MS L M IANT Lr NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN OUDERKERK, OUDEWATER, REEUWIJK, SCHOONHOVEN, N Dit blad verschijnt dagelijks, behalve Zon- en Feestdagei I Uitbreiding van de watervoorziening van de Residentie. Wateronttrekking aan de Lek. illngen iwon* m lage G tl <P BERGAMBACHT, BERKENWOUDE, BODEGRAVEN, BOSKOOP, GOUDERAK, nieuwerkerk, C""----Z7 Chamberlain’s reis naar Rome. HAASTRECHT. MOORDRECHT, MOERCAPELLE, STOLWIJK WADDINXVEEN, ZEVENHUIZEN, enz. No. 19923 Woensdag 4 Januari 1939 77e Jaargang BR1TSCH-FRANSCH CONTACT MET MUSSOLINI, Groot belang der komendè besprekingen van Chamberlain en Halifax te Rome. DALADIERS BEZOEK AAN TUNIS WORDT EEN FEEST VAN VERBROEDERING. De Fransche premier met groote geestdrift ontvangen. JR E ■MB Aanvullingswaterleiding. i in Jw znak vooi be- i in een uit Uw ixom in Door de Commissie Drlnkwatervoorzie- v gelijkheid, dat in den loop der jaren wa ter aan andere gemeenten kan worden geleverd. Tot oriënteerlng zijn eetnige geineen den in of nabij de Lek tusschen Lekker- kerk en Vreeswijk. In de rivier de Lek zijn voor de water- handelarei aan het L Gewone advertentiën en ingezom krachtige stimulans is hierbij ongetwij feld de omstandigheid, dat binnen af- ning Westen des Lands is o.a. het traject tusschen Wijk bij Duurstede en Krim pen a. d. Lek als het meest geschikt voor winning van rivierwater tot 1 mlUloen M3 per etmaal aangewezen Voor een nader onderzoek bleven twee mogelijkheden open en wel, een grond- waterwinning aan de Lek of een rivier- waterwinning uit de Lek. In verband met den ontworpen aanleg vhn wegen, waarin de toekomstige trans portleidingen kunnen worden gelegd, biedt een winplaats in de omgeving van Bergambacht groote voordeelen. Wat de winning van rivierwater be treft, is op te merken, d.at aangenomen DURF WERD BELOOND. Grover mag met zjjn vrouw Moskou verlaten. De Telegraaf verneemt uit Ijonden dat Brian Grover, de Ixmdensche ingenieur, na Zaterdag te Moskou tot een boete van 15G0 roebel of één maand gevangenisstraf ver oordeeld te zijn, wegens zich onwettig toe. gang verschaffen tot het gebied der Sov jets, thans in t*yheid is gesteld. Hij was naar Rusland gevlogen om te trachten, zijn Russische vrouw uit de han- geschikte zijrivieren, de Emscher en de Llppe, welke het afvalwater van bijna het geheele Rijnlandsch—Westphaalsche industriegebied afvoeren. Gedurende de laatste jaren wordt de chemische sa menstelling van het Rijnwater boven den der Sovjets te bevrijden. Beiden zul lei thans uit Rusland naar Engeland mogen vertrekken. Sedert hij Rusland vier jaar geleden ver laten had, had Grover zyn vrouw niet meei gezien. Herhaaldelijk stalde hij vergeefsche pogingen in het werk om voor haar een visum te bemachtigen, doch steeds zonder resultaat. Tenslotte besloot hij, vliegen te leeren; hij kocht een sportvliegtuig, waar mede hij naar Stockholm vloog en vandaar naar Moskou. Hij landde op 14 Nov. j.l,, nv een gevaarlijke vlucht, ongeveer 100 K.M. buiten Moskou en werd door de Sovjet- autoriteiten in arrest gesteld. Zaterdag kwam zijn zaak voor. Harts tochtelijk deed Grover een beroep op de rechters, hem toe te staan, zich weer met zijn vrouw te vereenen. Hy zeide, dat het alleen zijn liefde voor zijn echtgenoote was. welke hem ertoe gebracht had, Rusland zonder toestemming binnen te komen. Doch zyn smeeken mocht niet baten en zijn ver oordeeling volgde. Thans is evenwel het nieuws gekomen, dat hy met zijn vrouw in vrijheid is gestelo. Zijn ouders, die te Londen wonen, waron natuurlijk opgetogen en zien met verlangen de komst van hun schoondochter tegemoet, met wie zij nog geen kennis hebben ge maakt. van het vermogen als waarop door de residentie gerekend moet worden, even min werd In dit opzicht de Oude Rijn en de Hollandsche IJssel geschikt geacht. Bij dezen opzet Is voorzien in de mo- B. en W. van 's-Gravenhage geven overeenkomstig de conclusie van het. rapport van den directeur der Duinwar- i terleidlng van en, in overeenstemming met de commissie van bijstand, den Raad in overweging, in beginsel te be sluiten tot het maken van een aanvui- lingswaterleldlng, welke het water ont- trekt aan de rivier de Lek, waarbij het Lekwater na een nader vast te stellen voorbehandeling wordt vervoerd naar passing, voorlooplg nog gedeeltelijk, van 1 mag worden, dat in het gedeelte van de Lek tusschen Jaarsveld en Krimpen aan de Lek het rivierwater in hoedanigheid niet verschilt, zoodat de plaatsbepaling schouwd Er bestaat, vooral In Duitschland, ech ter een sterk streven om den Rijn voor sterke verontreiniging te behoeden. Een meenten”, Wassenaar, NV. Westlandsche zlenbaren tijd het Rijnwater voor drink watervoorziening van het zich naar het Noorden uitbreidende industriegebied zal moeten worden gebruikt. De directeur is van meenlng, dat het bij Bergambacht toe te staan. Het voorloopig crediet van 75.000 is als volgt samengesteld. Voortzetting van de proefnemingen waterwlnplaatê is daarom gedacht aan t x -> een punt in de orngevtng van Bergam_ bacht. ABONNEMENTSPRIJS: per kwartaal 2.25, per week 17 cent, overal waar de bezorging P» looper geschiedt. Franco per post per kwataal 8.15. Abonnementen worden dagelijks aangenomen aan ons Bureau: MARKT 81, GOUDA bil onze agenten en loopers, den boekhandel en de postkantooren. Onxe bureaux zijn dagelijks geopend van 9—6 uur. Administratie en Redactie Telef latere 2745. Postrekening 48400. ADVERTENTIEPRIJS: Uit Gouda en omstreken (behoorende tot den bezorgkring) 1—5 regels 1.80, elke regel meer 0.25. Van buiten Gouda en den bezorgkring: 1—regels 1.55? elke regel meer 0.30 Advertentiën in het Zaterdagnummer 20 bijslag op den prijs. Ldefdadigheids-advertentiën de helft van den pry’s. INGEZONDEN MEDEDEELINGEN: 1—4 regels 2.25, elke regel meer 0.50. Op de voorpagina 50 hooger. Advertentiën kunnen worden ingezonden door tusschenkomst van schede Boek ren. Advertentiebureau* en onze agenten en moeten daags vóór de plaatsing Bureau zijn ingekomen, teneinde van opname verzekerd te zijn. l„D___nden mededeelingen bij contract tot zeer gereduceerden Prijs Groote letters en randen worden berekend naar plaatsruimte. legen ,het contact met Mussolini te be houden *n zoo mogelijk te verbeteren. Aan Fransche zijde blykt duidelijk de wensch, de Tunesische en andere vraag stukken, welke tusschen Rome en Parijs moeten worden geregeld, op te lossen door direct contact en zonder inmenging of „■hulp” van derden. Nadrukkelijk is ook door de Fransche regeering te Londen ver klaard, dat men geen redenen aanwezig acht voor Chamberlain om tijdens zyn be zoek aan Rome over de Fransch-Italiaar- sche kwesties te spreken. Men mag zich overigens af vragen of Mussolini er net zoo over denkt, en of van zyn kant tijdens Chamberlain’s bezoek de netelige kwesties, welke thans een goede Fransch-Italiaansche verstandhouding in den weg staan, niet toch ter sprake zullen worden gebracht. Londen betracht intusschen ee4- groote gereserveerdheid over de reis van Cham berlain en Halifax. De verwachting lijkt gewettigd, dat een bespreking van het Spaansche vraagstuk en de algemeene Europeesche politieke problemen de voor naamste aandacht van Chamberlain zullen hebben. Hoewel er geen sprake kan zijn van een terugkeer naar een Stresa-front, aan gezien van Mussolini niet meer kan wor den verwacht, dat hij zich als in 1935 met betrekking tot Oostenrijk tegenover Duitschland zal stellen, en hoewel er ook geen aanwijzingen voor zijn dat Londen en/ of Parys een dergelyke frontvorming tegen het Derde Rijk op het oogenblik wenschely^ achten, zou toch een verzwakking van de as RomeBerlyn de positie van de entente cordiale onmiskenbaar verbeteren. Een der gelyke politieke ontwikkeling ware niet door middel van intrigues, doch slechts langs reëelen weg te bereiken, en wel door Italië onafhankelijker te maken ten opiich- te van den as-partner. Voor het behoud van den vrede in Europa en voor een ophelde ring der politieke atmosfeer is de medewer king van Italië van groote waarde, zooals te München gebleken is. Aangezien het er thans om gaat een nieuwe crisis en een tweede München zoo mogelijk te voorko men, zullen de besprekingen van Chamber- lain en Halifax te Rome voor de politieke ontwikkeling in de nabije foekomst van groote beteekenis zyn. rijkskundige15 politieke en menschelyke scheidenheid en in zijn materieele en mo re. Ie eenheid.” Daladier sprak van den geest van broo derschap, vrijheid en samenwerking, die de verschillende rassen tot aaneensluiting heeft gebracht en de eenheid van het Fran sche ryk heeft gesmeed. „Men moet ver trouwen stellen in de menschen, opdat zij door hun gemeenschappelijke krachts inspanning een nieuwe orde zullen schep pen. Die taak is de uwe. De tyd is geko men om op onverwoestbare wijze de een heid van Frankrijk en het ryk ba bezegelen. Overweegt met helderen blik uw vermo gens, uw behoeften, voert uw productie vermogen op alle gebieden op tot een maxi mum, ontgint vurig er. snel alle bjj u bp rustende rijkdommen. Aan dat groote werk wil Frankrijk met al zyn krachten werken Het brengt u orde en discipline, die de vei ligste en doeltreffendste bescherming zijn tegen het brute geweld’en de tyrannic. Het brengt u zyn eigen ervaring, broederschap en vrijheid. Het heeft de kracht uw veilig heid te verzekeren.” „De Tunesiërs”, aldus vervolgde Da- ladier zyn rede, die telkens door lang durig applaus werd onderbroken, „we. ten, dat de macht van Frankrijk onover winnelijk is. Zy weten, dat dit vreed zame, rustige land, dat zeker is van zijn kracht, in staat is het hoofd te bieden aan alle aanvallen en gevaren. Frankrijk zal nooit toestaan, dat het onder een of ander voorwendsel wordt afgewend van zijn doel, van het door onze oude Fran sche Tunesiërs ingezette streven. Op dezen Afrikaanschep grond moet een menschelyke gemeenschap worden ge schapen gelijk aan de Fransche gemeen schap, bezield door dat universeel» ideaal, dat alleen de wereld kan behoe den voor de slavernij, omdat het berust op de eerbiediging van alle geestelijke waarden. Daladier eindigde zyn rede met den bcy en de bevolking dank te zeggen voor „dezen schitterenden dag”. in Spanje van meer onmiddellyk belang voor Italië was dan Tunis, Dzjiboeti of een der andere eischen, welke door de ItaliaanscJ’P pers naar voren zijn ge bracht. Het is duidelijk, dat de Italiaansche re- geering groote zorg heeft over de kosten aan geld en materieel, die al even hoog dreigen te worden als de lasten van den Abessynschen oorlog. De burgeroorlog heeft reeds veel meer menschen gekont. Mussolini oordeelt, dat deze opoffering een niet te hooge prys zal zyn voor het toege nomen prestige van het fascisme, maar in dien de overwinning nog langen tyd wordt uitgesteld, dan mag men zich met recht af vragen, of het sop de kool nog waard is het bestaande zuiveringsbedrijf met toe- pusamg, vuunuupig uug gvuevivr- de infiltratie-drainagemethode In de duinen, en zij stellen den Raad voor 7-5.000 voor voortzetting proeven en ter nadere uitwerking van het geheele plan en het voortzetten van de proeven va» een rivierwaterwinning feitelijk be- heerscht wordt door het meest gunstige tracé van de transportleidingen. Als plaatsbepaling van de toekomstige sche Regeerlng, om een wettelijke rege- 1” XI7 iy-™ -“S .r. x.Cv xCVên. te ïvcpcu LV1 vwurko- voorzienlng practisch ongelimiteerde hoe mlng van verontreiniging van het Neder- veelheden bruikbaar water aanwezig landsche oppervlakte-water en In‘het ,wx w- bijzonder wat betreft den Rijn en de Lek. Grondwater of rivierwater- Na de voor- en nedeelen van grond en rivierwaterwinning te hebben opge- somd, geeft de directeur enkele algemee ne beschouwingen over water uit de Lek, waaruit blijkt, dat uit deze rivier tot in verre toekomst een overvloed van water beschikbaar Is. Hoedanigheid van het water. De chemische samenstelling van het t Rijnwater Is van nature zeer gunstig voor waterleldingsdoeleinden. De gevol gen van de menschelijke samenleving hebben de hoedanigheid, zoowel in che misch als in hygiënisch opzicht, eerder ongunstig beïnvloed. De chemische verontreiniging geschiedt Het Spaansche vraagstuk aan de orde. Officieel wordt thans uit Rome medege deeld, dat de Britsche minister-president en de minister van buitenlandsche zaken in den middag van den llden Januari met een extra trein te Rome zullen aankomen. Chamberlain en Halifax zullen in de villi Madama logeeren Nog denzelfden dag wo’ den zij door Mussolini ontvangen en des avonds biedt, de Duce in het Palazzo Ve nezia een maaltyd aan. Op 12 Januari zullen de gasten kransen neerleggen op de koningsgraven in het Pantheon en op het graf van den Onbeken den Soldaat. Vervolgens worden zy door den koning-keizer ontvangen, die te hunner -eere e’Ti noenmaal aanbiedt. Des middag.- wonen Chamberlain en Halifax een uitvoe ring van de fascistische jeugdorganisaties op het Forum Mussolini bij, waarna in de koninklijke opera een gala-voorstelling volgt. Ciano biedt daarna een maaltyd aar. Des Vrydagochtends brengen de staatslie den een bezoek aan het Vaticaan en in den middag worden de autarkieëntentoonstel- ling en de tentoonstelling voor den kolonl- satie-arbeid bezichtigd. De gouverneur van Rome houdt dan een ontvangst op het Ka- pitool. Des avonds biedt de* Britsche am bassadeur een maaltyd aan. Zaterdagmid dag vertrekken de gasten. Spanje op den voorgrond. De Romeinsche correspondent van de „Times” merkt naar aanleiding van het hierboven gepubliceerde programma op, dat het niet anders melding maakt van ont moetingen tusschen Mussolini en Chamber lain dan opden eersten avond, maar het is duidelyk. dat ook verder gelegenheid ge noeg zal worden gevonden voor andere ont moetingen. De zekerheid, dat het Spaansche vraagstuk een groote plaats zal inne men in Chamberlain’s besprekingen, moet ir verband gebracht worden met de hardnekkigheid van den republikein- schen weerstand in Spanje. Een gezag hebbend woordvoerder van de Italiaan sche regeering verklaarde onlangs, dat een spoedige liquidatie van den oorlog goulmh e courant: I Daladier is Dinsdagmorgen, na onderweg een bezoek te hebben gebracht aan Corsica, in de oorlogshaven van Tunis Bizerta, aan land gegaan. Evenals op Cor sica is hjj op Afrikaansch gebied met en thousiasme begroet door do bevolking. Naar aanleiding v>n Gayda’s artikel in de Giomale d’Italia, Waarin deze gezaghebben de en goed geïnformeerde Italiaansche journalist verzekerde, dat Italië geen ter ritoriale aspiraties heeft ten aan zien van Fransch grondgebied, wezen wy er reed* op dat de mogelijkheid niet uitgesloten i?, dat men aan officieele Italiaansche zijde met de opzet had een zooveel onrust en be weging wekkende campagne te ontketenen, als in het leven Is gekomen na de uitroe pen „Tunis”, „Corsica” en „Nizza” in i. Italiaansche Kamer tydens de rede van minister Ciano over de Italiaansche buiten landsche politiek. In dit veroand ge>eft de houding, welke de Engelsche pers in deze aangelegenheid aanneemt, te denken, aan gezien men in deze pers by herhaling de verzekering ontmoet, dat over Italiaansche wenschen ten aanzien van Dzjiboeti, het Suez-kanaal en andere kwesties zeker te praten valt, mits dit geschiedt langs de officieele kanalen en zonder begeleiding van een lawaaiige persoorlog. Wanneer maar, zoo meenen deze Engel sche bladen, de rust terugkeert, zal ook Frankrijk wel bereid blijken concessies te doen. Deze zouden weliswaar geen afstand van grondgebied inhouden, maar op andere wyze kan men van Britsche en Fransche zyde aan Mussolini in vele opzichten tege moet komen. De Engelsche bladen spreken daarby van een vergrooting van den Itv liaanschen invloed in het beheer van het Suez-kanaal en achten financieels en eco nomische concessies ter aanzien van het Suez-kanaal en de spoorlijn Dzjiboeti— Addis Abeba niet ónmogelijk. Parys heeft ook welbewust de deur open gelaten voor verdere besprekingen. Men heeft Francois Poncet niet van Berlijn naar Rome gezonden, om hem vandaar ter stond weer terug te roepen. Integendeel, in verband met de andere problemen, wel ke op de Europeesche politieke agenda voorkomen in Midden- en Oost-Europa is er voor Londen en Parys veel aan ge- zy zich nauwer dan ooit verbonden voelt. I Hij herinnerde eraan, dat in den wereld- oorlog 45.000 Tunesiërs op het veld van eer gevallen zyn voor de verdediging van den grond, die zy als den hunne beschouw den en voegde hieraan tee, dat, „als in September de wereldvrede niet zou zijn ge red, de zonen en broeders van deze heiden bereid geweest zouden zyn, voor hetzelfde ideaal en onder dezelfde driekleur te ster ven De geheele bevolking van Tunis heeft dan ook getrild van verontwaardiging toen werd vernomen, dat men het lot van dit land wilde regelen alsof hier sprake wa’ van een achterlijken volksstam, of van een wilden uithoek van Afrika.” Des avonds werd ter eere van Daladier een banket gehouden in Hotel „Majestic”. De premier heeft hierby een rede uit gesproken en o.a. het volgende gezegd: ,,de blijken van trouw en aanhankelijk heid, die de volken van Tunis, Algiers en Marokko in den jongsten tijd aa11 Frankryk hebben gegeven konden niet onbeantwoord blijven. Een Fransche boodschap van vriendschap kan he“t beste worden uitgesproken in de stad Tunis, niet alleen omdat Tunis evenals Algerije en Marokko de hechte basis is van ons ryk, maar ook vooral omdat Tunis het groote grensgebied is van ons Noord-Afrikaansche blok. Wy Franschen hebben niet de gewoonte onze oogen te richten op wat ligt aan gene zyde van de perken die door de geschiede nis zijn gesteld. Van hier, uit Tunis over zien wy met een oogopslag heel Noord- Afrika van Agadir tot Gabes met zijn acht tien millioen menschen in heel zyn aara- - ]^[et moeite baande de auto van Daladier zich een weg door de reusachtige menschenzee toen de premier Dinsdagmid- ag langs den 4 k.m. langen boulevard Gambetta naar de officieele tribune reed, vanwaar hy den troepenschouw zou bjjwo- ne”; ÖHdanks de sterke afzetting drong het Publiek in zijn geestdrift zoo op, dat de auto van den premier slechts zeer langzaam kon ryden. Het gejuich der menigte was ontzaglijk. kens werd de Marseillaise aangeheven Militaire vliegtuigen vlogen in formatie Oven den boulevard. De troepenschouw duurde een uur en wekte groote geestdrift oy de ruim honderdduizend Tunesische be langstelenden, die waren toegestroomd. Om zeven uur was de revue geëindigd. Nog hartstochtejyker dan tevoren juichte de be volking den premier toe, toen hjj het ter rein verliet. - Een kwartier later ontving Daladier et „Maison de France” delegaties van de unesische en de Fransche bevolking, a18- mede van de Britsche kolonie. Goudiani, vice-president van den Grooten ad van Tunis, stelde de leden van de J’ransche afdeeling van den raad aan Da- adier voor. Hjj verzekerde, dat de Fran se en en Tunesiërs, broederlijk vereenigd in un liefde voor het moederlnd, eensge- Z|n tegenover de onbeschaamde eischen van buitenaf een hooghartige en definitieve weigering stellen.” Chenik, de president van de Tunesisrtc atdeehng van den Grooten Raad, gaf de ™r“l‘er>ng van de aanhankelijkheid van de Liineaische bevolking jegens de natie welke het protectoraat uitoefent, met welker lot aan de Lek met onderzoekingen hierom trent door het Rljksbureau voor Drink watervoorziening gedurende ruim 1 jaar f 15,000. Het vaststellen van het tracé van de transportleidingen van de Lek naar Den Haag. Opmetingen ter plaatse voor de vele zinkers; teekenwerk, grondonder zoek voor eventueele fundeering van lei dingen 22.000. Plaatsbepaling van de watervang aan de Lek; orlënteerlng omtrent terreinen, besprekingen met autoriteiten. Ontwerp gebouw met machines. On derzoek omtrent arbeidsinstallaties, eigen opwekking of aankoop van energie Ont werp voor filterlnstallatie en waterhel der 15.000. Ontwerp dulninstallatie 3000. De nieuwe waterwinplaate. *n hoofdzaak door de betrekkelijk onder- In het rapport van don directeur der Duinwaterleiding wordt er de aandacht op gevestigd, dat het platteland van Zuld-Holland geen kans biedt op het vinden van een brulkbaren watervahg van het vermoeen als waaron door de 1 7 - 7- dien bedreigd door de kalimijnen in den J Elzas. In het algemeen kan echter gezegd worden, dat het Lekwater in zijn tegen woordige samenstelling gedurende het overgroote gedeelte van het Jaar, na een goede zuivering, als zeer geschikt voor I waterleidlngdoelelnden moet worden be- Tot orlënteerlng zijn eenige gemeen- -J ten genoemd, welke mogelijk voor water- levering van de N.W.L. in aanmerking komen, n.l. Gouda, Stichting „De Elf Ge meenten”, Leiden, Stichting „De 10 Ge- WnssATiaar NV WacHc lUL-UUlCU ¥V cia&CTLUcU 1N .V W Drinkwater Mij., Delft, Voorburg c.a. Tenslotte kwam alleen het gebied der groote rivieren practisch In aanmerking. De directeur is daarom van oordeel, dat de N.W.L. haar waterwinning moet vin- J ook noodzakelijk ls voor de N^jerlan^2 «jziRn TSorrnnvlrsn' aam M.nxxAi>4«._ - ling in het leven te roepen ter voorko- LG. RM

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1939 | | pagina 1