III Bahlmann GEBR. SPAAS en blaas Speciale Kerstetalage I UITVERKOOP KERST-AANBIEDING Deze Courant komt in meer dan 6500 gezinnen in Gouda en Omgeving 99'|, 1 MEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN bergambacht, berkenwoude. bodegraven, boskoop, gouderak, haastrecht, moordrecht, moercapelle, Bericht, De Gemeentebegrooting van Gouda ekbank Zaterdag 22 December 1928 i Dit blad verschijnt dagelijks behalve op Zon- en Feestdagen EERSTE BLAD. 1 HET STOFFENHUIS Ziet NU talagas. onze I Expositie Nieuwste modellen I FEUILLETON. litMyitirii vin Bilvoir-Minsions. Mfrand—rd« oplapm eBOC »a 87" Jaargang MEUWERKERK, ouderkerk, oudewater, reeuwuk, schoonhoven, stolwijk, WADDINXVEEN, ZEVENHUIZEN, en». elvraagstuk Hiermede geven wij kennis dat onze kantoren en werkplaatsen op MAANDAG 24 DECEMBER a.s. GESLOTEN zullen zl|n. DIRECTIE GOUDSCHE COURANT DRUKKERIJ A. BRINKMAN ZOON Uw- NG'S AMINE ETTEN I Prachtvolle, keuze Kerstgeschenken Ho. 18894 HOORWEG. 50 Den Haag. I het rondstaartlen (Wordt vervolgd) KENNISGEVING 100— c tandvleesch. >eidheid. ar. MARKT 16 GOUDA GÜIIMHE COURANT De GOUDSCHE COURANT zal op MAANDAG 24 DECEMBER a.s. M de beide Kerstdagen NIET VERSCHIJNEN. Advertentiën voor het nummer van DONDERDAG 27 DECEMBER kunnen worden ingezonden tot DONDERDAGMIDDAG 12 uur. DE DIRECTIE. Dit nummer bestaat uit twee bladen. Uit het Engelsch van BEN BOLT. De Gemeentebegrooting voor 1929 is ge reed. Evenals bij de begroeting voor 1928, wel ke in April van dit jaar eerst werd vast gesteld, heeft de Raad negen zittingen aan de behandeling er van gewyd. Gedurende 31 uur heeft de Goudsche Raad gezwoegd om deze begrooting gereed te krijgen, om ze ditmaal vóór den wettelijken termijn aan Ged. Staten ter goedkeuring te kunnen aan bieden. Dat is gelukt. Daarvoor zyn we dankbaar. De uitvoerige verslagen der zittingen, welke nagenoeg dag aan dag gedurende 14 dagen zijn gepubliceerd, hebben wel doen zien dat de sfeer van den Raad niet bepaald rustig is en gemoedelijk. Het is het tooneel van strijd, van heftigen politieken stryd, van strjjd om de macht, om de absolute macht in onze gemeente. B(j de algemeene beschouwingen, die het overgroote deel van den tijd hebben gevor derd, is de Raad gelukkig behoudens dan een onvruchtbaar debat over christendom en socialisme van het terrein der alge meene politiek gebleven. De beschouwingen lijn vrijwel beperkt tot het algemeen en financieele beleid van het College van B. en W., en inzonderheid van den wethouder van financiën en openbare werken, zy het lat de verhouding tusschen de r. k.-demo- iraten daarbij niet onbesproken is geble ken De stof voor deze beschouwingen lag op gehoopt. De behandeling van zaken in den Raad in het afgeloope.n jaar is door het col lege in een jacht-tempo geforceerd. Een groot deel van den Raad heeft op duidelijke wyze doen blijken dat het op een zoodanige spoedbehandeling van zeer belangrijke en ingewikkelde zaken niet gesteld is, dat het een rustige grondige bestudeering van za ken prefereert boven het jakkersysteegi, dat is toegepast. In allerlei beelden en uit spraken is dat tot uiting gekomen. Er is gesproken kan den te snel loopenden wa gen, die men niet kan by houden, van een toestand van politieke neurose, waarmede het college van B. en W. was geïnfecteerd, van overhaast werken zonder serieuze voor bereiding en ten koste van nauwgezette en omstreken (behoorende tot den betorgkrlng): 0.25. Van buiten Gouda en den bezorgkring: 0.80. Advertentiën in, het Zaterdagnummer 20 e mensch, die baby its één vraagstuk deelkwestie if t de hulp ra» Kindermeel beste verstand- r» en v«rplee<*ter. slen uit planten en gij lijdt, man- n een uitvoerige J te zenden aan e medicijnen, bjj iM, die U alle indeling, met de nog en dolijk te zien, dit de gestorvene of een militair moest zijn geweest die pas uit den kolonialen dienst was teniggelu’enl, of eir®nd. die veel in de tropen had! gereisd Terwjjl Bingleton nhar hem stond te kij ken, vroeg hij *ioh af wie de man kon zijn, hoe hij in doze wooing waar,hij i.iet thuis behoorde, was gekomen, aan. welk noodlot hij dit tmgisch einde te danken had en wie hen» dien doodeiij ken steek had tcegébraeht. stellen is er in dit blad Maandag j.l. een inge zonden stuk verschenen, waarop de wethou der Van Staal de aandacht heeft gevestigd, wijl hy meende dat de schrijver daarvan, die hij niet de eerste de beste heeft geacht op grond waarvan is niet bekend aan toonde dat het met Gouda in vergelijking met Eindhoven mi niet zoo slecht gesteld is. WH hebben dat een» nagegaan. Die verge- iflldhg Göhda nirt^ rtetr. Voor beide gemeenten dezelfde laatste officiede statistiekcyfers nemend hebben we gevon den dat Gouda, dat 27.000 inwoners telt tegenover Eindhoven 58.000, bij 2000 in komen 71.73 heft en Eindhoven 51.93 en bij 5000 Gouda 289.10 en Eindhoven 199.19. Zoowel in inkomens- als in ver mogenspositie staat Gouda by Eindhoven ten achter: Gouda gemiddeld inkomen iw bloed, versterkt vensopgewektheid. 2.—, 6 fl. 11 overweging en accuraten opzet, van over- 1 belasting, van miskenning van hetgeen wet en practijk eischt. Een testimonium, waar mede B. en W., maar vooral de wethouder Van Staal, die als de leider van deze drijf jacht wordt beschouwd, het doen kunnen. Prettig is dat niet. Daarnaast heeft eeir' deel van den Raad op ondubbelzinnige, ja scherpe wyze haar ontstemming, sterker haar verontwaardiging geuit over de onge motiveerde opdryving der uitgaven en het starre stelling nemen van den wethouder van financiën tegen den redeiyken en voor de gemeente gebiedend noodzakelyken eisch om beschikbare gelden uit de reserve van 1928 te benutten voor belastingverlaging, waarnaar ieder aangeslagene snakt. Het was te verwachten dat het gebeurde met het voorstel tot het inrichten van een gemeentelijke Girobank, met een centrale administratie zyn nawerking hebben zou by deze begrooting. De wyze waarop de wethouder van financiën in November ge poogd heeft met steun van zijn adviseurs zyn zin door Je drijven tegen alle gezonde argumentatie in, heeft groote ontstemming gewekt. En die ontstemming werkte na, wijl deze wethouder wet en practyk is blij ven trotseeren. Het hoofdbezwaar, dat deze Centrale Administratie in strijd is met art. 115 der gemeentewet, welk bezwaar gesteund is door uitspraken van de meest gezaghebbende zyden op gemeentelijk ge bied, heeft deze wethouder met een hol betoog genegeerd, met de wetenschap dat bezwaar niet te kunnen weerleggen. Er is ook o.a. door hem een beroep gedaan op den Helder, waar des wethouders ambtge noot zulke goede resultaten zou hebben ver kregen. Nu is ons pas in handen gekomen de Heldersche Courant van 8 Dec. j.l. waar in wordt gemeld dat bij B. en W. van den Helder in ernstige overweging is om tot decentralisatie der boekhouding van de resp. bedrijven over te gaan." Daar mede wordt de werkelijke waarde van dit door den wethouder aangehaalde voorbeeld duidelijk gedemonstreerd. Wat de reservepolitiek van den wethou der van financiën betreft, die op zoo krach tige wyze in 't bijzonder door de heeren Mr. de Witt Wijnen, Verkerk en Van Wijnen i^ bestreden, op grond van des wethouders eigen verklaring bij de gemeentebegrooting 1928, in het begin dezes jaars, deze kan ool^ niet door den beugel. Zyn overboord gezette verklaring dat een derde deel dier reserve zou worden aangewend tot steun van de uitgaven in 1929, is wel heel markant. Is een grooter inconsequentie denkbaar dat dit beschikbare geld wordt op zy gelegd op het ABONNÊMENTSPRIJS: per kwartaal 2.25, per week 17 cent, met Zondagblad per kwartaal 2.90, per week 22 cent, overal waar de bezorging per looper geschiedt. Franco per post per kwartaal 3.15, met Zondagsblad 3.80. Abonnementen worden dagelijks aangenomen aan ons Bureau: MARKT 31. GOUDA, bjj onze agenten en loopers, den boekhandel en de postkantoren. Onze bureaux zyn dagelijks geopend van 96 uur. Administratie Telef. Interc. 82; Redactie Telef. 88. Postrekening 48400. ENINGEN oen zich te len als het erzwakt is. algeheele zal dan ebben Ist-Tamine zijn in hun bijzonder laar zij het irnen zuive- leele zenuw- idenkrach- De vitami z heilzaam bee> oen doos zenuwgestel /onderdadige t, betalen wij erug na ont ledig® doos in <*oaaen vu n I 2.50 bij d» Apothekers t» igten HOLLANDSCHE INDUSTRIE Ml) ..Vci»l - Den Hu» ADVERTENTIEPRIJS: Uit Gouda 1—5 regels 1.30, elke regel meer 15 regels 1.55, elke regel meer bijslag op den pry& Liefdadigheids-advertentien da helft vM de* prijs» INGEZONDEN MEDEDEELINGENs 1—4 regels 2.25, elke regel meer O.oO. Op de voorpagina 50 hooger. Gewone advertentiën en ingezonden mededeelingen by contract tot zeer gered uc eerden prijs. Groote letters en randen worden berekend naar plaatsruimte. Advertentiën kunnen worden ingezonden door tusschenkomst van soliede Boekhande laren, Advertentiebureau* en onze agenten en moeten daags vóór'de plaatsing aan het Bureau zyn ingekomen, teneinde van opname verzekerd te zijn. Zioh iets vooroverbuigend, kjeek Singleton in het gelaat van dten doode ,em er kwam een uitdrukking van bevreemding in zijn oogen, want het was 'het gezicht van een vreemde en niet dat van zijn bovenbuur man, zoorts hij verwacht bid'. Hij bekeek het gewicht aandaohtig. Het was dat van irtiivamd van ongeveer zijn eigen leeftijd - van een j iar of dertig - mager en krach tig en zdfte in den dood nog gebruind aan zijd tanige kleur, met op iedere wang ecu flauw wiftte lijn naar de kin, was dui- De strijd om de macht. De jacht om het snelheidsrecord. De opdrij- vingspolitiek der Raadsmeerderheid. Reserveereu op kosten der be lastingbetalers. De Raad homogeen tegenover de muilkof-circulaire. De Van Staal-sche angst- en knoet- methode veroordeeld. (STADSNIEUWS. GOUDA, 22 Dec. 1928. Carillonbespeling. Het programma van de carillonbespeling ter gelegenheid van het Kerstfeest is als volgt-: 24 December, Kerstavond, half negen: Stille Nacht, Heilige Nacht. Kerstkindjes aankomst Herderke Jezu. De nacht was zwijgend, de nacht was donker. Daar is uit ’s werelds duist’re wolken. De herderkens lagen bij nachte. Bly Kerst- Arbeiden is voor den mensch even naar haar opvallend mooie huid noodzakelijk als eten en slapen. Zelfs zij, -J-1 die ganschelijk niets doen wat een ver standig mensch arbeiden noemt, beelden zich toch in, dat zij iets doen. Japonnen, Hoeden en Kinderjurken 10.000 dan ook afgestemd. Inplaats nu die vrijgekomen 10.000 te doen strekken tot verlichting van de personeel-opcenten, wat op billykheidsgronden aangewezen was, heeft de soc.-dem. raadsfractie er op advies van den wethouder van financiën voor ge- zorgd dat zulks niet geschiedde en het be drag van de inkomstenbelasting daarmede verminderd. 2013.—, no. 732 van d« ranglijst en Eind hoven 2088.— no. 398 van die lijst; ook hierin staat Gouda vèr achter. Het gemid deld vermogen van Gouda bedraagt 59.000 en in Eindhoven 85.000. En sinds deze officieele cy'fers zyin verschenen, is Gouda door zijn verhoogde opcentenheffing er on gunstiger op geworden. De inz«wder had zeker béter gedaan die vergelij-M|g met Eindhoven achterwege te laten, wAht daar bij is het met Gouda maar droevig gesteld. Er is by deze begrooting over tal van onderdeelen gesproken, die ieder op zich zelf een beschouwing waard zjjn. Ook de droog making der Reeuwyksche Plassen behoort daartoe. Daarop komen wy later wel terug. Slechts één punt laten wij thans niet on besproken; de circulaire van B. en W. aan de ambtenaren, door Mr. de Witt Wijnen juist muükorf^irculan^. Het IsgebiêkSï dat de Raa^lWWttW^^ der Van Staal heeft beschouwd als de vader van dit merkwaardige stuk. De Raad heeft dat heel duidelijk gedemonstreerd door lon- der meer den eisch te stellen dat dit onwet tig geachte en B. en W. belachelijk maken de stuk onverwyild zou worden ingetrokken. Hetgeen dan ook is geschied. Met veel genoegen heeft die intrekking niet plaats gehad; ve e malen heeft de Voor zitter en de wethouder Van Staal gepoogd dat papieren kind het leven te redden, maar de karwats eerst door den heer Fokkers, vervolgens nog veel striemender gehanteerd door den heer Van Dantzig en later door de heeren Verkerk, Koemans, de Witt Wij nen e.a. heeft het om *t leven gebracht. Het is begrijpelijk dat vader Van Staal daarover heel boos was en treurig daarbij. ’t Is duidelijk gebleken: voor jen fascis tische Mussolini is in den Raad van Gouda geen plaats! Hij heeft het veld moeten ruimen! oogenblik dat nieuwe offers worden ge vraagd van de belastingbetalers voor uit gaven, waarvan de directe noodzakelijkheid in vollen omvang niet bestaat^ De reserve wordt vastgehohden en in- tusschen wordt aan de Liehttabrieken de schroef nog wat sterker aangedraaid, om nog ettelijke duizenden guldens meer winst door de edectriciteitsgébruikero te laten be talen om de baastin gpiut mee te dempen. Wethouder Donker heeft wel een zorgelijk gezicht gezet over de uitkomsten van dat bedrijf in 1929 en medegedeeld dat er 28.000 extra moet worden •afgeschreven, maar ongerust hoeft men daarover werke lijk niet te zyn, want de winst is voor de Electrische Centrale weer 'Jtó.OOO hooger gesteld dan vorig jaar. En wë weten uit de cijfers dat de winsten de ramingen steeds ver hebben overtroffen. De hper Van Wij nen heeft thans op deze winsbjpdrijving ge weien en bij de vorige begroeting heeft de heer Verkprk er de aandacht op gevestigd, 't Is een klein kunstje als men de prijzen hoog houdt, op verkapte wyze belasting te heffen. In 1924 was de winstraming 44.336, nu 5 jaar later 159.602. Welke moet er het volgend jaar z(jnf De wethou der van financiën heeft het maar te zeggen! By den post Opcenten op de Personeele Belasting hebben Mr. de Witt Wynen en de Naar aanleiding van die belasting-voor- heer Verkerk een sterk pleidooi gehouden *- J41 - - om deze onbillijk en zwaar drukkende be lasting tot het oude niveau vóór 1928 te doen terugbrengen. Daartoe was ook alle re den. Immers, de persoqeele belasting houdt geen rekening met iemands inkomen, zoo- dat het vaak voorkomt dat iemand met weinig inkomen duchtig in de personeele belasting wordt aangeslagWK .En op voor stel van den wethouder van'ftnanciën is ’er vorig jaar nog een schepje opgedaan. Nu kon dat schepje er weer af maar de wet houder Van Staal bleek daartoe niet bereid- Hij vond het beter om de inkomstenbe lasting, zonder gegronde reden met 10.000 te verhoogen, en vond daarin aanleiding om de kwade posten ook 10.000 hooger te stellen. Dat laatste is de Raad nu toch al te dwaas voorgekomen en daarom is die Tot zijn verbazing) echter zag hij geen wond. Het bloed op de huidi hadi geen icht bare oorzaak. Vbdisasd onderzocht hij nauwkeurig hiter mond, hear neus, zelfs' hear ooren. Doch hij vond nieis, dat die vlekken, koa hebben teweegbracht. Wat wrh dit voor qpn geheim Wht beteekende dit ailles? vroeg hij zich angstig af. Wa ren h«n, toe» hij bij zijn binmentaomeo het mooio meisje zoo goed haH opgeMömen, dewe tregisch» bloedvlekken ontgM» Ón mogelijk was het niet, malar het leek hen ♦och niet erg waarschijnlijk. Bij het kijken i en daarop een uitdrukking van verwondering kregen, welke echter spoedig weer plaats inuakta voor dien vreeselijken angBH van daarnet. - O Bidderend en kreunend stiet zij de® uit roep uit de oogleden sloten zich w«r u het leek Singleton dat zij opnieuw het be wustzijn zou veriieeen. - Kom kindlief, zei hij. - Drink eens een slok, dat zal je gioed doen moert geven. iets vreenelijks was gebeurd. Hij liep de kamer door en bleef vlak tegenover de ineengedoken gestalte in den stoel staan. Bij den eersten aanbWk zag hij dat de man dood was n hij begreep al spoedig -at diiairVa-n de oorzaak was, want op het yvitte overhemd bevond zich een roode vlek en midden daarin was een driehoekig gat. Vit dit gat had het ulinne bloed gestroomd was vandaar op den stoel gedropen en van den stoel weer op den gewreven eikenhou ten vloer naast hCt haardkleedje. Het was duidelijk dat db mam was doodgestoken n dat dit onverhoeds gebeurt wad, biedt even duidelijk uit zijn houding in den stool- i en 1 wfi-glanzende toilet had hij die roode vlekken moeten zien. Ze weren er nog niet geveest toen hij met zijn vreemdsoortig verhoor was begonnen, dlaarvan was hij zeker! Hij was geheel van de wijs door al tteeo gehedmzinnilgihöid en het duurde een poosje eer het tot hem doordrong dat hij iets moest doen om het meisje weer bij te brengen. Hij ging naar een muurkast en kre^g een karaf brandy. Nadat hij en wijnglas halfvol geschonken 'had, ging hij naar het bewusteiooze meisje terug, liet zioh weer op de knieën vallen, lichte haar hoofd epn weinig op en het gelukte hem een scheutje van het opwekkende vocht in haar mond te gieten. Dadelijk daarop Iworde hij een zucht en nog even later be gonnen de oogleden met de gouden wim pens te trillen. Hierdoor aangemoedigd deed hij een tweede poging. - Drink eens, zei hij zacht. U zult dadelijk weer heelemaaH opgeknapt jn. D'tmaal slikte het meisje uit eigen be wening! een mondjevol van den drank door en langzaam! opendien zich de blauwe oogen rtte eerst een paar seconden wezenloos

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1928 | | pagina 1