschillende Gemeenten. Bij Tiet Behandelen van dR wetsontwerp zal door de Middenstanders wel degelijk re kening moeten worden gehouden met dit element. Misschien zijn er waarborgen te scheppen voor een volkomen gelijke toepas sing en dat in den vorm van een verterings belasting geen verdere bedrijfsbelasting op een bepaalde categorie der burgerij zal wor den gelegd. van het ter Laan bij de beslommeringen, verbonden aan het en aan het nog tijd een woordenboek voor Wij begrijpen dit eerlijk ge sociaaldemocraten niet goed en van een man als de heer Ter Lai altijd schrap heeft gezet tegen de oorlog;- uitgaven. Een der grootste hi welke de verbroedering der voll wereldvrede op haren weg toch wel de veelheid der talen, nationalistisch en chauvinistisch waar men het ook aantreft, speelt de taal een groote rol. Dit drijven zou on/ heel wat van zijn invloed op de mi derpaien, m en de ontipoeten, is Bij alle drijven, i geneesmidde- te vragen aan in de Medicü- oote Markt 7, Nogmaals sterk verlaagde prijzen Speciale aanbieding Zwarte en 'Marine Mantels en Japonnen. I partij en het Van hun prachtig middel om de wandelaar de win kels in te drijven. In liet groote magazijn van de Bijenkort was het propvol. Een geweldige concurrent moet dit nieuwe ma gazijn voor alle winkeliers geworden zijn Hel publiek koopt er graag en het neeft er al datgene wat het habben wil. Onbe grijpelijk lijkt het ons dat men met do lessen die een diergelijke inrichting geeft, niiM meer voordeel wordt gedaan, tiet groo te voordeel dat tevens de groote attractie is, is dit, dat het publiek zelf kan zoeke:. en heelennaal niet afnankelijk is van de Alles wat en geprijsd is. een van den door de Dr Ik geef toe, dat i» alle nu komt een punt, dat nw ik mem. al uw theorieën Ik geef toe dat ze vemuH’g zijn - omver werpt Het huls Alexanderstrasse 30 heeft een portier, die on Iedereen die blnn»i komt of weggaat, let. (Wórdt vervolgd) Bleekzucht s Maag of t, zwaarten in uitslag, roode n enz. op elke Rheumatiek, iver, leverstee- 11e ziekten van MI MI COURANT. Waar de munten klinken, zwijgen de wysgeeren. gestoorde functiën; i de kracht. id; slapeloosheid; Er is haast geen moeilyker ding, dan in het leven theorie en praktjjk hand aan hand te doen gaan en zyne levenshouding in overeenstemming te doen zijn met de theo- ne, die men aanhangt. Wij willen, om dit aan te toonen, stilstaan bij een paar geval len, die zich in den laatsten tyd hebben voorgedaan in sociaal-democratische krin gen, al willen wij daarmede volstrekt niet zeggen, dat het kwaad, waarop wy wijzen, zich in andere kringen niet of in mindere mate voordoet. Het eerste geval betreft eene bijeenkomst van werknemers en werkgevers in het kan toorgebouw van de werkgeversorganisatie aan de Mauritskade in Den Haag en werd eenigen tyd geleden medegedeeld door Mr. Fock, den voorzitter van den Vrijheidsbond. Tot deze bijeenkomst was ook uitgenoo- digd de heer Stenhuis. Toen deze binnen kwam, waren zjjne eerste woorden: Wat i’ het hier een armoedige boel. Bij ons ziet het er heel wat beter uit. Deze woorden zyn kenschetsend voor de levenshouding van meerdere sociaal-demo cratische voormannen, die zich kenmerkt door een zin voor luxe, welke met eene socialistische orde van zaken o.i. moeilijk vereenigbaar is. De toestand is o.i. aldus. De totale pro ductie der menschheid levert tegenwoordig aan een kleine groep meer dan het noodige, doch aan de groote massa nauwelijks het noodige. Wil men den toestand der massa verbeteren, dan zal men toch nooit kuyien bereiken, dat deze massa de luxe der meer bevoorrechte groepen kan deelachtig wor den, maar zal het levenspeil der laatste groepen moeten daleii tot een niveau, slechts weinig hooger dan dat van den ge middelde arbeider en waarschijnlijk lager dan dat der best gesitueerde arbeiders. Wij voor ons hebben niet om deze reilen bezwaar tegen het socialisme. Integendeel achten wij het een voordeel. Maar vreemd doet het aan, dat mannen als de heer Stenhuis en anderen zich zoo weinig reken schap geven van de consequentie hunner leer, dat zy handelen in flagranten stryd daarmede. Het tweede geval betreft de dezer dagen in de Tweede Kamer ter sprake gekomen leerstoel voor de Friesche taal aan een onzer universiteiten. Men kan niet ontkennen, dat het sympathïseeren met het onderwijs in het Friesch in nauw verband staat met het in de laatste jaren sterk naar voren komend streven, om dialecten tot talen te verheffen en zoodoende het aantal talen in de wereld te vergrooten. En het merkwaardigste 1», dat vooraanstaande sociaal-democraten niet alleen daaraan mee doen, maar Zetfs de lei ding hebben. Is niet Mr. Troelstra zijn ge- heele leven lang een strijder geweest voor de bevordering van het gebruik Friesch En heeft niet de heer I V-*. -1- I---- -1-J neer bcnuitee heeft dringende redeueij oui to wenscuen dat dit bezoex niet pHaats heef’ Méér nog hij ie or erg op gekleid Hat die oezoeker niet me, Dr. Loebe spreekt maar m«4 nem zeli, mot ÓohuLze. Vóórts is het hem beken 1 dat die bezoeker Dr Loebe nooit va.ii zijn leven gezien heMi. Wal zw± hij nu doen De commissaris keek zijn inspecteur ens aan en haalde de sclioudors op. Ik be grijp er geen steek van/ Welnu dan. Mijnheer Schultze zal om ie beginnen. iets bedenken om Dr. Loebe luit zijn woning weg fo krijgen. Laten we aan- I nemen hij zal hem een gefingeerde invi- Uiekairt zenden. Gefluüï er. Algemeene verbazing bij aanwezigen ,,Nu gait de herr Schultze aan h*t w<rk Bij een liefhebberij-tooneel heeft hij 5'el eens als kapper gefungeerd hij grime -rt zich zoo, dat hij oppervlakkig gpz.cn v>el overeenkomst vertoont met Dr Loebewiais vollen baard niet zoo heel moeilijk te ini teeren is. Zoo vermomd heeft hij van d» tf-legnaaCbeaimbto 's morgens het tele?ra aernjenomen zoo treedt hij om ongeve >r half acht, als Dr. Loebe is uitbegaan, diens woning b’nnen. Om acht uur kont het bezoek - laten we gerust maar al ze>;- gier de dame -, die een onderhoud nu t Dr. Loebe zal hebben, en die nu door mij»- heer Schultee wordt ontvangen. Zooals ik zei zij kent Dr Loebe n’e1; het bedrog gelukt aanvankelijk. Dan rin kelt onverwacht do telefoonbel. Wat don' t Vrij naar het Engelsoh door - J. van der Sluys - HET GEHEIMZINNIGE TELEFOON GESPREK. de inoiaiölail meenie. aam zit zijn geneigd eens diep in de zaK te tasten. wordt. Men aan, dunkt me, toen wel vei lig aannemen dat deze transactie geen an der doel had, dan ia uiteen zetuo. Herbert Porter had voorloopig uitgeepro- sen en begon qp zijn gemak een siga, 31 aun te steken. Een ademlooze spanjO.ng wa* er onder de aanwezigen. Ze Keken allen naar hem maar hij rookte met langzame trekjes en met blijkbaar genot zijn sigaret- ,,{J spreekt begon de commissaris ein delijk, en aan zijn stem kon men hooren. dal het betoog van den Engelschen detec tive hem opgewonden had, ,,u spreekt naar van een onbekende, die eiken nacht Dr Loete'a onzichtbare gaat waa. Deze zei do man heeft naar uw uiteenzetting gis cc- ochtend eten telegrambesteller op de t-ip opgewacht, in de gqlaante van Dr. Loebe. Deze onbekende, die u mijnheer Schultze noemt, zou verder in de gelegenlied zijn geweest de woning van den geleerde te openen en binnen te gaan en nog wekzóó, dat aan biet slot geenerïei sporen vjp ge weld zichtbaar zijn. Ja,f nog meer - het lichte costuum dat in do kleerkast “an Dr. Loebe hangt, hoort nliet van httn! De in breker... de moordenaar. heeft het dus meegebracht om do verdenking op Loei» te richten mail mogelijk. Maar hulp van het winkelpersoneel, er be koop is, ligt uitges.ald te veine. Men kan rustig zijn berekeningen maken, zijn plannen vastetellen en niets dringt tot haast. In een gewonen wink-1 zit je dadelijk opgoscheept met een win kel jufrouw die jo van allerlei tracht aan te praten en die voor een oogenblik heele- inaa' in je dienst staat. Dat irriteert nu eenmaal vele menschen. l\'e zouden nog heel wat voordellen co aangename zijden van dlit winkelsysteem kunnen opnoemen maiar ieder kan ze eigen- Een Middenstaridsbelang. De Minister van Financiën heeft by de Tweede Kamer een wetsontwerp ingediend, waarbij een oplossing va» hot vraagstuk van een betere verhouding tusschen Kyks- cn Geineente-financién wórdt voorgesteld. Het ligt niet in onze bedoeling in den breede op dit onderwerpt zelf hier in te gaan; maar toch willen *i) op een zaak wyzen, die er mee samenhangt, en voor een groote categorie Van Middenstan ders van beteekenis is, nd. voor hen, die een winkel-, koffiehuis- of iestaurantbedryf uitoefenen. De Minister todh wil de Perso- neele Belasting voor het Ryk afschaffen en dit belastinggebied aan de'Gemeente over geven. Herhaaldelyk is op congressen van den Middenstand geprotesteerd tegen het heffen van Personeele Belasting voor de bovenge noemde bedryfslokaien. Zooals men weet, wordt geen belasting geheVen van lokalen, die tot fabriek of werkplaats dienen. Van winkels en logementen wordt echter naar een derde van de huurwaarde de Personeele Belasting gevorderd, terwyl het toppunt van onbillykheid en onrechtvaardigheid wordt bereikt ten aanzien vim koffiehuizen en restaurants door de exploitanten van zulke lokalen voor de volle huurwaarde in de Personeele Belasting te treffen en ook het meubilair in zulke lokalen te belasten als ware het in gebruik tot gemak en ge not van den exploitant zelf. Het zal misschien memgeti lezer bekend zyn, dat de heer Prof. Treull toen deze Mi nister van Financiën was ifi het Oorlogs- ministerie, een wetsontwerp indiende tot wijziging van de Personeele Belasting, waarby het karakter van deze belasting als verteringsbelasting zeer zuiver tot uiting kwam. In zijn ontwerp werden dan ook alle vertrekken, die niet tot gemak of genot van den gebruiker dienden,, van de Perso neele Belasting vrijgesteld, daarbij inbegre pen de logementen. In dit stelsel bleven winkels, café’s en restaurants en ook kan toorlokalen voor de Personeele Belasting onbelast. Dit wetsontwerp bleef liggen tot na het aftreden van het Oorlogsministerie. Minister de Vries, die in 1918 de portefeuil le van Financiën kreeg, wijzigde dit ont werp weer geheel en bracht tal van ele menten er in, die de Personeele Belasting voor velen niet alleen tot een verterings belasting, maar bovendien tot een verkapte bedrijfsbelasting maken. By de behandeling van het wetsontwerp in 1919 werd getracht het stelsel-Treub weer te bereiken. De toen ingediende amen dementen konden evenwel geen meerder heid verwerven. Zoo bestaat thans nog een toestand, welke aan velen eep groote erger nis en onbillyken, vaak bovenmatigen druk geeft [getwijfeld nassa ver liezen, indien in allé landen dezelfde taal werd gesproken. Men zit nu echter eenmaal met die veelheid van talen. Ze kwijt te worien gaai inoeiljjk en zal in elk geval een langdurig pioces vereischen. Maar wat zij, verbroedering der volken streven wel kun nen doen, is o.i. niet deel te nemen streven, om het aantal talen nog te 'ergroo- ten. Wij hebben daarom met groote ming het verslag gelezen van hetgeen de heer Schaper heeft gezegd, om zijne gemoeten, die voor den leerstoel Friesch ijverden, het verkeerde standpunt onder het oog te brengen. De heer Schaper acht de Friesche beweging in haar consequenties funest en belachelijk. Juist de taalquaestie, zegt hy bewerkt steeds strijd en verdeeldheid. Hy wijst in dezen op den strijd tusschen Vla mingen en Walen en zou op nog tal van ge vallen meer kunnen lijzen. Ligt het nu in de lyn van de vredesbeweging en dé demo cratie, vraagt de heer Schaper, om ver deeldheid op taalgebied aan te wakkeren? Wy aarzelen niet met den heer Schaper deze vraag ontkennend te beantwoordt u nu, dat mijniheer Söbu.tzo doen zal P” „Hij zal aan hJt toestel komen onder den naam van Dr. Loebe', mompelde de comttnissaris. ,,Zeir juist Hij zal zeggen u spreekt met Dr. Lo-ebe Want daar naa&t zit im mers een. dame, die zich W84j.reclnijn.lijk niet weiplig verwondierein zou, a.a de ver meende mijnheer Loebe de telefoon maar in alle eeuwüigihedi 1 het doorrollen. Een deji-gielijke handeling van mijnheer Loebe zou wellicht zelfs haar argwaan opwekaen en dat is juist wat hij tot eiken prijs ver mij n wil wantrouwen van zij» bezoek sters. Dus neemt hij den hoorn op en spreekt. En nu geschiedt er jets, waardoor de argwaan van dfe dame toch wordt op gewekt. Misbdhien valt hij uit zijn rol, doordat hij het spreken met veranderde stem niet lang kan volhouden, misschien herin nert de stem van mijnheer Loebe haar erg aan die van mijnheer Schultze - dien zij kent. Zij staat van haar stoel op en kijkt' den vermeenden Dr. Loebe scherp aan. die niet veel jntelligentie noodig heeft om te ontdekken dat hij ontmaskerd te. Met één slag is alles voor hem verloren. De eerste gang van de dame zal natuurlijk naar den echten Dr. Loebe zijn en dan zal het on heil onverbiddelijk w-rder zijn gang gaan.” ..Wat is het eigenlijk voor een onheil waarvan u zoo aardig aan het vertellen bent?” zei de commiseari spottend! ..Luister nog een ©ogenblikje. Ik ga verier Laten we bijv, eens aannomen dat Dr Loebe een uitvinding heeft gedaan ABONNEMENTSPRIJS: per kwartaal 2.25, per week 17 cent, met Zondagblad per kwartaal 2.90, per week 22 cent, overal waar de bezorging per looper geschiedt. Franco per ?OèL,pcr kwartaal 3.15, met Zondagsblad 3.80. Abonnementen worden dagelijks aangenomen aan ons Bureau: MARKT 31. GOUDA, by onze agenten öh loopers, den boekhandel en de postkantoren. Onze bureaux xÜn dagelijks geopend van 96 uur. Administratie Telefl Interc. 82; Redactie Telef. 8^- Postrekening 48400. BRIEVEN UIT DE HOFbTAD. he nebbeu in de reeidontie opgewekt net ölntorAlaas feest gevierd en we moeten ho pen uut iedereen, van de koopers lot de verKOopers tev redien is. Men zegt dab voor veTKoopera net öinteriKiaaeleeet en is voor de welvauti van een ge- Ais het er by de meaiechen goed ze juist bij deze geiegenueid daarentegen schraalhans keukenmeester dan lijdt Uijze dag er nel eerst en bet onder. Ondanks de concurrentie van don Kerst boom houdt de oude eerwaarde bisschep er flinx zijn reputate bij op. Het feest heelt voor velen beapringi en het is nu eenmaal zóó dat het sentimvnteeke Karak'ter dat het Kerstfeest heel geanaskelij k aanneemt voor der SI - i. Ik khn me heel goed ean inbreker voor ■tellen”, antwoordde Harbert Porter onver stoorbaar en met een glimlachend gezicht, terwijl hij zijn handen in zijn broekzakxea begroef. .die den hoorn van het toc.«tei en zich aanmildt met den naam vai den man wiens ongienoode gast hij is „Hebt u heusch zulke grappenmakers ent mOet in uw praktijk Ik d/enk absoluut niet aan een grap, maar aan oen sitüaltie, die den inibrdker er tee dwingt aan de telefoon te komen.” -.Misschien wilt u dan zoo goed zijn” de commissaris uit de hoogte, „mij emj situatie te schilderen, waarin dat nco- mu zijn.’* ..Met het grootste genoegen”, klonk het vriendelijke antwoord van den kalmen Brit. ..Stelt u eens het volgende voor: een man, laten we hem mijnheer Ftehultze noemen, hoort dat een andere man, laten we zeg- Dr Loebe, een bezoeker wacht. Den veien n.et zoo zeer aanlokkelijk Het aardigst is altijd eens op a v on Jen vóótr den grooten dag vijfden Deeejnber een wandeling siad te ondernemen. Het is maar ééu keer in hel jiar dat je een dergelijken tocht kunt ondernemen want allo andere dagen van het jaar hcerecht er een naargeestig Het is ‘s avonds wel zoo gezellig langs do verlichte wunkels te wandelen dan het schemeruur en Ivet zal psycholo gisch wel vaststaan dat een goed humnir rechtstreeks den kooplust en de offervaar digheid bevordert. He. was zeer druk in de stad toen wij or op dien éénen avond rondiooemelden eens een kijaje fco ikuuciu Just op eeo olectr.sclio verrexijkerl Hij heelt ie.»e- ren nacht daaraan gewerkt - oij verlichte vensters, waai geen jadoufidan voor wa ren. Ik heb den muur van dit huis eens goed beiekeni. Het is denkbaar dat iemand el.en nacat, eventueel met behulp van een touw, zich op het achterbalkon, waarvan m)?u in Loebe's werkkamer kian kijken, heeft laten za.ken en> van deze observatie post uit, de vorderingen van Loebe'- wer.i heeft nunnen gadeslaan. Laten we nu u-ïg verder gaan en aann^nen dat het een gladde vogel' was, die zich hier de Bele- genilu-id (geboden zag oi een vermogen ;o verdienMii. Hij reconstrueert de uitvinding, want hij heeft wel verstand van etl^ctro- teehniek Hij verkoopt de uitvinding met alle rechten aan een dame, dje hij alsr ’k kent, maar die om goede redenen - van hem on-ler zijn eigen naam waarschijnlijk de zaak nret koopen zat. Hij treedt dus onder den naam van den echten uitvinder met hnar in correspondentie, stuurt leeke- ningen en beschrijvingen - want hij heeft alles gezien, en is goed oip de hoogte. De list gelukt, de «fame, die rijk en ontwik keld is en graag kunstenaars en mannen krnn wetenschap steunt, gaat op de zaak in De vsfeche Dr. Loebe slaagt daor allerlei voorwendsels er tn een punsoonlljke ovt- nnoeting te vermijden en alles schriftMijk to doen. Hij is. zooals ik al zei. e°n glad de vogbl. Óp 10 October goeft de koopsters a.n het patent, laten we zeggen Emma Hollberg. een cheque af van 75 000 Mark, it., door een onbekend heer geinoasseerd duister in de uAn.cellstriiien dank zij de paedagogische bfmocizucht van de ovarhe d •lie reeds vroegtijdig de winkels doet slui ten. Officieel staat dit s.uatingsuur op 9 uur maar aangezien de uren van zes of zeven tot negen uur zeer slechte uren zijn voor de winkels, gingen velen er al toe over om eerder de deur te sluiten. Het overkomt je dus nooit s avonds door de oude binnenstad te wandellen dan strikt noodig is om van de tram naar een the ater of zoo iets te wandelen. Wij geiooven dat men veel verstandiger deed de winkel- één of twee middagen per week te sluiten en daurnakist óón of twee avonden open te laten. ADVERTENTIEPRIJS: Uit Gouda en omstreken (behoorende tot den bezorgkring) 15 regels 1.30, elke regel meer 0.25. Van buiten Gouda eA dan bezorgkring: 15 regels 1.55, elke regel meer 0.30. Advertentiën in het Zatjkiagnuinmer 20 bijslag op den prys. Liefdadigheids-advertentiën de helft van dan prys. INGEZONDEN MEDEDEELINGEN: I—4 regels 2.25, elke regel meer 0.50. Op de voorpagina 60 hooger.— Gewone advertentiën en inbonden mededeelingen by contract tot zeer gereduceerden rys. Groote letters en randen worden berekend naar plaatsruimte. Advertentiën kunnen worden ingezonden door tusschenkomst van soliede Baekhande- iaren, Advertentiebureaux en onze agenten en moeten daags vóór de plaatsing aan het Bureau zyn ingekomen, teneinde van opname verzekerd te zyn. 50

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1928 | | pagina 1