I 'T I Blad tl 07» O i up 16880 kbank BOSKOOP, GOUDERAK, HAASTRECHT, MOORDRECHT, MOERCAPELLE, NIEUWERKERK, OUDERKERK, OUDEWATER, R EE U WIJK, SCHOONHOVEN, STOLWIJK, WADDINXVEEN, ZEVENHUIZEN, ens. Dit blad verschijnt dagelijks behalve op Zon- en Feestdagen ff T. zwakte. anten FEUILLETON. t Langs verborgen wegen OORWEG. l Hm*. e. Naai men lijdt. llliniililthiiil in het Noord-Oosten des lands, ill Ik klan, u het antwoord besparen. 1AAG ging voor r „Hij had rvoor, de t jtes die Dn ker nog wel ganlgett- een 5 omgei len opstand in Afganistan. Het de gevechten bij de hoofdstad Loebo moesten meenomen, ze- besCliikfbaar voor zijn dubbel de i tors ingesteld echte door erde n het it Ge r Gij GIJ voor- ischen im op n elk Elke dag heeft genoeg aan eijn eigen kma‘l- .Mi 1 een> an de 100- iper- rlegen uiten- aarop i niet aliteit mkele d op Ni groo toorde functiën; e kracht. slapeloosheid: >re gevallen, Olaf geen nemii sen. geneesmidde- e vragen aan n de Medicjj- ote Markt 1, Avonturen van den beroemden Engel schon detective HERBERT PORTER. Vrij naar het Engelech door - J. van der Sluys - MBT GEHEIMZINNIGE TELEFOON GESPREK. voor Amundsen onthöld. Vele duizen- laaste en verre om- ithialing tegenwoor- de leider van de opstandelingen in raguay, die een guerillaoorlog is blik voeren tegen de Amerikaansche troe- todn deze gewapenden steun hadden Mid 'aan het conservatieve bewind al- frankkwk. Grootvorst Nicolaas van Rusland ernstig ziek. ar het B. T. A. uit Antibes meldt, is [vorst Nicolaas van Ritaland, de beken de Russische legeraanvoerder uit den groo- ten oorlog, daar ernstig ziek geworden. Zijn toestand schijnt zeer ernstig te zijn. N00RWBGW. lenksteen voor Amuridsen onthuld. de geboorteplaats van Amundsen fiOUDSCHE (OlllA XE NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN BERGAMBACHT, BBRKBNWOUDK BODEGRAVEN, Geid< In <L Borge bij Sarpsorg is Zondag een gedenk steen den personen uit de m geving waren bij de onthulling tegenwoor dig. Na éen herdenkingsrede verrichtte kroon prins Olaf de onthullingeplfechtigheid. Prins Olaf wees er op, dat het Noorsche volk leter voorbeeld voor moed en onder- psdurf kan vinden dan Roald Amund- BUITENLANDSCH NIEUWS. ENGELAND. De ziekte van den Koning. Het avondbulletin luidt minder gunstig. De lichte verbetering in den toestand van den Koning is weer tot staan gekomen. Het avondbulletin luide weer minder gun stig en er bleek uit dat men niet kon zeggen dat er een werkelijke en geregelde vooruit gang was bereikt. De toestand des konings was in den loop van. iederen dag aan schommelingen onderhevig. De stralenbehandeling werd gisteravond opnieuw toegepast. leekzucht Maag of zwaarten in itslag, roode enz. op elke Rheumatiek, er, leverstee- j ziekten van AFGHANISTAN. Dé opstand tegen Amanoela. Zijn positie. Te Pesjawar en Nieuw-Delhi komen alar- ineerende i telegrammen over de ontwikke ling van heet, dat niets te maken hebben met den opstand der Sjinwaris ofschoon zij in dezelfde bron hun oorsprong vinden. Ie gevechten rondom Kaboel zijn geleverd door in opstand gekomen troepen, die zich tigen koning Amanoela verklaard hebben. Naar Maandag uit Teheran gemeld werd, Afgaansche gezantschap aldaar -’niqué over den toestand in Af durende de laatste vier en twin- jubliceerd. Volgens dit commu- EWITSBRLAND. Toeristen verongelukt. de Tagepost uit Graz meldt, zyn op de Schieealpe twee toeristen, een man en vrtuw in een sneeuwstorm geraakt en ekqmen. tóen dlen^loeddngworzienfcng. OjkIbt meer is bepaald, aan wie ujijfor nen worden verstrekt. Voorts wordt door voorzitter van den raiad van ininjs- '-4 eeni rijkskleediiigcoimmsaie, die belast isi niet het toezicht op de na’c- ving der bepalingen van het besluit. Voor zitter ia de directeur va» het Centraal Bureau van voorbereiding van ambtenaren zaken, secretaris het hoofd van het Rij ks- kieedingbureau Verder zal de minister van Waterstaat instellen» een rijkskleedingbureau, hetwelk ressorteert onder den directeur-generaal der P T. T. IIH personeel van het rijkaklee- dingbureau wofdt in dienst genomen op dezelftle voorwaarden ais de ambtenaren bij de departementen van Algemeen Bestuur V)»or de benoeming van het hoofd van het bureau wordt door de rijkskleedingcommis- sie een aanbeveling voor den minister van Waterstaat opgemaakt De rijkskleedingcoininissie brengt jaarlij ks aan den vodrzitter van den raad van mi- j familiewapeu \ipkt wuren na- als valsch-geldfa- succes hebben ge- t van de invitatie was ga rnet eenUnderwood, zooals tot zijn besohlkhing neeft, Adler, zooals ik in de apar- onzen vriend, boven! gezien briefhoofd koh hij gemakke- hij heeft zelfs een kleine t.an gelegd om voor eventueels k;: ,1a Imnwf te VuJrhen t ie nooit weten waar briefpapier families goed voor is. Dat weer gezien.” Dit zeggende De strijd in Zuid-Amerikn. van den Volkenbond. zouden hebben aanvaard. De onderhandeün- gen, die geschorst zjjn door het bezoek van Hoover, zouden spoedig worden hervat. Verder loopt in Italië het hardnekkige gerucht, dat de Paus bemiddelende stappen zou hebben gedaan by de regeering van Bolivia. Ook Koning Awonso van Spanje zal zijn invloed aanwenden om een strijd te vermij den. Verder wordt hei steeds meer waar schijnlijk dat een buitengewone vergadering van den Raad van den Volkenbond zal worden gehouden om zich met het conflict tusschen Bolivia en Paraguay bezig te houden. Sir Eric Drummond, de secretaris-generaal, is reeds vergezeld van Soegimoera, den directeur der politieke af- deeling van den Volkenbond en verschillen de hooggeplaatste ambtenaren van Lugano naar Parijs vertrokken. Waarschijnlijk zul len de besprekingen te Parijs spoedig tot een beslissing leiden en is dan de byeenroe- ping van den Raad uiterlijk tegen het einde van deze week te wachten. Briand verklaarde op zyn terugreis van Lugano naar Parijs, aan den correspondent van de Exchange Telegraph Company dat hij den raad, terstond in buitengewone zit ting zou bijeenroepen, zoo hij bij zijn aan komst te Parijs geen berichten zal ontvan gen-, dat de oorlogstoestand tusschen Boli via en Paraguay opgeheven is. Zoo juist vernemen wij, dat, volgens te Washington ontvangen berichten uit Zuid- Amerika, de Boliviaansche regeering order heeft gegeven, dat haar troepen, voorloo- pig alle oorlogsmaatregelen moeten staken. Men neemt in dit verband aan, dat Boli via, binnen enkele dagen zal toegeven aan den druk van Peru, Chili, Argentinië en Brazilië, en bemiddeling zou aanvaarden. Dè vier Zuid-Amerikaansche staten zouden de beide oorlogvoerenden regeeringen met blokkade bedreigd hebben. Verder bericht men ons dat de regeering van Bolivia aan den Raad van den Volken bond in een nota uit La Paz heeft medege deeld dat zijl de bevelhebbers aan de grens heeft bevolen de opmarsch naar Paraguay te staken en de regeering te Washington heeft doen weten dat zij de bemiddeling in het conflict wil aanvaarden, dit in weerwil van de berichten volgens welke de Para- guaysche regeering groote troepenmachten zou mobiliseeren. S3 - «We zijn ook allema<al geen Herbert Por ters gaf deze nederig toe met een b’’k vol bewondering op zijn scherpzinnige W'ega. Misschien waren wij er ook wel achter gekomen, maar het is voor Dr. i»ebe een' geluk dat u toevallig in Ber lijn bent, want ik vrees dat wij hem een paar daagjes hadden moeten laten brom men! Ik ben zeer gevoelig voor uw oompli- 'iient, conaniseaiis, maar ik geloof toioh daft u u zelf te gering schat. U moet niet ver beten dat ik Manie al een scherp verhoor *>«<1 afgenfomen en de overburen had onder- wagl Dat zoudlt u toch ook gedaan heb- ben!*’ De detective zei dit met zulk een ernstig gezicht dat de commissaris er niet •*n twijfelde of het wM oprecht gameend. „Maar hoe kojnt hij aan de origineelen? genomen ui u bad opgebeld was het schoa- i- ato- ne plan in duigen gevallen ,,Zooda» ik comcludeer”, lacblto Dr. Loe- be, ,dat het best moge Lijk is dat ik mijn liachje er aan te danken heb, dat ik zou weinig man van do wereld beu. Want an ders was ik waarschijnlijk niet naar u toegegaan en dan vrees ik” „dat er an dere middelen waren gebruikt om mij uit den weg te ruimen.” Allen lachten hartelijk mee. Ik moet nu weg”, zei Dr. Von Bodendorff, „maar Mr Porter laad bet zooeven over een wel- verzorgden maaitijd. Ik hoop die de beuren binnenkort te nnogen aanbieden. Ik zal de invitaties persoonlijk schrijipn. Met een handdruk aan de drio heeren verdw.een hij. .,Het wordt ook mijn tijd”, zei nu Hei- bert Porter, nadat ook de commissaris vex trokken was, ,,het verheugt me dat ik u zoo sn«’l heb kunnen helpen - neen geen dank - want een zaak van langen adem was mij zeer ongeld?eni gekomen. Maar een goede raad' nog Laait jalouzleën aan uw ramen maken! Want dat u verder aan uw uitvinding zult werken staat wormdj vast, vooral nu u oen man als Dr Von Boden- dorf als steun zult krijgen. Dat is de goede zijde van deze eilendigd mak. Tot ziens. Denk aan do jalouzieën Die beschermen tegen de jalouzie Adieu.” EINDE. u dat, vroeg ADVERTENTIEPRIJS: Uit Gouda en omstreken (behoorende tot dan baaozikriiw) 1—regels 1.30, elke re«ei maar 0.26. Van buiten Gouda en den becorgkrkig: 1—6 regels 1.55, elke regel meer f 0^0. Advertentiën in het Zaterdagnummer 20 bijslag op den prijs. Liefdadigheids-advertentiën de hedft van den priJ». INGEZONDEN MEDEDEEL1NGEN: 1—4 regels 2.25, elke regel meer 0.00. Op de voorpagina 60 hooger. Gewone advertentiën en ingezonden mededeelingen bjj contract tot seer gereduceerde» pry». Groote letters en randen worden berekend naar plaataruiinte. Advertentiën kunnen worden ingeeonden doer tusachenkomrt van aoiiede Boekhande- laren, Advertentiebureaux en onae agenten en moeten daags vóór de piaateing aa» het Bureau zyn ingekomen, teneinde van opname verMiseord to.K&L slaagd opstandige afdeelingen in de distric ten Jalalabad en Daki te verslaan. Vier honderd opstandelingen zouden zyn gedood. Er was een bericht, dat koning Amanoela reeds uit Kaboel in een fort gevlucht zou zyn, maar dit is door de Afgaansche lega tie te Londen tegengesproken. Nader vernemen wjj: De toestand in Afganistan wordt te Lon den met groote bezorgdheid gadegeslagen. De opstand moet niet meer het karakter hebben van een rebellie van een enkele stam. De Indische regeering heef t alle voor bereidingen getroffen om zoo noodig de Britsche onderdanen uit Kaboel te kunnen laten vertrekken. De berichten dat een gedeelte van het Afgaansche leger in opstand is gekomen vinden bevestiging. Hieraan wordt ook de bezetting van het fort iiwie nabijheid van Kaboel toegeschre ven. Volgens de Daily Telegraph is de vijan digheid gericht tegen de buitenlanders. BELGIE. Bormsbetooging te Antwerpen. Zondagochtend had, in een der groote Antwerpsche bioscoopzalen, een door circa 2000 geestdriftige toehoorders bezochte Bormsbetooging plaats. Het Antwerpsche gemeenteraadslid mr. Picard, opende de bijeenkomst met een korte toespraak, waarna het woord achtereenvol gens werd gevoerd, door het Kamerlid De Backer, het oud-Kamerlid mr. Borginan, mr, A. Hendrickx. Vervolgens sprak mr. Timmermans, voor zitter van den bond van Vlaamsche oud-stu- denten, namens de jonge intellectueelen. Ten slotte spraken nog mevr. Marecbal uit Brugge en dé leider der Vlaamsch-natio- nalistische Kamerfractie, Herman Vos. heeft het een commi ganistan g tig uur gel niqué zynï de regeeringstroepen er in ge- ios Aires naar Montevideo vertrok- sident Irrigoyen en verdere leden regeering deden hem een hartJelyk uitgeleide. In de noofdstad van Uruguay, waar Hoo ver per - hij het de Ver semgde Staten. De betoog zich voo: pen: „Leve Sandino!” Sandino is, naar men weet, Nican ven voei pen, io< verleend daar om den liberalen opstand te onderdruk ken. De pol tie heeft de betoogers uiteenge dreven. Bemiddelingspogingen Het geschil tusschen Bolivia en Paraguay, heeft blykens de verschillende berichten niet veel kans op vredelievende wyze te worden bij gelegd. Bolivia, zoo melden telegrammen uit Asuncion, de hoofdstad van Paraguay, heb ben bommen geworpen op Babia Negra, zij hebben verschillende forten aangevallen, zelfs zouden zy reeds een groot aantal ge vangenen hebben gemaakt, velen zouden zijn gedood. In tegenstelling met dit bericht wordt uit Asuncion gemeld, dat bij dé gevechten slechts eenige soldaten werden gedooa en een klein aantal gewond. Verder wordt ge meld, dat de Bolivianen tot nu toe 3» forten hebben veroverd. Aanvallen op andere for ten faalden, aangezien zjj na een gevecht, dat 8 uur duurde, door de Paragueesche cavalerie werden teruggeworpen. Tot nu toe heeft Paraguay in het grensgebied 5000 man saamgetrokken. De grootte van de Bo liviaan sc he troepenmacht is niet bekend. Uit La Paz wordt echter gemeld dat men 3000 man versterking heeft gezonden. Intusschen blijft de president van Para guay zyn kalmte bewaren, en de minister van oorlog van dit Land zou geweigerd heb ben, het mohiliuatiebevel voor alle jonge mannen tusschen 18 en 22 jaar te teekenen, onder verklaring, dat men over andere middelen ter verdediging van het land be schikt. Maar volgens andere berichten zou in Paraguay wel degelyk thans definitief met oorlog worden rekening gehouden. Tot nu toe, zoo zeggen deze berichten, hebben zich reeds 10.000 vrijwilligers aangemeld. De versterkte plaats Mariscal Lopez is door de strijdkrachten van Paraguay her overd. Uit New-York wordt gemeld, dat de leden der Fransche luchtvaartcommissie in Paragua zich vrijwillig hebben aangemeld om by den luchtdienst te dienen. De Fran sche leider van de luchtvaartschool heeft de regeering aangeboden zich met.de leiding van een vliegtuigeskader te belasten. Volgens een tot nu toe niet bevestigd be richt uit Buenos Aires, is het in het gebied van de Gran Chaco tot een nieuwe ernstige botsing tusschen de troepen van Bolivia en Paraguay gekomen. Daarbij zouden onge veer 100 man aan dooden en gewonden ge vallen zijn. Verder wordt uit Buenos Aires bericht, dat een ingrijpen van Argentinië in het conflict te wachten is. Groote hoeveelheden oorlogstuig voor Bolivia bestemd zouden Santa Fé gepas- seerd zijn, o.a. vier vliegtuigen van Duit- sche makely, ongewapend, doch geschikt voor oorlogswerk. De Argentijnsche regeering, zoo zegt men, slaat den gang van zaken nauwlettend gade. Men vermoedt, dat zy maatregelen zal nemen om verdere zendingen van dezen aard te beletten. Ondanks dit alles bevatten de bladen te Buenos Aires het moedgevende, doch niet nader bevestigde bericht, dat de regeerin gen van Bolivia en Paraguay de arbitrage van Irrigoye, den president'van Argentinië, ABONNEMENTSPRIJS: per kwartaal 2.25, per week 17 cent, met Zondagblad per kwartaal f 2.90, per week 22 cent, overal waar de bezorging per looper gesohiedt. Franco per post per kwartaal f 8.16, met Zondagsblad 8.80. Abonnementen worden dagelijks aangenomen aan ons Bureau: MARKT 31, GOUDA, bü onze agenten en loopers, den boekhandel en de postkantoren. Onze bureaux z|jn dagelijks geopend van 9—6 uur. Administratie Telef. Interc. 82; Redactie Telef. 88. Postrekening 48400. ,,Tooh zon ik nog wel een vraag willen doen, Mt I'orteir”, mengde zieh thans Dr. Von Bodendorff in het gesprek. ,,U hebt niet opgehel ierd waar Walden de ultnoodi- ilijn partijtje vandaan had hem nergens vandaan”, was het IiakonieJo antwoord. „Eigeto fabrikaat.” ,^Als u de invitatie goed bekeken had zou u hebben gezien dat het gedrukte hoofd) van het briefpapier en uw keurig met )ost- Indische, geteekend. Hensch, ook brikant zou inze vriend had. En de tekst schreven nie m uw secretarii: maar ntot een tementen van heb. En het Lijk copieeren verzameling o- - - bandietenstrek en bij de hand, te hebben; je kunt i manera van voorname hebben we nu --- haalde Mr Pórt er een bundel papien^n uit zijn zak en sjreidde die op tafel uit. Ik ben strak», to mi mijnheer uit wad, zoo vrij geweest een korte visite in zijn residentie te brengenj” BINNENLAND. Rijkskleedingcommisfeie en -Bureau. In een K B_. van 12 pee jl_ zijn be palingen voorgeechreven voor alle burger lijke rijkisdiensiten. ten aanzien van do ■SBgHBB f1111 HSS3I ulsters een verslag uit over rte muterxn- voorzieniog van het personeel in burger lijken rijKsdieast, Ten siotte Is bepaald, dat de rijkakko- diingcommdseie op 1 Januari a-s en hei rijksklaedingbureau op 1 Februari a.s. Lu werking treedt. Overigen» tredien de bepalingen van bet besluit iu werking met ingang van een doer deu voorzitter van den raad van minister te bepalen dl&tum. Liebermann. Advies van het Fimche Hoogge rechtshof tot uitlevering. Het Persbureau Vaz Dias meldt uit H»- singLors Het Hooggerechtshof heeft beslist da* er geen wet tel ij ke redenen zijn om de uitle vering van Liebermann aan de Nederland- sche regjeering te weigeren. Het Hooggerechtshof heeft de zaak ver wezen naar de Regeering, die in laatst» instantie zal beslissen. hen nieuwe partij. De Sociaai-Democrauscne volkspvt'J- le Heerlen, werd gisteren, een vergadering geziouaen, w<wrop taeuilg soouuisten uit den mijnstreoK tegenwoordig waren De vergadering besloot tot het oprichten van een nieuwe paruj, onder dpn naam van Sooiaai-DeuioOTaiusohe Volkspartij m Nederland, met als onderaldeeilog een nieu wen mijnweraerebond, onder den naam van Limburgschen Mijnwerkersboud. Do voorioopige besturen, werden als volgt samengesteld bocUal-Demooralisode VoUe- pnrtij voorzitter de heer Van der Ploeg, voorts de heeren Bullen, Heerlen. ötoii- muun, Kerkrede Luvier, Brunssuin en het bestuur van den Limburgeohen Mijnwer kers boud voorzitter de heer v. d Ploeg, verder de heeren. Berneveidt en Heiueu, beiden Heerleu; De Vries, Brunseun»; De Cocq, Heerlerheide. Bovendien is een damescomité gpvormd. De vergadering besloot ten slotte Lot hal uitgeven van een weekblad voor de par tijen. Prof. Veraart uit de RJK. Staatapartli* Kijkskieskringorganisatie contra Centraal College. Tegen een kwaliteitszetel. Nu ondanks het dringend beroep van. het bestuur der K.K. Bijkskieskringiorganisatia te s-G,ravenibaigie het dagelijksch begluur der RK. Staatspartij niet tijdig vóór 15 December heeft wüilen vergaderen om twee ov chrij dingen va» bevoegdheid door ho‘ Centraal College, bedoeld in art. 7 van het kiee-reglemient, te met te doen, beslob.’ prof dl% J. A Veraart het lidmaatschap van genoemd dagelljksch bestuur neer te loggen In den brief van het bestuur der R.K Rijkskieskringorgandsatie 's-öiovoohaga ra» 3 December j 1. word o.a gezegd Het Kringbestuur nam met verwondering kennis ven passages in het verdrag vgn het Centrea' College,-waarin een bepaalde overschrijding der bevoegdheid wpoit ge zien. ,,Op blade 2 va» het versiag tot ona Hij knikte dan ook instemmend met oer* gelukkig^ g.iiulauh om <Je pluim die d»* beroemde speurder hem op den hoed stak. Deze wendde zich weer tot Waldon. Ik geloof dat ik alles vrij precies vur- tedd heb, nietwaar Of hebt u nog wat in het midden te brengen?” De huisheer die een half uur geleden, met zooveel bravour aan de zijde vonden detective de kamer was binnengestapt zag thans vaalbleek en trilde over al zijn le den. Hij schudde ontkennend het hoofd. Carl Loebe was thiute weer hceleinaal op dreef Hij wendde zich tot den detective ,,Nu üc zoo gelukkig vaai alle verdenking bevrijd! ben, interesseert mij nog één vraag Is het toestel bij een worsteling omgeval len of 'is het inderdaad moedwillig! vernie tigd Walden deed een poging om te amtwoor- dén, maar de detective wenkte hem te zwij gen. „Ik kun. u het antwoord besparen. U hebt liet moedwillig vernield, nietwaar mijnheer Wlaldte»? U dacht dat uw geknoei met de teekenkngen, mocht er todh nog een verdenking op u vallen, dan niet goed meer te bewijzen zou zijn. Zoo is het toch Maar dan «moet ik todh zeggen dat uw poging om het te dOen schijnen alsof het bij een worsteling wafl omgevallen, slecht gestaagd ie.” Het verdere van de zaak kam ik u wel overlaten, oonimiwaris. U hebt de manns- vreeg do heeje /Von Bodendorff, ten Hoog ste verbaasl ,,Dat ie nu toch Iteelomaad doodeenvou dig”, klonk het antwoord. „Hij heeft bij een drukker in do Tauentzieostrasse, die verscheiden aanzienlijke families als cliën ten heelt, eon nuodelleiiboek otp zicht ge vraagd en een kleine order opgegeven om geen argwaan to wekken.” „Raadt u daarnaar of weet titans de commissaris. „Raden en weten zijn bij mij één, klonk het orakel-achtige antwoord. Dat is fti* geheim van de succesje® die ik af en toe heb, voegde hij er met een bescheidt lachje aan toe „Dan weet u dus ook hoe Walden er ach ter kwam dat ik gisteravond juist wat menschen liad gevraagd vroeg de ban kier glimlachend. Ik heb geen moeite gedaan om daar van op de hoogte te komen. Ik ben over tuigd dat we hier met puur toeval te doen hebben. Het was er imxndrö niet om te doen oni onzen doctor een welveraongüen maaUijd te beeorgen in uw woning, maar om hem voor een poosje de deur uit te hebben. Al® hij maar van half acht tot negen uur wegbleef was dé krijgslist ge lukt. En dat is zij, jammer genoeg Maar waagstuk wa» het. wjuit ah Dr. Loebe de zonderlinge uitooodiging niet had aan- I ZUID-AFRIKA. Hoover’s rei». Een betooging tegen de bemoeizucht der Ver. Staten te Montevideo. Hoover is met een Argeptijnschen kruiser van Budnu, u ken. Presix’ van de Argentynsche een hartjei;L In de tu ;rein van de haven aankwam, werd voorwerp van éentabetooging tegen Z- '„l.Jgers, die het station hadden opgesteld, rie- 50

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1928 | | pagina 1