r1 GELD EN LIEFDE. land- en tuinbouw. Beurs van Amsterdam. KWART EEUW COLLECTIEF CONTRACT IN BOEKDRUKKERSBEDRIJF. Plechtigheid in aula Koloniaal Instituut. In een plechtige bijeenkomst in de aula van het Koloniaal Iüstituut is gis teren herdacht het 25-jarig bestaan eener collectieve arbeidsovereenkomst en de uitoefening van 26 jaren bedrijfsrecht spraak in.het boekdrukkersbedrijf. Deze bijeenkomst was georganiseerd door de Centrale Commissie voor het boekdruk kers- en rasterdiepdrukbedrijf, waarvan de heer H. Diemer voorzitter is. Een kwart eeuw hebben thans in deze com missie zitting de heeren Q. J. Thieme te Nijmegen en ir. H. J. Belinfante in Den uitspraak heeft te doen, derhandelingen vast zijn geloo- j Een Jterspectief van de pensioenrege ling is, dat eenmaal ook aan de-weduwen en weezen der arbeiders wordt gedacht. Spreker schetste daarop de toekomsti ge taak van de arbeiders- en patroons organisaties en besloot met erop te wij zen, dat, waar soms de Staat de Maat- I schappij overwoekert, hier een voorbeeld is, hoede Maatschappij zelve regelen kan treffen, waardoor het recht gediend Wordt. Daartoe moet vooral in onzen barren tijd de gemeenschapsgedachte De plechtigheid stond onder h van den voorzitter van den Ned. Bond van Boekdrukkerijen en van de Federa tie van werkgevers-organisaties in het boekdrukkersbedrijf, den heer S. S. Kort- huis. Aanwezig waren vele autoriteiten, onder wie zich bevonden de minister van Justitie, als vertegenwoordiger der regee ring, de directeur-generaal van den Ar beid, bestuursleden van talrijke colleges en organisaties. Prof. mr. Paul Scholten hield een rede voering over „de beteekenis van de col lectieve arbeidsovereenkomst als rechts instituut". Aan dit betoog ontleenen wij het volgende: Den Jurist treft in de verschijnselen van collectief arbeidscontract en bedrijfs rechtspraak de afwijking van de tradi- tioneele rechtsleer omtrent het ontstaan van rechtsverpliQhtingen. Aanvankelijk werd het rechtskaraktêr van de' collec tieve arbeidsovereenkomst betwist en ge sproken van een sociaal verschijnsel, v Het recht van den staat wees hier niet den weg, maar volgde het uit de maat schappij opgekomene aarzelend. De wet van 1927 was niet anders dan een late erkenning van hetgeen aan recht in de maatschappij was gegroeid. Zoo is het ook met de op het contract steunende bedrijfsrechtspraak, die vol komen bulten het Wetboek van Burger lijke Rechtsvordering om en met geheel andere samenstelling en procedure als bij arbitrage voorgeschreven, zich heeft ontwikkeld. Dank zij de*" jurisprudentie van den Hoogen Raad omtrent het bindend ad vies is deze bedrijfsrechtspraak erkend, al ware dat niet het geval ge il weg toch wel weest, dan had het bedrijf bij van het bedrijfsrecht zijn w< gevonden. Spreker wil in het bijzonder aantoo- nen, dat dit bedrijfsrecht r e c h t is. Ach ter alles zit de gedachte, dat de mensch heeft te zoeken naar de regels van wat behóórt. Daarmede wordt niet ontkend, dat in het collectief contract mede de machtspositie in den belangenstrijd tus- schen ondernemers en arbeiders zijn uit drukking vindt. Alle recht is altijd reent in een maatschappelijk kader. Door het collectief contract eindigt de machts strijd niet. Ontwikkeling der bedrijfsorgani satie. Vervolgens sprak de heer H. Diemer over „De ontwikkeling der bedrijfsorga nisatie". Daarin zeide spr. o.a.: Straks zal de verbindendverklaring voor Jte buiten de bedrijfsgemeenschap staande ondernemingen beteekenen'een Umwertung aller Werte, doch ook op de leiders der bedrijfsorganisatie rusten dan groote verplichtingen. J>e bfedrijfsrecht- spraak heeft in dezelfde mate objectief te zijn tegenover de ongeorganiseerden als tegenover de georganiseerden. Faalde de bedrijfsrechtspraak in deze onmis kenbare objectiviteit, dan sterft in de typografie de verbindend-verklaring een vroegtijdigen dood, of wel, de recht spraak er uit gepeld, en de verbindend verklaring verliest haar waarde. De uitbouw der collectieve arbeidsover eenkomst vond plaits in-het Pensioen fonds en het gereglementeerde leerlln- ^Perspectief van de bedrijl zij, dat de bedrijfsvrede duurzaam Uitsluiting en werkstaking mogen bij een uitgegroeide bedrijfsorganisatie niet meer als wapenen worden gebruikt. In de bedrijfsgemeenschap behoort een instantie te bestaan, welke een bindende ijfsorganiAie irzaam woroe. Minister Goseling heeft daarna mede gedeeld dat de erkenning van de ver diensten, die de centrale op haar terrein heeft verricht, de regeering in een tast baar bewijs heeft willen uitdrukken. Hij deelde mede, dat het H. M. de Koningin heeft behaagd om op voordracht van den minister van Sociale Zaken te benoemen tot ridder in de orde van Oranje Nassau het lid van de centrale commissie, der} heer G. J. Thieme, te Nijmegen. In het kader van de herdenking is des avonds in „Krasnapolsky" een feestavond gehouden. Aan het programma werkten o.m. mede de nieuwe Amsterdamsche orkestvereni ging onder leiding van Nico van der Lin den en Charlotte Koehler. Het vluchtelingenvraagstuk. Wie maakt uit of voor den vluchteling „onmiddellijk levensgevaar" bestaat? Vragen van prof. Van Embden. Het Eerste Kamerlid Van Embden heeft den minister van Justitie de vol gende vragen gesteld: Heeft de Minister bij nader inzien wel zekerheid, dat zijn op 7 Januari j.l. in gezonden antwoord op de vragen van mevrouw Kackay—Katz, betreffende de terugleiding van Duitsch-Joodsche vluch telingen en bepaaldelijk mededeeling, dat „terugleidtng plaats te hebben, met dien verstande, dat in bijzondere gevallen, met name wanneer onmiddellijk levensgevaar aan wezig moet worden geacht, van dien maatregel wordt afgezien", volledigen weerslag vormt op het onder 2 gevraag de? (het gevraagde luidde: heeft de mi nister zich vooraf verzekerd, dat deze maatregel d.w.z. de opdracht aan de po litie-autoriteiten de Duitsch-Joodsche vluchtelingen, die zonder verlof na een bepaalden datum Nederland zijn binneiv- gekomen, weer naar Duitschland terug te leiden, niet tengevolge zal hebben, dat voor verreweg de nieesten dezer vluchte lingen levensgevaar aanwezig zal zijn?) Heeft de minister niet aan zekere amb tenaren opdracht of machtiging verleend om bedoelde terugleiding te voltrekken, tenzij naar hun oordeel onmiddellijk levensgevaar aanwezig moet worden ge acht? Zoo ja, aan welke ambtenaren? En onder welke waarborgen voor dit levens belang van den vluchteling oefenen zij deze bevoegdheid uit? Indien de friinister zoulfebben voorge schreven, dat aan hemJjClf moet worden voorgelegd elk geval, wSarin een vluch teling beoogt, dat terugleiding voor nem onmiddellijk leVensgevaar oplevert, op welke wijze verkrijgt Zijne Excellentie dan zekerheid gelet op de praktijken, die zich, ten gevolge van (Je bekende ter zijde schuiving der vreemdelingenwet ontwikkeld hebben dat alJe-Jagpre autoriteiten dit voorschrift stipt nako* Wordt de diep ingrijpende beslissing, dSt hot geweerde gevaar niet aanwezig moet worcïefïk geacht, door den minister of eventueel \de lagere autoriteit geno men uitsluitend op grond van schrifte lijke en zorgvuldig gemotiveerde rappor ten? Heeft de minister zekerheid, dat die rapporten nimmer gebaseerd zijn b.v. ten gevolge van tijdsgebrek op louter indrukken zonder nader onderzoek? Uit welke bronnen verkrijgt de rap- porteerende ambtenaar gewoonlijk de gegevens, waarop hij zijn advies grond vest? Krijgt de vluchteling, alvorens het rapport wordt overgelegd, er tijdig in zage van, opdat hij of zijn raadsman tegenover mogelijke vergissingen of an dere vermeende onjuistheden zijn ie dere toelichting kan stellen? Zijn den vluchteling ter bescherming van zijn belangen wellicht nog andere verweermiddelen toegekend, die aan de f procedure, waaraan hij onderworpen i wordt, althans eenlgermate een rechts- I k?*rakter zouden verleenen? i Welke tijdsduur staat gemeenlijkTTOCr oogen in de qualificatie „onmiddellijk I levensgevaar"? Heeft de minister ook hieromtrent voorschriften gegeven? Wordt een dreigende opsluiting in oen concentratiekamp al of niet als een on middellijk levensgevaar aangemerkt? Coördinatie van goederenvervoer Adres der Ned. Maatschappij voor Nljijverheid en Handel. Het hoofdbestuur der Nederlandsche Maatschappij voor Nijverheid en Handel heeft een uitvoerig adres gezonden aan den Minister van Waterstaat en aan de Tweede Kame'r inzake het aanhangige voorstel van wet ten behoeve van de coördinatie van het goederenvervoer. Hierin spreekt het hoofdbestuur als zijn meening uit, dat de maatregelen tot coördinatie van het goederenvervoer in beginsel beperkt dienen te blij veil tot een zooveel mogelijk aanpassen van het aanbod van vervoerruimte aan de vraag door een vergunningsstelsel, ook voor de binnenvaart, met daarnaast de bevoegd heid der regeering om, in onderling overleg door de organisaties der vervoer bedrijven tot stand gebrachte regelingen, voor zoover het algemeen belang daar mede kan worden gediend bindend te verklaren. Voorts is het hoofdbestuur van meening. dat eenzijdige bemoeiing van de regeering met de vrachttarieven achterwege dient te blijven en dat de evenredige vrachtverdeeling in de bin nenvaart niqt bestendigd mag blijven. Tenslotte wordt verzocht in deh tekst van het ontwerp nog eenige wijzigingen ein beperkingen aan te brengen. K.N.A.C. krijgt nieuw tehuis. In de buitengewone algemeene verga dering van de K.N.A.C. ohder presidium van Jhr. mr. J. Th. M. Smits Van Open ls z.h.st. aangenomen het voorstel, om het bestuur te machtigen over te gaan tot aankooj) van een terrein voor den bouw van een nieuw secretariaatgebouw, over welk terrein het bestuur bij voor- loopig koopcontract gedurende korten tijdsduur de beschikking heeft. Dat terrein is gelegen in de Sophia- laan bij Plein 1813 te Den Haag. Het kost 70.000 gulden. De bouwkosten zullen om streeks 120.000 gulden vorderen. Tevens is z.h.s. aangenomen een voor stel om het bestuur een crediet te ver leenen voor den bouw. De oppervlakte van het terrein is '60 bij 50 M. Van den heer J. Linthorst Homün, oud voorzitter, was een schrijven ingèkomen, waarin hij aandrong op het vormen van een bouwfonds, bijeen te brengen door de leden, die symphthiek staan tegen over het nieuwe plan. Als penningmees ter van hot .daarvoor te vormen comité zal optreden ,de heer C Menten. Nieuw gebouw van De Nederlanden van 1845. Op Midden Damterrein te Amsterdam.. Burgéme'éster en Wethouders .van Am sterdam hebben ter kennis vaiqden ge meenteraad gebracht, dat de N.V. Assu rantie Mij. de Nederlanden van 1846 zich heeft aangemeld als gegadigde voor den aankoop van het Midden Damtepein voor de stichting van een gebouw, Waar aan den naam zal Worden gegeven van Het Huis van 1846 en dat bestemd zal worden voor kantoor, café, restaurant en De Nederlanden van 1846 heeft zich bereid verklaard voor dit terrein van 1489 M2 te betalen 400.000. Aan de Vereeni- glng tot Bevordering van het Vreemde lingenverkeer Amsterdam zullen tegen een huurprijs van ten hoogste '8000 per jaar, yier winkelruimten en een magar- zijn in hët te stichten gebouw worden verhuurd. V De plannen voor dit gebouw zijn ont worden door den bouwmeester W. M. Dudok. De commissie voor de oude stad heeft zich met de plannen in beginsel vereenigd. |J. en W. stellen den Raad voor dienovereenkomstig te besluiten. Z. K. H. Prins Bernhard in het Koloniaal Instituut. Wij vernemen dat Z. K H. Prins Bern- lard gisteren zijn werkzaamheden is be- 'gonnen in het Koloniaal instituut te Amsterdam, van welke instelling Prins uernhard zooals bekend net eere voorzitterschap heeft aanvaard en al waar i£. K. H. in den vervolge geregeld hoopt te Boterprys verlaagd. Heffing v<>or de komende w«ek 60 cent tegen 70 cent vorige week. Zooals wij reeds hebben gemeld, lag het In het voornemen de boterheifing, die den laatsten tijd steeds 70 cent per kg was geweest, te verlagen. Thans wordt medegedeeld, dat het be drag van de heffing en de steunuitkee- ring op boter, behoudens tusschentijd- sche wyziging voor de week van 12 tot 19 Januari is vastgesteld op 60 cent per kg. De verlaging is dus 10 cent per kg. Daar de Leeuwarder noteering onveranderd is, zal dus in de komende week de groot- handeisprijs voor boter ook 10 cent per kg lager zijn. Honderden meters door tram meegesleurd. Merkwaardig ongeluk op den Stationsweg in Rotterdam. Een merkwaardig ongeluk is vanmor gen op den Stationsweg in Rotterdam gebeurd. De hoofdonderwijzer H. C. P. Minderhoud, wonende Schermlaan, is over den geheelen Stationsweg van het station tot de tramhalte Slagveld voor den baanschuiver van een bijwagen van de tram meegesleurd. Eerst bij de halte ontdekte men het slachtoffer tusschen de beide wagens. Omstreeks kwart voor acht kwam een motorwagen met bijwagen van lijn 3 oü de halte op de kruising van den Sta tionsweg en de Diergaardelaan aan. Voorbijgangers zagen, toen de tram stil stond, dat voor den baanschuiver van den bijwagen een zwaar gewonde man op straat lag. Hij werd onmiddellijk uit zijn benarde positie bevrijd en met een auto van den Geneeskundige Dienst vervoerde men hem naar het ziekenhuis aan den Coolsingel, waar hij in hoogst ernstigen toestand werd opgenomen. De man had zware inwendige kneuzingen öpgeloopen. Aanvankelijk was het een raadsel, wat er eigenlijk was gebeurd. Niemand had het ongeluk zien gebéuren en niemand kon dan ook verklaren hoe de gewonde daar aan de halte Slagveld was gekomen. Een nauwkeurig onderzoek maakte een reconstructie van het geval mogelijk'en hierbij kwam men tot een vleselijke ontdekking. Bij het beginpunt van de tramlijn op het Stationsplein, waar de tram gestaan had, vond men braaksel, evenals op de kleeding van het slacht offer. Men kwam dus tot de ontdekking, dat de heer Minderhou reeds bij het be ginpunt tusschen de beicje wagens ge legen moet hebben. Vermoedelijk is hij bij het beginpunt onwel geworden en tusschen de tramwa gens ingevallen. Niemand heeft dit zien gebeuren en toen de tram ging rijden, ls hij meegesleurd over den heelen Sta tionsweg tot de eerstvolgende halte. Het mag een wonder heeten, dat de gewonde er het leven heeft afgebracht. Vaargeul naar Urk dichtgeschoven, j Postboot "„Von Geusau" vertraging RADIO-NIEUWS. Zaterdag 14 Januari. Hilversum I, 1875 en 301.5 M. Uitzending, 10—10.20 v.m. en 7.30 8.Orgelspel (om 8.16 Berichten Gramofoon10.— Morgenwijding; "T" Uitzending voor arbeiders in de c drijven; 12^- Gramofoon (om 12.16 J ten); 2.— Filmpraatje; 2.15—2.65ft serie „Hoe men niet moet schaken";^ foon; 8.— Reportage (opn.); 3.30 fi foon; 3.40 Het Residentie-orkest; sïdentie-orkest en solist; 5.30 6.Orgelspel; 6.28 Berichten; Roode Jeugdbeweging; 7.— VA der; 7.05 Gramofoon; 7.10 Politiek journaal; 7.30 Bijbel vertellingen; fcj haling SOS-Berichten; 8.03 BerichtenI VARA-Varia; 8.15 Voor schaken;! VARA-orkest en soliste; 9.— Toei „Opnieuw de VARA vooruit"; 1 mofoon; 9.15 „En nu... Oké!" 10.30B, ten ANP; 10.35 Community-Singing (j 11.Noviteiten-orkest, solisten, de V|i Mount-Boys en de Novelty-Bro(hen;| —12 Gramofoon. Hilversum II» 415.5 M. KRO-Uit«lÉ. 8—9.15 Gramofoor. (om 8.15 Berk#,, 10.— Gramofoon; 11.30 Godsdienstipl. serie; 12.— Berichten; 12.15 Het Hf kest (11.20 Gramofoon); 2.— V«i rijpere jeugd; 2.30 Gramofoon; 2«J deruurtje; 4.— Gramofoon; 4.30 Dj lp Boys m.m.v. solist en gramofoon; 6fl|. mofoon; 5.45 De KRO-Nachtegaalfoij Gramofoon; 6.?0 Journalistiek zicht; 6.45 Berichten, gramofoon; 1- richten; 7.15 Causerie „Het benffl raagstuk"; 7.35 Actueele aeftttfl j| S.— Berichten ANP, Mededeelingen; X Meditatie met muzikale omlijsting; Het KRO-orkest, de KRO-Melodisten, foonensemble en kwartet; 10.30 Ben ANP; 10.40 Sportoverzicht; 10.55^-11 mofoon. 0e erfpachtskwestie te Amsterdam. Mr. A. R. Rodrigues de Miranda contra „De Telegraaf". STADSNIEUWS. Het concert voor de Duitsche Joodsche vluchtelingen. Door verandering van de windrichting ls de vaargeul tusschen Urk en den Ke- telmond dichtgeschoven. De postboot „Von Qeusau", welke om streeks één uur naar Kampen vertrok met post en passagiers aan boord, was 's avonds om zeven uur nog niet op de plaats van bestemming aangekomen, hedenochtend te half twaalf kwam de boot pas te Kampen aan. De sleepboot „Zeemeeuw" welke, gister morgen met twee vrachtschepen naar Kampen vertrok, keerde des avonds om zes uur onverrichter zake in de haven van Urk terug, aangezien het door den zwaren Ijsgang onmogoftfk was Kampen te bereiken. Honderden zouden het noodige niet missen, als zij het onnoodige niet had den begeerd. FEUILLETON. 'Roman van HUGO BETTAUER Henry kwam binnen. Hij was 'n beetje bleek èn er lag een eigenaardige glim lach op zijn gèlaat. Tactvol ging Dora den salon uit, óm het echtpaar- alleen te laten. Wel, heeft James het parelsnoer ge- door een tusschen den zadelrle j ken naald, het redden van je leven, het verliezen van je parels dat alles is niets anders dan een geniaal bedachte en nauwkeurig voorbereide aanslag gé- <fti? JflTOYances, 1 was onbeschï hij heeft het gevonden. Het wa£ onbeschadigd In het bezit von Lord Cecil Douglas Frai^l staarde hém mét haar groote, Ik moet je Iets bekennen, Frances, Ik heb dezen pas aangekomen Engelsch- man van stonde af aan gewantrouwd en h'et maakte mij ongerust, dat Je zoo dik wijls met hem allqen was. Toen jullie begonnen wandelritten te maken, heb ik James' aangenomen, die geen, rijknecht van beroep is, maar een detective van Plnkterton. Hoe doeltreffend freze voor zorg geweest ls, blijkt uit de gebeurtenis sen van vandaag De wandelrit langs de Hudson, het achterlaten van James, de zonderling onbeheerde auto, het schich tig worden van je paard, veroorzaakt Deze Lord Cecil Douglas ls het zwarte schaap van zijn familie en werd door haar verstooten. Kort geleden werd hij uit een voorname Londensche club we gens valsch spelen verwijderden heeft verder een <groaü\Aantal schandar- len veroorzaakt. Na /dit] alles werd hem het asphalt van Ldndeh te heet onder de voeten, hij kWam hierheen, kreeg door zijn klinkenden naam toegang tot «onze society en heeft jou als eerstè slachtoffer de eer waardig gekeurd van zijn boevenstreken! Hij heeft dat alles prachtig in elkaar gezet, Jou zooge naamd het leven gered, ïpaar in werke lijkheid het parelsnoer gestolen en wan neer mijn wantrouwen mij niet zoo uiterst voorzichtig had gemaakt, zou je er heel leelijk zijn ingevlogen. Maar de comedle is/nu afgeloopen. Natuurlijk njoet schandaal vermeden worden. De met de immigratie belaste autoriteiten hebben mij geholpen en Lord Cecil Dou glas is reeds aan boord vah een stoom schip gebracht en zal op transport haar zijn vaderlind worden gesteld. Franzi was diep terneergeslagen; zij legde de handen tegen haar gelaat en boog zich schreiend voorover. Als een troostend gebaar, legde Henry zijn arm om haar schouders. Je hebt niet veel geluk met ande ren. Frances. Zou je Je nu voortaan niet liever alleen aan mij houden? Het is werkelijk niet gemakkelijk de vrouw van den rijksten man te zijn? j Een enkel teeder woordje en Filknzi zou haar man om den hats gevlogen zijn, I zich aan zijn borst gemnkt en henrifce- I wezen hebben, hoe /onmetelijk zij hein beminde. Ma&r dat Jeedere woordje bleei uit; haar hart verviel in bitterheid en trots en in Henry's gémoed bleef de twij fel. Het kastejfl aan zee. In Jqni vierdefEranzhhaar verjaardag en zij ontving van haarVchtgenoot een waarlijk vorstelij]k«escherak. Garrick had na den dood van den laWten 'Gould, diens In Newport aan den Atlanïlsfhen Oceaan gelegen kasteel gekocht ^^n schonk het aan zijn vrouw in persoonlij» Newpost is de deftigste badpl^ts van, Noord-Amerika, de milliard'airs hebben daar hun villa's en er wordt streng tegen gewaakt, dat ongewénschte elementen ln de omgeving bouwgrond koopen. Ook de hotels zijn ddar zéér kieskeurig bij het toelaten van bezoekers, vraagt bijvoor beeld, een onbekende een kamer, dan wordt geantwoord dat alles bezet is; al leen de menschen die tot de bekende grootfe wereld behooren«worden toege- Het door Gqrrlck gekochte kasteel was geheel uit marmer in vroe'g-renaissance- stijl opgetrokken en was twee verdiepin gen hoog. Vóór had het eén eigen; strand met een badhuis feu een bootenhuis, naar s 'gp ee acjhteren had het een groot park, met plantenkassen, stallen, garages, vliegtuig hajngar en een klein dierenpark. Het park wals zoo uitgestrekt, dat men een uur noodig had om\ het door te wandelen. Het was een landgoed^op zlghzelf met lommerrijke lanen, rimferwegen, tennis banen, ^toplinks, paviljoens en een uit kijktoren wan tachtig meter hoogte, met een lift tot AAn zijn hoogste platfoim. Vandaar k(% men met een kijker New- York en Boston zien liggen en kon men de o^eaanstoomers naar Europa tot San dy Hook met het oog volgen. Franzi stond door dit geschenk ver bluft. En toch was haar vreugde ge mengd. Zij wist dat dit geschenk door Henry met drie mlllioen dollar gekocht was, of met meer dan twee honderd mil- 11 arden Oostenrljksche kronen en zij dacht onwillekeurig aan haar vaderland, aan het arme Weenen en aan de daar heerschende werkloosheid, duurte, ellen de en armoede, zooals die ^ydortdurend geschetst werden ln, de Weensche War den, waarop zij geabonneerd waA. Boven dien zou Henry haar nu nog meer uit den weg gaan en zou zij hem, wanneer zij maanden lang in Newport woonde, nog veel zeldzamer zien en de verwijde ring nog veel grooter worden. Inderdaad drong Henry er op aan, dat zijn vrouw, die de groote hitte van New- York niet goed kon verdragen,- dadelijk naar Newport zou gaan. Hijzelf zou des Zaterdags den vliegtocht van een uur naar Newport maken en dan tot 's Maan dags vroeg bij haar blijven. Maar alreeds op den eersten Zaterdag kon hij zijn be- ZEEPFABR^Cfc HAAS VAN APELDOORN lof te niet nakomeiy doordat de hem dat verhindéEJen. Hij kwani 'r op Zondag en vloog ^og denzelftói met Fred weêr terug naar New-Yfl p In haar trots gpkrenkt, berustte! zi. Goed! als hij ö(an heelemaal gee voor haar over had, als dan zijn 1 f •voor haar niet groot genoeg was, om van die hartstochtelijke jacht naai f dollar af te houden zou zij zich i i gedwongen in haar lot schikken, i zelfde wijze als alle andere Amerl) I sche vrouwen. Dus stortte Frairtjl in het volle, bruisende Newpö leven, speelde golf en bridge, gaf Ie g| en bezocht die van anderen, alleen I om haar innerlijke leegheid te vull< v Fatty iedereen noemde hem n f benutte ook door de week W r vrijen namiddag om per auto ol vliegtuig Wiaar Newport te komen voelde dat dit huwelijk nlqt zool kig was als het wei zijn kon en hi treurde het innerlijk ten zeerste,'dt ne Weensche de rol^ivan een dam groote wereld te zien f spelen, waa zij hoegenaamd niet geschikt W wist dat zijn aanwezigheid haar deed en bovendien was het Da" hem geweldig aantrok. Zóe zelfs, d er meer en meer aan begon te da zijn gemakkelijke vTijgezellenlevefll en Dora tot zijn vrouw t< (Wordt y Naar wij vernemen heeft rilr. A. R. de Miranda, naar aanleiding van de dezer dagen in de „Telegraaf" verschenen arti kelen over de erfpachtkwestie, waarin zoowel zijn naam als persoon ln het ge ding gebracht zijn, besloten langs ge rechtelijken weg ttegen. dit dagblad op tc treden. Als zijn raadsmafi heeffcjjtj- ge kozen mr. F. Heemskerk te Amsterdam. Dit mooie cadeau op zichzelf een goede reden om COND HUISHOUDZEEP te gebruS f Maar het voornaamste is bijzondere eigenschap van CONDORZEEP om zelfs het hardste water "zacht als regenwater te mali waardoor het een hee| werkzaam schuim geeft. Als U mij vraagt13 (Noeste vlijt gedijt). Er is in ons land al heel wat gedaan om land- en tuinbouw op hooger peil te bren gen. Dat is gelukt ook. Ons land mag met recht een (prijzenswaardig voorbeeld op lrfnd- en tuinbouwgebied genoemd worden. Daar kunnen we trotsch op zijn. En laat ons maar eerlijk bekennen,' dat zijn we ook wel een beetje. Want We hebben al heel wat gepresteerd. Dat is inderdaad waar. En on danks' de ongunstige tijdsomstandigheden gaan we door. We kunnen wel zeggen, dat die ongunstige tijdsomstandigheden juist een aansporing zijn om met nog meer ener gie door te werken aan verbetering. Om zoo goed mogelijk voor den dag te komen op de internationale markten. Want het béste van het beste heeft nog immer de meeste vraag. Wat er gedaan wordt om ziekten en schadelijke insecten te weren of te bestrij den is niet zoo weinig. En hierdoor hebben wij in het buitenland een naam gekregen, die klinkt als een klok. Hierdoor is bijv. gereikt, dat het embargo op onze narcissen bij invoer in Amerika is opgeheven, zoodat de dreigende stopzetting van onze narcis- uitvoer naar Amerika m afgewend^ Onze keuringsdienst van zaaizadén is van dien aard, dat, naar we dezer dagen hoor den, Duitschland het ook zoo wil laten In richten. Door onze kweekers wordt uit den aax\' der zaak gedaan wqt er maar gedaan kan worden om een naam te krijgen en to hou den. Denk maar aan een Mansholt; denk maar eens aan Kuhn Co. Wat een moeite heeft bijv. de laatste niet gedaan om den suikerbiet zóó te kweeken, dat deze geheel aah onze cultuur- en klimaatsbehoefteri aanpast, zoodat men door het zaaien van dit zaad de meeste kans heeft op een beste oogst, zooals het wel eens uitgedrukt is. Daar zijn kennis en geduld voor noodig. Aan beide ontbrak hel niet gedurende moer dan een' halve eeuw, ^ie er af aan de Kubn- suikerbiet gewerkt is\. Zoo is het met vele kweekers van zaaizaaa^ Met energie tvordt gewerkt. '(Als tf mij vraagt, zou ik zeggen: door noeste vlfft is veel te verkrijgen, o.a. eer- goede naam, die men ook alleen door noeate vlijt behouden, kan. (Nadruk verboden). SPORT EN WEDSTRIJDEN VOETB\L. Voor a.s. Zondag zijn, behalve ln af- deeling V, dezelfde wedstrijden vastge steld als voor Zondag J.l. De aanvanke lijk vastgestelde programma's voor de komende vier weken zijn een week opge schoven. Het programma voor a.s Zon dag luidt: Kon. Ned. Voetbalbond. AFDEELING I. Ie klasse: KFC—Xerxes, Sparta~HBS, ADO—Hermes-DVS, Stormvogels—CW AFDEELING H lo klasse: VUC—VSV, DOS—RFC, DHC Haarlem, Feijenoord—'t Gooi, AJax— DFC. 2e klasse A: OD6Overmaas, Gouda Velox, HW—UW, UV8BMT. 3e klasse B: Het Noordexir—RVC, Hoek van Holland—ONA, The Rising Hope— EDS, DDC—Tonegido, Cromvliet—VIOS. 3e klasse C: OlympiaLaakkwartier, DHS—Steeds Hooger, VOC—Maxtlnit, OV VSteeds Volharden. 4e klasse A: Waddinxveert—Rooden- burg, BTCTONA, Boskoopsche Roys Sportman, Bodegraven—HDV, DSO Wassenaar 4e klasse C: VogelTe Werve, Schoon hovenDelft, GSV—OB, Maasstraat Zwart Blauw, DVSDUNG. 4e klasse F: PVC—Woerden, EAC-r Moordrecht, GouderakStlchtsche Boys, Haastrecht—Utrecht, Lekker kerkOude water. 1 _4e klasse H: Ammerstol§che SV—Dilet- ipnt, Transvalia—DLVS, DINDUADJS, CKC—Florissant, Schiedanv-Bolnes. 4e klassgj: SSW—Merweètad, EBOH— Papendr^^k 's-GraveijdeelOSS, Mer- wede—zUPTers. m ^®serve 2e klasse A: Scheveningen 2— HBS 3, VUC 3Gouda 2, BEC 2—Alphen 2 £HC 3—Quick 2, ADO 4—HW 2. Reserve 3e klasse D: VOC 2—DHS 2, Olympia 2-GSV 2, 11 uur, ONA 2— Schoonhoven 2, CW Gouda 3. AFDEELING IH klasse: Quick—AGOW, Enschedé— NEC, HengeloWageningen, Heraclee— Tubantia, Go Ahead—ZAC. AFDEELING IV. Ie klasse: Eindhoven—NOAD, MW— PSV, Roermond—Bleij efhelde, Juliana— NAC, LONGA—Willem n. AFDEELING V. le klasse: Heerenveen—HSC, Achilles— GVAV, Sneek—Leeuwarden, Velocltas Veendam, FVC—Be Quick. Nederlandsche Korfb&lbond. Programma voor Zondag. 3e klasse C: Het Zuiden 3—Deetos 3, O.8.C.R. 2—Vlug en Lenig, O.D.O.—De Spartaan. GOUDA, 13 Januari 1939. Werkloosheid weer gedaald. Vorstgevolgen geleden De werkloosheid i^ sinds veertien dagen geleden, toen zij als gevolg van de vorst het hooge cijfer van^M46 bereikte, aanmer kelijk gedaald, -nu de {weersomstandigheden zich hebben gewijzigd.' Thans zijn inge schreven 2355 per/onen, dus bijna twee honderd minder 4<xp toch nog meer dan "net feitelijke cijfer,^ dat vorige maal 23'U bedroeg. Ingeschreven staan: aardewerkindustrie 132, typografie 84, bouwbedrijven 605, che mische nijverheid 32, houtbewerking 129. .kleedingindustrie 53, lederbewerking 13, metaalnijverheid, scheeps- en rijtuigbouw 152, papierfabricage 17, textielnijverheid 57, bereiding voedings- en genotmiddelen 125, sigarenindustrie 109, landbouwbedrij- 79, handelsvertegenwoordigers 67, pakhuis- en schippersknechts, koetsiers en ehaufféurs 263, transportarbeiderp 80, ver re keringswezen 2, vrije beroepen 10, kan toorbedienden 36, onderwijspersoneel 1, huiselijke diensten 14, ongeschoolde fa- •brieks. en andere arbeiders 345. Bridge-drive in Ons Genoegen. Geanimeerde wedstrijd. In de sociëteit „Ons Genoegen" is gister avond voor de leden een bridge-drive ge houden. Er bestond voor dezen wedstrijd groote belangstelling, vier en veertig per sonen namen deel. De kamp had een geani meerd verloop en is ook ditmaal uitstekend geslaagd. De prijzen werden als volgt behaald: in de lijn Noord-Zuid: le prijs de heeren F. van Vliet en, J. van Rhijn; 2e prijs» de heer en mevrouw M.ul-Boef3e prijs de hee ren P. Bik en A. Rietdijk, i in de lijp Oost-West: le prijs de heeren J. Bokhoven en A. Slegt; 2e prijs de h«eren J. Reer en Witte Naanstra; 3e prijs mevr- H. G. Sipts en den heer P. Hubregtse. Na afloop heeft de heer P. B. Sips de prijzen uitgereikt. Alg- Coöp. Begrafenisonderneming. De afdeeling Gouda van de Alg. Coöp. Begrafenisonderneming organiseerde gis- teravondSSn de Réunie een lezing met licht- I beelden over de uitvaart in vroeger eeuwen en thans. Spreker was de heer D. Gabel j uit Amsterdam. 'Deze begon, na ingeleid te zijn door den heer R. Peetstra, voorzitter van de afd. Rotterdam, met uiteen te zet ten dat* de eerste mensohen tengevolge van natuurrampen, naar hun opvatting ver oorzaakt door de geesten van gestorvenen, bezeten waren door angst, doch ook de moderne mensch nog huivert öij den aan blik van den dood. Aan de hand van fraaie lichtbeelden betoogde spr. vervolgens dat de uitvaart niet behoort in handen van op winstbejag ingestelde ondernemingen, maar aan de gemeenschap. Daarna werd met be hulp van een zeer uitgebreide collectie lan taarnplaatjes verduidelijkt hoe in oude ty"- den en by primitieve volken de begrafenis plaats ihad en hoe de uitvaart van de eer ste Christenen daarbij afstak, waar men op dit terrein geen klassen of standen ken de. Een ander hoogtpunt noemde spr. de burenplicht periode, die verdrongen is door- dat de zakelijkheid zyn intrede deed. Na een korte pauze zette de heer Gabel uiteen dat de coöperatieve vereenigirvg is gegroeid uit maatschappelijke noodzaak en het protest is'van duizenden tegen het mis bruiken van geyöölèna en opvattingen. De particuliere instituten maakten van de be grafenis een transactie, de'doode werd een. winstobjest, eerbied veranderde in vertoon, menschelyke gevoelens werden uitgebuit. Fel hekelde spr. het klasseiritelsel, waarby men naar hetgeen men betalen kan in een bepaalde klasse wordt ingedeeld. Voorts be toogde hy dat de Coöp. Vereeniging met dit 'stelsel heeft gebroken. Reeds in 18 grootere plaatsen \s een coöp. vereeniging opgericht, die tegen kostprijs een eenvou dige uitvaart mogeflyk maakt, rekening houdend met eerbied- en piëteit, in de over tuiging dat de achterbly venden daarop meer pry's stellen dan op een potsierlijke begrafenis van een geliefde overledene? De opvatting dat de coöp. vereeniging er ge komen is uit zucht om te concurreeren te gen vde particuliere bedrijven, bestreed spr. De vereenigingen hebben een prijsregelen- de en hervormende taak. De begrafenis met paard en rijtuig is moeilyk los te maken van het klassesysteem, doch daar vele riten- schen daarvan nog niet te «overtuigen zijn, zullèrt voorloopig concessies noodig hlyken. Het streven is echter een éénklasse-systeem dat aan 'de hoogste eisdhen voldoet. Na met lichtbeelden het verschil tusschen de particuliere en coöperatieve begrafenis te hebben verduidelylct, besloot spf. zijn rede met er nadrukkelijk op te wyzen dat de coop, vereeniging rekening houdt met Reders opvatting en overtuiging en dus al- gemeen is in den waren zin van het woord. „Arbeid Adelt". t Uitslag verloting. Het bestuur van de Vereeniging Arbeid 4delt" deelt ons mede, dat de pry zen van de verloting op de volgende nummer zijn gevallen: 68 205 388 212 78 A 207 252 327 199 359 163 88 307 90 264 9<PZ3 115 300 209 331 274 139 85 190 134 310 25 158 280 54 208 255 223 374 834 186 2§4 81 179 394 SQ5 185 175 1 191 345 169 219 326 51 111 15T 225 203 253 197 290 64. Faillissement uitgesproken. Uitgesproken is het faillissement van Jac. Frie, Raam 182a. Curator lg dr. mr. J. Smit. De pianiste Gusta Bruyn.Koch. Op het concert, dat Vrijdag 20 Januari a.s.1 onder auspiciën van het Goudsche Vluchtelingencomité gegeven wordt ten bate der Duitsche Joodsche vluchtelingen, zal mevrouw Gusta Bruyn-Koch als pianis te optreden. Niet alleen zal zy de beide andere solis ten, de heeren Willem Noske (viool) en Edward Röntgen (violoncel) aan den vleu gel begeleiden, doch tevens zal zy eenige werken van Chopin ten gehoore brengen. Gusta Bruyn-Koch is een landgenoot*), die zich sedert eenige jaren in Den Haag heeft gevestigd na een lange reeks van ja ren in Indië te hebben gewoond, waar zü gold voor een der meest gevierde «pianisten. Reeds op jeugdigen leeftyd behaalde zij te Utrecht het diploma der Maatschappij tot Bevordering der Toonkunst. Daarna, 17 jaar opd, verwierf zij het eind-diploma aan het Amsterdamsch Conservatorium en een jaar later onder leiding van wijlen Julius Röntgen, den Prix d'excellence., Zij studeerde vervolgens te Rome, te Ge- N nève en te Parys. In 1907 verscheen zy reeds op het con certpodium, doch heeft in ons land vooral naam gemaakt door haar optreden te Sche veningen als soliste o.a. met het Philha/ ntonisch Orkest onder Kunwald en feet Re sidentie-orkest onder Ohevillard én René Baton. 13 Jan. 2 uur De Zalm. Verkooping notaris K. Zeevat, machinerieën en kantoor- inventaris./ 13 Jan. 4 vmr Bewaarschool Patersteeg Trekking verloting gemengde zangver- eeniging Excelsior. 14 Jan. 2.30 uur Ons Genoegen. Biljartwed strijd Ter GouwRijswijk; voortzetting 15 Januari. 14 Jan,, 3 uur. OfficieeVe opening Spaar- derfibad. 14 Jan. 7.30 uur Nieuwe Schouwburg. JJit- voering gymnastiekvereeniging Excelsior, revue Klaar voor den start. Nederlandech Fabrikaat.. r A te Trouda. Teneinde Industrie en Handel op een voudige, snelle en practische wyze inlich tingen te verstrekken omtrent de wyze, waarou de vereeniging ,yNpderlandsch Fa brikaat" werkt en in het belang van de Nederlandsche Nyverheid en Handel kan optreden, zal de heer H F. R. Snoek, alg. secretaris-penningmeester der vereeniging Nederlandsdh Fabrikaat voor het géven van mondelinge inlichtingen aanwezig zyn op de Kamer *van Koophandel en Fabrieken te Gouda op Maandag 23 Januari 1939 tus- 10 en 12 uur voorm. en 2 en 4 uur en inlichtihgen wej»scht te ont vangen over bepaalde onderwerpen, die wel licht eenige voorbereiding noodig maken, wordt men verzocht dit tydig schriftelijk aan het bureau der Vereeniging Neder landsche Fabrikaat, Badhuisweg 169, Den Haag, te berichten, teneinde de bewuste be spreking zoo vruchtdragend mogelijk te doen zyn. lnt den loop der maand December 1938 werd aan het kantoor Gouda op spaarbank- boekies ingelegd 76.618,47 en teffcgbetaald 60.308,64, derhalve meer ingelegd dan te rugbetaald 16.219,93. Het aantal nieuw uitgegeten boekjes W- EXTRA AANBIEDING. 2 BLIKKEN Hero Spercieboonen OM J. C. DEN BOER Wz., Telef. 2012. f Groenendal 13. RBCHTZAKBH. Rechtbank te Rotterdam. Overtreding Visscherijwet In den nacht van 6 op 6 November heb ben de 39-jarige heler J. H., diens 16- jarige zoon, de visscher M. G. H. en een broer van den heler, de 34-jarige schip per G. H. allen uit Gouda, in het aan den landbouwer J. Rijkaart te Bergam bacht toe behoorende vischwater met de zegen gevisbht en daarmee dus de Vis scherijwet overtreden. Er zou dien nacht meer gebeurd zijn, dat niet door den beugel kor}, want er waren nestkorven voor Rijkaart's eenden uit het water getrokken en zijn koeien waren gemolken. De verdachten gaven toe, dat zij de eendenkorvefi uit het water* hadden ge haald, omdat er anders niet voldoende ruimte was voor de zegen. Maar koeien gemolken hadden ze niet. f In zjjn requisitoir heeft "het O. M., waargenomen door mr. F. M. Wilbren- ninck, er op gewezen, dat men hier met vischstroopers te doen heeft, die maar gaan visschen waar het hun te pas komt. Dien nacht hebben zij een aanzienlijken buit, n.l. Sbo pond visch, binnengehaald. Het O M. eischte tegen de belde volwas sen verdachten 1 maand gevangenisstraf en tegen den minderjarige 1 maand tuchtschool. v De verdediger, mr. A. Bouman, wees ferop, dat bittere armoede de menschen er toe gebfacht heeft te gaan stroopen. Pleiter drong aan op een lichtere sta%f A Heling. D^ 33-jarige vischhandelaar W. v. W. uit Stolwijk heeft terecht gestaan ter zake van heling. Verdachte had op 6 No vember de door de verdachten uit de vorige zaak gestroopte visch gekocht.' Hij beweerde niet geweten te hebben, dat deze vise li gestroopt was, maar de presi dent, mr. J. A. Marx, wees verdachte op de eigenaardigheid, dat verdachte die visch 's nachts gekocht heeft, en dat hij toch gewaarschuwd was dat de.H.'s visch 1 stroopers waren. I De rijjtsveldwachter A. J. Boekee ver- klaardéMi&t verdachte hem ïf&d gezegd, begreperi^ te hebben, dat de visch ge stroopt Was. toen getufte 's morgens bij hem was gekomen. Getuige had verdachte meegedeeld, dat hij die visch in beslag nam en dat verdachte er voor moest zorgen, dat ze niet bedierf. Getuige heeft verdachte geen yerlof gegeven om die visch te verkoopeil Het O M.:«U hadt die partij naar den ontvanger moéten brengen. Vérdachte zegt niet begrepen te heb ben, dat de partij in beslag genomen was. w Getuige Boekee. Er is uitdrukkelijk ge zegd dat de visch van misdrijf afkomstig WJ Het O. M. meende dat uit de laatste verklaring van den veldwachter blijkt, dat verdachte zich aan heling heelt schuldig gemaakt, want hij« heeft de visch verkocht, nadat hij wist, dat >van misdrilf afkomstig was. Het O. M. eischte 3 maanden gevangenisstraf. De verdediger, »nr. J. N. v. d. Houten heeft er op gewezen dat verdachte vroe ger geweigerd heeft visch van stroopers Opvoering operette door kinderkoor. De gemengde zangvereeniging en kinder koor „Gouda" geven Zaterdag R Januari des avonds 8 uur in „Kunstmin" een uit. voering. Het kinderkoor en het gemengd koor zullen verschilende liederen zingfen en ne de pauze voert het kinderkoor op „Da toovenlool", sprookjes-operette in drie 1% dryven yan DT\G. Becker. Na afloop is ei bal onder leidinè van èen heer D. Holthui- zen. Om 3 uur wordt een'matinee van de kin- geroperejte gegeyen. Auto geslipt. Op de helling van den Goeja\verwelledy k naar den FliïwesleiWngel is hederpnorgen eén militaire vrachtauto geslipt en tegen een vrachtauto gereden. De mjlitaire wa gen werd aan linkervoorzijde ernstig be schadigd, - de |ndere wagen kreeg èenfge krassen. De schlde is onderling geregeld. Der®? Nuts avond „Internationale problemen in d«#n tüd". 1 Op de derde NutsaVond, te houden op Donderdag 19 Januari te 8% uur in den Nieuwen Schouwburg zal de secretaris var het Historisch Genootschap Dr. C. D. Ji Braadt te Utrecht spreken over „Interna tionale probltemen in dézen tijd". i x i AGENDA. Réunie-Bioscoop: De biiand van oud Chica go. Zondag 10.30 uqr: Op glad ijs. Woens* dag 2 uur matinee: Op glad ijs. Thalia-Theater; Drip kanieraden. Schouwburg-Bioscoop: "Verloren paradijs. Zondag 10.80 uur: Dp onzichtbare man. LAATSTE BERICHTEN. Felle Duitsche aanval op Roosevelt. De boodschap van president Roosevelt in zake de Amerikaansche wapening wordt door de Duitsche pers heilig aan gevallen. Men noemt de gedachte van Roosevelt aan een mogelijken aanval van de tota litaire landen op net Amerikaansche vasteland een| jabel. Eerste Unheemsche burgemeester. Te Madioen. Bij besluit van den Gouverneur-Gene raal van Nederlandsch indië is benoemd tot burgemeester van Madioen mr. dr. Raden Ng. Soebroto, seint Aneta. Mr.Vdr Raden Ng. Soebroto behoort tot de kroep inheemsche juristen, die na de Rechtsschool te Batavia te hebben door looien en eenige jaren bij de rech- 'terlijke macht te hebben gediend ln Nederland verder studeerde en daar pro moveerde. Bij zijn terugkeer ln Indië werd mr. dr. Soebroto benoemd tot ambtenaar ter beschikking van den president van Öé'n Raad van Justitie te SoerabajA Uit dezen tijd dateert zijn aansluiting bij de stu dieclub van wijlen dr. Soetomo, welke organisatie later is opgegaan in Parin- dxa. In 1927 aanvaardde de heer Soebroto het wethouderschap van Soerabaja, waar door hij het terrein der decentralisatie beü»ad. Van 1929 af, het Jaar, waarin de proyincie Oost Java werd ingesteld, tot 1937 was de heer Soebroto werkzaam bij het departement van Binnenlandsch Be stuur, gedurende welken tijd hij lid wgs van het college van Gedeputeerden. Thans is de heer Soebroto wethouder vai} Batavia. Tijdens de afwezigheid met ziekteverlof van den Gouverneur yan van Oost'Java in 1937 heeft de heer Soe broto het voorzitterschap tan denVPro vincialen Raad van Oost Java waarge nomen. Mr. dr. Soebroto is gehuwd met een drchter van Pangeran, Hadtwidjojo, oud- lid' van den Volksraad, thans voorzitter van' Balai Agoéhg. Zijn echtgenoote if dus een kleindochter vaden Soesoe- hoean van Solo. Nog steeds arrestaties. In, yerband met zedeimisdrijvpn. In verband met de zedenmisdrijven 1» te Clteribon een Europeaan in preven tieve hechtenis gesteld, seint Aneta. .In verscheidene plaatsen, o.a. In Ban doeng en Cheribon, hééft de politl* ln verband met de zedenmisdrijven een raz zia gehouden onder de inheemsche kna pen, die gewoon waren langs de stkafct te Slenteren. Ook in de hoofdstad is dit geschléd. Te Padang is eveneens eej| Europeaan ia preventieve hechtenis gesteld. Ver scheidene knapen zijn gehoord. Voort» is te Br ast a gi bij Medan een Europeaan gearresteerd. De gepensionneerde havenbeheerder, van wien was gemeld, dat hij in preven tieve hechtenis was gesteld, is dopr dèa officier van Justitie verhoord.,Een verder onderzoek ls gaande. De havenbeheerder is thans weer op vrije voeten. WISSELKOERSEN. 12 Jan. 13 Jan. Officieel. Londen Berlijn Parijs Brussel Zwitserland Kopenhagen Stockholm te koopen, hetgeen door dié stroopers zoo onvriendelijk was opgenomen, dat er een wew-xorx vechtpartij ontst&an was, die bijna voor de rechtbank een nasleep zou hebben, ge- I had Het is niet verdachte'^ gewoonte om gestroopte visch te koppen, hetgeen ook al hieruit volgt, dat verdachte voor zitter van de visscherijvereeniging is. die tegen hél stroopen ageert. Uit ni<ft» is gebleken, dat verdachte hier geweten heeft dat de visch, die hij kocht, ge stroopt was. vrijspraak. Mishandeling. 8.594 73.86 4.861 31.01 41.58 8.691 71.80- 4.85 31.07 - n 41.57 38.37} 38.40 44.25 44.27 43.20 43.20 1.83H 1.841 Beurso verzicht. Doordat hpt pond sterling door het En- gêlsche egalisatiefonds practisch op één niveau gehandhaafd wordt, is een fei telijke stilstand in de wisselmarkt inge treden. De, koersen blijven op het vorige peil gehandhaafd en fluctuaties van eenige beteekenis optbreken volkomen. Dat de hangel hieronder in sterke mate Pleiter "concludeert!!; toij! "Jden h&ft, behoeft nauwelijko ver- /I meld te worden. f De minder bemoedigende persberich- De hAr J H.en diens zoon de vis- IWnVlt Rome over dé onderhandelingen «ew MP li hebbm 1 tusschen Mussolini en Chamberlain von- vervo.gen^ terecht moetend,aanpor zate den dientengevolge og djwisselmarkt vin mi9hniinftiine Od 10 October hadden nauwelijks hun weërspiegelingi f«mUteleden er on tetrant Het Brioche devies werd door het ega- dït Jldm erm sfrwoen in het a Üsatiéïonds den geheelen mgujen gehou- door hen^ gepachte v^fhw^^r 'onSet f den op_cbrca even hen gepacht* Waddinxveen. Zij waren deze twee men schen actiterna 'gegaan en aangezien de jongste èen bootje moest voorttrekkfcn, j waarin de oudste zat, waren zij spoedig j ingehaald. De verdachten, die ieder esn vaarboom hadden, hadden daarop de I stroopers geslagen, waarbij de Jongste zelfs in de sloot was ferecht gekomen. Het bleek, dat eerst een week na het gebeurde aangifte van de mishandeling gedaan werd' bij de politie te Waddinx veen en toen de president dAarover zijn verwondering te kennen gaf, kwam. de verklaring, dat aanvankelijk overeen gekomen was,'dat/geen der partijen de jiolltie er in zou kennen, doch toen deze verdachten bij de politie te Gouda- toch aangifte deden van het stroppen waar voor 'de kantonrechter te Gouda -een boete van J 15 heeft opgelegd hadden dé familieleden zich ook nletf gehouden 5 geacht aap de afspraak. Het O. M. acht^ de ten laste gelegde i mishandeling bewezen en meende, dat hier de stelregel van gelijke monnljcen gelijke kappen behoort te gelden, waar om het tegen ieder dfer verdachten eisch te 15 boete, voor H. Sr. te vervangen door lp dagen hechtenis, voor H. Jr. door 2 weken tuchtschool. Uitspraken 26 Januari min van het vorlgfe peil af «op i.83J a R. De andere deviezen, die steeds min of meer van de fluctuaties van het pond afhangen, als de Scandinavlërs, ,waren dientengevolge al even «^nbewogen. Het effectenverkeer stond in het tee kenvan de gedrukte st«ifming van Wall- 1 street, alsmede, wellicht in nog sterker""" mate, vap de persberichten uit Rome, welke "het resultaat der Engelsch—Ita- liaansche besprekingen in twijfel mee- nen te kuniien trekken, hoewel nog geen enkele officieele mededeeling Hierover, gepubliceerd is. De stemming was dan ook uitgespro ken flauw te noemen. De vooraanstaan de fondsen werden op vrij aanzienlijk lager peil vernomen, meerendeels Inge volge eehlg aanbod uit Londen. Er ging echter zeer weinig om. TELEGRAFISCH WEERBERICHT. De Bilt seint: Verwachting geldag van hedenavond tot morgenavond ongeveer 19 uur: «Voor het geheelè land: Geen neerslag van beteekenis; wissélende bewolkingwei nig verandering in temperatuur; matige tot zwakken wind uit Zuidelijke richtingen.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1939 | | pagina 2