JURY chtig? NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN bergambacht, berkenwoude, bodegraven, boskoop, gouderak, HAASTRECHT, MOORDRECHT, - Dit blad verschijnt dagelijks, behalve Zon- en Feestdagen JAPAN’S MOEILIJKE POSITIE. Het beroep van China op den Bond. zal cum Noury ied doen! MOERCAPELLE, enz. 77e Jaargang NIEUWERKERK, OUDERKERK, OUDEWATER, REEUWIJK, SCHOONHOVEN, STOLWIJK WADDINXVEEN, ZEVENHUIZEN, Tomatensoep in blik is zeer in trek. I het departement van buitenland- I Donderdag 19 Januari 1939 19936 tón ingediend naar aanleiding ZES MILITAIRE VLIEGTUIGEN jurjo” gekocht van Italië door de recht- 1 op een huis terecht kwam, blijken 2 per- omon» 1 o-mIaivI *iin. n.l. do nil not en een ten wachten en nu hebben we weer net woolr dor nit.vRrlrnonpn ar.ht.er den thans 1 kwaliteit en den smaak van de soep en het in brand verband is het ook niet onaardig te ver ier van Barcelona verwijderd. Wil de minister mededeelen wat hij W/ ilapte, oververmoeidheid, lusteloosheid. Ein theelepeltp «r flacon Dubbele flacon f2.25. lourypharma. Deventer. daald, i penindustrie by de verdeeling der nenlandsche Zaken. Zijn den minister de feiten bekend Wijnkoop op de bres voor de... Burgerwacht! De heer Wijnkoop heeft de volgende Reeds acht arrestaties bij ondergrondsche te New-York. In verband met de diefstal van 25 mil- lioen stuiverstukken by den New York- De en net de MEY's 3, Rotterdam. I. Loeve, e Ster”; jnhovan U J. H. aaphorst Zwaard, I vas, dat de republikeinsche troepen de vjjandelyke stellingen tusschen het sta- - tion Zujar en dat van Marmol, J „James fighting tusschen de provincies Cordoba sche Spaansche regeering in 1937”. Rechtachen bezetten Pons. Twee divisies hebben gistermiddag het geld over hebben voor soep; toen volgde den man gebracht kunnen worden, in geen geval is het echter de bedoeling met dit succes voor oogen de prodüctie van-tomaten op te voeren.” Als door een wonder kon de 70-jarige 1 huiseigenaresse gered worden. Zy ligt in totaal vier dooden en verscheidene gewonden. Lage luchtdruk de oorzaak? Cisteren zyn 6 militaire vliegtuigen op verschillende* plaatsen in Engeland, neer- gestort. In totaal werden 4 inzittenden ge- aan het hoofd gewond werd. Hy* is heid te heerschen t.a.v. het Chineesche ver zoek een coördinatiecommissie in te stel len. Havas noemt het „in elk geval wei zeker, dat op dit verzoek, zelfs indien be- perkt tot de meest belanghebbende mo- i gendheden, niet zal worden ingegaan.” Van andere zijde verluidt, dat het toch piet uitgesloten moet worden geacht, dat de Volkenbondsraad tenslotte gevolg zal geven aan de wenschen van Wellington Koo over het benoemen var. een beperkte coör- dinatie-commissie, bestaande uit vertegen woordigers van staten met groote belangen in het Verre Oosten, wier leden met elkaar overleg zullen hbben te plegen over de aan China te verkenen ondersteuning en over de tegen Japan toe te passen maatregelen Het is aan te nemen, dat ook de Nedor- landsche regeering zal worden uitgenoo- digd zich in een dergelyke coördinatie-com- missie, indien deze in het leven zal worden geroepen, te doen vertegenwoordigen. ADVERTENTIEPRIJS: Uit Gouda en omstreken (behoorende tot den bezorgkring): 1—5 regels 1.30, elke regel meer 0.25. Van buiten Gouda en den bezorgkring: 15 regels 1.55. elke regel meer f 0.30 Advertentiën in het Zaterdagnummer 20 byslag op den prjjs. Liefdadigheids-advertentiën de helft van den pry's. INGEZONDEN MEDEDEELINGEN: 1—4 regels 2.25, elke, regel meer 0.50. Op de voorpagina 50 hooger. Advertentiën kunnen worden ingezonden door tusschenkomst van soliede Boek handelaren, Advertentiebureaux en onze agenten en moeten daags vóór de plaatsing aan het Bureau zyn ingekomen, teneinde van opname verzekerd te zyn. Gewone advertentiën en ingezonden mededeelingen by contract tot zeer gereduceerden prijs Groote letters en randen worden berekend naar plaatsruimte. verschil van meening tusschen leidende per sonen in Duitschland over het Joodsche vraagstuk, waarbij Goering tegenover Goebbels wordt gesteld. De jongste ontwik keling van de besprekingen tusschen Schacht en Rublee wordt dan als een suc ces van Goering tegenover Goebbels be schouwd. Thans geeft de corr. van de Daily Tele graph te Berlyn de volgende beschouwing: Er wordt nog steeds druk gegist naar de positie van ryksminister van Propaganda, dr. Goebbels, van wien in de laatste weken buitengewoon weinig is vernomen. Hy heeft gisteren zijn werkzaamheden in zyn depar tement hervat, nadat hy een paar dagen op den Obersalzberg had vertoefd by Hit ler, om er wat op te knappen van zijn jongste ziekte. Openlijk is verklaard, dat dr. Goebbels tengevolge van recente schandalen van zyn tegenwoordige functie zal worden overge plaatst naar een minder verantwoordelijke positie. Het feit echter, dat hy de gast van Hitler is geweest schijnt de mogelijk heid van eenige wy'ziging uit te sluiten, al thans voor het oogenblik. Dr. Goebbels, aldus de corr. ,is zoo’n be langrijk lid van de hiërarchie der nazi’s, dat de geheele structuur van het regiem ernstig zou worden geschokt, indien Hitler zich geroepen zou gevoelen af te zien van zijn diensten. Er kan echter worden gezegd dat het Duitsche volk niet onvoorbereid is op een dergelijke ontwikkeling. ze eenmaal gegeten heeft bestelt men ze bijna altijd na We zijn ook bezig een I statistiek van den verkoop aan te leggen om na te kunnen gaan, waar nog niet voldoende soep gegeten wordt. In leder geval hebben we wel den indruk, dat de tomatensoep vooral ook In, de meer ge- 1 goecje kringen in tegenstelling tot de arbeidersklasse veel gevraagd wi^rdt.” Geen staatssoepbedrijf. „En wat zijn de plannen voor het ko mende seizoen?” „Tja, dat zal er heelemaal van afhan gen. PaS in eind Julibegin Augustus komen de tomaten aan de markt, die tot soep verwerkt kunnen worden. Wellicht zullen de conservenfabrieken zelf over gaan tot het maken van tomatensoep nu ze dit succes voor oogen hebben. Dat zou natuurlijk nog beter zijn, want het is geenszins de bedoeling hier een Staats- soepbedrijt van. te maken. Wat normaal kan moet normaal geschieden. Nu loopt echter ook bijna alles reeds over de con servenfabrikanten, n.l. 97 pet. en de soep wordt in de drie groote fabrieken van Hero, Zwanenberg en de Beverwijksche vervaardigd. Eerst waren de conserven* fabrikanten wel een beetje bang, dat zij met hun eigen soep zouden blijven zit ten, maar de verkoop is er eerder door gestimuleerd. Op liet verkoopen onder aen vastgestelden detailprijs wordt door ons scherp gelet en de winkeliers, die dat doen worden uitgesloten van leve ring.” „En gaat er ook nog tomatensoep naar het buitenland?” „Nee, er is wel vraag naar, vooral in Engeland, maar we kunnen onze soep gemakkelijk in eigen land kwijt. Dit be wijst ook, dat de tuinbouw in de eerste plaats een oplossing voor zijn moeilijk- toestel reeds dicht by den grond was er uit, doch zyn parachute ging niet meer open, zoodat hy te pletter viel. In een boerdery te IJstradynlan (Brecon shire) kwam een marconist binnenstrom pelen, uitroepende: „Ons vliegtuig is tegen een heuvel gevlogen. Er zitten 3 man in.” Toen verloor hy het bewustzijn. De 3 man nen werden later bevrijd. Een vliegtuig van een militaire oplei dingsschool verongelukte gisteravond by zeer slecht weer in de buurt van Lewes (Sussex). Van de 4 inzittenden werden er 2 ernstig en 2 licht gewond. Te Dorking kwam een jachtvliegtuig in aanraking met de. hoogspanningskabels. Het toestel moest een noodlanding maken. De bestuurder bleef ongedeerd, daar de kabels niet op het vliegtuig vielen. Het groote aantal ongelukken zou te wij ten zijn aan den buitengewoon lagen lucht druk. Hierdoor werkten de hoogtemeters van de vliegtuigen niet meer normaal en zy gaven een verkeerde hoogte aan ■t'Jr J J industrie heeft zwaar geleden. Daarmede rijzen ernstige gevaren voor de Japansche export-industrie, zelfs wanneer het con flict met China een betrekkelyk „kalm” einde zou nemen. De Chineezen spelen als tusschenhandelaars een voorname rol in het geheele Pacifisch gebied, van Britsch-Indië tot het Westen der Vereenigde Staten; hun vijandschap berokkent den Japanners groo- te schade, terwijl de Japansche export ook overigens in toenemende mate (en met name in de Vereenigde Staten) onder boy- cotbewegingen te lijden kry’gt. Wellington Koo heeft thans te Genève een beroep op den leden van den Volken bond gedaan om China te steunen langs financieelen en economischen weg. Daar aan zyn vele bezwaren en gevaren verbon den; het probleem heeft vele aspecten, wel ke nauwkeurig dienen te worden bestu deerd, alvorens een regeering, welke lid is van den Volkenbohd, zich in dezen zin zou kunnen uitspreken. Blijft de Chineesehe centrale regeering onder leiding van Ssjang Kai Sjek echter haar militairen weerstand onverminderd handhaven, dan ware het zeer wel mogelijk, dat Japan uit economische noodzaak er toe zou worden gedwongen voorloopig af te zien van zyn vorig jaar aangekondigde, vèrreikende plannen tot vestiging van een nieuwe, Ja pansche orde in Oost-Azië. In een beslote^ bijeenkomst heeft de Volkenbondsraad gistermiddag van gedach ten gewisseld over de wenschen, die de Chineesche gedelegeerde in zijn rede had geformuleerd. Deze gedachtenwisseling heeft tot geen enkel definitief resultaat ge leid en zal vandaag voortgezet worden. Het ziet er niet naar uit, dat de Raad, die zich tegenover een ongewyzigden toestand ge steld ziet, zich meer binden wil dan vroe-- ger. GOUkSLLLE UIUIAM. noen s lui vers tuKKen oy aen ivew lurti- sohen «Mergrondschen spoorweg zjjn thans 1 m geheel acht personen gearresteerd. De nietnoae, weixe de schuldigen voor hun diefstallen hebben toegepasf, was naar de „Daily Tel.” meldt kinderlyk eenvou- uig. ie New ï'ork kunnen de passagiers zien op de perrons van den ondergrond- schen spoorweg begeven door een stuiver te werpen in een automatisch slot, waar door de tourniquet kan draaiei^. Eenige stationschefs meldden nu van tyd tot ty-d, dat hun tourniquets defect waren. Spoedig werd dan iemand gestuurd om het beweerde euvel te verhelpen en daar de ge zondene in het compiot was betrokken, maakte men van de gelegenheid gebruik om een aantal stuiverstukken uit de auto maat te stelen. Om die die,fstal te verber gen werd de teller, welke het aantal gepas seerde reizigers aangeeft, in overeenstem ming met het aantal verwijderde geldstuk ken teruggezet. BARCELONA PROTESTEERT TEGEN VERKOOP van' italiaansche schepen aan franco. hee^t Spaanselie ambassadeur te Londen ®e aan 1... M[l oiureiuanu- sche zaken een nota overhandigd, waarin I A1-6-"» Pepe”, en de. „Teruel vroeger gekocht van Ita lië door de reohtsche Spaansche regeering blikken te bereiken en dat Is een resul taat waar we niet op hókiden durven rekenen. Bovendien hebben we naast meewerkende factoren verscheidene fac- 1 heden op eigen bodem moet zoeken en -x- 1 dan pas aan export moet denken. Het is dan ook zeker een les geweest voor den tuinbouw. We hebben nog vaten met boonen ingemaakt en ook die zullen in de komende maanden zonder moeite aan MISLUKTE BOMAANSLAG BIJ BARTON. Zak met ontplofbare stoffen gevon den aan mast electrische leiding. Te Barton is Dinsdagavond een sensatio- neele ontdekking gedaan in verband met de reeks bomaanslagen: een zaak, waarin zich zeer ontplofbare stoffen bevonden, was vastgemaakt aan een grooten mast van een electrische leiding over het scheepvaart- kanaal naar Manchester. De poging mislukte echter, daar de tijd klok, welke naar het schy’nt op 6 uur was afgesteld, lang tevoren was blijven stil staan. De ontploffingen, die Maandag plaats hadden, vonden eveneens om zes uur plaats. De electrische centrale, gasfabrieken en waterleidingstations worden nog steeds streng bewaakt. De politie tracht de gehei me opslagplaats voor ontplofbare stoffen en bommen, welke zich, naar verondersteld wordt, te Londen, bevindt, op te sporen. Reuter meldt nader, dat 7 personen heden door de politie zijn gehoord in verband met de bomaanslagen. De „Daily Telegraph” meldt uit Dublin dat het kabinet van Ierland is bijeengeko men om de bomontploffingen te bespreken. Hoewel in Dublin velen van meening zijn, dat de beschuldigingen tegen het lertsche republikeinsche leger niet is bewezen, is de algemeene opvatting toch, dat het sa menvallen der proclamatie van dat leger en de aanslagen te opvallend is om te wor den genegeerd. Volgens een Havas-telegram uit Dublin twijfelt men er niet aan, dat ingeval defini tief zal zijn vastgesteld, dat deze aansla gen liet werk zijn var. leden van het lerschp Republikeinsche leger. De Valera en zijn collega’s hen openlijk zullen veroordeelen. muis, kruispunt Pons (aan de Segre, ten Oosten I werd. „En hoe reageert het publiek er op?” van Artesa) en de electrische centrale in Als door een wonder kon de 70-jarige „Uitstekend. Iedereen roept over de vragen gericht tot den minister van Bin- do huiseigenaresse gered worden. Zy ligt thans kwaliteit en den smaak van de soep en - - in ernstigen toestand in het ziekenhuis. In herhaaldelijk ontvangen we opgetogen - - - het in brand gevlogen vliegtuig ontplofte brieven van menschen, die zoo ingeno- Van den invloed dien de N.S.B. in be- Navarra rukt langs de kust op naar Ven- de munitie. Het stoffelijk overschot van den men zUn met dit nieuwe artikel In dit naaide bureerwacht-oraanisaties. mner drell. Omstreeks den middag bevond het ...iia..— iaaaJa legercorps zich eenige kilometers ten Oos- ten van Altafulla, dat in den nacht is be- -je uuuey oy ipswion stortte een vneg- zet. Hiet corps is thans ruim zestig kilome- tuig in een tuin. De piloot kwam om het ter van Barcelona verwijderd. leven, terwy'l dé andere inzittende, vice- J Van^het front in Estramadura meldt Ha- luchtmaarschaalk Cave Browne Cave ern- - r—i een krachtigen aanval hebben ondernomen op de viiandelnlro afdlinoron +ncaz>hz>». Unt tion Zujar en dat van Marmol, op de grens I - r-- en Badajoz. De gevechten zyn buitengewoon hevig. Naar de 2 millioen blikken in luim 2 maanden. Van een overschot aan tomaten, naar een tekort aan tomatensoep. Nederland eet tomatensoep! En men eet het in zoo’n geweldige hoeveelheid en met zooveel animo, dat 1 het tijdstip niet ver meer zal zijn, dat de tomatensoep in blik uitverkocht zal zijn en men zal moeten wachten tot het volgende seizoen om weer tomatensoep in blik te kunnen koopen. Dat vertelde de heer F. V. Valstar, re- gceringscommissaris voor den Tuinbouw en voorzitter van het Centraal Bureau voor de Tuinbouwveilingen in Nederland, welk lichaam ’t maken en distribueeren van tomatensoep in blik in handen heeft. „Het succes van onze tomatensoep in blik is voor 100 pet. verzekerd” aldus de opgetogen voorzitter, toen we ondér het genot van een kop van dat typisch Ne- derlandsche product een praatje met hem maakten, „en tot op gisteren zijn op den kop af 1.814.746 blikken soep ver kocht. En wanneer U dan weet, dat we de beschikking hebben over 4 4) mil- Hoen blikken en de campagne nauwelijks twee maanden loopt, terwijl we er nog i verscheidene voor den boeg hebben, dan zult U wel begrijpen, dat we den heelen voorraad niet alleen met gemak kwijt raken, maar dat we ongetwijfeld nog te kort zullen komen. U moet niqt vergeten, dat de maanden nog komen, waarin groote schaarschte aan versche groente zal heerschen en dan zal de vraag naar I tomatensoep natuurlijk stijgqji. We ho- torpedojager „Valesco Ceute”, vroeger de IN ENGELAND VERONGELUKT. 1 deze maaIld nog twee „Falco”. en de „Velasco Melilla", vroeger j de „Aquilla”, van de Roemeensche vloot, j waarvoor zy gebouwd werden, overgenomen door Italië in 1935 en verkocht aan de rechtsche Spaansche regeering in 1937. De torpedojagers „Huesca”, vroeger de 1 dood en verscheidene gewond. 1 By het gisteren vermelde ongeluk te Chineesch optimisme. I q^okio is bezig het antwoord op te stellen op de nota’s door Londen en Washing- jt—j van heid, welke in deze hoofdsteden werd ge koesterd over Japan’s bedoelingen tep aan zien van China en in het byzonder ten aanzien van de „open deur-ipolitiek”. An derhalf jaar lang hebben Engeland en de Vereenigde. Staten met gelijkmoedigheid de slagen geïncasseerd, welke aan hun han del en hun prestige "door het Japansche op treden werden toegebracht. Men heeft" zich echter in Londen en Washington met groo te zelfbeheersching voor oogen gehouden, dat wie het laatst lacht, het best lacht, en er zich daarenboven wel voor gehoed, voor anderen de kastanjes uit het vuur te halen. Wanneer immers zou blijken, dat Japan er werkelijk in zou slagen China geheel te on derwerpen, zou druk op Tokio altjjd nog mogelyk zijn. Bleek Japan en daar ziet het steeds meer naar uit boven zijn krachten te reiken, dan zouden de gevolgen daaraan automatisch hun voordeelen af werpen voor de Westersche mogendheden. Zoowel Londen als Washington hebber dezer dagen krachtige nota’s aan Tokio ge richt. Deze toenemende druk op Japan, welke vooral op economisch gebied in practische maatregelen (credieten voor China) en dreigementen (embargo op Ja pansche goederen) tot uiting Jcomt, valt samen met een verbetering der strategische positie van Tsjang Kai Sjek. Zoowel de verkeersweg door Birma naar de veilige havenplaats Rangoon, Je „achterdeur van China” genaamd, als de verkeersweg naar het Noord-Westen, niar het Sovjet-Rus- sisch gebied, naderen hun voltooiing en zijn goeddeels reeds bruikbaar. Daarmede kan Tsjang Kai Sjek weer rekenen op aanvoer van munitie en wapenen, en is alle moeite welke de Japanners zich hebben gegeven om door bezetting van de Chineesche ha- en plaat sen dezen wapenaanvoer af te snij den, vergeefs geweest. In Chineesche kringen toont men bovendien optimisme, dat zeer wel gerechtvaardigd zou kunnen zyn, over de weer toenemende gevechts- waarde van de Chineesche legers, die in ieder geval in aantal niet voor de Japan ners behoeven onder te doen. Jaipan verkeert economisch in een on gunstige positie, en is ‘gedwongen acht te slaan op de dreigementen met economische represailles, welke te Londen en Washing, ton worden geuit. Zoowel uitvoer als invoer van Japan zyn van 1937 op 1938 sterk ge- -™-, en de sterke bevoorrechting der wa- -a steeds meer in waarde dalende deviezen-voorraad van Japan heeft ernstige gevolgen gehad voor die export-industrieën, welke voor hun j grondstoffen op invoer uit het buitenland I waren aangewezen. Vooral de textiel- I uitoefent? Zoo ja, acht hij die feiten dan niet verontrustend voor het vertrouwen dat ten moet kunnen stellen? we eens gingen Informeeren wil de minister mededeelen wat hij bleek, dat het goede mensch nog nooit terzake heeft gedaan of alsnog van plan de soep gegeten had. Dat is natuurlijk is te doen, om ervoor te zorgen dat der- een uitzondering, want overal is er veel gelijke feiten zich in geen geval meer vraag naar de blikken soep en als men kunnen voordoen? ABONNEMENTSPRIJS: per kwartaal 2.25, per week 17 cent, overal waar de bezorging par looper geschiedt. Franco per post per kwataal 3.15. Abonnementen worden dagelijks aangenomen aan ons Bureau: MARKT 31, GOUDA by onze agenten en loopers, den boekhandel en de postkantooren. Onze bureaux zyn dagelijks geopend van 96 uur. Administratie en Redactie Telef Interc 2745. Postrekening 48400. GOEBBELS POSITIE SCHIJNT BEDREIGT. Men spreekt over zijn aftreden, doch zijn bezoek aan Hitler wijst niet op een breuk. Er loopen reeds geruimen tyd geruchten over een verzwakking van de positie van minister Goebbels, wat men in verband brengt met de agitatie tegen de Joden, de gevolgen daarvan in het buitsenland en het over en een uiterst kraahtig protest tegen „het opzettelijk stilzwijgen” van het niet- I menguigscomité ten opzichte van den 00p .^oor van torpedojagers en nderzeeeers aan Franco. Verzocht wordt e nota door te zenden aan het niet-inmen- gmgscomitéé. In de nota wordt de Engelsche publica we „James fighting ships” aangehaald, ten nnX?26’ vier ^P^ojagers en twee in i<w^eerS door ^’Spaansche rechtschen m 1937 van Italië zijn gekocht. Deze ver- oopen vormen even zoovele openlijke en itgesproken schendingen van de niet-in- mengmgsovereenkomst door de Italiaan- sche regeering, aldus de nota. n,*/ u onm°£elÜk te gelooven, dat de sewh?» regeerin*’ welk®r intelligence d m niarine-aan8elegen''heden een van ««trouwbaarste en doeltreffendste ter is, daaromtrent niets wist. De na- tnnb oorlo»sschepen, waaromtrent aan- tekeningen staan in 8 >Ps worden opgegeven als volgt: de toren gehad, die den verkoop tegenge- I werkt hebben. In de eerste plaats de St. Nlcolaastijd, waarin de menschen geen geld uvvl ucuuvii. Vvv* öOCp; tüên VGxguv de vorstperiode, waarin het vervoer zoo I gestremd was, dat de menschen soms stig geopereerd. Zyn toestand is zorgwekkend. Te Alton (Hampshire) stortte een een persoons jachtvliegtuig op een akker. De sergeant-vlieger Griffith sprong, toen het men zijn met dit nieuwe artikel. In dit paalde burgerwacht-organlsaties, meer verband is het ook niet onaardig te ver- speciaal te Ameterdam, er. vccral coli Ir. tellen, dat de A.V.R.O. een briefkaart het hoofdbestuur der burgerwachten in nnt-.vnno-on VOn ppn illffmilW llit 1 MnAnrlnnA u-<■<-/„tx 7_e ®U±.y ïSterdam,de tomaten leven, terwijl andere inzittende, vice- I waSi dat zo belankte voor het lidmaat- bode opzegde. Toen we eens de nabijheid van deze plaats bezet, troepen zyn niettegenstaande mist slecht weer opgerukt. Het legercorps uit Navarra rukt lane-« de kust naar Van- drell. Omstreeks den middag bevond het ..vw* o •lx nauuigu, waarin uitdrukking gegeven wordt aan verbazing I de ..Alessandro Poerio”, gekocht van Ita- OVAr l«ë d—Or dw reoht?chA fSnoonoAlm o*aar*!Tlcr in 1937. De onderzeeëers „Mola” en „San- Crowsborough waar een militair vliegtuig dagen op hun. bestellingen moes- .ni.AoKr m (Iaa. zs v*o/»hF on ppn ibms terecht kwam, binken 2 uer— ten wterii en nu h.ebben we weer net sonen gedood te zyn. n.l. de piloot en een de wee^ ^er uitverkoopen aehter den 1 in het huis aanwezige 17-jarige dienstbode. rug. Niettegenstaande dat is de verkoop 1 Het vliegtuig botste in den mist tegen het 1 boven verwachting verloopen en we zijn 1 huis, dat in brand vloog en totaal vernield dan ook zeer tevreden”. „En hoe reageert het publiek er op?” speciaal te Amsterdam, en vooral ook In vlieger toonde verscheidene kogelwonden l an„ La! Lonfd i u“u Ilcv uuuxuuvavuiu uci Duigerwacnuen Hl Bublrv M luswich stortte >•- vlieg 116eft ontransen van een juffrouw uit Nederland uitgeoefend heeft en (of) nog ie Buuev mi inswion stortte een vneg- Rotterdam, die schreef, dat- de tomaten- soep in blik haar zoo slecht bekomen mA a oio! AA Viola TT tzfz. irrTZTT* hof HHrnaot, schap en het abonnement op de Radio- de Nederlandsche burgers in deze wach- gisternacht in het ziekenhuis te Ipswich J

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1939 | | pagina 1