IKlS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN 1992 77e Jaar.* de Maandag 2 Januari 1939 BERKENWOUDE, BODEGRAVFN, BOSKOOP, GOUDERAK, HAASTRECHT, MW^I^^HT, MOERCAPELLE, OUDERKERK, OUDEWATER, REEUWIJK, SCHOONHOVEN, STOLWIJK WADDINXVEEN, ZEVENHUIZEN, en/, Rblad vCJnt dagelijks, behave Zon- en Feestdagen (k)UI)A IN 1938. Delnaamste fftten en gebeurtenissen uit het afgeloopen jaar. VreJungenverkeer. Tentoonstellingen. Congressen. In wimel op- hoNNEMfJSj.P»' k/v^rtaal per week 17 cent, overal waar de Franco per poêt per kwataal 3.16. „«.«w ■irging per C*ugeiyk8 aangenomen aan ons Bureau: MARKT 31» GOUDA. Ibonnementf boekhandel en de postkantooren. geopend van 96 uur. Administratie en Redactie Telef jj£ce2746e"#W Wg ADVERTENTIEPRIJSs Udt Gouda en omstreken (behoorende tot 1—-6 regels 1.80, elke regel meer 0.26. Van kuiten Gouda en 1-6 regels 1.56. elke regel meer 1 0.30 Advertentiën in het Zatei bijslag op den prijs. Liefdadigheids-advertentiën de helft van den INGEZONDEN MEDEDEELINGEN: 1—4 regels 2.25, elke de voorpagina 50 hooger. Advertentiën kunnen worden ingezonden door tusschenkomBt handelaren, Advertentiebureaux en onze agenten en moeten daags aan het Bureau zijn ingekomen, teneinde van opname verzekerd te Gewone advertentiën en ingezonden mededeelingen bij contract tot zeer prijs Groote letters en randen worden berekend naar plaatsruimte. III (Slot). L.Het ontzei Leiden' FragmAten uit gebrand schilderde ramen in de St Jfcqskerk, die met de zeer geslaagde tentoon stelling „GoudBche Gla zen 1038" eerbied en be wondering voor de schep pende kunstenaars en hun werken wekten. Glas 16 „De doop van Christus". van den Nationalcn Woningraad, de ver- eenigingcn in de klei-industrie in een ge combineerde Jaarvergadering, de Neder- landsche Vereeniging voor bakkerszonen, het historisch genootschap „De Maze", de Bond vaA gemengde zangvereenigln- gen in Nederland en de Ned. Bond van abstinent-stpdeerenden. Voorts werd hier de dertiende Monumentendag gehouden. De Jeugdbond voor Jonge oud-katholie ken, de ring Gouda en omstreken van de Ned. Hervormde Jangeling&vereenlgingen Geref. Grondslag en de Lutherse he (tie. Is ongetwijfeld ook JeUgdkring in Zuid-Holland, hielden te opaganda van de Ver- gezef gtede hun Jaarlijksche bijeenkom sten. De A.J.C. organiseerde hier haar IeEMDELII VERKEER. Ten tellingen Congressen en Vflelingenverkeer. ELANGR$ 1938 voor hc* vreem- defingeleer geweest, onze stad eft vele gj gehad, wat voor een el te dunk<|geweest aan de succes- Ie tentoonpg .De Goudsche Gla- van defstschatten in de Sint iskerk. Dewonstelllng moest zelfs maand ngd worden. In totaal zij rulnJOO bezoekers. Maar be live deze rvoortduri liging vooéemdellngenverkeer voor use stad oidjfcld van Invloed ge- gewestelijk zomerfeest, de Coöperatieve i Producenten Handelsvereenigmg een letfvooraanstaande perso- ictè i 'erschille: 01 kwameié" Gouda. Te dezer stede >ben ver« drie Vorstelijke perso de Sultan Boeloengan. de Sul- tn van Ponkk én de Pangeran van Jakarta. Ibelagstelllng voorname- ,k de Koniile Plateelbakkerij „Zuld- tolland" gofci vobrts voor verschil - le doelelpprof mr. C. P. M. Rom- ie, minister Sociale Zaken, mgr. F lessing O Stopostollsch vicaris van Bondo, prof. J. R. Slotemaker de Bruine, miniman Onderwijs, Kunsten fa Wetenschfei. Jhr. mr. F Beelaerts fan Bloklandfnistcr van Staat, vice- iresidont vam Raad van State. Jhr nr. dr. H. A. Karnebeek, Commissa rs der Koniftin Zuid-Holland, dr. H van Broekjen, gezant van de Unie i** van Zuid-Afribi ons land, mgr dr. J. Dagen van spanning de Jongh. ^bisschop van Utrecht. De Internationale toestand g^y. span- mgr D Hikman, vicaris-generaal ning in de September-maand en obk hier van het aartëom Utrecht en mgr J. heerschte groote blijdschap toen de vrede slag had. Toen ln Duitafihland de ver volgingen van de Joden ontstonden, werd hier ln twee zalen een protestvergadering gehouden, waaruit de oprichting van een Cofnlté voor Dultsche Joodscne vluchte lingen voortvloeide, dat de beschikking kreeg over het Weeshuls en ln korten tijd, f 4000 Inzamelde. Later werd bekend, dat hier waarschijnlijk geen kinderen zullen worden gehuisvest. Daarop heeft het comité zich tevens gevormd tot een comité Koude-Nood om ln de jongste dagen van de strenge vorst in eigen stad het arme kind te helpen, waartoe een voorschot van 100G werd uitgetrokken. Ook anderen maakten zich voor het misdeelde kind verdienstelijk De Ver eeniging Armenzorg en de Katholieke verkenners zorgden voor een Sint Nico- laasverrassing. de padvinders richtten een Kerstmaaltijd aan. Bij de geboorte van Prinses Beatrix reikte een dames comité baby-ultzetjes uit. Politic en brandweer. De politie heeft vele bemoeiingen met verkeersaangelegenheden en verschillen de gebeurtenissen gehad Diverse dief stallen door kinderen gepleegd werden opgehelderd. De grootste en tevens bru taalste diefstal was de ontvreemding vfcn een geldkistje op klaarlichten dag uit de Wijkverpleging. De dader was de man met de gouden tanden, die al vele jaren ons land onveilig maakte en die einde lijk te Zwolle werd gegrepen. De politie kreeg een tweede motor met zijspan. De brandweer had een vrij druk jaar. voornamelijk door tal van kleine brand jes. Er waren o.a. branden in een woning van het Lethmaet-hofJe aan de Nieuwe- haven, in een sigarenmakerij aan de Boonigaardtstraat, de tribune op het ter rein van de voetbalvereeniging O.N.A.. een voor Gouda ongewone veenbrand bij de Julianasluls. Voorts^werd de hulp van 1 de brandweer ingeroepen voor branden te Haastrecht en Bergambacht. In het I eerste geval redde zij een boerderij, bij den fabrieksbrand te Bergambacht be hoefde achteraf van haar diensten geen t gebruik gemaakt te worden. Ongelukken. Er zijn verschillende ernstige ongeluk- I ken gebeurd, waarbij menschenlevens te betreuren waren. De onbewaakte over wegen deden weer van zich spreken. Te Ook te Gouda heerschte groote blijdschap om de geboorte van Prinses Beatrix, die men hier 48 uur oud ziet. Producent-dag. Al deze bezoeken en bij eenkomsten hebben duizenden personen uit binnen- en buitenland naar onze stad gebracht. Behalve de tentoonstelling „De Goud sche Glazen" werden hier gehouden twee tentpo^stelliingen* van schilderijen en teetatogen. een vee- en zuiveltenten- 2ev{,nhulzen werd een anto door een stelling, een tentoonstelling van de Ver- J „„„hu nersnnen eemiglng vyL bakkerszonen, de Ba-Zo- Ten 2, eerij zendifligsteritoonstelllng, een tentoonstemng tot bestending van het alcoholverbrulk en een nationale konij- nententoonstelllng van <ie Pluimvee- en Konijnenhouders^sreenlging Gouda, die alle meerdere dagen geopend waren. DIVERSE GEBEURTENISSEN. P. Huibers, btyop van Haarlem. Tal van vergingen en instellingen brachten eenfezoek aan onze stad. de VereeniglnHendrlk de Keyzer. de Vereeniging vlvrlenden van de natio nale musea te^ockholm en te Kopen- hagervhet Intiationaal Wegencongxes, toehoorders vaie Academie voor inter- 's-Gravcnhage en de Association. :ongresseerden de Bond ïden, het Genootschap 5 der genees-, natuur- afdeeling Zuid-Holland, j trein gegrepen, waarbij twee personen uit Gouda gedood werden. Op den over- weg aan de Burgvlietkade verloor oud- wethouder J. A. Donker het leven en aan de Derde Kade werd een 8-jarig meisje doodelijk getroffen. Op de Markt werd een monteur van de gemeente-lichtfa- I brieken bij het aanbrengen van feest versiering ter gelegenheid van, de ge boorte van Prinses Beatrix gedood Te Reeuwijk raakte een 7-jarig meisje uit I Gouda onder een auto. waarbij zij het j leven verloor. Een 5-jarig jongetje in den Bleekersslngel en een 82-jarige man aan de Koninginneweg verdronken. In Sport Op sportgebied valt te vermelden, dat de wielrenner J. Hofstede het kampioen schap van Nederland behaalde vangde amateurs op den weg. Excelsior werd weer slingerbalkamploen van Nederland. De poloclub Elfhoeven behaalde het af- deelingskampioenschap, doch promoveer de niet. De heer C. van Eijk werd dam-, de heer C F Tongerloo schaakkampioen van Gouda. Mevr. 8tuurman—van Vliet legde beslag op het provinciaal kam pioenschap Utrecht schoonrijden op de schaats voor dames. Er werden tal van wedstrijden op elk gebied gehouden, o.a. I een parkloop in het Van, Bergen IJzen- doornpark. een Ronde van Gouda wiel rennen cn een 25 K.M. afstandsmarsch 1 De Kon. Ncd Voetbalbond hield hier een J cursus voor de opleiding van spelleiders. I Er werd een hockey-dub opgericht. VERDERE FEITEN. De onderaardsche gangen. ENSLOTTE nog eenige flitsen van 1 gebeurtenissen uit het afgeloopen jaar. Een onderzoek werd ingesteld naar het bestaan van onderaardsche gangen in het Houtmansplantsoen, in welke om geving vroeger het kasteel van Der Gou- de heeft gestaan. Experimenten met de wichelroede in het vorig jaar, waarbij tot het bestaan van de gangen werd ge concludeerd, hadden de belangstelling gaande gemaakt. Het graafwerk heeft echter geen resultaat gehad, er is niets van onderaardsche gangen gevonden. Wel werd een fundament van een toren, vermoedelijk van het kasteel, blootge legd. Het onderzoek ls na ruim een maand gestaakt. Er kwamen ruim twintig gevallen van de besmettelijke ziekte kinderverlam - aall at, xYUiuuguuicwcs vciuiuiuttii. behouden was. De gespannen toestand j de Sophlastraat kwam m gs-Jarige nationaal reel International Te dezer van Markt voor geschied en wiskunde bracht voor velen persoonlijke zorgen en voor het bedrijfsleven moeilijkheden met zich mede. Het duurde eenlgen tijd voor de situatie weer normaal was. Eem oefe ning tot bescherming tegen luchtaanval len met verduistering van de stad werd tijdens de spannende dage» gehouden. Een der Goudsche aardewerkfabrieken gaf een gedenkbord uit met de histori sche woorden „It 's allright this time Good old Chamberlain". Er was nog een gebeurtenis va» over de grenzen, die te dezer stede haar weer den plechtig van het bordes van het stadhuis afgekondigd. Een Goudsche aannemer bouwde het zwembad bij het Paleis van het Prinse lijk paar te Soestdljk. Aan verschillende Goudsche aannemersbedrijven werden belangrijke werken opgedragen. Gedenksteenen werden geplaatst op de graven van ir. J. L. Schouten to Delft, den vermaarden glasbrander, die in de restauratie van de Goudsche glazen zijn levenswerk vond. en van den heer J. Brommet te Gouda, leeraar cn voorgan ger van do Israëlietische gemeente. I Er kwamen twee stakingen voor. waar bij telkens een 25-tal peTsonen. betrokken waren. De eeme duurde vijf dagen, de andere bijna vier maanden. I *Tweemaal is te dezer ftede het Noot- derlicht waargenomen, eenmaal een I lichte aardschop en tweemaal trad een windhoos op. j Er werden 59 arbeiders uit Gouda in j Duitsehland tewerkgesteld Twee circussen gaven hier voorstellin- I gen. Op de rondvlucht ter gelegenheid van dc herdenking van het 25-Jarig bestaan van de luchtvaartafdceling te Soester- l berg kwamen 57 vliegtuigen over de stad. j Het voormalig passantenlokaal aan den Groeneweg werd afgebroken. Mede ver dwenen het wachthuisje bij het post kantoor in verband met de opheffing van de rijwlelbewakimg In de electriciteitsvoorziening trad' I eenmaal een storing op. waardoor eer® deel van de stad gedurende een uur i het donker zat. Ln de dagen van het regeeringsjub i leum van H. M de Koningin werdj I plaatsing in het stadhuis de ge: vlag overhandigd, voor de afdeeling tact wel- De lagere en* u'l.öVscliolcn j Gouda van dc Ned Padvinder sijereeni- liormnfin p«n maand ce- ging een jubileumwimpel en P<| neweg werd een prachtig den Koning! nm Particulieren en lewoners van de vroegere uis geopend, „Huize Juliana", waar luizen een geriefelijk verblijf hebbesn. vrouw door gasverstikking om het levea Ook in de naast omgeving zijn op onbe waakte overgangen en\)p den weg eeni ge ongelukken met doodeijken afloop ge beurd, waarvan dat te Capelle a. d. IJs- sel, waar door het te water rijden van een auto vijf personen, uit Moordrecht. Gouderak en Ouderkerk a. d. IJssel, ver dronken, het ergste was. Op het terrein van de Kaarsenfabriek was een ontploffing, tengevolge waarvan een paar honderd ruiten ln het Buurtje vernield werden, doch waarbij gelukkig niemand letsel kreeg. Een merkwaardig ongeluk met een curieuzen afloop ge beurde op de spoorbaan naar Utrecht in den Willens, waar een zich met een lor rie op de rails bevindende telegraafwer- ker uit Den Haag zich het veege lijf red de door op het oogenblik van aanrijding door een trein op de locomotief te sprin gen. Giften. Eenige mooie giften werden gedaan. Voor de restauratie van de Sint Jans- kerk werd de bijzondere gift van f 5°°° ontvangen. Een stadgenoot schonk 2000 aan totaal elf vereenlglngen. Er waren nog meer milde gevers. Het v. d. Steen- fonds voor hulpverleening aan kinderen, die blijvend de gevolgen van kinderver lamming ondervinden, ontving 500, dc kerkvoogdij van de Ned Hervormde ge meente 500 en de diaconie 300. Verder kreeg dezelfde diaconie legaten van f 800 en 500. Ook de gemeente had een buitenkans- Je, zij ontving 3000 staangeld van twee vermakelijkheden, die een week op de Nieuwe Markt opgesteld stonden. Van de 100.000 uit een loterij kwam een deel ln Goudsche handen ming voor. zijn in verband hiermede een maand ge - -—r t B.nA] sloten geweest, de bewaarscholen. Zon- een oorkonde-estafette onze stadj dagsscholen en kinderbewaarplaatsen I Het Roode Kruis nam deel vijf weken. i Er is dit jaar tweemaal berijdbaar ijs geweest, ln Januari één middag, in De- cember een week De December-vorst bracht groote koude. De scheepvaart was gestremd. De Vereeniging voor IJsbestrij- j ding liet de vaarwegen openbreken. j Van de sport-duivenfokkerij van den heer C. A. M. Spri*jt is een film ge maakt, die in de geheele wereld ver toond is. leerde Het Rotterdamsch Philharmonisch Or kest concerteerde tweemaal ty Gouda. De veranderingen in de Grondwet wer- in een groote oefening. De Goudsche aardewerkjlndustrie maakte met verschillende herliinerlngs- borden aan de geboorte varf Prinses Beatrix ook een herimneringjkbord. de herdenking van Dingaasdag betreffende, dat met de „Reiger" op dtf speciale vlucht naar Zuid-Afrika werd Oerzonden. Dit was het wel en wee van pouda in 1938. m/ Moge 1936 aan de stad ep.- haar inwo ners, aan de geheel<? m^hjfchheid, veel goeds brengen en mcytfe naast persoon lijk geluk en gezondheid, er ook arbeid en vrede zijn Veel is te doen geweest over de Nieuwehaven De gemeente raad besloot de gracht te dem uitvoering er opge schort wachting een rapport van de Rykscom missie voor Monumenten-

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1939 | | pagina 1