1 1 Fa. W. Idenburg Zonen Dl Vul-liicDt Dissen Deedel I M W. A. Jaspers C. DE BRUIJN, Firma K. M. DE BRUIJN Zn /E. Jaske Auto-Garage - „Gouda" Stucadoors- en Witwerken. De Familie KEUS J. F. W. TURION G. van den Berg - Expediteur E. Bout J, A. Brenkman Jr. *5= Wnx Y Nieuwjaarswenschen. Glas-Onderneming „GOUDA (G.O.G.) 1 I J. L. HULLEMAN T C. REPAR0N F. T. Scharleman, P. G- Scharleman Zonen LOKS Bloemenhal „FLORA" pour jaor op o?n half imijio^ii gujdoa gt> Achat), ou do W-*Uw, y-vlUt turn do stich ting vWdcrac growt© flJ&trido kwituroa Jeul- ien zija vcrboudttti, tj kunnen gowlmuken Hoo rudjcaül deze maatregel zal ziju kan blijken u>t do volgnando cijfers in 1 .ui wwea &23 bntvuugera l*5^t uie, do 1101111® van U2 udllioeu guM^h 'liverso belastingen. In 1913 was Ait aantal ndllioenen uo» eieohla tot 114 m liiocu, stegen. Doch in 1925 moesten roede <"30, z©ggv« zeveahqa. defddertig lmilliocn guidon worden jjngevor- uterd '*n nu niet meet! dioor *528' doen door '-157 ontvinger©. Wanneer moti zul se ©ijler» kout, moet hum toch Wel huiverig wordwh, waiuicpr men met een voorste) komt om diat aiintal vau 367 ontvangers no® maar event jee met 20J to verminderen cm dia.inluede elk contact van dan ontvanger iu»t de ho.astingsohul digen te verbreken. Not of een goede ia- vonlciringi van al de mfilHoenen aïechia afhangt van liet aantal loketten', wogrvoo* men de Ma&tmgBohuUdiigen queue wil loten maken! Dat heeft do ervaring wel anlera geleerd. Een gloed© invordering efooht eeno voortdurende zorg cm sleede wakend oog over alle aanslagen en op alle belading, schuldige». En aan dien eisch zullen groo- te oentral© kantoren nimmer kunnen vol. doen, ook' en. vooral maclüniaal niet. De Minister heetft thans, naar men vwsle- deelt, hot oordeel van do inspecteurs ©a van d© ontvangers in de directie Amnhr- dam gdvraagvl over het nut van het ioa& tuut der Postbetalingen, zoowel uit een oogpunt van het beflam® van hrt publiek Van eer» beter© vervolging en een regelma tig kantootrbehiecar. kelyk ontwerp de arbeider de bevoegdheid zou bezitten zich aan te sluiten by een erkende Bijzondere Ziekenkas, ook al zou de onderneming by een Bedryfsvereeniging zyn aangesloten. Dit zou, zooals de Minis ter terecht opmerkt, een vlotte uitvoering der verzekering onmogelijk maken. Verder heeft de Minister het bedrag van het ziekengeld van 70 gebracht op 80 van het gemiddelde der loonklasse, waartoe de verzekerde behoort. Tenslotte mogen wjj nog wijzen op de be paling, dat staking of uitsluiting voor de toepassing van de ziekteverzekering zullen gelden als beëindiging der dienstbetrekking, zoodat arbeiders, die in staking zyn ge gaan of zijn uitgesloten, geen aanspraak zullen hebben op ziekengeld^ terwijl voor noch door hen de premie voor de verzeke ring zal zijn verschuldigd. Het woord is thans aan de Staten-Gene- raal om te bepalen of zfj zich met dit ge wijzigd ontwerp kunnen vereenigen. Da «oorbareidanda ontwapeningsconferentie. Bijzonderheden over het nieuwe Dui|sche slagschip. Jhr. Loudon, de voorzitter van de voorbe reidende ontwapeningscommissie, heeft een schrijven gericht *aan den eersten gedele geerde ^tn Sovjet-Rusland in de ontwape ningscommissie, in gntwoord op diens schrij ven van 6 December j.l., waarin hy, zooals men zich zal herinneren, aandrong op spoo- dige bijeenroeping der commTsrie-Loüdon, en waarin het vlootcompromis tuüchen En geland en Frankrijk en de onderhandelin gen dienaangaande scherp gecritiseerd wer den. In dit schrijven zegt de heer Loudon houdende aan de resolutie, door Volkenbondsvergadering aange nomen, waarbij mij werd opgedragen in ver binding te blijven met de belanghebbende regeeringen (bedoeld zijn de by,het Britsch- Fransche vlootaccoord bijtrokken mogend- reden), ten etnde de voorbereidende ontwa peningscommissie in het bègin van het juar 1929 te kunnen bijeenroepen, heb ik, na 4jp beraad gemeend dat, wilde de commissie in staat zijn met succes de taak, die zij op zich heeft genoimm ,en die zij tijdens de laatste zitting besloten' heeft in den reeds aange geven zin te vervolgen, dé volgende zitting niet eerder zal kunnen plaats hebben dan in April van het volgende jaar. Daarom deel ik heden aan alle gedelegeerden mede, dat de voorbereidende ontwapeningscommissie 15 April a.s. zal bijeenkomen." Opnieuw komt de Daily Telegraph met merkwaardige bijzonderheden over het nieuwe Duitsche slagschip in zakformaat"; den pantserkruiser, het „wonderschip", waarover èn in den Rijksdag èn daarbuiten reeds zooveel is te doen geweest. Wie nog meenen mocht, dat Pantserkruiser A maar een nutteloos stukje speelgoed zal zijn, leze de volgende bijzonderheden, medegedeeld door den maritiemen medewerker van het Engelsche blad (Hector C. Bywaitei^ Het nieuwe schip wordt voorioopig de „Ersatz Preussen" genoemd, maar nuar verluidt zal het wel naar den onlangs oveis leden admiraal Scheer worden gedoopt! Het verdrag van Versailles heeft de afmeting er van beperkt tot 10.000 ton. Wat een kwan titeit te kort kwam, schijnen de Duitsche scheepsbouwers door kwaliteit te hebben vergoed. De romp is zeer'lang, vrij breed en heeft een stroomlijn voor groote snelheid. De diepgang is naar verhouding van de grootte gering. Het schip kan dus gemakkelijk bij de kust manoeuivreeren. Bovendien is er het gevaar van torpedo's fen mymen door ver minderd. Door het gebruik van elactriseh geweld staal van de^béste kwaliteit (geen klinknagels) en van' andere metalen, even eens van het beste soort, is een totaal ge wicht van 560 ton gespaard. Üoor die be sparing is het schip extra zwaar kunnen De grootste snelheid van het schip zal 26 knoopen per uur zyn. De twee stel gepaar de Dieselmotoren van het schip ontwikkelen 50.000 p.k. De M.A.N. te Neurenberg zal deze machines bouwen. 2y moeten, van een geheel nieuw type zijn, maar het tgcheim wordt zorgvuldig bewaard. In verhouding van hun kracht zyn jty opmerkelijk licht. Er wordt zulk een groote laadruimte voor olie gemaakt, dat het schip brandstof kan meenemen voor 10.000 EngeLsche zeemijlen bij een snelheid van 20 knoopen per uur. De Ersatz Preussen zal met geringere snelheid van Duitschland b.v. naar China aan één stuk door kpnnen varen. Geen ander schip ter wereld heeft zulk een groote werkings sfeer. In verhouding tot zyn tonnemaat heeft het schip een zeer zware bewapening. Zes 27Ya c.m. kanonnen van een nieuw Krupp- model kunnen projectielen van 268 k.g. byna 30 K.M. ver weg schieten. De kanon nen staan opgesteld in twee gepantserde drievoudige torens. Het Duitsche schip zal elke minuut driemaal zooveel gewicht aan projectielen kunnen afschieten als een slag- Sfhip van het oude type. Voorts zyn er ver scheidene luchtdoelikanonnen kn 6 torpedo- lanceerhuizen. Alles kan by elke weers gesteldheid tot het volle effectgebruikt wordtyi. In elk opzicht is de Ersatz Preussen dus veel sterker dan een normaal oorlogsschip van 10.000 ton met 20 c.M. kanonnen. Daiï- om kan het Duitsche schip |ich onder gun stige omstandigheden met een dreadnought Naar verluidt zyn de kosten Van het oorlogsschip op 48.000.000 gulden geraamd. Er bestaan plannen om nog drie van zulke schepen te bouwen. BUITENLANDSCH NIEUWS. DUITSCHLAND. JBij dén Kerstboom door gas gestikt. Tragische dood van een familie. In Hem als heeft tydens de Kerstdagen, een uit drie personen bestaande familie op tragische wyze den dood -gevonden. De metaaldraaier Karl Stieber, a'daar, zyn vrouw en hun 14-jarigen zoon Jozef, hadden Dinsdag by den Kerstboom feest ge vierd en men had hen daarbij nog vroolijk Woensdagmorgen echter kwam een schoolkameraad Jozef halen orrï schaatsen te ryden dochAreeg op zyn herhaald klop pen geen antwoord. Hy waarschuwde de politie, die de deur der woning met geweld opende en de fami lie door gas gestikt vond. Men vermoedt, dat de man of de vrouw de woning met de aanwezige gaskachel had den willen verwarmen. Zy hadden blykbair ae kranen geopend, maar vergeten, het gas aan te steken. Door de inademing vun het. gas, zyn zy bedwelmd geraakt en spoedig .daarop over leden. Een herdershond was bedwelmd, doch kwam spoedig weer by. Een eigenaardig geval. Een overleden k'bning voor het ge recht gedaagd. Eigendomsrecht kwestie. In nummer»51 van het gemeenteblad van Hannover, van 22 December j.l., wordt ko ning Ernst Augusit van Hannover, die in 1851 werd bijgezet in het Mausoleum te Herrenhausen, naar aanleiding van een vor dering van de Pruisische regeering door het kantongerecht te Hannover openlijk opge- rqepen om binnen een bepaalden termijn, ten hoogste op 20 Februari 1929, des voor- middags 9 uur, zyn aanspraken op het be zit van het I^ibnitz-huis ter kennis te bren gen,^aangezien hy, indien hy dit nalaat, van deze aanspraken vervallen zal worden ver klaard. Omtrent de eigendomsrechten op het Leibnitz-huis te Hannover schijnt men eenigszins in het onzekere te verkeeren. De stad Hannover staat op het standpunt, dat de Pruisische staat de wettige eigenaar van het huis is. Het werd in 1840 door den ko ning van Hannover gelcocht om te voorko men, dat het uit architectonisch oogpunt^ zeer waardevolle bouwwerk zou worden af- gebroken. Later .werd het met siteun van de stad Hannover, tot wier schoonste boud'- het huis behoort, veranderd en als Museum voor Kunstnijverheid ingericht Thans nu het stadsbestuur plannen heeft om het gebouw een andere bestemming te geven, is de kwestie van het eigendomsrecht op nieuw actueel geworden en doet zich het eigenaardige geval voor, dat een reeds lang geleden ontslapen persoon voor het ge reent gedaagd wordt. Het familie-drama te Cassel. De zoon van en brigadier van politie ,te Cassel, die bij zijn. arrestatie door zijn vader na een hevigen strijd werd gewond, is giste ren overleden. Een griepepidemie te Berlyn. Alle ziekenhuizen overvol. i Sedert eietnlgen tijd luoersoht in, Berlijn eeu ware griepepidemie. Het aantal zieken neemt daigelijka met eeltig© honderden to© Over het algemeen zijn de geval.ew niet l©\ensi»ievaarlijk, maar toch zoo ernstig, tjai de patiënten in do ziekenhuizen rwoe- lou worden opgenomen. Alle ziekenauto's z.i.'tf. voortdurend onderweg. De ziekenhui zen zijn echter reedw zoo vol, dat er spoe dig geen ruimte gienoieg zal ziji. NOORWEGEN. Laatste boodschap van Amundscft? Een flesch van de „Latham" aangespoeld. Naar uit Tromsö gemeld wordt, is aan de kust van Fijamarken een flesch met mede- deelingen over de tragedie van het vlieg tuig Latham" gevonden, die de ondertee- kening Roald Aniundsen dragon. Wolft meldt uit Oslo (Kristiania), dat al daar nog steeds geen nadere berichten om trent den inhoud van de flesch zyn ont vangen.® In terzake kundige kringen acht men het niet ten volle uitgesloten, dat vóór de cata strophe van de „Latham" een f|esch is uit geworpen. Men bdyft echter, zoolang geen nadere bijzonderheden zyn ontvangen, scep tisch tegenover het geval staan, daar reeds tweemaal zulke flesschen opdoken, die later valsch bleken te zjjn, en omdat men het elgenlyk voor weinig waarschynly'k houdt, dat de bemanning van de „Latham" ,\0g tyd gevonden zou hebben om vóór oe cata strophe een briefje te schrijven en in een flesch te bergen. VER STATEN.* Vreemde moordzaak. Nachtwaker gedwongen vergiftigde koffie te drinken. Donderdagmorgen om vyf uqr verschenen een bestuurder vaA een vrachtauto met zyn helper voor het chemisch laboratorium van gebrs. Guggenheim te New-York met een lading btaanvenvekkend gas uit Baltimore. Een zoogenaamde nachtwaker kwam op hen toe, dreigde héb met een revolver, bond hen, deed hen een prop in den mond en beroofde hen. Na een uur slaagden zy er in Jich te bevrijden en gingen naar het kantoor om hulpje halen ,-daar vonden zy den echten nachtwaker dood op den grond liggen. Toen de politie verscheen kon zij geen verwondin gen aan den doode opmerken en eerst toen zij zag dat zyn lippen verbrand waren kreeg zij «en aanwyzmg van wat er gebeurd was. Uit een analvt*» van een restant koffie jp eep tafel bleek de aanwezigheid van cya: n- knli. Eerst dacht de politie, dat de nachtwa ker zelfmoord had gepleegd, doch deze theo- rite liet zij weldra varen. Blijkbaar had de roover, die de beide mannen met de vracht auto aanhield, den waker tevoren gedwon gen de vergiftigde koffie te drinken. In Mei was er uit het laboratorium ook al voor 8Ó0 dollar platina gestolen. De dieven hadden toen de beide wakers gebonden en gedreigd hen te dooden. BELGIS. Overstroomingen b(j Brussel. Arbeiderswoningen geïsoleerd. Ten gevolge van de voortdurende regens der laatste dagen is de Zenne tusschen Vorst en Halle buiten de oevers getreden. Talryke landerijen sttum blank, terwijl te Andertecht verscheidene arbeiderswoningen geheel door het water zyn geïsoleerd. Te Halle zyn de sluiswachters druk in de weer, om te voor komen, dat de stad wordt overstroomd. ENGELAND. *s Konihgs toestand onveranderd. Het gisteravond te Londen onn 8.30 utv- gegeven bulletin lui H Do koning heeft eeu rusiigen nacht en dag gehad. Er .s geen v era ml erin® te mqljleu in den toee and van Zijne Majesteit. FRANKRIJK. De „Gazette du Franc". De directeur en de hoofdredacteur van het Journal verhoord. De rechter van instructie in de zaak der „Gazette du Franc" heeft Zaterdag den ma kelaar Amard, den hoofdredacteur De Mar- «iliac en den directeur Hamelin van het Journal" een nieuftv verhoor afgenomen. Naar Havas meldt, zou ATnard nieu /e mededeelingen hebben gedaan, waaromtrent de justitie het stilzwijgen bewaart. Het „Journal" deelt omtrent het verhoor van den 'hoofdredacteur en den directeur van het blad het volgende mede: De rechter van instructie vroeg, of mevr. Hanau door Amard geen geld had doen aan bieden, om te verkrijgen, dat dit blad zyn onthullingen nopens de „Gazette du Franc" zou stopzetten. Bedden verklaarden daarop, dat twee dagen na de eerste publicatie daar omtrent een, bankier, althans iemand, die zich zoo noemde, Amard genaamd, meer malen het Bureau van het „Journal" had l e- zocht en een millioen franes in contanten en' IS millioen in bewijzen, van deelneming aan de onderneming van mevr. Hanati had aan geboden, indien de campagne tegen de ^Ga zette du Franc" en de „Interpresse" werd gestaakt. .De Marcillac en Hamelin hadden de be zoeker daarop uiteengezet, dat het „Jour nal" geen campagne had op touw geze* voor iemands rekening, maar zich er toe be paalde, het publiek op de hoogte te houden^ en dat zyn beridhten in geen geval aan fi- nancieele invloeden konden worden onder worpen. Indien mevr. Hanau you kunnen be wijzen, dat haar transacties volkomen regel matig waren, zou liet „Journal" niet aarze len, de «argumenten der verdediging even onpartijdig ter kennis van het publiek te brengen als thans de klachten. AFGHANISTAN. De opstand in Afgamistan. Aman Oellah's zomerresidentie bezet. Volgens berichten in de Engelsche bladen is het wel een weinig voorbarig tjm»3 reeds van een einde van den opstand in ^gahistan te spreken. Een groot gedeelte van.de zomerresiden tie van Aman OeLlalr P3®hman geheeten, beviqf zich in handeff'van de opstandelin gen, die daar tevens munitiedepots bezet hebben. Aman Oellah's dubbele positie van staats hoofd en kerkelyk hoofd maakt zyn taak moeilijker dan die van eenig ander hervor mer. Hy heeft thans de mpeLlahs van zich vervreemd en zy zyn Ae eigenlyke oorzaak der huidige moeilijkheden. Uit het feit, dat het te Kaboel zelf betrekkelijk rustig is en de opstand niet op de hoofdstad is overge slagen, kan worden afgeleid, dat men daal de moderniseering sympathiek gezind is, doch de stamleden in de verafgelegen heu velachtige gebieden kunnen de noodzake lijkheid van Aman Oellah's maatregelen niet inzien. De provincies nu zijn machtiger dan Kaboel en de koning en het is niet on waarschijnlijk, dat Aman Oellah zal trach ten een nieuw kabinet te vormen, waarin ae moellahacvertegenMpeordigd zullen zijn, het geen wellmhtyde rust onder de stammen zal herstellen. Uit internationaal g>og-punt bestaat thans zeker het gevaar, dat de onzekere omstan digheden, die zouden ontstaan, door een uit eenvallen van Afghanistan 'in twéé elkaqr bestrijdende deelen, ongewenschte gevolgen zou hebben voor de grensgebieden der aan grenzende landen, waar het op het oogen- bdik betrekkelijk rustig is. 'BINNENLAND. ltadiotelefonisch gesprek van de Koningin- Moeder met de echtgenoote van gouverneur- generaal de Graeff. De officieele opening van den nieu wen telefoondienst door minister vath der V,egte. Zooals re'dte vroeger is n»odeged»idd, zal liet radiotölefonisoh verkeer met Nod.-lu- dió 8 Januari a.s. voor het puoliek wor den opengesteld. - De proefgesprekken zullen op 7 Januari worlen b-sloiten met een koninklijk woord. I)e Koningin-Moeder zal dan i(> 2 uur spreken mtet mevrouw d© Graeff, echtgenoot© van den gouver neur-generaal, die nafcens de vrouwen uit Nod.-inJië, die hebben bijgedragen tot heft gjeechenk, dat de vorsti,n bij gelegenheid van haar aanstaand jubileum zal worden aa«g©boJe<u, verzocht hoeft, haar gelukweiv sclien in verband met dit jfi|ljileu|m langs dezen vyeg aan do KoningSm-Mboler te mo gen overbrengen. Nadat de Koningin^foedor don wensch te kennen zaf hebben gqgovon, het gesprek te beëindigen^ zullen im do ontvaji®k..me(r eenj- gp hoofdambtenaren van dan. dienst der Poet ©rij en, TelegTafib en Telefonie aan do voretin worden voorgesteld. /Vervolgens1 zal do officieele opening) van den nieuwen dienet plaats vinden door den «n u ster \ain Waterstaat m een gesprek niet den gö]Uvx'ruour-gvneraal, waarna minister KonjifBiiLt-ger de Huloulsche verbinding, dis Iwste Ncdarlaodach© burgje*, pLedhtKj zal inwijden, eveneens dioor oen giespwk, 1 tt voeren mcit den gbu\ ernom%®eneraal, iV de Graeff, L'e gesprekken aan deze aiijto gullen wor den- gevoerd in do studio van het hoofd bestuur der Poster ij on en Telegrafie te Don Ilaag. Het aanstaande jubileum van de Koningin-Moeder. Een gala-diner ten paleize Noordeinde. U.' Koningin heeft M. voornomen oin eou giild-dln-r ten paleize Noordeinde te geveri by g ilegetnheiü van biet aanstaande jubi leum van de Kouin®in-Moed»r. Dtoartoe zul- leu on Ier andoren verschillend© autoritei ten uit den laaide watvlöa uitgeuoodigd. Aan genoodigdten zal de gelegenheid-wor den gpbodem, om de Koningin-Moyder hun gelukweusohen aan te l«e|diem. Nieuwjaars-audiëntie ten Hove. De Koningin zal DInsda® 1 Januari des middags één uur ten koninklijke palei..e de civiele autoriteiten ontvangen ter aan- I wed in® aan II. M. van luun geluikweusohen hij de jaarwisseling. Daarna zal te V/K u. do Koningin do loden <ler hofhouding ia do gelegenheid te «tallen tot tiet aanbieden van gelukwenschen. Tot hrdzelfde doel zal de Koningin Woensdag 2 Januari t« twaa.1' uur het oorps diplomatique ontvangen en daarna het Permanente Hof van Interna- tjpnalo Justitie. Terugkomst van generaal Snfjders. Na een afwezigheid van drie maanden is generaal Snijder» Zatenlagimiiddag' mei Lloykl Rapide aan het Holland&che Spoor station in Den Haag teruggekeerd uit In- dië, waar hij da opening van, die lijnen der Kon. Ned.-Ind. Luchtvaairt-Mijop 1 No- voinboc hoeft htjgehoond. Generaal Snijders werd bij aankomst door veile vrienden hartelijk begroet. Voorschriften omtrent openbare wegen. Waarom worden de tollen niet direct afgeschaft? Het verslag der Tweede-Kamercommissie. Blijkens het verwla® van de vaste com- iro ssie voor openbtur© werkeq, vorkeets-en waterstaatsiaangeiegenbeden uit do Tw-edo Kamer inzak© het wetsontwerp tot vast stelling van voonschiuften o»mtrent openbaro wegen en tot wijziging vau anikefl 2 /an do Watoretaaits^et 1900, betreurde do com- niin«Le het, dat vJiet wotscfetwem, in afwij king van hoe ontwerp dier Staatscommissie goeh bepaling bevat, dio tot een. onmid dellijke afsoliafftn® van de bePtaando tollen zou luiden. Dat daarvoor niet ia eens do middelen zoudon k/unaien worden gevonden, zooals lu do memorie van toelichting'wordt betoogd, meende do commissie te moeten b itwij felon, aangezien daarvoor iunii3rs uit lief wegenfondH zou kunnen worden geput. Met de aangegeven, procedure zal het ge stelde doel niet spoedig worden bereikt, omdat voor het lichaam dat tot alvchafling van eon tol zou moeten bcöluiten, de daar aan viorljonden voordeeion niet zullen op wegen tegen de d&rir tegenover staande krOH1" 'Me.Hr aanbaveljn® zou daaromvetfv- dienen liet door do Sbuaitsoolnauiseie voor gestel le systeem, waarbij aan de provincd ale besturen zou worden opgMlragen do bestaande tollen met ingang van, een nader te bepalen datum vervallen te verklaren, terwijl dan bij AietzWltdi besluit ook het onderhoud van den we®, zoo dit nog niet hot gaval mooht zijn, zou zijn ofl Ce dra gen aan eeu publiekrechtelijk lichaam Daarnevens rees de vraag, of, indien da delijk afschaffing! van do tollen uit finan cieel© overwegingen niet mogelijk zou zijn. de afschaffing niet zou kunnen plaats in den naar analogie van hetgeen, ten aanzien van dte tienden op de heerlijke jachtrech- ten ifl geschied. Zoo zouden alle verouder de recldterc terstond vervallen, kunnen wor den vorklaatrd eni de sohaddooseltelling Kun nen worden, uitbetaald in aftnuitedten uit ©en fondsl dat met hint oog daarop walre te voTiiiftn,- Dht Po da zou kunnen wprden ge vormd door bijdragen, van don Staat «n uador aan to wijzen belanghebbenden. De dommii&sde betreurde, dat in de wet geen wrsjelen, zijn neergelegd) betreffende bet bedralgj der schadeloosstelling bij den af koop van tollen, Zij achtte het gewonsoht daaromtrent nog een bepaling in he* w"ts- ontworp op te neïnen. Belastingbetaling op de Postkantoren. Zoonis uit het verojlag over de luwidc».iu- geu der TweedK Kamer is gebleken, hoedt de Mniister v</u Financiën don post van' eJe de bejrakkOlijke be- w orden verhéogd, om lin® op de PoetjJaitoren in het gehieele lajul mogelijk te mailen, terug- gei.'iwnoiL on» deze geldlen, zoo noodig, later bij aippletoiro liegirooting opnieuw aan t© vragjon. Omtrent de rorganisatie is in do laatste dagen iets uitgelekt, doordat do reorgani- spfiecoinun|s8io blijklxuar wat mededeefea- nier is geworvlcnonidlat zij de zaak reeds als beklonken gin® aanvoelen en daarom al het iKvuoodigdo drukwerk reeds op de Lamlbdiniikkerij had laten dTukken! De bc- Yoclin® schijnt te zijn om het geheel©plat teland van belastingkantoren, te ontblootea en t©\ ons om de zitdagen dor ontvangers in de gemeenten, waar dp ontvanger geen kantoor houdt, op te heffen. lil dë groo- tou* ou grootste gomoeoltoTi zullen d&u si ehta zoogenaamde centrale belastingkan toren overhjjlj ven, waarin do belastingh scl.iillllen zooveel mogelijk mlaohinaal zullen werdeu lxnv)rrkt. Ojp die manier denkt de recr^öuisaitio-öoanmiss'ie, ivaardn drie bo lasring nsijKKteura cn twee ingenieurs zit ting hebben, G00, zegge tweehonderd be lastingkantoren te kunnen opWfen. Hier miede hoopt zij do kristen, welke door h-t Mnisterie van Financiën voor de Postic tal! ngon mooton worden vergoed (in be- DAMRUBRIEK. Onder redactie van de Damclub „Gouda". Secretaris K. Tiendeweg 23, lokaal de; club Markt 4». Probleem No. Zwart schyven op: 1, 3, 6, 9, 10, 14, 19, 20, 23, 29, 30, 36. Wit schijven op: 11, 16, 17, 21, 27„28, 32, 37, 38, 40, 42, 47. Probleem No. 610. Zwart schijven op: 2, 6/8, 13/15, 18/20, 28, 26, 36, 46. Wit schijven op: 16, 17, 21, 22, 27, 29, 30, 34, 40, ll, 43, 44, 49, 50. Oplossing van Probleem No. 605. Wit speelt: 2621, 3631, 3430, 29—23, 23 14, 22 4, 48 60. Oplossing van Probleem No. 606. Wit speelt: 37—31, 36—31, 39-34, 42—37, 38 29, 4741, 48—42, 43 14(/ 45—41, 50 17. L. HUISMAN, Sigarenfabrikant. Lange Tiendeweg 40. h. g. Gouda. 5 H. IDSINGA, Handel in Brandstoffen en Waterstokerij» m. g. Karnemelksloot 107. PH. J. ISARIN, In Sigaren en Sigaretten, Dubbelebuurt 10, wenscht zyn geachte begunstigers, familie en vrienden veel heil en zegen. p. f. J. JANNES, in Kruidenierswaren. 5 Keizerstraat 91. Mijn hartelijke gelukwensch aan begun- stigers, vrienden en bekenden. CHR. JANSEN, In Ijzerwaren en Gereedschappen. Bockenbergstraat 62. Pr. Hendrikstraat o ST. ANTHONIESTRAAT 5-13—15, wenscht allen een Zalig Nieuwjaar. Dames- en Heerenkleermaker. Van Strijenstraat 5, Gouda. Tel. 687. Z. N. 1 16 4 C. JANSEN, Spekslager. 5 Spoorwegatraat 59. .as A. DE JONG, Touwslager. «tooystraat 9 t Gouda, wenscht zijn Clientèle een gelukkig Nieuw- jar. 5 ANTH. DE JONG, In Kruidenierswaren, enz. i Corn. Ketelstraat 15.. A. K. DE JONG, Utndel in Grint, Zand en Bouwmaterinlen. Vest 95, Telef. 508. tj_ Magazijn van Parfumeriën en Toilet- y artikelen BALT A. DE JONG, Ooêthaven 29 m. g. Telefoon 118. 5 G. DE JONG, Korte Tiendeweg 2. GEBR. DE JONG, Banketbakkers, Telef. 462 Peperstraat 34. p.f. 6 TEL. 440. 20 m, g. p. j: w. jongeneel, Markt 41, Telef. 656, Bruilofts- en Feestartikelen. 4 Compliment van den Dag. 5 V J. JONGERIUS, Hoefsmid. Raam 86. ?.f.5 N.V. A. JONKER Zonen, in Brandstoffen en Agenturen, p. f. 5 Jaagpad 25. By den aanvang van het Nieuwe Jaar mijn beste wenschen aan my'ne geachte Cliëntèle en Vrienden. J. VAN JOOLINGEN, Metselaar-Aannemer. g Turfmarkt 87. GOUDSCHE COURANT REDACTIE EN ADMINISTRATIE p. f. l PIRMA P. DEN HERTOG EN ZONEN GOUDSCHE METAALWARENFABR1F.K A. HOLLANDER, Huis- en Decoratieschilder GOUWE 22 TEL. 678. f G. DEN HOUDIJKER, Siroopwafelenfabriek p. f. Boelekade 125. 10 W. M. VAN HULZEN, Specialiteit in Dames- en Kinderconfectie. p. f. Markt. SIGARENMAGAZIJN „DE DOELEN" A. van Katwijk G. Fokkers Doelenstraat 30, Gouda. A. KWINKELENBERG. Smederij, Mieuwe Markt 32 ÏJieuwsteeg 14 p. ft*t.f JLJ 6 THE UN1VERSM. CAR. m. g. Official Ford Dealar KLEIWEG 20 Tel. 350 - Gouda 20 p. f. 6. H. Forsthóvel en Zoon Kleermakers, 10 KLEIWEG 108- p. f. W. F. FURRER RIJWIELFABRIEK „DE ADELAAR", 10 KEIZERSTRAAT 106.' Zyn geachte Begunstigers en Vrienden een gelukkig Nieuwjaar toegewenscht, J. KRANENDONK, Meubelmaker, Magazijn en Werkplaats Walesteeg. J. KEY, h. Gediplomeerd Kapper, Dubbele Bihtrt 8, Gouda. Ruime sortfegying >n Parfumerieën en Toiletartikelen. 5 Aan myn geachte Cliëntèle, Vrienden en Bekenden een Hartelijk Nieuwjaar toege wenscht. B. v. d. KIST, Vleeschhouwer en Spekslager, Heerenstraat 44. KLEERMAKER KEIZERSTRAAT 38 GOUDA. -P. f- 10 t Versche Visch Haring en Zuurwaren Geweekte Stokvisch. P. f. Kuiperstraat 40. 10 CRABETHSTRAAT g 20 Telefoon 400. STUCADOORS," Kleiwegstraat 2224, wenschen hun geachte Vrienden en Begunstigers een gelukkig Nieuwjaar, en blijven zich beleefd aanbevelen voor alle voorkomende 30 Een gelukkig Nieuwjaar aan mijn clien tèle, vrienden en bekenden. Volksmanufacturenmaguzijn „KRISKRAS", Winkelgalerij, Boschweg 38. W. KREMP, Handel in Binnen- en Buitenlandsch fruit. Lange Noodgodsteeg 27. p. f. 5 Firma J. T. KERPER Zn., K&stner Autopiano- en Orgelhandel. p. f. Karnemelkisloot 122. Compliment van den Dag aan mijne Begunstigers en Vrienden. 6 C. KLEIJN, Spoorstraat 63, Koffiehuis. ABR. KLOOT, Café Amstelstroom. St. Anthoniestraat 16—18. Ondergeteekende, Ondernemer Motor- dienst „Disponibel" GoudaRotterdam, wenscht zyn Vrienden en Cliëntèle een ge lukkig en gezegend Nieuwjaar toe. C. J. KOK Jr. J. J. KOREVAAR, Groentenhandel. Groenendaal 90. 5 van SCHEVENINGEN, wenscht haar Cliëntèle en Bekenden een 10 GELUKKIG NIEUWJAAR. VISCH- EN FRUITHANDEL Lange Tiendeweg 75, Tel. 726 P.f. IJssellaan 167, Tel. 431. AAN AL ONZE BEZOEKERS en VRIENDEN EEN GELUKKIG UITEINDE en EEN VOORSPOEDIG 1929, de Directie van de .Schouwburg-Bioscoop 20 VAN LIER ROEM. wenscht allen een gelukkig Nieuwjaar. 20 P. f. GEDIPLOMEERD ELECTROTECHNICUS. 1 10 P. C. H. VAN DER KOOY, In Melk, Boter, Kaas en Eieren. Boschweg 35. p. f. 5 P. KOOÏJMAN, Tailleur. Nieuwe Haven 49. m. g. 5 H. KRIMPENFORT ZOON, in Manufacturen. Kleiweg 1719. p. f. en Boschweg. ~V HotelX Café-Restaurant DU GOMMERCE, Kleiweg 83, m g. 5 A. VAN PER KROFT. W. F. KUIJKEN, Melksalon. m.g. 5 Wydstraat 16. Drogisterij „Blauwe Kruis". J. C. LANGERAAR, Gedipl. Drogist. Burgemeester Martenssingel. g- Hartelijke Nieuwsjaargroet aan cliëntèle, vrienden en bekenden. A. LAKERVELD, 5 Keizerstraat 78. p. f. JOH/ LAFEBER, in Manufacturen. Walesteeg 2022. C. LANGERAAR, Handel in aardappelen, groenten en fijn fruit. fjssellaan, hoek Burg. Martenssingel. p. f. W. C. LANGERAAR, Tahafi- en Sigarenmagazijn „Het Hoekje" Groeneweg 91 hoek Doeleatraat. p. 'f. 4 A. H. KULIK, Metaal aar, m.g. sni Nieuwe Haven 208. C. LEEFLANG, Café „HET CENTRUM". Gelukkig Nieuwjaar toegewenscht aan Begunstigers, Vrienden en Bekenden. St. Anthoniestraat 6. 5 Het Compliment van den Dag aan be- funstigers, Vrienden en Bekenden, bij de Intrede van het Nieuwe jaar. C. VAN LEEUWEN, Kuiperij. Handel in vaten. Tuinstraat 85. 6 N. V. Amsterd. Naaimachinehandel .v.h. A. LEWENSTEIN. g.n. 5 P. v. d. LINDE, Makelaar, m.g. Kleiweg 110. 5 a v. LIT, Vischhandel en Ververschingen. Aaltje Baksteeg 9. p. f. 5 p. f. LOEF'S VOGEL- EN AQJJARIUMHANDEL Kleiweg 69. 4 Firma A. LOK, Blikwarenfabriek. Peperstraat 140. m.g. 6 p. f. NAAIERSTRAAT 6. J. J. VAN LOON, Café „DE RIETVOORN". Myn beste wenschen bij de intrede van het Nieuwe Jaar. 5 Veerstal 32. M. J. VAN LOON, Schoenmaker. p. f. 5 Keizerstraat D. LORIUS, Huisschilder. p. f. 5 Lange Dwarsstraat 20. L_ Firma C. LOURENS, In Wijnen en Gedistilleerd. Lange Tiendeweg 57. Telef. 57. p. f. 5 p. t C. N. VAN MEERTEN, GroothmrtM in Klompen. Magazijn Vrouweiteeg. m.g. J. C. MEESTER, Filiaal Albert Hejjn. 5 Markt. Hell err Zegen toegewenscht aan «Jl onze Begunstigers en Bekenden, zoowèl huiten als binnen de stad. 12 DE ERVEN A. VAN MEURS, Markt 44. Winkels: Oosthaven 36, Nieuwe Haven >149 Handel in Binnen- en Buitenlandsch Gedistilleerd, Wijn- en Likeurhandel. vooij een Heter radiotoestel: RA0IO MIDDELKOOP. Vraagt onze betalingsvoorwaarden. Radio Middelkoop, p. f. Groenendaal 29. J. L. MIMPEN, Brood-, Koek- en Beschuitbakker wenscht zijn geachte begunstigers em Vrienden een gelukkig Nieuwjaar. 5 Kuiperstraat 48. M. J. MIMPEN, Electro-Technisch Bureau. h. g. 5 Gouwe 149. C. MOERMAN, Bloemist. Aanleg en onderhoud van Tuinen. Groenendaal 74. N. J. MOKVELD, Herstelplaata voor Machinerieëh ll<ik Motoren. GROENENDAAL 93—95. m. g. E. VAN MONNIKENDAM, In diverse Zeepen,' Poetsartikelen, verder Huishoudelijke Benoodigdheden en Suiker werken. m. g. P. C. Bothstraat 102 H. J. LIJSTER, Schoenmagazijn, Wenscht zijne geachte Clientèle een Ge lukkig Nieuwjaar en houdt zich bij voortduren beleefd aanbevolen. Vlamingstraat 12. Fa. A. VAN MAAREN, BehangerijStoffeerderij p. f. Peperstraat 72. FIRMA P. K. VAN MAAREN, Schoenmagazijn en Reparatie-inrichting. p. f. 5j Vijverstraat 10. A. MANSCHOT, In Borstelwerk en Poetsmiddelen enz. IJssellaan 81, p. f. 5 L. MANSCHOT, Magazijn van Behangselpapieren, m. g. 5 Nieuwe Haven 225. m. g. D. MARTVELDT, In Aardappelen, Groenten 1 Kruidenierswaren. Karnemefksloot 14). C. R. MASSA/ Banketfabriy! Peperstraat 156, AUTO-BODEDIENSTEN MULDER DE MAN GoudaRotterdamDordrecht. Bestelh.: Turfmarkt 1, Tel. 344. m/g. MUZIEKHUIS, „LUXOR", Specialiteit in Gramofoona, enz. m. g, Kleiwegstraat. H. W. B. M1CHGELSEN, Mr. Smid. 5 Groenedaal 105. JAC. MUL, Brandstoffenhandel. p. f. Spoorwegstraat 31. C. NEDERHOF, Huisschilder, Spieringstraat 91, wenscht vrienden en begunstigers een ge lukkig Nieuwjaar. 6 ft. NIBRERING, Paardenvleeschhouwerü m. g. Keizerstraat 86.1 TH. J. NOBEL, in Lompen en Metalen. m.g. 5 Tuinstraat 73. N. NOORDERGRAAF, Rijwielen. Motoren. Luxe Autoverhuurinrichting. p. f. 5 Kleiweg 12 'Tel. 602. Firma OOSTERBEEK, in Melk, Boter, Kaas en Eieren, p. f. 5 Turfmarkt 72. A. J. OPSTELTEN, p. f. AUTO-BESTGLDIENST. Transporteert Brandkasten en Piano's en Verhuizingen. Telef. 616. Keizerstraat 52. p. f. SCHOENHANDEI. EN REPARATIE-INRICHTING, p f. 10 Nieuwe Haven 306. Kleiwegstraat 40. In MANUFACTUREN EN GEMAAKTE GOEDEREN. os ijs g. n. 10 DRUKKERIJ A. BRINKMAN ZOQN Markt 31, Gouda. p. f. p. f. LEDER EN FOURNITUREN, 10 Stoofsteeg 14. p.-f. Heeren- en Dafnes-Kleermakers. ZEUGESTRAAT 42 GOUDA. 10 L. A. VAM GOLLEM. SroaMndaal 38 RUND- EN SCHAPENSÏ.AGERIJ. P- f-10Telef. 692.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1928 | | pagina 1