linghuis UIMING BS ordeel I MNT NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN GOUDA, NIEUWERKERK, I Dit blad ver&chijnt dagelijks, behalve Zon- en Feestdagen Weermacht deel der natie. xedipl. Leerarei, 14. CHAMBERAIN’s REIS NAAR ROME. Zal hö Mussolini een „premie” aanbieden MOORDRECHT, MOERCAPELLE, OUDERKERK, OUDEWATER, REEUWIJK, SCHOONHOVEN, STOLWIJK WADDINXVEEN, ZEVENHUIZEN, enz. r Britsch schip in brand. No. 19928 Dinsdag 10 Januari 193977e Jaargang BERGAMBACHT, BERKBNWOÜDE, BODEGRAVEN, BOSKOOP. GOUDERAK. HAASTRECHT. MOORDMXTn\ - ed. Modevakbon^ upeuse, Leerares i Versterking der Amerikaansche defensie. De nieuwe grenslijn bij Munkacs. uichting. STREKT bieden v-jj OFITEEREN raden n. H sche bladen weten te berichten zou minis- kan instemmen Uw znak ivoor be lt in een I uit Uw arom in Nederlandschen stam en zelfs ingezete- van gerechtigheid te zijn in handen der M dat dit veroorzaakt is door moeilijkheden in de ruilovereenkomst met Brazilië. Bij gevolg zal voor het eerste kwartaal van 1939 slechts i van de normale hoeveel heid koffie voor verkoop aan het publiek gebrand worden. richt. Deze historie onzer heldendaden te land strekt zich uit tot in een grijs ver leden, waarin inval op inval, veldslag op soliede Boek r de plaatsing Advertentiën kunne handelaren, aan het Bureau z£_ Gewone advertentiën en ingezonden macht in den loop der tijden is verricht, behoeft slechts het standaardwerk van 1 na te slaan om uit de vier deelen daarvan de overtuiging te putten, hoe „Neerlands heldendaden ,te land” 111 ÖU11JU., iu upuiiciuig en in bloed hebben bijgedragen tot het aaneen smeden, louteren, verstevigen en Bezorgdheid voor nieuwe Jodenvervolgingen in Duitschland. De „Daily Telegraph” meldt uit Berlijn, dat gevreesd wordt, dat een nieuw tegen de Joden gericht offensief op groote schaal wordt voorbereid Het doel schijnt te zijn het proces der emigratie te versnellen door de positie van individueele Joden nog on draaglijker te maken dan zij thans is en daarom de openbare meening in de wereld te brengen tot een sneller actie. Met dit doel zijn, aldus het blad, een aantal Joden, die in de oogen der autoritei ten traag zijn geweest bij het onder oogen zien van mogelijkheden voor emigratie, In 'de laatste dagen gearresteerd. Veel staat- looze Joden zjjn eveneens in hechtenis ge- nomen. tteloofd wordt, dat dit slechts een begin is. Volgens betrouwbare inlichtingen heb ben plaatselijke nationaal-socialistische lei ders lijsten opgesteld van welgestelde Jo den, die in den loop van deze week moeten worden gearresteerd. Zij zullen niet wor den losgelaten dan voor hun vertrek uit Duitschland. Herdenking heeft ook beteekenis voor het heden. Zwaard van gerechtigheid. Gisteravond heeft de commandant van het veldleger, luitenantegeneraal J. J. G i van Voorst tot Voorst, voor de N.C.R.V. een rede gehouden ter herden king van den dag waarop voor 125 jaar de Koninklijke landmacht in haar ge heel werd opgericht. De commandant van het veldleger sprak als volgt: Wie zich zet tot het herdenken van hetgeen door de Nederlandsche weer- wuurueiuK neuuen gesurru voor ue moei- macht in rlen Inon der tilden is verricht, lijkheden met de Vereenigde Staten en MOEILIJKHEDEN IN DUITSCHLAND. Zoowel op politiek als economisch gebied. Tsjechen op te werpen. Hitler wilde tenslot te weten, hoe Polens houding zou zijn in geval van verwikkelingen in de Middelland- sche Zee. Kolonel Beek zou op dit punt zyn moreele solidariteit met de as-machten hebben bevestigd, zonder zich verder op dit gevaarlijk gebied te wagen, Dit probleem, aldus Beek, interesseert ons niet rechtstreeks. Munkacs en Tsaar Peter de Groote weer in eere. De Sovjets rehabiliteeren hem. Naar het Russische blad „Wetachemaja Moskwa” mededeelt, zal het in 1878 te Pe- trosawodsk onthulde bronzen gedenkteeken voor Tsaar Peter den Grooten, dat tijdens de jongste Russische omwenteling verwij derd werd, wederom in een openbaar park worden opgesteld. Het stedelijk bestuur heeft daartoe een desbetreffend besluit ge nomen. Het is opmerkelijk, dat thans weder de nagedachtenis van een Tsaar in <ie Sovjet-Unie wordt geëerd. Dit is het gevolg van het streven by dq Sovjet-Russische autoriteiten, om de verdiensten van groote veldheeren 'en ook eenige tsaren in de ge schiedenis ^van het Russische rijk tot naar recht te laten komen. Zooals bekend, werd ook in een Russische film over het leven en de arbeid van Tsaar Peter den Groote diens organisatorisch en baanbrekend werk geprezen. Deze rehabili tatie komt dus niet geheel en al als een ver rassing. Een me&ewerker, die onlangs in Duitschland verbleef, laat in de „Times” een uitvoerige studie verschijnen over de blnnenlandsche toestand in het Rijk. Uit die studie blijkt, dat de huidige geestesgesteldheid in Duitschland zeer wordt beïnvloed „door sommige min of meer bestendige factoren, als de vijan dige gezindheid van katholieken en pro testanten wegens de nationaal-socialis tische politiek op godsdienstig gebied, de wrok van de intellectueelen ten over staan der onderdrukking van kunsten en wetenschappen aan de politiek, de ontevredenheid ^ran de landbouwers.” De werkgevers staan vijandig gekant tegen een regiem dat meer en meer anti kapitalistisch wordt; terwijl de arbeiders ontevreden zijn ovet de afschaffing van hun syndicaten en over hun lage levens standaard. Verder is onder de gansche bevolking de ontstemming gestegen, wegens het gemis aan sommige voedingswaren en de mindere kwaliteit van talrijke produc ten, vooral kleeren. Er zou ook een groote ontevredenheid heerschen over de nationaal-socialisti sche partij, in het bijzonder over talrijke leiders, die niet op de hoogte bleken van hun taak. t Te veel bestellingen van regee- ringswege. Het versnellen van het rhythme, der bewapening en de gedwongen arbeid aan de vestingwerken tijdens de Tsjecho- Slowaaksche crisis, hebben ook het land bouwbedrijf in talrijke takken van de nijverheid ontwricht; en dit heeft zoo wel voor de arbeiders als voor de fabri kanten groote moeilijkheden meege bracht. Zoo verklaarde de bestuurder van een groote staalgleterij, dat hij veel meer be stellingen had dan hij het wenschte. Geen fabrikant wenscht bestellingen voor vier jaar ver, en die toestand wordt nog erger, wanneer men weet, dat 50 pet. van alle bestellingen aan de Duitsche nijverheid van de rijksregeering uitgaan. In de landbouwnijverheid stijgt de ver houding zelfs tot 80 pet. Dit wordt te hachelijker, wanneer men weet dat de financieele toestand van de rijksfinanciën ernstige bezuinigingen vergt; terwijl anderzijds het Arbeids front een verhoogïng van de loonen eischt. Een incident tusschen Hitler en Göring? Diepe meeningsverschillen. Volgens het blad „Reynolds” zouden niet alleen economische en financieele maar ook politieke moeilijkheden zijn gerezen. Onder de nationaal-socialistische lei ders zouden diepe meeningsverschillen heerschen. Eenerzljds staat Hitler, ge- onder leiding der Oranje’s, een werk- en een s c h 11 d te vormen tegen hetgeen zaam aandeel hadden in de krijgsver- ons zou kunpen bedreigen een zwaard 'ANJES JEN NISDABHLS N BLIK EN GLAS •RTEN NOTEN FRUITMANDEN, p concurreerende prijza lithandel :ld, TET EFDON .TUI somt en wanneer men het vastbesloten ziet zyn actieve medewerking te verleenen tot de verwachte overwinning, waarvoor het zich zoo duur mogelijfc zal laten betalen? Dat is het, wat het vraagstuk voor ons, nationale Franschen, zoo moeilijk maakt. Wy wenschen van ganscher harte, dat Franco zal winnen, maar wy willen niet, dat hij zijn succes verschuldigd zal zijn aar Italië, waarvan wij thans maar al te goed de- begeerigheden naar de groote Middel- landsche Zee-routes kennen. De „Ordre” wijst erop, dat de niet-inmen- gingspolitiek niet kan verhinderen, dat Italië en Duitschland tot interventie oj. groote schaal in Spanje overgingen, het geen gevaarlijk is voor de toekomst van onze belangen in de Middellandsche Zee. Er blijft voor Chamberlain niets anders over dan Mussolini aan te sporen zich te houden aan de bepalingen van het Londensche ac coord en de Italiaansche divisies uit Spanje terug te trekken. Chamberlain en de Spaansch? kwestie. Burggraaf Cecil, de hertogin van Atholl en ruim 400 gedelegeerden van den bond voor een internationale vredescampagne, zyn Zaterdag in optocht naar Downing- street te Londen getrokken. Zij hebben op het departement van Chamberlain een reso lutie overhandigd, waarin den premier ver zocht wordt by de besprekingen te Rome duidelijk te maken, dat de vriendschap met het Britsche volk niet verzekerd kan wor den, zoolang de inmenging in den Spaan schen oorlog voortduurt. Voorts wordt in de resolutie aan Chamberlain verzocht, geen rechten van oorlogvoerende toe te kennen aan Franco en Britsche schepen te beschermen, die wettigen handel dry ven met Spanje. zou zyn. Ieder, die dergelyke onware ge ruchten heeft verspreid, zal streng gestraft worden. Reuter seint uit Praag: Tsjecho-Slowa- kije en Hongarije zijn overeengekomen het grensincident van de vorige week te rege len door instelling van een neutrale zone in den sector van Munkacs. De „Rimutaka” met 286 passagiers aan boord en varende in den Stillen Oceaan bij Nieuw Zeeland. Volgens te Londen ontvangen draadlooze berichten is aan boord van het Britsche schip „Rimutaka” groot 16.600 ton in het zuidelijk deel van den Stillen Oceaan, vier dagreizen van Nieutfr Zeeland verwyderd brand uitgebroken. Aan boord van het schip bevinden zich 286 passagiers. Het Amerikaansche schip „Yom Schischi” dat nog driehonderd zee mijlen van de „Rimutaka” is verwijderd, stoomt in de richting van het brandende schip. (idlimiE COURANT. Tekort aan koffie in Duitschland. Reuter seint, dat in vele gevallen de winkels geen voorraden koffie meer heb- - ben en den huisvrouwen, moest medege- nen van stad tot stad met Gods hulp en kunnen voldoen aan zijn primaire taak deeld worden, dat voor Woensdag geen *-•- --- -> -*--- -- nieuwe voorraden zouden aankomen. De 2. offïeteele verklaring voor het tekort Js, richtingen. Plannen voor twee groote en snede slagschepen gereed. Volgens de New-York Times is het de partement van marine thans gereed geko men met de plannen voor twee slagschepen welke grooter en sneller zullen zyn dan de thans bekende. Deze plannen zullen aan het Congres worden voorgelegd. Op het defen- sieprogram voor 1940 komen posten voor voor twee schepen van 45.000 ton, bewa pend met 9 kanonnen van 16 duim, en eer. snelheid van 30 tot 33 knoopen. Volgens niet-officieele ramingen zuilen de slagschepen van 90 tot 110 millioen dol lar het stuk kosten. Het blad verklaart evenwel, dat schepen van deze tonnage niet kunnen worden gebouwd op grond van de door het laatste Congres aangenomen bepa lingen, tenzij de president bepaalt, dat de bouw van dergelyke schepen in het buiten, tand zulk een bouw voor de Vereenigde Staten rechtvaardigt. Men gelooft, «jat de president dit wil doen. Men verwacht, dat Roosevelt, met het doel de landsverdediging te versterken, o.a. zal aanbevelen de orders voor vliegtuigen voor leger en vloot in het komende belas tingjaar te verviervoudigen, voorts de te- ADVERTENTIEPRUS: Udt Gouda en omstreken (behoorende tot den bezorgfcring) 15 regels 1.30, elke regel meer 0.25. Van buiten Gouda en dén bezorgkring: 15 regels 1.55. elke regel meer 0.30 Advertentiën. in het Zaterdagnummer 20 byslag op den prijs. Liefdadigheids-advertentiën de helft van den prijs. INGEZONDEN MEDEDEELINGEN: 1—4 regels 2.25, elke regel meer 0.50. Op de voorpagina 50 hooger. 'e^tiën kunnen worden ingezonden door tusschenkomst van s Advertentiebureaus en onze ageftten en moeten daags vóór Jureau zyn ingekomen, teneinde van opname verzekerd te zijn. 2. ‘.sntiën en ingezonden mededeelingen by contract tot zeer gereduceerden prijs Groote letters en randen worden berekend naar plaatsruimte. genwoordige sterkte van de luchtmacht var het leger (20.000 man) te verhoogen tot 60.000 man en jaarlijks 20.000 vliegers o' te leiden. HET OEKRAINSCHE“ VRAAGSTUK. Hitlers onthullingen. De Parysche bladen wijden uitvoerige artikelen aan het onderhoud van kolonel Beck met Hitler. Uit goede bron wordt dienaangaande medegedeeld, dat Beek bU den aanvang der conversatie onmiddellyk het Oekrainsche vraagstuk op het tapijt bracht. Hij wenschte zoo spoedig mogelijk daaromtrent de ware doeleinden van Hitler te kennen. Deze antwoordde met algemeenheden, daar hij wenschte, momenteel zijn bezoeker te ontzien, aangezien Polen door Hitlers plannen in de Oekraine rechtstreeks is be dreigd. Beck had den indruk, dat het oogenblik voor de verwezenlijking van het Duitsche plan nog ver af is. Duitschland zou het op de welvarende streken van de Russische Oekraine en niet zoozeer op het minder rijke gebied van Poolsch Oekraine gemunt hebben. Hitler gaf te verstaan, dat hij erop rekende, dat hij Polen niet op zijn weg zou vinden, wanneer hy tot de daad zou overgaan! De kwestie van Danzig en den Corridox wenscht Hitler definitief in de komende lente te regelen. De stad Danzig zal zonder meer ingelijfd worden! Reeds thans zijn de nazi’s heer en meester van de stad en van de haven. Om de annexatie te voltooien, moeten alleen nog enkele Poolsche ambte naren heengaan en ook de Hooge Commis saris van den Volkenbond. Dit zal automa tisch gebeuren indien Polen in de „rege ling” toestemt, want de commissaris werd slechts door den Volkenbond naar die stad gezonden om er de belangen van, Polen te behartigen. Van Frankrijk of Engeland ver wacht Berlijn geen tegenstand. Wat de Corridor betreft, was Hitler niet minder duidelyk: Oost-Prulsen kan ónmo gelijk langer gescheiden blijven van het Ryk. De Führer verwerpt elke transactio- neele oplossing, al% het ontwerp van een Duitsche autostrade door den Corridor. Men denkt te Parijs, dat Beck Hitlers eisch heeft aanvaard. Het gesprek liep ook over den toestand der Tsjechen in het door Polen ingelijfdi gebied Teschen. Hitler klaagde over het op treden der Poolsche ambtenaren en bleek bij die gelegenheid zich, als beschermer der ABONNEMENTSPRIJS: per kwartaal 2.25, per week 17 cent; overal wwr de i bezorging per looper geschiedt. Franco per post per kwataal 3.15. Abonnementen worden dagelijks aangenomen aan ons Bureau: MARKT 31, GOUDA. bil' onze agenten en loopers, den boekhandel en de postkantooren. Onze bureaux zyn dagelijks geopend van 9—6 uur. Administratie en Redactie Telef f Interc 2745. Postrekening 48400. ter-president Chamberlain voornemens zijn Mussolini een „premie” aan te bieden voor het terugtrekken van de vrijwilligers uit Spanje. Indien de Duce erin zou toestem men het Britsche plan te aanvaarden, dar zou Chamberlain bereid zyn Italië economl- schen en financieelen steun te verleenen. Chamberlain zou ook een wapenstilstand in Spanje voorstellen, gevolgd door bemid deling tusschen beide partyen. Chamberlain zou echter in geen geval erin toestemmen Franco de rechten van oorlogvoerende te verleenen. Te Rome zou men van meening zyn dat de ontwikkeling in Spanje snel tot een wa penstilstand zal leiden. Ondanks het feit, dat Frankrijk geen bemiddeling van Cham berlain in het geschil met Italië wenscht, hoopt men te Rome nog altijd, dat de Brit sche premier den weg zal weten te berei ken voor een gunstige behandeling van de Italiaansche eischen. irr IIt A A T»T\T?imii Omtrent de a.s. Britsch-Italiaansche be ll WAAKDEVU1 sprekingen schryft Bailby in „Le Jour”. De op zoo edelmoedige wyze door Cham berlain voorgestelde Britsch-Italiaansche overeenkomst had op een normale wijze een I einde moeten maken aan het schandaal der j| inmenging in Spanje. Hier zyn wy echter wel verplicht ge trouw aan de waarheid te blijven door te constateeren, dat Italië zyn handteekening heeft verloochend. Wat heeft het in feite voor nut, dat het voor het uiterlijk 10.000 man terugroept, wanneer het aan het Cata- I laansche front effectieven achterlaat, waar van het met welbehagen de heldendaden op- En tot de vorming, niet van een zwak, door het goeddunken of de genade van zien te Kon; geoaan en vernet ae zaai. anderen geduid rijk, maar tot een staat, De „Reynolds” schrijft dat ambassa- die. als een vaste hoeksteen van Noord- deur Dleckhoff stellig niet naar Was- westelijk Europa sedert eeuwen, is opge- hington zal terugkeeren en dat dr. Göb- beis, die plots „ongesteld” is geworden, 1 geen propaganda-minister zal blijven. Hij zou minister worden van nationale opvoeding. neersenen. üienerzijus staat mtier, ge- l “vu ,v steund door Von Ribbentrop en Himmler (hoofd van de Duitsche politie) en an- derzijds de groep Göring—Schacht. De meeningsverschillen zouden zijn verscherpt, tengevolge van een incident, dat zich heeft voorgedaan bij de terug keer van ambassadeur Dleckhoff uit Washington. Hitler zou zijn ambassadeur verant woordelijk hebben gesteld voor de moei lijkheden met de Vereenigde Staten en t- - halsstarrig hebben geweigerd in te gaan prof. Bosscha op een aanbod van Von Ribbentrop, naar deelen daarva Washington te vertrekken om te pogen hüê „Nccïlnüus »iciuca,u4uach de zaak bij te leggen. J naast die ter zee, in strijd, in opoffering En daar Göring. gesteund door dr. 1 Schacht, zich verzette tegen het sturen 1 ------ van een officieele protest-nota naar 1 behouden van het volk van Nederland. Washington, zou Hitler geweldig tegen Göring uitgevallen zijn. Göring voelde - - zich te kort gedaan en verliet de zaal, j anderen geduld rijk, maar tot een staat, De geschiedenis echter van de Konink- lijke landmacht onzer dagen, hoewel nauw verwant aan die uit de tijden der republiek, begint met het instellen van het Koninkrijk, na het herwinnen onzer onafhankelijkheid. Bij de herdenking, zooals deze bij alle vijf en twintig er bij betrokken korpsen geschiedt, gaat onze gedachte derhalve uit naar het herwinnen onzer onafhan kelijkheid. Deze herdenking heeft echter ook be teekenis voor' het heden en niet alleen voor wat deze korpsen zelf betreft, maar ook voor het Nederlandsche volk. De weermacht toch, is geen op zich zelf staande instelling, maar vormt een integreerend, een levend deel van de na tie. En de Koninklijke landmacht in het bijzonder is in den loop der 125 jaren, waarin zij bestaat, te sterker verbonden aan en ?ervlochten met ons volk in ax zijn geledingen, naarmate de llchtlngs- sterkte toenam, de persoonlijke dienst plicht meer persoonlijke offers vroeg en de aanvoering in het oorlogsleger meer en meer in handen van den reserve-offl- vler en de dienstplichtige onderofficie ren kwam te liggen. Zoo ooit, dan erkent en gevoelt in onze tijden het overgroote gedeelte van ons volk bestaansrecht en bestaansredenen, ja, de verheven roeping der weermacht, leaexx, waarin mvai op uivar, veiusiag up Met rassche schreden is daarbij alom veldslag, beleg op beleg in verschillende de overtuiging doorgedrongen, dat in het tijdperken, dus als het ware periodiek, op bijzonder het veldleger, door scholing, elkaar volgden en waarbij naast huur- oefening en uitrusting en niet het/minst legers uit den vreemde, regimenten van door sterkte en moderne bewapening Nederlandschen stam en zelfs ingezete- door den geest die een leder bezielt, moet Neutrale zone tusschen beide landen Voorstellen om Tsjecho-Slowakije 1 Ungvar af te staan in ruil voor 25 dorpen. Praag ontkent militaire maatregelen. De Hongaarsche en Tsjecho-Slowaakschf deskundigen, die te Munkacs in gemengde commissie vergaderen, om het jongste in cident te regelen z(jn tot een overeenstem ming gekomen over het afpalen van een ideuwe grenslyn. Deze iyn zaI buiten de heuvels, welke Munkacs beheerschen, loo- pen. Bovendien zal voorloopig een neutrale zóne tusschen beide landen in het leven worden geroepen. De Hongaarsche zaakgelastigde te Praag heeft gisteren by afwezigheid van den ge zant, die ztfn vacantie niet heeft onderbro ken, een officieel bezoek gebracht aan het mimstene van buitenlandsche zaken van Tsjecho-Slowakye. Gisterochtend zyn twee functionaris sen van de regeering van de Karnathen- Oekraine op het bureau van den minis ter-president ontvangen. Officieel wordt omtrent dit bezoek niets gemeld, doch volgens de Hongaarsche bladen zouden deze afgevaardigden van mgr. Volosin voorstellen hebben gedaan om de steden Munkacs en Ungvar af te staan aan Tsjecho-Slowakye en als compensatie 25 dorpen van de Karpathen-Oekraine af te staan aan Hongarije. Reeds thans kan men zeggen, dat de Hongaarsche openbare meening moeilijk \an instemmen met een dergelijke oplos sing, welke door de wapenen is opgedwon- gen, min of meer met steun van een buU teniandsche mogendheid. Men beschouwde hier het afstaan van de beide steden aan ongarije als een groote overwinning van de Hongaarsche diplomatie. Geen mobilisatie in Tsjecho- Slowakye. een officieel communiqué te Praag wordt medegedeeld, dat de geruchten vol- I gens welke de regeering van Tsjecho-Slo wakye reservisten onder de wapenen zou hebben geconcentreerd aan d« Poolsche en .Hongaarsche grens, van allen grond ont- bloot zijn, Hieraan wordt toegevoegd, dat een der- gelijke maatregel door niets in de binnen- of buitenlandsche politiek gerechtvaardigd £)e a.s. Britsch-Italiaansche besprekingen R zullen voornamelijk loopen over de B Spaansche kwestie. Naar sommige Engel- In RN

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1939 | | pagina 1