NT wt NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN BERGAMBACHT, BERKENWOUDE, BODEGRAVEN, BOSKOOP, GOUDERAK, HAASTRECHT, MOORDRECHT, MOERCAPELLE, NIEUWERKERK, OUDERKERK, OUDEWATER, REEUWIJK, SCHOONHOVEN, STOLWIJK WADDINXVEEN, ZEVENHUIZEN, enz. Dit blad verschijntdagelijks, behalve Zon- eri Feestdagen Daladier op Corsica. I I „Die Afrikanerdom” warm gestemd. Duitsche sympathie voor Italiaansche eischen. ENGELAND EN DE DUITSCHE VLOOTPLANNEN. Te Londen zou men den bouw van kleine oorlogs schepen onder het oog zien. No, 19922 Dinsdag 3 Januari 1939 77e Jaargang I i moeite zou willen nemen de duidelijke en onverbreekbare verplichtingen die voortspruiten uit Duitschlands vriend schap voor Rome in haar wezen te be grijpen, dan zou ook Duitschlands stand- punt in het Middellandsche Zee-vraag- stuk niet aan misvattingen blootstaan. ONRUST EN WRIJVING IN MIDDEN-EL ROI’A. Pollen overweegt represaille-maatregelen tegen Tsjecho-Slowakije. economische represailles TEGEN DUITSCHLAND EN Excuses der jongere ministers. van een slecht ge- prefectuur juichen tot de minister-presi- I taak be- een Uw iap van het geheu- er nog wijzen, na ring aan gevoelens, roon slecht ontwik- wy het best, wan- even lezen. Den in ve later nog, maar in de brief geschre- ?n wij nauwelijks in tegenwoordigheid van minister Revay. In de kerken zijn bijzondere diensten gehouden. Krachtens een regeeringsverordening is de naam „Karpatho-Oekraine” voor het autonome Oostelijke deel van Tsje- cho-Slowakije thans ook officieel inge voerd. den van goederen uit andere landen, die vervoerd worden met schepen van het betrokken land. Wanneer dan nog de discriminatie voortgaat, zou de president een embargo kunnen leggen op allen handel met het betrokken land. snliede Boek r de plaatsing Met K.L.M. en, versoberen, zee taal die men langen By nadere beschou- echter dat onze 1 verdwijnt, doch al- „voor het grypen” ulke oogenschjjnlijk ipnieuw, dan blijken heljjker in te gaan, (er ia het verschijn- i volkomen uit onze len worden wegge- echter na jaar en en weer, dan herin- ch precies en zelfs zonderheden weer nand voor bepaalde igelüksch leven een in hebben, kan het rk tekort schieten, mensch versnippert maar concentreert al te zeer. Zoodoen- >g slechts aandacht hij zich mee bezig- stryders een afzetting. Dal ad j er legde een bouquet bloemen bij .het monument, waarop allen gedurende één minuut stil bleven. Na het in acht nemen der minuut stilte sprak de voorzitter der oud-strij- dersvereeniging de volgende woorden uit: „Laat ons op onze wapenen, onze vrouwen en onze wiegen zweren, dat wij als Franschen zullen leven en sterven”. De menigte antwoordde hierop als één man: „Ja, laat ons zweren”. Om kwart voor vyf ging Daladier weer scheep naar Tunis. tnkele opmerkingen van een slecht ge- ik is het moeilijk ?eis te geven, want jorzaken niet kent, este geheugenoefe- En voor ieder zijn tuurlij k weer an- ;al het noodig zijn, brengen in de le al de groote stads- rd worden door een j en afleiding. Men egeljjk in zich op s men zal zich de moeten opleggen, is te zorgen voor st en ontspanning werkelijk ontspan en voor voldoende Plotselinge volkstelling in Slowaküe. Protesten van Hongaarsche en Duitsche zijde. Naar uit Bratlslawa wordt gemeld, heeft de Hongaarsche volksgroep evenals de Duitsche bij de Slowaaksche regeering geprotesteerd tegen de plotseling gehou den volkstelling. De officieuze „Slovak” schrijft, dat de ,,U1V UJUCU UI X1CU UW, UV uitspraak te Weenen verboden gebied”. ENGELAND—AMERIKA DOOR DE LUCHT. Nog dit jaar zou met een dienst worden begonnen. Men verwacht te Londen dat de geregel de luchtdieust over den Atlantischen oceaan dit jaar spoedig zal worden begonnen. De opening hiervan is de voomaamsté taak van de onlangs tot stand gekomen combi natie van de Imperial Airwayd en de Bri tish Airways. Vermoedeiyk zal de dienst tuswhen Southampton en New-York via Foyne- op Ierland en Botwood op New-Foundland be ginnen zoodra de havens ijsvrij zijn. Om te beginnen zal de dienst eens per week ver trekken in beide richtingen, doch voor het eind van den zomer zal dit verdubbeld wor den. een ziekenhuis worden opgenomen. In regeerlngskringen, te Warschau CHAMBERLAIN OPTIMISTISCH VOOR HET JAAR 1939. Chamberlain is, naar Havas meldt, uit Swinton Park naar Ely vertrokken, waar hy nog twee dagen van zyn vacantie zal doorbrengen. By zyn vertrek verklaarde hy tegenover Reuter: „Ik wensch iedereen een zeer ge lukkig nieuwjaar en ik denk, dat 1939 een rustiger jaar zal zijn dan 1938.” De Fransche premier met groote geestdrift door de bevolking ontvangen. Maandagochtend om acht uur verliet mi nister-president Daladier de „Foch”. Op de kade van Ajaccio werd Daladier begroet door den prefect van Corsica en een groot aantal andere vooraanstaande personen. Vergezeld van zyn gevolg begaf de minis ter-president zich naar het monument voor de gevallenen tijdens den oorlog en legda hier een krans neer. Vervolgens defileerde het garnizoen. Hierna begaf de minister president zich naar de prefectuur, luide toe gejuicht door de bevolking. Bij de aankomst van Daladier heeft de waarnemend burgemeester, Fabiani, een rede gehouden, waarin hij herinnerde aar. den „jongen luitenant der artillerie", die van Corsica naar Frankryk is overgestoken Tenslotte verklaarde hij, dat de Corsicanen tegen iederen vijand van het Fransche va derland zullen strijden. Op de prefectuur werd de minister-president ontvangen door den voorzitter van den generaien raad Rocca Serra, die eveneens de aanhankelijk- heid van Corsica aan Frankrijk betuigde. In zijn antwoordrede op de prefectuur zeide minister-president Daladier o.a. dat hy Corsicaansch bloed in zyn aderen heeft. Corsica ligt aan een van de we gen over de Middellandsche Zee, welke steeds aan beteekenis wint en het is een i natuurlijke schakel tusschen Frankryk en Noord-Afrika. De bevolking van Ajaccio bleef buiten de prefectuur juichen tot de minister-presi dent op het balkon verscheen om zyn dank I volkstelling weliswaar geen normale volkstelling Is geweest, zooals die krach tens de grondwet om de tien jaar moet worden gehouden en pas In 1940 had moeten geschieden, doch de oude ge gevens uit het jaar 1930 hadden, vooral na den gebiedsafstand voor Slowakije geen geldigheid meer. Een langere tijd voor de voorbereiding is niet gegeven, om te verhinderen, dat onder de bevolking door agitatie onrust zou worden gewekt. De Slowaaksche regeering weet dat er Dultschers, Hongaren en eenlge Oekrai- ners in het land wonen. Het Slowaaksche volk wil dezen minderheden de moge lijkheid geven vrij naar hun volksaard te leven. Het blad kondigt aan, dat het cijfer materiaal tegen IS Januari uitgewerkt zal zijn. Van Duitsche zijde wordt ten aanzien hiervan nlet-officleel geconstateerd, dat met deze verklaring de twijfel niet uit de wereld geholpen is. Het gaat niet zoo- zeer om de volkstelling zelf, waartegen geen bezwaren bestaan, als wel om de wijze van uitvoering. De Duitsche partij verzamelt alle bezwaren over gebreken bij de uitvoering der volkstelling en zal deze ter kennis brengen van de bevoeg de Slowaaksche autoriteiten. chisch fabrikaat, was. Sporen, die door de i aanvallers nagelaten zijn, bewijzen, dat zij van over de Tsjecho-Slowaaksche grens zijn gekomen. In alle Slowaaksche steden en dorpen hebben de Hlinkawachten op Nieuw jaarsdag op bevel van haar chef, minis- j ter Sldor, plechtigheden gehouden ter eere van de Slowaken, die in de aan Hongarije overgedragen streken gedood of gewond zijn. Sldor hield, een radio- De Goodwill-vlucht van de „Reiger”. Een typische persstem over de dele gatie van jhr. F. Beelaerts van Blok land naar Zuid-Afrika. del terugkeerende Reiger heeft de een pakketje krantenknipsels u’t Zuid-Afrika ontvangen, waar uit blijkt, dat de bladen van dat land vele kolommen aan de goodwill-vlucht hebben gewyd. Zoowel de Afrikaansche als do Engelsche pers heb ben het nieuws van de aankomst van het vliegtuig en het optreden van jhr. Beelaeits van Blokland met groote opmaak in den breede vermeld. In het bijzonder wordt na druk gelegd op het persoonlijke aandeel van Koningin Wilhelmina en op haar groei aan den gouvemeur-generaal. Ook vermelden de bladen met belang stelling gegevens over de Douglas en over deK.L.M. „Die Vaderland" wijdde op den dag van de aankomst van de Reiger op het vliegveld van Johannesburg het volgende artikel aan het adres der Nederlandsche gasten: (omdat veel verloren zou gaan door een „vertaling” laten we het artikel zooals het luidt) Dit is vir die Afrikanervolk ’n vreugde en ’n eer om op die heuglike geschiedenis moment wat ons hierdie week zal beleer, ’n amptelike verteenwoordiger van die Ne- derlandsche volk te gas te hê. Pas nadat dit bekend geword het dat die „Reiger” die tog zou onderneem wat hy gistermiddag in die aangenaamste omstandighede voltooid het, is die bezoekers by voorbaat in hierdie kolomme welkom toegeroep as „die vriende van ons vadere”. Ons kan daaraan toevoeg: ook ons vriende. Want dit is die Nederland- sche volk nog steeds, soos hulle dit altyd was ’m. 1 Eweas ’n individu by ’n groot en beteeke- nisvolle moment in sy lewe verheugd is oor die aanwesigheid van ’n vriend wat dit lewenslank was en nooit gefaal het waar ’n vriendskapsdaad in moeilike dae bewys kon word nie, so is ons, die Afrikaan'e volk, verheug oor die koms van jonkheer Dr. Frans Beelaerts van Blokland, en sy geselle na die voortrekker-eeufees. Hierdie geleentheid is in die lewe van ons as volk soos wat een van die vemaamste dae in die lewe van ’n mens is. Daarom heug dit ons om in ons te laat deel deur hulle, wat nog altyd ons vriende was. Die besoek word miskien des te meer gewaardeer omdat dit gevolg het op ’n uitgesproke wens van Haar Majesteit Ko ningin Wilhelmina. Haar Majesteit se be langstelling in ons land en volk dagteken nie van hede af nie. Haar vriendskapsbe- wijse aan die gewese republieke word nog deur iedereen onthou, en sedertdien was daar weinige vooraanstaande persoonlik- hede in Europa wat die groei van ’n groot staat enl volk, waarvap die grootste gedeel te diets is van afkoms, in taal en in wese met sulke diepe en simpatieke belangstel- ling gevolg het. Ons vertrouw dat Jonkheer Beelaerts van Blokland aan haar Majesteit die dank en waardeering van die Afrikaner volk sal oorbring. Laatstelik ontleen hierdie vriendskapsge- baar sy beteekenis vol heid aan die persoon van die afgesant self. Jonkheer Beelaeits van Blokland beklee na die Koningin self die hoogste staatsposisie in Nederland. Hy mag dus sy volk vertegenwoordig soos wei nige andere dit sou kon doen. Maar daar aan paar hy nog e ’n persoonlijke verwant- skap aan ons volk en ons geskiedenis wat eenig is onder die huidige vooraanstaande persoonlikhede in Holland. Sy voorsate se verbinding met Suid- Afrika is al voorheen in ons blad behandel en is trouens bekend aan elke Afrikaner met selfs ’n elementêre kennis van sy ge- skiedenis. Nederland het dus as sy afgesant ge- stuur ’n man wat nie alleen uit hoofde van sy posisie die beste aanspraak gehad het nie, maar ’n man wat in die nouste moont- like verband staan tot Suid-Afrika en sy volk. Ons heet Jonkheer Beelaerts van Blok land en sy geselle welkom onder ons. Ons vertrou dat hulle na afloop van hulle be soek sal voel dat hulle tuis was by baie na familie, en dat hulle by hulle terugkeer van hulle groot en tot ons so na verwante volk die grote sal oorbring van die Afrikaner dom”. Fransch-Italiaansche betrekkingen rijp voorherziening. Onder het opschrift „De Middelland sche Zee en wij” bespreekt de Berlijn- sche correspondent van het „Hamburger Fremdenblatt” het standpunt van Duitschland ten aanzien van het door de Italiaansche eischen acuut geworden 1 vraagstuk. I De correspondent vermeldt de reis van Daladier naar Corsica en Tunis en maakt I de opmerking, dat Frankrijk ook tnans de in de Fransche diplomatie gebruike lijke methode schijnt te willen toepas sen, die bestaat in bijzonder nadrukke lijke verkondigde ontoegeeflijkheid. Op deze wijze tracht Parijs zich van een voordeellge positie te verzekeren. Niemand kan zich ontveinzen, dat de betrekkingen tusschen de twee groote mogendheden aan de Middellandschs Zee rijp zijn voor een principieele her ziening. De correspondent wijst er op, dat se dert de ontspanning tusschen Rome en Londen ook Djlboeti, Suez en Tunis nau welijks nog als op zichzelf staande pro- j gen der slageskaders. De bescherming der koopvaardijschepen tegen afzonder- I lijke onderzeeërs, die aanvallen onder- i nemen, zou worden toegewezen aan de hierboven genoemde escorteschepen en aan oude Engelsche torpedobootjagers, die herbouwd worden die speciaal gewa pend zullen worden tegen onderzeeëers en vliegtuigen. Men acht het geenszins onwaarschijnlijk, dat de admiraliteit in 'tien loop van de volgende maand een. dertigtal schepen ter verdediging tegen duikbooten op stapel zal zetten. De be- grootingsramingen. der admiraliteit in Februari of begin Maart zullen waar schijnlijk aanwijzingen geven ten opzich te van de plannen, die tot dien datum zullen zijn opgemaakt. De jongere ministers en de defensie. Reuter meldt uit Londen: Ten aanzien, van de critiek, die in het begin van December door sommige jon gere ministers gericht zou zijn tegen eenlge leden der regeering in verband met defensieproblemen, wordt vernomen, dat twee van de vijf Jongere ministers, die genoemd worden als betrokken te zijn geweest bij déze critiek, een schrij ven gericht hebben tot den eersten mi nister, waarin zij er den nadruk op leg gen, dat zij geen sympathie gevoelen voor de gemelde critiek. Hieraan wordt toegevoegd, dat nog twee jongere minis- ters hun verontschuldigingen hebben aangeboden aan Chamberlain, die hun persoonlijk vragen heeft gesteld. De toe stand is niet duidelijk voor zoover den vijfden minister betreft. De premier is echter volkomen voldaan over den toe stand der herbewapening en hij heeft (lüllkSUR COl HAM. Een nieuwe koningstrein voor Leopold van Belgie. In de centrale werkhuizen der Belgi sche spoorwegen bij Mechelen is een nieuwe koninklijke trein in aanbouw. Wanneer deze gereed zal zijn is niet be kend, maar men mag vermoeden, dat H. M. onze Koningin er bij haar aanstaand bezoek aan België gebruik van zal kun nen maken. De trein zal uit drie lange metalen wagens bestaan. In dep eersten wagen wordt een ontvang- en een rooksalon gebouwd, in den tweeden wagen een slaapkamer en een. badkamer, in den derden wagen een eetkamer en een keu ken. Voor de verwarming worden drie systemen toegepast: stoom, electricitelt en mazoet (d. i. een destlllatleproduct van aardolie, dat toepassing vindt in de verwarmingstechnlek) ADVERTENTIEPRIJS! Udt Gouda en omstreken (behoorende tot den bezorgkring) 1—5 regels 1.30, elke regel meer 0.25. Van kuiten Gouda en den bezorgkring: 1—5 regels 1.55. elke regel meer f 0.30 Advertentiën in het Zaterdagnunrmer 20 bijslag op den prijs. Liefdadigheids-advertentiën de helft van den prijs. INGEZONDEN MEDEDEELINGEN: 1—4 regels 2.25, elke regel meet 0.50. Op de voorpagina 50 hooger. Advertentiën kunnen worden ingezonden door tusschenkomst van s handelaren, Advertentiebureaux en onze agenten en moeten daags vóór aan he't Bureau zijn ingekomen, teneinde van opname verzekerd te zijn. Gewone advertentiën en ingezonden mededeelingen by contract tot zeer gereduceerde!! prijs Groote letters en randen worden berekend naar plaatsruimte. Hoewel het schrlfteiijke antwoord van Duitschland betreffende de kwestie der onderzeeërs en kruisers nog niet in Lon den is ontvangen, hebben welingelichte kringen alle reden te denken, dat Duitsch land zijn besluit handhaaft, niet alleen betreffende de onderzeeërs, maar ook ten aanzien van de kruisers van 10.000 ton, zulks In strijd met de berichten, die concessies op dit punt deden verwach ten. Mei), verwacht dus, dat het antwoord veel meer een verklaring en rechtvaar diging zal zijn dan een document, dat wijziging zou brengen in de Duitsche stelling, en dat het regelingen zal aan kondigen, die in feite reeds getroffen zijn. Havas meldt nader uit Londen In kringen, die op de hoogte zijn van vlootproblemen ziet men den bouw on der oogen van een belangrijke vloot van kleine oorlogsschepen van ’t genre escor teschepen of torpedobooten, d.w.z. bo dems met een watarverplaatsing van 500 tot 1000 ton, gewapend met stukken ge schut van 4.7 duim of van een hooger kaliber, die kunnen vuren en onder zeeërs en vliegtuigen, zulks als antwoord op het Duitsche plan tot aanbouw van een voldoend aantal onderzeeërs om pa riteit tot stand te brengen met de En- ters gelsche tonnage. Deze kleine oorlogs- 1 schepen zouden voor de bescherming der handelswegen de rol spelen,, die vroeger toegekend werd' aan de torpedobootja gers, waaraan de Engelsche scheepsbou wers een grooter tonnage zouden willen geven en die op belangrijke wijze zou- uitdrukking gegeven aan zijn volledig den moeten deelnemen aan de bewegin- vertrouwen in Hore Belisha. Er hebben zich in de laatste dagen van December, naar Havas meldt, aan de PoolschTsjech-Slowaaksche grens ver scheidene incidenten voorgedaan. Te Moravisch Ostrava werd een granaat ge worpen in een zaal van een Poolsch ge bouw. Een voorbijganger werd gewond. Denzelfden avond drongen negen indivi duen een Poolsch restaurant in de stad binnen en mishandelden den eigenaar en. de Poolsche bezoekers. Acht personen werden ernstig gewond. Zij moesten in I toespraak, waarin hJj hulde bracht aan de Slowaken, „die lijden in het door de am, ve wiubvuuu uitspraak te Weenen verboden gebied” geeft men te verstaan, dat de Poolsche en spoorde de leden der wachten aan, autoriteiten niet zullen aarzelen ingeval dergelijke incidenten zich zouden her- halen, hun toevlucht te nemen tot depor- I tatie op groote schaal, niet alleen van j Tsjechische burgers uit Polen, doch ook van leden der Tsjechische minderheid te Sllezisch-Teschen, mede in antwoord op overeenkomstige maatregelen door Tsje- was uit vrijwilligers, die in Franschen dienst waren getreden. Alvorens naar het monument voor de ge vallenen te gaan, had Daladier de garni zoenstroepen geïnspecteerd. Het publiek brak daarop door de afzetting heen en stuwde letterlijk den stoet naar het monu- blemen kunnen worden beschouwd. lede- ment der gevallenen. Hier vormden oud- re entente, zelfs de Britsch—Fransche, »-j.. i j wonjt noodgedwongen verstoord, wan neer door een van beide partijen toe nadering tot stand gebracht wordt met een derde mogendheid, waarmede de an dere partij voortdurend in conflict is. Daarom zijn de Fransch-Italiaansche betrekkingen een Europeesche kwestie geworden, waarvan de terugslag zolfs wordt ondervonden door een land als Duitschland, dat geen directe belangen in de Middellandsche Zee kan laten gel den. De aspolitlek veronderstelt als grondbeginsel van alle bultenlandsche betrekkingen van Duitschland een hou ding, die eerlijk begrip voor de recht vaardigheid der Italiaansche wenschen bepleit. Wanneer men in het buitenland de te betuigen. Vervolgens keerde de minister-president aan boord van den kruiser „Foch” terug om naar Bastia te gaan. Geestdrift te Bastia. Daladier is des middags om kwart over drie hier aangekomen, waar hy met onbs- schrijflyken geestdrift werd ontvangen. Terstond nadat Daladier van den kruiser „Foch” yaan land was gegaan, werd hy be groet door de toejuichingen van een geest driftige menigte. De premier begaf zich naar het monument, dat is opgericht ter .nagedachtenis aan_de 40.000 gesneuvelde Corsicanen. Vervolgens trok de officieele stoet naar den grooten schouwburg, waar de burgemeester in bewogen bewoordingen den minister-president welkom heette. Hij wees er op, dat Corsica lang voor Lodewyk XIV door zijn gevoelens aan Frankryk be hoorde en herinnerde aan het roemrijke ko ninklijke regiment van Corsica dat gevormd ABONNEMENTSPRIJS: per kwartaal 2.25, per week 17 cent, overal wmt de h**nr«rimt oar looper geschiedt. Franco per post per kwataal 8.15. Abonnementen worden dagelijks aangenomen aan ons Bureau: MARKT 81, GOUDA, hli nnze azenten en loopers, den boekhandel en de postkantooren. Onze bureaux zijn dagelijks geopend van 96 uur. Administratie en Redactie Telef latere 27tó. Postrekening 4S400. in de kerken voor deze menschen te bid den. Volgens berichten uit Choest zijn ook in de Karpathische Oekraïne betoogin- gen gehouden ter herdenking van de Oekrainers en Tsjechen, „die in het af- geloopen jaar door de kogels der Hon- -------gaarsche terroristen gevallen zijn”. Te cho-Siowakije genomen tegenover Pool- Wolowe demonstreerden 10.000 personen sche arbeiders x- Een nieuw incident heeft zich op Nieuwjaarsdag in Sllezisch-Teschen voor I gedaan. Te Szombark is een handgra naat geworpen naar een restauratiehou- der, die ernstig gewond werd. Fragmen ten van de handgranaat, die gevonden rijn, bewijzen, dat de granaat van Tsje- JAPAN OVERWOGEN. Regeering zal voorloopig geen ge bruik maken van haar bevoegd heden. De Amerikaansche regeering is, naar Reuter meldt, voornemens het Congres gegevens voor te leggen, waaruit blijkt welken omvang de discriminatie jegens den Amerikaanschen handel heeft aange nomen in het door de Japanners bezette deel van China en in Duitschland. Het zal afhangen van de gevoelens in het Congres en in het land, wat voor actie hierop zal volgen. De president zal geen gebruik makén van de hem ten dienste staande bevoegdheden, tenzij hij voelt, dat de natie achter hem staat. In het laatste geval is de regeering bereid om represaillemaatregelen te nemen. De wet op de tarieven machtigt den president prohibitieve invoerrechten te heffen op importen uit elk land, dat een nadeelig onderscheid maakt ten aamzien van den Amerikaanschen handel. Zelfs is de pre sident gemachtigd den invoer te verbie- RM

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1939 | | pagina 1