V NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN BERGAMBACHT, BERKENWOUDE, BODEGRAVEN, BOSKOOP, GOUDERAK, HAASTRECHT, MOORDRECHT, MCERCA?™™ NIEUWERKERK, OUDERKERK, OUDEWATER, REEUWIJK, SCHOONHOVEN, STOLWIJK WADDINXVEEN, ZEVENHUIZEN, No. 19927 Maandag 9 Januari 1939 77e Jaargang MOORDRECHT, BOSKOOP, GOUDERAK, HAASTRECHT, I Dit blad verschijnt dagelijks, behalve Zon- en Feestdagen 39 I seuwtfk, WNkbW UBLïOTinWfWl 1745. MOERCAPELLE, enz. r TEN VAN! Prinselijk paar aanvaardt nationaal huwelijks geschenk. Het gemoderniseerde Paleis Soestdük: Een echt-prettige huiselijke woning. TOENEMENDE SPANNING IN MIDDEN-EUROPA. Chamberlain’s reis naar Rome wordt te Parijs onderbroken. - U BELT aan hunne waardeering voor en inge- selijk paar ook in de gelegenheid wer- !S b(j. 'JSOPRUIMING J Heerenmolliera X8! met rubberhak. iris Kalmeyer, St. AnÜt* De mot Uw jas beach in naar le Goudsche >ppage, IJssellaan 84. weging, 4 bevinden zich in „Schutzhaft” en 8 in voorarrest. adviseur J. de Bruyn en den opzichter C. Dijk, die door hèt uitvoerend comité met de leiding en uitvoering van het om vangrijke werk belast werden. 22 heeren verzamelden zich Zaterdag om 4 uur ten paleize, waar zij door Hun ne Koninklijke Hoogheden werden ont- Uw costuum ontvlekk*” xlelpersen voor 1«— Cr. Roel of 8, Walestraat 2. groot Gasfon Iers en oven II ysvorming op de vleugels, zoodat niet in de eerste plaats aan een motor-defect noet worden gedacht, waarop de verklaringen van de bewoners van La Chapelle-en-Serval zouden kunnen wijzen. Leidsche zwarte Sajet 3, 4, 5 draad» nu 25 et Wolbaal, Hoogstraat ruil geworden met IS. 'male verkoopsprijzen LA Bloemwerken Keurig en Voorde IN. x>veel niogelyk in de JIKANTJES prima crème of Q 60 feg er mee maat 230 x 280. iteit, geweldig 93 ING ONDHEIDSMATRAS rige constructie. 6.97 12 JANUARI Evangelisatie-avond. nderwerp: „De Veilige Schuilplaat Gegarandeerde waterdichte, Werkschoenen 4.95. hris Kalmeijer, St. Antható op grond van de resultaten van onder- handelingen of door middel van een ge- wapenden strijd, die opheldering en een oplossing tot stand kan brengen. Frank rijks geringschatting der Italiaansche macht en van zyn militaire apparaat Is een gevaarlijke speculatie, die tot een zware ontgoocheling zou kunnen worden. Italië vreest Frankrijk geenszins, want het Italiaansche volk is niet slechts mi litair tot den oorlog uitgerust, maar ook geestelijk voorbereid. Daarover kan evenmin twijfel bestaan als over het feit, dat de spil onmiddellijk in werking zou treden. In geval van oorlog zou niet slechts een gewapend blok, maar ook een geestelijk blok aanwezig zijn, dat in staat is iederev tegenstand te breken. Wanneer Europa in vrede wil leven, moet een nieuw Frankrijk opstaan, dat zijn conservatieve aanspraken matigt en in de bevrediging en erkenning van buitenlandsche aanspraken rechtvaar diger is, een aan het Europeesche klimaat aangepast Frankrijk. Met het oog op de Europeesche reorga nisatie heeft Frankrijk alleen over zijn lot te beslissen. Wanneer de moed over de angst triumfeert zal Europa vrede kennen. Anders zal Europa een nieuwe crisis tege moet gaan. Te koop: iet 5 brand» IJssellaan 227. Zaterdag, den tweeden verjaardag van .....O- W. w T.V* tuigen dat elk dumplngs-element vreemd Is aan ons stelsel van binnenlandse he heffingen en producten-steun. Dit geldt baar maakt, dat ons Prinselijk Gezin In het paleis Soestdijk, waar Prinses Beatrix wachtimg van een nader onderzoek naar den waren aard van onzen zuivelsteun. Weliswaar is dr. Boekel voorzitter van de afdeeling margarine, vet en olie de Amerikaansche regeerlng ervan te over- speciaal voor de kaas, waarop bij uit- voer de heffing zelfs niet wordt geresti tueerd! waardeering te betuigen jegens de hier- werking treden dezer éountervalling boven genoemde heeren technici, die, duties^ Is kort geleden opgeschort ,ln af- onder de energieke en bekwame leiding van den heer de Bie Leuveling Tjeenk onvermoeid hebben gearbeid en voor in- spanning noch bezwaren zijn terugge deinsd. Het comité is overtuigd het gevoelen van allen tot uitdrukking te brengen wanneer het den innigen wensch ken- t Nederlandschen veehouderij-steun, welke In het bijzonder wenscht het comité die een dumpings-element zou inhouden. Het waardeering te betuigen jegens de hier- m werking treden dezer éountervailing overgebleven IENLOOPERS eefdessins, met 49 Mevrouw de Mol, Markt ichter de Waag) vraagt» met tweede Meisje, or halve dagen. DE DUITSCHE LUCHTMACHT. Cijfers over de vliegtuigproductie. De „Daily Telegraph- wijdt een artikel aan de Duitsche vliegtuigfabrieken, waarin verklaard wordt, dati deze sinds de overeen komst van Mlünchen de productie ten zeer ste hebben vergroot. Zy werken thans, vol gens het blad, op oorlogscapaciteit. Amerikaansche militaire deskundigen hebben meegedeeld, dat de Duitsche pro ductie van militaire vliegtuigen in Nov. 1000 toestellen heeft bedragen en «lat Duitschland en Italië in September tezamen zesmaal zooveel vliegtuigen van de eerste linie hadden als Frankrijk en Groot-Brit tannië. Er werken thans, volgens het blad, 400.000 geschoolde arbeiders in de Duitsche vliegtuigindustrie. In Groot-Brittannic be draagt dit aantal ongeveer 100.000. „Er is eenige, reden voor de veronderstel, ling, dat in vredestijd in Duitschland reeds ongeveer evenveel, zoo niet reeds meer, wordt geproduceerd dan in Groot-Brittarnië aan het einde van den wereldoorlog, toen er 347.000 arbeiders in de Britsche vlieg tuigindustrie werkzaam waren. Hoewel vergelijkingen van de sterkten van toestellen der eerste linie steeds mis leidend zijn, schjjnt het niet gewaagd te veronderstellen, besluit het blad, dat Duitschland thans ten minste eens zooveel vliegtuigen der eerste linie- heeft als Groot- Brittannië.” Ter overname aangeb. go iderhouden Huisorgel, koopf Walvisstraat 84. Een ritztasch voor een kn bö JOH. MUURLING, Groenendaa] 75. FRANKRIJK DE VIJAND van Italië. Onderhandelingen of strijd. Op den vierden verjaardag van de onder- teekening der overeenkomst tusschen Laval en Mussolini wijdt het periodiek „Relazioni Intemazionali” een beschouwing aan de Ita- liaansch-Fransche betrekkingen in de laat ste vier jaar. Het blad legt er den nadruk op, dat Frankrijk „de vijand van het Ita liaansche volk” is. Het blad bespreekt het accoord en somt dertien punten op, waarop Frankrijk een politiek heeft gevoerd, die in stryd was met de overeenkomst. Nu ook de Italiaansch-Britsche betrekkin gen geregeld zijn, rust Europa volgens het blad-op drie grondpijlers: Italië, Duitsch land dn Engeland. Uit dezen driehoek is Frankrijk uitgeschakeld en het zal er bui ten blijven tot de rekening met Italië ver enend is en totdat aan de rechten, die Italië teJMiover Frankrijk in Europa, in de Mid- dellandsche Zee en in Afrika heeft, geheel en al zal zyn voldaan. Frankrijk moet er zich volkomen van bewust zijn, dat het de natuurlijke rech ten van Italië moet bevredigen en wel Opmerkelijk is de rustige reactie van Italië op Daladier’s, voor Rome op zijn zachtst gezegd pijnlijk demonstratieve reis naar Corsica, Tunis en Algiers. Opmer kelijk is ook de houding, door Mussolini aangenomen jegens de ambassadeur der Vereenigde Staten. Philips, die terugge keerd uit Washington bjj den Duce heeft geïnformeerd naar zyn voornemens inzake het Joodsche- en het vluchtelingenvraag stuk, en daarbij van het Italiaansche staats hoofd antwoorden heeft ontvangen welke naar officieel te Washington is verklaard getuigen van een geest van samenwer king. Mussolini ziet de gevaren, welke aan den huldigen Europeeschen toestand in- haerent zijn, duidelijk in en lijkt zich ten aanzien van zijn as-partner meer vrijheid van handelen te willen verzekeren. Zal d-it mogelijk zjjn? NDERWAGENS ne modellen,OM 50 aerken 26.50 1 OPNIEUW BOTSING BIJ DE GRENS VAN HONGARIJE. Wederzijdsche aantijgingen. De onrust aan de Tsjecho-Slowaaksch Hongaarsche grens, waar zich sedert Vrij dagmorgen een reeks ernstige incidenten heeft voorgedaan, duurt npg voort. In den afgeloopen nacht is het tot een schietpartij gekomen in de streeks van Ungvar, waarbij een vaandrig ernstig gewond is. Officieel wordt hieromtrent naar ne+ D.N.B. uit Praag bericht van Tsjechische zijde medegedeeld, dat Hongaarsche terro risten alreeds gisteravond om negen uur een overval op de op het Roetheensche ge bied gelegen gemeente Douhe hebben ge pleegd. Deze overval heeft zich vanmorgen tegen zeven uur herhaald. Het schieten, waarmede deze overval gepaard ging, duur, de volgens de Praagsche lezing tot elf uui ’s ochtends voort. De Hongaren slaagden er in Douhe geruimen tyd bezet te houden. Van Oekrainsche zijde wordt officieus gemeld, aldus het D.N.B., dat de vaandrig Hacha gewond werd, toen hy met een Tsje- cho-Slowaakschen eerste-luitenant tracht te, als onderhandelaars, met de Hongaren contact te krijgen. Beide mannen werden echter beschoten en Hacha kreeg drie won den in de borst. Naar verluidt, zoo meldt het D.N.B t-n slotte, zou aan de Roetheensche regeering een ultimatum gesteld zijn, dat heden af liep, om het op Roetheensch gebied gelegen klooster Basilej aan de Hongaren af te staan. ING. LEDIKANT atras, 1 ma- 2 pers. 3-dlg. ipok kussens. 18.87 Protest tegen de .beschuldiging van verraad. Niemöller’s broer predikt te Dahlem. Ds. Wilhelm Niemöller, de broeder van ds. Martin Niemöller, die sinds Juli 1937 gevangen gehouden wordt, heeft, volgens United Press, gistermorgen den dienst in de belijdeniskerk te Dahlem geleid. Hij las een boodschap voor van den kort geleden gehouden „Duitschen dag” van de belijden de kerk, waarin er op gewezen wordt, dat de leiders der kerk van verraad beschul digd worden, omdat zy wegens het drei gende oorlogsgevaar een boetedienst wil den houden. „Het volk moet te gronde gaan”, zoo heet het daarin, „indien de bren gers van Gods Woord de waarheid niet mo gen spreken”. Voorts merkte de predikant op, dat de kérk, ondanks den ernst van den toestand, nog steeds geen eenheid vormt, reden waarom de staat haar een „schijn- synode” opgedrongen heeft, <jie tot dusver geen acht heeft geslagen op alle voorstellen van de kerk. Ds. Niemöller sprak over 2 Corinthen 6 14 en 7 1. (In dezen tekst wordt alle gemeenschap met ongeloof en ongerechtig heid afgewezen). Op het oogenblik zijn 130 predikanten uit hun bediening verwijderd, 40 mogen niet prediken, 11 genieten geen vrijheid van be- ABONNEMENTSPRIJS: per kwartaal 2.25, per week 17 cent, overal wa»r de bezorging per looper geschiedt. Franco per post per kwataal 3.15. Abonnementen worden dagelijks aangenomen aan ons Bureau: MARKT 31, GOUDA bii onze agenten en loopers, den boekhandel en de postkantooren. Onze bureaux zijn dagelijks geopend van 96 uur. Administratie en Redactie Telef latere 2745. Postrekening 48400. G01WHE ILIYL Zoowel de Britsche als Fransche pers toont zich verheugd over het feit, dat te Parijs van gedachten zal worden gewisseld alvorens de Britsche staatslieden hun be sprekingen met Mussolini beginnen. Men acht het te Parys uitermate nuttig, wan neer Chamberlain en Halifax volledig op de hoogte zijn van het Fransche standpunt ten aanzien van de thans op de Europeesche politieke agenda voorkomende punten Te vens verklaart de Fransche pers not. eens nadrukkelijk, dat er van gebiedsafstand aan Italië geen sprake kan zijn. Kenschetsend voor de houding der Fransche pers zijn uit latingen als dit van Dominique in „Lo Re- publique”, waarin deze Fransche publicist verklaart: „Chamberlain weet, dat Italië geweldige moeilijkheden kent, dat het arm bly'fc, dat de staatskassen leeg zyn, dat de belastin gen zwaar zijn, dat het leger de zwarthem- den slecht verdraagt en niet wil hoore.i spreken over oorlog met Frankrijk, dat de burgerij mokt, dat het volk lijdt, dat. wan neer de prins van Piemont in het openbaar verschijnt, hij wordt toegejuicht en dat de daverende toejuichingen beteekenen: „Wij hebben genoeg van de voortdurende oor logsdreigingen, vrede, vrede, vrede.” Dat alles weet Chamberlain en ook Halifax. Zij hebben alle troeven in handen. Wat heb ben wij onder deze omstandigheden te vrie zen? Dat de Italiaansche partner verwar ring sticht en de tafel omgooit. Dat zijn brutale streken, welke men zich met Abes- sinië kan veroorloven, doch niet met het .Britsche rijk, noch met het Fransjhe ryk”. inrichting van den Paleisvleugel eigenlijk geen sprake is geweest, want noch mr. L. J. A. Trip, die voorzitter van het uit voerend comité voor het Nationaal Hu welijksgeschenk is geweest, noch de Prlnr- ses of de Prins, hebben officieele rede voeringen gehouden. Toch hebben de Hooge Gastvrouwe, die zich op aller- charmantste wijze met haar bezoekers onderhield en Prins Bernhard, nadat allen aan hen waren voorgesteld, van hun groote waardeering en bijzondere ingenomenheid getuigd met de restaura tie, welke hun volgens hun wensch „een echt-prettige woning” heeft geschonken. Zij geleidden hun gasten achtereenvol gens door de groote ontvangkamer, die tevens bibliotheek en zitkamer is, het grootste vertrek van het vernieuwde Pa leisgedeelte en wezen hen op de schoon- Inmiddels keerde Daladier terug laar Parys na ztfn triomphale tocht door Noord- Afrika. Hij zal er Chamberlain en Halifax ontmoeten, die Dinsdag op weg naar Rome te Parys zullen stoppen en op den Quai d’Orsay met Daladier en Bonnet zullen con- fereeren. Welke beteekenis men te Londen hecht aan de komende besprekingen te Rome blijkt wel uit den omvang van het reisgezelschap. Chamberlain zal behalve door zyn minister van buitenlandsche za ken, Lord Halifax, vergezeld worden door den voornaamsten ambtenaar van het Foreign Office, den permanenten onder staatssecretaris Sir Alexander Cadogan, door het hoofd van de meditrrane afdee'ing van het Foreign Office, Ingram en door do secretarissen Lord Dunglass, parlementair secretaris van den premier O. Cleverly, j particulier secretaris van den premier, en I O. Harvey, particulier secretaris van Lord Halifax. De Ver. Staten en onze zuivel. Dr. Boekel naar Washington ver trokken. Voor bespreking over de z.g. countervailing duties. Wij vernemen, dat dr. P. N. Boekel, ochef van de afdeeling margarine, vet en naai huwelijksgeschenk van blijvende 1 °He der Zuivelcentrale, in opdracht van ADVERTENTIEPRIJS! Uit Gouda en omstreken (behoorende tot den bezorgkringO 1—5 regels 1.30, elke regel meer 0.25. Van buiten Gouda en den bezorgkring: 1—regels 1.55. elke regel meer 0.30 Advertentiën in het Zaterdagnummer 20 byslag op den pry's. Liefdadigheids-advertentiën de helft van den prijs. INGEZONDEN MEDEDEELINGEN: 14 regels 2.25, elke regel meer 0.50. Op de voorpagina 50 hooger. Advertentiën kunnen worden ingezonden door tusschenkomst van soliede Boek handelaren, Advertentiebureaux en onze agenten en moeten daags vóór de plaatsing aan het Bureau zijn ingek omen, teneinde van opname verzekerd te zijn. Gewone advertentiën en ingezonden mededeelingen bij contract tot zeer gereduceerden prijs Groote letters en randen worden berekend naar plaatsruimte. ZWITSERSCH LIJNTOESTEL STORT NEER BIJ PARIJS. Vijf dooden. Omstreeks vyf uur in den middag zagen de bewoners van het dorp La Chapelle en Serval een toestel van de „Air Swiss" be- trekkelijk laag vliegen. Het scheen, dat de motoren niet in orde waren. Plotseling stortte het toestel omlaag en sloeg te plet ter tegen een heuvel tusschen La Chapelle en Serval en Survilliers. In het toestel ze en de piloot, de radiotelegrafist, de stewar dess en veertien passagiers. De vlieger, de radiotelegrafist en een passagier werden op slag gedood, tien inzittenden werden gewond. De stewar dess is later in het ziekenhuis overleden en ’s avonds overleed in het ziekenhuis van Lariboisière ook nog een Pooische passagiere mevr. Smygula. De Zwitser Marbach en de Tsjecho-Slo- waak Karei Veker zyn ernstig gewond, och hun toestand baart geen zorg. Onde" de overige gewonde passagiers bevinden zich: de Pool Gustav Kewiz, zyn landge- nooten Smygula, wiens echtgenoote tot de dooden behoort, en Segal, de Tsjecho-Sjlo- waak Ullman, den Engelschen kapitein Matthews, Hylton Forsser en echtgenoote T* ®ux^°n- De ernstig gewonden wei- ^en naar het ziekenhuis La Riboisière te Parys overgebracht. De drie op slag gedoode inzittenden, als- E mede de stewardess, die in het ziekenhuis I te Senlis is bezweken, zyn in een chapelle awiente opgehaard. het levenslicht mocht aanschouwen, bij voortduring en in hooge mate moge vin den: gezondheid, geluk en voorspoed. Omtrent de ontvangst ten paleize ver- nemen wij nog nader, dat van een offi- het Prinseiijk huwelijk, hebben Hunne cieele overdracht der modernlseering en Koninklijke Hoogheden, Prinses Juliana I ------ -* ««- en Prins Bernhard, het uitvoerend co- j mitié en het werkcomité voor het natio naal huwelijksgeschenk ontvangen in den Baarnschen, door Hunne Konink lijke Hoogheden bewoonden, vleugel van het paleis Soestdijk. Zooals bekend, vormden de moderni- seering en de inrichting van dien vleugel het voornaamste deel vam het nationaal huwelijksgeschenk naast het Prinselijk jacht, de „Piet Hein”. Voorts waren tot die ontvangst uitge- noodigd vertegenwoordigers van Suri name en Curasao en van het comité uit de Nederlandsche schooljeugd, terwijl mede aanwezig waren de architecten ir. J. de Bie Leuveling Tjeenk, ir. A. J. van I der Steur en G. H. Kleinhout met den j heid van al de geschenken, die zich daar i bevinden. Vervolgens naar en door de eetzaal, het cadeau van Curasao, door de I persoonlijke vertrekken der Koninklijke Hoogheden, de filmzaal en de gymnas- ilalrrrnal va-n Dvlnc Rnrnharz) In Vioh nif._ einde van den rechtervleugel. Het was een aangename verrassing tiekzaal van Prins Bernhard in het uit einde van den rechtervleugel. vangen, die verklaarden er prijs op te was een aangename verrassing stellen langs dezen weg uiting te geven voor de bezoekers, dat zij door het Prln- aan hunne waardeering voor en Inge- ccï nomenheid met dit belangrijk deel van den 'gesteld de kinderspeelkamer te be- «j, i zic|lttgen en prinses Beatrix, die er zich al aardig op hakr gemak bleek te gevoelen, te bewonderen. Het bezoek, waarbij thee werd geser veerd, duurde van vier uur tot ruim half zes. DametisciMienen vanaf L39. hris Kalmeyer, St. Anthjt| j.w.- en Motorhuis „Gcow L. van Oei - Gouwe 81. Telef. 3630. Gevr. gebr. in goed» inde Asbest golfplaten. Reeuwyk F 23. Voor Robinson, Swift of Nimco naar iris Kalmeyer, St. Antknir B 'J’erwyl het in Midden-Europa rommelt, en I de schoten van de geweren, machir.e- geweren en stukken geschut knallen in het f Hongaarsch-Tsjecho-Slowaaksch grensge bied, maakt Chamberlain zich op om zyn f bezoek aan Rome te brengen. Hoeveel bc- I teekenis moet worden toegekend aan het ernstige incident bij het Hongaarsche I stadje Munkacs, waar volgens de lezing van I Boedapest Tsjecho-Slowaaksche troepen I tot een aanval op Hongaarsche grenswach- ten zyn overgegaan, valt nog niet te over- zien. Zeker is, dat incidenten als deze uiting r zyn van gespannen verhoudingen in de no s de arbitrale uitspraak van Weenen gescha- pen nieuwe grensgebieden. Berlyn’s reactie is opmerkelijk: hoewel I vooralsnog een volkomen onpartijdige hou- 1 I ding wordt aangenomen, laten Duits^che officieel0 kringen duidelijk ontstemming blijken over het feit, dat men vooral in Hongarije, doch ook in Polen geen genoegen lijkt te kunnen nemen met het feit, dat geen gemeenschappelijke Poolscli- Hongaarsche grens, doch wel een autonoom Oekrainsch gebied, met alle daaraan verbonden gevaren eener F Oekrainsche vrijheidsbeweging, is gescha pen. Midden-Europa, het blijkt uit de J. schietpartijen bij Munkacs, is een kruitvat H en evengoed als een incident als het onder havige met een sisser kan afloopen, kan d’t of een overeenkomstig incident aanleiding zyn tot een hevige toespitsing der tegen- stellingen. Veel is in en om Tsjecho-Slo”T- kije mogelyk geworden.. hebben, bijgedragen en i het lek is zoo hersteld,} Loodgieter JAN SPI ans alleen Walestraat 12.1 Voor vaste Waschtafelsj, .oseis het adres. Telef. 2s« Profiteert van onze specii inbieding baden en geyser' Huis ite huur, v. Alfenstraat 6. Bevr. Zeugestraat 54. DE DUCE ALS BEMIDDELAAR IN VLUCHTELINGENVRAAGSTUK. Hij zou bereid zijn op Roosevelts verzoek in te gaan. Naar vernomen wordt, heeft president Roosevelt Mussolini verzocht in de ver schillende Europeesche landen te willen be middelen teneinde de Joodsche emigratie te vergemakkelijken. Dit verzoek is, naar men meent, Vervat in het memorandum van den president over het vraagstuk der Jood sche vluchtelingen, dat de Amerikaansche ambassadeur jl. Donderdag aan den dace heeft overhandigd. De ambassade der Vereenigde Staten heeft hierop nog geen antwoord ontvan gen, doch men gelooft, dat Mussolini te kennen heeft gegeven bereid te zyn t° bemiddelen, en daarmede by Hitler te beginnen. De duce zou ermede hebben ingestemd in het bijzonder de kwestie van het financieren der emigratie ter sprake te brengen. Aan Havas wordt uit Rome gemeld, dat Ciano, de minister van buitenlandsche za ken, den ambassadeur der Vereenigde Sta ten heeft ontvangen en hem het Italiaan- sche standpunt medegedeeld ten aanzien van de voorstellen, vervat in de boodschap B ix x van Roosevelt betreffende de mogelijkheden voigens de eerste resultaten van het on- Vnn T derznpir i.x x ijx Van em'gratie voor Joden uit de landen, die zoek schijnt het ongeluk te wijten aan „rassenpolitiek” voeren. het nationaal huwelijksgeschenk en bij herhaling verzochten hun dank te willen overbrengen aan allen, die door hunne bijdragen en hun werk het bereiken van het verkregen resultaat, dat aan alle verwachtingen van Prinses en Prins vol doet, hebben mogelijk gemaakt. Zich gaarne van deze opdracht kwij- tend, richt zich het uitvoerend comité j voor het nationaal huwelijksgeschenk bij dezen tot alle Nederlandsche man- I nen, vrouwen en kinderen, die aan de 1 vervulling van den in alle lagen der be- volking gerezen wensch om een natio- j waarde en bfeteekenis aan te bieden, t minister Steenberghe naar Amerika is o-,..medegewerkt. vertrokken, teneinde te Washington be- Den dank van het Prinselijk Paar over- t sprekingen te houden met de regeering brengend, voegt het comité daaraan toe der Ver. Staten over de z.g. countervai- de betuiging van zijn groote waardeering Hng duties (extra*-invoerrechten) op onze voor den steun, dien het van alle gevers zuivelproducten. De uitgestelde in- en van tal van zijden heeft mogen ont- voering daarvan wordt door Amerika ge vangen en die het in staat gesteld heeft, motiveerd met een verwijzing naar den zijn taak tot een goed einde te brengen. Nederlandschen veehouderij-steun, welke

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1939 | | pagina 1