DE NIEUWE KRACHTEN IN D NEDERLANDSE WASKETEL I e DE NIEUWE WAST ZQfiDER VERDERE HULP Deze Co Spaarders Gouderak. Dit blad verschü I w NIEUWE KRACHT ONTDEKT! 1 V Belangrijl Op e/Ae wond PUROL 1 I Nieuwerkerk a. d. LjaseL SPAART WERK - SPAART GAS SPAART TIJD! MOERCAPELLE. HAASTRECHT. Moordrecht. ONGEKENDE HELDE»* I I eenigingen steunen met een geldelijke j e Interc. 2741 NU KAN G< de „2-Minuten-Kookmethode". Verstrekking van boter en vet. Deze week zijn boter en vet voor steun- trekkenden en vopr hen die in de werk- verschailuig zijn tewerk gesteld verkrijg baar bij J. P. Plak, Dorpsstraat K 79, alhier. bevragen by J. 84; twee houten Eierveiling. Op Donderdag 5 Jan. waren aange voerd 3988 eieren. De prijzen waren als volgt: henneneieren 3.204.10, kippen eieren 4.105.05, alles per 100 stuks. Varkenspest. In de varkensmesterij van den heer v. Vliet alhier, is de varkenspest uitge- broken. Meer dan 80 zware varkens zijn hieraan bezweken. Het terrein is besmet verklaard. Loop der bevolking. Vertrokken: Maartje Karreman naar Hillegersberg. en klauwzeer in deze gemeente Is g stateerd bij den veehouder M. a. boer. Voorbereiding H. Avondmaal In de Ned. Herv. Kerk alhier zal op Zon dag 15 Januari voorbereiding van het H. Avondmaal worden gehouden. Burgerlijke Stand. OVERLEDEN Ingetje Hogerdijk, 87 j., weduwe van B. Boevé. Arie van der Spek, 57 jaar, echtgenoot van J. van der Spek. ONDERTROUWD: J. C. Meijer 18 jaar en M. M. Pruijsen 17 jaar. A. Reijm en K. v. J. Groenen- C. v. OPR BIJV I korte tibndeweg ZIE DE ETA Hoe het In het 12 M. breede het licht volop door het by het ondiepe gedee duidelijk zichtbaar. oni helpt" OUDE METHODEN AFGEDAAN! Geen extra wasmiddelen zijn meer nodig. Hard wrijven is overbodig. Als gewoon lijk zet U het goed ’s nachts in de week en kookt het dan de volgende dag slechts 2 minuten in Rinso. U kan het langer laten koken, maar nodig is het nifet. Wat een besparing! Geen gezwoeg meer. De was staat korter op het gasstel. Uw was vraagt nu oneindig minder tijd van U. U is uren vroeger klaar. De ,,Rinso- 2-minUten-k.ookmethode” bfengt in alle opzichten besparingen: U gebruikt na tuurlijk voorlaan Rinso! Teraardebestelling A. van der Spek. Dinsdagmiddag had de begrafenis plaats van den heer A. van der Spek, in leven ouderling der Oud Geref. Ge meente, welke functie hij 17 jaar be kleedde. Begeleid door een groote schare familie en vrienden werd het stoffelijk overschot ten grave gebracht. Ds. M. Hofman, predikant bij de Oud Geref. Gemeente, sprak woorden van troost tot de familie, terwijl hierna twee zwagers en een vriend het woord voer den. De nieuwe kracht in Rinso brengt Gouda is er de spaart nieuwe helderheid. Elk spoortje vuili iyke en' komt los door het reinigende sop etó-’ schin# vliegt uit het weefsel. De ,,2-Minuten-l Kookmethode” voorkomt tevens hel geel worden van het goed. Het blijftj hagelwit! Het Rinso-sop maakt heli goed «schoner dan U het zelf kan'ij Jubileum ds. J. F. Jonkers. Ds. J. F. Jonkers te Ermelo, emeritus predikant vain de Geref. Kerk, heeft Zondag zijn 40-jarig ambtsjubileum her dacht. Ds. Jonkers aanvaardde zijn ambt in 1899 te dezer plaatse. In 1900 vertrok hij naar Jutrijp—Hommerts. Het ongeluk met een laschapparut. Tegen A. Voskuilen Is proces-vwfrj; opgemaakt, omdat de oorzaak vaoi ontploffing in zijn garage moet wfe. gezocht in het feit, dat het laschajjU raat niet voorzien was van een waterdal Loop der bevolking. In het jaar 1938 zijn in deze gemeeml 60 geboorten ingeschreven, terwijl 21 aar giften van overlijden werden gedaan. personen zijn in den loop van het ju in het huwelijk getreden. Ernstig ongeval. Door het uitschieten van een breek ijzer in benedenverdieping gestort. Maandagmiddag omstreeks half drie**,s in de Spreeuwenhoek te Ouderkerk a. d. IJssel een ernstig ongeval gebeurd. ■De ongeveer 50-jarigo -timmerman Jac. Kleibeuker was bezig met het sloopen van zyn woonhuis dat vanwege de normalisatie van den Holl. IJssel aldaar, verdwijnen moet. Zaterdag heeft men het bovengedeelte van dit woonhuis in z’n geheel vertranspor. teerd, naar het noord-oostelijk gedeelte van het werkverschaffingsterrein en Maandag zou men de benedenverdieping afbreken. Toen de heer Kleibeuker bezig was de vloer op te breken, schoot plotseling' zijn Dammen. Uitslag van de gehouden damwed- stnjd: G. Terlouwj. v. d. Panne 11, G. de Bruin—H. Verzaal 2, P. Twigt— D. Alphenaar o2, J. v. d. PanneJoh. '1 uijnder 2—u, H. Admiraal—D. Vink 2—0. Werkverschaffing. Bij het centrale werkverschafflngsob- jevt, normalisatie Hollandsche IJssel iia- I bij Spreeuwenhoek onder de gemeente Ouderkerk a. d. IJssel, zijn deze week de werkzaamheden hervat. Uit deze ge meente zijn 20 arbeiders tewerkgesteld. yANDAAG wordt het opend, de overdekte 4e stichting „Spaarders I Van Itersonlaan heeft De totstandkoming v; ongetwijfeld een gebeurt voor onze stad, waarovt in breeden kring verheu maar ook in de buiten; In de eerste plaats sti het fraaie en gei^llige van de vele zwemmers Gouda draagt de zwenu toe en het is jarenlang voeld, dat men in de i in het water kon rondsp heugend, dat de zwemm te hebben voorzien. Zon is gedaan op de public zelf hun bad gesticht, werden de eerste stappe: aard niet onmiddellyk hebben, omdat eerst stichting byeengebrach Vier en een half jaar h Hoe is het mogelijk, dat een was wit is? Doordat de deskundigen Kinso een nieuwe gavenEen overvloed vah Tegen de droogmaking van de Plassen. Te Reeuwijk en voomamelljjkaan de Reeuwijksche Brug> en in de afd. slWpw’jk circuleerd een adres ter teekening aan de Regeering, tegen droogmaking der Reeu wijksche en Sluipwijksche plassen. Burgerlijke Stand. GEBOREN: Arie Willen Frederik, z. van L. van Roon en D. M. Blok. Huig, z. van H. Bitter en W. T. van der Wolf. GEHUWD: C. N. Nibbering, 25 j. te Gou da en M. G. J. van Dam, 24 j. A. ‘W. van der Werf, 32 j. en M. C. Blonk, 31 j. beiden alhier. verordening zal daar het niet in Raad heeft gelegen de vereenigingen financieel te belasten. Burgerlijke Stand. GEBOREN: 'Comélis, z. van F. van der Graaf-en M. J. van der Graaf. Neeltje, d. van D. de Langen en B. C. Burger. GETROUWD; O. Scheer, 24 j, en C. G. Boer, 22 j. M. Looy, 47 j. en N- Stoppe. lenburg, 41 j. OVERLEDEN: W. H. Loeve, 17 m Het landbouwverslag. Uit het landbouwverslag 1938 dat deze gemeente een oppervlakte van 2900 H.A. 1131 H.A. worden get als bouwland, 1388 H.A. en 13 c.A.”J grasland, 93 H.A. 40 c.A. als tulngr^ en 45 H.A. en 47 c.A. als dijken en fe. men. De overige oppervlakte is wate riet- en Wezenland, veld en spoorweg^ enz. Mond- en klauwzeer. Het eerste geval in dit Jaar van mon I ABONNEMENTSPRL I bezorging per looper g< Abonnementen worder c bfl onze agenten en loo] Onze bureaux zyh da; iteic. 2745. Postrekenr Schoolartsendienst. Tot voorzitter van den schoolartsen dienst Lek en IJsel, waarbij ook onze ge meente is aangesloten, is in de plaats van den heer C. G. Roos de heer H. Bergman benoemd. Rinso Schaakwedstrijd. De Schaakclub „Reeuwijk” speelde 'haar onderlinge competitiewedstrijd in het lokaal bij den heer N. J. van Data. De uitslag luidt: A. Boerefijn wN. v. d. Laan z 01; J. van Dam zP. J. v. d. Hoorn w Ravesteijn wJ. Slinger z 1Oi'B. Ver waal wH. van Dam 01; Th. van Dam wP. v. d. Hoorn z 10; J. v. d. Wolf w H. v. d.. Wolf z Buitenhuis wS. Edelman z 10. Een feestavond. De afd. van den L.T.B. te Reeuwyk houdt Donderdagavond 12 Januari a.s. in het gymnastieklokaal te Reeuwyk-dorp, een feestavond. Hierbij zal optreden het duo Brouwer-Hakkert uit Schiedam. zenlykt worden. In Mei besteding gehouden, eei de eerste paal den gron< Po is daarop de bouw middag nemen de spaar i bruik en het is begry HEID VERKREGEN! t -ü bu elkaar gesp; Een adres aan den Raad. Een door 14 vereeniginien adres is aan den Raad dezer gemeente' gezonden. In het adres wordt intrekking gevraagd van de verordening op de hef fing van belasting op tooneelvertoonin- gen en andere vermakelijkheden. Ge wezen wordt op het feit, dat meer dan 1500 personen in deze* gemeente de ver- bijdrage. Door heffing van deze belasting 1 worden de vereenlgingen h.i.z. onredelijk zwa^r getroffen. Zijn wij goed ingelicht, I 1 dan bestaat er een goede kans dat deze j Nederl. Centrale Reddingsbrigade. Op 9 Januari heeft de Nederl. Centrale Reddingsbrigade, afdeeling Waddinxveen haar examen gehouden voor eerste hulp aan drenkelingen, welke werd afgeno men door dr. P. v. d. Linde. De medische cursus stond onder leiding van den heer A. J. Both. De onderstaande hoeren heb ben met goed gevolg aan de gestelde eischen voldaan: A. Blonk, T. Dijkhuizen, J. de Gier, A. v. d. Graaf, C. E. Gründmann, W. Goor, C. de Joode, P. de Rooy, J. M. de Rooy, J. v. Rhijn, K. Stolker, A. Tol, B. v. Tien- hoven, F. Vink, I. J. Wielaard en J. I. Wielaard. Afgewezen twee candldaten. Na afloop dankte de voorzitter dr. v. d. Linde voor het afgenomen examen., be nevens den heer A. J. Both voor het vele werk dat hij voor de 'Reddingsbrigade gedaan heeft, en wekte tevens de leden op een volgende cursus te blijven volgen. Veroordeeld. De 21-jarige magazijnknecht 8. J. W. W. alhier, werd door de .rechtbank te Rotterdam veroordeeld tot 2 maanden gevangenisstraf terzake heling en uitlok king tot diefstal. Diplom^, boekhouden. Onze plaatsgenoot 4e heer D. Schouten, slaagde voor het diploma boekhouden van de Vereeniging van Leeraren in de Handels- wetenschappejn. Gevonden voorwerpen. Gevonden: zwaan, te Burger, Wilhelminakade koffers met inhoud, ',by W. Burger, Hene- gouwerweg 104; wollen kinderhandschoen en glacé handschoen, hij C. Goedhart, Kerk- weg 210; wollen handschoen, bij W. v. Dijk, Dorpstraat 156; parap.luie/bij C. v. d Loo, Noordkade 195; taalboekje, bij S. Zwijgers, Dorpstraat 124; hands-ehoen, by A. J. de Zwart, Jan Dorrekej^kade 29; duimstok, bij het politiebureau, Zuidkade 7, Verloren: verguld dames-ar.mbandhoi- loge, belastingplaatje, wollen handschoen er, een zakmes. OUDERKERK a. d. IJS8EL. Auto van den weg. Woensdagmiddag omstreeks drie mr reed tengevolgevan het gladde wegdek een zwaar met balen bloem en kisten zuidvruch ten beladen vrachtauto van den graanhan delaar F. Goudriaan Az. alhier, toen de be stuurder moest uitwijken voor een 6-wielige treiler HZ 45071, nabij de woning van den heer D. Versteeg van den Lageweg. De auto bleef aan de weghelling tegen een heg hangen, terwijl de lading er af schoof. De bestuurder kon zonder letsel het voer tuig verlaten. De lading moest worden ge lost, waarna men de auto met vereende krachten weer op den weg wist te brengen. Dammen. De dairtvereenlglng „Excelsior” alhier, speelde met haar tweede 10-tal haar laatste competitiewedstrijd tegen. T.O.G. I mede alhier en won. met niet minder dan. 173. Door deze overwinning werd „Excelsior 2” kampioen van de 2e klasse van het Goudsche Damdlstrict. Er werken thans nieuwe krachten iiv-de Nederlandse wasketels. Het gezwoeg op wat vroeger de vermoeiendste dag in de hele week was - de wasdag - heeft nu afgedaan. De huisvrouw heeft op deze dag vele uren vrije tijd gekregen - iets, wat vroeger on mogelijk was. Het is dan ook geen wonder, dat alle huisvrouwen enthousiast zijn over deze nieuwe krachtdat ze die met Immers, behalve dat he J lijke en geestelyke onts; J mogeUjk maakt I volksgezondheid en de 1 t bet prettig, dat de tarii dat ieder er gebruik vj i dankt men aan het ven het bestuur van het Spi E «repen heeft, dat een E dat niet een luxueuze, m innchting 'moest zyn, 'had, waarvan de op een gezonde basis. G gekregen, dat volkomen en toch beduidend “dere «Men, met het Wke tarieven, die lag. konden worden vastge Eierveiling. Aan de eierveiling waren aangevoerd ruim 2500 eieren. De pryzen die besteed werden waren van 4.15 tot 4.70 per 100 stuks. REEUWIJK. Ledenvergadering School met den Bijbel. De vereeniging tot stichting en instand houding van Scholen met den Bybel ge vestigd aan de Reeuwijksche brug hield on der voorzitterschap van den heer M. Zwa nenburg, in een der schoollokalen van de Chr. Nat. School een ledenvergadering. Na het lezen vap Psalm 91 opend? de voorzitter de vergadering met gebed. Ver volgens wydde de voorzitter eenige gevoel volle en waardeerende woorden ter nage dachtenis aan wylen den heer P. Kraan, die in leven veel arbeid voor de vereer.iging heeft verricht. De nqtulen van -de voor gaande vergadering werden gelezen en on veranderd goedgekeurd en vastgesteld. De aftredende bestuursled^ de heeren J. Ch. Hagen en G. van Bruchen, werden beiden herkozen en namen hunne benoeming aan. Het bestuursvoorstel om een ouderavon-J te houden werd aangenomen. De ouderavond werd bepaald op Donderdag 9 Febr. a.3. Door het hoofd van school, de heer E. G. de Greef, werd een bêspreking gehouden over „De Christelijke onderwijzer als voor beeld”. Naar aanleiding van dit onderwerp wer den verschillefide vragen gesteld, waarop een aangename bespreking volgde. Van de rondvraag werd nog eenig gebruik ge maakt, waarna de vergadering, die goed bezocht was, door Ds. E. R. Damsté, pre dikant bij de Ned. Herv. Kerk te .Sluipwyk, met dankgebed werd gesloten. open armen ontvangen. Geen wonder, dat ‘iedere huisvrow deze ontdekking beschouwt als de grootste gebeurtenis, dit i sinds jaren in de geschiedenis van de huishouding is voorge r komen Ze praten er over tijdens het thee-uurtje en op aHt kransjes en onder het winkelen. Ze zeggen: „Wij zijn blij, dat deze nieuwe kracht Bouw woonhuis. Aan. dep. heer Joh. Kasbergen, alhier, is het timmerwerk opgedragen van het voor rekening van D. J. Kasbergen aan de Kattensingel te Gouda te bouwen woonhuis. Vastrechttarief. Er hebben zich reeds pl.m. 160 gezinnen opgegeven om gebruik te maken van het vastrechttarief bij het Gemeentelijk Elec- ti-iciteitsbedrijf dezer gemeente. WADDINXVEEN. na 2 minuten koken hagel| Rinso een nieuwe waskracht, reinigend^ «paard en toeh konden schuim dringt door het weefsel. ln| 2 minuten onttrekt dit prachtige en ac-j tieve schuim al het vuil aan het goed! Consultatiebureau voor zuigeling j Bovenstaand bureau, gevestigd la wijkgebouw van het Groene Kruis, niet Vrijdag 13 Januari geopend t E Tnyi doch Donderdag 12 Januari ’s midi IVl rTI 1 wV 2 uur. Tevens wordt medegedeeld, 11^1 JL-4 V/ bergambaci Speelman houdt dan weder zitting I NIEU W Vrijdag 3 Februari. I 2-minuten kookmethodi voor de grote was SCHEIKUNDIGE ONDERZOEKINGEN Ziekenhuisverpleging. Het bestuur van de vereeniging Zie kenhuisverpleging en het Operatiefonds bestaat uit de heeren: H. Swets, le voor zitter; C. van Leeuwen, 2e voorzitter; J. Ferda, le seer.; A. v. Leeuwen, 2e secr.; J. Tom, le penningm.; C. v. Erkel, 2e pennlngm.; C M. Cristiaanse, A. P. de Hoed en A. Radder, leden. Mej. M. Post is geslaagd voor het diplo ma typiste en dictaat-stenografie van den Alg. Stenogr. Bond. Burgerlijke Stand. GEBORENAdrianus Leendert, z. v. J. Stam en J. Heuvelman. Gerrit Mari- nus, z. v. L. Stam en M. van Weenen. Gerarda Teuntje, d. d. Heuvel. Jan Arie, z. geteekend. I dijk en A. Burger. Lledewij, d. o-pmwn^’ Lingen en C. Noordergraaf. OVERLEDEN: Geertje Schouten, 73 j., echtg. van T. Baas. ONDERTROUWD: K. Dekker 25 jaar en A. Buis 22 jaar. R..Hartmans te Capelle a. d. IJssel 19 jaar en C. v. Gel- deren 18 jaar. Burgerlijke Stand. GEBORENLena Adriana, d. van G. Flier en C. Grootendorst. Adriaantje, d. van J. Kleyweg en M. J. Zuidam. Adria na Suzanna, d. van. A. Veisluis en M. J Locndersloot. Hendrika Geertruida, d. van G. C. v. d. Akeirboom en A. v. d. Loo. Adriana Margje, d. van T. A. Alblas enr G. J. Baas. ONDERTROUWD: H, Jenné en M. Ver- zyden. GETROUWDi: C. Alblas en A. van Es. -n u - Zevenhuizen. Overplaatsing. De heer E. Vos, ambtenaar bij de V Spoorwegen te Groningen, is in worden Ingetrokken, betrekking overgeplaatst naar Zevens de bedoeling van den zen—Moercapelle. Maanden lang hebben onze scheikundigen in Vlaardmgen gewerkt om,de beste, gemakkelijkste en veiligste manier te vinden om hetr goed hagelwit te krijgen. Ze hebben gewerkt met reageerbuizei en retorten om Rinso te verbeteren. Ze behandelden wasgoed;, op alle mogelijke manieren. Ten slotte ontdekten ze Burgerlijke Stand. GEBORENComelis Adrianus, z. van A. de Leede en Chr. de Jong. Adriana Eli sabeth, d van D. den Hertog en E. ^chou- ten. Arie, z. van A. C. van Dam en A. van Es. Reddingsbrigade. Dinsdagavond 17 Januari a.s. houdt dc Reddingsbrigade een feestavond in de zaal j van mej. de wed. Van Rietschoten. Opge voerd zal worden een tooneelstuk in dri*? bedryven getiteld „Prettige logeergasten”. Het zal gegeven worden door het tooneel- gezelschap „Thalia” uit Gouda. r SINDS IK DE NIEUWE RINSO GEBRUIK,KOMT MUN GOED WITTER DAN OOIT UIT DE EE* WASKETEL. J ‘HINUTEH

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1939 | | pagina 5