»E goudsche courant moe TONICUM NOURY Mevrouw ^"'(£ssq Bi «"'TUÊ ._au u slechte beten*1 2 ons GELD „DE MODELWASSCHERIJ OL WANNEER UW TANK DEVOID MOET WORDEN om reclame! NORMALEN PRIJS NiEtn I No. 19930 Dit blad vers dan zal I 1 verdubbel Uw energie Dï KWAUTE1TS BENZINE neem Tonicum Noury U goed doen! Gebruikt bedrijfswater als regenwater zoo zacht CHAM] VERKRIJGBAAR TEGEN Laat U eens een proefwasch behandelen bij: TANDHEELKUNDIG INSTITUUT HO LLANDIA Geheele, Gebitten f 30.- VERGAMB/ NIEUWERE I VEREENIGING VOOR FACULTATIEVE LIJKVERBRANDING AANBESTEDING. Het bouwen van een winkel huis met bovenwoning en 1 melkbedrijf aan de Kat- tensingel te Gouda. j STOP BIJ HET ESSO REKEN sciïreeuwt N.V Utrechtsche Hypotheekbank utrecht; ^■■'ÉssolubelS WADE1 THALIA i Receptie ter f 400 8519 f 200.— 5477 I A Reclame, die zijn geld opbrengt. Die Uw zaak voeden kan en in stand kan houden. Daarvoor be- staat maar één goede manier, adverteeren In een blad, dat Intens gelezen wordt de krabt uit Uw Controleer de opgevoerde kwaliteit op den weg. naaste omgeving. Adverteert daarom in L I Gi JTANDARD AMERIKAANSCHE PETROLEUM COMPAGNIE N.V. GIBOUW PETROLEA SGRAVENHAGE Eerste con na de i Neem eens een tijd lang regelmat! Tonicum Noury. Onderga de weldadig kalmeerende werking op het zenuw stelsel. den pittig opwekkenden Invloed op den geest Ondervind hoe Uw ge- heele wezen na het gebruik van Tonicum Noury wordt verkwikt Hoe Uw werklust en veerkracht worden verhoogd. Dan zult 0 tot Uw vreugde bemerkep, wat bet beteekent volkomen gezond, sterk on fit te zgn; geen last te hebben van moehoM, prikkelbaarheid en gejaagd- WA Café .JHOLLANDIA” MARKT 40 GOUDA. Spreekuur Donderdag 912. met garantie Pijnloos trekken inbegrepen. Ambtenaren tot maandinkomen zonder borg. Wettelijk tarief. N.V. NATIONALE VOLKSBANK- GELDSCHIETBANK, Mauritsweg 3 Rotterdam (C.). Inlichtingen (postz. v. antw.) en afwikkeling schriftelijk. 37e WETTIGE HACO-TREKKING 4e KLASSE, 3e LIJST TREKKING VAN WOENSDAG II JANUARI 1333 HOOGE PREMIËN 1977' Foftrfkante. /V. V. /VoarppAarma. Deventer. abonnementj bezorging per loopi Abonnementen w bjj onze agenten en Onze bureaux zg; Interc 2745. Postre I Een enaeertnffen middel tij dopte, oververmoeidheid, •ervodutt. overspanning, lusteloosheid. Edn theelepeltji nor den maaltijd. !\.5Hper flacon. Dabbele flacon fZ25. Minimum contrib. 1.50 p. j. (tevens voor echtgen. en minderj. k.). Tarief voor leden: Crematie, dragers en orgelspel, in totaal 82.50voor niet-leden 165. Inlichtingenbladen en inl. omtrent het verzekeringsfonds kosteloos verkrijgbaar bjj de afdeelings-secretarpsse, Plu woelen singel 87. GRAAF FLORISWEG 113—115 - GOUDA - Telefoon 2084 VRIJDAG 20 JANUARI a.s. is ondergeteekende namens zijn prin cipaal voornemens aan te besteden: Bestek en teekening zijn verkrijg baar bij den architect tegen betaling van 7.50 per stuk, franco per post 7.75, terwijl bij inlevering in onge schonden staat na afloop der beste- i ding 4.50 wordt gerestitueerd. i De Architect, G. J. v. d. TOGT, Boskoop. Postgiro 48658, Tel. 334. £)e speciale trein, Halifax en hu Rome maken, is gi komende uit Frank men. Na een kort naar Rome vertrok Rome aangekomen. Toen de trein, staatslieden reisden binnenreed, weerklo va Chamberlain, V. lain en Lord Halifa werden op het pern Mussolini en graaf van de grenadiers volksliederen, welk aangehoord. Vervolgens werd teerd, welke was 8 lingen van de verst gerkorpsen van hei Om zes uur arrh Halifax, na een be: waar zij zich inschr bezoekers, bij het P den geleid naar het en Ciano zich bevon eigenlijke politieke 1 Hartelijke onti Het'plein voor he vol menschen, toen aankwamen. De m< lijk en Chamberlain hoed naar hen; hg uit. De verwelkoming, van Rome aan de B is, is zeker hartelg taan geweest. Er hf bigde sfeer onder er geen officieele u bladen tot het publ de menschen geheel komen, nieuwsgierig van wien een ieder hij het was, die géh ber den vrede in Ei Hoe verlangend d drukking te geven lens jegens hun B: wel uit de vaak he ge tevreden over d ontvangst?" Waarom is hef Uw belang Esso .i.unc te ge bruiken? Omdat Esso de brandstof is met de hoogst? klop- vasrheid, die tegen normalen prijs verkocht wordt. Omdat de eigenschappen van Esso zoodanig zijn, dat deze brandstof met opmerkelijk goede resultaten ook gebruikt kan worden in motoren met hoogs compressie Omdat Esso U, voor een bepaald bedrag, hel grootst mogelijke aantal kilometers geeft. De Het eerste politie de Britsche en de I in ihet Palazzo Vene geduurd; naar verl' pen van algemeenen het onderhoud zeer Het communiqué menkomst werd uitg „Om zes uur hee: lazzo Venezia, in Ciano ,den Britschen berlain en den minis zaken, Halifax, ont gen duurden anderh; derdagmiddag herva Na de gedachten^ Britsche staatslieden dama, ten einde zich gen uur begon een lazzo Venezia, dat tf Duce werd aangebodi Banket i De Duce In zgn tafelrede h harbelgke termen d welkom uit naam v; geering en van het mede uit zgn eigen zonder richtend tot Cl eolini: Uw geest van beg: heid, waarmede gij verleend aan een r< der probltemen, die a gedrongen hebben, de gij uw programma vi bebt voortgezet, hebl deering gevonden in geloofd heeft in een de rechtvaardigheid, is en nog ja het laa Italiaansche fascistisc stelt. Het accoord tus» Esso v»n |0;a. PREMIËN VAN f63.— 12 225 229 817 343 087 792 1463 1540 1609 1948 2341 2672 2929 3280 3452 3493 3897 4277 4800 5090 5523 5602 5662 5830 6025 617? 6352 6612 6873 7675 7869 8099 8211 8640 8659 8761 8791 8866 8922 9229 9234 9754 9819 9942 10050 10271 10532 10758 11152 11247 11465 11493 11540 11617 11772 12547 12696 12720 12743 12749 13162 13248 13376 13781 13802 14086 14392 14776 16690 17018 17197 17624 17807 17850 17878 17905 17907 17998 18260 18364 18503 18693 18762 18861 18875 19081 19033 19096 19255 19859 19913 20094 20479 20739 20972 20979 3>4 PANDBRIEVEN 101 3-3'/, PANDBRIEVEN a 99’/,% De Directie Mr. A. J. S. VAN LIER. Mr. P. R. HOORWEG ESSO IS DE NAAM DIE DE HOOGSTE KWALITEIT BETEEKENT VOOR EEN BELANGRIJKE SERIE AUTOM0BIELPR0DUGTEN i die tegen normalen prijs ve t de eigenschappen van Es tdstof met opme worden i Bespreekt 2 dagen tevoren Uw plaatsen want de stormloop if groot. Cassa 10—1 Tdef. 2230. Voor Vrijdagavond nog een be perkt aantal plaatsen beschikbaar

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1939 | | pagina 3