ETHO te was IMIN IN D letel iming grote at 64 Goud NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN iergambacht, berkenwoude, bodegraven, boskoop, gouderak, haastrecht, moordrecht, moercapelle, HEUWERKERK, OUDERKERK, OUDEWATER, REEUWIJK, SCHOONHOVEN, STOLWIJK WADDINXVEEN, ZEVENHUIZEN, enz. 19931 tit blad verschijnt dagelijks, behalve Zon- en Feestdagen I d •van europa biedt weinig opwekkend beeld. Toekomstmuziek: nieuwe pogingen te komen tot bewapeningsbeperking. Formeele besprekingen te Rome geëindigd. Roosevelt vraagt 525.000,000 dollar voor defensie. Vrijdag 13 Januari 1939 77e Jaargang to. EKINGEN methode". KT! er slechts HERKREGEN! migde Staten te Londen en Parijs soir.- ler za' werden hartelyk REN. SPOT» nut' eindigdei gisteren stellen De opstandelingenleider Cedillo gedood. Reuter meldtuit Mexico. De beruchte op standelingenleider Saturnino Cedillo is ge dood in de bergstreken van den staat San Luis Potosi. Cedillo was vroeger divisie-generaal in hét Mexicaansche leger; met een kleine groep aanhangers was hy bijna een half jaar in openlijken opstand tegpn de regee ring van Cardenas. Met den dood van Cedillo is thans alle oppositie tegen de bestaande regeering uitgeroeid. Waarschijnlijk zal het lijk van Cedillo naar Mexjco-City gebracht worden en aan zijn verwanten ter beschikking wor den gesteld voor de teraardebestelling. ret. d een ■gerf voorbereidende bespre- de Joden die <4n ien behandeld en een nieuwe overvloed De onderhandelingen van Rublee met Schacht. lit is genomen of binnenkort te wachten w-, moeten deze berichten beschouwd wor- ngt door het weefsel. ajs een duidelijk dreigement met econn lische represailles, wanneer Japan zijn onding ten aanzien van de „open deur- politiek” in China niet wijzigt. Koortsach- Ig wordt tegelijkertijd in het Britsche rijk FNDF MFÏ DF £werkt aan de versterking der defence, lILINUE. n E.L Ue raarbij volgens verklaringen van den leider er luchtafweer van het moederland, Sir 'hn Anderson, wat het tempo betreft, ge- >ekomst „al wil dit niet zeggen, dat in- ■rdaad binnenkort een noodtoestand t? achten is.” Tezelfdertijd bereidt Roosevelt en boodschap voor aan het Amerikaansche .ongres, waarin vele honderden millioenen ollars zullen worden aangevraagd voor uit inkort te wachten zou staan. I Europa biedt geen opwekkend beeld, al kt het voor den waarnemer in andere we- dddeelen wellicht „gedegenereerder” en i ernstiger mate ’n „kruitvat” dan in wer- djjkheid wel het geval is. Vooral dc merikanen oefenen graag critiek on iropeesche toestanden en werpen zich op t rechters over Europa zonder daartoe zien hun eigen houding, bevoegd te kun- n worden geacht. Dat sterke stroomingen MINISTER SPAAK BIJ DEN KONING. Onderhandelingen met Burgos zullen worden hervat. Gisterochtend heeft de Belgische minis ter-president, Spaak, den koning op de hoogte gebracht van den politieken toe stand. Bij terugkeer op het ministerie van bui- tenlandsche zaken verklaarde de minister president, dat hij voornemens is de onder handelingen met Burgos te hervatten, al vorens hij over zal gaan tot hervorming van het ministerie. Gistermiddag zou de minister-president den minister van justitie-, Pholien en den liberalen senator Gillon ontvangen. De chef van het kabinet van den premier heeft gisteravond verklaard, dat alles erop wjjst, dat zeer binnenkort een overeenstem ming met Burgos tot stand zal komen. Be vestiging hiervan, zoo voegde hy hieraan toe, wordt verwacht. en Redactie Telef onttrekt dit prachtige en m al het vuil aan het wonder, dat iedere hui» als de grootste gebeurtei van de huishouding is dens het thee-uurtje en a inkelen. deze nieuwe kracht ons h Na afloop van de «oorStellinK heeft mi- matei Ciano nog een groot banket in het hotel Excelsior ter eere van de Britsche ministers aangeboden. De „Times” meldt uit Berlijn; De eerste van een reeks besprekingen tusschen dr. Schacht, den president van de rijksbank en Rublee, den leider van de vluchtelingencommissie is gisteren te Ber lijn gehouden. Des middags heeft dr. Schacht over de t1 berde gebrachte puntdn met zijn regeering overleg gepleegd. Hoewel geen officieele mededeeling is ge daan over de bijeenkomst, wordt vernomen, dat een aantal bepaalde vragen waren ge field aan dr. Schacht met het doel*na te gaan of er eenig vooruitzicht was op on derhandelingen, welke zouden kuifnen leiden tot een uitvoerbaar plan, dat aanvaardbaar Fan zijn voor vreemde landen en derhalve tot hoever de Duitsche regeering bereid zou zijn te gaan ter vervulling van haar zoo dikwijls tot uitdrukking gebrachten wensch oe Joden kwijt te raken. Vragen aan dr. Schacht. Het verluidt, dat Rublee heeft gevraagd of dr. Schacht zijn voorstel, dat jonge Joden in staat zouden worden gesteld in de vol gende drie jaren uit Duitschland te emi- freeren, in concreten vorm kon gieten. Hoeveel jonge loontrekkende Joden zou den op grond van dit plan emigreeren on in welke groepen zouden zy worden ver- oeeld? Bovendien, veronderstellende, dat in het buitenland een leening zou worden uitge geven ter vergemakkelijking van de Jood- sche emigratie en door andere landen exportfaciliteiten zouden worden toege staan opdat Duitschland een nuttig gebruik jan de leening zou kunnen maken, welke faciliteiten zouden dan precies worden ge vraagd Indien een land er bijvoorbeeld in zou Toestemmen een bepaald aantal Joden op t& nemen en een bepaald bedrag aan geld voor de leening zou bijdragn, welke concessies aan den Duitschen exporthandel zouden dan van dat land worden geëischt, opdat de be leggers in dat land een terugbetaling van hun kapitaal iMhiden zien? De derde aan dr. Schacht gestelde vraag was, welke vöor andere naties bevredigen de waarborg de Duitsche regeering zou geven, dat eenig plan, dat aanvaard wordt, harerzijds eerlijk zou worden uitgevoerd en dat geen verdere vervolging van de Joden in Duitschland zou plaats vinden in den tyd, dat het plan van Vacht is. Bovendien, Jioe zouden Duitschland blijven, word) kunnen leven? Op deze vragen heeft dr. Schacht volgens oe „Times” geen direct antwoord kunnen geven. Het verluidt, dat hij vandaag over leg pleegt met veldmaarschalk Göring ei' andere leden der regeering en dat hij mor gen zijn plan in een meer definitieven vorm kan overleggen. a’s van ƒ8.00 voor, n van 70 voor 6x9 vanaf rmen, Fototasschen, Bclichtingsmeters. vanaf U larns, Lantaarnplaatjes, i m.M. VergrootingiM Fotopapieren. ratten 8—16 en 9*6 aJ rdeel. KOM EENS KlJlj 2 minuten koken hl ■Aan«czi"’ daarbij wordt gemeld, dat het er slechts voorbereidende bespre- iso een nieuwe wash ngen geldt, zonder dat een bepaald be- n overvloed van reinig ()|h\?rwijl Europa wacht op het resultaat van I Chamberlain’s besprekingen met Mus- Llini en inmiddels de schietpartijen aan de lEongaarsch—Tsjecho-Slowaaksche grens ■Voortduren, neemt de spanning in het Verre Oosten geenszins af. Londen lanceert bij ■herhaling berichten over besprekingen in take een embargo op Japansche goederen m het Vereenigd Koninkrijk en de Kroon lloniën. ir, de Vereenigde1 Staten, doch ook in Do minions ais Canada en Zuid-Afrika, met de Eurppeesche conflicten en problemen on gaarne van doen zouden hebben, is maar al te begrijpelijk. Indien men echter geen hel pende hand wil toereiken, zou men er go"d aan doen zich te onthouden van een mora- liseerend oordeel, dat niet gebaseerd is op juiste kennis van de feiten. Vele problemen treden in Europa op den voorgrond, voor conflicten is stof genoeg bijeengebracht. Desondanks, hoe het oude Europa ook moge kraken in zijn voegen, van een „Untergang des Abendlandes” is ■jiftaarmede geen sprake. Hoe somber ook het aspect is in de oogen van sommige waar nemers, hoe koortsachtig ook gewerkt wórdt aan de uitbreiding der defensie van alle Europeesche staten, daarom is er nog geen aanleiding de hoop op te geven dat de staatslieden, die bewezen hebben in 1938 Gen oorlog te kunnen ontwijken, dit ook niet in 1939 en later zouden vei^nogen. De groote taak, waarvoor Europa zich gesteld ziet, is te komen tot een pacificatie, welke het mogelijk zal maken met de groo te mogendheden in andere continenten met name Japan en de Vereenigde Staten tot een vergelijk te komen inzake ver- deeling van politieken en economischen in vloed, en inzake een beperking der bewa pening. Hetgeen men in vorige decennia te veel heeft veronachtzaamd, dat ontwape ning of bewapenings-beperking niet kan geschieden tenzij universeel en over rile categorieën van machtsuitoefening, wordt thans algemeen ingezien. Zoo deze jaren van ernstige politieke spanning iets goeds zullen achterlaten, dan zal dit in de eerste plaats wel zijn, dat men nieuwe po gingen om te komen tot een rustiger pe riode in de geschiedenis der menschhe’d op reëeler basis en met beter inzicht in de vaak harde werkelijkheid zal ondernemen. Op het oogenblik, het dient erkend, lijkt dit nog toekomstmuziek. De betrokken mogendheden hebben uit dit inzicht de noodzakelijke consequenties voor haar politieke besluiten getrokken en er daardoor inderdaad toe bijgedragen niet allen den Europeeschen vrede te handhaven maar ook een gezonder en gelukkiger Euro pa te scheppen. Hitler eindigde ook zijnerzijds met den wensch dat het ook in de toekomst aan het inzicht van de leidende Europeesche staats lieden zou gelukken Europa dien vréde te Schenken, die aan de natuurlijke on daar door gerechtvaardigde belangen der volken in den grootst mogelyken omvang recht doet wedervaren. igen in Vlaardingen gtu manier te vinden om gewerkt met reageedni Ze behandelden wat s ontdekten ze Een dankbetuiging van Dr. Edward Benesi. Het comité tot .nationale sympathiebetui ging aan dr. Benesj, dat zich in November 1.1, tot hem richtte om hem namens ruim tchtduizend Nederlanders van allen rang en stand medeleven te betuigen met de be proeving, het Tsjecho-Slowaaksche volk door een zich op geweld verlatende over macht opgelegd, en dank voor'den dienst dien hij aan onze bedreigde beschaving be wees door de waardigheid van zijn houding daartegenover, heeft van den afgetreden president der Tsjecho-Slowaaksche repu bliek op 7 Januari een in bijzonder harte- lijke termen gesteld dankschrijven ontvan- gen. Dr. Benesj beschouwt blijkens dien bref de sympathiebetuiging „als een nieuw be wijs, dat de Europeesche volken, wel verfc Aan aan de toekomst van Europa te wan hopen, voortgaan te streven naar een n- temationale rechtsorde, «lker,rerw’“"'jl: k,„g een voorwaarde is voor de veillghe.d der kleine staten”. Hy verzoekt het comité, allen die aan het hem gezonden adres adhae^e betuigden, rtta diepgevoelden dank over te brengen; verzekert daf hij „de nobele geste d>e d. beste gevoelens van het Nederlandsche volk zoo helder weerspiegelt” niet zal vergeten cn spreekt ten slotte den wensch uit, dat welvaart en vrede in het reeds aangebio- fcen jaar en in de verdere toekomst Neder lands deel^mogen zijn. ABONNEMENTSPRIJS: per kwartaal f 2.25, per week 17 cent, overal waar d« „at loooer geschiedt. Franco per post per k wat aal 3.15. Th dementen worden dagelijks aangenomen aan ons Bureau: MARKT 31, GOUDA, iterc 2745. Postrekening 48400. Volkomen negatief? Reuter meldt nader': I Nu de formeele besprekingen geëindigd zijn twee dagen voor het vertrek van ^Chamberlain uit Rome wordt algemeen dé conclusie getrokken, dat het resultaat van het bezoek der Britsche ministers op di plomatiek gebied volkomen negatief is. De besprekingen van gisteren schijnen eenigs- >ins minder hartelijk te zijn geweest dan die van Woensdagavond. Chamberlein en Mussolini gaven een uit eenzetting van de positie hunner landen in het Europeesche kader. Zij schijnen echter geen nieuw terrein voor ontmoeting of re uen gevonden te hebben om te hopen, dat de Britsch-Italiaansche overeenkomst een voorspel zou vormen voor een nauwere sa menwerking in breeders onderwerpen in de belangen van den vrede. Er verluidt dat Mussolini, ofschoon hij zijn eischen jegens Frankrijk nog on geformuleerd liet, niets heeft laten val len van Italië’s „natuurlijke aspiraties”. Eenmin zou hy wijziging hebben ge bracht in zijn politiek van steunverle ning aan het rechtsche Spanje. Operavoorstelling en baj In de koninldyke opera is gisteranj gala-voorstelling gegeven ter eere Britsche minsters, waarby FalstJ Verdi werd opgevoerd. Tot de aairyj behoorden Chamberlain, Mussolini, al 1- fax, Cia.no, verscheidene leden van het di plomatieke korps en van de Italiaansche regeering, alsmede tal van andere vooraan staande Italiaansche en Britsche figuren. In de opera hadden de Britsche gasten een harteiyke ovatie in 'ontvangst te nemen. Men is sceptisch omtrent het resultaat Beide partijen „begrijpen eikaars standpunt” doch handhaven ieder voor zich het eigene. Bü hun aankomst bij het Quirinaal te m werden minister-president Chamber, in en LoriLHalifax luide toegejuicht. De ids Britsolïe staatslieden gebruikten de nch bfl den koning. Ook de prins van Pie- ont, de Duce, graaf Ciano, Lord Perth, tandi e.a. zaten mede aan. Na den lunch keerden de bezoekers naar ma Manama terug. De Britsche minister «gejuicht door 20.000 toeschouwers, toén gistermiddag naar het Porum Mussolini Men ,om daar een gymnastiekdemonstra- e van de fascistische jeugd te aanschou- pn. Na de demonstratie reden de Britsche Iniater» met Mussolini naar het Palazzo enezia, ter hervatting van de politieke isprekingen. L?Xv!1''riOP dag had Halifax nog een hef £*.racht d™ Britschen gezant R het Vaticaan, en vergezeld van den pas. t noemden apostolischen gedelegeerde in WlcgT4’ mgr’ Gwifres'" aan Bngelsche De besprekingen, die gistermiddag in het ralazzo Venezia tussche„ Chamberlain. S'™0Ciano en Halifax geverd zijn, lebben een uur en een kwartier geduurd. L u ?:e b6BpreUn8®n tusschen de Britsche Italiaansche staatslieden, verluidde, dat n geen van beide zijden gevraagd is om J^Sestemd is in het aangaan van eeni- J- e verplichting, regeling of overeen- IDmst. I eindted.e„r st“atslieden vervolgden en be- I gden op tevreden stellende wijze de aangevangen taak van het in- - van een onderzbek naar den “Uropeeschen toestand. Beide partijen even hun standpunt handhaven en be grepen volkomen elkanders opvattingen. r worden geen verdere formeele be sprekingen verwacht. Naar verluidt is de Italiaansche minister yan buitenlandsche zaken, Ciano, bezig met het uitwerken van een communiqué, dat vandaag gereviseerd en uitgegeven v.’orden. Chamberlain is licht verkouden en ziet er nogal vermoeid uit. Hij hoopt vandaag een bezoek te brengen aan het Engelsche college, waar Halifax gisteren een bezoek gebracht heeft. ADVERTENTIEPRIJS: Uit Gouda en omstreken (behoorende tot den bezorgkring) 15regels 1.30, elke regel meer 0.25. Van buiten Gouda en den bezorgkring: 1—5 regels 1.55. elke regel meer f 0.30 Advertentiën in het Zaterdagnummer 20 bijslag op den prijs. Ldefdadigheids-advertentiën de helft van den pry's. INGEZONDEN MEDEDEELINGEN: 1—4 regels 2.25, elke regel meer 0.50. Op de voorpagina 50 hooger. Advertentiën kunnen worden ingezonden door tusschenkomst van soliede Boek handelaren, Advertentiebureaux en onze agenten en moeten daags vóór de plaatsing aan het Bureau zijn ingekomen, teneinde van opname verzekerd te zijn. Gewone advertentiën en ingezonden mededeelingen bij cqptract tot zeer gereduceerden prfis Groote letters en randen worden berekend naar plaatsruimte. Waarvan 450 millioen'dollar voor het leger, 65 millioen voor de marine en 10 millioen voor opleiding piloten. President Roosevelt heeft in het Congres zijn speciale boodschap inzake de nationale defensie ingediend. Herinnerend aan zyn vorige boodschap ?an het Congres, waarin hij gesproken ^leeft over de veranderde wereldsituatie, welke onmiddellijke stappen ter bescher ming van de Amerikaansche vrijheden dringend noodzakelyk maakt, keurt Roose velt in deze boodschap ieder toegeven van «en angstpsychose af. Waarop echter de nadruk moet worden gelegd, aldus de Pre sident, is de groote verandering, die sedert het einde van den wereldoorlog en in hpt einde van den wereldoorlog en in het bij zonder gedurende de laatste paar jaren in den omvang der internationale conflicten aan den dag treedt. Roosevelt legt voorts den nadruk op het feit, dat ofschoon de Vareenigde Staten op 6 April 1917 actief aan den wereldoorlog zyn gaan deelnemen, de Amerikanen tot eind Mei 1918 nimmer m militaire operaties op groote schaal be trokken zyn geweest en dat tot in Augus tus 1918 de Amerikaansche legers aan het front bijna uitsluitend gebruik hebben g' - maakt van Fransche pf Britsche artillerie en vliegtuigen. Ofschoon ik, aldus de president, niet de gedachte wil opwekken, dat het Con gres of ik er ook maar aan zouden den ken ons in een nieuwen oorlog in Europa te storten, toonen bovengenoemde feitefl echter aan dat de Vereenigde Staten in 1917 niet gereed waren operaties op groote schaal te land en in de lucht uit te voeren. Tot op zekere hoogte, aldus gaat de boodschap verder, staan wij er thans niet beter voor dan toen. Boven dien kunnen wij niet garandeeren, dat er nog een lange periode van vrede komt, waarin wij ons militair kunner. voorbereiden. Het is dan ook noodzakelijk voor iederen Amerikaan, den tegenwoordigen stand der defensie te beschouwen uit een oogpunt van de mogelyke kansen op succes, die aantas ting van Amerikaansch grondgebied in oor- logstyd zouden kunnen hebben. Een diepgaande studie van de /drin gendste eischen van het oogenbHk' brengt de regeering er dan toe,’aan te bevelen nog deze zitting van ’t Congres zoo spoedig mogelijk omstreeks 525 mil lioen dollar uit te trekken, waarvan 210 millioen uit te geven door de schatkist vóór het einde van het begrootingsjaar, dat op 30 Juni 1940 eindigt. Van dit be drag is bestemd’65 mill, voor de mari ne en 10 mill, voor opleiding van pilo ten. kracht in Rmso brt lkend wordt met een cr’sis in de nabije derheid. Elk spoortje oor het reinigende sop t weefsel. De ,,2-Minul de voorkomt tevens L- n van La» LL.f iSreiding en versterking der Amerikaansche goed. Het ^ensie( en uiten de ambassadeurs der Ver- 4et Rinso-sop maakt dan U het zelf k ^Te 'vermoedens over hetgeen Europa bin- ONTVANGST IN NIEUWE RIJSKANSELARIJ IN BERLIJN. Corps diplomatique bij Hitler. Hitler heeft in het nieuwe gebouw van de rijkskanselarij het corps diplomatique ter gelegenheid van het nieuwe jaar ont vangen. De doyen, de nuntius 'Orsenigo, hield daarbij in het Fransch een toespraak waar in hij, volgens het D.N.B., na namen i het corps diplomatique deu Führ?r te hebben geluk gewenscht, zeide, dat het afgeloopen jaar een zoo blyden dag vol beloften had geboden, dat het een sterking en een blijde hoop beteekent aan dezen dag te herinne ren. Deze dag waarop vier staatslieden, als het ware onverwacht in Duitschland bij eenkwamen om in een moeilijk uur do voor den vrede beslissende overeenstemming te treffen, heeft alle volken met vreugde ver vuld. Als vertegenwoordiger van deze volken, zoo ging de Nuntius verder, die den vrede toejubelen, zyi wij gelukkig onzerzijds aar het eind van dit historische jaat de moedi ge scheppers van deze overeenkomsten in het openbaar te kunnen eeren en tegelijk uiting te kunnen geven aan den dank dien ieder vriend van den vrede zich verplicht voelt uit te spreken. Ieder aandachtig wannen er heeft, aldus de nuntius, geconstateerd, dat uw uitnoodi- ging tot de bijeenkomst reeds voor het be kend worden van haar resultaat in de be zorgde harten der volken een gevoel van verlichting heeft teweeggebracht. Dit was r.iet een eenvoudig vooruitloopen op nog onzekere overeenkomsten, neen, het was veeleer de eerlijke vreugde over de invoe ring van een vreedzame procedure, die de beste resultaten deed verwachten. De nuntius eindigde met den wensch. dal zulk e«n vreedzame procedure het gebrui kelijke middel ter beslechting van alle in ternationale geschillen zoik worden. In zijn antwoord zeide me Führer, dat ook aan hem bij een terugblik de bijeen komst te München zich op bijzondere wijze opdfong. De Duitsche natie denkt er in groote dankbaarheid aan, dal het jaar 1938 ook voor ons volk, aldus Hitler, de verwe zenlijking van zijn recht op zelfbeschikking, waarop niet valt af te dingen, heeft ge bracht. Indien dit is bereikt zonder dat de vrede van Europa ook maar één dag gestoord werd, dan heeft daarin inderdaad de poli tiek van het wijze inzicht der mogendhe den, dat in de overeenkomst van München zijn uitdrukking vond, een belangrijk aan deel gehad. Dat het gelukt is tot de door ons allen gewenschte vreedzame resultaten te komen dunken WÜ alleen aan den vredeswil en het verantwoordelijkheidsbesef der' betrok ken regeeringen maar bovenal aan het in zicht dat de op de historische ontwikkeling cn de natuurlijke behoeften gegronde nood zakelijkheden vroeg of laat moeten worden erkend en niet ten nadeele van een enkel vprtc of een enkelen staat mogen worden 'geweigerd of zelfs met geweldmiddelen te gengehouden- ÜUkSUtf (IILIIAM. TEH

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1939 | | pagina 1