t Wb :IE HEE /ICE i ichting mfaljriek rvaart. NIEUWS. EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN bergambacht, berkbnwoudk, bodegraven, boskoop, gooderak, haastrecht, moordrecht, moercapellb, 67’ Jaargand Donderdag 27 Dooamber 1228 NIEUWERKERK, OUDERKERK, OUDEWATER, REEUWUK, SCHOONHOVEN, 8T0LWUK, WAÜDLNXVEEN, ZEVENHUIZEN, en* Dit blad verschijnt dagelijks behalve op Zon- en Feestdagen BEREID I, Gouda >n, enz. enz I JID HOLLAND: LN, GOUDA 16855 Gouda wagens van JDA tehandeling. De instelling van de commissie van deskundigen, De finantieele liquidatie van den oorlog. FEUILLETON. litHjitirii ïh Bilviir-Nmiiii. vl*A*'^4*x* XJxA A j aJijXVUAJx" VZ >-r A A F\x A_ZJL/xJI AVxx T AAA'l j AAxAO.Uk>Vzv/A VA VZ Vz A-Z AAAwXAJJkj iLxlAxkJ L AVLJVJÜ A| IfA v/V7A»A> A»AJ V.A_A A, CHINA. jn ■i nog stelde, riep hij uit Groote Goden! (Wordt vervolgd) een t de kamer, zag de j eletotrischen Kuop lin» U~La. lijatk op en toen hij zag wie het portret u,! ..s* r< een vnn rijn een lessenaar bij het alle laden open en op den lagw» allerlei papieren ver- Een loodsboot aangevaren. De loods en ceh helper verdronken. Naar uit Ostende wordt gemeld, is giste ren omstreeks 4 uur ’s middags een roei boot van loodsboot no. 7 op zee door een Duitsch stoomschip, waarvan alleen gezien is, dat het te Hamburg thuis behoort, aan gevaren. Een loods en een helper kwamen om het leven; twee andere personen, die in de roeiboot zaten, konden slechts met moeite gered worden. Het Duitsche schip heeft zijn weg voortgezet, zonder iet» van het gebeur de te hebben opgemerkt. naar dié vlek, de ramden in punten wee uitgeloo- er naar keek, viel et een ondergrondsche straat rijk zijn en dat wel in het hart van de stad, in een der elegant ste wyken, n.l. den aristokratischen Fau bourg St. Honoré. Daarvoor moeten eerst heel wat onde panden tusschen St. Philippe du Roule en de Benistraat worden weg gebroken; in nun plaats komen moderne, hooge huizen ter weerszijden van de straat, die den Faubourg St Honoré met de Cour- cedilesstraat zal verbinden en zoo de kruis punten van St. Philippe en Hausmann- Triedland ontlasten. Onder deze straat .nu komt een ondergrondsche verkeersweg van dezelfde breedte, die langs een zachte hel ling voor voertuigen toegankelijk is. De ge bouwen, die aan de bovenstraat komen te staan, zullen ook in den tunnel een ingang hebben, waar de ontwerper zich tevens win kels langs trottoirs heeft gedacht. De onderhandel in gen tusschen de Duit- sche regeering en de v(jf crediteur-staten, die betrokken zijn bij de overeenkomst van Genève, zyn thans beëindigd. Over het resultaat van de onderhantieliin- gen in haar geheel geeft een door de be treffende mogendheden gezamenlijk opge stelde communiqué uitsluitsel. In dit com- nuniqué wordt gezegd dat men is overeen gekomen dat de commissie, naar het voor heek! van de in November 1923 benoemde eerste expertscommissie uit onafhankelijke deskundigen zal bestaan, die internationaal aanzien en in hun eigen land autoriteit be zitten en die aan geenerlei instructies van hun regeeringen zijn gebonden. Het aantal leden zal twee voor ieder 'land bedragen. Er bestaat echter overeenstemming hierover, dat de deskundigen plaat svervahgars kun nen benoemen. De commissie zal zoo spoedig mogelijk bijeenkomen en wel voorloopig te Parijs. De definitieve beslissing over de keuze van de plaats van bijeenkomst blijft aan de com missie voorbehouden. De commissie zal van de zes regeeringen conform het voor genoemde Geneefsche ac- coord van 16 .September 1928 opdracht ont vangen om voorstellen voor algeheele en de finitieve fegeling van het herstel probleem te formuleeren. Deze voorstellen moeten de regeling van die verplichtingen omvatten, die voortvloeien uit de tusschen Duitschland en de crediteur-staten bestaande verdragen en afspraken. De commissie zal haar rap port uitbrengen aan de bij het Geneefsche besluit betrokken regeeringen, zoomede aan de commissie van herstel. ITALIË. Hevige koude in Noord-Italië. De „Corriere della Serra” meldt uit Trient, dat daar een koude heerscht van 8 graden onder nul. Op verscheidene plaat sen in de Dolomieten is de koude, naar ge meld wordt, gedaald tot 16 graden onder nul. De kleine meren in de Dolomieten zijn alle dichtgevroren. De sneeuw ligt op enke le plaatsen tot een dikte van e'm halven meter. In Piacenza vriest het 7 graden, in Gorizia reeds drie dagen 8 graden. Te Bo logna moesten verscheidene personen naar het ziekenhuis worden vervoerd, alwaar ge constateerd werd dat er bevriezingsver schijnselen waren. Een der patiënten is in- tusschen reeds overleden. schitterde een ring van groote waarde en dc knoopjes van zijn overhemd waren echte pards. Om <le identiteit ven den wen vaat ta stellen zou de portefeuille hem ze«er van dienst zijn, daüht Dick Singleton. Hij bukte zich en raapte het ding op. Doch er gleed iets uit het taschjo en dat viel op den vloer. Het was een nriniatuurpor- tretje op ivoor geschilderd, in een gouden lijstje Nogmaals bukte hij zich, rtiapte het oor Nadenken is een vruchtbare bodem, die ons rijkelijk beloont voor de moeite, aan zijn bebouwing besteed. dekte Singleton dat de zakken van den mnu doorzocht waren. Want do voering van den linkerzak hing naar buiten en op tien luid veroorzaakte- Drip Drip Drip I Hij deed een stap in de kamer, zag de matte glinstering van ae» oletot rocken knop draaide dien vlug oiu| en het was licht in de kamer. Plotseling hield hij dan adem in In een grooten, loeren stoel, die bij hei vuur was getrokken, zag hij de ineen- g&loken ges’tailte van een man, met de kin op do borst: zijn eene am hing slap over o leuning, de vinger» raakten bijna den grond. - Groote God! riep hij gesmoord, toen hij de zekeri>rid had, dat hier inderdaad iets vreeeielijks was gebeurd. Hij liep de kamer door en bleef vlak tegenover de ineengedoken gestalte in den stoel staan Bij den eersten aanblik zag hij dat de man hij begreep al spoedig wat DENEMARKEN. Nieuwe Oceaan-vlucht van Hasaell? Er wordt op het oogenblik in Kopenhagen een bedrag bijeengebracht, ten einde een nieuwe Oceaanvlucht van Hassell mogelyk te maken. Hasdell denkt in Mej of begin Juni 1929 uit Rockford in Illinois te ver trekken. Het is de bedoeling via Groenland naar Stockholm te vliegen en vandaar naar Kopenhagen, waarna de terugtocht naar de Ver. Staten zal worden ondérnomen. Hassell denkt gebruik te maken van een watervlieg tuig met drie motoren van 750 P.K. Zooals men. zich zal herinneren heeft Has sell vergezeld van den vlieger Cramer, op 16 Augustus l.i. Rocford verlaten, ten einde te trachten naar Eurdpa te vliegen. Hy be reikte veilig Groenland, doch moest daar een noodlanding maken. Dertien dagen lang werden de vliegers vermist, waarna zy door Eskimo’s werden gevonden. hing daar te trillen ale&f zo leefde. AI en toe maakte zich een droppel ervUn los, die naar beneden viel. Juist spatte er weer een omlaag en maakte een nieuwe vlek op de japon vao het metis je. - Groote God! rjep hij. Langzaam kwam hij overeind, zette het wijnglas op tafel en staarde als betooverd naar de zoldering. Reeds vort.ode zich weer een nieuwe druppel, die dadleflij k zou los laten en vol afgrijzen bukte hij zich en sleepte het bewustelooze meisje weg van de plaats waar de droppel moest vallen Een seoonde later stond hij bij de deur. Er moest op d» verdieping boven hem iets vreeselijks gebeurd zijn! Voor het oogen blik dacht hij niet meer aan het meisje en - stommelend in de duisternis - holde hij de trappen op Op het donkere portaal stond bij even stil, tastte naar het elec- trisohe knopje, dat daar ergens moest i*- ten, vond het en’ toen het licht was keek hij het portaaltje rond. De hoofddeur van do flatwoning stond' aan en hij zag, dat het in de kamer donker was. Een poosje luisterde hij. Do stilte wetti door ti ee geluiden onderbroken hot eerste was 1W tikken van de klok en het tweede was een telkens terugkeerende kleine slag, uijna even regelmatig al» het tikken van de klok, doch minder vlug. Drip! Drip! Drip! HI> haalde diep adem, opende deur en keek naar binnen. Door het ganglicht en de matte schijn van een doovrtto vuur, werd de kamer flauw verlicht. Doch hij kon niete ontdekken dat hdt dtfrigwide ge- De corr. van de Frankf. Zeitung te Parjjs verwacht dat de Franschen by ’t begin der besprekingen hooge eischen zullen steUen. Er is volgens hem voor Duitschland geen zal bespreken de laatste, ongeveer 20, an nuïteiten der intergealtieerde schulden reeds nu met de opbrengsten der gemobili seerde Duitsche obligaties vooraf te beta len, om zoodoende den werkelijk schrikwek- kenden duur der schuldendiensten in de wereld te verkorten en de Duitsche annuïtei ten terug te brengen tot een redelijk aantal, waarbij tevens garanties worden gegeven met betrekking tot de Engetochen en Fran- sche eischen inzake de betaling der contra- waarde voor de incergeallieerde schulden. In het Zateinltumnnimer wse door onattentie van den ze*ter een «teel het feuilleton geheel verminkt. Wij daarom nog oen» begonnen bij het den!» kolommetje. - Drink een slok, dat zal je goed doen en je w■-«» benobrtin^W JeSkafidfgên bF" "S: treft: De deskundigen der betreffende cre diteur-staten zullen door de regeeringen dezer staten worden aangewezen en naar believen dezer regeeringen hetzy door haar zelf, hetzij door de Commissie van Herstel worden benoemd. De deskundigen van Duitschland worden door de Duitsche regee ring benoemd. Reeds heeft men de toezegjging dat I Amerika aan de besprekingen zal deelne men. Volgens uit Washington ontvangen be richten zou de benoeming van den Ameri- I kaanschen deskundige worden overgelaten aan de geallieerde regeeringen en aan Duitschland, volgens andere berichten zou Hoover zyn reis naar Florida hebben opge- I geven om ten spoedigste te Washington terug te keeren om aan de benoeming te I kunnen deelnemen. Naar bekend is interesseert Hoover zich zeer voor het Herstelvraagstuk. ADVERTENTIEPRIJS: Uit Gouda en omstreken (behoorende tot den bezorgkring)i 1—regels 1.30, elke regel meer 0.25. Van buiten Gouda en den bezorgkring i 1—5 regels L55, elke regel meer 0.30. Advertentiën in het Zaterdagnummer 20 byslag op den prys. Liefdadigheids-advertentiën de helft van den prijs. INGEZONDEN MEDEDEEL1NGEN1—4 regels 2^5, elke regel meer 0.50. Op de voorpagina 50 hooger. Gewone advertentiën en ingezonden mededeelingen by contract tot zeer gereduceerden prijs. Groote letters en randen worden berekend naar plaatsruimte. Advertentiën kunnen worden ingezonden door tu&schenkomst van soiiede Boekhande laren, Advertentiebureaux en onze agenten en moeten daags vóór'de plaatsing aan het Bureau 2yn ingekomen, teneinde van opname verzekerd te zyn. bizondere aanleiding de onderhandelingen tegemoet te zien met een overdreven opti misme; men zal zich zelfs vertrouwd moe ten maken met de gedachte, dat de Fran schen niet in bel angry ke mate beneden de Dawes-anmuïteiten zullen willen gaan en dat hun houding op de overige crediteur-staten een grooten zoo niet beslissenden invloed zal hebben. Aan den anderen kant zullen de crediteur-staten er naar streven een ver band te leggen tusschen de Duitsche herstel betalingen en de verplichtingen der geal lieerden tegenover Amerika en wel in dier voege, dat de toekomstige annuïteiten in twee gedeelten worden gesplitst, waarvan het eene moet dienen om de irttergeallieer- de achulden te dekken, het andere als ver goeding voor den wederopbouw der ver woeste gebieden. Het eerste zal voorloopig wel niet „mobiliseerbaar” verklaard worden en het lot moeten deelen der intergeallieer- de schulden. Duitschland zou voor dit ge deelte bizondere transfer-clausules kunnen krygen, ongeveer overeenkomende met het tweejarige moratorium, zooals dit is voor zien in de geallieerde schuldovereenkomst; dit zou voor Duitschland de mogelijkheid beteekenen de betalingen twee jaar lang uit te stellen. Ook zouden de betalingen voor dit gedeelte in den vorm van prestaties in natura kunnen geschieden. Het tweede ge deelte, de vergoeding voor de Fransche wederopbouwkosten, zou nu al gemobili seerd kunnen worden, d.w.z. veranderd wor den, in een politieke en een particuliere schuld. Het plaatsen der Duitsche obliga ties zou, al naar de marktmogelykheden, kunnen geschieden door een speciaal daar- •'~~r aan. te wyzen trustee, die b.v. uit de leiders der groote emissie-instellingen be staat. Door deze combinatie zou niet alleen rekening zyn gehouden met het Fransche verlangen inzake schadeloos stelling voor den Franschen wederopbouw- arbeid en een contra-waarde voor de inter- geaillieerde schulden, maar ook met de En- gelsche thesis, zooals die is neergelegd in de nota van Balfour. Zooals men ziet, hebben de denkbeelden der toonaangevende Fransche kringen de laatste weken een zekere wyziging onder gaan; men had toch aanvankelijk gehoopt heel het'complex der intergeallieerde schul den en der schadevergoeding gelyktjjdig te kunnen regelen, terwijl men thans de „fi- nancieelp liquidatie van den oorlog” in twee étappes laat geschieden, d.w.z.: eerst repa raties, daarna intergellieerde schulden, waarbij tydens de eerste étappe de voor waarden voor de tweede zullen worden ge schapen. De ratificatie van de schuldovereenkomst door *t Fransche parlement was steeds één der voorwaarden voor de tenuitvoerlegging der tweede étappe en wel om deze reden, dat in den toop der werkzaamheden de expertscommissie ook wel de mogelijkheid iemand van ongeveer zijn eigen leeftijd - van een jaar of dertig mager eu krach tig en zqffs in den dood nog gebruind aan zijn tanige kleur, met op iedere wang een flauw wijtte lijn naar de kin, was dui delijk (o zien, diat de gestorvene of een militair moest zijn geweest die pas ud den kolonialen dienst was teruggekeerd, of iemand, die veel in de tropen had1 gereisd. Terwjjl Singleton rnuir hem stond te kij ken, vroeg hij ztoh af wje de man kon zijn, hoo haj in deze woning, waar hij toet thuis behoorde, was gekomen, aan welk noodlot hij dit tnugisch einde te dankeu had en wie hem dien doodeiij ken steek had toegebracht. Weer keek lüj rond. Op den grond lag een boek, dat de man bij den onver hoed richen aanval zeker had laten vallen. Werk- tuigelijklas hij <ten titel .Menschee, Bee* ten en Goden”. Hij kende dat boek en het feit, dht het handelde over wilde avontu ren in Aizid, scheen de bevestigdn^l te zijn van de gevolgtrekking, die hij zooevej omtrent den overledene had gemaakt Wan als deee niet pas uit het Oosten w)u» terug gekomen, dan had hij er blijkbaar toch ved belang in gesteld. Op een Moorsch koffietafeltje, rechte van den doode, ston den een glas, half giavuld met wijn, een karaf met port eti een aangebroken pakje donkere sigaren. Blijkbaar had de man niet het minste vermoeden gehad van het nood lot, dat hem wiachtte en had hij daar vol- konten op zijn g^nak gezeten toen de dood 'hem vmart» Verder onderzoekend, out- »te*Mil8IWHiiliii ini ii Imhl mi. Zeven en twintig Chineesche sol daten gedood. In de nabyheid van Kalgan hebben kwaadwilligen een kruitmagazyn in do lucht doen vlieigen, waardoor zeven en twin tig soldaten gedqod werden. De Chmeesche autoriteiten zyn er nog niet in geslaagd de daders te arresteeren. DUITSCHLAND. Een politieman schiet op zijn zoon. Een inbreker door zijn eigen va der gearresteerd en doodelijk ge wond. In den nacht van Vrydag op Zaterdag moest de 60-jarige „Hauptwachtmeister” Rau van de Schutzpolizei te Kassei zyn eigen 20-Jarigen zoon, die met eenige vrien den, een gevaarlijke Inbrekersbende had ge vormd, naar aanleiding van een nieuw ver- grijp in hechtenis nemen. Rau legde zyn zoon de handboeien aan, welke de jonge man evenwel op straat verbrak, waarna hy zich woedend op zyn vader wierp. De poli tieman trok echter zyn dienstrevolver en toste twee schoten, waarvan er een oen zoon in de borst trof, zoodat hy zwaargewond ineenzeeg. Hij werd naar het gasthuis over gebracht. Men twyfelt aan zyn herstel. 9n KonljnenwN*' tenger ven een «l (iOlIDSCHE (01 IliM. ABONNEMENTSPRIJS: per kwartaal 2.25, per week 17 cent, met Zondagblad per kwartaal 2.90, per week 22 cent, overal waar de bezorging per looper geschiedt. Franco per yost per kwartaal 8.15, met Zondagsblad 3.80. Abonnementen worden dagelijks aangenomen aan ons Bureau: MARKT 31, GOUDA, by onze agenten en loopers, den boekhandel en de postkantoren. Onze bureaux zjjn dagelijks geopend van 96 uur. Administratie Telef. Interc. 82; Redactie Telef. 83. Postrekening 48400. De nieuwe Kathedraal te New-York. Aanbieding van een origineelen Statenbijbel namens de Koningin. Zondag 9 December is plechtig de Staten bijbel, het cadeau van Koningin Wilhelmina en de Nederl. regeering aan de nieuw te bouwen cathedral of St. John the Divine, aangeboden. Onze gezant, de heer Van Royen was hiervoor uit Washington geko men en werd vergezeld door den consul- generaal te New York, den heer W. Mon- tyn. Overdracht en aanvaarding geschied den tydens den namiddagdienst en onder vee! kerkelijke en óffrcieele ceremoniën. OOSTENRIJK. Een achterkleinzoon vanKeizer Frans Jozef als verdachte voor een Weensche rechtbank. Voor een Weensche rechtbank, zoo schryft de Weensche corr. van het Vad., is een proces behandedd, waarin de vyf-en- twintigjarige prins Frans Jozef Windisch- gr&tz, de oudste zoon van prins Otto Win- disohgratz en de eenige dochter van den Oostenrijk-Hongaarschen kroonprins Ru dolf, aartshertogin Elisabeth, als verdachte fungeert. Op den 25en October 1.1. heeft de jonge prins een zekeren ingenieur Siegmund Szajka in de wachtkamer van het spoorweg station te Deutsch-Wagram uitgescholden. Hy was met dezen ingenieur in een woor dentwist .geraakt, hij noemde hem „een be zopen kerel” en gaf hem een draai om zyn ooren. De aldus beleedigde ingenieur is naar den rechter toegeloopen en diende een klacht tegen den prins in. Deze is niet per soonlijk voor de rechtbank verschenen, maar heeft zich door zyn advoscaat, dr. Emil Hartl, laten vertegenwoordigen, welke verklaarde, dat de prins zelf over geen eigen vermogen beschikt en dat hij slechts Vttfhofhle!Kte40WHMvvc*ëFMM52ggMBgH5k^MgMl geld van zyn ouders krygt. De rechter ver oordeelde den jongen prins (en hjj ver klaarde bijzonder mild in zyn oordeel te zijntot een boete van honderd schillingen, subs, acht-en-veertig uur arrest. FRANKRIJK. Een ondergrondsche straat in het hart van Parijs. Parys zal over een jaar ongeveer ondergrondsche straat rijk zijn dood was en hij begreep al spoedig waf dhiarvan de oorzaak was. want op het jwitte overhemd bevond zich een roode vlek en midden daarin was een driehoekig gat. Uit dit gat had het Minne bloed gestroomd was vandaar op den stoel gedropen en van den stoel ww op den gewreven eikenhou ten vloei- naast helfc haardkleedje. Het was duidelijk dat de man was doodgestoken n dat dit oniverhoeds gebeurd wart, bleek even duidelijk uit zijn houding in den stoe’. Zich iets vooroverbuigend, keek Singleton in het gelaat van dien doode en er kwam uitdrukking van bevreemding in zijn oogen. want het was het gezidht van een vn’emdj' en niet dat van zijn bovenbuur man, zooals hij verwacht had. Hij bekeek het gezicht aandaóhttg. Het was diat van Uk het Engelsah van BEN BOLT. 5 Sidderend en kreunen^ stiet zij den. ult- roeP uit de oogleden sloten zich weer d M leek Singleton dttt zij opnieuw het be- wusteljn zou verliezen. Kom kindilieT, zei hij. - een^ e-*n ^a>i ’noal geven. Terwijl hij sprak lichtte hij haar hoofd wal op en juist wilde hij het glas weer naar haar mond brengen, toen er iets op den rug van zijn hand s|patte, zoodat er een ontegelmatige roode vlak ontetpnl. Als gehypnotiseerd staarde hij die aan - - - Pen en, terwijj hij nog een droppel. TjekEen tweede roode vlek vormde zich °P zijn hand hij keek nae boven, om te zi«n waar de druppels vandaan kwamen En hij zag het. Aan heti witte plafond, /bijna vlak boven zijn hoofd, zat een schar- laken-roode vlek, onregelmatig van vorm. glinsterde in het eftectrisdhe licht on BUITENLANDSCH NIEUWS. BELGIE. Borms invrijheidstelling aanstaande. Naar aanleiding van een bezoek, dat een corr. van de N.R.Ct. tydens de Kerstdagen aan Leuven zou brengen, had hy den direc teur der strafgevangenis van Leuven ver zocht hem Woensdag, Tweeden Kerotdag, toegang tot de gevangenis te verleenen, teneinde een kort onderhoud te mogen heb ben met den thahs ruim 10 jaar in de ge vangenis verblijvenden dr. Alphons Borms. Per omgaande ontvingv bedoelde corr. van den directeur der strafgevangenis het volgende schryven: „In antwoord op Uw geëerden brief van 21 dezer heb ik de eer u te laten weten, dat, aangezien de bevryding van Borms aanstaande is, geen verlof tot bezoek meer verleend wordt aan vreemde personen.” De bevrtfding schijnt dus wel aanstaande te zyn. VER. STATEN. Noodlottig partijtje poker. Vier dooden. Een pokerpartytje, dat in West-Brooklyn te New York gespeeld wfrd door een acht tal personen, is op zeer tragische wyze ge ëindigd. Halverwege het ®al seling vier onbekendeA rèvolwff In tfè hand de kamer binnen met de bedoeling zich van het geld der spelers meester te maken. Het gezelschap bood echter tegenstand en daarop volgde een schietpartij, waarbij een speler gedood werd en een andere gewond. Een der andere spelers was het intusschen gelukt een revolver voor den dag te halen en twee der indringers neer te schieten. De anderen maakten zich toen uit de voeten. Een vierde persoon is nog om het leven ge komen, doordat hij temidden van de door de schietpartij veroorzaakte opwinding dwars door een venster sprong; later werd hij deerlyk verminkt beneden terug gevon den. de drijfveer tot de n»is- vloer lagen enkele papieren en een kleine zakportefeuille. Van naai1 stonden grond ernaast spreid. Toch wa<_ daad klaarblijkelijk geen gewone diefstal geweest, want aan de hand Van den doode 02

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1928 | | pagina 1