achtig DURY IANT NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN BERGAMBACHT, BERKENWOUDE, BODEGRAVEN, BOSKOOP, GOUDERAK, HAASTRECHT, MOORDRECHT, MOERCAPELLE, NIEUWERKERK, OUDERKERK, OUDEWATER, REEUWIJK, SCHOONHOVEN, STOLWIJK WADDINXVEEN, ZEVENHUIZEN, enz. eekbank Dit blad verschijnt dagelijks, behalve Zon- en Feestdagen zal icum Noury oed doen! -Lt «BRANDING is voor echtgen. en •ematie, dragers en niet-leden 165. t verzekeringsfonds jelings-secreta rosse, CHAMBERLAIN EN HALIFAX TE ROME. Groote geestdrift bij <le bevolking. Geen militair vertoon. Australië door brand en hitte geteisterd. Opening van den Zweedschen Rijksdag. 'bo e/Ae wond PUROL No. 19930 Donderdag 12 Januari 1939 77e Jaargang Maatregelen tegen Japan overwogen. EL HOORWEG Receptie ter eere der te Uw zaak ivoor be- ri in een ,t uit Uw TELEGRAFISCH WEERBERiCHT. arom in RM Eerste conferentie direct na de aankomst. del *0 slapt», werver moeldhnd. f, lusteloosheid. Sin theelepeltje per flacon. Dubbel» flacon f2.25. Noarypharma. Dtventtt. De namen van de Prinses zijn Mafalda, Maria, Elizabeth, Anna, Roman» van Sa- voya, Prinses van Hessen. Zij werd geboren op 49 November 1902. Zij trouwde te Rac es nigi, een. koninklijk lustslot in de buurt van Turijn, met Prins Philip van Hessen. Zij heeft twee zoontjes. Volgens de laatste berichten, door Havas gemeld, zou de toestand der Prinses ver ergerd zjjn en aanleiding geven tot ernsti ge ongerustheid. nog in den loop van de huidige zitting aan den Rijksdag zal worden voorgelegd. Wat betreft de binnenlandsche aangele genheden stelt de koning in (Je troonrede i voor het econo misch leven van Zweden in vele opzichten minder verontrustend zijn dan een jaar ge leden Tenslotte wordt in de troonrede ver klaard, dat niettegenstaande de vermeerder de uitgaven, voorzien, in de begrooting, het mogelyk is gebleken buitengewone verhoo- ging van de belastingen te vermijden. 1 “/o 193/,% DE RESULTATEN VAN HET BEZOEK VAN PRINS PAUL AAN KONING CAROL. Tusschen koning Carol en den Zuid-Sla- vischen regent prins Paul is, naar United Press uit Boekarest meldt, bij het bezoek van den laatste in Transsylvanië ter gele genheid van een jachtpartij, overeenstem ming bereikt op de volgende punten; lo. Economisch zullen beide landen blij ven samenwerken met Duitschland en Italië, doch van de ,.as”-politiek zullen zij zich af zijdig houden, hun lidmaatschap van den Volkenbond zullen zy handhaven en zij zul len zich niet, aansluiten bii het anti-komin- tern-pact; 2o. Zij zullen bereid zijn groote conces sies te doen aan de Hongaarsche minderhei den in hun land, doch zullen geen conces sies op territoriaal gebied aan Hongarije doen Hetzelfde geldt voor de Duitsche min derheden; 3o. Ten aanzien van de Oekrainsche kwestie achten beide landen waakzaamheid geboden; i IW?? 4o. Wat de Mi'ddellandsche Zee betreft, zullen zij de uitkomst van Chamberlain’s bezoek afwachten. In dit verband is het van belang te weten, dat de nieuwe Roemeen - sche ambassadeur te Parijs, Tatarescu, (de vroegere premier) op het oogenblik in Boekarest is, naar verluidt om te spreken over de levering door Frankrijk van wapens aan Roemenië. Frankrijk heeft in de laatste maanden cpge£ouden te leveren, omdat Roemenië met de betalingen ten achter was. Tatares cu hoopt een vriendschappelijke oplossing te vinden. Noch de Roemeensche noch de Zuid-Sla- •vische minister van binnenlandsche zake* was by het onderhoud tusschen de beide staatshoofden aanwezig. Reuter seint uit Adelaide! Duizenden bestrijden den hevigen bosch_ brand in Zuid-Australië, welke van groottr omvang is dan eenige tot nu toe bekende brand. Er heerscht nog steeds een vei- schrikkelyke hittegolf en de temperatuur b.eeft 117 graden Fahrenheit bedragen in de schaduw, de hoogste temperatuur, welke in de geschiedenis van Adelaide bekend is. Reeds vijf dagen lang heeft de temperatuur' in de schaduw meer dan 100 graden bedra gen. Een fabriek en meer dan twintig wonin gen zjjn tot den grond toe afgebrand. Vrouwen en kinderen moesten worden ge ëvacueerd uit een stadsgebied. De schade wordt geraamd op 300.000 pond. De regee- ring heeft een steunactie geopend, waar voor zij 1.000 pond heeft beschikbaar ge steld. Uit Melbourne wordt gemeld, dat in den geheelen staat Victoria nog steeds branden woedéh, 19 personen zijn om het leven ge komen, toen Zij probeerden te ontsnappen aan de vlammen. Naar gemeld wordt, wor den 21 personen vermist. Te Melbourne was het vandaag koeler, doch de temperatuur in het binnenland is nog steeds verschrikkelijk. Zeven personen zijn door de hitte bezweken. fo* —I ABONNEMENTSPRIJS: per kwartaal 2.25, per week 17 cent, overal waar de bezorging per looper geschiedt. Franco per post per kwataal 3.15. Abonnementen worden dagelijks aangenomen aan ons Bureau: MARKT 31, GOUDA bij onze agenten en loopers, den boekhandel en de postkantooren. Onze bureaux zijn dagelijks geopend van 96 uur. Administratie en Redactie Telef latere 2745. Postrekening 48400. hy het was, die geholpen heeft in Septem ber den vrede in Europa te handhaven. Woensdag heeft de koning met het ge bruikelijke ceremonieel de zitting van den Rijksdag geopend. In de troonrede dankte de koning in de eerste plaats voor de on telbare bewijzen van liefde en vertrouwen, welke het Zweedsche volk hem ter gelegen heid van zjjn tachtigsten verjaardag heeft geschonken en hij sprak de overtuiging uit, dat het geschenk, dat hem bjj deze gelegen heid is overhandigd, ten goede, zal komen aan de openbare gezondheid. Ten aanzien van de betrekkingen van zweden met het buitenland constateerde de koning, dat deze goed zijn. Toch vereischt de toestand der wereld een 3 waakzaamheid .Het streven van den koning is gericht op het behoud van den vrede. Een leden van vreugde is de versterking van de samenwerking tusschen de Scandinavische landen. Een overeenkomst inzake de bewa pening ter «ee, gesloten tusschen Groot- Brittannië en de Scandinavische landen zal ter ratificatie aan den Rijksdag worden voorgelegd. Ook zal een voorstel worden ingediend tot ratificatie van de amende menten op het Handvest van den Volken bond, waardoor dit zal worden losgemaakt van de vredesverdragen, welke na den we reldoorlog zijn gesloten. Inzake de veilig heid van de Aalands-eilanden als neutraal 1 gebied worden onderhandelingen gevoerd en met reden mag worden aangenomen, dat 1 het resultaat van deze onderhandelingen De Bilt seint: Verwachting geldig van hedenavond tot morgenavond ongeveer 19 uur: Voor het geheele land: Iets kouder; meest zwaar'bewolkt met nog eenigen regen; ma tige wind uit Westelijke richtingen. ADVERTENTIEPRIJS: Uat*Gouda en omstreken (behoorende tot den bezorgkring): 1—5 «gels 1.30, elke regel meer 0.25. Van buiten Gouda en den bezorgkring: 15 regels 1.55. elke regel meer 0.30 Advertentiën in het Zaterdagnummer 20 bijslag op den prijs. Liefdadigheids-advertentiën de helft van den prijs. INGEZONDEN MEDEDEELINGEN: 1—4 regels 2.25, elke regel meer 0.50. Op de voorpagina 50 hooger. Advertentiën kunnen worden ingezonden door tusschenkomst van soliede Boek handelaren, Advertentiebureaux en onze agenten en moeten daags vóór de plaatsing aan het Bureau zjjn ingekomen, teneinde van opname verzekerd te zijn. Gewone advertentiën en ingebonden mededeelingen bjj contract tot zeer gereduceerden prijs Groote letters en randen worden berekend naar plaatsruimte. Chamberlain antwoordt. Chamberlain dankte in zjjn antwoord den Duce en Italië voor hun hartelijke ont vangst. Het deed hem gnoegen persoonlijk de macht van Italië te kunnen aanschou wen, zooalls zjj dagelijks groeide onder de leiding en inspiratie van Mussolini. Hjj be vestigde dat Engeland de nauwste vriend schapsbetrekkingen met Italië wenscht te onderhouden. Wat'de Septembercrisis betreft, zeide de Engelsche minister: Ik wensch te herhalen dat wjj jegens U een groote schuld hebben, wegens uw hulp en uw medewerking, die op zoo beslissende wjj'ze bijgedragen heb ben tot het vreedzame resultaat van de conferentie te Münohen. Ik ben hier geko men met de bedoeling de politiek, die ik standvastigljjk volg, voort te zetten, name lijk de politiek van vriendschap met allen en vjjaiidigheid jegens niemand. De politiek die gericht is op een rechtvaardige en vreedzame oplossing der internationale moeilijkheden langs den weg van onderhan- deling. Het is mij een vreugde te bedenken 'dat onze beide regeeringen een concrete uitdrukking hebben kunnen geven aan deze politiek, want het is juist in dezen geest, dat wij in het afgeloopen voorjaar het En- gelschJtaliaansche accoord hebben geslo ten. i Er moet de nadruk op worden gelegd, dat een van de eerste resultaten van dit accoord is geweest, dat men gisteren hier en te Lon den militaire informaties heeft kunnen uit wisselen uit hoofde van dit accoord. In de overtuiging, dats onze belangen in de Mid- ^iekisch kriie-f leve’,<'hn«r, In het proces tegen Niekisch c.s. voor het volksgerechtshof te Berlijn zijn de vonnissen geveld. Niekisch, de voornaams^ beklaagde, werd wegens voorbereiding tot hoogver raad en wegens inbreuk op de wet be treffende het vormen van nieuwe par tijen veroordeeld tot levenslange tucht huisstraf en duurzaam verlies van eere- r echten. De beklaagde Drechsel werd om dezelf de redenen veroordeeld tot drie en een half jaar tuchthuisstraf en drie en een half jaar verlies van eererechten, met aftrek voor beide straffen van een jaar en negen maanden preventieve hechte nis. De beklaagde Kroger kreeg alleen we gens inbreuk op de wet 'de vorming van nieuwe partijen een jaar en negen maanden gevangenisstraf, welke als uit gezeten beschouwd wordt door de pre ventieve hechtenis. De semi-officieele mededeeling voegt hieraan nog toe: Met deze vonnissen zal wel een ein de zijn gemaakt aan de combinaties van verscheiden buitenlandsche dagbladen, die dit proces op sensationeele wijze trachten op te blazen door te beweren dat Niekisch aanslagen op leidende persoon lijkheden van het derde rijk voorbereid heeft en derhalve ten dood veroordeeld zou worden. reden tot conflict geven tussohen ons bei- zjjn wij zeker, dat dit accoord voor ons heeft geopend en wjj hebben het vaste ver lens jegens hun Britsche vrienden, blijkt trouwen, dat dit vruchtbaar zal zijn voor Wel uit. vnalr fnoVAmafirro ctahilitei van TCnrona. fiOlDSGHÉ WULIVI. Britannië, dat onlangs in werking is ge treden, heeft de betrekkingen tusschen de Jlfijde landen op stevigen grondslag gesteld en heefteen nieuw plan van samenwerking in de Middel land scjie 'Zee en in Afrika in het leven geroepen. 'Het accoord heeft den weg geopend voor een wederzijdsch helpen, dat noodzakelijk was voor den vrede van Europa en die, naar wy hopen, even duurzaam als vruchtbaar zal zijn. SPIONNAGE IN DE MIDDELLANDSOHE ZEE. Fransch marine-officier ter dood veroordeeld. De krijgsraad te Toulon heeft gisteren Mac Aubert, luitenant ter zee derde klasse, ter dood veroordeeld op grond van spionna- ge. Aubert werd eind September gearres teerd, toen de Middellandsche-Zeevloot zich voorbereidde op uitvaren voor het geval '-an oorlog. Na zijn arrestatie bekende hij geheimen betreffende de defensie aan een "teemde mogendheid te hébben verraden. Hij zou dit gedaan hebben om aan de luxueuse neigingen van zijn vriendin, Jeanne Morel, een vrouw van 27 jaar, te kunnen voldoen. Jeanne Morel is als mede plichtige tot drie jaar gevangenisstraf ver oordeeld. De zitting van den krijgsraad is uiter aard met gesloten deuren gehouden, doch de Faris Soir meent toch te kunnen verzeke ren, dat Aubert een vreemde mogendheid geschreven had bereid te zijn tot het vei strekken van informaties over scheepsbe- wegingen, nieuwa^ahM^n en uitvindingep. Zijn aanbod werd^mvaard èn men kwam overeen dat Aubert de inlichtingen zou ver zenden via zijn vriendin, Jeanne Morel. Vol gens de Petit Soir heeft Aubert een bedrag an ongeveer 1700 ontvangen. Gedurende de crisis zond hij berichten over de bewe gingen van de Middellaaidsche-Zeevloot doch de Fransche contra-spionnage onder schepte een van zijn brieven. Men verzekert, dat het voor de eerste maal is sedert den oorlog, dat een Fransch ««-*• a marine-officier ter dood is veroon^eld v”^™"ndrn“RINSES MAFALDA VAN ITALIë ERNSTIG ZIEK. Te Rome is gisteren bekend gemaakt dat het huwelijk’van Prinses Maria van Savoja, oe jongste dochter van den Koning van Italië, dat op 15 Januari zou worden vol trokken, moest worden uitgesteld wegen* ziekte van haar zuster, Prinses Mafalda. Thans gaat het gerucht, dat Prinses Ma falda gisteren zou zjjn overleden. Dit bericht wordt echter van officieele zijde tegengesproken, doch het zou even tueel kunnen zijn, dat dit gebeurt om de groote receptie in het Palazzo Venezia, welke gisteravond plaats vond, niet te sto len, en dat het bericht heden bevestigd zal worden. In ieder geval is zy ernstig ziek, zij lijdt aan pleuritis. berlain en den minister van buitenlandsche 1 zaken, Halifax, ontvangen. De besprekin gen duurden anderhalf uur en zullen 'Don- I derdagmidda# hervat worden." Na de gedachtenwisselingen begaven de Britsche staatslieden zich naar de villa Ma- dama, ten einde zich te verkleeden. Om ne gen uur begon een groot diner in het Pa lazzo Venezia, dat te hunner eere door den Duce werd aangeboden. Banket in lhet Palazzo Venezia. De Duce aan het woord. In zijn tafelrede heette de Duce in zeer harteljjke termen de Engelsdhe ministers welkom uit naam van de Italiaansche re- geering en van het Italiaansche volk, als mede uit zyn eigen naam. Zich in het bij zonder richtend tot Chamberlain, zeide Mus solini: Uw geest van begrip en de vastberaden heid, waarmede gij persoonlijk steun hebt verleend aan een rechtvaardige oplossing der probQemen, die zich in September op gedrongen hebben, de volharding waarmede gij uw programma van verzoening en vrede hebt voortgezet, hebben de grootste waar deert ng gevonden in mijn land, dat alty'd geloofd heeft in een vrede, gegrondvest pp de rechtvaardigheid, een vrede, die geweest is en nog ja het laatste doel dat zich de Italiaansche fascistische politiek voor «ogen stelt. Het accoord tusschen Italië en Groot- De eerste L_r Het eerste politieke onderhoud tusschen de Britsche en de Italiaansche staatslieden in het Palazzo Venezia heeft ruim een uur geduurd; naar verluidt werden onderwer pen van algemeenen aard besproken en war het onderhoud zeer hartelyk van toon. Het communiqué dat na deze eerste sa menkomst werd uitgegeven, luidde aldus: „Om zes uur heeft de Duce in het Pa- I lazzo Venezia, in tegenwoordigheid van I Ciano ,den Britschen premier Neville Gham- j Snelle OpUlSTSCll V3lt T T3I1C0 Burgos zeer optimistisch. Radio-Nacional heeft in een officjeele mededeeling de bezetting gemeld van de dorpen Solivella, Mora la Nueva en van ,,de belangrijke stad Montblanch, welke gepas seerd werd”. Alle versterkingslinies van den vy’and, aldus de mededeeling, zijn in onze handen gevalen. Voorts werd aan de mededeeling toegevoegd: „Onze linies be vinden zich thans op 25 k.m. van Tarragona en 70 k.m. van Barcelona. In de twintig da gen van het offensief hebben wij 3000 vierk. k.m. bezet, meer dan 125 dorpen en 250.000 zielen bevrjjd en ruim 30.000 gevangenen gemaakt, terwijl de hoeveelheid wapens, materiaal en munitie-opslagplaatsen, die in onze handen is gevallen, niet te overzien is. Tenslotte wordt verklaard, dat de vijan delijke aanvallen in Estremadura gisteren alle zijn afgeslagen.” Om 11 uur gisteravond deelde Radio Nacional mede: Indfen het groote hoofd kwartier vandaag besloten heeft, nog vóór het officieele oorlogscommuniqué een mede deeling betreffende de operaties te laten bmroepen, dan is dit omdat er alle reden tot optimisme bestaat. Aan het Catalaansche front duurt de strijd voort. Thans is be kend, dat het dorp Barbara ten Oosten van Montblanch eveneens is bezet, alsmede Het meer Zuidelijke gelegen Gratalops. r. genheden sten de Koning weging in Washington ten gunste vast, dat de vooruitzichten van economische en financieele sancties tegen Japan stuit op een eerste betoon van verzet. De republikeinsche senator van Idaho, Borah, heeft verklaard: „Ik 'beschouw eco nomische sancties als een eerste stap naar den oorlog. Ik zou ze niet willen toepassen, zonder gereed te zyn oorlog te voeren. Het zyn geenszins vreedzame middelen." Senator Pittman, voorzitter van de Se naatscommissie voor buitenlandsche zaken, is van tegenovergestelde riieening: „Waar om een man fusilleeren, zoo verklaart hy, wanneer gij hem er toe kan brengen uw rechten te eerbiedigen door hem uit te hon geren?” De Britsche regeering overweegt, thans ernstig de middelen, waarmede zjj de Brit sche belangen in China tegen de Japansche indringing kan verdedigen, aldus de poli tieke correspondent van de Financial News. De beoogde maatregelen zyn van wjjde strekking en vele hiervan zyn er op gericht den Britschen handel in China te verdedi gen door het verleenen vtn directen steun aan de Chineesche regeering in haar stryd tegen Japan. Andere maatregelen zullen naar verwacht kan worden, van meer di recten invloed zijn op den handel en finan- cieelen toestand van Japan dan op de weer standskracht van China. „Een van de manieren, welke mij werden genoemd, aldus dê correspondent, is het verdedigen van het Chineesche betaalmiddel tegen de aanhoudende Japansche pogingen de stabiliteit hiervan te ondermanen. Een weigering om eenigén steun te verieenen aan de verschillende püaatselyke betaalmid delen, uitgegeven döor Chineesche regeerin gen, die handelen op last van Japan, zou een van de maatregelen kunnen zyn, welke de Britsche autoriteiten zouden kunnen ne men en ten uitvoer brengen. Een andere en meer rechtstreeksche maatregel zou zijn het aangaan van een leening, welke gebruikt moet worden spe ciaal tot steun van de valuta. Zulk een lee- ning zou de meeste waarde hebben indien zoowel Groot-Brittannië als de Vereenigde Skaten daaraan deelnemen en, naar ik ver neem, heeft de Chineesche regeering inder daad informeele voorstellen gedaan aan beidé regeeringen voor een der gelijke leu ning. Op het oogenblik evenwel valt niet aan te nemen, dat de Britsche regeering bereid is een zoo definitieve houding aan te nemen. De besprekingen van den laatsten tijd in de City en elders loopen over de mogelijk heid van een algemeen embargo op den Ja- pansdheag uitvoer naar Engeland en de kroonko,mniën. Naar ik verneem, ligt het op het oogenblik niet in het voornemen der regeering een algemeen embargo op leggen.” de toekomstige stabilitei van 'Europa. Chamberlain eindigde zyn rede tot Mus- I sonm aun besprekingen. betuiging arhnnd tiiRRrhp.n gristen. £)e speciale trein, waarmede Chamberlain, Halifax en hun gevolg de reis naar Rome maken, is gisteravond om 7 uur 42 komende uit Frankrijk te Turijn aangeko men. Na een kort oponthoud is de trein naar Rome vertrokken en te 4.25 uur te Rome aangekomen. Toen de trein, waarmede de Britsche staatslieden reisden het station van Rome binnenreed, weerklonk overal de kreet „Vi va Chamberlain, Viva Halifax”. Chamber- lain en Lord Halifax verlieten den trein en werden op het perron hartelyk begroet door Mussolini en graaf Ciano. Het muziekkorps van de grenadiers van Sardinië speelde de volksliederen, welke blootshoofds werden aangehoord. Vervolgens werd de eerewacht geïnspec teerd, welke was samengesteld uit afdee- lingen van de verschillende wapens en le gerkorpsen van het Italiaansche leger. Om zes uur arriveerden Chamberlain en Halifax, na een bezoek aan het Quirinaal, waar zy zich inschreven in het register der bezoekers, by het Palazzo Venezia. Zy wer den geleid naar het vertrek, waar Mussolini en Ciano zich bevonden, waarop terstond de eigenlijke politieke besprekingen aanvingen. Hartelyke ontvangst door het publiek. Het'plein voor het Palazzo Venezia stond vol menachen, toen Chamberlain en Halifax aankwamen. De menschen juichten harte lyk en Chamberlain wuifde met zyn hoogen hoed naar hen; hy zag er uiterst tevreden uit. De verwelkoming, die door de bevolking van Rome aan de Britsche ministers bereid is, is zeker hartelyk, goedhartig en spon taan geweest. Er heerschte een opgewekte, blyde sfeer onder het publiek. Aangezien er geen officieele ui tnoodiging in de dag bladen tot het publiek gericht was, waren de menschen geheel uit eigen beweging ge- komen, nieuwsgierig naar den staatsman, deliandsche Zee, hoewel zy van vitaal be- van wien een ieder hier zich herinnert, dat lang zyn voor de beide landen, geen enkele hy- het was, die gdholpen heeft in Septem- reden wvon nns bri ber den vrede in Europa te handhaven. d«n» -- - - Hoe verlangend de Italianen zyn om uit- beiden een nieuw hoofdstuk van vriendschap drukking te geven aan hun goede gevoe- '“ns ieirpna hun uu.’W 1 wel uit de vaak herhaalde vraag: „Waart ge tevreden over de hartelijkheid van de ontvangst? 30]jni aijus: „Met verzekering dat ik uw van vriendschap hoogelijk waar deer en in de hoop, dat ons beider naties met elkaar mogen samenwerken aan de taak een duurzamen vrede in Europa te verzekeren, hef ik myn glas op op de ge zondheid van Z. M. den Koning van Italië en Keizer van Ethiopië en op het voortdu rende welzijn en den voorspoed van het volk, waarover hy regeert.”

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1939 | | pagina 1