e was! Badpakken IHODÏ GROOTE SEIZOEN OPRUIMING IN DE D. A. Van Yperen MARKT 18. LTELS E NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN deuren. Spaardersbad opent zijn OPENING Spaardersbad 10 °|o Korting op alle wollen Antoon Dessing vJi. JOH. DESSING Co., Kantoor: Oosthaven 24. VoorUeelige Brandstof en toch GOED. Deze Courant komt in vele duizenden gezinnen Gegarandeerde oplage 8500 ex Zaterdag14Januari 1939 No. 19932 enz. Steaès noesr niouwo Spoiftoopjes in uitsluitend prima DAMES- en KINDERKLEEDING HOEDEN, REGENMANTELS enz. 4 INGEN Belangrijke aanwinst voor de stad, waarover groote vreugde bestaat. EERSTE BLAD. Bahlmann van 14 t. e. m. 21 Januari.. De besprekingen te Rome leveren toch een positief resultaat op. Besloten spoedig over te gaan tot sluiten van conventies. venhuizen. 77e Jaargang (illlIISIHE (lil HAM. F BERGAMBACHT, BERKENWOUDE, BODEGRAVEN, BOSKOOP, GOUDERAK, HAASTRECHT, MOORDRECHT, MOERCAPELLE, I* NIEUWERKERK, OUDERKERK, OUDEWATER, REEUWIJK, SCHOONHOVEN, STOLWIJK, WADDINXVEEN, ZEVENHUIZEN. f Dit blad verschijnt dagelijks, behalve Zon- en Feestdagen MDE HELDEK| RKREGEN! DE ze te doen beantwoorden. 10de”. TELEGRAFISCH WEERBERICHT. geschaard, die den Britscben helpt". racht in Rinso brengt leid. Elk spoortje vuill an f Rinso-sop maakt hd dan U het zelf kan'j daardoor binnen het bereik van ieder kon worden gebracht. Daarmede heeft de stich ting het algemeen belang gediend. De zoekt Dit nummer bestaat uit twee bladen. G OUDA Het meest gesorteerd. Zoo is er alle aanleiding de opening van het bad met vreugde te begroeten. Een lang gekoesterde wensch is in vervulling gegaan, met groote voldoening en instemming opent Gouda zyn spaardersbad. Moge Gouda zyn waardeering voor het initiatief en zijn blijdschap voor de tot standkoming tqonen met een druk bezoek en moge het bad een goede toekomst tege moet gaan, ieder ten nutte. aan lord Halifax zou hebben verklaard, dat Franco verwacht binnen weinige weken Barcelona bereikt te hebben, zoodat ver dere besprekingen inzake de Britsch-Ita- OPRUIMING BIJ: VIRZML KORTE TIBNDEWBG 1 en MARKT 20. ZIE DE ETALAGES. PAREL BRECHCOKES 0.95 per H.L. TELEF. 2404. 1.95 per H.L. E COKES 0.80 per H.L. met een laschappanuH DSkuilen is proces-ve^ ndat de oorzaak zijn garage moet t feit, dat het laschmju,® ;ien was van een wateröa p der bevolking. 1938 zijn in deze gemeen .geschreven, terwijl 21 aai irlijden werden gedaan in den loop van het ja k getreden. premier hartelijk toejuichten. De Zwitsers vormden de eerewacht, Chamberlain betrad langs de Pauselijke trap de Clementine-hall waar hij door stil* deoten van de Engelsche colleges zeer har telijk werd toegejuicht. De ceremoniemees ter van de pauselijke hofhouding geleidde Chambeïlain j£n zijn begeleiders naar u» vertrekken waar de Paus zich bevond. De audiëntie duurde ongeveer een half uur, waarna Chamberlain en Halifax naar lacelli’s vertrekken werden geleid. Gouda is er de spaarders dankbaar voor. Immers, behalve dat het bad een lichame lijke en 1- hel reinigende sop eh aching rnogdyk maakt, dient het ook de eefsel. De „2-M.nuU Z**"?*^ voorkomt tevens he: lureau voor zuigeling I bureau, gevestigd in]> in het Groene Kruis, 1 13 Januari geopend J ag 12 Januari ’s mkkw: wordt medegedeeld/tó rij dag 27 Januari het gesloten zal zijn. Dr, idt dan weder zitting uarl. d- en klauwzeer. wal in dit jaar van mon n deze gemeente is gec® en veehouder M. A. j 1 publiceerd. Op aller medewerking doe ik een ABONNEMENTSPRIJS: per kwartaal ƒ2.25, per week 17 cent, overal waar de 1 bezorging per loop®1 geschiedt Franco per post per kwartaal ƒ3.15 Abonnementen worden dagelijks aangenomen aan ons Bureau: MARKT 31, GOUDA, bij onze agenten en loopers, den boekhandel en de postkantoren. Onze bureaux zjjn dagelijks geopend van 9—6 uur. Administratie en Redactie Telef. latere. 2745. Postrekening 48400. Het weer van heden. Verwachting: Wisselende bewolking zonder neerslag van beteekenis, weinig verandering in temperatuur, matige tot zwakke zuidwestelijke tot zuidoostelijke wind. «verplaatsing. ros, ambtenaar bij de Groningen, is in gej rgeplaatst naar ZevenJ Doelmatige afscherming van uitstralendlicht. Nederlandsche Vereeniging voor Luchtbescherming afd. Gouda. in verband met de verduisteringsproef in onze provincie op a.s^)onderdag, waarover elders in dit blad uitgebreider te lez.n valt deelt het bestuur van de afdeeling Gouda der Neder’andsche Vereeniging voor Lucht- bescherming ons mede, dat dank zij de wel willende medewerking van den heer J. L. Hulleman, official Forddealer, in diens showroom aan den Kleiweg, enkele model len zyn geëxposeerd, die duidelijk aangeven op welke wyz^ een doelmatige afscherming van uitstralend licht kan worden verkregen. Helaas kan door een gebrek aan belangstel ling bjj verschillende Goudsche winkelza ken, behoudens een enkele uitzondering, die voor den verkoop van dit afscher- mingsmateriaal in aanmerking komen, op dit moment nog niet gezegd worden, bjj welke zaken afschermingspapier^ e.d. ver krijgbaar is. Vertrouwd mag worden, dat a.s. Maandag of Dinsdag een nadere publi catie hieromtrent zal kunnen worden ge geven. Eqn ieder wordt aangeraden een van de eerstvolgende dagen een kijkje te nemen aan de showroom van den heer Hulleman, opdat r.s. Donderdagavond vari Goucja niet gezegd zal worden, dat de stad niet behoor lijk verduisterd was. De totstandkoming van het bad is verder van beteekenis voor Gouda als woonstad, die aantrekkelijker is geworden, voor de vereeiugingen, die er niet alleen de zwem- sport beoefenen, maar ook de zwemkunst en het reddend zwemmen Ifeeren en bevor deren en voor het vreemdelingenverkeer, want ongetwijfeld zal het spaardersbad ook vele bezoekers van buiten de stad trekken. En ten slotte biedt het de mogelijkheid wed strijden te organiseeren. De Goudsche Zwemclub zal er haar polo-wedstryden voor de wintercompetitie spelen, en het is de bedoeling er ook andere wedstrijden te organiseeren, gebeurtenissen, die alle een attractie vormen. De perrons aan het bas sin bieden plaats aan vierhonderd personen en er iS dus gelegenheid een zwemfeest te houden waarvoor men zich uit vroeger da gen in het open bad het enthousiasme her innert. ider, dat ‘iedere huisvrow Ie grootste gebeurtenis, dw I de huishouding is voorge het thee-uurtje en op aBt en. nieuwe kracht ons in Vlaardingen gewertó anier te vinden om hel i i I erkt met reageerbuizen behandelden wasgoed| itdekten VERDUISTERINGSPROEF OP 19 JANUARI Bekendmaking. Burgemeester van, Gouda ver- ons het volgende bekend te maken: Op Donderdag 19 Januari a.s., des avonds van half negen tot half elf uur, zal in de geheele provincie Zuid- Holland, en dus oök in Gouda, een verduisteringsproef worden gehou den, welke te land en uit de lucht zal worden gecontroleerd. Men make met deze zaak grooten ernst. Niemand kan zeggen of deze proef de laatste is en of niet een volgende maal bittere werkelijkheid is. Ieder zij indachtig, dat alsdan het verzuim van een enkeling den dood en het leed van vele zijner medebur gers kan veroorzaken. Waai- ooit, dan geit zeker hier het „één voor allen en allen voor één”. In het algemeen belang vol^e dus een ieder stipt de voorschriften op, welke voor deze oefening zijn uitge vaardigd. -•*-* Maar ook in eigen belang wordt dringend aangeraden van de alge- meene gedragsregels kennis te nemen en zich daaraan te houdenj Tegen overtreders zal ten strengste worden opgetreden, en, waar noodig, tot strafvervolging worden overge gaan. De gedragsregels zij op verschil lende plaatsen in de stad bekend ge maakt en in de plaatselijke pers ge- 1 j liaansche positie in de Middellandsche Zee - ----- -noodzakelijkerwijze zullen worden uitju bel oep om de oefening aan haai- doel steld totdat Mussolini voldaan zal zyn door te doen beantwoorden. Franco’s overwinning. Omtrent de gevol gen van de als mislukt te beschouwen con ferentie tast men voorloopig nog in hqf; duister. De besprekingen welke gistermiddag in het Palazzo Venezia te Rome tusschen Chamberlain, Mussolini, Ciano en Halifax gevoerd zijn, hebben een uur en een kwar tier geduurd. Na de besprekingen verluidde, meldt Reuter, dat van geen van beide zijden ge vraagd is om of toegestemd is in het aan gaan van eenigerlei verplichting, regeling of overeenkomst. De vier staatslieden ver volgden en beëindigden op tevreden stel lende wijze de Woensdag begonnen taak van het instellen van een onderzoek naar Hen Europeeschen toestand. Beide partijen bleveff hun standpunt handhaven en be grepen volkomen elkanders opvattingen. In een gisteravond door de Italiaansche regeering en de Britsche ambassade uitge geven officieel communiqué bleek echter, dat wel degelijk resultaten waren bereikt. In dit communiqué toch wordt gezegd dqf bij de besprekingen van beide zijden eenrf te meer uiting werd gegeven aan het voor nemen, de betrekkingen tusschen de beide landen te ontwikkelen in den geest van \riendschap, welke het accoord van 16 April bezielt. Ook werd besloten, zoo spoe dig mogelijk dver te gaan tot het sluiten van speciale conventies, als in dit instru ment uiteengezet. Chamberlain bij den Paus. Paus Pius heeft minister-president Chamberlain om 12.05 in audiëntie ontvan gen. Chamberlain en zijn begeleiders arri- veerden in 3 automobielen* voorzien vah Britsche en pauselijke vlaggen, die de Paus had gezonden om Chamberlain naar het Vaticaan te brengen. De automobielen wer den door 12 motorrijders geëscorteerd. Op het plbin voor den St. Pieter stonden ƒ009 menschen f minuten koken hagel- een nieuwe waskracht ivervloed vah reinigend door het weefsel. Infe rekt dit prachtige en ac-|; il het vuil aan het goedfc JUSTITIE TREEDT OP TEGEN NATIONALE DAGBLAD. Pers in de drukkerij te Leiden onklaar gemaakt; optreden ge grond op drie artikelen. Gistermiddag omstreeks vier uur heb ben de subst.-officier van justitie bij de rechtbank te 's-Gravenhage, mr. N. 8. Hoekstra, en de rechter-commissarls, jhr. mr. M. van Meeuwen, vergezeld door de Leldsche recherche en een des kundige, eep, bezoek gebracht aan de drukkerij der stichting „De Nationale Pers”, aan de Kaiserstraat te Leiden, ten einde de pers, waarop het „Natio nale Dagblad” wordt gedrukt, onklaar te maken. De autoriteiten ondervonden daarbij geei} enkele moeilijkheid. De zinkbakken van de pers, welke niet zijn te vervan gen, werden gedemonteerd en overge bracht naar het hoofdbureau van politie te Leiden, vanwaar ze naar de rechtbank te ’s-Gravenhage zullen worden gezon den. Dit optreden van de *justitle is gegrond op een ^rtikel in’ net „Nationale Dag blad” van 23 December, getiteld „Het Hemeltergende Vonnis” met als onderkop „En de Marechaussee” en een artikel in dat blad van 29 Dec., getiteld „De eer der ‘Nationale Jeugd” met als onderkop „Vijf minderjarigen zijn in Oss straffe loos misbruikt”. ANTHRACIET 12/20' PAREL en GEKLOPT! NU KAN GOUDA ’S ZOMERS EN ’S WINTERS ZWEMMEN. Hoe het „Spaardersbad Gouda” er van binnen uitziet. In het 12 M. breede en 25 M. lange bassin, dat hier geheel zichtbaar is, stroomt het licht volop door het hooge boogdak toe. In hèt midden van het bassin is de zinker I by het ondiepe gedeelte, die bij pofo-spel wordt weggenomen, in het klare water duidelijk zichtbaar. 1 ADVERTENTIEPRIJS: Uit Gouda en omstrexen (behoorende tot den bezorgkring): 15 regels 1.30, elke regel meer ƒ0.25. Van buiten Gouda en den bezorgkring: 15 regels 1.55, elke regel meer 0.30. Advertentiën in het Zaterdagnummer 20 bijslag op den prijs. Liefdadigheids-advertentiën de helft van den prijs. INGEZONDEN MEDEDEELINGEN: 14 regels ƒ2.25, elke, regel meer ƒ0.50. Op de voorpagina 50 hooger. Gewone advertentiën en ingezonden mededeelingen bü contract tot gereduceerden prjjs. Groote letters en randen worden berekend naar plaatsruimte. Advertentiën kunnn worden ingezonden door tusschenkomst van soliede Boek handelaren, Advertentiebureaux en onze agenten en moeten daags vóór de plaatsing aan bet Bureau zijn ingekomen, teneinde van opname verzekerd te zjjn. landbouwverslag. idbouwverslag 1938 blijk ente een oppervlakte het 1131 H.A. worden gebruit 1388 H.A. en 13 c.A u LA. 40 c.A. als tuingnn 47 c.A. als dijken en bet Ige oppervlakte Is wate iland, veld en spoorweg Immers, behalve dat het ITiT 'geestelijke ontspanning en verfris- dient net ook ae volksgezondheid en de hygiëne. Daarom.is i d ^at de tarieven zoodadig zijn, uviaviiH -—J Pat ieder er gebruik van kan maken. Dit het ooed Het blirf ho+ aan het veratandig inzicht van het goed, net DUji| het bestuur van het Spaardersbad, dat be- I ^ee^t» dat een bad moest komen, f l™* Tv e€n ^ueuze> maar een doelmatige f !haa meest zyn, een economisch waarvan de exploitatie steunt P een gezonde basis. Gouda heeft een bad ge regen, dat volkomen geperfectionneerd 18 beduidend goedkooper dan in p” ere fi^eden, met het resultaat, dat bil- U e tarieven, die lager zijh dan elders, konden worden vastgesteld en het bad T yANDAAG wordt het Spaardersbad ge opend, de overdekte zweminrichting, die L de stichting „Spaardersbad Gouda” aan de k Van Itersonlaan heeft gebouwd. De totstandkoming van de overdekte is i ongetwijfeld een gebeurtenis van beteekenis I voor onze stad, waarover men zich terecht in breeden kring verheugt, niet alleen hier, f maar ook in de buitengemeenten. In de eerste plaats strekt de opening van het fraaie en geipllige bad tot blijdschap van de vele zwemmers en zwemsters zelf. Gouda draagt de zwemsport een goed hart toe en het is jarenlang dis een gemis ge- I voeld, dat men in de wintermaanden niet in het water kon rondspartelen. Het is ver- heugend, dat de zwemmers zelf in de leem te hebben voorzien. Zonder dat een beroep m gedaan op de publieke kas, hebben zy I zelf hun bad gesticht. In November 1933 - werden de eerste stappen gedaan, die uiter aard niet onnuddellijk resultaat konden hebben, omdat eerst *de gelden voor de stichting bijeengebracht moesten worden. Vier en een half jaar heeft men trouw ge spaard en toeh konden de plannen verwe- zenlijkt worden. In Mei 1938 werd de aan- besteding gehouden, een maand later ging de eerste paal den grond in en in snel tem- Po is daarop de bouw gevorderd. Heden middag nemen de spaarders het bad in ge- bniik en het is begrypelyk, dat zü niet P)e berichten uit Rome zeggen, dat het resultaat van het bezoek van de Brit- rche ministers op diplomatiek gebied vol komen negatief is. Er zouden geen nieuwe perspectieven geopend en geen nieuwe ver bintenissen aangegaan zyn. Het doode punt in de besprekingen werd bereikt toen de Spaaiische kwestie aan de orde kwam,, die Chamberlain als een proef van de oprechtheid van Italië beschouwt. Er gaan te Ronje geruchten, dat Ciano en het is begrijpelijk, dat zü leu&rd. maai* rtzUr «cijicup, r dat het hun bad is dat geopend wórdt dat zy by elkaar gespaard hebben.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1939 | | pagina 1