/i 1 gplilM lanten ira NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN ISOBI Woensdag IB December 1028 87« Jaargang. ikbank Dit blad verschijnt dagelij ks behalve op Zon- en Feestdagen 0/ k r 4 FEUILLETON, Hit Mjitirii vin Bilvoir-MiHsians. UW- HINGEN NG’S HMINE TTEN loaat - Asthmi genezing door nisa- tit plantenextracten, .test: BERGAMBACHT, BERKENWOUDE, BODEGRAVEN, BOSKOOP, GOUDERAK, HAASTRECHT, MOORDRECHT, MOERCAPELLE, NIEUWERKERK, OUDERKERK, OUDEWATER, REEUWIJK, SCHOONHOVEN, STOLWIJK, WADDINXVEEN, ZEVENHUIZEN, enz. «0! HOORWEG. te. i men lijdt. j dit con- de over van be- jtjtitf. 'rw i"<ypu» 0 wrwiyi (Wordt vervolgd) ere gevallen, vroeg, an letterdam n, Breukbindie icourant gretli. geneesmidde- te vragen aan in de Medicü- jote Markt 7, BUITENLANDSCH NIEUWS. DUITSCHLAND. Een ontploffing in een celltiloïdfahriek. Te Berlijn. cilluloidfabriek in de istigei ontploffing taak nog onbekend ENGELAND. De toestand van den Koning. Blijkens het avondbulletin heeft de En- gelsche koning een rustigen dag gehad en duurt de vooruitgang voort. FRANKRIJK. De Gazette du Franc. In een vlaag van woede over het verlies van zijn geheele vermogen ten gevolge van het faillissement der Gazette du Franc, heeft een 59-jarige man te Chamberg zelf- 00— rr.L» 1 i't het Engelsch van BEN BOLT. met acht spuiten. De aanklacht van een prinses. Militza van Montenegro tegen Mecklenburg-Strelitz. Prinses Militza van Montenegro, geboren Hertogin Jutta van Mecklenburg Strelitz, heeft voor het Duitschr<ZuidHSlavische scheidsgerecht een actie ingesteld waarbij zij, gesteund door haar Parijschen advocaat Paul-Boncour vijftien millioen Mark met rente sedert eind 1918, krachtens het Vre desverdrag van Versailles opeischt. Deze actie is thans eerst ingediend, omdat prin- Intusschen wordt nog uit La Paz gemeld, dat de Boliviaansche regeering een ver klaring heeft gepubliceerd, waarin zij mo tiveert, waarom zij de bemiddeling van de Pan-Amerikaansche Conferentie heeft aan vaard. Zij heeft den Amerikaanschen staats-secretaris Kellogg medegedeeld, dat zij de-*bemiddeling elechtti aanvaardt op voorwaarde, dat een onderzoek zal worden ingesteld naar de oorzaak van het conflict met Paraguay. De bemiddelingsactie is onmiddellijk op gezet. Reeds heeft men de arbitrage-com- missie uit de Pan-Aiyerikaansche conferen tie voor een speciale conferentie bijeenge roepen. oen der han<’en ('en kleine ster hi or do gordijnen it- Het Afghaansche gezantschap te Parijs heeft aan de pers een verklaring doen toe- komen,, volgens welke een officieele bevesti ging van de berichten over den kritieken toestand, waarin het Afghaansche konings paar zich zou bevinden, tot dusver nog niet is ontvangen. In elk geval is echter, aldus deze verklaring, die toestand niet zoo ver ontrustend als men aanneemt. Het gezant schap staat eiken dag in verbinding met Kaboel en volgens de jongste berichten is het corps diplomatique in de Afghaansche hoofdistad volkomen veilig. Voor de Europeanen zou geen gevaar be staan, in de» hoofdstad zelf zouden geen on lusten zjjn uitgebroken. Omtrent de oorzaak van de ongeregeldhe den van het leger wordt gezegd dat deze waarschijnlijk niet in de eerste plaats het gevolg zijn van de propaganda der ortho- Het Is bepaald in Oodes raad, dat men Vden f iefste> dat men hee^> moet schei~ Het Zuid-Amerikaansche conflict. Geen buitengewone vergadering van den Volkenbond. -iboel. missie van Montevideo verklaard voet by stuk te zullen houden en geeft geheel den indruk alle vredelievende methoden van be slechting te zullen aïstaan, wanneer het geen voldoening voor de vermeende grieven kan verkrijgen. Een dergeJyke houding van Bolivia kan in de oogen van de wereld niet den indruk wekken, zegt de nota van Paraguay, alsof Bolivia zich alleen tot verdedigende maat regelen heeft voorbereid. Deze nota van Paraguay is gisteren op het Quai d’Orsay in Parys besproken tus- schen den Franschen minister van buiten landsche zaken Briand, die op het oogen- blik voorzitter is van den raad vn den Vol kenbond, sir Eric Drufpmond, secretaris generaal van den Volkenbond, en den di recteur van de politieke afdeeling van den Volkenbond. Daarna werd beraadslaagd over het eventueele bijeenroepen van den raad van den Volkenbond, ter oplossing van het conflict tusschen Bolivia en Paraguay, en werd ook met de gezanten der beide staten besprekingen gevoerd. Besloten werd dat de Volkenbond niet bij een zal komen nu beide staten het geschil aan de Pan-Amerikaansche conferentie zul len voorleggen. staan, voor haar in de handen klapte. Uit vrees dat zy zou worden vrijgesproken, lieten zy een vijftigtal Kamerleden een inval in de rechtzaal doen. Deze Kamerleden zouden moeder Conception mishandeld hebben en de leden der jury bedreigd met den dood, indien zy haar dorsten vrijspreken. De jury zou voor deze bedreiging zyn gezwicht, met uitzondering van één lid, Telles genaamd, die zich tegen veroordeeling uitsprak. De briefschrijver deelt verder mede, dat men nog denzelfden nacht dronken personen in haar cel opsloot en dit eenige nachten heeft herhaald, omdat men zou wenschen te bewijzen dat de non een deerne was. Verder wijst hy er nog op dat alle ge tuigen, door de regeering gedagvaard, naar den kant van moeder Conception zyn over- geloopen. BKLGIE. De verkiezing van Borms ongeldig verklaard. De Belgische Kamer heeft de verkiezing van Borms ongeldig verklaard. Over de geldigheid van de verkiezing van den liberalen candidaat Baelde, die na Dr. Borms de meeste stemmen op zich vereenig- ae kon men niet tot een besluit komen, daar in de Kamer geen meerderheid aanwezig was. Hierover zal vandaag gestemd worden. ITALIË. Mussolini zevenvoudig minister! Mussolini neemt ook nog Koloniën er bij. Op voorstel van Mussolini heeft de koning het ontslag aanvaard van den minister van koloniën Bolzon, van den gouverneur van Tripoli Bono, van dien van Cyrenaika Teruzzi, van den voorzitter der Rekenkamer Peano en van den chef van den generalen staf der nationale militie Bazan en be noemde Mussolini tot minister van koloniën. Bono werd tot onder-minister van kolo niën benoemd, maarschalk Badoglio tot gouverneur van Tripoli en Cyrenaika, staats raad Gasperini tot voorzitter der Reken kamer en Teruzzi tot chef van den genera len staf der nationale militie. Krachtens de bepalingen der wet op den Grooten Raad werd de secretaris der fas cistische partij Turati opgeroepen om deel te nemen aan de zittingen van den miniser- raad. Zoo heeft Mussolini thans zeven ministe ries onder zyn vleugelen: buitenlandsche zaken, binnenlandsche zaken, oorlog, ma-* rine, luchtvaart, corporaties en koloniën. De Romeinsche kwestie. Oplossing in het zicht? In politieke kringen in Rome wordt, vol gens een Wolff-telegram, het bericht ver spreid, dat de onderhandelingen tusschen het Vaticaan en het Quirinaal tot een resul taat zouden hebben geleid. Men zegt, dat op grond van deze onder- iiandelingen Italië de exterritorialiteit van den H. Stoel zou erkennen, dat dit territo rium eenige vierkante kilometers zou be slaan en dat verder Italië ook nog een bleekzucht i Maag of zwaarten in uitslag, roode i enz. op elke Rheumatiek, Fer, leverstee- le ziekten van en zich te in als het rzwakt is. algeheele zal dan bben sbTamina ijn in hun bijzonder tar zij het nen zuive- «le zenuw- ienkrach- De vitami- heilzaam :ei een doos :enuwgestel mderdadige betalen wij Tjg na ont- sdige doo». dooien w f 2.50 bijd» jothekera t» len 3LLANDSCHB IDUSTRIC MIJ ’cast Vllf'l - O«n Hug behandeling sedert 6 hoest minder, haal my krachtiger. Toch aangetast, want ik last van 3 genees ten. De minste bewe- den, doch in die vyf eheel ander mensch MEXICO. Het proces-Toral. De behandeling van moeder Conception. Dezer dagen werd gemeld, dat de Mexi- caansche rechtbank foral, den jongeman die Obregon vermoordde kort nadat deze tot president van Mexico werd gekozen, ter dood veroordeelde, en moeder Conception wegens medeplichtigheid aan dezen moord tot twintig jaar tuchthuisstraf. Zooais men zich herinnert is over dit proces, en wat daarmede samenhing, veel te doen geweest. Destijds by de behandeling van het proces is er melding gemaakt dat er aan leiding bestond om te twyfelen, of het proces wel is gevoerd vrij van politieke en ifligieuze vooringenomenheid, hetgeen noo- dig is tot het verkrijgen van een onpartijdig vonnjs. Het bleek dat men in katholieke kringen vooral zeer ontsticht was over de wyae, waarop men met moeder Conception is omgesprongen. Dit blijkt thans nog eens duidelijk uit een in Je „Maasbode” opge nomen brief, die dezer dagen hier te lande uit Mexico werd ontvangen ïn 'lezen brief wordt medegedeeld, dat moeder Conception voor den rechter zoo krachtig van zich heeft afgesproken, dat het publiek, dat slechts uit regeeringsgezinde personen zou hebben be- Seraing (België)”, iet bewijzen aan den imiddelen zelf, den n G. DAMMAN, aa» JBILIé (afd. P rdam. EKTE DIIIDEUJI nt er is een apedak tte. merkte het portier .•Het spijt me, meneer. Verder kon ik niet komen De straat is opgebroken Bel voir Mansions is juist aan den overxant en hier vlakbij is wel een doorgang. De passagier stapte uit. - Zet dien kof fer er eens even uit, zei hij. Ik zal wel zien hoe ik er doorschrfrnel De chauffeur zette den koffer op het trottoir kreeg zijn geld en een fooi, groet- te en tufte weg. Dick Singleton bestudeer de eerst de straat en toen Belvoir Man sions, waar zijn flat zich bevond. Het waa al laat, het blok huizen was in duisternis gehuld. Maar op dat oogenbllk kwam er een voor het late uur tamelijk groots ver- kaersstroom die - in westelijke richting doxe leiders tegen de hervormingen van den koning. Het blijkt thans, dat de manschap pen van het staande leger, dat ongeveer 35.000 man telt, verre va{i geregeld hun sol- dy hebben ontvangen, .’s Konings hervor mingsijver heeft hem er toe gebracht de staatsinkomsten grootendeels te besteden voor verbeteringen van het onderwijs, voor ziekenhuizen, geneeskundige diensten, den aanleg van wegen etc. waardoor de militaire begrooting zoo sterk werd ingekrompen, dat de soldij sedert lang achterstallig is. De financieele moeilijkheden, aldus de „Times", spelen een belangrijke rol, zooais ook bleek toen Aman Oellah van zyn groote reis terugkeerde. Hij had zich toen te ver dedigen tegen de beschuldiging, dat zyn reis te veel zou hebben gekost. De koning toonde daarop de meegebrachte geschenken, die, naar hij zeide, veel meer waard waren, dan de betrekkelijk geringe som, die voor zyn reis was besteed. A man Oellah zou thans pogingen aanwen den om een beroepsleger samen te stellen. In 1925 is hij hiertoe ook overgegaan en heeft toen den opstand weten te onderdruk ken. - In ’s hemelsnaam! mompelde hij verbazing, wie kan daar.... jVoordat hij de vraag geheel uitgesproken had kwam heit antwoorti reeds. Voor een der verlichte vensters verscheen plotseling de gestalte van een meisje zij wierp ev-n snollen blik naar de straat en liet daarop do zware gordijnen vallen. Hij had slechts een glimp van de indringster opgevangen en van haar geeidit had hij niets ge-z'en, doch in het licht zag hij den glans van het haar, dat rood was of goudblond en ook de blankheid van haar opgeheven ar men. Stom van verwondering keek hij naar het andero raam en wachtte in adomlooze spanning. Duar vcrecliam zij opnieuw en gedurende een vluchtig oogenblik, terwijl zij van berijden door het licht beschenen werd, zag hij oen bleek gezicht met oog.'a, die - hij htwl er op kanoën zweren - wild van vrees stonden'. Weer hief zij «Ie Iflanke artnen op, aan schitterde een ring aid daarna sloten zich ook en hij zag niet» mder - Wel, allemachtig! Het drong tot h.jn door, dat de weg naar do Belvoir Mansion** ntt vrij wad haastig greep hij zijn koffer en hoMo naar den overkant. Even later stond hij voor de deur han do Vestibule naar zijn sleutel te grabbelen. Nadat hij dien getvawlen naa, maakte hij heel zadht de deur open, droeg zijn koffer in do vestibule an bleef toon met de hand aan den deurknop irtaan luis teren. ADVERTENTIEPRIJS: Uit Gouda en omstreken (behoorend* tot dan bezorgkring) 1—5 regels 1.30, elke regel meer 0^5. Van buiten Gouda en den bezorgkring: 15 regels L55, elke regei meer 0.30. Advertentiën in het Zaterdagnummer 20 byelag op den prys. Liefdadigheids-advertentiën de helft van den prijs. INGEZONDEN MEDEDEELINGEN: 1—4 regels 2.25, elke regel meer 0.50. Op de voorpagina 50 hooger. Gewone advertentiën en ingezonden mededeelingen by contract tot zeer gereddceerden prys. Groote letters en randen worden berekend naar plaatsruimte. Advertentiën kunnen worden ingezonden doer tusschenkomst van aoiiede Boekhande laren, Advertentiebureaux en onze agenten en moeten daags vóótrde plaatsing aan het Bureau zyn ingekoinen, teneinde van opname veneioerd te z^n. Te Berlijn is in een Schönleinstrasse 5 een erm ontstaan, waarvan de oojrza. is. Vóórdat de brandwee| ter plaatse was, trachtten de arbeiders en arbeidsters uit de werkplaatsen door ie vensters op den beganen grond te komen, er ontstonden na melijk telkens weer kJejnqre ^tploffingen^ moord j^egleegd. terwijl de trappen weggeslagen waren. Er speelden zich ontzettende tooneelen af, daar de meesten aan het eind van hun krachten waren en wanhopig aan de ven sters hingen. De brandweer spreidde oogenblikkelyk springzeilen uit. Verscheidene van het personeel waren echter reeds tevoren naar beneden gespron gen, omdat hun kleeren vuur haden gevat. Velen hebben min of meer ernstige ver-, wondingen opgeloopen; tot nu toe zyn 10 gekwetsten naar ziekenhuizen gebracht. De brand, die op de eerste verdieping ontstond, heeft zich tot drie andere verdie pingen uitgebreid. De brandweer werkte ses Jutta langen tijd geaarzeld heeft om zich als Zuid-Slavische staatsburgeres te beschouwen. Door het Vredesverdrag van Versailles is de Montenegrynsche d nastie verdwenen; prinses Militza heeft als vroegere kroon prinses van Montenegro daartegen gepro testeerd en toentertyd geweigerd de Zuid- Slavische nationaliteit aan te nemen. Deze actie wekt bevreemding omdat prinses Jutta zich oorspronkelijk had neer gelegd by het compromis, dat de Groot- hertogelijke familie en de staat Meckten- burg-Strelitz gesloten hadden. Thans maakt zy echter aanspraak op de volle erfenis als dochter van den gestorven Groot-Hertog Adolf Friedrich van Mecklenburg Strelitz. De mondelinge behandeling van deze zaak is op 18 December gesteld. Doodvonnis bevestigd. De bankwerker Rudolf Friedrich uit Nordhausen, die op 25 September j.l. door de jury-rechtbank te Nordhausen wegens moord op zyn vrouw werd ter dood veroor deeld, zag heden zyn verzoek om revisie van het vonnis door het Ryksgerechtshof verworpen, waardoor het doodvonnis is be vestigd. Allee was doodstil! De huisbewaarders, wier kamers in het sous-'ierrain lagen, wa reu blijkbaar al naar bed en uitgezonderd den flauw lichtje boven aan de open trap, was het overal stikdonker. Hij hield do deur iets minder stevig vaat, zoekend naar dru schakelaar om het licht op te draaien maw hij bedacht ziah weer en even fater •werd d>ê deur door den. toolit uit zijn hard gerukt en viel mH een harden smak dicht. Een zachte kreet van e>rgemisi ontsnapte hem «aar boven kijkend, bemerkte Lij dat hef lichtje verdween of dit kwam doordat er een deur vlug en stil w'-d dichtgedaan of doordat het licht was uit- gedraatd, «1st hij niet. Weer luisferdo hij. Do smak was zoo ïuidi geweest, dat een doode er door gewekt Ivul kunnen worden en hij wm er zeker van, dat de vrouw, die in zijn kamers was binnengedrongen. er- door gewaarschuwd whs. Maa? noch boven, noch in het soustentain hoorde hij eenige beweging en, nadat hij een minuut lang in de nu voisfagen duietemis onhe- wegdijk was blijven staan, kroop hij naar dc lift, doch toen hij die bereikt had, bo dacht hij zich nogmaals en liep op den test naar de wentdtrap en zich aan da leuning vasthoudend, begon hij den tocht naar lieven. gaande den weg naar dm overkant v°r- aperde, zoodat hij moest wachten. Terwijl hij oen oigaröt opstak, hoorde hij achter zich de gedempte stap van rubberzolon. Zich oinkeeremd, stond! hij vlak tegenover oen politieagent die hem dadelijk groette en familiaar tegen hom grinnikte. - Oppassen is de bootschap, hé inaneer? Een nxwie boel, zooais» die grondwerkers hier in Londen allee op stelten zetten. Als het niet deze straat is, is ’t een volgende en als ze daar klaar zijn beginnen ze hier Weer. Kapitein Dick Singleton lachte en terwijl hij naar den donkeren gevel Belvoir Mansions keek - Is er iemand thuis, agent? - Ik geloof het niet, meneer- U bent de eerste, die weer terug is, maar de cierge vertelde me gisteren, dat hij meeste heeiren Zaterdag verwachtte. Singleton knikte verstrooid, keek ABONNEMENTSPRIJS: per kwartaal 2.25, per week 17 cent, met Zondagblad per kwartaal 2.90, per week 22 cent, overal waar de bezorging per looper geschiedt. Franco per post per kwartaal 3.15, met Zondagsblad 3.80. Abonnementen worden dagelijks aangenomen aan ons Bureau: MARKT 31, GOUDA, bij onze agenten en loopers, den boekhandel en de postkantoren. Onze bureaux zyn dagelyks geopend vdn 9—6 uur. Administratie Telef. Interc. 82; Redactie Telef. 83. Postrekening 48400. opening een inannengiaicht verscheen too- als hij bij het licht van de straatlantaarn, dn bijna vlak voor den ingang der vesti bule stond, duidelijk kon onderscheiden Een rijtuig, dat juisi voorbij kwam, ont trok dep man voor een oogenblik aan zijn blik, doch vóór het volgende er langs reed zag .Singleton hem sM en onderzoekend het le-ge trottoir en «Ie straat afkijken en toen het derde voertuig voorbij was, zas de deur van Belvoir Flats weer gesloten en spoedde dö min zicSi over de straat tot het einde van het opgebroken gedeelte, waar het achterlicht van aim taxi, die daar stilstond, een roode schijnsel verspreidde - Topper heeft zieh bepaald vergist, mompelde hij - maar wi,e De man die zooeven uit de MafW.ons was gekomen, was van meer dan gewone leng te doch dit zei op zichzelf niets, dkar dit bij vier van de vijf bewoners het geval was en het was te donker om de voort- snellende gestalte >>cler op te noipen; een ogenblik later was Singleton den man j-eeds vergeten doorlat iets anders zijn aan dacht trok. Op een van de étages had iemand het licht opgednaaid - op de derde étage. Maar dc ramen van dc derde ver dieping warm die van zijn eigen kamers. Hij kon zijn oogen niet geloven en staar de maar steeds naar boven inmiddels kwam er juist een opening in dc file van rijtuigen en kréég hij dus dc gelegenheid om over te steken, waarop hij reeds zoo lang gewahht had maar hij merkte het niets eens. buitengewone vergadering De opstand in Kal De berichten, omtrent het ernstige ge schil, dat tusschen Bolivia en Paraguay is gerezen, luiden thans weer bemoedigend. Officieel hebben beide staten elkaar nog niet den oorlog verklaard, doch niettemin hadden reeds krijgsverrichtingen plaats ge had. Er is reeds slag geleverd en er is reeds bloed gevloeid. Door de eene party zijn for ten vermeesterd, door de andere heroverd. Er werden troepen geconcentreerd en er werden oorlogszuchtige redevoeringen ge houden. Dit alles voorspelde niet veel goeds en sommigen, die de zaak van den donkeren kant bekijken, meenden, dat het uitbreken van den oorlog een kwestie zou zyn van heel korten tijd. Dit is echter niet het geval want blijkens berichten uit New-York hebben thans zoo wel Bolivia als Paraguay er in toegestemd, hun geschillen aan het oordeel der Pan- Amerikaansche conferentie voor te leggen. In de nota waarbij Bolivia de goede dien sten aanvaardt van de door Kellogg gepre sideerde conferentie inzake bemiddeling en arbitrage wordt gezegd, dat het conflict is ontstaan door den onuitgelokten aanval van Paraguay op het fort Vanguardia. Tegen deze uitlating heeft Paraguay ge protesteerd bij den Volkenbondsraad, Briand eveneens tegen de mededeeling van Bolivia als zou de voorspelling door Bolivia van nieuwe gewapende conflicten verwezenlijkt zijn doordat troepen van Paraguay Boli viaansche forten hebben aangevallen, ten gevolge waarvan Boliviaansche strijdkrach ten de forten van Paraguay te Boqueren hebben bezet. Deze .voorstelling _van ZJ»ken noemt de minister van buitenlandsche za ken een ongehoorde verdraaiing van de waarheid. Volgens de regeering van Para guay hebben Boliviaansche troepen bij ver rassing en zonder voorafgaande oorlogsver- klaring, zooais tusschen beschaafde staten gebruikelijk is, grondgebied van Paraguay betreden, de Paraguaysche militaire obser vatieposten. aangevallen en met behulp van vliegtuigen de militaire stellingen van Pa raguay gebombardeerd. Paraguay heeft niets gedaan, zoo gaat de minister van buitenlandsche zaken voort, om de zaak te verergeren en de consequen tie van die procedure te belemmeren. In dit verband is de regeering van plan, den secretaris-generaal van den Volkenbond, een uitvoerig rapport over de incidenten, die ondanks haar goede trouw en correct heid van houding zyn voorgekomen, te doen geworden. Paraguay is hoogst verontwaardigd de schijnheilige manier van handelen Bolivia, dat Paraguay van een aanval schuldigt, terwyl het volgens Paraguay Bolivia geweest is, dat uit vliegmachines Paraguay gebombardeerd heeft en militaire posten heeft ingenomen. Bolivia heeft zelfs bij de permanente com- naar den stroom van voertuigen en vroeg - Wat be toekent 'toch al dat gerij ƒ- Ik donk, dat het naar het Paleis gaa^ meneer. Er ia vanavond hofbal De agent lielp verder en even later had zich het doffe igestap van zijn rubber- dchoenen in liet gonzen der auto’s opg~- lost. Dick Singleton keek ongeduldig naar den overkant en er kw'am opeens tets speurende in zijn oogen. De deur van Bel- voir Mansions, die, toen hij er zooeven naar gekeken had, nog dieht wtó geweest, stond nu op een kier en - scherper toe- ziroide - merkte hij, dat in de donkere GIHbSCHE COURANT HOOFDSTUK I. D® taxi hield stil aan den verkeeril'u kant van de straat, wat Dick Singleton, die j'uist uit een dutje wakker werd, een beetje uit zijn humeur bracht, toen hij het merkteeven later opende de chauffeur

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1928 | | pagina 1