leren I iadig I 4 nken Blad. ux mhandel NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN bergambacht, berkenwoude, bodegraven, boskoop, gouderak, haastrecht, moordrecht, moercapelle, NIEUWERKERK, OUDERKERK, OUDEWATER, REEUWUK, SCHQOI\HOVEN, STOLWUK, WADDINXVEEN, ZEVENHUIZEN, enz. 00.-16848 Maandag 17 Detoember 1928 87* Jaargang. 38 - Gouda, Markt 33 4 IK, Reitistraat nKo^inenve|l^ AAT 73 je Vroedt FEUILLETON, Langs verborgen wegen Avonlujon van den beroemden Eng«iechen detective HERBERT PORTER. Dit blad verschijnt dagelijks behalve op Zon- en Feestdagen I f I eiweg 81. 1 gezien. It tusschen is te hebben. In moet jorn /ESTHAVEN 41 mende artikelen. do do C.G. 3.25 K.G. 3.— K.G. 2.10 K.G. 1.95 K..G. 2.10 OTO f 2.50 een kwartje. 2649 20 JO— 45.-— lo ts.— leiding van Stresemann. De bijeenkomst der filfancieele deskundigen voor het herstel begint in den loop van Januari te Parijs, en zal wellicht later te Berlijn worden voort gezet. Briand en Chamberlain moeten verder de toezegging hebben gedaan, dat de offieieete diplomatieke besprekingen over een ver vroegde ontruiming niet zullen behoeven te wachten totdat Duitschland zijn goedkeu ring zal hebben gehecht aan de nieuw-voor- gestelde regeling inzake het herstel-vraag- stuk. Met andere woorden, de kwestie Van de vervroegde ontruiming is geheel losge maakt van het herstel-probleem, en dat is voor Duitschland al een belangrijke concès- sie. a. 263176 ;olen reductie. CELEFOON 119- ABONNEMENTSPRIJS: per kwartaal ƒ2.26, per kwartaal 2.90, per week 22 cent, overal waar Franco per post per kwartaal 8.16, met Zondagsblad 3.80. Abonnementen worden dagelijks aangenomen aan ons Bureau: MARKT 31, GOUDA, bij onze agenten en loopers, den boekhandel en de postkantoren. Onze bureaux zijn dagelijks geopend van 9—6 uur. Administratie Telef. Interc. 82; Redactie Telef. 83. Postrekening 48400. per week 17 cent, met Zondagblad de bezorging per looper geschiedt. bruik werd beschouwd. Als deze meening veld won, aldus verklaarde Stresemann, zou de Volkenbond een van de pijlers, waarop hij rust, zien wegvallen, en de staten, die in de minderheden-boschepning al hun ver trouwen op den Volkenbond hadden gericht, zouden alsdan de redenen moeten herzien, die. hen er toe geleid hebben tot den Volken bond toe te treden. Dr. Stresemann besloot met het denk beeld in overweging te geyen om het vraag stuk der minderhedenbescherming in den Raad tijdens de volgende pitting principieel te bespreken. Opvallend was dat JBriand zelfs geen zwakke poging heeft gedaan om Zaleski by te vallen, en zich alleen geijverde om Stre-,' semann gerust te stéllen over de minder* hedenbescherming door den Volkenbond. Uit het incident blijkt duidelyk dat jhr. Beelaerts van Blokland in September het goede moment heeft gekozten om de minder hedenbescherming in de vergadering ter sprake te brengen. van zekere rol bij Ook hier was maju argwaan direct gewekt, tjen ze beweerde dal ze niet wist bij welke bank Emulcltf Bollberg was Ze was vt?cl to snugger om zoo iets niet te weten! En toen ik mijn theorie over dfoze misdaad vrijwel oom pleet had koetto het mij niet veel moeke ojii uit haar te krijgen. - geen uur voor dit verhoor bogjon - dat «dj door u, mijn heer Walden was omgtewocht om brieven va» Dr. Loebe niet ia de brievenbus te gooien of o|p het postkantoor af te geven, maar aan u te bezorgen. Dbze omkooperij was de eerste voorposfeuactte hij uw no bele veldtocht. Vjoor het geval dat er toch een brief mocht doorslippen als juffrouw Hollberg hem zelf op do post bracht - had u andere maatregelen. Als de post ver- \vacht kon worden bevfond u zich steeds in de portiersloge! Maar het geluk was in zoovenfe met u dat alle brieven aan Marie werden ..toevertrouwd”. Zoo correspon- deerde u, onder den naam van uw huurder Gevoel zü de honing, verstand ~de maarschalk van uw hart! Een ander 'belangrijk punt te Lugano is de teere verhouding tusschen Italië en Frankrijk. Briand heeft zijn verbjjf te Lu gano ook te nutte gemaakt, door met Gran- di te confereeren, en ook die besprekingen •hebben resultaat gehad. In het onderhoud tusschen Grandi en Sir Austen Chamberlain zou de Engelsche minister erop gewezen hebben, dat de Engelsche regeering groote beteekenis hecht aan de bylegging van de Italiaansch-Fransche controversen. Jn het gesprek van Briand en Grandi zou den zelfs nieuwe moeilijkheden overwonnen zyn. De onderteekening van het Italiaansch- Fransche verdrag wordt in sommige krin gen binnen niet al te langen tijd tegemoet Na mevrouw Hanau werd ook graai Cour ville verhoord. Bij het later in de woning van mevrouw Hanau ingestelde onderzoek werden inderdaad geldswaardige papieren, volgens sommige berichten tot een bedrag van ettelijke honderdduizenden francs, vol gens andere berichten voor het geheeie be drag van 1.600.000 francs, gevonden. Henri Dumay en Georges Anquetil, de directeuren van de „Quotidien” en de „Hu meur”, zijn door de justitie ondervraagd m verband met het onderzoek, dat ingesteld wordt naar de affaire van de „Gazette du Franc”, Dumay heeft, naar gezegd wordt erkend, dat de „Quotidien” 200.000 francs per maand ontving voor het publicoeren van advertenties en berichten voor de „Inter- presse”, het financieel nieuwsbureau, dat in verband stond met de Gaafette du Franc”. ing laag. uit zeker gemeenschappe- Vrij naar hetEngeisch door - J. van der Sluys - MT GEHEIMZINNIGE TELEFOON GESPREK. ten zijn. Wjj dienen motoren voor zware olie te hebben, die even licht zijn als ctoze beste benzine-motoren van nu. De postvlieg tuigen zullen 30.0000 voet hoogte met een snelheid van 300 mijlen (480 K.M.) in het uur vliegen. Vrijwel alle luchtvaartuigen zullen gedwongen zijn draadlooze installa ties te hebben en op zekere routes op be paalde hoogte te vliegen. Lord Thomson, de vroegere minister van de lucht, gelooft dat over 25 jaar het liclt- ter-dan-luchtvaartuig de grootste vorderin gen gêmaakt zal hebben. Vele autoriteiten deelen niet in die opvat ting, maar zij is gegrond op de onderstel ling dat het aanbod de vraag moet volgen. De vraag naar luchtschepen komt voorna melijk uit het Britsche rijk en de continen ten van Noord- en Zuid-Amerika, waar de menschen luchtverkeersmiddelen over wijde open ruimte wenschen. Aan deze eischen kan men enkel voldoen met luchtschépen met een capaciteit voor tochten zonder la ding van eenige honderden uren. Hij waagt dus de onderstelling dat luchtschepen bin nen 25 jaar onze denkbeelden over luchtver voer geheel zullen wijzigen. DU1TSLMJLAND. Looneischen m de texuei-industrie. Het conflict neemt ernstiger vormen aan. (Het conflict in de Kynsch-Westfaalsche textielindustrie schijnt, volgens de M. Crt., nog voordat het zeifs tot onderhandelingen is gekotnen, ernstige vormen te zullen aan nemen. Van werknemerszyde zyn namelyk, nadat de bestaande tarief overeenkomsten door de werkgevers waren opgezegd, loon- eischen gesteld, en wel tot vernooging der loonen voor stukwerk met 10 procent en voor de loonen der overige textielarbeiders met^proceatw.-, De organi__‘— thans in haar persorganen een verklaring gepubliceerd, waarin wordt gezegd, dat de eischen der werknemers het toppunt vor men van onverstand en dat de werkgevers thans geen reden meer hebben, hunnerzyds geen eischen tot verlaging der lbonen aan hangig te maken. FRANKRIJK. De „Gazette du Franc”. Wat Mad. Hanau betaalde voor haar berichten. Zaterdag heeft het eerste officieele ver hoor in de zaak van ae „Gazette du Franc” plaats gehad. Het verhoor liep in hoofdzaak over de kwestie der activa. Mevrouw Hanau betuig de haar verwondering, dat een bedrag van 1.600.000 francs, dat zy volgens haar bewe ring in haar woning had gedeponeerd om het te gebruiken voor het doen van uitbe talingen op de inlagen by de huiszoeking nog niet gevonden was. Deze bewering zal nader worden onderzocht. Na haar verhoor verklaarde haar verde diger, dat noch hijnoch zijn cliënte weten, waarvan mevrouw Hanau eigenlijk beschul digd wordt en op welke gronden deze be schuldiging steqnt. in do voor.iainen hebt aangestoken werkelijkheid! is dat om kwart voQr zeve nen gebeurd, dan hooben meerdere bewo ners aan den overkant, zonder eenige te genstrijdigheden in hun verklaringen, mij nedegedieeld. Uw mededeeling maakte op mij dea iudruk van een opzettelijke mis- leiling - en als mijn wantrouwen een naai is opgewekt, mijnheer Widen, dan ik verder aan het uitspinnen, ik zou bijna zeggen of ik wil ol niet. In dit /geval is mijn moeite beloond. Het wa® duidelijk dat het meisje vermoorde, Maria, een 1-- zaak had' gespeeld1. ADVERTENTIEPRIJS] Uit Gouda en omstreken (behoorende tot den bezorgkring1 1—6 regels 1.30, elke regel meer 0.25. Van buiten Gouda en den bergkring: 1—5 regels L55, elke regel meer 0.30. Advertentiën in het Zaterdagnummer 20 bijslag op den prijs. Liefdadigheids-advertentiën de helft van d«n prjj*. INGEZONDEN MEDEDEEL1NGEN1—4 regels 2J5, elke n«el meer 0.50. Op(j de voorpagina 50 hooger. Gewone advertentiën en ingezonden mededelingen bij contract tot «eer gereducearden prijs. Groote letters en randen worden berekend naar plaatsruimte. Advertentiën kunnen worden ingezonden door tusschenkomst van soiiede Boekhande laren, Advertentiebureau* en onze agenten en moeten daags vóór de plaatsing aan het Bureau zijn ingekomen, teneinde van opname verzekerd te zijn. Wat de Poolsch-Lithausche kwestie, be treft, deze is voorloopig voor den Volken bond van de baan. Het resultaat der debat ten is geweest, dat de Volkenbondsraad be sloten heeft overeenkomstig het rpeds eerder, toen hij in deze kwestie rapporteur was, door onzen minister Beelaerts in over weging gegeven denkbeeld, om aan de ver- keersorganisatie op te dragen een enquete in te stellen naar de mogelijkheid van ver betering der communicatiemiddelen tus schen Polen en Lithauen. Ook Woldemaras, de volhardende Lithausche premier, heeft dat aanvaard, zoodat de raad op zeer ge lukkige wy’ze alle politieke bijkomstighe den heeft omzeild. Tusschen Minister Stresemann en Zaleski, de Poolsche premier is het nog tot een on verkwikkelijke woordenwisseling gekomen. Dit incident was het gevolg van een scherpe beschuldiging geuit door den Poolschen mi nister tegen den Duitschen Volksbond in Opper-Silezië, welke hij gevaar! yk voor de vrede noemde, evenals hij de klachten der Duitsche minderheden een eclatant mis bruik noemde. Stresemann antwoordde Zaleski, dat uit diens rede hijat jegens de minderheden ge sproken had. Hy protesteerde tegen het feit, dat de verdediging door de minder heden van haar heiligste rechten als mis- scaijnt haar eertijk rechtvaardigheidsgevoel geweest te zijn. W&jien neeit hot benomje van Marte tegen halt fien gekregen en nad dus tijd genoeg om zijn rol voor te be reiden. Do rest zal u duidelijk zijn. Toen om ruin» elf uur de telegraaijongen kwam vond hij ,,Dr. Loebe oj> de trap om hot telegram m ontvangst te nemen. Hij wist immers dat er een schriltelijke aankondi ging van het bezoek zou komen. Nu kwam liet er op aan dea echten Dr. Loebo des avonds do deur uit te krijgen en ook dit lukte wondedbaarlijk goed. Toen nu dea avonds het onderhoud plaats had, moet juf irouw Hollbeng het bedrog ontdekt hebben - ik zoi u al hoe ik vermoed dat dót ge beurde - ea toen kende haar verontwaar diging geen grenzen. Ze had, nadat ze wat kalmer geworden was haar aangifte bij do politie blijkbaar uitgesteld tot ze den uit vinder zedf had gesproken. Dat is heel be grijpelijk! en moet wel bet geval zijn, om dat daze aangifte bij de politie niet is in- gekomen. Maar nu mijnheer Walden deze nieuwe schurrarij nog op het voorafgaan de gestapdd had, stond haar besluit vast Ion ze verbeelde hem dht niet. Daarop volg de wat we helaas allemaal weten... en de heer Walden dacht met te meer gerustheid deze oplossing aan de zaak te kunnen ge ven, omdat de verdenking wel op Dr. Loe- l>c zelf zou vallen. Door het lichte coa- tuum in de kleeroikast te hangen, deed hij het zijne daaraan en in het begin scheen liet dat hij niet zonder succes gespeculeerd had, nietwaar coinmdssfllris (Slot volgt.) De conferentie te Lugano, De Rijnlantlsche discussie bègin volgend jaar. Een incident. De tyd, dat Lugano, gekozen als coijfe- rentieplaats om de wide van de gezondheid der diverse ministers van Buitenlandscbe Zaken, gestaan heeft in het centrum van de internationale politiek, is al weer ten einde. Ook ditmaal hadden langdurige bespre kingen plaats, voornamelijk tusschen Briand, Stresemann en Chamberlain, be sprekingen, die zoo geen tastbare, dan tocl. idieele resultaten hebben opgeieverd. Men herinnert zich, dat de bekende rede vin Briand een oogenblik een spaak in het wiel dreigde te steken, maar de berichten der laatste dagen uit Lugano, gewagen ervan, dat de oude hartelyke stemming tusschen Briand en Stresemann daar niets te wen schen overliet. Maar wat belangryker is- deze conferentie schynt veel te hebben bij gedragen tot versterking van het weder- zydsche vertrouwen. En dat is al heel veel waard. Want de belangrijke kwesties, die op het oogenblik aan de orde zyn, kunnen niet anders wordeh, opgelost, dan in een sfeer van onderling'vertrouwen. Daar is bij voorbeeld de brandende kwestie van de ont ruiming van het Rijnland. Het grootste ge deelte van de samensprekingen tusschen de drie ministers heeft daarover geloopen. Nu moge men zeggen dat men met veel verder is gekomen, in elk geval heeft Dr, Stresemann toch eenig succes weten te be halen. Dit blijkt uit een - lyk uitgegeven communiqué, luidende volgt: De Raadszitting heeft de hervatting mo gelijk gemaakt van de persoonlijke bespre kingen, die eenigen tijd onderbroken zjjn geweest en een zeer nuttige gedachtenwis seling heeft kunnen plaats hebben. Deze be sprekingen hebben sterker dan ooit de over tuiging in ons .gewekt, dat een politiek van verzoening en toenadering tusschen hun landen het meest geschikt is om den vrede te verzekeren. Deze politiek blijven wij trouw. In dezen geest aullen wy de onder- handelingen voortzetten, die begonnen zijn op grond van de overeenkomst, welke tus schen de zes betrokken mogendheden op 16 September van dit jaar te Genève is tos stand gekomen. Wij zyn besloten, alles te doen wat in ons vermogen ligt om zoo spoe dig mogelyk tot een algeheele en definitie ve oplossing te komen van de uit den oor log voortgesproten moeilijkheden, en op deze wijze op basis van het wederzijdse1: vertrouwen, de vlotte ontwikkeling van de betrekkingen tusschen onze landen te ver zekeren. Van Fransche zijde wordt het thans als zeker beschouwd, dat de besprekingen over de Rynlandontruiming einde Januari of begin Februari te Berlijn of in de om geving daarvan zullen beginnen. Deze onderhandelingen zullen langs diplomatie- ken weg worden gevoerd, d. w. z. tusschen de gezanten der betrokken landen, onder om en stalk hem zoo ongemerkt mogelijji in zijn zak. „Er is maar éón verklarimg|”, zei hij daarop kalm, maar met iets scherps in zijn welluidende stom ,,De moe.denaar die hier in huis zijn work kon doen zon der dit huis te moeten, binnengaan of te verlaten, moet een huisgon|x>t geweest zijn D cotiuiiissarisl keek verrast „Maar ook huisgenooten kunnen niet zoo maar jn de woningen van hun buren binnenvaller., Me Porter”, zei lüj „Volkomen juist', luidde het antwoord en wat nu volgde klonk als een pistool schot hard on scherp kwamen de woor den „Maar de huis-heer pleegt de alou- te’s van alïe etages te hebben.” Met een plotbelilnge beweging richtte Balkten, dia huisheer zich op en ging, op den detective toe, die met z?jn breede ge stalte den weg naar de gangdeur opzette lijk of onopzettelijk, versperde. Mr Porter wierp (ten snellen blik op die andere deur, daarop knikte hij tevreden. Voordezen uitgang zat aan zijn tafeltje de politie-in- specteur. Ik 'kan mij voorstellen”, hervatte Mr. Porter, mijnheer Walden, dat het onaan genaam voor u moet zijn, als ik den com missaris moet verzoeken inplaats den ge- fingeenlen naam Schultz, dien ik gebruikt heb, den werkelijken Walden te gebruiken, Maar tot mijn spijt is het nu eenmaa' niet anders. Hdt eerste wat in uw mededeelingen niet klopte wee wat u mij vanochtend vertelde, n.l. dat u ’savoodB om 8 uur de lampen ■ni,T werden «eA Mt Xort «quer» «.rd hfvzot. finnr luiiiviaunci'ho trftonmi 1 In mi- 601ID8CH E (III HIM. - 52 Hij heefi zoowel den telegrambesteller ah gisteravond de dame zien komen. Van e*»n of anderen vreemde weet hij echter niets, hij heeft gisterochtend géén, heer in een licht pak zien komen, nodh gitera vond iemand niet een pak bij zich waar dat lichte costuum in zou hebben kunnen zit ten of die zelf de dubbelganger van Dr Loebe had kunnen zijn. Zoo is het toch, Meyer Deze, een oud-militaar, nam de houding Mn en zei ,,Zoo is het, commissaris.” Deze laatste wendde zieh weer tot Her bert Porter: „Hoe wilt u nu, nu we deze verklaring van den portier hebben. Uw vernuftige theorie bewijzen De detective ging met langzame schreden door het vertrek, door aller oogen in span ning gevolgd en speelde als onopzettelijk •nat den sleutel, dien hij ini het slot van de deur die naar de gang voerde, stak. Als in gedachten draaide hij den sleutel BUHENLANDSCH NIEUWS. ENGELAND. De toestand van den Koning iets verbeterd. Röntgen-therapie toegepast. ■Het laatste bulletin van.den toestand van den Koning meldt, dat dejkoning een rusti- gen dag heeft gehad en dat de verbetering in den algemeenen toestand, welke gister morgen geconstateerd werd, zich heeft gun nen handhaven. Gisteravond werd de nieuwe Röntgenstra len*, therapie op den koning toegepast. Van gezaghebbende zijde werd bevestigd, dat het bulletin van gisteravond wijst op een kleinen vooruitgang 4n de goede, richting, zoodat de bezorgdheid derhalve eenigermate verminderd. Vyf-en-twintig jaar vliegwezen. Voorspellingen voor 1953. Vandaag is het 25 jaar geleden dat de gebroeders Wright te Kitty Hawk, in de Vereenigde Staten, him eersten geslaagden vliegtocht deden. Hoe zal het over weer 25 jaar zyn heeft de Evening Standaard aan verschillende vlieg-autoriteiten gevraagd. Sir Samuel Hoare, de luchtminister, acht het mogelyk dat onze meest opitmistische verwachtingen na 25 jaar overtroffen zullen zjjn. De kleine Moth- en de reusachtige Av- gosy-toestellen zullen vermoedeljjk vreem de antiquiteiten zijn geworden. Het Lon- densche-luchtstation van Croydon zal even weinig lyken op dat van nu^als het nieuwe station van den Ondergrondsche onder Pic cadilly Square lykt op het eerste station van de twopenn -tube. Elke ntfjl luchtroute van nu zal dan wellicht tot honderd uitge breid zyn. Sir Sefton Brancker, de vice-maarschalk van de lucht, rekent op een uitbreiding van het luchtverkeer tot het vyftigvpudige. In 1927 werden er 15 millioen mijlen gevlogen, in 1953 zullen het 750 millioen rnylen moe- u*et do vermoorde en dat lx de öonreapaa- deDitie niet gevonden heb is wed hieraan toe te schrijven dat frnuein Hollberg deze gisteravond' bij zien had en cBat u wei ge zorgd hebt dat ze voor u geen bezwarend materiaoli kon opleveren. Daarvoor is de Kacnel gpeJ, nietwaar, mijnheer Walden Net als voor den valschen baard1! En nu wat het bezoex van g.steruvond betrelt. Juffrouw Hol'Uxvg was er achter gekomen dat ze in handen van een oplichter en bc- digger was1 gevallen. De bijzonderheden van die ontdekking spaar ik u voor Let oogenblik, MIarie zou u hierover meer kun nen vertellen. In het kort kxjjnt het hierop neer dat een zekere Zenuwachtigheid van liet meisje de achterdocht van haar mees teres opwekte en ze door de mand geval len is. 'Want Marie vond liet nu noodig - waarschijnlijk uit een soort verkeerd! bo grepen goedhartigheid, om haar lastgever te waarschuwen om op zijn hoede te zijn. Ze stuurde een jongen met een briefje hiér heen. Dat weet ik naituurlijk allemaal van haar zelf, sinds een ge uren. De heer Widen was nu op alle eventualiteiten voor bereid, wist uit het bridfje van Marie dat juffrouw Hollberg den echten Dr Loebe zon komen bezoeken, en hem dat sc’irifte- lijk zou meldpn. Deze dame, die bij al baar goede eigenschappen niet voor detec tive in de wieg was gelegd, had in de verontwaardiging die de mededeelingen’van het meisje bij haar opwekten zich die he laas laten ontvallen. Want oven gering als haar scherpzinnigheid en waakzaamheid tegenover misdadigers was, even groot ZUID-AMERIKA. Nieuwe botsingen tusschen troepen van Bolivia en Paraguay. De Boliviaanscne minister van Oorlog maant bexena, uac z.aieruag jj. opnieuw een bioetug treilen neeit piaaus genau tu»- senen ae troepen van uouvia en raraguay. iserstgenoemuen veroveraen net lort Boque ron op de Parakuayanen. By de gevechten zouden 100 Paraguaya- nen en 20 Bolivianen gedood zyn. Na het gebeurde heeft de Boliviaansche minister van Buiteniandsche Zaken een nota gericht tot Briand, die als voorzitter van den Volkenbondsraad fungeert. Daarin wordt gezegd, dat nieuwe Paraguayaansche troepen-atdeeiingen een aanval voorbereid den op Boliviaansche forten. Dit veroor zaakte, zoo heet het in de nota, een nieuwe botsing, ten gevoige waarvan zy -UK. 'MBw.uK— bezet door Doiiviaanscne troepen. De mi nister zegt dan veruer: Dit lort werd on langs door Paraguay gebouwd in een streex, waarop Bolivia steeas een onbetwistbaar recht had. Volgens de nota is de jongste ontwikkeling van het conflict een natuur lijk gevolg van dén aanval, die de vorige week door Paraguay werd ingezet, „waar door het vaststaat, dat Paraguay de meesx- formeele internationale verdragen heeft ge schonden en den plicht van alle beschaafde naties om den vrede te handhaven, heeft verzaakt”, De oorlog uit gebroken Bolivia en Paraguay? Volgens een te New-Yorx ontvangen tele gram hebben de Boliviaansche troepen nog twee andere Paraguay sche forten, Vaiois en Rivarola, bezet en dertig wagons munitie en proviand vervoerd. Boven Bahia Negra hebben Boliviaansche vliegtuigen vier bom men geworpen. De Generale staf van Paraguay is naar de grens overgeplaatst. In Paragua is thans de algemeene mobi lisatie afgekondigd. Te Washington is men zeer pessimistisch gestemd, daar de bemiddeling van den Vol kenbond en van de Pan-Amerikaansche 50

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1928 | | pagina 1