R Door donker Zuid-Holland imitht NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD WOK GOlSlA EN OM^REKEN Goudi bin Dit blad verschijnt dagelijks, behalve Zon- en Feestdagen FRANSCHE NOTA TE TOKIO OVERHANDIGD. eekbank T sso EEN TREINRIT VAN 128 K.M. VOOR CONTROLE DER SHANGHAI" LUCHTBESCHERMING. BERGAMBACHT, berkenwoude, bodegraven, boskoop, gouderak, nieuwerkerk, ouderkerk, oudewater, reeuwijk, schoonhoven. No. 19937 Vrijdag 20 Januari 1939 77e Jaargang - HAASTRECHT, MOORDRECHT, MOERCAPELLE, STOLWIJK WADDINXVEEN, ZEVENHUIZEN, enz. OO' scheen R. HOORWEG on- I TELEGRAFISCH WEERBERICHT. kwaliteit. A ’S GRAVENHAGI ct en de kenmerkende wijs voor de buiten* vlakken licht r—J met de luchtbeschermings- een lichtende lijn om Geen vliegtuigen in de lucht. Het was jammer, dat de belde vlieg tuigen met autoriteiten en pers, welke ftijd met LOOPER. der Standard benzine en wij, dar deze kwa- >iel- en motorrijwiel- der in Nederland kan >f van hooge klasse: ;ing. isso te noemen. „Ik ben tevreden”. Naar het oordeel van jhr. Van Karne- beek is de verduisteringsproef in de ge- heele provincie voor zoover dit thans waarneembaar is geweest, zeer goed ge slaagd. De bevolking heeft in het alge meen hare volle medewerking er aan ge geven. Ik ben tevreden, zei jhr. Van Karne- beek. ming te Ken, n.i. i mode- WARNER OLANDah den, dat de minister en de gouverneur-ge- nervil de gevaren ondetschattan, welke in het bijzonder van de zijde der N.S.B. drei gen. T 'ANJES GEN NISDADELS N BLIK EN GLAS )RTEN NOTEN FRUITMANDEN. ■p concurreerende prijjt lithande SLD, TELEFOON 3311 VLIEGTOCHTEN GINGEN NIET DOOR. De inspecteur van den luchtbescher- hingsdienst, kapitein Van Riesen, die aanvankelijk de controle vanuit de lucht op zien zou nemen, doch wegens den mist niet kon opstijgen, gaf als zijn oor deel dat er by de bevolking een zeer groote vooruitgang merkbaar is om in volle ernst aan deze verduisteringsproe ven mede te werken. Er is echter nog op menig pum crltiek te oefenen. De ver lichting der overwegen, is te zeer op den grond gericht, de üchtspleeten van de iocomotiellampen zijn nog te groot, in Den j menig geval is er te onvoldoende reke ning mee gehouden dat het gevaar komt van uit de lucht. Elke lichtgllmp geeft aan een viieger een aanwijzing. Het resultaat is echter zeer bevredi gend. Deze proef heeft er zeer toe mede gewerkt dat de bevolking thans weet wat in geval van dreigend luchtgevaar moet geschieden en dat door doeltreffende enkele blauwe I L J medewerking onheil kan worden voor komen. f stijgen om de resultaten van de verduis tering na te gaan, niet de lucht in kon den. De mist was, evenals bij enkele vo rige verduisterlngsoefeningen, de spel breker. Er zijn nog omstreeks half negen op Waalhaven peilingen verricht, die uitwezen, dat het wolkendek op slechts 50 meter hoogte hing. Wel was dit een kleine verbetering ten opzichte van de peiling van half zeven, die 25 meter was, doch de vooruitzichten waren van dien aard, dat vermindering van den mist voorloopig niet kon worden verwacht. Kazerne was... goed zichtbaar. Naar het oordeel van den waarne mend commandant van politie, den heer Keuning, is de luchtbeschermlngsoefe- ning te Dordrecht niet geslaagd. Dit moet niet gezocht worden in onwil van de be volking, hoewel er wel wat proces-ver- balen zijn opgemaakt, maar eerder aan onbekendheid met de eischen, die aan een behoorlijke alscherming moeten wor den gesteld. Aan de straatzijde van de huizen was alles uitstekend, maar aan de achterzijde was het beslist onvol doende. Vermelding verdienen de doeltreffen de maatregelen, die aan de groote veer diensten waren genomen met behulp van protectorlampen. De diensten func- tionneerden regelmatig, terwijl er van uit de lucht niets was te bespeuren. Kan ook van het stationsemplacement worden gezegd, dat alles doeltreffend was verduisterd, het tegendeel geldt voor de Benthien-kazerne, waar de ponton- minder kosten geeft; product garandeert; irborgt voor een serie :r de gehctele wereld ABONNEMENTSPRIJS: per kwartaal 2.25, per week 17 cent, overal waar de bezorging per looper geschiedt. Franco per post per kwataal 8.15. Abonnementen worden dagelijks aangenomen aan ons Bureau: MARKT 31, GOUDA, bij onze agenten en loopers, den boekhandel en de postkantooren. Onze bureaux zijn dagelijks geopend van 9*—6 uur. Administratie en Redactie Telef latere 2745. Postrekening 48400. 1 )9% van dc blauwe lampjes Excellentie Van Hoeyen die nier in oen uein stapte, veilig en wel pinnen te lood sen. ue spoorstraat en Kidaer van catsweg by den overweg waren niet waar te nemen en ook van ntt ge- heeie stadsDeeid viel mets te ontdek ken. Chamberlain zoekt weer contact met Hitler. In politieke kringen te Londen verluidt dat Chamberlain zóó tevreden is over de resultaten van zijn bezoek aan Rome, dat hij opnieuw contact met Hitler wil gaan zoóken. Een aanstaand bezoek aan Duitsch- land wordt in deze kringen waarschijnlijk geacht. Ter inleiding van dit bezoek zou den Engelsche en Duitsche staatsmannen worden uitgenoodigd om naar Londen te komen en generaal Goering wordt in dit verband genoemd. van de afdeeling voor het Verre Oosten van het departement van buitenlandsche zaken. De ambassadeur heeft na zijn bespre king met Cordell Hull verklaard, dat de Crineesch-Japansche oorlog nog langer tijd gou voortduren. „De tegenstand van China duurt voort, verklaarde hy, en het is on- omstootelyk gebleken, dat luchtbombarde- menten een oorlog niet doen winnen.” Johnson had geconstateerd, dat het moreel der Chineezen krachtig is. De bevolking is niet ontmoedigd en toen de ambassadeur China verliet, ging het leven denzelfdon gang als tevoren. Ook voor het verdere gedeelte van den tocnv Woerden—bodegraven-—Allen tot Koudekerk was de duisternis zeer groot. De ane laatste stations zijn gepasseerd, zonder ze op te merken, bij meiden was er vrij veel licht waarneembaar. Toen waren de groote ziekenhuizengeöouwen niet te ontdekken. Van Leiden tot Den Haag was het laatste traject van dezep tocht in den donkeren trein. Nabij Den. Haag floepten ineens alle lichten aan, het uur van de oeiemng was verstreken. In het plotse ling helie licht wreven alle gasten zich de oogen uit, om aan het licht te wen nen. De Bilt seint: Verwachting geldig van hedenavftnd tot morgenavond ongeveer 19 uur: Voor de kuststrook: Zacht weer; zwaar bewolkt met tydelyke opklaringen; plaat- selyk nog lichte regenbuien; matige lijde lijk krachtige Zuidelijke tot Zuidwestelyke wind. Voor het binnenland: Zacht weer; zwaar bewolkt met tydelyke opklaringen; plaat- selyk nog lichte regenbuien; meest matige Zuidelijken tot Zuid westelijken wind. Japansch ambassadeur te Londen noemt Britsch-Japansche vriend schap een steunpilaar voor den wereldvrede. Het ministerie van buitenlandsche zaken te Tokio deelt mede, dat de secretaris der Fransche ambassade om half twaalf e«n nota aan het ministerie heeft overhandigd. Deze nota erkent geen eenzijdige wijziging van het negen-mogendhedenverdrag. De Fransche kruiser Primauguet Is vanochtend onverwachts met ver- zegelde orders uitgevaren uit Sjang hai. Men gelooft, dat de Primauguet zich naar Saigon zal begeven, waar, naar gemeld wordt, de meeste Fransche oorlogsschepen, die zich in het Verre Oosten bevinden, worden geconcentreerd De pas benoemde Japansche ambassa deur te Londen, Sjigemitsoe, heeft gistci- avond tijdens een diner van het Japansche genootschap te Londen een rede gehouden, waarin hij het een feit noemde, dat de Britsch-Japansche vriendschap een der steunpilaren van het gebouw van den we reldvrede vormt. „Het lijkt my thans ty'd zoo voegde hy er aan toe, dat de twee eilandenrijken in het Oosten en het Wes ten elkaar de hand reiken om met hun po litiek bü‘te dragen tot versterking van den rede, «onder de Britsch-Japansche vriend schap moet de vrede wel wankel zijn. Deze vriendschap is een essentieel bestanddeel van het werk van vrede en verzoening”. De ambassadeur pleitte eveneens voor een beter begrijpen van Japan en zeide, dat het tegenwoordige gebrek aan begrip tot on gelukkige resultaten leidde. De Amerikaansche ambassadeur in Chi na, Johnson, is te Washington aangekomen om president Roosevelt verslag uit te bren gen over den toestand in het Verre Oosten. De ambassadeur heeft besprekingen gehad met minister Hull en Hornbeck, directeur Precies half negen, het aanvangsuur voor de verduistering gleed de trein, waarvan de afgeschermde lampen slechts twee lichtspleetj es doorlieten, het op dat oogenblik reeds donkere station D Haag uit in de richting van Delft. De Residentie had een deel der stad wat laat in het donker gezet. Was er overal duisternis, in de spoorwijk brandden de lantaarns nog, toen de trein daar pas seerde. Buiten de hulzenmassa’s viel de donkerte zwaar in en was het van uit den trein, waar slechts enkele blauwe I lichtflitsen nu en dan zichtbaar werden. om den gedienstige steward de gelegen- I heid te geven de gasten koffie te ser- I yeeren, ,waarvoor ln de duisternis wel woo, muuuge- i lijk de contouren van de gebouwen waar I omsSX 'schiphor® Waalhaven louden op- Onder de aanwezigen, behoorden met Jhr. Van Karnebeek de minister van De fensie, dr. J. J. C. van Dijk, de minister van Binnenlandsche Zaken, H. v. Boeyen, (die in Gouda instapte), luit.-generaal P. H. A. de Ridder, inspecteur voor de Bescherming van de Bevolking tegen Luchtaanvallen, mr. A. Brants, procu- reur-generaal bij het Haagsche gerechts hof, mr. L. B. J. Vermeulen, advocaat- generaal bij het Hof, mr. D. W. G. .Spit zen, secretaris-generaal, namens den minister van Waterstaat, leden van Ge deputeerde Staten van Zuid-Holland vergezeld van den griffier jhr. mr. B. W. Th. Sandberg, H. Ch. B. van Ede van der Pais, directeur van den Rijksluchtvaart dienst, kolonel H. H. Thoden van Velzen, directeur van den Etappen- en Verkeers-- dïenst, luit.-kol. V. E. Wilmar, namens den commandant der Luchtverdediging, mr. T. G. Haltsma Muller, namens de directie der Spoorwegen en de inspec teur van het Vervoer, de heer Posthu mus Meyes, benevens nog vele andere autoriteiten van Luchtbescherming en Verkeer. De Fransche nota aan Japan is, naar de diplomatieke medewerker van Reuter ver klaart, gezonden na besprekingen met de Britsche regeering. De nota is in groote trekken geljjk aan die welke onlangs door Engeland is gezonden en men zal zich her inneren, dat dit laatste document gezonden was met voorkennis en goedkeuring van Parijs. De nota heeft in Japansche diplomatieke kringen geen verbazing gewekt. Men is hier thans overtuigd van de nauwe samen werking van Amerika, Engeland en Frank rijk. In welingelichte kringen wordt verno men, dat Japan zich niet zal haasten met antwoorden. Het antwoord van Japan aan de drie mogendheden zal worden gegrond vest op de drie volgende stellingen: Ten eerste: de gelegenheid aangrij pen om de onderhandeTingen voort te zetten en dus tyd te winnen en voorstel len in te dienen tot herstel van de orde in het Verre Oosten. Ten tweede: zoo mogelyk tweedracht zaaien tusschen de drie mogendheden. Ten derde: het voeren van bilaterale onderhandelen hetgeen wil zeggen, dat China van de besprekingen wordt uitge sloten. MOET VLOOTPROGRAM TER WILLE VAN INDIë NIET WORDEN HERZIEN’ Nieuwe verdeeliug vlootkosten gunstig voor Indië geacht. Aan het Voorloopig Verslag der Tweede Kamer over de begroeting van Ned-Indië ^oor 1939 is het volgende ontleend: Zeer vele leden waren teleurgesteld door de voorstellen tot een nieuwe verdeeling van de vlootkosten, welke zy zeer ongun stig voor Nederlandsch-Indië achtten. Of schoon de verdediging van dat gebiedsdeel alle aandacht verdient, is een financieel be leid, waarbij versterking van de defensie leidt tot sociale verzwakking van het volk, ongewenscht. Verschillende groepen van ledèn vestig den er de aandacht op, dat de nieuwe cri sisvlaag opnieuw heeft aangetoond, dat Nederlandsch-Indië in economisch en fi nancieel opzicht in te groote mate afhanke lijk is van crisisinvloeden van buiten af. Deze leden achtten het hoopgevend fe't, dat in steeds breeder kring, zoowel in Ne derland als in Nederlandsch-Indië, de nood zakelijkheid wordt ingezien om in dezen zin een Ryks-economisch systeem op te bouwen, ten einde niet alleen zeer dreigen de economische, doch ook politieke gevaren af te wenden. Verscheidene leden achtten den budgetai- ren toestand van Nederlandsch-Indië wei nig rooskleurig. Eenige leden noemden de in Indië ge volgde financieels politiek katastrofaal voor de bevolking. Er is, naar hun oordeel, een onevenwichtigheid tusschen de cijfers van het budget en die van de handejsbalans. By^een totaal uitvoeroverschot van nage noeg 2200 millioen in de jaren 19301937 gaf de begrooting een totaal tekort van meer dan 500 millioen gulden en steeg de Indische schuld van 1.1 tot 1.4 milliard gulden. Ook uit de begrootlngscjjfers blijkt, dat de Indische politiek te veel gericht is op beveiliging van het kapitaal en het loon der intellectueelen. Op een totaal van ruim 600 millioen begrotingsuitgaven vloeien 200 millioen af naar Nederland, terwijl van de Indische middelen ad 500 millioen maar 31 miUloen uit Nederland komen. Onaantastbaarheid Rijksgebied. Verscheidene leden vestigden de aan dacht op de groote ongerustheid, waarvan Gouda in volslagen duisternis gehuld. Vanaf het station D.P. reed de trein via den Ceintuurbaan naar Gouda, z-ooora Hillegersberg was gepasseerd, waar van verschillende hulzen nog iicnt uitstraalde, kwam de trein in een volkomen donker gebied. Het was °ndoenlijk, ondanks volkomen be kendheid met den weg, vast te stel len wanneer Capelle, Nieuwerkerk of hi??.rd «chfc werden gepasseerd, alleen dij de Qouwe-brug werden we gewaar dat we dicht bij Gouda waren. Het station Gouda was in volslagen duis ternis gehuld. Het was hier zoo aarts- donker dat het wel de gróótste moeite moet hebben gekost met bijlichting om den w heid te geven de gasten koffie6te ser- I veeren, waarvoor in de duisternis wel eenige virtuositeit noodig was, onmoge- I Hik de CfUltnurmi von i -- B^wuncu waai te nemen. De groote fabrieksgebouwen van Delft ontsnapten dan ook aan de aandacht. Het station Delft was donker, 2°r,van de stad waö weinig te zien. Met Schiedam was dat niet het geval. Daar tal van hu“en de llcht- schijnscls door, die aan een vlieger aan- I zouden kunnen geven. In de buitenwijken va» Rotterdam was ook nog vrij veel licht waar te nemen, waar- door deze wijken goed herkenbaar waren. hP?4<1?r?®11 de BerSP01der vooral heb ben het bedorven. Niet alleen de ramen, □ik S SeCht waren algeschermd aokJUer bijna huls aan huls kleren en -- n,aar vo°ral de straat- lantaarns met P lampjes teekenen de stad. de Indische pers heeft blyk gegeven, ook nadat het dreigend gevaar voor een onmid- deliyken oorlog in September was afge wend. Als diepere oorzaak van deze onrust za gen sommige leden het nog in vele krin- i gen heerschende onjuiste inzicht in de ver houding tusschen de overzeesche gewesten en het moederland. Sedert de Grondwets herziening van 1922 is een principieele wij ziging in de verhouding tot stand gekomen, waardoor de gelijkwaardigheid van allo ceelen en onderdeelen van het Rijk wetto- lyk is vastgelegd. Het is daarom ook on juist Nederland nog een koloniale mogend heid en de betrekking van Nederland tot Indië een koloniale verhouding te noemen. J)e Nederlandsche regeering heeft deze eenheid van het Konifikryk en de onaantast baarheid van het Rijksgebied, waar ook ge legen, tot grondslag van haar beleid aan vaard, maar dit opzicht heeft niet alom erkenning gevonden, in het bijzonder niet bij gedachtenwisselingen, die een interna tionaal karakter dragen. Vele leden vroegen of het waar is, dat de Siameesche regeering in 1937 aan Ja’ pansche werven opdracht heeft gegeven tot den bouw van 12 torpedojagers en dat onlangs in Italië de contracten werden af gesloten voor den bouw van twee lichte kruisers gevolgd door den bouw van twee snelvarende „zakformaat”-slagschepen vaD 10.000 ton? Deze ontwikkeling van een nieuwe ipacht zeer dicht in de nabijheid der Nederlandsen- Indische wateren is van te meer beteeke- nis, omdat alle verschijnselen er op wijzen, dat er zeer intieme betrekkingen bestaan tusschen Siam en Japan en via Japan mót Italië en misschien Duitschland. Is de regeering van oordeel, dat deze verschijnselen aanleiding behooren te zijn tot herziening van ons Nederland sche vlootprogram Algemeen stemde het tot voldoening, dat verschillende groepeeringen der nationale beweging, welke tot dusverre een afzijdige houding tegenover het Nederlandsche be stuur aannamen, bljjk geven van een betere waardeering en boreid zyn tot opbouwende medewerking. Vele leden achtten het wenschelijk, dat krachtig worde opgetreden tegen de actio van de extremistische groepen. Zij vrees- uiers zijn gelegerd. Riet alleen scbecr. naar bijna uit alle tarnen veel te veel licht naai- bulten, maar af en toe brand den zelfs lampen achter geheel open ruiten. Tijdens de verduiiterlngs Delft zijn twee groote spieg< die van een restaurant en -^v„ magazljn, vernield. Aangezien in het restaurant een kei werd aangetroffen, meent de politie, dat er moedwil In het spel Is. Verder werd gerapporteerd, dat omstreeks half tien in de nabijheid van de gist- en spiritusfabriek, tot twee maal toe hulpgeroep is gehoord. Onmiddellijk werd een onderzoek ingesteld dat echter tot op dit oogenblik geen resultaat heeft opgeleverd. De straatjeugd in Rotterdam heeft zich in verschillende deelen van de stad nog al misdragen. Aan den llnker-Maas- oeVer is de politie er zelfs toe over ge gaan met den gummiknuppel in te grij pen. Op de Hoogstraat Is een winkelruit van een magazijn tijdens de verduiste ring ingedrukt. De politie heeft ten groot aantal zaklantaarns, waarvan ook vooral door de jeugd misbruik is ge maakt, in beslag genomen. Behalve eenige ongelukjes van onbe- teekenenden aard is er tijdens de ver- dulsteringsoefenlng een ernstig ongeluk gebeurd, dat den 15-jarigen messroom- bediende K. Franssen het leven heeft gekost. F., die thuis behoorde aan boord van het Deensche s.s. „Nancy” keerde om streeks kwart voor„ tien van den wal terug aan boord en Is toen door de duis ternis misleid, in de Maashaven geraakt. Een bij de oefening betrokken brand weerman en een burger zijn den jongen direct nagesprongen, doch toen zij hem ophaalden waren de levensgeesten reeds geweken. ADVERTENTIEPRIJS: Uit Gouda en omstreken (behoorende tot den bezorgkringj 1—5 regels 1.30, elke regel meer 0.25. Van buiten Gouda en den bezorgkring: 1—b regels 1.55. elke regel meer 0.30 Advertentiën in het Zaterdagnummer 20 bijslag op den prijs. Laefdadigheids-advertentiën de helft van den prijs. INGEZONDEN MEDEDEELINGEN: 1—4 regels 2.25, elke regel meer 0.50. Op de voorpagina 50 hooger. Advertentiën kunnen worden ingezonden door tusschenkomst van soliede Boek handelaren, Advertentiebureaux en onze agenten en moeten daags vóór de plaatsing aan het Bureau zijn ingekomen, teneinde van opname verzekerd te zijn. Gewone advertentiën en ingezonden mededeelingen bij contract tot zeer gereduceerde» prijs Groote letters en randen worden berekend naar plaatsruimte. GOIDSTHF (ÏHIR11VT Funk op Schachts plaats. Het D.N.B. meldt: De vervulling van de aan het bedrijfs leven voor den herbouw van groot Duitsch land te stellen extra-taken vereischt een uniforme leiding der economische geld en kapitaalmarktpolitiek. Om deze reden heeft de Führer bepaald, dat de leiding van het ryksministerie van economische zaken en der ryksbank weer wordt vereenigd. De Führer heeft dienten gevolge den president van het directorium der ryksbank, Schacht, van zijn functie ontheven en den ryksminister van econo mische zaken, Walter Funk met behoud van zyn functie van ryksminister van econo mische zaken, voor den duur van vier jaren genoemd tot president van het directorium der ryksbank. Schacht zal in zijn hoedanigheid van ryksminister ook verder lid blyven van de rijksregeering. Hij is bestemd voor de ver vulling van bijzondere taken. I I ET was een mysterieuze tocht die II we gisterenavond dooi’ Zuid-Hol- iand hebben gemaakt. Met een extra inotortrein heeft de I Commissaris der Koningin in Zuid-Hol- land Jhr. Mr. Dr. H. A. van Karnebeex talrijke autoriteiten van staat en ge west, defensie, luchtbescherming en spoorwegen, alsook de pers in de geiegen- heid gesteld een indruk op te doen om trent net al ot niet slagen der pogingen om geheel Zuid-Holland in de diepste duisternis te zetten.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1939 | | pagina 1