Hollandsch Kleedinghuis Onze BALANSOPRUIMING zal geweldig zijn Mevrouw xuim o|\....ea cjoeci o Sn fobvrA VAM" Sn lO^o^ni Het beteekent Uw voordeel „OE MODELWASSCHERIJ De Gruyter's Anton Coops De e Frulthani COURANT Zaterdag 7;;Januari 1939 Tweede blad Klumpers Kleeding BLEEKERSSINGEL 56 - «OUDA, Laat U eens een proefwaseh behandelen bij: Gebruikt bedrijfswater als regenwater zoo zacht ONONTBEERLIJK voor HOOGST WAARDEVOL Goed kunnen knippen Het dipl der Ned. Modevnkbond Goed kunnen naaien Costumière, Coupeuse, Leerares Mevr. M. IMHOLZ-v. LEEUWEN, Gedipt Leeraree, N.V. IJZERHANDEL P. ROND Pz. - Gouda. Voor LIPS' Brandkasten en Slotenfabriek Voor halve" pr«> Pondsbus CACAO 6 I glasgordijnen 2. se J I pers. matrassen [dressoirs I divankleeden 'I handweefkussens Iaxminster karpu^o KLEIWEG 25 GOÜDAT Drogist Wüdetraat 31 Wyberttabletten Formaminttabletten Potters Catarh pastilles Vicks bonbons F' Firma' A. KWTVELD, Vóór behoud van Reeuwjjk's Plassengebied. N DE BRITSCH-DUITSCHE BESPREKINGEN- Opklaring der atmosfeer een mogelijkheid, maar daarom nog geen waarschijnlijkheid. Het Goudsche Spaardersbad komt 16 Januari in bedrijf. Tarieven voor ieder. De verduisteringsproef op 19 Janpari. (Mloten huk I.e. Smwih ZwemlnHehttaf. ZOOLANG DB VQORRAAD STREKT Uéekn i-tf BIJZONDERE KOOPJES aan. Wannaar U hiarran wüt PROFITEER»! raden wï D aan SPOEDIG ta kamen. BRAAF BLEMSWIG 11»—11» - ®OUDA - TcMmh 2M4 IS Maldt U ach voor club- of prirélaaaen bij BURG. MARTENSSINGEL 44. ii 00 aankoop tfSnsÏM *Guldeni verkoopen voor 70 een» „in geld" kunnen wij natuurlijk nis», maar in goe deren wel, want ome opruimingi-prijzen zijn 30°/, en meer beneden de normale verkoopprijzen. Bekijkt eon» aandachtig onderstaande aanbiedingen en U zult het met ons eens zijn dat wij me» deze prijzen het voerdeeligst zijn in geheel Gouda I ETAMINE 1 SS un. braad, I modern* dessins kleur écru, MARQUISETTE M. STROOK wor fijn f antaai«wG«f»el val) I Q J I 19 m I affepast 9« x 1Q« ejn. mot m I kant en zijden keord, per Z|i^j I paar roor Lr» HANDWEEFSTOF 1 b 4 modarna etreepdoaaiiw, I Kan M nu |2 I HANDWEEFSTOF 1121 4.m., divaraa batara kwa- /~SQ 1 liteiten. Reatant stukken nu C.O I één prjja BRAR BONT I dubbel breed, alle friaaaba Ql| 1 Meuren, extra koopje IS nn w GESTIKTE DEKENS J e-pcraoona, licht# wolvullimg moderne atikpatroon ran 9 881 -voor I WOLLEN DEKENS J '-persoon#, flinke meten, I extra koopje van 4.SS roor I PRIMA ZIJDEN DEKENS a-para. maat, modarna atlk- D_| I Patroon, Brocaststof, bilaoa- A °°l I dar koop ja aan «.10 roor j ZUIVER WOLLEN DEKENS I in 5 mooi# effen paatelkleu-— aa I I ren. iets vuil, 2-pers. flinke Q 88 I meat van 6.90 voor I I 5 dig. MATRASSTEL '"Persoons, rwaar gevuld, I "1°01 damaat ovartrak, van 7 10.10 voor vul- .qd ■I™*. mooie damaatorartrak A. 881 van 8,96 voor I Wij kochten een partij PRACHT MEUBELEN. Idle wij in de UITVERKOOP I brengen, tegen abnormale I prjjzen, overtuigt U zelf hierran I EIKEN THEEMEUBEL I met 2 glazen schuiven en Q 491 onder ruimte van 6.60 voor I EIKEN THEEMEUBELS I groot vlot model Van 19-99 A 181 Ivoor ir" I eiken, volslagen maat, prak- Itische indeeling, van 19.9# "7 901 Ivoor |dressoirs 'v V prima eiken, nieuwe mod al lien met uitgebouwde onder- kast, spotgoedkoop» vwl/J 98 I 124.69 voor IQ» ■EIKEN BOEKENKASTEN ■vlotte modellen, groots maat beslist iets bijzonders, vanQ 05 I 116.60 nu i litOOKFAUTEUILS 1 prima eiken, met 2 prims I gevulde kussens, compleet Q 181 1 tegen dep abnormalen prijs COMPLETE HUISKAMER 12 tafelfauteuils, 4 stoelen,1*9 98 I alle losraam, koopje I f I EIKEN HUISKAMERS 1 praohtuitvoering, 2 tafel- fauteuils, 4 stoelen, losraam OQ 981 compleet Lv, CLUBGARNITyUR I moquette bekleed, 1 era- Ipauds, 4 losr. stoelen, bJ-07 80 zonder koopje «-I [Losse restant FAUTEUILS I bekleed naar verkiezing, O 91 I I spotkoopje I EIKEN LINNENKAST Igroot model mot lade en IQ I spiegel, aan de buitenkant Itl, I EIKEN SLAAPKAMER lgeheel rond afgewerkt, 12-pers. Ledikant, Linnen- kast met spiegel, Tafel, j A IA I Nachtk., 2 gestoff. steelen, ÜL? ■geheel compleet I TAFBLKLEBDIN iljumdgawavan mat franje, 1(120 160, moderne Ideuran CD ||van »6 nu Oc l'lMIT, PERZISCHE i TAFELKLEEDEN I flinke maten, mod. aparte O 48 "■""Hs. extra goedkoop HO x 270, extra koopje in 1 Prima handwaef, <Bv. me- 1 08 met franje, prima vulling, AA ^riasche kleuren, van 60 nu £9 COCOSLOOPERS 1 Wsache demina, sterke Inra. Utait 10. c.m. breed M et». flO TO c.m. breed W CORRIDOR DEURMATTEN ,«erk en soiled, weefsel, PA [groote maat van 86 nu 99 VLOERBEDBKKWÖ j. l83cm.bM«l,div.mo4«m. I kteuritallingen van 6» nu IHOLTAP KARPKTTBN na B mooie klenren van AM vow Is x 4 in modem# jaap*- g ■dessias van 14.00 voor <-»■ I PLUCHE KLEEDJES 1 40 x 70 met vaate rog. 0C I pracht kleuran van M voor was ■DUBBEL BOUCL«.T^Pïrltt llOO c.m. breed, uiterst Q llide van 1-2S y00T CHINA MATTEN luOxlMiufrtMchvkfco»» 1 mooi. kwaliteit ra r— r BLAUWS DRUITIll TAFELArPELSN TAFELPEREN 8INAASAPPELSM MANDARIJNEN CITROENEN ;3 BANANEN TOMATEN GRAPE FRUIT DOFFE KASTANJES NIEUWE VIJGEN DOOSJES TUNISDAD1LA i' VRUCHTEN IN BUK EN OLAl DrVERRE SOORTEN NOTEN OUDSTE ADRES voor OPGEMAAKTE FRU BLIKGROENTHN van prima kwnhtait tegen scherp eonci LANSHTRNneWMlf Verweer van de Ned. Hengelsport. U er opnieuw pogingen worden aalt gewend om de Reeuwijkache en filuiDWijksche Plassen droog te maken, eaan er aan vele zhden stemmen op om te trachten dat onheil af te wenden. Met een enkel woord hebben we reeds de aandacht gevestigd op het krachtig verweer dai In de Ned. Hengelsport daar tegen wordt gevoerd. We laten thans hier vmgen wat de medewerker Perca daarin schrijft: I)€ schoonheid van Hollandses waterlandschap moge^^zoo grootsch, niet zoo imponeerend ^^wmantisch zijn als die van uitgestrekte wouden en ge bergten in den vreemde, zij is ongetwij feld veel aandoenlijker en wegens haar groote zeldzaamheid ook veel karakteris tieker. Het water derhalve is één der voornaamste elementen van de schoon heid van ons vaderland. De Friesche meren, de Vechtplassen, de plassen nabij Aalsmeer, de Braase- mermeer en inzonderheid ook de uitge strekte plassen in de nabijheid van Gouda, dat alles en al die andere groo- tere en kleinere meertjes en plassen met hun oevers en rietlanden vormen een kostbare schat; iep onuitputtelijke bron van gezondheid'®, rein genot. En waar veel van die watergebieden in, of onmid dellijk nabij, groote bevolkingscentra liggen, uitnemende gelegenheden ook tot recreatie voor de bevolking dier centra. Helaas, de mensch wiens werkzamem aard en geest, zij het dan onbewust, de mogelijkheid tot deze schoonheid schiep, staat ook schuldig aan verminking en vernietiging ervan.Hoeveel is en wordt er niet onherroepelijk en onherstelbaar vernietigd! Hoe menig idyllisch aandoend water landschap is niet voor altijd geschonden! Geschonden door droogmaking vooral; dikwerf doof /het water eenvoudig* maar vol te smijten met vuilnis en ander afval der groote steden. Zeker, er moet ook met andere belan gen en elschen dan „behoud van natuur schoon" rekening worden gehouden. De bevolking van ons vaderland la la (Je tijd van een halve eeuw haast verdubbeld en neemt nog gestadig toe. Alleen die enor me toename reeds stelt haar moeilijke problemen De boer behoeft land en de arbeider vraagt om werk. Maar de mensch kan van brood aT- leen niet leven. Het is evenzeer noodig, dat geest en gemoed zich kunnen ver rijken, verdiepen. En ook het oog ihoet zich kunnen vermeien ln wat waarlijk aèhoon ls. Het ln ongerepte toestand handhaven en bewaren van natuur schoon en bijzonderlijk dan van het ka rakteristieke natuurschoon van ons pol der- en waterland, is daartoe noodig. Want hoe en waar zouden geest en ge moed beter verrijkt en verdiept kunnen worden dan in de eenzaamheid der vrije natuur? En welke Schoonheid zal ooit meer treffen dan die door de natuur ge wrocht? Plicht is ook het bewa ren van de schoonheid van ons landschap, plicht jegens de geslachten die na ons komen. Een plicht, ^niet minder dwingend dan het scheppen van cultuurland en het aanwijzen van werkobjecten. De dichtstbevokte provinciën van ons land zijn schier geheel van bos en heide verstoken. Alleen het water is dan object van schoonheid en tevens gelegenheid tot ontspanning en recreatie Daar vooral dient dat waterlandschap onaangetast en ongeschonden bewaard te blijven. Eens toch zullen wellicht weder vrede en verstand, redelijkheid en rechtvaar digheid wat meer ingang vinden ln onze wereld. Het verkeer tusschen volken en naties zal dan weer gemakkelijk gaan worden. Er zal minder gedwongen werk loosheid en meer arbeid en vreugde zijn. En dus ook meer behoefte aan gelegen heid tot verpoozing en recreatie. Hoe stellen de overheden, die nu de ontluis tering en vernietiging van, de daartoe als van nature aangewezen gelegenheden bevorderen of toelaten, zich voor, dat in de toekomst verpoozing en ontspanning al kunnen plaats vinden? Het „volks- auto'tje" en dan allemaal naar „het ie- servaat" op de Veluwe? Zal ook de niet te evenaren schoonheid van ons uniek waterland mits daar aan op de Juiste wijze over de grenzen bekendheid gegeven wordt op den duur niet meer den vreemdeling trekken dan een „wijdbroek op klompen"? Iedere schending van het Hollandsche waterlandschap is een wandaad, welke tot een- reeks van kwade gevolgen leidt. I Is het ook niet de visscherij op onze binnenwateren, welk'e door iedere droogmaking be langrijke geschaad wordt? In die plassen en meren met hun veelal dicht begroeide oevers, met hun yele en velerlei waterplanten, met hun eiland jes, inhammen en dicht met riet bezette kreken, vinden onze zoetwatervisschen hun natuurlijke paaiplaatsen. Bij stren ge winters strekken de diepere gedeelten tot schuilplaats, waar de doodende koude niet kan doordringen. Met hun grillige vormen en dikwijls holle oever zijn die meren en plassen ook nimmer geheel af te visschen; de visscher kan er niet zoo Intensief zijn bedrijf uitoefenen of er ontsnappen toch steeds nog voldoende exemplaren om voor instandhouding der soort te kunnen zorgen. Plassen en meren vormen de reservoirs van waaruit al de wateren in wijde omgeving steeds weer opnieuw van vischvoorraad worden voor zien. Vreemdelingenverkeer, binnenvissche- rij, ook belangen van materieelen aard pleiten dus voor het behoud van ons water Er dreigt thans weder een ernstige aanslag op het landsthapsschoon van ons vaderland Wederom evenals eeni- ge jaren geleden wordt een groot ge deelte van de rfeeuwijksche en Sluipwijk- sche plassen met verminking door droog making bedreigd. Natuurliefhebbers, watersportbeoefe naren, mannen der wetenschap, vis- schers, hengelaars, allen die oog en hart voor schoonheid hebben, dat zij zich vereenigen om deze snoode aanslag af te wenden! Men leze o.m. Dr. G Barendrecnt en Dr G. Kruseman; „De glorie van ons polderland" en Dr Henri Polak: „Het kleine land en zijn groote schoonheid" Norman, de discrete 3 tn machtige gouverneur van de Bank van Enge land, vertoeft te Berlijn om besprekingen te voeren met zijn Duitachen collega, dr. Hjalmar Schacht, die eind vorig jaar eer bezoek aan Londen bracht. Norman's reis wordt voorgesteld als een beleefdheids, en oen soort familiebezoek, tengezien de Brit- ache financier zal optreden ais peet voor een kleinkind van Schacht. Het is echter bekend geworden, dat op het oogenblik Britsch-Duitsche financieele en economi sche besprekingen van vérstrekkende betee. kerns worden gevoerd, niet alleen door Schacht en Norman maar ook door verte genwoordigers van belangrijke Britsche er Duitsche industrieele kringen. Bovendien *al zich dezer dagen de voorzitter van het Eviaiucamité, Rublee, naar Berlijn bege ven «m met de Duitsche autóriteiten t" eonferéeren over het vluchtelingen-vraao- atuk. t Volgens de Times overweegt men te Londen een omvangrijke en door haar sa menstelling invloedrijke delegatie van ver tegenwoordigers van Britsche industrie el* kringen naar Berlijn te zenden voor het aanknoopen van een nauwer Britseh- D»ut8ch contact. Als voorbereidende maat regel hebben kort voor Kerstmis twee voor aanstaande -Britsche industrieelen, Locock en Nansden, een bezoek aan Berlijn ge bracht om de Bituatie te verkennen. Zij zullen dezer dagen een rapport overleggen over hun bevindingen, Waarna zal worden uitgemaakt of en zoo ja, welke Britseht takken van industrie vertegenwooidigers zullen aanwijzen voor het voeren van b»- mrekingen met Duitsche industrieel krin gen. Naar verluidt zou bet rapport van Loccck en Nansden daartoe adviseeren, en men weet er bij te vértellen, dat van Duit- schp zijde tegemoetkomendheid is getoond. De mijdere houding der Duitsche regea-, ring wordt daarbij toegeschreven aan de krachtige maatregelen, welke de Britsche regeermg eind vorig jaar heeft genomen ter verdediging van den Britschen export en aan uitlatingen als die van onder-staats- secretaris Hudson, waarin namens de Brit sche regeering werd verklaard dat Enge land een handelsoorlog zou durven en we ten te voeren, wanneer de Britsche export door unfaire concurrentie blijvend zou wor den benadeeld. Hoewel in de Duitsche pers deze uitlatingen van Hudson fel zijn bestro den, meent men in Londen toch teek enen te kunnen bespeuren dat het Berlin's doel is, een handelsoorlog te voorkomen en dat er met Berlijn te praten" valt, zoodat de waarschuwingen en het voteeren van be langrijke bedragen voor export-credieten hun uitwerking niet zouden hebben gemist Hoewel over hét doel van Norman's reis naar Berlijn vanzelfsprekend niets bekend gemaakt, zijn er aanwijzingen voor dat de door Schacht en Norman te bespre ken onderwerpen vrfh groot belang moeten worden geacht. Daarop duidt onder meer, dat Schacht dezer dagen een langdurige conferentie met Hitier heeft gehad. Aan Britsche zijde, zoo wordt te Londen in han delskringen verklaard, verlangt men n:et dat Duitschland zijn economische systeem ingrijpend zal wijzigen, en wenscht men evenmin een verdeeling der wereld in Brit sche en Duitsche belangen-sferen, doch wenscht men vooral te verkrijgen, dat de concurrentiestrijd der export-landen fair en openlijk zal zijn, zoodat niet alleen Enge land en Duitschland, maar ook andere exportlanden zouden profiteeren van acn Britsch-Duitsche overeenstemming en een terugkeer naar normale" concurrentie- methoden in de diverse af zetgebieder »L Zuid-Oost-Europa, Zuid-Amerika en eldei» Aangezien het Slagen van deze Brit«"'i- Dultsche finar.cjeele en economische bespre kingen afhankelijk is van de politiek" onK wikkriing, en een opheldering der jBritscb Duitsche politieke betrekkingen nog niet tot stand ijjkt te zijr. gekomen, kan niet Worden voorspeld welk uiteindelijk re sultaat het huidige Britsch-Duitsche con tact zal opleveren. Dat echter een nauw eontact tot stand is gekomen, en dat daarbij ook het vluchelingen-vraagstuk en het pro bleem der Duitsche buitenlandsche schuidu i onder het oog wordt gezien, schept d» mogelijkheid van een opklaring d,-»j atmosfeer, al is .deze, mede door onbepaal bare factoren van binnerlandsch-politiokn- aard in Duitschland, daarom nog ge°i. waarschijnlijkheid. Minister De Wilde 60 jaar. Mr. J A. de Wilde, minister van. Finan ciën, viert heden zijn 60sten verjaardag. Mr. Jacob Adriaan de Wilde werd 7 Jan. 1879 te Goes als zoon van den lateren Gedeputeerde van Zuid-Holland, wijlen de heer H. de Wilde, geboren. Hij stu deerde aan de Vrije Universiteit ln de klassieke letteren maar wijdde zich, na het candidaatsexamen te hebben afge legd, aan de juridische studie. In 1905 promoveerde hij aan de Gem. Universi teit te Amsterdam. Van 19061908 was hij advocaat en procureur te Goes, in laatstgenoemd Jaar vestigde hij zich als advocaat en procureur te Den Haag. Bij de verkiezingen van 1918 bracht de A.R. Partij hem ln de Tweede Kamer, waarvan hij deel heeft uitgemaakt tot aan zijn optreden als minister van Bin nen! andsche Zaken in het vorige kabi net Colljn Meermalen heeft hij en met name in financieele debatten in de Ka mer een belangrijke rol gespeeld. In 1916 tot lid van den Haagschen Gemeente raad gekozen verwierf hij zich spoedig op het gebied van het gemeentebestuur groot gezag. In September 1919 koos de Raad hem tot wethouder, aanvankelijk werd hem in het bijzonder de beharti ging van de financieele aangelegenhe den toevertrouwd, later, in October 1923 trad hij ook op als wethouder van de bedrijven. In 1931 trad hij af als wethou der. Mr De Wilde was o.m. secr. van de door minister Kuyper Ingestelde staats commissie voor de schrijfwijze van de jNed. taal en diende het Centraal comité 'der A.R. partij ook als vice-voorzitter. Vanaf de oprichting was mr De Wilde voorzitter van de Haagsche Mij. voor gasdistributie, terwijl hij ook voorzitter is geweest van de Bouwgrondmaatschap pijen Meer en Bosch en Ockenburg. Van het gemengd bedrijf der H.T.M. was hij eveneens voorzitter, van den Raad van Beheer. Het A.R. dagblad de Nieuwe Haagsche Crt. werd mede door hem op gericht en diende hij eenlge Jaren als hoofdredacteur. Mr. De Wilde was ook voorzitter van de rijkscommissie van ad vies voor werkverruiming en president directeur van de Haagsche Coöp Spaar- en Voorschotbank Boaz, Van de hand van mr De Wilde, die een van de beste sprekers is van ons parlement, zagen verschillende brochures en bijdragen ln periodieken het licht. Mr De Wilde die eeif warm vriend is van den Geref. Jongelingsbond, dien hij ook als raadsman dient, werd in 1925 be noemd tot ridder in de Orde van de Ned Leeuw. Commissie inzake het vluchtelingen vraagstuk. Onder voorzitterschap van minister De Wilde. Naa£ wij van bevoegde zijde vernemen heeft 'de minister van Binnenlandsche Zaken een commissie ingesteld, waarin, onder zijn voorzitterschap, naast ambte naren van de departementen van Bin nenlandsche Zaken en Justttie, vertegen woordigers zitting hebben van de voor naamste comlté's, welke zich op het ter rein van het vluchtelingenvraagstuk be wegen. Het doel van de Instelling van deze commissie is een meer centrale beheer- sching van de vele problemen, welke zich op dit terrein voordoen, en het be vorderen van een doelmatige en econo mische werkwijze. Lamsvleesch in blik? Regeering stelt belang in de moge lijkheid ervan. N%ar het Alg. Hbld. verneemt, heeft het departement van Economische Zaken belangstelling voor de mogelijkheid, om van eventueel uit de markt te nemen schapen een bruikbaar blikvleesch-pro- duct te maken, geschikt voor distributie aan werkloozen en behoeftlgen. Proeven genomen op verzoek van het Texelsch Schapenstamboek hebben bereids aange toond, dat mits niet te vet een uit stekend product kan worden verkregen. Voor het uit de markt nemen en ver werken van 10 pet. van het aantal daan- voor in aanmerking komende dieren zou, na aftrek der opbrengst van het blik- vleesch, een bedrag noodig zijn van on geveer f 90.000. Zooals men weet, is de schapenhouderij tegenwoordig zonder meer noodlijdend. Bij de telling in de tweede helft van Mei was de totale sterkte van onzen scha penstapel: in 1930 485.000 1934 642.000 (330.000) - 1935 680.000 (363.000) 1936 665.000 (358.000) 1937 608.000 (327.000) 1938 654.000 (332.000) Tusöchen haakjes zijn de aantallen lammeren vermeld. Van 1937 op 1938 nam het aantal lammeren toe met 5000 stuks (li pet.)dat van de fokoolen met 20.000 (9 pet.)dat der fokrammen met ruim 2000 (54 pet.) en dat dér overige schapen met 19.000 (33 pet.) De export van schapen bleef in de eer ste elf maanden van 1938 ruim 800 ten achter bij dien in 1937, nl. 309 Over 1122 stuks. De uitvoer van vleesch bleef ongeveer gelijk, nl. rand anderhalf millloen kilo, waarvan ruim Ne Spaardersbad, de zweminrichting te dezer stede, waarnaar at talrijke beoefenaren van de zwemsport zoo zeer verlangen, weldra zal worden geopend op Maandag 16 Januari a.s. zal het ge heel in bedrijf worden gesteld, is het van belang een en ander mede te deelen om trent de voorgenomen exploitatie. Van de wijze waarop het bad zal worder. geëxploiteerd hangt alles af. Het bad moge zoo mooi, zoo modern ingericht zfo'n als men maar kan wenschen en zooals uit de beschrijving in ons blad vorige week is ge tal het zeker aan alle eischen en nnen voldoen wamieer de exploitatie niet zoodanig is opgezet dat er een zeer groot gebruik van kan worden gemaakt, kan het bad niet worden wat het behoort te zijn: een instelling van alge meen nut, waarvan practisch ieder gebruik Meer dan één overdekte zweminrienting m ons land kan een zorgenkind worden ge noemd, wijl de uitkomsten beneden de ver wachting bleven. Dit is het ondernemende bestuur, dat zich veel inspanning en moeite heeft getroost het Spaardersbad1 in Goud-, tot stand te brengen, een aanwijzing ge. weest om er voor te waken dat dit met het Goudsche bad het geval moet worden. En daarom is bij den bouw en de inrichting er haar gestreefd om een aanmerkelijk goed- kooper bad te maken dan elders, zonder da! de beoefenaren der zwemsport omtrent de doelmatigheid en de sfeer, die aap ecu bad eigen moet z\jn, iets te kort behoefde te worden gedaan. Er is in elk opzicht de zuinigheid betracht, die de wijsheid riet bedriegt. Daarnaast is een wijze van be- heér gekomen, die getuigt van groote be reidheid en ernstigen wil. om de temgkee- rende lasten tot het kleinst mogelijk bedrag te bepalen. En wat 'de hoofdzaak is, n.l. om zoovelen als mogelijk is tot gebruikmaking van het bad te brengen zijn er tarieven ge steld van zoo onderscheidenen aard, dat teder die zwemmen wil, spaarders of geen spaarder, in de kosten geen beletsel vinden kan om var. het bad gebruik te maken. Het bestuur stelt krijgbaar, waarbij voor elk volgend lid van het gezin een tariefsverlaging intreedt, voorts maandabonnementen, zes-maandsch abonnementen, groot-winterabonnementer welke geldig zijn van 1 Oct.1 Juni. Er zijn gezinsabonnementen ingesteld, waarbij alle leden van het .gezin, ongeacht het aan tal voor 20.— per kwartaal gebruik kun nen maken van het bad. Voor kinderen, waarbij de leeftijdsgrens tot 18 jaar geldt, zijn lagere tarieven dan voor volwassenen. Het is duidelijk dat de spaarderstarieven lager zijn dan die van niet-spaardqp. Ook voor het gebruik van enkele baJlèn staat het bad voor niet-spaarders open, terwijl ook de gelegenheid wordt opengesteld voor z.g. populair zwemmen, zoowel per enkel bad als door middel van tienbadenkaarten tegen verlaagd tarief. Uit de ons verstrekte tarieven blijkt d»t een spaarder, die dagelijks van het bad ge bruik maakt, daarover 5V4 cent per keer heeft te betalenbij meerdere leden ia een gezin worden deze kosten nog gereduceerd tot 4 en tot 2 cent per bad. Tusschen deze tarieven en de prijs van een enkel bad van een niet-spaarder waarvoor een prija van f 0.80 is gesteld, liggen talrijke variaties, die aantoonen dat bij de vaststelling der tarieven met alles is gerekend, wat het ge bruik van en het bezoek aan het bad kan bevorderen. De openstelling van het bad is ook rul» genomen, van 7 uur 's morgens tot 's avonds 10 uur op alle werkdagen en Zondags van 10 tot 1 uur. In totaal zijn per week 21 uren bestemd voor het zwemmen voor dBmes, 18Mt voor heeren, 38% voor het gemengd familie- zwemmen, 3 uur voor dames tegen populair tarief (25 cent), 1% voor heeren tegen po pulair tarief (25 cent), 2% uur voor fanii- Hezv»emmen tegen populair tarief (25 - t.) en nog 7% uur voor vereenigingen. Uit den aard der zaak liggen de uren voor de ver eenigingen uitsluitend in den avond; net zwemmen voor dames en heeren en het fa- miliezwemmen zijn over de verschillende uren van den dag verdeeld. twee derde deel naar België gaat. De binnenlandsche consumptie is vrij wel nihil, ln tegenstelling tot andere landen. Meer dan de helft van den totalen schapenstapel wordt gehouden in de pro vincies Noord-Holland (221.000 of 34 pet.), Friesland (121.000 of 18 pet.)daarna ko men Groningen en Zuid-Holland met elk 65.000 stuks. In de vroeger zoo schapenrijke provin cie Drente worden nog slechts 23.000 schapen gehouden, tegen 70.000 ln 1910, waarvan 54.000 heideschapen STADSNIEUWS. GOUDA, 7 Januijri 1939. L 1 Op 19 Januari zal een verduisterings proef worden gehouden, welke zich zal ïit- atrekken over geheel Zuid-Holland. Het welslagen van deze proef berust i-n de aller eerste plaats op de medewerking van de burgerij. Men moet zich daarom terdege voor oogen houden, welke groote belangen er hier op het spel staan. Het is niet zoo maar een aardigheid voor de jeugd, maar wel degelijk een ernstige poging om gedu rende betrekkelijk korten tijd een toestand te scheppen, die in oorlogstijd,, of zelfs ir. tijden van dreigend oorlogsgevaar, normaal zal zijn. Want, wat is het geval? Niet, zooals men wel eens denkt, dat de verlich ting gedoofd zal worden, indien de alarmen ringsdienst een vijandelijk eskader aan de grens waarneemt, en zulks snel doorgeeft. Wy zullen -in tijden van dreigend oorlogs gevaar zeer waarschijnlijk voort'du- r e n d een toestand van de grootst mogelijke onzichtbaarheid uit de lucht moeten handhaven Alleen dan zai het mogelijk zijn, vijandelijke eskaders iedere nauwkeurige oriëntatie op deze wijze onmogelijk te maken. Want al zou de acti viteit van een militaire luchtvloot niet tegen ons eigen grondgebied zijn gericht, maar tegen dat van landen om ons heen, dan zou toch het ontbreken van aardsche herkenning#teekens van belang zijn. Wij behoeven niet te denken, dat wij door onze maatregelen een stad als bijvoorbeeld Am sterdam volkomen onvindbaar maken Maar het staat onomstootelijk vast, dat het effect van een voorgenomen actie erifier veel geringer door zal worden. En d a a r gaat het om. Alle maatregelen zijn gericht op vermindering van schade aan lijf en goed. Over de technische uitvoering van de verduisteringsmaatregelen volgen nadere mededeelingen. begraafplaatsen in deze gemeente, de ver koop van bloemen bij den ingang dier in richtingen en begraafplaatsen op Zondag is toegestaan: bij het Van Iterson Ziekenhuis van 12.30 tot 2 uur en van 6 tot 7 uur n.m. bij de Wijkverpleging van 3.30 tot 5 urn en van 7 tot 8 uur n.m. bjj het St. Joseph Paviljoen van 1.30 tot 3 uur en van 6 tot 7 uur mm. bij de Algemeene Begraafplaats van 9-30 uur v.m. tot 4 uur mm. by de R. K. Begraafplaats van 9.39 uur v.m. tot 4 uur njn. Hollandsche Mij. van Landbouw, afd. Gouda# Ir» T. P. Gisteravond hield de Hollandsche Maat schappij van Landbouw, afd. Gouda en Om streken in ,/Hiet Schaakbord" een goed be zochte vergadering. De voorzitter, de heer G. den Hoed wierp in zijn openingswoord een terugblik op het jaar 1338 en sprak voor 1939 de beste wenschen uit voor de gezinnen en bedrijven van de leden. Inzonderheid den heer C. Vink, hoofd van de Landbouwschool, heette spr. wel kom op deze byeenkomst. Na het lezen der notulen werd overge- 1 gaan tot de bestuursverkiezing, wegens het periodiek aftreden van de heeren A. Stuurman te Vlist, L. Erberveld te Gouda en A. (Spruit te Gouda, die allen met groo- te meerderheid van stemmen herkozen werden. J Hierna had de behandeling plaats van een circulaire van het Hoofdbestuur, om een commissie te benoemen, om de werk- geversbelangen te bespreken en te behan delen met de leden. Deze commissie, die buiten het bestuur moet staan, zal de on derhandelingen voeren met de werknemers organisaties, zoo deze zich töt een der le den zouden wenden. De circulaire wees er ten slotte op dat tegen de goed georganiseerde arbeiders, ook goed georganiseerde werkgevers moe- Bekendmaking. smettverkoop oir Zondag. Burgemeester en Wethouders brengen ter uitvoering van het bij Kouinkltjl. be sluit van 16 December 1938, no. 13, goed gekeurd raadsbesluit van 29 November 1988 tot aanvulling der verordening op de winkelsluiting voor de gemeente Gouda, ter algemeene kennia, d#t in verbond met de bezoektii<ien voor de ziekenhuizen en Uit de hierop gevoerde besprekingen bleek dat in Bergambacht on Stolwijk de arbeidersorganisaties rich reeds tot de werkgevers hebben gewend. Vervolgens werd een circnlaire van het hoofdbestuur ter kennis van de leden ge bracht betreffende „kosten politietoezicht bij het vervoer van vee, ingeval van mond en klauwzeer". Het hoofdbestuur wijkt er in dit schrijven op, dat het toezicht op het besmette vee en het vervoer daarvan, zoo wel binnen als buiten de gemeente, niet mag plaats hebben op kosten van den landbouwer. Op plaatsen waar men dit wel doet, werd aan de leden den raad gegeven zich met bezwaren daartegen tot het ge meentebestuur le wenden en wanneer geen bevredigende oplossing wordt verkregen, zich tot het hoofdbestuur te wenden, opdat dit zidh in verbinding kan Stellen met de betreffende regeeringsinstanties. De heer A. F. Kool te Stolwijk, bracht verslag uit namens de financieele commis sie. H\j had boeken en bescheiden in de beste orde bevonden. Na de pauze hield de oud-secretaris van het hoofdbestuur, de heer" Ir. T'. P. Huis-

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1939 | | pagina 3