It Uw MUL I stoffen KALITEIT NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN BERGAMBACHT, BERKENWOUDE, BODEGRAVEX. BOSKOOP, GOUDERAK. HAASTRECHT, MOORDRECHT, MOERCAPELLE, [NIEUWERKERK, OUDERKERK, OUDEWATER, REEUWIJK, SCHOONHOVEN, STOLWIJK WADDINXVEEN, ZEVENHUIZEN, enz. Dinsdag 17 Januari 1939 19934 Dit blad verschijnt dagelijks, behalve Zon- en Feestdagen |- Boedapest teleurgesteld maar onmachtig. De Sterrit naar Monte Carlo. 50 HONGARIJE’s TOETREDEN TOT HET ANTI-KOMINTERNPACT. PRAAT 31, 2955. bü Cervera veroverd. U Ernstige ontploffingen te Londen en Manchester? Vermoedelijk bomaanslagen met politieke bedoeling. 77e Jaargang lm lo. UTENTIëN. BINNENLAND. RIMA kwaliteit. tc noemen. aliteit. r S GRAVENHAGB 1 >der kosten geeft I iduct garandeert; rgt voor een serie e geheftle wereld i de kenmerkende voor de buiten- Standard benzine ij, dar deze kwa- en' motorrijwiel- meel leed Gestart wordt te Athene 17 Januari van 22.20 uur af, te Palermo 17 Januari van 13.23 uur af, te .Stavanger 17 Januari van 20.08 uur af, te Tallinn 17 Januari van 19,20 uur af en te Amsterdam op 20 Januari van 7.25 uur (*s morgens) af. De controle te Venlo, welke door de K.N. A.C. wordt verzorgd, zal op 20 Januari te 10.28 uur worden geopend. soliede Boek r de plaatsing in Nederland kan m hooge klasse: 4U 'Op bovenstaande route-kaartje van den Sterrit naar Monte Carlo zijn bij de ver schillende startplaatsen de namen van de deelnemende Nederlanders vermeld. Twee versterkte linies staan Franco’s opmarsch naar Barcelona in den weg. iDe Aragonneesche troepen onder gene raal Moscardo hebben, naar Havas meldt, tegen den namiddag de stad Cervera, een belangrijk punt, gelegen aan den straatweg LeridaBarcelona, bezet.. Ook de dorpen Claret, Pasane, Diure en Ponfil zijn veroverd. De opmarsch duurt voort. Hoog ambtenaar te Brussel gearresteerd. Naar wordt medegedeeld is gearresteerd een zekere dr. Imianitoff, die de functie be kleedt van kabinets-attaché bij het minis terie van arbeid en sociale verzekering. Hij wordt beschuldigd van vervalsching van in een proces te voorschijn gebrachte stuk ken. Imianitoff, die op den voorgrond trad in socialistische kringen, werd er vooral in de rexistische zy'de van beschuldigd zijn Russisch-Israëlitische afkomst met valsche papieren te willen verheimelijken. Imianitoff, die thans gearresteerd is, haa een proces aanhangig gemaakt tegen een e van dunne rose wo| I illen zij niet op, het kan worden van het ie zijden kousen, dij angetrokken word®., zorgt, dat de onder- Imatig gowasschen i meer zorg besteden jeding. Borstelen en ewenscht, evenals at Het beste is, indien iren heeft, zoodat zij I edragen kunnen wor- e, gezonde Weeding r uitzondering in alle oodig en hierdoor kouvatten en de on- jlgen, hieraan ver- minimum beperken, sht en zon, indien 3 mogelijk in de win- heilzame werking op efenen. ABONNEMENTSPRIJS: per kwartaal f 2.25, per week 17 cent, overal waar de bezorging pet looper geschiedt. Franco per post per kwataal 3.15. Abonnementen worden dagelijks aangenomen aan ons Bureau: MARKT 31, GOUDA bü onze agenten en loopers, den boekhandel en de postkantooren. Onze bureaux zijn dagelijks geopend van 96 uur. Administratie en Redactie Telef latere 2745. Postrekening 48400. NAAIMACHINE vaa 'pen, daar wü de laatste tegen bespottelijk lage nog 2 trapmachines in andmachines, dus haast fel, prima eikenhout, ƒ7.—. Sr., Blauwstraat 12. Bijna op hetzelfde oogenblik hebben zich te Londen en te Manchester ontploffingen voorgedaan, twee te loonden en drie te Manchester. Bij een der ontploffingen in het centrum van Manchester werd een per soon gedood en werden drie personen ge wond. De ontploffingen, waarvan de oor zaak nog niet bekend i», sloegen gaten in het wegdek en vernielden tallooze ruiten. Te Londen geschiedde de ontploffing voor het gebouw van de electriciteits-cen- trale, waar de controleukan\er voor geheet Zuid-Engeland is. De dienst werd hier niet onderbroken en niemand werd getroffen. Detectives van Scotland Yard en deskun digen van het ministerie van binnenland- sche zaken stellen een onderzoek in. Scotland Yard is van meening, dat de ontploffing moet worden toegeschreven aan een bom. Een nader Reuterbericht meldt dat een ontploffing van denzelfden aard als die te Londen (welke in Southwark geschiedde) zich voordeed op de kabelbrug over het Grand Junction-kanaal te Harlesden bij Londen. Deze brug voert de electriciteit over het kanaal. Naar gemeld wordt had de ontploffing niets uitstaande met de elec- trische installatie en meet zij te wijten zijn a’an een oorzaak van buiten. Scotland Yard is zeer onder den indruk van dezze ontploffingen. Er is een confe rentie gehouden over het gebeurde en naar verluidt betrof een der verschillende be sproken theorieën de veronderstelling dat de ontploffingen politieke beteekenis hadden. Een van de veronderstellingen is, dat deze ontploffingen veroorzaakt zijn door het lersche repubiikeinsche leger, met het doel wanordelijkheden te veroorzaken. In het hoofdkwartier van de rechtsche tnoepen in Katalonië heeft men den indruk, dat het repubiikeinsche leger verstrooid* is, thans rijst de vraag of het in staat zal z\jn zich wederom te concentreeren, terwijl de rechtsche colonnes het van alle zijden bestoken. IDe rechtsche radiozenders hebben gister avond een boodschap van Franco voorgele zen, waarin er bij de Katalanen op wordt aangedrongen, met het oog op de onver mijdelijke overwinning van de rechtschen de wapens neer te leggen. Uit Barcelona meldt Havas, dat de recht sche luchtstrijdkrachten den weg Tarrago naVendrell, die langs de kust loopt, on ophoudelijk- bambardeeren. De weg is vol wagens, karren en voetgangers. Gister avond duurde de uittocht der bevolking on der dekking van luchtafweergeschut, dat op vrachtwagens langs den weg stond, voort. Drie rechtsche bombardementstoestellen hebben gistermiddag de buitenhaven van Barcelona bestookt. Er vielen drie gewon den. De schade is gering. De mobilisatie en militarisatie der Kata- laancshe bevolking worden in versneld tem po voortgezet. Van de zeven onder de wa pen geroepen lichtingen hebben die van 1921, 1920 en 1919 zi«h reeds aangemeld. Gisteren riep het officieele staatsblad de lichtingen '1918 en 1917 op om zich aan te melden. De vakverenigingen en organisa ties der vrouwen werken samen met de productiesyndicaten om vrouwen het werk te doen verrichten van naar het front ge roepen mannen. 4000 vrouwen zijn reeds aan het werk tregaan. Ip raaf Csaky, opvolger van Kanya als g Hongaarsch minister van buitenland- tache zaken, heeft zich gisteren) naar Berlijn begeven, waar hij besprekingen heeft ge voerd met von Ribbentrop en andere Duit- sche staatslieden. Kort voor zijn vertrek uit Boedapest heeft de Hongaarsche minis- j ter aan de regeeringen van Duitschland i? Italië en Japan doen weten, dat Hongarije 1 I bereid is toe te treden tot het anti-komin- ternpac, zoodat de „driehoek Berlijn—Romo ITokio” een belangrijke aanvulling- zal ^verkrijgen waar het toetreden van Mand- isjoekwo nog bü komt. Tegelükertüd doen [geruchten de ronde, volgens welke men tekenen moet met een uittreden van Hon- Igarye uit den Volkenbond binnen afzien- 3: aren tyd. Wanneer men zich afvraagt, wat de be doeling is van Boedapest nu het zich af- iwendt van Genève en zich sterker oriën- f. teert op de as Rome—Berlijn, dient men lich allereerst te raliseeren, wat het eigen lijke doel is der Hongaarsche politiek. Koit Ipamengevat kan men dit aldus formuleeren behoud en versterking der nationale zelf- -Btandigheid, herstel van de dooi en na den 5 wereldoorlog geleden verliezen (revisie van Ihet verdrag van Trianon), en uiteindelijk herstel van het Hongaarsche rijk als voor- Y.aamste mogendheid in het Donau-bekken. 1 Sedert de catastrophe van Trianon, welk'- obeteekende dat groote Hongaarsche bevol- |*kingsgroepen van het eigen land werden I,afgescheiden en kwamen te wonen in Tsje; f cho-Slowakije, Roemenië en Joego-Slavië F, alsmede voor een gering deel in het voor- malige Oostenrijk, heeft Hongarije ge fitreefd naar revisie van dit vredesverdrag - en naar terugkeer der Hongaarsche min j derheden in de omringende landen binnen de Hongaarsche staatsgrenzen. De Kleine ^Entente was een schepping, vooral van IBenes j, met het vooropgezet doel het Hon- f gaarsche revisionisme tegen te gaan en zoo f.mogelyk te verstikken. Terwyl Engeland en ^Frankrijk na den wereldoorlog vooral uit waren op 'behoud van den status quo in Europa, en daarom de Kleine Entente <-•steunden, waar deze in het Donaubekken gelijke oogmerken nastreefde, vond het Hongaarsche revisionisme mettertijd steeds ’meer steun te Rome en Berlün. Op het gtogenbUk, dat de toenmalige leider der Hongaarsche buitehlandsche politiek, graaf Bethlen, de hoop op steun van Londen en Parijs opgaf, wist Mussolini de gelegenheid I te benutten om den Franschen invloed in fchet Donau-bekken tegen te gaan door de toegestoken hand van Bethlen te grijpen, en too werd in 1927 Hongarye uit den isole- ment bevrüd met het sluiten van het Hon- t gaarsch-Italiaansche vriendschapsverdrag, f Generaal Goemboes, opvolger van Beth- len als leider der Hongaarsche buitenland er sche politiek, breidde deze vriendschap in 1933 uit tot Duitschland, waar Hitler zoo juist aan het bewind was gekomen. Aan- vankelyk vooral commercieel, vernauwden aldra de Hongaarsch-Duitsche banden E bok op politiek gebied, hetgeen in tempo Bftanmerkelijk werd versneld na het tot stand komen vani de as Rome-Der lijn. Voor te L nauwe banden met het Derde Rijk bleef F Boedapest echter vooralsnog huiverig, het- I <®en geenszins verminderde na den Ooeten- r rijkschen Anschluss bij Duitschand, vooral L niet aangezien daardoor de Duitsche invloed e in het Donau-bekken zoowel politiek als economisch geweldig toenam. E. Daarna kwam de Tajecho^lowaaksch» I Spanning, de September-crisis, het accoord -X*n München, de arbitrale uitspraak van i Weenen. Aan het Hongaarsche revisionis- L Ine werd voldaan, doch op een wijze, welke I veel van Jloedapest’s verwachtingen diep B teleurstelde. I Bittere teleurstelling greep te Boedapest 0In zich heen, waaraan het meest gezag- hebbend door Graaf Bethlen uiting is *ge- geven in een op 1 Januari j.l. in de Pesti a. Naplo gepubliceerd artikel. Bitter vooral g^vas deze teleurstelling, omdat Bratislawa (Presburg), stad waar Hongaarsche konin- gen werden gekroond en waar alles her- Bnnert aan een roemrijk Hongaarsch ver- pe^en’ Duitsch ingrijpen bij Tsjecho- DE DIRECTE BELASTINGEN BRACHTEN IN 1938 BIJNA 13 MILLIOEN GULDEN MEER OP DAN IN 1937. De raming der „overige middelen” met elf millioen overschreden. Blijkens het overzicht van den stand der Rijksmlddelen op ultimo December van het dienstjaar 1938 was de opbrengst der directe belastingen 123.274.577 tegen over 110.564.848 over 1937, hetgeen voor 1938 ,’n voordeelig verschil van 12.709.729 1 beteekent. Tot deze meerdere opbrengst hebben alle directe belastingen bijgedragen. De raming dezer belastingen werd met ruim f 6.8 millioen overschreden. De geheele opbrengst van de overige middelen over 1938 heeft 440.143.673 be dragen tegenover 436.835.901 in 1937, der halve in het afgeloopen jaar ruim 3.3 millioen méér dan in het daaraan voor afgegane. De raming over 1938 was f 429.225.000; zij werd derhalve met bijna elf millioen overtroffen. De dividend- en tantièmebelasting bracht over 1938 ruim f 4 millioen meer - - - -- - dan de raming bedroeg, de rechten op bladfdat een campagne tegen hem had ge- de invoer leverden ruim 1.1 millioen voerd. Dit proces is thans in behandeling voor het Hof van Appel. Tijdens de laatste zitting deed zich een incident voor. In zijn omzetbelasting met ruim 2.1 millioen ADVERTENTIEPRIJS: Uit Gouda en omstreken (behoorende tot den bezorgkring): 1—5 regels 1.30, elke regel meer 0.25. Van buiten Gouda en den bezorgkring: 1—5 regels 1.55. elke regel meer 0.30 Advertentiën in het Zaterdagnummer 20 bijslag op den prijs. Ldefdadigheids-advertentiën de helft van den prijs. INGEZONDEN MEDEÏ)EELINGEN: 1—4 regels 2.25, elke regel meer 0.50. Op de voorpagina 50 hooger. Advertentiën kunnen worden ingezonden <(oor tusschenkomst van s handelaren. Advertentiebureau* en onze agenten en moeten daags vóór aan het Bureau zijn ingekomen, teneinde van opname verzekerd te zijn. Gewone advertentiën en ingezonden mededeelingen bü contract tot zeer gereduceerden prjjs Groote letters en randen worden berekend naar plaatsruimte. Slowaküe bleef en zelfs hoofdstad werd van het autonome Slowakije. Smartelijk en v ernederend vond men te Boedapest het re sultaat der gebeurtenissen van 1938, welke er toe leidden dat de droom van een herstel, tÜ het gedeeltelijk, van het machtige rijk van den Heiligen Stephanus, welker vervul- fing naby leek, een droom is gebleven. Thans staat Boedapest voor moeilijke be slissingen. Economisch is het land in sterke mate afhankelyk van Duitschland. Politiek kan het elders geen of nauwelyks ^steun vinden. Londen en Parys z(jn ver af, en hebben zich voer de Hdngaarsche aspira ties nimmer druk gemaakt. Italië is niet van zins of niet by machte, zoomin als het dit in 1938 voor Oostenrijk was, de kastan jes uit het vuur te halen. Met de twee aan grenzende landen, welke groote Hongaar sche minderheden binnen hun staatsgrenzen hebben, Roemenië en Joego-Slavië, staat Boedapest op vry gespannen voet, hoewel in den loop van 1938 eenige verbetering, vooral ten aanzien van Joego-Slavië, viel waar te nemen. Zoo is Boedapest genoodzaakt zyn teleur stelling te verbergen, zich verder aan Duit sche züde te scharen, en te hopen op ande re tijden, inmiddels een verbitterden strijd voor het behoud van eigen zelfstandigheid voerend. Hongaarsche kringen te Berlijn verzeke ren, dat Boedapest met zyn toetreding tot het anti-kominternpact den steun van Duitschland hoopt te verwerven voor het Hongaarsche revisionisme. De feiten zullen spoedig doen’ blyken, of Gsaky te Berlyn eenig succes heeft kunnen boeken. meer op. Voorts overschreden de raming: de pleidooi zedde de advocaat der verdedigende partij, dat men tot dusverre een copie ter tafel had gebracht van een koninklyk be sluit ter homologeering van het Engelsche diploma van geneesheer, dat in het bezit zou zün van Imianitoff. Hü hoopte eHjter, dat men ook het origineel wel zou wirlen voorleggen. De advocaat van Imianitoff antwoordde, dat dit document thans berust by het college van geneesheeren, maar dat het ter tafel gebracht zal worden. Er was nog een document door Imiani toff ingediend betreffende zyn militairen dienststaat. Dit document vermeldde dat hij als kapitein in het Engelsche leger door een granaatscherf gewond was op 6 Juni 1918, bij Paschendael, terwyl hy' in 1902 geboren werd. Naar deze stukken nu zou een onderzoek zyn ingesteld. De minister raad heeft zich Zaterdag met de aange legenheid bezig gehouden. Aan het einde van de zitting verklaarde minister Delat- tre, dat Imianitoff bekend heeft een valsch document te hebben voorgelegd. IGOUDSCHE UIUIAXT. BONNET BELOOFT HULP AAN LIJDENDE BEVOLKING. De Volkenbondsraad te Genève heeft goedkeuring gehecht aan het rapport der internationale militaire commissie over de evacuatie der buitenlandsche strijders uit het repubiikeinsche Spanje en de bevoegd heden der commissie met een maand ver lengd. Wat de algeheele terugtrekking van het front aangaat, heeft de commissi0 de overtuiging gekregen, dat de terug- trekkingsoperaties volledig geëindigd zyn. Zy heeft geconstateerd, dat de acti» der Spaansche regeering is uitgevoerd en dat de uitvoering der maatregelen, vastgelegd in het terugtrekkingsplan, verwerkelijkt is in de lyn der verplich tingen, die door den Spaanschen minis ter-president voor de Volkenbonds-as- semblee aanvaard zün. Bonnet legde, na de goedkeuring van het rapport, een verklaring af over de terug trekking der Vtywilligers, waarbij hy er op wees, dat op de algeheele terugtrekking van vrijwilligers uit het repubiikeinsche deel van de buitenlandsche strijders uit de zöne van Burgos moet volgen; eerst dan zal men bevrijd zyn van de gevaren voor internationale conflicten uit deze crisis, welker einde allen vurig wenschen, eerst dan zal het mogelijk zy'n te spreken over een kalmeering in het westen der Middel- landsche Zee, waar Spanje een essentieel element vormt van den status quo. Voorts zeide Bonnet, dat Frankrijk Spanje humanitaire hulp bly'ft geven en o m. ter beschikking van de duizenden Spaansche vluchtelingen 45.000 ton .heeft gesteld; het zal niets nalaten om en ellende te verlichten. De Spaansche minister van buitenland sche zaken, Alvarez del Vayo, verklaarde, dat de Spaansche repubiikeinsche regeering niet alle faciliteiten van diplomatieken aard heeft gevonden, welke zy’ mocht verwachten voor de evacuatie der vrijwillige strijders. Hü besloot zün rede als volgt: „de waar heid is thans vastgesteld: het Spaansche leger, voor 100. bestaande uit Spanjaar- den, srtydt voor de onafhankelykheid des lands. Het rapport der commissie heeft deze waarheid met zoo’n kracht vastgesteld, d?t het onnoodig is «er een woord commentaar aan toe te voegen.” E. A. C. Comallua— A. BuyxoefDKW) 44 M. B«r»n<ir»gt (Ford) 'helsingbori :oF<eNHAout 6 I O Bckk.r Schut— f. J. Nortor (Ford) 33 H. J. Stanwrdink D. 8. Keiior 78 Jonkvr A. w_ Vro lenburch (Ford) Kampen (Fiat) (La Salie) 110 Mevr. M. Muller-Leuf- ken>Mevr. J Min- qola-Muller (Ilanaa) 111 R. L A. Muller— P H Duach (Op«l) 112 C. Schade (Ford) US A W. L. van Royan (ChevrolaQ JZ Bar F. J J van Heern- «tra—J. W. van Ame- rongen (Fiat) 40 Dr A. M. Schol»— H. Mulder (Ford) Mevr. E. van Strien- van Hasselt (Ford) K E. Stork (Riley) D. Stapenaaa—Mevr. W Stapansea-Wester (Ford) W. O. M. Voonnan zi. c-ne)

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1939 | | pagina 1