'J NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GOUDA EN OMSIREKEN bergambacht, berkenwoude, bodegraven, boskoop, gouderak, haastrecht, moordrecht, MOERCAPELLE. NIEUWERKERK, OUDERKERK, OUDEWATER, REEUWIJK, SCHOONHOVEN, STOLWIJK WADDINXVEEN, ZEVENHUIZEN, enz. illende Dit blad verschijnt dagelijks, behalve Zon- en Feestdagen ROOSEVELTs BOODSCHAP. Amerika moet drie hooge waarden verdedigen: Godsdienst, democratie en internationale goede trouw. lingan wona n lage PRINSELIJKE WONING GEREED. Restauratie van het Paleis Soestdjjk thans voltooid. Rechtervleugel ingericht voor het verblijf van het Prinselijk Gezin. Voedt Uw huid *s nachts met Purol fyuii (even., I uw remmen af! j No. 19924 Donderdag 5 Januari 1939 77e Jaargang de en mer aan de voorzijde. In de nabijheid vleugels met de gebogen colonnades in colonnade in kwartronden hoofdvorm ontworpen en uitgevoerd door mevrouw qhltectonische groepeerlng aan de voor zijde moest bij de verbouwing uiteraard xemburg den achttienjarigen leeftijd daarmede zijn meerderjarigheid. wijzigingen van indeellng noodzakelijk. De Baarnsche vleugel was namelijk dis afzonderlijke woning nog niet in gebruik De Kroonprins van Luxemburg wordt meerderjarig. Vrouw1” zjjn. Een blad zegt, dat de prijs tusschen 150.000 en 200.000 pond is. Een ander noemt 120.000 pond. Het stuk heeft landspche Antillen. Deze zaal is in licht kleurig berkenhout betimmerd en voor zien van een wandbespanning van cham- van de Leidsche vrouwelijke studenten. De inrichting van de eetzaal, die in de ne installaties voorzien, terwijl ook hier nog afzonderlijke eet- en zitkamers voor richting van een filmzaal aanbood, ont stond de noodzakelijkheid, daarvoor een- HITLER’S AANWINST. Eén van de 'beroemdste Vermeers. Eenige Engelsche bladen bevestigen stuk in gemeenschappelijk bezit was van twee takken van j leve* - en het uwt zeerl - kan misschien jen al behouden blty- dank zij uw remmen I en i hoefte gebruik gemaakt. Een nieuwe ingang. De nieuwe ingang van de Prinselijke woning is niet in het midden van het hoofdgebouw gelegen. Op de stoep van de zij-ingang ter rechterzijde bemerkt de binnentredende een nieuw licht bron zen Ingangsportaal, dat als tochtafslui- ting voor den nieuwen hoofdlngang dient. Door dit portaal komt men in een in de lengterichting van het gebouw loo- pende gang, welke is ontstaan door ver- breeding van de vroeger aanwezige gang- rulmte. Rechts wordt deze gang afgeslo ten door een nieuw t penhuia, waardoor het mogelijk was de 1 portierskamer, waar ook de telefooncen- i trale van het paleis wordt bediend. De telefooninstallatie in het paleis werd aangelegd met gebruikmaking van een tot dat speciale doel bijeengebrachte bij drage van het personeel der Posterijen, deeling der vertrekken ook aanzienlijk gewijzigd. Deze vertrekken hebben nu de bestemming van logeerkamers verkregen. Aan het einde van den vleugel is een groot vertrek ingericht als turnkamer met verschillende apparaten voor, licha melijke oefeningen. Op de bovenverdieping bevindt zich nog een appartement voor logé’s; de overschietende ruimte is ingenomen door personeelverblijven. Aan het einde van den vleugel, boven de turnkamer, bevindt zich een zitkamer voor het personeel. Het sousterrain is geheel door dienst ruimten in beslag genomen. Onder de stoep voor den hoofdingang bevindt zich de dienstingang, onder controle van een richt: een geschenk van het Nederland - sche Roode Krpis. speelkamer. De kamers van Prins en Prinses. De kamer van Prins Bemhard heeft nieuwe woning te voorzien van de royale en gemakkelijk begaanbare trap, welke daarin noodig was. In dit trappenhuis komt ook een personenlift uit, welke sousterrain, hoofdverdieping en eerste verdieping van het paleis verbindt. Op deze gang komt een aantal aan de kon het noodt eens worden over den prijs. Dezer dagen is een vooraanstaande Ber- Ijfnsche kunstautoriteit in Weenen geweest om met de familie Czernin over den ver koop van het doek te onderhandelen. In de kunstwereld nöm men algemeen aan, dat Hitler de machtiging had gegeven het te kcopen óf voor hemzelf, of voor de Du:t sohe natie. Bjjna drie jaar geleden liepen er geruch ten, dat het Rijksmuseum te Amsterdam over aankoop onderhandelde en dat sir Hen ry Deterding het- museum eventueel in staat zou stellen het meesterwerk te verwerven. want zjj wordt cr zoo zacht en mooi, zuiver en gezond door. Doe dit 1 of 2 x per week. Ook vetwormpjcs, vlekjes, pukkels en uitslag verdwijnen er door. Tube 45, Doos 60-30 et, w. en, gelegen ui uc ictuuci ucuu »«Ui Jicv uvj, laiiuotuu iviaavovuappij vuw Pfljvcr- Liddengebouw (het z.g. Anna Paulowna- j heid en Handel. De kamer van Prinses Juliana, naast die van Prins Bemhard gelegen, heeft nagenoeg hetzelfde uitzicht; ook hier is cetn groot, electrisch beweegbaar raam, dat toegang geeft op het terrras. Ook deze kamer is Ingericht met gebruikma king van verschillende objecten, die H. K. H. heeft meegebracht; de verdere meubileerlng, hoofdzakelijk bestaande uit metalen meubelen, is een geschenk uc uc xwuvvuo» Ajccu* uc CCW.OU4, uw ui uc 1 Telegrafie en Telefonie A. J. van der Steur, dan ook naar be- rij volgt, is een geschenk van de bewo- De keukenafdeeling is van alle moder- -ners van Curasao en de overige Neder- - het personeel zijn ingericht. De in het pagnekleurige moïré-zijde. Het plafond I is flauw gewelfd en kan worden besche- I non door een Indirecte verlichting, die in een kooflijst langs beide lange wan- l den van het vertrek is ingebouwd. Aan de korte wanden zijn twee kleine stuc reliëfs van den beeldhouwer F. J. van Hall aangebracht. Op den langen wand tegenover de drie op den tuin uitziende ramen wordt de aandacht getrokken jaren lang in het paleis van de Czemins in Weenen gehangen. Sir Kenneth Clarke, de directeur van de National Gallery heeft ABONNEMENTSPRIJS: per kwartaal f 2.25, per week 17 cent, overal waar de MARKT 31, GOUDA. bii onze agenten en loopers, den boekhandel en de postkantooren. Onze bureaux zjjn dagelijks geopend van 96 uur. Administratie en Redactie Telef latere 2745. Postrekening 48400. BRITSCH-DUITSCH INDUSTRIEEL OVERLÉG. Besprekingen tot regeling van ‘den handel. Een missie van Britsche industrieelen zal spoedig naar Berlijn vertrekken om er met Duitsche industrieelen te spreken over mo gelijkheden van overeenkomsten tot rege ling van den Britsch-Duitschen handel, in ve met den kroonprins is dit huwelijk nog met vijf kinderen gezegend: één prins en vier prinsessen. Als knaap heeft prins Jan het in Luxemburg bjj de wet voorgeschre ven schoolonderricht genoten, maar boven dien heeft zich reeds toen in de Engel sche taal bekwaamd. Dat hij de Luxembur ger gouwtaal spreekt zooals iedere recht geaarde Luxemburger, spreekt vanzelf. Tot aan het einde van het schooljaar 1938 heeft prins Jan toen verder in Engeland gestu deerd; sindsdien wordt zjj"n wetenschappe lijke opvoeding door een keur van Luxem burger professoren voltooid. einde van den vleugel gelegen warmte centrale voorziet in de behoefte van het Prinselijk kwartier op het gebied van verwarming en warm water. Ten slotte moge nog vermeld worden een afzonderlijke nieuwe aanbouw aan het sousterrain, nl. de filmzaal. Door een schenking van den Nederlandschen Bios coopbond, die aan het Prinselijk paar een volledige moderne geluidsfllm-instal- uc«; aijTOiu- muavM wvauw «auuavuv jeuuancu latie, alsmede de daarbij behoorende Ln- aangebouwd trap- door een groot geborduurd wandkleed, ---*•- - mnerallllr nrno Ho nntomrrw»n on lllt.arovnorH drinr maui-mi-nr pen en vervaardigd door de edelsmeden Jan Eloy en Leo Brom. Het volgende vertrek is de ontvang kamer, tevens bibliotheek, die, behalve aan de achterzijde, ook aan den zijkant uitzicht heeft op het park. De betimme ring van deze bibliotheek, in vorm van groote, in den wand ingebouwde boeken kast met schuivende spiegelruiten, uit gevoerd in Amerikaansch notenhout, is een deel van het geschenk van de Ne- derlandsche schooljeugd, die, gelijk reeds vroeger werd medegedeeld, ook het sport- paviljoen met tennisbanen in het park aanbood. De groote zandsteenen schouw met open vuur, die versierd is met een schildering van Charles Eyck, is een ge schenk van de inwoners van Suriname. Het vloerkleed is een effen groen, handgeknoopt Smyrna tapijt, de meu bels, evenals de betimmering in Ameri kaansch notenhout met handgeweven bekleeding van de handweverij ,,’t Paap je”, zijn een geschenk van de Amster- damsche vrouwen. De lichtkroon is van Venetiaansch glas, de gordijnen van ve lours d’Utrecht volgens een patroon van Lion Cachet. Wanneer men de ontvangkamer ver laat, staat men weer in de gang, die een effen blauw tapijt heeft, licht grijs, op Zwltserach.doek geschilderde wanden en een in hout getimmerd plafond in cas- settenverdeellng met vergulde rozetten. De lichtkrodn, die voor de hoofdtrap hangt, en de kleinere, daarbij eanslui- tende lichtornamenten in de gang zijn van Fransch glaswerk en vervaardigd door den bekenden Franschen kunste naar Lallque. Een en ander is een ge schenk van de Nederlandsche gezanten. De met de hand geknoopte traplooper is een werkstuk van de Baarnsche vrou wen. Wanneer men langs deze hoofdtrap of met de lift naar boven gaat, komt men in de privé-slaapverbrekken van het Prinselijk Paar, die aan de tuinzijde zijn gelegen boven eetkamer en ontvangka mer. De klnderslaapkamer met bijbehoo- rende badkamer en kamer van de'ver- geljjlcheden luig van dti. i«iwvu-L>iuwvtivit iwuiuci, i*. JU UJL upzicilt UUUU, IB UUU1 UC tUUlUbCU- het bijzonder niet betrekking tot derd-' ten, de irs. J. de Ble Leuveling TJeenk 1 markten. De diplomatieke correspondent van Reu- ter weet verder mede te deelen, dat in De- cember te Londen op informeele wijze be sprekingen zyn gehouden tusschen verte genwoordigers van de federatie van Brit sche industrieelen en afgevaardigden van de Ryksgroep voor de industrie. Ala resultaat dezer besprekingen heeft de federatie van Britsche industrieelen op 21 December kunnen mededeelen, dat men van oordeel was dat een basis bestond voor verdere besprekingen. Op 18 Januari zal dit rapport door den grooten raad der federatie worden bespro ken. welke thans gereed is, in hoofdzaak be- paald moest blijven tot het ipwendige I van het paleis en de achterzijde Het middengedeelte van het Konink- lijk Paleis Soestdijk dateert uit de twee- tig uitzicht over den grooten vijver in de helft van de 17e eeuw, terwijl de twee het park kan worden genoten. Men heeft vleugels met de gebogen colonnades in 1 "itzizht zz~ zzz~ zzzzz. r.;ct 1815 werden aangebouwd. De verbouwing J een onverdeelde spiegelruit, welk raam 1 van Hot noioie tnf urnnina vnnr z>rin_ door electrische beweegkracht in den --f vloer kan wegzakken, zoodat men dan In den vleugel, die achter de bekende Baasnschen, d. i., met het gezicht naar door een wijde opening een terras kan colonnade in kwartronden hoofdvorm V™ ïit betreden, dat voor deze kamer en die aan ^et hoofdgebouw aansluit, is de in- tx—i—r—dpoHno Hpr vnrtrolrlrnn nonolonHIlr het paleis t’oe, den rechtervleugel van dit 1 omvangrijke gebouw, omvat. In het te van Prinses Juliana is aangebouwd De verbouwen gedeelte waren aanmerkelijke kamer van Prins Bemhard is ingericht -met gebruikmakng van verschillende meubelstukken, die Z. K. H. als persoon- lijk gewaardeerde eigendommen mee geweest, maar had altijd deel uitgemaakt bracht. De betimmering van de kamer, van het geheel. Zoo was er b.v. in dit ge- in zebranohout, is een geschenk van de deelte geen keuken; de trap, welke de gezamenlijke burgemeesters der Neder - verdiepingen verbond, was van zeer on- j landsche gemeenten. Lederen clubfau- dergeschikt karakter; de woonvertrek teulls werden aangeboden door de Ne- ken, gelegen in de rechterhelft van het derlandsche Maatschappij voor Nijver- miuMCiigcMVUv» uicu 4>.g. ziixxio. rauiuwua- kwartier) waren zoodanig ingedeeld, dat het geheel voor het nieuwe doel weinig geschikt was te achten. De toegang tot de woning geschiedde zonder tochtafslui- ting in het midden van een smalle gang. Aan de tuinzijde van het paleis kon den wijzigingen, eventueele aanbouwen of plaatselijke verhoogingen zonder schade aan het geheel worden aange- bracht. Van de kansen, welke het gebouw in dit opzicht bood, is door de architec- Herziening der neutraliteitswetlen Woorden mogen vergeefsch zijn, doch oorlog is niet het eenige middel om behoor lijke eerbied voor de meenlngen van het menschdom af te dwingen. Op zijn aller minst kunnen en moeten, wij ieder optreden of gebrek aan optreden vermijden, dat een aanvaller zal aanmoedigen, helpen en ster- ken. Dit leeren wij, wanneer wij welover wogen trachtten de neutraliteit wettelyk te regelen. Onze neutraliteitswetten kunnen ongelyk en onbillijk werken en met name steun verleenen aan den aanvaller en dez« onthouden aan het slachtoffer. De zud’.t tot zelfbehoud moet ons er voor waarschu wen dat wij dit niet meer laten gebeuren. Sociale maatregelen onderdeel der defensie. Tegenover de moeilijkheden in de wereld moet nationale eenheid worden ge steld. Als, zoo vervolgde de president, «er andere regeeringsvorm in zjjn aanval op de democratie een eenheidsfront kan bie den, moet tegenover dezen aanval een eens gezinde democratie worden gesteld. Zulk een democratie kan en moet in de Ver een ig- de Staten bestaan. Na verklaard te hebben, dat het nationale programma van sociale en economische hervorming een onderdeel van de landsver dediging vormde, dat even fundamenteel is als de bewapening, herinnerde Roosevelt aan hetgeen in de afgeloopen zes jaren tot stand gebracht is, op het gebied van het behouden en ontwikkelen der nationale hulpbronnen, het ontwikkelen van den land bouw, het uit den weg ruimen van arbeids geschillen en het scheppen van werkgele genheid voor del jeugd. De president verklaarde, dat zy’n doel was, voldoende kapitaal en arbeiders aan het werk te krijgen, om te komen tot een totaal nationaal inkomen van minstens 80 milliard dollar per jaar, bjj het bereiken van welk bedrag een aanzienlijke verminde ring van de werkloosheid verkregen zal zjjn, terwijl de federale inkomsten voldoen de zullen zijn om op te wegen tegen het gangbare peil van de constante uitgaven op den grondslag van het bestaande belas tingstelsel. Nog eens: tegen de dictaturen. Roosevelt richtte zich tenslotte tegen hen, die van de dictatuur heil verwachten De dictatuur, zeide hij, brengt kosten mede, die het Amerikaansche *volk nooit zal beta len en wel de kosten van onze geestelijke waarden, het gezegende recht te kunnen zeggen wat wjj willen, van de vrijheid, de confiscatie van ons kapitaal, het in een con- I centratiekamp geworpen worden, het barg z|jn om op straat te loopen met de ver- I keerde buren, het kinderen laten grootbren gen, niet als vrije menschen, doch gevormd en gemaakt door machines. Indien het ver mijden van deze kosten, belasting op mijn eigen inkomen of mijn eigen bezittingen be- teekent, wil ik deze belastingen gaarne dragen als prys voor het ademen door mij en mjjn kinderen van vrije lucht in een vrij land, in een levende en niet in een doode wereld. tiOlDSCHE COLlim. ADVERTENTIEPRIJS: Uit Gouda en omstreken (behoorende tot den bezorgkring): 1—5 regels 1.30, elke regel meer»0.25. Van buiten Gouda en den bezorgkring- 1—3 regels 1.55. elke regel meer f 0.30 Advertentiën in het Zaterdagnummer 20 bijslag op den prijs. Liefdadigheids-advertentiën de helft van den prijs. INGEZONDEN MEDEDEELINGEN1—4 regels 2.25, elke regel meer 0.50. Op de voorpagina 50 hooger. Advertentiën kunnen worden ingezonden door tusschenkomst van soliede öoeK handelaren, Advertentiebureaux en onze agenten en moeten daags vóór de plaatsing aan het Bureau zjjn ingekomen, teneinde van opname verzekerd te zijn. Gewone advertentiën en ingezonden mededeelingen bij contract tot zeer gereduceerde* prijs Groote letters en randen worden berekend naar plaatsruimte. I Hildegard Brom—Fischer, die dit kleed op geestige wijze versierde met voorstel- lingen van de flora en fauna der West- Indische eilanden, gegroepeerd om een 17e eeuwschen West-Indië-vaarder. In aansluiting op dit wandkleed ont wierp mevr. BromFischer ook het handgeknoopte vloerkleed, en gaf zij aanwijzingen bij het weven van de gor dijnen, welke werden uitgevoerd door mej. K. van der Myll Dekker. De meube len zijn uitgevoerd in notenhout, met Vandaag bereikt kroonprins Jan van Lu- in Weenei gehangen. Sir Kennis cïarke, xemburg den achttienjarigen leeftijd en de directeur van de National Gallery heeft 8 en P, larmede zijn meerderjarigheid. aan de News Chronicle meegedeeld, dat het Erfgroothertog Jan is de zoon van de re- stuk in gemeenschappelijk bezit was van geerende vorstin, groothertogin Charlotte, twee takken van genoemde familie. Zij en prins Felix van Bourbon-Parma. Behal- heeft vaak den verkoop overwogen, maar 1 kon het nooit een« worden over den nriis. Steeds parate defensie. J^oosevelt heeft gisteren zijn boodschap tot het congres gericht over den toe stand der natie. Hij herinnerde aan vorige gelegenheden toen hjj het congres mede- deeling deed van moeilijkheden in het bui tenland en toen hij wees op de noodzake lijkheid orde op eigen zaken te stellen met het oog op d« stormseinen van over de zeeën. De oorlog, die de wereld in vlammen dreigde te huilen, is voorkomen, doch het is steeds duidelijker geworden, dat de vrede niet verzekerd is. Overal rondom ons, aldus de president, woeden niet-verklaarde oor logen, militaire en economische. Overal rondom ons heen groeien steeds doodelijker bewapeningen, militaire en economische Overal rondom ons dreigt nieuwe agressie militaire en economsche. De stormen, die van buiten komen, bedreigen recht streeks drie instituten, die van oudsher vonr de Amerikanen onontbeerlijk zijn geweest. Het eerste is de godsdienst; hy is de bron van de andere twee democratie en inter nationale goede trouw. In de moderne be schaving vullen alle drie elkaar aan. Waar de vrijheid van godsdienst is aan gevallen, kwam de aanval van kanten, die tegen de democratie gekant ztfn. Waar de democratie omvergedrongen is, verdween de geest van de vrye geloofsbelijdenis en waar godsdienst en democratie verdwenen, hebben de goede trouw en de rede in inter nationale aangelegenheden plaats gemaakt voor felle ambitie en bruut geweld. Een samenleving, die den godsdienst, de demo cratie en de goede trouw tusschen de naties op den achtergrond dringt, kan geen plaats bieden voor de idealen van den Vredevorst. De Vereenigde Staten verwerpen zulk een ordening en behouden hun oude geloof. Er komt een tjjd in de aangelegenheden der menschen, dat z|j zich moeten voorbe reiden, niet slechts hun haardsteden te ver dedigen, doch ook de leerstellingen van ge loof en menschelykheid, waarop hun ker ken, hun regeermgen en hun beschaving zelf zyn gegrondvest. De verdediging van godsdienst, democratie en goede trouw tus schen de volken is alles eenzelfde strijd. Om de een te redden, moeten wy thans be sluiten ze alle te redden. Wy weten wat ons in de Vereenigde Staten zou kunnen overkomen indien de nieuwe leerstellingen van geweld andere continenten zouden omvatten en ons ®igen zouden binnendringen. Evenmin als andere landen kunnen wij toelaten, dat wy omringd worden door vijanden van ons geloof en onze huma niteit. Daarom is het gelukkig, dat wy op dit w®8teljjk halfrond onder het gemeenschap pelijk ideaal van den democratischen regee- nngsvorm een^ryke verscheidenheid van hulpbronnen en volken hebben, die samen werken in wederzijdschen eerbied voor den vrede. Wy zjjn voornemens ons aandeel by te dragen in de bescherming van dit half rond, dezen vrede en dit ideaal tegen stor men, van welken kant die ook komen. Ons volk en onze hulpbronnen dienen voor de»5 bescherming. Dit sluit niet in, dat de Ame- rikaanBche republieken zich losmaken van de volken in andere werelddeelen. Het b°- teekent niet, dat de twee Ajmerika’s zich egen.over de overige wereld plaatsen. Wjj houden vast aan onze historische be reidwilligheid overleg te plegen met ahe andere landen, opdat de agressie tusschen hen moge eindigen en de bewapeningswed loop ophoude en de handel hervat worde Doch de wereld is zoo klein geworden en de aanvalswapens zoo snel, dat geen land m zjjn vredeswil veilig kan zjjn, zoolang tl ook maar één machtige natie is, dde weigert haar grieven aan de raadstafel te regelen. Want als een regeering, overdekt met oor logstuig, beslist een politiek van geweld ^11’1 h6*^11 V€^^^n*swapens de eenige In onze buitenlandsche betrekkingen hebben wjj uit het verleden geleerd, wat wjj niet moeten dóén. Uit de nieuwe oor logen hebben wjj geleerd, wat wjj wel moeten dom. Hoe geschenken van het Nederlandsche volk werden gebruikt. Een fraai geheel is verkregen. Wie thans tijdens het voorbijrijden een blik werpt op het Paleis Soestdijk, de woning van het Prinselijk gezin, zal niet tuinzijde gelegen vertrekken uit, te we- vermoedeal, dat daarbinnen groote ver- ten, van het midden van het paleis uit anderingen zijn aangebracht. De monu- gerekend- de werkkamers van Prins mentale, strenge symmetrie van de ar- Bernhard en Priuses Juliana, een dien- -- kamer, de eetkamer en de ontvangkamer, tevens bibliotheek. Aan de voorzijde ligt behouden blijven, zoodat de wijziging, aan het einde van de gang de kinder- nrnllra thonc crcronzl ia in hnnfH.ool- Verwacht wordt dat dan een besluit zal j worden genomen ten aanzien van de raad- zaamheid naar Duitschland een missie af i te vaardigen, waartoe zouden behooren zoo- 3 I wel Men al, ambtenaren der federatie, die ^™ï,ten )bela,‘ st“k 1 meer formeele besprekingen ronden heiden Y'™06'“t, W i P t met de vertegenwoordigers der afzonder- h“ft “fn«ekl<>ch "Het lijke industrieën. ook weI K61106111^ Kunstenaar en zijn een zoodanige ligging, dat van ’n prach- Pleegster liggen boven de kinderspeelka- ne, In mer aan de voorzijde. In de nabijheid I.ZJ..Zt 1 vinden wij nog de huisapotheek, volgens dit'uitzicht door een zeer groot raam mét de meest deskundige voorschriften inge- r>nn ntlvnrHonldn cnincnlrnlt nralb- -nnm fichti CGH CeSCheUk V3J1 het. Nederlaild- van het paleis tot woning voor het Prin- door electrische beweegkracht in den selijk Paar heeft, gelijk men weet, den

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1939 | | pagina 1