nee OURÏ n Noury SIEÜWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN ERGAMBACHT, BERKENWOUDE, BODEGRAVEN, BOSKOOP, GOUDERAK, HAASTRECHT, MOORDRECHT, M0EP.C?_PET r,/ [IEÜWERKERK, OUDERKERK, OUDEWATER, REEUWIJK, SCHOONHOVEN, STOLWIJK WADDINXVEEN, ZEVENHUIZEN, HAASTRECHT, MOORDRECHT, Dit blad verschijnt dagelijks, behalve Zon- en Feestdagen ug. '1 \uiger? I MOERCAPELLE, enz. 2RBRANDING uis voor echtgen. en rematie, dragers en niet-leden 166. et veriekeringsfond» leelingg-secretaresse, CHAMBERLAN’s REIS NAXr ROME. Besprekingen aan den Quai d’Orsay. Voor de vervolgden om geloof of ras. Het plan Schacht. Tsjecho-Slowaaksche antwoordnota. Woensdag 11 Januari 1939 77e Jaargang No. 19929 rijzen! zaken" provincie De op waarmede (rroep O Hingen ewone m lage dat der van de vervolgden om geloof of ras, be draagt naar thans bekend wordt 473.033,68, hetgeen neerkomt op een be- caar zij hebben begrepen, dat iedere terro ristische manoeuvre op een onverbiddelijke onderdrukking zou afstuiten, dezen keer een aanval hebben willen doen op de krach tige figuur, die zich op doeltreffende wijze heeft verzet tegen de aanhangers van de .Ijzeren Garde” en hun politiek. Deze bespreking stélde in staat volledig de a)gemeene identiteit te bevestigen der op vattingen, welke tevoren was vastgesteld tusschen de beide segeeringen. Omtrent de besprekygen, der Britsche en Fransche ministers verluidt nader, dat de geheele toestand onder oogen werd gezien in het licht van de reeds genoyien beslui ten. De. Britsche minister gaven een over zicht van (hetgeen zij te Rome zouden zeg gen en Daladier en Bonnet bleken het vol komen een s met het Britsche standpunt. /Men gelooft dat Daladier en Bonnet een uit eenzetting hebben gegeven van hun stand punt ten aanzien van de Italiaansche eischen en dat de Britsche ministers het daarmede geheel eeps waren. kende en versterkende am en geest nieuwe Indervlnd den weldadig ad op Uw zenuwen, die aerschter maakt- Mo* rijnen door Tonicum eitje, vóór den maaltijd. en drogisten verkrijg* con. Dübb. flacon f 2.25 wellicht mede in verband met den lagen prijsstand, welke tot het vormen van voor raden aanmoedigde. In elk geval doen de v oorraadstatistieken uitkomen, dat de zichtbare voorraden op het oogenblik groo- ter zyn dan een jaar geleden. Volgens de iaatste statistiek der firma'During, bedroe gen de wereldvoorraden bij het begin van dit jaar 7.8 millioen zak, tegen een jaar geleden 7 millioen, waarvan in Nederland 349.000 tegen 262.000. Op grond van deze cijfers zou men derhalve kunnen zeggen, dat er geen koffietekort bestaat. Voor den Nederlandschen koffiehandel, welke toch al reeds gebukt ging onder het verlies aan afzetgebied in Duitschland ook door inlijving van Oostenrijk en het Sudetenland lijken d« vooruitzichten niet rooskleurig in verband met de verdere be perking van het verbruik in dit land. dingstoestel voor de zware Glenn Martin bommenwerpers uitstekende diensten zou kunnen verrichten. Het is evenwel niet onmogelijk dat men in de naaste toe komst tot aanschaffing van vliegtuigen van dit type en merk in Indië zal over gaan. Wij herinneren er nog aan, dat gedu rende de luchtvaarttentoonstelling Avla in den zomer van 1937 met een „Weihe” op Ypenbtjrg is gedemonstreerd. eischen: datumstempeling, wederom In voering van restitutie van de heffing van den dag van productie en uitvoerverbod voor boter ouder dan drie weken? Als de Minister de meening van den voorzitter van de Friesche Kamer van Koophandel niet deelt, kan hij dan mee- deefen, hoe het betreurenswaardig feit, dat de Nederlandsche boter op de Engel- sche matkt zoo veel minder opbrengt dan de Deensche, moet worden verklaard. tnrlU tn wttnlandsvennott^ rtnmnn. Gttn beter middel 1 m fit u worden! DUITSCHLAND RANTSOENEERT HET KOFFIEVERBRUIK. Nederlandsche koffiehandel zal hier onder lijden. De berichten, dat in Duitschland het kof- fieverbruik’ wordt gerantsoeneerd zullen wel weinig verwondering wekken. Sedert men in dit land op alle mogeljjke artikelen, welke moeten worden ingevoerd, gaat be zuinigen. Ook het product koffie doet wel uitkomen, hoe buitengewoon ontwricht dn wereldhandel is. Sedert 1931 heeft Brazilië ongeveer 65 millioen zakken koffie van in ferieure kwaliteit vernietigd, terwijl men nu van den anderen kant in de koffie.consu meerende landen, waartoe Duitschland in de eerste plaats moet worden gerekend, tot beperking1 van het gebruik overgaat. In het afgeloopen jaar werden y in Hamburg byna 2.9 millioen zak koffie ingevoerd, tegen 2.5 millioen in 1937. Daarbij moet uiteraard de vergrooting van het rijk in aanmerking worden genomen, maar ook als men dat doet, viel er in het jongste ver leden nog geen merkbare daling van h^t koffkverbruik in Duitschland waar te ne- I men. besprekingen der Britsche en ninistor werd van Engelsche geregeld worden tot voldoening van de beide partyen. Bijgevolg herhaalt zij haar voorstel betreffende een onderzoek door een gemengde HongaarschTsje_ cho-Slowaaksche commissie. Zij is be reid de oplossing van de verantwoorde lijkheidskwestie te laten afhangen van de resultaten der voorgéStelde gemeng de commissie van onderzoek. Voorts herinnert de Tsjecho-Slowaaksche regeering aart dei door beide regeeringen aanvaarde verplichtingen bij de arbitrage van Weenen Ter voorkoming van een her haling van grensincidenten stelt zij* voor een neutrale zóne in te voeren ter breedte van 1500 meter ter weerszijden van de gc. heele afbakeningslijn van Sub-Karpathisch Rusland. De Tsjecho-Slowaaksche regeering hoopt op deze wijze uitdrukking te hebben ge geven aan haar verlangen volledig en ob- i jectief de incidentenfte liquideeren en te- yens de normale opbouwende betrekkingen tusschen bedde landen voort te zetten. Voorzorgsmaatregelen in Roemenië. Berichten over samenzwering tegen den koning tegengesproken. De bedrijvigheid der politie ten de buiten gewone voorzorgsmaatregelen in Boekarest sedert 5 Januari, telkens wanneer Koning Carol zich ergens heen begeeft wekken den indruk, dat de autoriteiten in het bij zonde’* bevreesd zijn voor misdadige voornemens tegen den vorst. De ontploffing die 7 Jan. in een huis te Boekarest is geschied, wero algemeen beschouwd als een mislukte aan slag. Voorts liep het hardnekkige gerucht da* cp 6 Januari ter gelegenheid van het Drie koningenfeest eenige jongelieden onder lei ding van een officier een samenzwering voor een aanslag zouden hebben gesmeed. Eenige uren voor de plechtigheid zouden zij zijn gearresteerd en onmiddellijk aan het gerecht zijn overgeleverd. Intusschen spre ken officieele kringen categorisch alle be richten omtrent een samenzwering tegen, doch zij erkennen dat politiemaatregelen moesten worden genomen en dat ettelijke arrestaties zjjn 'verricht. Deze atand van zaken is ,een gevolg van de jongste gebeur tenissen. De dood van Codreanu en zjjn medebeschuldigden wordt door hun vrien. den in binnen- en buitenland smartelijk ge voeld en gaat in Duitschland gepaard met heftige commentaren. De agitatoren zouden door een extra-uitvoer, doet het pro bleem rijzen hoe deze vergroote af zet in het buitenland zal worden geregeld. Naar het schijnt stelt Duitschland zich voor, dat de Joden over de heele werela bereid zullen zijn den boycott van Duit sche goederen te staken teneinde hun broeders in Duitschland te helpen. Doch zelfs indien het wereld-jodendom zou willen, zou het dan in staat zijn een der- gelyke leening op te brengen? Er is goede reden om aan te nemen, dat de hulpbronnen der buitenlandsche Jodei^ reeds zjjn opgedroogd door de hulpverlee- ning aan Duitsche Joden. Dan wordt ge vraagd hoe oudere Joden, die Duitschland niet verlaten, gesteund zullen worden, ter wijl het Duitsche plan inzake een emigratie over een tijdvak van drie jaren eveneens verscheidene kwesties opwenpt. Naar het schijnt is de organisatie van het financieele deel van het plan zeer inge wikkeld en vaag. Duitschland stelt voor, het in handen te stellen van een trustees, o.w. een buitenlander, Intusschen heeft, naar verluidt, dr. Schacht de zeer bepaalde verzekering gegeven, dat er geen verdere anti-Jood- sche, maatregelen in Duitschland zullen worden genomen aleer de onderhande- lingen voor een emigratieleening defini tief zullen zijn mislukt. Het is niet zeker of Rublee en zijq col lega’s leden zullen zien van de Joodsche gemeente te Berljjn, ^och het is in ieder geval zeker, dat zij zich niet dan met dc volledige goedkeuring der Duitsche regee ring met hen in verbinding zuilen stellen. Na de besprekingen zal Rublee eerst in den kleinen kring van zjjn commissie, welke op £3 Januari te Parjjs bijeenkomt, verslag uitbrengen, waarna op 26 Januari te Lon den een voltallige vergadering van de com missie zal worden gehouden. Te Berlijn zullen geen mededeelingen worden gedaan over het resultaat der be sprekingen. Algemeene identiteit van de opvattingen van beide regeeringen bevestigd. j y zjjn vertrek van Downingstreet voor zjjn reis ndar Rome is minister-presi dent Chamberlain luide toegejuist door de menigte, welke zich hier had verzameld. Voor zjjn vertrek had 'hjj tallooze tele grammen ontyangeri met goede wenschen. Mevrouw'Chamberlain vergezelde haar ■echtgenoot tot de deur. In zjjn linkerhand hield de minister-president de thans we reldberoemd geworden parapluie, netjes op- [•erold. Ook bij het Victoriastation stonden hon- erden om den minister-president vaarwel oe te roepen, terwijl by een ander deel an het station de werkloozen betoogden. )e betoogiers poogden het perron te berei- :en, vanwaar de trein van den minister president vertrok, doch de politie wist dit >e verhinderen. f, Op het perron werd de minister-president legroet door den Franschen ambassadeur, ■orbin en den Italiaanschen zaakgelastig- t de. De drie heeren onderhielden zich eeni- |gen tjjd vrooljjk met elkaar. F Drie personen, die in verband met de be- rcooging bij het Victoriastation gearresteerd [Waren, zjjn op borgstelling vrjjgelaten. I Chamberlain en Halifax zjjn blijkens leen Havas-bericht uit Parfrs om 17 uur 143 aan het’flare du Nord aangekomen. Vergezeld van Daladier en Bonnet, bega- Wen Chamberlain en (Halifax zich van het J Station naar den Quai d’Orsay, zjj trokken Rich onmiddelljjk terug in de Salon de la Rotonde, waar hun de thee werd geser- veerd. Aan de 1 pFransche minister werd ABONNEMENTSPRIJS: per kwartaal 2.25, per week 17 cent, overal waar de ezorging per looper geschiedt. Franco per post per kwataal 3.15. Abonnementen worden dagelijks aangenomen aan ons Bureau: MARKT 31, GOUDA ii onze agenten en loopers, den boekhandel en de postkantooren. Onze bureaux zjjn dagelijks geopend van 96 uur. Administratie en Redactie Telef aterc 2745. Postrekening 48400. Bijzonderheden over het vliegtuig. Enkele bijzonderheden omtrent de Weihe mogen hier volgen. De Weihe wouw in het Nederlandsch is een pro duct van de Focke Wulf Flugzeugbau A.G. te Bremen, welke o.a. de bekende vier-motorige FW 200 Condor-verkeers- vliegtulgen vervaardigt. Zij is een twee- motorig oefenvliegtuig, zooals gezegd, voor èe opleiding van vliegers en de an dere leden van de bemanning van bom menwerpers en is uitgerust met twee met luchtgekoelde Argus-motoren, elk van 240 pk. De ^panwijdte bedraagt 21 m., de lengte ruim 13 m. en de hoogte ruim 4 m. Leeg bedraagt het gewicht 1890 kg, de lading weegt 910 kg, het totale gewicht is 2800 kg. De maximum snelheid bedraagt 258 km per uur, de kruissnelheid (afhan kelijk van het motorvermogen) bedraagt 210 i 238 km per uur. De landingssnel- heid is 80 km per uur, het vliegbereik be draagt 740 km. De romp, welke rechthoe kig van doorsnee is, is vervaardigd van gelaschte stalen buizen, welke met lin nen zijn bekleed. In den neus bevindt zich een mitrailleurpost. Daarachter be vindt zich een gesloten stuurhut, welke aan twee personen plaats biedt. De ka juit is geheel ingericht met richt- en af weermiddelen, draadlooze telegrafie, blind-vlieginstrumenten enz. Achter de stuurhut bevindt zich de tweede mitrail leurpost. Do Weihe is een laagdekker met eenigs zins V-vormigen vleugel, wele ten deele verspannen is. Het onderstel is intrek baar en heeft olie-veering en oliedruk- remmen. In oorlogstijd is dit type vliegtuig goed bruikbaar als bewakingsvliegtuig. Bovfen- dien kan er thans een nuttig gebruik van worden gemaakt als controle-vlieg- tuig bij luchtbeschermingso^feningen, speciaal om het effect van een verduis terde stad van de lucht uit gade te slaan. De Weihe is bovendien goedkoop in on derhoud en exploitatie. Voorts is het vliegtuig gemakkelijk als drijvervliegtuig uit te rusten hetgeen slechts een verwis seling van wielen in drijvers van zeer kotten duur vordert. Dit laatste is dan ook de reden, dat talrijke landen dit type vliegtuig bij hun militaire luchtvaart reeds geruimen tijd in gebruik hebben, o.a. Brazilië, Argen tinië, Zweden, Hongarije, Roemenië, Bul garije en Turkijé”. per gezin. Het Joodsch Comité voor bijzondere Joodsche nooden ontvangt van het totaal bedrag 2/5 deel, dus rond 180.000. Het resteerende 3/5 deel zal gelijkelijk worden verdeeld onder het Joodsch Kindercomi té, het R.-K. Vluchtelingencomité en het Protestantsch-Christelijk-comité. Deze drie comit’s ontvangen dus elk rond 90.000. Van het totaal bedrag is afgehouden het geld, dat reeds aan plaatselijke co- mité’s in de grensstreken is verstrekt. In totaal is in 1000 van de 1080 Neder- landsche gemeenten gecollecteerd. Utrecht bracht ƒ31.851.28, dat is 6.9 cent per inwoner, deze provincie de kroon spant. De tweede plaats wordt ingeno men door Zeeland, Zufd-Holland en Friesland, onderscheiden)k met 17.306.78, I42.364.39i en 28.535.94*. Alle drie pro vincies per inwoner 6.8 cent. Daarop vol gen NoordlHolland met 102.343.19 (per inwoner 6.6 cent), Gelderland met 53.070.14 (per inwoner 5.9 cent), Over- ijsel met 31.127.98* (per inwoner 5.6 cent), Groningen met 21.637.95 (per in woner 2.7 cent), Noord-Brabant ƒ5.371.16* (per inwoner 2.7 cent), Noord-Brabant met 17.421.111 (per Inwoner 1.8'cent), Limburg met 9,256.58* (per inwoner 1.6). Van de gemeenten heeft Zutfen het grootste gemiddelde per inwoner, n.L 35.2 cent. AANSCHAFFING VAJ4 DUITSCHE MILITAIRE VLIEGTUIGEN. Voor Soesterberg zijn drie Focke- Wulf „Weihe”-vliegtuigen besteld. Naar wij vernemen, heeft het departe- i ment van Defensie drie Föcke Wulf- vliegtuigen van het type F W 58 (Weihe) besteld ten behoeve van de vliegopleiding bij de luchtvaartbrigade te Soesterberg. Met deze bestelling doet een geheel nieuw type vliegtuig zijn intrede bij de Nederlandsche luchtstrijdkrachten. Het zal gebruikt worden als over gangs vliegt tuig ten behoeve van hen, die deel zullen uitmaken van de bemanning van de Fokker-luchtkruisers T 5. Verder zij er hier op gewezen, dat thans voor de eerste maal in de geschie denis van de Nederlandsche militaire luchtvaart buitenlandsche vliegtuigen worden aangeschaft. Voor de marine in Indië zijn, zooals men weet, Dornier- vliegbooten hier 'te lande in de maalt waarvan een ouder type reeds meer dan tien jaren geleden in gebruik was. Een twee-motorig overgangsvllegtuig is even- ADVERTENTIEPRIJSUit Gouda en omstreken (behoorende tot den tezorgtaing) 1—5 regels 1.30, elke regel meer 0.25. Van buiten Gouda en den bezorgkring: 1—5 regels 1.55. elke regel meer 0.30 Advertentiën in het Zaterdagnummer 20 bijslag op den prijs. Liefdadigheids-advertentiën de helft van den prijs. INGEZONDEN MEDEDEELINGEN: 1—4 regels 2.25, elke regel meer 0.50. Op de voorpagina 50 hooger. Advertentiën kunnen worden ingezonden door tusschenkomst van sdiede Boek handelaren, Advertentiebureaux en onze agenten en moeten daags vóór de plaatsing aan het Bureau zijn ingekomen, teneinde van opname verzekerd te zjjn. Gewone advertentiën en ingezonden mededeelingen bjj contract tot zeer gereduceerden prijs Groote letters en randen worden berekend naar plaatsruimte. Nederlandsche boter op de Engelsche markt. Waarom brengt zij minder op dan de Deensche? Het Tweede Kamerlid Van der Sluis heeft aan den minister van Economische Zaken, de volgende vragen gesteld: Heeft de Minister kennis genomen van de mededeeling van den voorzitter van de Friesche Kamer van Koophandel, dat in 1938 de gemiddelde Leeuwarder com- cissie-noteering voor de boter 80.3 cent per kg bedroeg, terwijl de Deensche no- teerlng ,in Hollandsch geld omgerekend, 91.3 cent bedroeg? Is de Minister bereid zijn meening te geven omtrent het oordeel van vorenge- noemden boter-efcport, dat de Neder- ----- landsche boter haar goeden na am in En- wel bij de Indische militaire luchtvaart geland alleen terug kan krijgen, wan- niet in gebruik, ofschoon het als oplel- j neer voldaan wordt aan de volgende drie vnnr rio 'zurarn tTlpnn IVTfl.rt.i'n alenhon dafnmcfpirnnlino' nrodornm in_ Totale opbrengst Nationale collecte 473.033.68'^ulden. De totale opbrengst-van de op Zater dag 3 December van het vorige jaar ge- zijde deelgenomen .door Sir Alexander Ca dogan, Maurice Ingram en de Britsche am bassadeur te Parijs, Sir Eric Phipps. Be halve Daladier en Bonnet namen van Fran sche zijde aan de besprekingen deel de se- cretaris-generaal van den Quay d’Orsay, Leger, de adjunct-directeur van politieke zaken, Rodhat en de directeur van het ka binet van den minister van buitenlandsche zaken, Bressy. De besprekingen der Britsche en Fran- sohe ministers, die direct na aankomst be gonnen, eindigden om 19 uur 05. De Britsche ministers begaven zich daar op, Chamberlain vergezeld van Daladier en Halifax van Bonnet, naar ‘het station, van waar zjj met den trein van 19 uur 30 ver trokken. Na de besprekingen werd een communi qué uitgegeven, luidende: „Op doorreis te Parys, op wog naar Ro me, hebben de Britsche premier en Lord Halifax van de gelegenheid gebruik ge maakt om van tredachten te wisselen ou Joodsche emigratieleening te vereffenen door prijsgeven van den boycot. Nieuwe anti-Joodsche maatregelen bij mislukking der onderhande- lingen? Reuter verneemt, dat de beraadslagingen, welke Rublee vandaag zal beginnen, ge schieden zullen op de basis van een p)un, dat Schacht mee naar Londen bracht. Ru blee heeft geen pasklaar gemaakt plan meegenomen. Het plan van Schacht dat beschouwd wordt als een maximum der Duitsche eischen word£ in zjjn tegenwoordigen vorm - - - onuitvoerbaar geacht. Het verluidt dat maakt om vm gedachten te wisselen op u kennm heeft gegeven, dat stin den Quay d’Orsay met Daladier en Bonnet. I p|an piet het Iaatst(J woordyan D^hland in deze aangelegenheid inhield. Het Duitsche voorstel voor een Jood- houden nationale straatcollecte ten bate sche leening ten bedrage van een halfj), millioen pond sterling, terug te betalen drag van 5,5 cent per inwoner of 25 cent Dat zal nu wellicBt anders worden en het laat nauwelijl^twijfel, of op de kof- fiemarkt zal div jen ongunstigen invloed oefenen. Als gevolg van de gewijzigde koffiepolitiek van Brazilië in November 1937 daalde de prijs voor koffie en Bra zilië zag in de eerste helft van het loo- pende oogstjaar 1938/39 zijn koffie- uitvoer met c.a. 75 pet. stijgen vergele ken met het daaraan voorafgaande jaar Deze gestegen Braziliaansche uitvoer ging uiteraard voor een goed deel ten koste van den export van andere koffie-producee- rende landen, zooals Nederlandsch-Indië, van waaruit in 1938 belangrijk minder kof fie werd uitgevoerd dan in 1937. De totale v'ereldexport van koffie nam echter toe Hongarije verantwoordelijk gesteld voor incident b*j Nagygejoec. I ^Er wordt geen schade vergoed. In een officieel communiqué wordt mede- I gedeeld, dat het Tsjecho-Slowaaksche mi- yyfc tflM ninterie van buitenlandsche zaken gisteren 111UE Eli HonSaars°hen zaakgelastigde te Praag WPil een nota heeft overhandigd ter beantwoor- j ding van de verbale nota der Hongaarsche regeering d.d. 7 Januari en tegelijkertijd ter beantwoording van de nota der Hongaar- ||rthe ,egatie 9 Januari. De nota deelt l||Vtoede, dat ten aanzien van het incident va» I 3 Januari den Tsjecho-Slowaakschen gezant te Boedapest opdracht is gegeven een stap te ondernemen betreffende het incident in .en nacht vdn Zaterdag 7 op Zondag 8 Januari by Nagygejoeic. De Hongaarsche regeering wordt verant- Woordelyk gesteld voor dit incident evenals '-[/voor alle gevolgen, voortvloeiende uit het Overschryden van de afbakeningslyn en den aanval op het Tsjecho-Slowaaksch gebied door Hongaarsche terroristen en geregelde 'troepen. De gelant heeft tydens zyn démarche |de officieele Hongaarsche’ autoriteiten in I ennis gesteld van de bijzonderheden, die t«an den dag gekomen zyn betreffende dit Bcident by'een onderzoek, dat van Tsjecho Slowaakschen i kant is ingesteld. De Tsjecho-Slowaaksche regeering heeft voorts streng bevel gegeven, dat'alle mi’i- •‘öare en ’veiligheidsformaties in de grensge- eden er op, op voorwaarde van reciproci- it, voor moeten waken de’ afbakeningslyn et te overschreden. De schadevergoedingseisch. at den Hongaarschen schadevergoe- ngseisch betreft, deelt het ministerie e e, dat het incident van Munkacs van anuari uitgelokt is door geweerschoten n Hongaren op Tsjecho-Slowaaksche gen- rmes by het klooster van St. Basilius te jdmonastyn. Van Tsjecho-Slowaaksche Mde is op het Hongaarsche vuur uitslui- M geantwoord om den Hongaren te be- ten op Tsjecho-Slowaaksch gebied door f unngen. De Tsjecho-Slowaaksche regee- lug kan derhalve niet verantwoordelijk ge peld worden voor de betreurenswaardige leid enten, die zich hebben voorgedaan. De Tsjecho-Slowaaksche regeering- i wenscht oprecht, dat in het belang van betrekkingen van goede nabuurschap tusschen de beide landen de incidenten

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1939 | | pagina 1