Crisis MU1THÏ NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN a MOORDRECHT, lit blad verschijnt dagelijks, behalve Zon- en Feestdagen - FRANCO RUKT OVER EEN FRONT VAN 64 K.M. OP. »so BIN HO<w len 10—12 en 2—4 p J ■king en kaartverkoop^ gavond i Japan antwoordt de mogendheden. CRGAMBACHT, BERKENWOUDE’, BODEGRAVEN, BOSKOOP, GOUDERAK, HAASTRECHT, MOORDRECHT, M0ERCAPELLE, [EUWERKERK, OUDERKERK, OUDEWATER, REEUWIJK, SCHOONHOVEN, STOLWIJK WADDINXVEEN, ZEVENHUIZEN, enz. |i. 19935 BERGAMBACHT, BERKENWOUDE, BODEGRAVEN, BOSKOOP, GOUDERAK, HAASTRECHT, MOORDRECHT, Woensdag 18 Januari 1939 77e Jaargang De nieuwe toegangsweg naar Gouda. 7den Februari a.s. 'zal, zoo schrijft toegangsweg geeft behalve Tntusschen .walleek. ?GRAVENHACI AN 10 EN 15 CT. in doos Er dal e bij Uw winke*> vangt tegen in- er advertentie: en de kenmerkende ijs voor de buiten* I DOOS ERDAL DE VAN 10d. under kosten geeft; >rodua garandeert; ïorgt voor een serie de gehetle wereld er Standard benzine i wij, dat deze kwa* tl- en motorrijwiel- en Redactie Extra vlucht der K.L.M. naar Manchester. Nieuw systeem van nachtverlich- ting op Ringway Airport. Vandaag maakt de K.L.M. op uitnoo- diging van het gemeentebestuur van Manchester een extra^-vlucht naar Ring- van politie heeft zich eveneens naar Lon den begeven om zich in verbinding te stel len met de afdeeling buitenlandsche zaken van Scotland Yard. Hij wil pogen nadere In lichtingen te verkrijgen over Salinger en de militaire papieren van Imianitoff. en Duitsche verdedigen. Wegenonderhoud in Zuid-Holland. Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland hebben aanbesteed het onderhouden ge durende het jaar 1939 van de wegen Wassenaar—Noord Hollandsche grens, ringvaart Haarlemmer meerpolder—Hil- legom—De Zilk, Sassenheim—Noordwij- ir in Nederland kan van hooge klasse: ‘f- io te noemen. NIE BIOSCOOP ABONNEMENTSPRIJS: per kwartaal 2.25, per week 17 cent, overal waar de hazoraing per looper geschiedt. Franco per post per kwataal 8.15. ‘Abonnementen worden dagelijks aangenomen aan ons Bureau: MARKT 31, GOUDA Wi onze agenten en loopers, den boekhandel en de postkantooren. Chize bureaux zijn dagelijks geopend van 0—6 uur. Administratie en Redactie Telef fcterc 2745. Postrekening 48400. •*r b(J Apotb, Londen staat tegenover deze vragen nuchterder dan Parijs. Het dient daarbij echter niet uit het oog te worden verloren, dat Engeland eventueel geen Pyreneeën- grens te verdedigen heeft! Voor Frankrijk beteekent een rechtsch Spanje, dat nauwe betrekkingen met Rome en Berlijn zou on derhouden, dat Frankrijk een grens, welke tot dusver pactisch geen gevaar opleverde, zal moeten versterken en nauwlettend in het oog houden. Men gevoelt dit te Parijs als een bedreiging in den rug. Londen daar entegen heeft van den aanvang af de over tuiging gekoesterd, dat met name tusschen Spanjaarden en Italianen dusdanige tegen-* stellingen aanwezig zijn, dat men ook na een overwinning van Franco niet behoeft t« yreezen voor een aan de as RomeBerlijn onderhoorig Iberisch schiereiland. Ook zijn er velerlei aanwijzingen voor, dat de regee. ring van het rechtsche Spanje eventueel Britschen en wellicht Franschen steun zou willen benutten om de Spaansche zelfstan digheid tegenover eventueele Italiaansche verlangens te beveiligen en P.T.T, naar New-York, inzending öp de wereldtentoon stelling. Het staatsbedrijf der P.T.T. heeft aan de N.V. Technische Maatschappij Mar- chand-Andriessen opdracht gegeven op w «de wereldtentoonstelling, die dit jaar in way Airport, de luchthaven van deze it-J* „„i. irt stad, waar woensdagavond, de nieuwe nachtverlichtlng van het vliegveld vol gens een geheel nieuw systeem, officieel in gebruik zal worden genomen Een Douglas DC 2 der K.L.M., bestemd voor het oplelden van jonge piloten die deze machine moeten leeren besturen, zal heden onder commando van-K. Par- mentier in plaats van de gebruikelijke vluchten haar lesvlucht tot Manchester uitstrekken teneinde gevolg te geven aah deze uitnoodiglng. Aangezien bij de nachtverlichtlng van Ringway Airport een geheel nieuw sys teem is toegepast, waarvoor allerwege in luchtvaartkringen groote belangstelling bestaat, wordt de vlucht van het K.L.M.- vliegtuig, dat heden eenige vluchten boven Manchester zal maken teneinde op Ringway Airport eenige nachtlandin- gen te maken, meegemaakt door den chef van den vllegdienst der K.L.M., den heer I. Aler, en het lid van de perma nente commissie voor toezicht op de be- bakeiiing en verlichting der Eemsmon- den, ir. P. van Braam van Vloten, oud- chef van den technischen dienst der kustverlichting. Stand der werkeloosheid De vorstperiode deed het aantal werkloozen stijgen. De directeur van den Rijksdienst der werkloosheidsverzekering en arbeidsbe middeling deelt mede, dat blijkens door het Centraal Bureau voor de Statistiek verstrekte voorloopige gegevens in de- week 26 t.m. 31 December 1938 bij gesub sidieerde vereenigingen met werkeloo- zenkas waren aangesloten 569.923 perso nen (waaronder 74.932 landarbeiders). Van de 494.991 verzekerden, buiten de landarbeiders, was het werkeloosheids- percentage 32.5 (in de vorige verslag- week, 5 t.m. 10 December 1938, was dit percentage 25.2). Van de 569.923 verzekerden, met inbe grip van de landarbeiders, was het wer- keloosheidspercentaêe 35.8. Hierbij moet worden opgemerkt, dat de thans in beschouwing genomen week viel in een periode van strenge vorst. In de overeenkomstige verslagweek van December was het werkelopsheids- percentage voor alle verzekerden in de het gedeelte tot Bodegraven voor het ver keer zal worden opengesteld, en dep, weg raar Rotterdam. Deze nieuwe toegangsweg naar Gouda, waarvan de aardebaan in aanleg is, zal in deze gemeente aansluiten aan den Ridder van Catsweg ten noorden van de tunnel nabij de Graaf Florisweg. Aan het andere einde wordt hy verbon den met den provincialen weg langs de Gouwe ten zuiden van het bekende halve klaverblad. iDe nieuwe toegangsweg geeft behalve een rechtstreeksche verbinding met het centrum van Gouda, ook een betere verbin ding voor het verkeer naar den Haastrecht- schen dijk en de Krimpenerwaard, omdat het grootste deel van den bochtigen weg langs de Gouwe met zijn nauwe doorgang onder de spoorbaan alsmede verschillende nauwe singels in Gouda kunnen worden ver meden ,zoodat hij zoowel voor het locale als het doorgaande verkeer van groot belang kan worden geacht. •KANONGEBULDER HOORBAAR IN BARCELONA. Stad werkt op volle kracht. Geen voedselgebrek. ■arcelona zelf wordt bedreigd. In weinige dagen hebben de rechtsche divisies de ivornaamste verdedigingslinies der regee. tngstroepen in Catalonië doorbroken en een uitgestrekt gebied bezet. Belangrijke steden als Tortosa, Reus en Tarragona zijn i handen van Franco gevallen. En nog teeds duurt de snelle opmarsch der recht- lehen, die beschikken over een groote over nacht in artillerie en vliegtuigen, voort. In de buitenwijken van Barcelona hoort men voortdurend kanongebulder. De stad is Vervuld van intensieve activiteit. Voortdu rend rjjden vrachtauto’s en ambulances pf en aan. Stroomen vluchtelingen dringen on bphoudelijk de stad binnen; zoo snel als mogeljjk is worden zij met hun hebben en houden in groepen bijeen gebracht cn met Yïachtauto’s vervoerd naar steden en dor- >en, in het Noorden, die niet bedreigd wor den door het oorlogsgevaar. De oorlogs- fidustrieën werken intensiever en er is hans weer meer electrische stroom be schikbaar. De dagbladen staan vol aanspo ringen tot grooter inspanning voor het oor- [\Jogswerk en voor den bouw van versterkin gen. Alle valide mannen beneden de 50 jaar, die niet voor militairen dienst zijn op- ;|feroepen en niet in oorlogsindustrieën wer- tJten, worden ter beschkking gehouden van de ingenieurs om aan de versterkingen te fewerken. Vijandelijke vliegtuigen van het front j. zjjn begonnen te verschjjnen boven Barce lona en omgeving. Er worden slechts korte waarschuwingen gegeven bij hun nadering en er wordt geen alarm gemaakt wanneer 4e luchtaanvallen op nabije steden worden gericht of wanneer de bescherming door jachtvliegtuigen van de regeering voldoen- de wordt geacht. Medegedeeld wordt, dat de Voorraden levensmidelen, boonen, rijst, lin zen, spijsoliën, suiker zoowel als geconden seerde melk of melkpoeder voor kinderen ^voldoende zijn. Zooals bekend, is reeds een groot gedeel te van Catalonië in rechtsch bezit en het ttiet er op het oogenblik naar uit, dat bin nen korten tijd geheel Catalonië in Fran co’s handen zal vallen, waarmede het ge- heele Spaansche gebied ten zuiden van de Fransch-Spaansche Pyreneeëngrens tot het rechtsche Spanje zou behooren. In Frank rijk, en vooral in de nog steeds invloed- j rijke extremistische groepen van het voormalig Volksfront, gevoelt men dezen gang van zaken niet als verheugend. Inte- i gendeel, nog slechts kort geleden brachten Ffansche parlementsleden een bezoek aan I Barcelona en hielden daar redevoeringen, II welke neerkwamen op het uitspreken van Jhet voornemen, alles in het werk te stellen Bom Barcelona alsnog Fransche hulp te doen toekomen. Inderdaad is de laatste dagen Moor deze parlementsleden en hun mede standers krachtigen druk uitgeoefend op ide Fransche regeering om op eenigerlel wijze, al ware het slechts door wapenleve- ranti§s, het bedreigde Barcelona steun te trent het program der oefeningen, is toch bekend, dat de twee eskaders elkander te gemoet zullen varen en buiten de Straat van Gibraltar gezamenlijk zullen oefenen. Na verscheidene dagen zullen beide es kaders naar Casablanca gaan, waar ge combineerde oefeningen van aanvallen ven de zee-zijde en verdediging van de kust, gehouden zullen worden met de Marok- kaansche landtroepen. Bij deze oefeningen zullen Gamelin, chef van den generalen staf, en “Darlan, chef van den vlootstaf, zich in Marokko bevinden, ter bestudeering van het zeefront. Zooals men weet hebben Ga melin en Darlan reeds in October j.l. en vervolgens tijdens de reis van Daladier de defensie van Tunis 'bestudeerd. Op den te rugweg zal het Middellandsche Zee-eskader langs de Afrikaansche kust varen tot Tunis en daarbij verscheidene havens aianloopen. Voorts staan kruistochten van onde’zeeërs naar Syrië en naar de Antillen op het pro gramma. Den ens de A.N.W.B., door de Directie der Ne- oerlandsche Spoorwegen worden aanbesteed het maken van een onderdoorgang, bestaan de uit een tunnel onder den spoorweg UtrechtRotterdam met toeleidende wegen te Gouda, waarvan de kosten zijn geraamd op 341.000.—. Deze tunnel zal worden gemaakt ter plaatse van den bestaanden overweg ten oosten van het station en verbindt de Rid der van Catsweg met de Spoorstraat, welke leidt naar het centrum van Gouda. Aangezien door aanleg van den zuidelij ken afrit naar de tunnel de verbinding tus schen. de Spoorlaan (weg naar het station) en de in het verlengde daarvan gelegen Noothoven van Goorstraat zal worden ver broken, zal over deze afrit een viaduct worden gemaakt. De bouw van deze tunnel is een onderdeel van de rechtstreeksche verbinding van Gouda met den nieuwen autosnelweg ’s-Gra. venhageUtrecht, waarvan binnénkort ook ig voor onze vermaarde Je voorkeur inde of bui* nmers Erdal, M/i TACHTIG FRANSCHE t OORLOGSBODEMS VAREN UIT. Groote vlootmanoeuvres. aR Twee eskaders van de Atlantische- en Middellandsche Zee-vloot zijn vanmorgen by het aanbreken van den dag uit Brest er I Toulon in zee gestoken voor hun winter- oefeningen. Langs de kusten van Afrika en ir de Straat van Gibraltar zullen groote f manoeuvres gehouden worden, waaraan de F generale staf van de Fransche vloot groote R' beteekenis hecht. R Bijna tachtig oorlogsbodems, onder welke I drie slagschepen, tien kruisers, een vlieg- b kampschip en een transportwatervliegtuig, K in het geheel bijna 25.000 opvarenden, - zullen aan deze oefeningen deel nemen. H| Het uit Brest vertrekkende eskader keert |-5 daar op 17 Februari terug, dat uit Toulon J a eerst in begin Maart. L Hoewel uiteraard een begrijpelijke ge- heimhouding in acht genomen wordt om- \erschaffen, hetgeen in feite neer zou ko men op interventie. Tot dusver heeft de Fransche regeering aan dezen aandrang weerstand geboden. Zoo verklaarde minis ter Bonnet tijdens de zitting van den Vbl- kenbondsraad te Genève met nadruk, dat Frankrijk blijft vasthouden aan de reeds twee jaar lang gevoerde non-interventie- politiek, en ook Flandin heeft bij de Kamer debatten nog eens gezegd dat Frankrijk zich niet in den strijd moet mengen. Het kan echter niet verheeld worden, dat de spanning in Frankrijk stijgt met het in ernst toenemen van de mogelijkheid in breede Fransche kringen als een bedreiging gevoeld dat geheel Catalonië in recht sche handen zal vallen. Daarmede zou Franco zooveel materieel en manschappen vrij1 krijgen, dat hij een beslissende actie zou kunnen voeren tegen Madrid en Valen cia, zoodat zjjn uiteindtelijke overwinning en daarmede een onverdeeld rechtsch Spanje een nabye mogelijkheid zou worden. Zal frankrijk, zoo vraagt men zich te Parijs af daardoor zoodanig worden bedeigd, dat in grijpen op dit oogenblik, nu het nog niet te laat is, noodzakelijk moet worden ge acht? Directe onderhandelingen wanneer semi-koloniaal statuut in China wordt af geschaft. Domei meent te weten, dat het antwoord van Japan op de nota’s van Groot-Brittan- nië en de Vereenigde Staten in hoofdzaak de volgende punten zal bevatten; 1. Japan weigert de kwestie van het Verre Oosten voor een internationale con ferentie te brengen; 2. Japan is bereid in directe onderhan delingen te treden met de belanghebbende mogendheden, op voorwaarde, dat zij het beginsel aanvaarden van een, volkomen be- vr ij ding der Oostersche rassen door de af schaffing van het semi-koloniale statuut in China en de toekenning aan alle personen van Oostersch ras van de vrijheid te wonen en zich te verplaatsen, een volledige vrij heid van handel ter wereld door de liquida tie van de bestaande ©economische blokken en de opheffing van douanegrenzen, van een gepaste verdeeling der hulpbronnen door een vrije toelating tot de grondstoffen en de voor de landsverdediging noodige producten. Het artikel besluit: Indien deze voorstel len worden aanvaard, zullen de oorzaken voor de onzekerheid en bezorgdheid van Engeland en de Vereenigde Staten, d.w.z. de door de oeconomischo verbinding tus schen Japan en China aan hun activiteit opgelegde beperkingen, ophouden te be staan. Nog een arrestatie in de zaak-Imianitoff in België. Contact met Scotland Yard. De politie te Brussel heeft een zekere Salinger, van Britsche nationaliteit gear resteerd, in verband met de zaak-Imianitofï den pseudo-medicus. Deze Salinger ver klaart ingeschreven te staan bjj de oalie te Londen en heeft zjjn kantoor op het Ko ningsplein te Brussel. Tydens de huiszoeking bij Imianitoff en Salinger heeft men gedrukte formulieren gevonden, welke dienden voor het vervaar digen van de militaire papieren van den .dokter”. Een copie van den militairen staat van Imianitoff, welke afkomstig zou zjjn van het Britsche ministerie van oorlog, is gelegaliseerd door de Belgische ambas sade te Londen op 5 Januari 1939. De eer ste substituut Gevers heeft zich naar Lon den begeven om zich me^ de Belgische am bassade in verbinding te stellen teneinde deze -zaak te verifieeren. Een commissaris DE „TROMP” TE LISSABOtÏ* Ontvangst van d<W ét»t-major door den President van Portugal. Onderscheiding voor kapt, ter zee Doorman. Gisteren heeft de President der Por- tugeesche republielj in het Belempaleis een noenmaal aangericht ter eere van kapitein- ter-zee L. A C. M. Doorman, commandant \an de „Tromp” en de officieren van dezen bodem. Vóór den maaltijd overhandigde President Carmona kolonel Doorman de versierselen van groot-officier van de Mili taire Orde van St. Benedictus van Aviz. Aan het noenmaal zaten aan minister president Salazar, de ministers van Buiten landsche Zaken en van Marine, de Neder- landsche gezant, mr. J. G. Sillem, en admi raal Oliveira, vlootvoogd van de Portugee- sche marine. Aan het einde van den maaltijd brachten President Carmona en de Nederlandsche gezant hartelijke toasten uit, waarin zij den nadruk legden op de vriendschap tus schen beide landen. President Carmona verklaarde, dat „de orde en de vrede onze voornaamste zorgen behooren te zijn. Zoowel de een als de an- heeft Rome het niet aan waarschuwingen doen ontbreken jegens Parijs. Met groote duidelijkheid heeft met name de Informazione Diplomatics, een ge zaghebbend Italiaansch blad, verklaard dat Fransche steun aan het bedreigde Barcelo na ernstige gevolgen zou kunnen hebben. Inmiddels weet de Daily Herald te mel den, dat de Spaansche premier, Negrin, uit Barcelona naar Parijs is vertrokken om Franschen steun in te roepen. Het Engel- sche blad meent daaraan toe te kunnen voegen, dat de aandrang der linkerzijde op de Fransche regeering om Barcelona steun te verschaffen, zou toenemen. Van het Fransche antwoord aan Negrin zal, zoo het bericht van de Daily Herald over zijn reis naar Parijs met de feiten overeenstemt, zeer veel afhangen. Het Spaansche pro bleem is in een acuut stadium gekomen. ADVERTENTIEPRIJS: Uit Gouda en omstreken (behoorende tot den bezorgkring) 1—5 regels 1.30, elke regel meer 0.25. Van buiten Gouda en den bezorgkring: 1—regels 1.55. elke regel meer f 0.30 Advertentiën in het Zaterdagnummer 20 bijslag op den prijs. Liefdadigheids-advertentiën de helft van den prijs. INGEZONDEN MEDEDEELINGEN: 1—4 regels 2.25, elke regel meer 0.50. Op de voorpagina 50 hooger. Advertentiën kunnen worden ingezonden door tusschenkomst van soliede Boek handelaren, Advertentiebureau* en onze agenten en moeten daags vóór de plaatsing aan het Bureau zjjn ingekomen, teneinde van opname verzekerd te zijn. Gewone advertentiën en ingezonden mededeelingen bij contract tot zeer gereduceerden prijs Groote letters en randen worden berekend naar plaatsruimte. dere is voor een ieder noodig, maar vooral voor landen als Nederland en Portugal, die een groot beschavingswerk hebben te vol brengen in hun koloniale rijken”. Mr. Sillèm antwoordde, dat „de banden, welke beide volken en beide vloten binden, zeer talrijk en zeer oud zjjn. Nog heden ten dage herinnert de Nederlandsche marine zich met trots de eerste te zjjn geweest om de traditie van de groote Portugeesche zee vaarders te volgen”. Des namiddags is aan boord van de Tromp een onvangst gehouden. New-York wordt gehouden, een stand im te richten, om den bezoekers een beeld te geven van de nieuwste methode van sorteeren en bundelen van post, zooals deze in ons land op het oogenblik op sommige plaatsen wordt gevolgd. In den loop van Februari zal ir. F. van Marie van de Mij. Marchand-Andriessen met een staf van vijf man naar New- York scheep gaan om den stand in te i richten. De Transorma sorteer- en bun- delmachines, die o.a. op de Utrechtsche Voorjaarsbeurs zijn getoond en in de spoorwegpost-statlons in Utrecht, Am sterdam en Rotterdam In bedrijf zijn, zullen op den stand der Nederlandsche P.T.T. worden opgesteld. Naar de heer J. J. M. L. Marchand, oud-hoofdambtenaar der P.T.T. en di recteur van de vennootschap, die deze opdracht gaat vervullen, mededeelde, zijn deze machines ook in het buitenland al in bedrijf gesteld, o.a. te Berin, Lissa bon, Londen, Liverpool, Brighton, War schau en in Zuid-Afrika. In herinnering worde gebracht, dat de N.V. „Werkspoor” te Amsterdam deze machines bouwt naar teekeudngen van de N.V. Marchand-Andriessen. De ma chines zullen op de New-Yorksche ten toonstelling ook door de bezoekers kun nen worden bediend. ICgUlU'-tuia, 4JCWMJV**»*.-****-.--J kerhout, Lelden—Nieuwe Wetering, Lei- derdorp—Heerenweg (Woubrugge), Al- phen—Rijnsaterswoude, Rijswijk—De j Vink met zijtak naar Den Deyl en de Van der Valk Boumanlaan te Woerden. Laagste Inschrijver was P. C. Lange- veld te Hardingsveld voor 32.400. GOCBSCHE CülRAM

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1939 | | pagina 1