/•I en blaas Deze Courant komt in meer dan 6500 gezinnen in Gouda en Omgeving 99‘|,1, NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN 1 No. 16957 INHOVEN, 8T0LWUK, WADDINXVEEN, ZEVENHUIZEN, en* Dit blad verschijnt dagelijks behalve op Zon- en Feestdagen EERSTE BLAD. Gouda in 1928. FEUILLETON. I •1 Zaterdag 29 DAoember 1928 lit Mystirii vu Bilvsir-Musim. BERGAMBACHT, B ERKEN WO UDE, BODEGRAVEN, BOSKOOP, jGOUDERAK, HAASTRECHT, MOORDRECHT, MOEKCAPELLE, NIEUWERKERK. OUDERKERK, OUDEWATER, REEUWUK, SCH< Uit ons Parlement TWEEDE KAMER. Een Terugblik. :NUW- doeningen I HOORWEG. Dit nummer bestaat uit twee bladen. Den Haag. I H«'O R.K. Laster is als een sneeuwbal; hij ver- schen n.ete aan en geCit u alsjeblieft de- dm ymouden)Je> acnoouheid van - ja eq v o, geus Jaoaaon. gioot aanhoudend onder het voortrollen, zeilde insteuctie Aam noiiitih-<axreiit rd' t Jtezloh. oefmule aan* vreenute «Anf-ak- I V f zplr lint nnlr u~* tui.é gioot aanhoudend onder het voortrollen. HOOFDSTUK V. ging met de f JGJHN ikbank Een goed werk in 1928 was de bouw van een aantal controle-woningen voor z.g. on toelaatbare gezinnen. Die eenvoudige hui zen in de Willens zijn goed ingericht en be- nemen, door toezicht en controle de over tuiging bij te brengen dat het hun eigen be lang is hun huis goed te bewonen. Het is op voedend werk dat de gemeente met den bouw dezer huizen heeft verricht Het hangt er maar vanaf of de bewoners dezer huizen zullen weten te waardeeren wat de gemeen schap hiermede voor hen doet. itoren. linistratie Telef. Interc. 82; k tandvleasch. oeidheid. tar. leve mensch, die baby echts één vrMJilul selvraagstuk roedselkwestie te met de hulp van Kindermeel de beste igKand- wders en verplBgt’er. ttestenboekje aa» 4 Co. - WWZAAK Uil het Engelsch van BEN BOLT. i00.- Van beteekenis was zeker het feit dat de alom gewaardeerde Nutsspaarbank in den loop van dit jaar er toe is overgegaan haar nuttige instelling dagelijks open te stellen en haar werkterrein met een ophaaldienst uit te breiden. De talryke aansluitingen doen zien dat deze dienst van groot nut te. De inrichting der Openbare Leeszaal, wel ker opening met enkele dagen nu zal geschie den, is een zaak van sociale beteekenis, die in 1928 is tot stand gebracht. Wel dateert de oprichting der vereeniging van veel vroe ger tijd, maar eerst in dit jaar is men er in mogen slagen met steun der overheid deze instelling van algemeen nut in het le ven te roepen. Het is te hopen dat de goede verwachtingen, die van deze Leeszaal wor den gekoesterd in vervulling mogen gaan, dat velen hiervan gebruik zullen maken. Dat Gouda in het bezit is gekomen van nieuwe sportterreinen, is zeker mede een verheugend feit. Al zijn deze terreinen nog niet gereed, en al is er ook van onze zyde lilllIMll E (lil HAM. De ligging van Gouda in het centrum van het land, tusschen Nederland*^ grootste steden in en op betrekkelijk korten afstand vandaar verwijderd, doet Gouda groot be lang hebben bij de oplossing van de groote verkeersproblemen. We mogen hopen dat Gouda aan het 'Ryks- tkame*’ uit was, Mn- Vreemd, hé ft een andermans R zijn naam te ernstige critiek geoefend op de plaats en op de wijze waarop deze terreinen worden in gericht, een critiek,**die welirflvaar weer sproken is, maar daarmede niet is wegge vaagd, zooals later wel zal blijken, toch mag worden verwacht dat onze sportieve spec patriae daar in het komende seizoen het nut en de geneugten van het openlucht spel zullen ervaren. 4, q«g«r»n<i—rd» oplag* OO 67" Jaargang zeil hel ook venketen. ,Het hjkt mij* dat ze samen hebbëa afgueprokeu om dea naiun gelieim te houden. Op het poirtaid klonken vlugge voetstap pen en een ©ogenblik later trad een lange man met een mager gezicht en een buiten gewoon doordringenden blik de kamer bin nen, gevold door Jaakson. Hij knikte tegen den agent en zjoh tot Singleton wendend vroeg hij - U is zeker kapitein Singleton? Ik beo inspecteur Laven». Hij keek om zich heen, zag de ineenge- 1 en liep er woord te spreken. j op. en aan het Provinciaal Wegenplan een goe de aansluiting krijgen zal, dat Gouda daar van ook voordeelen zal kunnen genieten. Voor de ontwikkeling van het bedrijfsleven, voor het brengen van meer vertieren leven digheid in onze gemeente, is een goede aan sluiting aan de land-, spoor- en water wegen een vereischte. Het autobusverkeer speelt in deze ook een belangrijke rol. Aan het spoorwegnet ligt Gouda zeer gunstig; binnen enkele jaren zal ook de spoorbaan naar Waddinxveen, Boskoop en Alphen op het Goudscheg emplacement worden aange legd. Een nauwere aansluiting van Boskoop aan Gouda dan de laatste jaren het geval was, mag hiervan worden verwacht Goede verbindingen bevorderen een goede nabuur schap. De nieuwe verbinding IJssel—XJouWe door de nieuwe groote sluis, waaraan in 19*28 met kracht is gewerkt, zal ook voor Gouda van beteekenis zijn. De Reeuwijksche Plassen, waarboven nog steeds kwade geesten zweven, die dit mach- tig-imponeerende waterland, ten ondergang willen doemen, zijn voor Gouda, voortl straks bij de totstandkoming van het nieuwe wegennet van groote waarde, indien meh ook hier wdl medewerken om die natuur- schatten te brengen in het bereik van ieder. Veel ia in het afgeloopen jaar bekend ge worden dat gegronde hoop geeft dat dete Plassen kunnen worden behouden. Zal deke hoop werkelijkheid kunnen worden, dan zal daarvoor nog veler medewerking noodig zijn. De Kerstvacantie ingetreden. Met een zucht van verlichting is de Tweede Kamer vóór de Kerstweek uiteen gegaan. Als gewoonlijk zijn zeer langdurige vergaderingen noodig geweest om het be- do.en gedaante in den «tori heen, zonder verder eetM Na eenige ©ogenblikken keek hij op. - Dood. Van aoh.eren gestoken, lijkt hel me toe. Is or een wapen gevonden - Ik heb nog geen tijd gehad er naait to zoeken, meneer, antwoordde Topper. De inspecteur knikte en vraag aan Jack-» son Wie is hij - Ik weet het niet, meneer, antwoordde de oondierge. Dto bewoner hier is kapitein Trticy en deze man te gisteren door hem hl-riMMi gedtunrtl. Een n&tun is niet opge geven - Hm! De inspecteur kreeg de porte- feui'le in het oog, raapte die op, onder zocht de papieren die er in waren, maar vond niet wat hij zocht. Hij bukte zldh, zocht de papieren die op den grond ver spreid lagen, bijeen, keek deze vlug door en zei ten slotte (Wkrtdt vervolgd) toe des te ge makke lijker doen besluiten. Een dalende belasting is meer bevorderlijk tot behoud van welgestelde ingezetenen, dan belastingen die stygen tot een niveau, dat een vergelijking met nabij gelegen gemeen ten in geen enkel opzicht kan doorstaan. Wat 1928 in dit opzicht heeft gedemon streerd, zal in de statistiekcyfera van het^*- volgend en het daarop volgend jaar zeer sterk tot uiting komen, wijl tegenover de vertrokken hooge aangeslagenen geen aan was van eenige beteekenis te gekomen, en de volwassen bevolking is gedaald. Deze toestand is voor Gouda zwaar druk kend; 1928 zet in dit opzicht slecht uit. Ook in ander opzicht baart het scheiden de jaar zorg. Sinds meer dan 4 maanden is er een staking in de aardewerkindustrie, waarbij een belangrijk aantal arbeiders en eenige fabrieken betrokken zijn. Op een einde dezer staking is nog geen uitzicht. Dc werknemers houden vast aan eischen, die door de werkgevers niet vatbaar voor inwil liging worden geacht. De fabrieken werken, zij het op beperkte schaal; de werknemers, georganteeerden en ongeorganiseerden wor den door de vakbeweging gesteund. Aan bei de zijden, zoowel door de werkgevers als door de werknemers wordt verlies geleden. Verlies dat men niet terugkrijgt. Wat de fabrikanten verliezen, is niet te becijferen; wat de werknemers missen wel: het verschil tusschen het normale loon en het steunbedrag. Wie dat bedrag over de 4 hoe lang moet worden gearbeid om dit geleden verlies in te halen. De by het conflict betrokkenen lijden ver lies, maar ook vele anderen, neringdoenden vooral, die door de verminderde koopkracht dier stakende arbeiders niet aan hun om zet en hun inkomsten kunnen komen. Ook daar verlies. Verlies ook bij den fiscus, maar deze verhaalt zijn belastingderving wel op anderen, die daardoor weder de verliezcmde partij worden. Meer dan 4 maanden duurt deze staking. Hoe lang zal ze nog voortduren En zorgen baren? Zoo vliedt 1928 in zorgen heen; met op gewektheid kan het nieuwe jaar niet wor den ingegaan. 7 - Hij IJoof zachtjes en, mompelde Wat kan een meneoh toch makkelijk in den val loo- pon, ad is hij zoo onschuldig als een lam. Daaa**zou ik nu een olaslaabtige uitlegging van hebben moeten geven! Hij nam dien koffer op en ging met de lift naar zijn eigen étage. Dttar ging hij .naar de telefoon, die op het bureau bfj he^ ’raam stond en belde Scotland Yard opidB - U spreekt met kapitein Singleton Bejvoü» in Saxony Street Er is hier een moord gepleegd, of tenminste het lijkt er veel op. Op de étage, boven die van mij. iHet hteste» is, dat u dadelijk iemandi stuurt Ik heb den agent, die die wijk heeft, laten "tebirschuwen. -Een man óf een1 vwiw klonk de of- ficieele vraag. 1 - Een man. Ik ken beril niet. Het achijm dat hij 1» doodgestoken. f - Hm! tk zaj dadlelijk iemrand sturen om de «aak te onderzoeken. Raakt u Intus- jw bloed, versterkt avensopgewekthi id. 2.—, 6 fl. 11.-, Voo/ Gouda was 1928 een jaar zonder schokkende gebeurtenissen, al gaf het ge meentelijk (bestuur menigmaal aanleiding tot veel sensatie. We herinneren aan het opzienbarend pamflet dat van de meerder heid van ’t College van B. en W. is uitgegaan in verband met de door het gemeentebestuur aangekondigde oprichting van een ophaal- en stortingsdienst naast die, welke door de Nutsspaarbank in het leven is geroepen; we herinneren ook aan ue reorganisatie zonder eind der gemeentelijke diensten en bedrij ven, welke in een afwy«ing van een centrale administratie en verwerping eener ge- meeihriijke Giro-bank zijn climax vonden; we denken ook aan de meriewiaardige „muil- korf-circulairs” voor de ambtenaren, welke een smadelijken dood heeft gevonden, en ook ligt ons nóg in ’t geheugen de opgebla zen waterleiding-affaire, waarvan het onderzoek naar al de ondeugden der be stuurders en de ondeugdelijkheid der onder neming van de deugden spreekt men niet nog maar altijd niet vlotten wil, om dan van de sensaties inzake de politieke verhoudingen in en buiten de raadzaal maar te zwijgen. *t Waren alle strijdvragen, waarover de gemoederen in onze provincie stad duchtig in beroering zijn gebracht. 1 zeilde ine^uctie akm don uoliti>i-<ageiit - Beet, f Singleton hing dtera. hoorn weer op, stak een cigaret op en keek nadenkend de ka mer rond. Zijn oogen zoctiten liet eprst de donkere vlek op het witte plafond- Die was s.erk uitgeloopen, doch bet druppelen had opgehouden. Vandaar dwaalden zija blikken naar de gropendle lade van zijn schrijfbureau; 'hij liep er heen en bekeek adlee aandachtig. Hij had erop kunnen zweren, dat due op slot was geweest, toen (hij zee weken geleden imar Schotland wa» vertrokken. De la was hajf-vol papieren en oihiars met dictaten van colleges, die hij aan de Hoogere Krijgsschool had ge volgd en bevatte niets, dat ook maar in het minst voor gewone dieven van eenige waarde kon zijn. Verder whs, voorzoover hij zien kon, de inhoud onaangeroerd ge bleven. - Vreemd! mompelde hij, ‘schoof de la dicht en keek weer de kamer rond. Het geflikker van de glassdhilfere op de tafel scheep hem in de oogen. Het wed beter die te verwijderen, vooadht de politie er was, want iedere kleinigheid kón tot on- gewenrihte vragen aenleiddngi geven. In een oogwenk had hij een tafetlsciiuier en blik gevonden, veegde de scherven van het fewnpje wegr en gooide ze in den haard. Duama stak hij nog een nieuwe rigwet op en terwijl hij op de politie zat t» /wachten, bekeek hij nog eens de miniatuur- foto, die hij in de portefeuille van den Het jaar 1928 spoedt ten einde. Nog slechte enkele uren en weer wordt een mijl- paal gezet bij de vele, die reeds zyn ge plaatst. Het oude jaar zal weldra tot het verledene ^hooren en zijn geschiedenis zal kunnen woiden te boek gesteld. De gebeurtenissen van meer dan gewone beteekenis, welke in die verschillende lan den plaats grepen, zijn in menig opzicht be langrijk geweest. Een overzicht daarvan elders in dit blad, doet daarvan blijken. Op het terrein van dB bevordering van de volksgezondheid staat Gouda zeker niet achter. Voor goede hygiënische toestanden wordt het mogelyke gedaan^De beslissing voor het instellen van een geneeskundigen dienst is weder een stap in de goede rich ting. Hoe deze dienst zal werken, zal afhan gen van den nieuwen directeur-geneesheer van het Van Iterson-Ziekenhuis die aan het hoofd van dezen dienst zal komen te staan. In het nieuwe jaar komt ook het Ziekenhuis, dat aan den Graaf Florisweg in aanbouw is, gereed. Dit nieuwe zieken huis, dat ongetwijfeld naar de meest mo derne eischen van wetenschap en techniek leien uit plantin nen gü lijdt, nun- Mn een uitvoei ige op te zenden ran de medicijnen, bij )AM, die alle handeling, met ie n. ABONNEMENTSPRIJS: per kwartaal 2.25, per week 17 cent, met Zondagblad per kwartaal 2.90, per week 22 cent, overal waar de bezorging per looper geschiedt. Franco per post per kwartaal 3.15, met Zondagsblad f 3.80. Abonnementen worden dagelijks aangenomen aan ons Bureau: MARKT 31, GOUDA, bjj onze agenten en loopers, den boekhandel en de postkant Onze bureaux zijn dagelijks geopend van 96 uur. Admi Redactie Telef. 83. Postrekening 48400. ^en doen zich te gelden als het m verzwakt is; ts een algeheele :rking zal dan aat hebben fs Gisl-Tamine itten zijn in hun •rking bijzonder tig, daar zij het volkomen zuive- ftgeheelezenuw- I gezond en kr ach- aken Devitami- ijnbijz heilzaam.^ ie. Probeei een dooi Uw zenuwgestel et op wonderdadige herstelt, betelen wij geld terug na ont- t der ledige doos- WifflïWS tamste Apothekers c» Drogisten X Ideellm ,wï< |4n - Den Ha*l IVING'S ST-TAMINK ibletten rl’ De propaganda die voor Gouda aLs stad van middeleeuwsch stedenschoon, met be langrijke historische kupstwericen in bin nen- en buitenland is geboerd heeft tot re sultaat gehad dat talrijke vreemdelingen hen waren meerdere gezelschappen van semi-officieelen aard en talrijke journalis ten. Die bezoeken hebben zeker hun goede zijde gehad, daar Gouda door de besprekin gen in pers en publiek niet in het vergeet boek geraakt. Onze gemeente mocht ook, naar aanleiding van de plaatsing van ge restaureerde kerkglazen in de vermaarde St. Janskerk, een b&zoek ontvangen van H. M. de Koningin-Moeder en Z.K.H. den Prins. De belangstelling, door de Vorstelijke Pei- &onen in onze gemeente gesteld, te blijkens de 1 1 - nen zeer gewaardeerd. En velen hebben de hoop geuit dat ook H. M. de Koningin bin nen niet al te langen tijd een bezoek aan Gouda zal mogen brengen. ADVERTENTIEPRIJS: Uit Gouda en ometretoen (behoorende tot den bexorgkring 1—5 regels 1.30, elke regel meer 0.25. Van buiten Gouda en den beaorgkring: 15 regels f 1.55, elke regel meer 0J0. Advertentiën in het Zaterdagnummer 20 bijslag op den prjjs. Liefdadigheids-advertentiën de helft van den. prijs. INGEZONDEN MEDEDEELINGEN: 1—4 regels 2.25, elke regel meer 0.50. Op de voorpagina 50 hooger. Gewone advertentiën en ingezonden medddeelingen bij contract tot zeer gereduceerden prijs. Groote letten en randen worden berekend naar plaatsruimte. Advertentiën kunnen worden ingezonden door tusschenkomst van soiiede Boekhande laren, Advertentiebureaux en onze agenten en moeten daags vóór'de plaateing aan het Bureau, zyn ingekomen, teneinde tan opname versekerd te zijn. ■xt t gezicht oefende etui' vreemde aan'rek- ungpAirueiiit op Hem uit. Die vroolijke, .acueude oogen, die zoo onbezorgd de w - reid inweken, hielden hem gevangen. Hij pijnigde zijn hersens met de vraag wie zij was, wat zij in dit huis was komen doen en in welke betrekking zij tot den doods daarboven had gestaan. 'Zijn oogen kregen een droomeaiigj- uitdrukking. Hij moest haar terugvinden en haar de verzekering geven.... Hij werd in zijn gepeine gestoord door het gelu.d van voetstappen in de hall en toen hij bij die deur ging staan, drong de stem van Jackson va» beneden tot hem Idoor. - Ik heb het lijk nog niet gezien, Top per, maar kapitein Singleton wel en... het is beter, dat je direct naar boven komt, Topper, riep hij luid door het trappen huis. Twee minuten daarna stonden de politie agent en Jackson voor de dbur van zijn éta«te. Do doode is op de étage hierboven deelde Sringleton den agent.mede. Ik heb met Sksotiawl Yard getelefoneerd en de iu- athiotiee luiden, dat nlete mag) worde» aan geraakt totdat er iemand van her is. - Net ot ik dat zeN niet weet, bromde de agent. Maar er ié toch niets tegen dat we eene rotaUkjjken, vindt u nlöt moneor? - Heetemaal niet, antwoortMe Singleton, en gin? hem voor naar de kamer, waar de doode zioh bevond. - Groote genade! Wat heeft die er van langs gehad! zei Topper met een blik up het ineengieaaikto lichaam op den stoel. Et hij is beroofd ook, te oorêleelen naar den toestand hier. Wïe is het, meneer - Ik weet het niet. Dat kuu Je belet aan Jackson vragen. Ik had den man nooit gezien voor ik hem hier vond De agent keek den huteknaolit vragend aan, maar deze sctMidde het hoofd. Ik weet hrt niet. Kapitein Trticy woont op deze étage en gistermorgen kreeg ik een brieljc van hem dat een beer zijn kaartje zou ko men brengen en dan zoolang hier zijn in- tjek zou nemen tot hijzelf Weer terug was. Er stond (geem naam bij en de v>>rm.K)rde heer heeft dien zelf ook niet opgegoven maar hij kwam met het kaartje van den kapitein en ik deed natuurlijk zooals mij was opgedragen. Dat is aHes wat ik van (h^n weet, Topper. Dte bel igfng. - Dit zal de man van Scotland Yard zijn, zei Singleton. Breng hem maar naar boven, Jackson. - Ja, meneer- Toen de concierge keek de agent Single meneer, om rijn inti woning te nemen zi teggett. - Kapitein Tracy heeft misschim varge ten hem op te gewen,. iRiioiiH8liim.i aar iiiMtaiitataH.iiriR iM ninwiito By de begrootingsdebattdh, die in den Goudschen Raad in 1928 twee malen zyn ge houden, de eerste maal in April, de laatste maal in December is van verschillende zij den teleurstelling geuit dat tal van inge zetenen en zelfs bedrijven Gouda verlaten om zich elders te vestigen. Ate oorzaak daarvan te mede aangenomen de hooge be lastingen, die in Gouda worden geheven in vergelijking van andere gemeenten. Méér dan éénnj^al is door den wethouder vah financiën betoogd dat het 'vertrek diergenen hartelyke ontvangst door de ingezete- niet als belasting-vlucht kan worden aange merkt. Dusdoende is getracht de meening te doen (postvatten dat zy, die vertrokken, dit toch kouden hebben gedaan ook al waren in Goudatde belastingen laag. Die meeting nu is onjuist en voor de ge meente fataal. De feiten demonstreeren zulks. Het moge waar zyn dat zij, die onze gemeente verlaten om zich elders tfe vestigen niet uitsluitend om de hooge be lastingaanslagen vertrekken, even waar is het dat die hooge aanslagen het hen, die neiging hebben naar eiders te gaan, daar- zal wofden ingericht, zal teker mede ijveren naast de beide andere 2 lekenhuizen hier, om de zieken een zoo g »ed mogedyke ver pleging te geven. Op de nedici rust dan de verdere eh verantwoordt yke taak. Het afgeloopen jaar Bracht een goede ontwikkeling van de Gmnsche Markt. Hoe wel de ingebruikneming f van het nieuwe marktterrein nog slechte Van korten tyd da teert, wordt thans reeds weder aan uitbrei ding gedacht. Werd dejer dagen niet het gebouw van de Bank va* Leening een sta- in-den-weg genoemd, dijs maar gesloopt moest worden Daaraan ^alt echter niet te denken daar dat gebouwIdoor de „Vereeni ging „Monumentenzorg’’ '/geplaatst is op de lyst der gebouwen, welke niet mogen ver dwijnen. Waarheen zal dan de uitbreiding moeten plaats hebben? Het kazemegebouw zal, daaraan valt niet te twijfelen, binnen eenigen tijd, wel ter beschikking van de ge meente komen. Voor het marktwezen zal dit zeker een aanwinst zijn. Maar zal men ech ter op den duur ontkomen aan een uitbouw van de markt in de richting van’ de Hont- mansigracht- aansluitend aan de groenten veiling, welke reeds zulk een beduidende plaats inneemt?

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1928 | | pagina 1