Balans Opining i X loh. Starrenburg The Cornir DeKlelneWinst K j ANÏHRAEIET BELANGRIJK BERICHT! L. N. POLDERVAART. -v.*,;;; J van A.VINGERLING luchtvaart. Anifsmelktabl^tten Merk Tandarts DE DECKER, Tandarts H. MULLER, dubbel Burgerwoonhuis GEVESTIGD: H. MULLER, TWEEDE MEISJE, Nette Dienstbode RADIOGENOT ZONDER ZORGEN ERRES SUPERHETERODYNE „SOLO", TYPE 1939 tegen de zeer lage vergoe ding van 7S cent per week BON EEN DIENSTBODE, flink net MEISJE, NAAISTERS Zit- en aparte Slaapkamer, Dagobert tafal en een open haard LEERLINGEN Wegens sterfgeval Ter overname aangeboden Rund en V arkensslagerij Kunstschaatsen slijpen. M. T. DE GRAAF, W. A. JASPERS, 10 Korting. Accountantskantoor C.A.OLIEMANS, LEZING met Lichtbeelden „De uitvaart in vroeger eeuwen en thans", E. SUUR - Nikiiur NU KUNT U Boelekadi 106, heeft zijn VIOOLLESSEN HERVAT. Inschrijving dagelijks. motor j fissen Bekwame an aankomende MACHINE-TIKSTERS GEVRAAGD. man te 's Gravenhage een voordracht over j het onderwerp „Overnartie van de land-1 bouwcrisiamaatregelen door de landbouw- I Allereerst gaf spreker een uiteenzetting van den groei der ordeningsgedachte. daarna in de maatschappij -"vikkek! dat men niet voldoende 1 jrepèn. Be boer die by een zachte 1 r* PrÜ zen het meeste gebaat is, b. Jièt de maatschappelijke ontwikkeling' te veel. lang§_zich teen gaan. In het indus- avonden vragen, die ieder in dezen't\jd zoo zeer bezig houden, ter sprake te brengen. Zoeken willen we, addus het bestuur, nair een uitnemender weg, dan dien men "hiér beneden kan vinden. <(De dingen die bene den zy'A" voldoen niet. Wijzen mogen- we elkander op het oude Bijbelwoord, dat fonkelnieuw ons tegenstraalt: „Zoo zoekt' de dingen, die hoven zijn, waar Christus is". Ons doel is dus ook langs dezen wegGode de eerte geven en aan de velen, d'e Prettig, Vertrouwd en Vakkundig wordt U VERHUISD door Lage Prijzen. Volle Garantie. Brandvrije Bergplaatsen. TURFMARKT 1, Tel. 2534, Goiida. Beleefd Aanbevelend, tfiélevén bleek de kapitafisf sterker te iti'i nu ln groote smart tan levari vervolgen t. d» de arbeiders, zoodat voor de jaattten «raw, dat er vrede js door het Bloed des schandalige toestanden ontstonden. Groote bruises. Elkeen is bartelyk welkom (lenkersJrokken zich dit lot aan. en kwa- men tot.de conclusie, dat de arbeiders zich moesten organiseéren. Zy hebben dit ge daan en dopr. een enorme stryd gëWonijen. Spr. ..zette hierna uiteen dat het indus- trieele Ioonpeij jn Nederland na 19£9 met 16 is gedaald, maar de kostenvan jhet levensonderhoud zyn nog veel meer ge daald. De - vryfe concurrentie is op een zeer breed terrein vaarwel gezegd. Deze toe stand ia naar spreker's meening zoowel nationaal als internationaal bly vend.De boer is echter overal buiten gebleven. De landen hebben de grenzen gesloten en als een exporteerend land moeten wy in een lange reeks van jaren niet op e tering van den toestand rekenen. I: verband wees spr. er op, dat op den duur producten van Hollandschen bodem gevaar Jootfep van de burtenlandsch© markt té worden verdrongen. Voor een consolidatie en verbetering van ns hpöryfsleven huldigen de Nederiauds^he régeerihg eh practisch alle politièke par- -iijèn de ordeningsgedachte. Een dezer maatregelen zyn - de vesti gingswetten voor de middenstandsbedry- Vrijz. Protestantsche Groep. 1 Vertooning V.P.R.O. film. De- Naar wy" vernemen zal de V.P.R.O. dit 1 (Vryz. Prot. Radio Omroep) op 16 Januari in de Rem. Kerk aan de Keizerstraat een avond houden, waar als sprekers zullen optreden Ds. J. J. Thomson van Baarn en Mej. Mr. M. A. Klomp. De bekende V.P. R.O. film zal worden vertöönd en Voorts wordt de. avond opgeluisterd door eenige f zangnummers van het Vryz. Herv. kerk- koor onder leiding van den heer W, de 1 Pftun. De heer Huisman wees er vervolgens op dat diet noodzakelijk is, dat dp boerenstand ook yvert voor de ordeningsgedachte. Niet zoozeer omdat men het er mee eens is, maar omdat het noodzakelijk is, om niet l geheel in het gedrang te komen. De re geering wil de crisismaatregelen' aan de landbouworganisaties overdragen. Wy moeten trachten, zoo vervolgde spr., dat de crisismaatregelen worden omgezet in ordeningsmaatregelen. Hoewel geen orde ning denkbaar ïs? zonder feenigen dwang, zullen wy moeten pogen onze vrytheid zoo vel mogelijk te behouden. Betreffende de overname van de maat regelen kwam de heer Huisman, tot het besluit dat de ervaring heeft geleerd dat de producent de medezeggenschap over het product moet blyveri behouden tot pan de export toe, opdat door groote wiöst- nómingéft dooi- tusschenpérsonen de export niét wordt gehandicapt. Pp deze rede volgde een gedachtenwis- De nieuwe secretaris, de heer ir. J. Vet Vit den Haag, gaf daarna eeh, gezien het. late uur, korte uiteenzetting van de^ stap-' 4*n.dié het^o®Mbe»tuui?vg«d,llui. :tleeft xby de bevoegde instanties over de lage yÉr- kensprijzèn. De voorzitter, dè heer G'.: -sloot met een woord vah dank 3;brs deze vergadering. 1 Nederlandsche Meisjes Clubs. Oprichting streepjeagroep. Te dezer stede zal opgericht worden een streepjesgroep voor meisjes van 9—11 jaar;" De Driehoekgroep, meisjes van 11'16 jaar, bestaat reeds eenige jaren en breidt zich gestadig uit, zoodat behoefte gevoeld werd een stteepjesgroep op te richten voor jon gere meisjes. U kent misschien allen de driehoekmeisjes in him bekende groene uniform met witte kraagjes. In Nederland zyn i 4500 leden. De N.M.C. is een Christelijke vereeni- ging, welke,tot doel heeft: de meisjes U helpen haar verstand te ontwikkelen om het tot epr en in liefde tot- den naaste te ge bruiken. Evenals de driehoékmeisjes werken ook- de streepjes aan de gestelde eischep, die hun in spelvorm en „verhaaltrant 'geleerd worden., .r Ouders, dié. iets!vöotr dit werk gevóélen voor hun dochtertjes van 911 jaar kpriner-"" afch ^opgeven"1 Zaterdag' 7 Januari 1939 Van 22% uur in het clublokaal GotiWe1 132. 'Üfroèp vian 2%—*4 uur.- Voor drtehoekmqis- opgave MwBdag 9f Januari 1939 (8%^ uur. Groep van 6%8% uur, Gouye J.3?- *V" Scjiouwbiirg-Bloscoop. „Sneeuwwitje". Een uitverkochte voorstelling! Usco-toèristen. Thalia-Theater. De hoofdschotel van het programma in Thalia-Theater vormt de film „IJsco-Toe risten", met in de hoofdrollen de twee ko ningen van de lach Stan Laurel en Oliver Hardy. Dit tweetal leunt in Zwitserland met een nieuwe vinding op het gebied van mui zenvallen." Hoewel hun demonstratie vol komen mislukt, Vordt hun vinding toch ge kocht. Zy worden echter met waardeloos bankpapier betaald. Zy voelen zich ryk, doch hun waan wordt wreed verstoord ah ze hun „hotelrekening raoeten voldoen. Het gevolg Js dat zy hun verteeringen met wer ken' moetén betalen. De avonturen en ver wikkelingen die daar.het gevolg van zyn, zijn oerkomisch, ze doen den toeschouwer aanhoudend schateren. De fraaie omgeving, het berghotel met de operette-achtige wijze van bediening eW de aardige kleeding ma ken deze uitermate- vroolyke film bovendien tot een lust voor het oog. Het is in zijn soort een-der allerbésten. Het by program ma is buitengewoon uitgebreid jen va- rieerend; naast het Wereld- en Hollandsch nieuws van Polygoon brengt het een ieuke Looney Tunes- teekenfilm „Porky in de Olie", een uitermate aardige film „Rufe Davids in geluidseffecten", een prachtige kleurenfilm- van het moderne Tokio, een komisch Our Gang filnppje en een niet min der aardigegekleurde teekenfilm „Happy Harmonies", Thalia biedt deze "week een programma dat buitengewoon afwisselend is én Waarvati de ohderdeelen ieder voor zich van pfjma kwaliteit zijn. Wie zich kos telijk wil amuseeren ga naar Thalia. Vóór dë filffl ,,"De drie khmeraden", die volgende week in dit theater zal draaien, blykt reeds pp-gyoote belangstelling te be staap; verscheidene plaatsen zijn er al voor besproken, wie zich niet teleurgesteld wil zien ïlóude daar tekening mee. De film *®rie. rkamer&den" is het laat ste deel vap de triologie van Erich Maria Remarque, "dér twee andere films waren „Van het Westelijk front geen nieuws" en „De weg' ^rug". Evenals de beide andere is de-,;Drie kdmeraden" een film zoo men- schelyk, zoo di®P. minder! nog in wpt zij zegt dan jn wat zij verzwijgt en daa.rdoor aanduidt. Daarom is deze film niet alleen de film naat het boek van Erich M. Re marque, hét is evenzeer een werk, een ge tuigenis van den mensch-onder-menschen, die Prank Porzage, de regïsseilr van dit meesterwerk,-Is. Voor de drie kameraden heeft hy een drietal filmacteurs gekozen, die,reeds groote bekendheid hebben verkre gen. Het Éyn Robert Taylor, Pranchot Tone en Robert Young, daarnaast, qpeelt Margaret PulTavan de rol van het jonge meisje die te vroeg uit het'leven ging, maar die zooveel Waèhte te Zifn voor de .drie jojigë /mannen die.flit den yreeselijken oorlog te- Jni«fee.erie34.^l j»et„leyeh^ pm een bestgan te zoeken. als een voortreffelijk acrobaat waardeert. Men krygt bovendien een paar uitstekende I circusnummer te zien. DeZe Jod iJiuwu- film is er ongetwijfeld een van het goede soort, een luchtig en vlot vermaak. Een journaal completeert het amusante programma, dat gisteravond groote belang stelling trok. 1 j Zondagochtend wordt vertoond „Onder1 de bruggen van New-Vork''. Ovens in Spaardersbad oververhit l Ten gevolge van een storing in de wa tercirculatie hebben bij het proefstoken in het Spaardersbad Gouda de twee ovens, welke het zwemwater op tempe- ratuur brengen en voor toevoer van war me lucht in het bad zorgen, een veel te groote hitte bereikt. Toen de waker des v ochtends omstreeks 6 uur zijn gebruike- lijken rondgang door de inrichting maak- te, was nog niets te bespeuren. Later, omstreeks 7 uur, vond iemand van het personeel de ovens bovenmatig heet. Zoo spoedig mogelijk werd het vuur uit de stookruimten gehaald, waardoor verder gevaar werd voorkomen. Bij het ingestelde onderzoek bleek, dat enkele onderdeelen van de ovens waren beschadigd; deze zullen door nieuwe worden vervangen, waarmede enkele l dagen zullen zijn gemoeid. De officieele I opening van het bad kan op 14 Januari a.s. worden gehandhaafd. Van het springen van een ketel in het Spaardersbad is geen sprake. Coöperatieve Begrafenisonderneming j „Rotterdam". De Algemeehe Coöperatieve Begrafe- I nisveréeniglng „Rotterdam" zal, tenein de aan het doel van de organisatie meer bekendheid te geven en de juiste betee- kenis daarvan in het licht te stellen, een lezing ynet lichtbeelden doen houden door den heer D. Gabel van het Centraal Genootschap van Coop. Vereenigingen voor Lijkbezorging te Amsterdam, over het onderwerp ,,De uitvaart in vroegere eeuwen en thans", op Donderdag 12 Jan., des avonds te 8 uur, In 't gebouw Réuniê aan de Oosthaven alhier. Tot een beperkt aantal zijn toegangs- bewijzen gratis verkrijgbaar bij den heer F. C. A. Laugeman, Zoutmanstraat 60 alhier Weer op de schaats. IJsbaan te Stolwykersluis geopend. Door de vorst van de laatste dagen is de ijsbaan te Stolwykersluis weer toegevro- J ren- Gisteravond fs de baan voor het pu- j bliek opengesteld, zoodat men opnieuw in de gelegenheid ie de tfeers „„der te hinden, j A.y.R.O.'s Bonte Trein-nieuws. i De secretaris vap, het A.VJt.0. Actie- comité Gouda verzoekt ons te melden dat op 17 Januari a.s. dé Dinsdagavondtrein uit Gouda naar Hilversum zal vertrekken te 18.25, aankomst Hilversum .19.09; ver trek uit Hilversum 2348, terug in Gouda Luchtbescherming»- en vei ringsoefening op Donder^ 19 Januari. In verband met een op Dondert avond 19 Januari a.s. te houden hS beschermings- en verdulsterlngsoefaw» in de provincie Zuid-Hofland, welkelïïl den Burgemeester van Göuda door del van een openbare bektiuto«UEtn|*. algemeen© kennis wordte gebraiht H dién avond te houden oefening jp j doven en afschermen van de verliep zal 'n strenge controle worden gehow op de voorkoming van lichtuitstrn uit huizen en andere gebouwen, getj merten, vaartuigen en woonschuiten en moet, in verband hiermede er t gezorgd gorden, dat die avond van tot 10.30 uuf: le. alle aan een pand aanwezige in tenverlichting (incl. portiek- of trappt huisverlichting en reclameverlichtii gedoofd is en blijft; 2e. elke lichtuitstraling vanuit pand of pandgedeelte, evenals uit vu tuigen en woonschepen wordt voort men; 3e. in alle gebouwen, huizen, schun zich op den openbaren weg bevindea benzinepompen of andere verlichte stallaties enz., het uitstralen van licht i de zichtbaarheid van vensters (ook de achter- en aan de bovenzijde) tegengegaan. In dit verband verdient het aam** ling gordijnen, blinden, rolluiken, zieön e.d. te sluiten en ook di af te dekken. Van rij- en voertuigen, welk© avond tusschen 8.30 en 10.30 op bevinden, moet de inwendige en uitia dige verlichting zoodanig zijn afgedé dat niet meer dan de hoogst noodzali lijke directe omgeving wordt beschea terwijl berijders of geleiders van rijwl len bakfietsen inbegrepen) verplld zijn d© daarop aangebrachte verlichtli geheel te dooven. Het gebruik van verlichte richttngaa wijzers is mede verboden. t Ook vuur ontsteken of het hebben vi een brandende lantaarn of ander lich gevend voorwerp is verboden. Dit zal het verkeer op straat vi sprekend gevaarlijk maken. Terpeer de openbare verlichting gedurende d tijdsverloop beperkt zal zijn tot ee: richtlampem voor het gaande hou van het hoognoodige verkeer Motorrijtuigen mogen niet sneller den dan 15 K M, rijwielen en bakfiet» maximaal 7 K.M., andere rij- en voe tuigen stapvoets Het geven van waarschuw!ngssign: SPORT EN WEDSTRIJDEN. st aam** ik© mik Eindelijk is dan „Sneeuwwitje" naar Bazar Neutrale Vcreeniging Gc^ida gekomen Maanden, lang heeft de Kindeiwoeding. "j ramo ofis reeds op; allerlei wijsjes uit Vele attracties.deze film vergast, de bioscoopdirectie pé secretarie van de Neutrale Kinder- ■voeddng deelt mede, dat. de datum oor-, spronkelyk gesteld op 19, 20 en 21 Januari .van de te houden bazar, moesten vervallen omdat op 19 Janjiari de luchtbeschermings- avond wordt gehouden. De datums zyn thans vastgesteld op 26, 27 en 28 Januari. De „voorbereidingen voor jde„b»zar wor den reeds getroffen. Ér "zyn heel wat ge schenken binnengekomen, maar men pan Jiog heel wat gebruiken. Vpór attracties wordt gezorgd. De fir ma de Wed. van Nelle komt met haar kof fie- en theestand By deze stand zal een rustig zitje worden ingericht, waar tevens een. hand aanwezig zal zyn, Ty©a bynds /egden reeds hun medewerking toe. Mpt een derde is men nog in onderhandeling- Er zal een rad Van avontuur zyn, sjoel bak, trekspel en andere spelen, voorts een Joopende grabbelton. Des avonds «al er in een aangrenzende zaal een filmvoorstel ling gegeven worden. Deze film zal al het 'werk van dé kindervoeding weergeven, pe film, die meer dan 80 meter langs is, is ervaardigd door de fotohandel van- d1 f<? Daems, Zeugestraat. Krontjongband „Wolanda". ■Men verzoekt ons méde te deelen, d«t alhier is opgericht een Krontjongbartd „Wolanda", samengesteld door oud-le^en Van "het Maridblinegezelschap „Musica". De band bestaat uit Inwerkende leden. Het geheel zal staan onder leiding van Wim Versdhut, als tweede leider A. Verkaik. De repefities worden gehouden in de boven zaal van het gebouw der Postduivenver- heeft reeds geruimen tijd reclame voor deze film gemaakt en reeds ©erder, dan1 wij haddem gedacht wordt 2ij 'ih. onze stad vertoond: Het is vaak zoo. dat als de J verwachtingen- hoog geSpariiién Zijn, dé r uiteindelijke teleurstelling niet ontbreekt. 'Menigeen heeft zich voor gisteren wel eens afgevraagdZou „Sneeuwwitje" ook niet tegenvallen? Wij betwijfelen of er iemand in' de geheel uitverkochte Schouwburgzaal was, die niet van deze I twijfel is /genezen en die niet volledig heeft 'genoten van Walt Disney's mees terstuk. Want dat is deze rolprent zonder eenige overdrijving. .Voortreffelijk getee- i kend en gekleurd, met .goed volgehouden karakteriseering. der onderscheidene per sonen öoms wél eens iets te' snel in de wisseling dei- gebeurtenissen. Voor .men het weet is het elf uur geworden en is de/geheele lange film reeds voorbij. •De meenihg van het publipk, dat giste ren de voorstelling bijwoonde w©s onver deeld zeer gunstig; men was vol bewon- voor het product van zoovele niet op den rijweg begeven. Van overheidswege word geen enkele aansprakelijk v/h S.D.SOONeCo KOLEN HANDEL Dat. deze film>veel belangstellenden zal trekken staat vast. Immers, de smaak ontwikkeling yan het bioscoop-bezpekend publiek .vraagt naar het schoone en, niet alléén naar. het sensatfoneele en gelukkig de 'méïischheid nog piet zoo verdor ven, als er wel eens al. te vaak beweerd wordt, fwanneer zij nog zulk een oprecht genoegen kan scheppen in het prachtig k weergegeven eenvoudige kindersprookje. Hèt heeft geen1 zin over deze veel be sproken film verder uit te weiden; men ga er heen! Het voorprogramma bevatte de gebrui- eeniigng „De Reisduif'", -Vondel&traat 65, I lelijke .journaals, en eenige kleine füm- dqg Woenodagavond» van 8—10 uur. Het waaronder er echter een was. die doel ygp da band is. belangeloos medewer-'l ons slechts matig kon bevallen. Iqng.te.verleeoen bij liefdadigheidsuitvoe- Pe voorstelling werd bijgewoond door i-i-ngen. J i f den burgemeester en mevrouw James— Hat bestadr is als volgt samengesteld: Vatt der Hoop- 1 W. Verschut, vporz., J, Schouten, secrets- I -- - „Vadem eeréwoord" Morgenochtend wo rdt nog eens vertborcl „Vaders eerewoord", een Paramount film met de filmacteur Cary Cooper. Carols Lombard "en Shirley Temple,* De film is ger maakt riaar een roman van Jack Kerkland en Melv&lle: Raker en herhaalt van Jerry en Toni, twee avonturiers die er door een klein ris, Nooth. van Goorstraat 36; P. Verkaik, pènningm." Vrye Evangelisatie-Samenkomsten. Men schrijft ons: Donderdag 12 Jan. des avonds om 8 uur hoopt >d© Vrye Evangelische Gemeente Zeugestraat 38, haar eerste 14-daags"he Kvangelis^tie-samenkomst te houden, met j meisje toe gebracht worden hun misdadig als onderwerp „De Veilige Schuilplaats". 1 leven vaarwel te zeggen. Dat Shirley Temt De stoffelijke, maar ook de (geestelijke, j plö oéh alléi-liefstePehbfé is, die haar va- */ïiqo4 is groot. Tot .een nieuwe geestelijke j der telkens weer aan zijn eerewoord her- orfëritèering worden allen opgeroepen. j innert, ïs duidelijk. De film had by de eer- Het bestuur stelt zich voor op bedoelde I ste ver toonié g hier" reedjs heel veel succes. Reünie- Bioscoop. Devkoning em het revuemeisje. v Van reyyeipaiaje tot koningin is een im- .poneerende stap, maar van revuemeisje ge lijk tot ex-koningin, dat is heeelmaal een andgrnen^n|:-| ^Joan Blondell maakt het mede in de geestige film „De koning en hpt revue-meisje" en daarin heeft zij een waar- digen tegenspeler in den Franschen acteur Fernand Gravet, die den jongen ex-koning j^itbeeldt, die' thans in Parys woont. De koning ziet den dag voor den nacht aan e" feite.lyk doet.: hyr. niet y©el aqders dan sla pen en naar' hét'theater gaan, waar hy overigens alle moppen al kent, die'hij thuis -met cognas wegspoelt. En dan komt er het meisje en dan kan men het al raden, de koning gaat een man worden en hij doet niet" meer van die dolle dingen, tenminste niet van die tare doll© dingen, want er zijn «ög" altijd prachtige belevenissen, al is het alleen maar het kluchtige gebeuren van het diner in het goedkoope restaurant. liet revue*me»èke,fdat in den arm genomen is om den koning weer op het goede pad te helpen, raakt bü deze bezigheid haar hart kwyfc. Nu is de patiënt beter en nu is do Sokter ziek, yejzucht zij, maar 't wordt toch een bly slot, nadat eerst evenwel eer grappige geschiedenis met een pseudo-ver loofde is geliqhldeercf. Een gezellige- en ge- noegelijke rolprent, waarin ook Edward Everett .Hortoij een uitstekende rol speelt Schetterende fanfares en marschen klin ken in het tweede hoofdnurdtner „Circus clown", welken clown de komiek Jop E. Brown uitbeeldt en ten tooneel6 voert. Na tuurlijk is Joe Brown weer de hoofdfiguur van een reeks van dwaze avonturen, waarbij men hem niet alleen als een vaar dig'komiek in rijn apart genre, maar tevens Tegen afstempeling van (het luistervin- kendiploma 2e helft 1988 of le helft 1939 zjjn spoorkaartjes verkrijgbaar op Woens dag 11 Januari a*s., des avonds van 7 tot 9 uqr in de Sociëteit „Ons Genoegen". Vereeniging vah Vrijz. N«d. Hervormden. Nieuw bestuur gekozen. De afdeeling Gouda van de Vereeniging van Vrijzinnig Ned, Hervormden heeft gis teravond iit „Ter Gouw" een ledenvergade- j ring gehouden. Het voornaamste punt was de bestuursverkiezing, daar het bestuur in i zijn geheel was afgetreden. In het nieuwe bestuur zijn gekozen d* I heeren C. van Krimpen, voorzitter, A. J. Bakker, secretaris, A. R. Smit, penning- meester, G. D. He.y, vice-voorzitter, mevr. F. Vta VHét-v. 4. Heuve,, mevr. v. d.' Vlist-Keyzer en de heer H. van Deest. 35-jarig bestaan. Op Zondag 15 Januari herdenkt de Alge- ineene R.K. Propagandaclub en op Zondag 6 Februari de R.K. Tooneelvereeniging T.A Gouwe bij de Wachtelstraat, Haven: toor en Jan Kattenbrug. Nakoming der voorschriften nr plicht. De Burgemeester vestigt er de aas dacht op dat ieder verplicht is zich Ij gedragen naar de algemeene niet nakoming van deze voorschrift Nederlandsche VereenlgiKR voor r wórdt gestraft met gevangenisstraf Natuurgeneeswijze afd. Gouda. Men schrijft ons: De belangstelling voor de natuurlijke laef- en geneeswijze neemt steeds toe. De bedoeling der natuurlijke leefwijze is ziek ten te voorkomen. Wacht daarom niet oo lang, maar neemt nu, nu U nog gezond is kennis van deze leefwijze. Dit.kunt U doen door onze propaganda-avond te bezoeken op Woensdag 11 Januari a.s. 's avonds 8.15 ir de RéunleDan zal Dr. J. G. Menken uit Amersfoort U iets over deze dingen ver tellen. De toegang is gratis. Burgerlijke htand. GEBOREN: 4 Jan.: Hendrik, z. van H. allen tijde een Woning tegen den wil vi ten hoogste twee Jaren of geldboete v ten hoogste duizend gulden. Hij dan wienè schuld te wijten fe; d deze voorschriften worden overtreden o niet nagekomen, wordt gestraft mettfi'* vangenisstraf van ten hoogste i of geldboete van ten hoogste i gulden. De ambtenaren van rijks- tepolitie, naar wier oordeel feit pleegt, waardoor het wehïlagea de oefening zijn bevoegd na aanmaning op ko«t< van den overtreder de nóodige maatt gelen te treffen of te doen treffen. I zijn in dat geval bevoegd zoonoodlf Sipsma en M. F. Verblaauw, Dr. Leijd?- straat 3. Mathijs, z. van C. de Wit en M. Spies, P. C. Bothstraat 55. -** Joharna Cornelia, d. van W. Verwey en W. Kruys- wyk, Mosstraat 1. Johannes Hendricus Maria, z. van C. C. Wiezer en J. M. A. van den Nieuwendyk, Karekietstraat 33. 5 Jan.: Louise Annie, d. van J. Krom en W. M. Slingerland, Bothastraat 1. ONDERTROUWD: 5 Jan.: J. Teekens ert G. de Brij. J. M. Neef en N. J. Riet-eld S. G. van den Eng enH. M. de Ridder. Geneeskundige dienst op Zondag. Vanaf Zaterdagmiddag 3 uur tot Zon dagavond 12 uur vervoege men zich bij afwezigheid van den huisarts bij de dok toren: Dr. A. Beek, L. Tiendeweg 54, Telef. 3181 en P. de Boer, arte, Gouwe, Telef 2273. J .«trf A pothekerfcdienM. Van Zaterdag tot en met volgende week den bewoner te betreden Vrijdag zal de avond-, nacht- en Zo dagsdlenst worden waargenomen doorflT apotheek Teepe, Gouwe 13fc Telef. 33S. AGENDA. Schouwburg-Bioscoop: Sneeuwwitje zeven dwergen. 7<ondag 10^0 uur: Vader's Woensdag 2 uur matinee: Sn» en de zeven dwergen. Réunie-Bioecoop: De koning en het meisje en Circusclown. Zondag IOjSO uur: Onder de brugg* New-York. Woensdag 2 Uur niki' Circusclown. nefollqa® Thalia-Theateri. Usco-téeriri* t Tir matinee:) iJéco-ió^ra^/1"1 T.m. 7 Jan. 8.15 uur Luthersche kerk. hedssamenkomst, week der gebeden. 10 Jan., 2.30 uur. Kamer van K» Vergadering der Kamer. Alle voetbalwedstrijden voor Zondag afgelast. Naar wil vernemen, heeft de K.N.V.B. afle wedstrijden voor morgen afgelast^ ""TÊUWUFlsci WEERBHMCBT. ,0Ob r-bimm -WWV van heden. Verwitihtihg voor het geheele land: 'Misëtiti%wal(ke,' aan de kust later weer tot matig toenemende Westelijke tot Zui delijke wind, aanvankelyk helder tot licht Sk later I. W "estea weer toene bewolking, droog weer, hchte tot matige vorst in den morgen, overdag doon Algemeene voomitrichten: Wmd u.t Zuidelijke riobtingen, toenemende bewol king later weer kans op s»muw of regen. Waarschuwingen voor het verkeer: Gladde wegen in het geheel land. UIT DEN OMTREK. enkele held aanvaard voor scha<% welke voortvloeit uit het zlc| gedur.ende dat tij ds v*er 1 oop\ buitenshuis begeven of be vil den. Nog afzonderlijke rereir voor i scheepvaart. Onverminderd de algemeen geld gedragsregels zijn voor de scheepva bij afzonderlijke beschikking algeme gedragsregels vastgesteld, welke op paalde aanplakborden zijn bekend g# maakt Deze algemeene gedragsregels betref' fen: a. de verlichting van vaartuigen é- andere drijvende objecten; b. de beperking van het scheepvaart verkeer, inclusief het zeilen; c. de terreinverlichting bij sluizen bruggen; d. het laten drijven en het anker De bovenbedoelde aanplakborden vinden zich op de volgende plaatsen:] Raadhuis, Julianasluls, Waaierslu HAASTRECHT. Naar het ziekenhuis. Door de natte sneeuw had zich op den Provincialen weg een glad, glibberig laagje gevormd, dat voor autobestuurders groote rijkunst vroeg, vooral bij het pas- seeren. De luxe auto van den heer Reims uit Nieuwerkerk a. d. IJssel en de vracht auto van een expeditiefirma uit Benne- kom kwamen echter met elkaar in bote sing. Daarbij heeft de heer R. vermoe delijk een paar ribben gebrokfen. Hij is ter verpleging naar het Van Iterson Zie kenhuis te Gouda vervoerd. De andere inzittenden kwamen ex met snijwonden door glasscherven af. De auto's werden nogal gehavend. Luchtbescherming. Op uitnoodlglng van de burgemeesters van Haastrecht, Stolwijk en Gouderak zijn de bewoners van de buurtschap Stolwijkersluis opgeroepen tot een ver gadering op Dinsdag 10 Januari a.s. n.m. 7.30 uur, in café „De Spil", waarin de heer J. Kooiman, oud-burgemeester van Bergambacht en Ammerstol inlichting zal geven over de organisatie van den luchtbeschermingsdienst welke voor Stol wijkersluis afzonderlijk wordt ingesteld. Postdienst. De postbus, welke aan de pul van het oude Raadhuis was bevestigd, en deze volgens deskundigen ontsierde, is thans overgebracht naar den gevel van het perceel, bewoond door W. A. Uittenbo- gaard aan de Hoogstraat. Wetenschappelijke lezing. Donderdag 12 Januari a.s. zal de be kende natuurkundige J. P. Strijbos in de bovenzaal van het café „Huis den Hoek" een lezing houden, toegelicht met foto'© en lichtbeelden. D. P. Teenstra. t Op 62-Jarigen leeftijd is overleden de heer D. P. Teenstra, burgemeester van Wildervank, die in 1904 secretaris Is ge weest van Haastrecht en Vlist, en spoe dig werd benoemd tot burgemeester van Aéuard. GEMENGD NIEUWS. tachtigjarige vrouw te Utrecht vermoord. Gasmeteropnemer doet gruwelijke ontdekking. Gistermorgen om 11 uur kreeg een meteropnemer van het Utrechtsche ge meentelijke gasbedrijf geen gehoor aan het perceel Joh. Camphuysstraat 61 in de Domstad, bewoond door de 80-jarige mej. E. Gippink, in Utrecht beter bekend als „Eieren-Bet". De meteropnemer ging het huls binnen door de openstaande voordeur en vond de kamers in de grootste wanorde. Laden en kasten waren overhoop ge haald en de inhoud lag over den grond verspreid. Mej. G. werd met gebonden handen dood ln haar bed gevonden. Van de(n) dader(s) geen spoor. Onmiddellijk werd de politie gewaar schuwd, doch tot nu toe heeft men geen enkel spoor van de(n) dader (s) gevon den. Volgens mededeelingen der omwonen den, zat de vermoorde vrouw „er warm pjes bij". Men heeft echter nog niet kunnen, vaststellen of er geld wordt vermist. Nader vernemen wij nog, dat de be jaarde vrouw alleen het p<*ceel m de Johannes Camphuysstraat bewoonde Met eieren leurend langs de huizen ver diende zij haar kostje Het lijk Is in beslag genomen. Een andere werkwijze bij de ©leiding tot vlieger, et nu slechts één, thans meer instructeurs. 1 Ter voorziening in de leemte, ontstaan door het overlijden van den vliegtuig bestuurder der K.L.M., Van der Sijde, die belast was met het geven van instructies aan in opleiding zijnde verkeersvliegers en aan de leerlingen van de Rijksoplei- atog van verkeersvliegers, is tijdelijk met net geven van instructie belast de gezag voerder der K.L.M. de heer K. Parmen- Inmiddels zal echter een geheele ver andering worden gebracht in het tot nog tee gevolgde systeem, waarbij ln hoofd zaak één vliegtulgbestuurder met de op leiding werd belast. Verschillende vllegtuigbestuurders, die de daarvoor noodlge eigenschappen be- ziten, zullen bekwaamd worden in het gewen vagi les. zoowel aan leerlingen van de R^sopleiding als aan jonge ver- keerspiloten. z^^l tu®chen de perioden, waar- .Welding geven, normaal als vlieg tuigbestuurder hun lijndiensten blijven verrichten. Binnenkort zal men daardoor over een zestal instructeurs beschikken, welk aantal zoo noodig vierder kan wor- den uitgebreid. Het middel tegen Hoest, Verkoudheid en Griep PRRDIKBK (JRTHN. Zondag 8 Januari. GOUDA. Remonstr. Kerk, 10% u. v.m. Da. J. Nfen- hui«. St. Janskerk, 6 u. n.m. Ds. M. C. J. Visrer, Jeugddienst. Luthersche Kerk, 10 u. v.m. Ds. J. J. Simon. Oud-Katholieke Kerk, 10% u. v.m. en 6 u- n.m. Past. J. A. Roeseling. Kleine Kerk, Peperstraat 128, 10% u. v.m. Ds. Mr. H. van Ewyck, Ned. Herv. pred. te Terwolde. Geref. Kerk, Turfmarkt, 10 u. v.m. en 5% u. n.m. Ds. J. P. C. ten Brink. Geref. Gemeente, Stationslaan, 10 u. v.m. en 5% u. n.m. Ds. A. de Blois. Chr. Geref. Gemeentee Gouwe, 10 u. v.m. en 5% uur n.m. Leesdiensten. Oud-Geref. Gemeente, 10 u. v.m., 3 u. en 5% u. n.m. Ds. Joh. v. Weizen. Vrye Evangelische Gemeente, 10 u. v.m. en 6 u. n.m. Ds. H. C. Leep. Donderdag 12 Jan. 8 u. n.m. Opwekkings samenkomst met zangkoor, Ver. Calvyn, Turfmarkt, 5% u. n.m. De heer J. Vpoegindewey van Middelharnis. Woensdag 18 Jan. 7% u. n.m. Ds. P. Zandt van Delft. BERKENWOUDE. Ned. Herv. Kerk, 7 u. n.m. Ds. B. J. Kanis. BOSKOOP. Ned. Herv. Kerk, 10 u. v.m. en 6 u. n.m. Dr. D. Jacobs. Remonstr. Kerk, 10 u. v.m. Ds. N. v. Gel der van Eindhoven. GOUDERAK Ned. Herv. Kerk, 9% u. vJn. De heer Sinke, cand. te Delft. 2 u. n.m. Ds. W. de Voogd v. d. Stra&ten. 6% u. n.m. De heer Sinke. HAASTRECHT. Ned. H©rv. Kerk, 10 u. v.m. Ds. W. de Voogd v. d. Straaten. Geref. Kerk, 9% u. v.m. en 6% u. n.m. Ds. J. F. W. Erdman. MOORDRECHT. Ned. Herv. Kerk, 10 u. v.m. Dt. M. C. van Mourik Broekman. STOLWIJK. Ned. Herv. Kerk, 10 u. v.m. Ds. B. J. Kanis. Evangelisatiegebouw, 9% u. v.m. en 6% u. n.m. Ds. Mulder van Veenendaal. ADVERTENTIES. De Heer en Mevrouw J. KROM—SLINGERLAND geven hiermede kennda van de geboorte van hun Dochter LOUISE ANNIE. QOUDA, 5 Januari 1939. Bothastraat 1. Dr. ARNOLD BEEK betuigt onder wederkeerigen heil- wenach ztijn dank voor de getukwen- schen ontvangen bij de intrede van 1939. M. S. KOSTER, Oogarts, bedankt niet wederkeerige heilwen- schen voor de bij de jaarwisseling ondervonden belangstlling. Met hartelijken dank en weder- keerigen heilwensch. Tandarts BICKNESE. H. REEDIJK, Arts, betuigt met wedenkeerisgen heil wensch zijn hiartelij'ken dank voor de belangstelling bij de jaarwisseling. Met wederkeerigen heiliwensch, be tuigt ondergeteekende zjjn harte- lijken dank voor de vele blijken van belangstelling bi) de jaarwisseling. Ph. M. NYST, Chirurg en Vrouwenarts. Gouda, 7 Januari 1939. Met wederkeerigen heilwensch en hartelijken dank. C. VAN ELK, Arts. Met hartelijken dank en weder keerigen heilwensch voor 1939. J. KROONDIJK N. TOM, Arts, i betuigt met wederkeerigen gehik- wensch rijn hartelijken dank voor de ondervonden belangstelling op 1 Januari. BLEEKERSSINGEL 23 - GOUDA geeft hierbij kennis dat hij zijn prac- tijk heeft OVERGEDRAGEN'aan die aan bovenvermeld adres de prac- tijk voortzet. GOUDA, Januari 1939. J. A. M. DE DECKER. De Heer en Mevrouw SCHOTMAN-v. d. WIJNGAARD betuigen met wederkeerigen heil wensch hun dank voor de belangstel ling bij de jaarwisseling ondervonden. Gouda, 6 Januari 1939. TE HUUR nog te bouwen a. A Achterwillens, f 4.— a 4.50 p. w. Tevens HUIS te koop gevraagd te Gouda onder- en bovenwoning. Brieven no. 28 Bureau Markt 31. Gouda. Tandarts, BLEEKERSSINGEL 23 - GOUDA Telef. 2383. Mevr. VAN WOERDEN, Crabeth- straat 2, VRAAGT een flink leeftijd niet beneden 16 jaar, P.O. GEVRAAGD. FLUWEELENSINGEL 90. Wij stellen de mogelijkheid open, dat U de beschikking krijgt over fio schit^prendp (zie afbeelding) Dit elite-systeem biedt U ae volgend - voordeelen Het genot zonder zorgen van een der beste Radio-ontvangers. De zekerheid het prachtapparaat na verloop van tijd eigendom te krijgen. Gedurende den huurtijd geen kosten voo'" onderhoud, lampen enz. 'En dat tegen een huur per week, ongeveer gelijk aan die, wat de betaling p. w. aan een radio-centrale is- met lage entréekostan. En een eigen teestel, dit ERRES juweeltje, stelt U in staat de geheele wereld te beluisteren, o.a. kunt U beluisteren visscheru- sohepen, reddingbooten, Amateurs, Luchtbeschermingsdienst enz. Oude toest. worden ingeruild VRAAGT NU DIRECT nadere inlichtingen over ons ELITE SYSTEEM. Aan N.V. HEES A Co., Gouda, Kleiweg 54. Zendt n:\j per omg. Uil. betr. radio-apparaten, muziekinstrumenten. NAAM: ADRiES: Kan in open enveloppe m. 1% e. z- verzonden worden. Mevrouw VAN HOORN, Nieuwe Park 2, VRAAGT met 1 Februari niet beneden 18 jaar. Aanmelden Zaterdagavond tus schen 7 en 8 uur. GEVRAAGD in gezin vap 2 per sonen een voor dag en nacht. Zich aan te melden BLEEKERS SINGEL 51. GEVRAAGD op Atelier van Be- drijfskleeding, nette aankomende tegen garantieloon. Tevens nette Leerlingen ter opleiding (14 jaar). D. TRIJBITS, Kipstraat 24, R'dam. DAME zoekt tegen 1 Februari a.s. een gemeubileerde liefst met stroomend water, met vol ledig pension. Br. onder no. 53 Bur. Goudsche Courant, Markt 31. TE KOOP AANGEBODEN een A. RAVENHORST, Voorkade 40, Boskoop, Telef. 315. GtEVRAAQP, leeftijd 17 4 18 jaar. Aanmelden: Zakkenhandel Fa. J. G. DE JONG Zn., Verlorenkost, Gouda. van eigenaar en gebrek aan opvolger Pracht winkel en werkplaats, flinke behuizing. Te bevragen en gelegen HEEREN STRAAT 44 Gouda (Korte Akke- redj. 'SPOED GEWENSCHT. Speciale machine voor het hol- riijpen van puntsehahtaen en alle andere soorten. GOUWE 77 - TJELEF. 2867. OFFICIEELE CRISIS-PUBLICATIES. Stéunvcrgoeding erwten en veldboonen. Dé Nederlandsche Akkerbouwcentral« maakt bekend, dat d© steunvergoedrng voor erwten van den oogst 1938, gedenatureerd in het tijdvak van 2 tot en met 7 JanuazJ 1939, zal bedragen L45 per 100 K.G. voor groene erwtan, welke door hande laren ztfn gedenatureerd en voldoen aan het standa&rdmonster van kwaliteitsklasse C, en 0.95 per 100 K.G. voor voeder- arwten, welke zyn gedenatureerd door telen, die deze erwten zelf hebben geteeld. D© steunvergoeding voor veldboonen, van den oogst 1938, welke in genoemd tydvak door telen of handelaren zijn gedenatu reerd en voldoen aan de kwaliteitseieehen «ai 2.60 per 100 Ète. bedragen. 'a-Gravenhage, 6 Januari 1939. Schefeing van kalveren. De aandacht der veehouders wordt nog maals er op gevestigd, dat van 1 Februari tot 1 April 1939 op de kalvertoewljzing geen reservekalveren (dus dieren boven 100 K.G. zonder identiteitsbewifs) zullen mogen worden aangehouden. Het is dus bet belang der veehouders, alle kalveren, welke in deze periode een gewicht van 100 K.G. of meer bereiken zullen, ten spoedigste en in ieder geval voor 1 Februari 19939 ter schetsing op te géven, willen lij zich niet aan een vervol ging blootstellen. Zulks klemt te meer, omdat tevens bepaald is, dat kalveren, welke in genoemd tijdvak ter schetsing worden aangeboden en tijdens de aangifte zwaarder zijn van 125 K.G., slechts ge schetst kunnen worden indien hiervoor een bedrag van 30.per kalf wordt gestort. Het spreekt van zelf, dat schetsing van deze kalveren slechts kan geschieden in mindering van de toewijzing van kalveren voor het jaar 1989 of de mond- en klauw- xeertoewyzing. 's-Gravenhage, 6 Januari 1939. VOORLOOI'IG KOSTELOOS. By beschikking van den Heer Rechter commissaris is in het faillissement van de N.V. Stoomzuiveifabriek „DE GOUWE", Karnemelksloot 50 te Gouda, bepaald: le. dat de indiening van schuldvorde ringen aan den curator moet plaats hebben vóór 16 Januari 1939; 2e. dat de verificatie-vergadering zal worden gehouden op Maandag, 6 Februari 1989, des namiddags te 2 uur in het Ge rechtsgebouw aan den Noordsingel 117 te Rotterdam. De Curator, Mr. H. P. C. M. DE WITT WIJNEN. GOUDA, 3 Jauuari 1939. Oosthaven 51. Dames- en Heerenkleermaker, FLUWEELEN SINGEL 62, TELEF. 2706. Gedurende de maand JANUARI Gravin Jacobastraat 34 - GOUDA. Bijwerken van Boekhoudingen. BALANSEN. CONTROLE. op DONDERDAG 12 JANUARI, 4m avonds te 8 UUR in de groote OMÜ van „DE REÜNIE", Oosthaven 17, over het onderwerp: te houden door den heer D. GAB8L uit Amsterdam. De toegang ia vrij. Voor hen, dje tevoren toegangabewijaea willen ont vangen, zyn deje gratia vurkrijgtjflar bij het Agentschap van de Coop. Begrafenisvereeniiging „Rotterdan?1, Zoutmanstraat 60 alhier. Aan djt adres kunt U zich opgeven als hd. contributie 0.50 per gezin en per jaar. IKIJGKRLAJLN N*. 161 tl GOUDA Tudhi, AmurutleX «pmakoi va» Om, tnctm, ptaitmu na Hrpothdtan, b*. <t Verkoop, Hoor. «a Verhoor, tefoo bUhJtr eoodltleo. TELEFOON Na 3675. een gloednieuwe NAAIMACHINE prima kwaliteit koopen, daar wy de laatst machines opruimen tegen bespottelijk lage prijs. Wy hebben nog 2 trapmachinea in kastmeubel en 2 handmachines, dus haast U. Naaimadhinetafel, prima eikenhout, voor 1. Adres: P. BEY Sr., Blauwstraafc IC. WINTER 1 w REGEN I COSTUUMS - OVERHEMDEN DASSEN LANGE TIENDEWEG hoek Zeówstraat. Voor eigengemaakte WERK- en BEDRIJFSGOEDEREN ook naar maat Hoog loon. Vast werk. Jaarlyksche vacantie. H. VAN BROEK en Co. N.V., Roozendaal 9—13. Na 8 uur Boeken bergstraat 82, Gouda. nl I

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1939 | | pagina 4