2 BROS reepen Hen&dorp Sterrit naar Monte Carlo. Zoojntet verschenen STADSNIEUWS. GOUDA IN HET DONKER. Verduisteringsproef bevredigend verloopen. GELD EN LIEFDE. 16 *Mhen- D° Beurs van Amsterdam. voor 5 cent BROS als beschuit BROS, de nieuwste vinding van Bensdorp, geeft 't verfijnde genot van voliemelk chocolade. Poreus, zacht smeltend, méér aroma en licht verteerbaar. voliemelk chocolade Nederlandsche deelnemers nog zonder strafpunten. Reeds meer dan 48 uren zitten vele deelnemers aan den Sterrit naar Monte Carlo onafgebroken achter het stuur- en niettemin hebben de meeste van hen pas de helft van den afstand, die hen scheidde van de startplaats tot Monte Carlo, In de wielen. De elf Nederlandsche équipes, welke in den strijd zijn, bevinden zich volgens de verschillende berichten, welke ons mede door bemiddeling van de K.N.A.C., gis teravond bereikten, in goede conditie en allen zijn nog vrij van strafpunten. De groote vraag van dit Jaar was: zouden de Athenerijders doorkomen? Volgens de traditie moest deze keer n.l. de Athene-route onberijdbaar zijn, al thans zoo vele moeilijkheden bieden, dat het voorgeschreven gemiddelde van 40 km in den Balkan niet zou kunnen wor den gehaald. In 1937 was de route onbe rijdbaar, in 1936 kwamen de deelnemers erdoor, in 1939 moest de route dus weer dicht liggen... Maar de feiten wezen anders uit. Aan vankelijk zag de situatie er hopeloos uit. Hadden de equipes Gatsonldes—Baren- dregt en Cornelius—Buyze, die naar Athene over land waren gekomen, niet met schier onoverkomelijke moeilijkhe den te kampen gehad, zoo, dat zij op sommige étappes slechts gemiddelden van 10 of 20 km konden bereiken? Dat was ruim tien dagen geleden. Veel is er sedert dien veranderd. De étappes Sofia—Belgrado en Belgrado— Boedapest waren wel niet eenvoudig, maar de goede rijders storen zich nu eenmaal niet aan wat modder, veel regen en natte wegen. Gatsonldes vertelde aan een verslag gever varyhet A.N.P. te Boedapest, dat de drie Nederlandsche équipes Cornelius —Buyze, dr. Sprenger van Eyk—ir. A. Paulen en zij zelf, te Athene allerharte lijkst door den heer C. baron van Breu ghel Douglas, den Nederlandschen ge zant, ontvangen waren. De moeilijkheden begonnen pas te Sofia op de route naar Belgrado. De we gen waren daar zeer slecht, maar voor ons, die de ontzaglijke moeilijkheden van de heenreis naar Athene ondervonden hadden, toch eigenlijk maar een grapje. Hadden wij op djh heenweg 36 uren over de 420 km gedaan, nu deden wij er nog geen zes uur over. In Belgrado, zoo vertelde Gatsonldes verder, is iets heel gpks gebeurd. Er wa ren vanmorgen groote feesten in de Joe goslavische hoofdstad en het gevolg was, dat het gedeelte, waar de controle voor de Rally zou plaats vinden, reeds vroeg was afgezet. De Nederlandsche teams, die vóór hun tijd te Belgrado waren aangekomen konden nog juist hun pa pieren in orde laten maken en direct daarna werden de verschillende straten in de omgeving afgezet. Vele deelnemers moeten hierdoor gedupeerd zijn, maar of zij strafpunten hebben gekregen, is mij niet bekend. Ongetwijfeld zullen zij door een en ander vertraging hebben onder vonden en bij een Rally is dat nooit erg deze maand naar Amerika van een der onder-directeuren der K.L.M., de heer P. Guilonard, en niet de heer Ples- man zooals aanvankelijk werd gemeld, die de Douglasfabrieken zal gaan bezoe ken om namens de K.L.M. met genoem de fabrieken over de levering van de vliegtuigen te onderhandelen. Men mag aannemen, dat aan deze zeer stellige geruchten geloof mag worden gehecht en dat de K.L.M. zelf dezer da gen wel tot bevestiging ervan zal over gaan, in ieder geval, wanneer de heer Guilonard in Amerika zal zijn aange komen. Kapt. van Weerden Poelman afgekeurd. Volgens de Telegraaf is de kapitein- vlieger van Weerden Poelman afgekeurd voor den militairen vliegdienst aange zien zijn oogen niet meer aan de ge- stelde voorwaarden voldoen. Hiermede is een roemrijke vliegers loopbaan helaas afgesloten. Wel blijft kapitein Van Weerden Poelman voor- loopifc nog commandant der jachtvlieg- j tuigafdeeling op Schiphol, doch zelf zal hij niet meer aan den knuppel van zijn vliegtuig zitten. Het Prinselijk Paar naar Den Haag. j Naar wij vernemen zal het Prinselijke J paar zich met Prinses Beatrix in het laatst van deze maand naar Den Haag begeven om daar gedurende ongeveer een week ten paleize te verblijven. De zedenmisdrijven. Opzienbarende arrestatie. Gistermorgen is, volgens Aneta, uit Makassar onder geleide te Batavia aan gekomen de heer Van G., resident van Batavia. Aangezien hij geacht wordt nog steeds den rang van resident te bezitten, daar hij ontslag- heeft aangevraagd per einde Januari en dit ontslag nog niet is ver leend, valt hij onder de personen, die het z.g. forum privilegitum hebben. Zijn verhoor in verband met de zedenmis drijven is daarom afgenomen door mr. Mieremet, advocaat-generaal bij het. Hooggerechtshof, waarna betrokkene in preventieve hechtenis werd gesteld. Ook de verdere procedure zal voor het Hoog gerechtshof worden gevoerd. Te Salatiga is nog een Europeaan in preventieve hechtenis gesteld en naar Semarang overgebracht. Te Medan is een planter in hechtenis Een serie boeken, zeven in geUL U kunt ze gratis op Uw gemak „uit lezen" ze zijn te verkrijgen bij Uw behanger zoolang als U ze noodig hebt. Als U er kennis van genomen hebt, dan zult U gewonnen zijn voor het voorstel, om eens wat te ver anderen in Uw buis. Want het zijn de nieuwe stalenboeken van R&D. Serie 16: Rustige Wand behangsels; Serie 47, 48 en 49: de drie parallel- boeken der lage prijzen; Serie 50: de Keurversameling; Serie 51: de architectenserieSerie 52Bijzondere Wandbekleedingen. Verander eens wat, kies nieuw R&D-bebang voor huis- of slaapkamerNeem eens een lichter behang! Om de kosten hoeft U het niet te laten 1 DE UITGEVER Rath I>oo<l elieef ver De route tusschen Belgrado en Boeda pest was ook volkomen veranderd. Op den heenweg vroor het 15 graden celsius en lag er overal veel sneeuw. Nu was het modder geworden, terwijl de tempera tuur zoodanig gestegen is, dat het hier te Boedapest wel zomer lijkt. Over de 390 km van Belgrado naar Boedapest hebben wij niet lang gedaan en zoo kwam het, dat Barendregt en ik niet minder dan 4 uren te vroeg de Hongaarsche hoofd stad binnenreden. En niet zonder trots vertelde onze landgenoot, dat hij èn te Belgrado èn te Boedapest de eerste der deelnemers was geweekt, die bij de controle was aange- Vanavond door naar Wt sloot Gatsonldes zijn mi km langs goede wegen, mist langs de Donau zijn. 270 er zal wel P. Guilonard naar Santa Monica. In plaats van den heer PleSmah. In luchtvaartkringen wordt thans met de grootste stelligheid beweerd, dat de directie van de K.L.M. besloten is, Dou glas D.C. 4-vliegtuigen in Amerika aan te koopen. Het aantal, dat genoemd wordt, is vijf, af te leveren In den loop van dit en het komende jaar. Het bericht wordt in verband gebracht met de a.s. reis aan het einde van Te Pamekasan zijn twee jeugdige in- landsche beambten ontslagen. RECHTZAKEN. Vier kwajongens in een auto. iMet drie kornuiten was de 19-jarige fa brieksarbeider J. J. W. T. uit Capelle a. d. IJssel op 1<3 Augustus j.l. met een auto naar Krimpen a. d. IJssel gereden, waar dien dag een dierenpark werd geopend. T., die geen rybewys had, zag echter in de Dorpsstraat gekotnen den gemeen te-veldwachter C. P. Korenbloem het ver keer regelen. Hy stopte, om toen hy zyn kans schoon zag omdat de politieman zyn aandacht even ergens anders aan moest besteden er daarna vlug langs te rijden. De agent had het echter in de gaten ge kregen en dacht: die komen dadelijk wel terug. Zoo gebeurde het ook en de agent gaf het stopsein. De agent liep achter de auto om met de bedoeling de deur van het portier te openen. Hy zag tevens kans op de treeplank te stappen, toen T. plotseling gas gaf, waardoor de agent achterover op straat sloeg. Tengevolge van dezen val kon de politieman gedurende twee dagen geen dienst doen. De jongen stond gistermiddag terecht en dat hy opzettelijk gas had ge- den agent in zyh plicht te be moeilijken. Zyn kornuiten verklaarden echter, dat T. er alles van wist, omdat één hunner had gecommandeerd, toen de agent op de tree plank sprong: Dóórryden! Het O. M., waargenomen door mr. F. M. Wilbrenninck, zeide o.a., dat dit alles een staaltje is van ergeriyke baldadigheid. Voorts., dat de jongens onder elkaar aan vankelijk afgesproken hadden om den min derjarigen J. van Hattem als bestuurder op te geven, wat zy ook gedaan hebben, waar door het onderzoek in verkeerde richting werd geleid, toen alles tenslotte uitkwam. Immers hadden de overige drie ter terecht zitting dan een valsche verklaring onder eede moeten afleggen. Spr. vroeg 4 maan den gevangenisstraf, met ontzegging van 't recht een motorrijtuig te besturen voor den tijd van 1 jaar. Uitspraak over 14 dagen. OpUcfctiiKgsaffaire te Ginneken. Tegen den vader twee jaar, tegen den zoon drie jaar geëischt. Gisteren is voor de rechtbank te Breda behandeld de zaak tegen twee oplichters, vader en zoon Dreijer, die kans hebben gezien de bejaarde mej. J. P. C. Kessler te Ginneken, een groot bedrag aan geld afhandig te maken. De officier van Jus titie eischte tegen Dreijer Jr. een ge vangenisstraf van drie jaar zonder af trek vifn voorarrest en tevens met de bepaling dat het In beslag genomen geld zal worden teruggegeven aan mejuffr. Kessler. Tegen den vader eischte de oof- flcier een gevangenisstraf van twee jaar, met aftrek van voorarrest. Ernstige dierenmishandeling. Tegen een boer, die zijn hond een gloeiende kool in den bek had ge stopt, in hooger beroep zes weken gevangenisstraf geëischt. Een boer uit Zegveld heeft zich giste ren voor het gerechtshof te verantwoor den gehad wegens dierenmishandeling. De waakhond van de boer had een ge brek, hij toonde teveel belangstelling voor de schapen. Hij Joeg achter de bees ten aan en zoo nu en dan placht hij thuis te komeii ftiet een bek vol scha penwol. Zijn baas was bang, dat het beest óf zijn eigen schapen óf die van zijn buurman zou doodbijten. Om den hond het jagen op schapen af te leeren gebruikte hij een afschuwelijk middel. Hij duwde een gloeiende kool, gewikkeld in natte schapenwol in den bek van het dier, wiens shuil hij dicht hield. De vreeselijke pijn, de reuk en de smaak van de schroeiende wol zouden den hond volgens het in die streek heerschende volksgeloof afkeerig van schapen maken. De politierechter veroordeelde hem tot drie maanden gevangenisstraf; de offi cier van justitie had 2 maanden geëischt. In hooger beroep vorderde de procu reur-generaal mr. dr. D. Reilingh een gevangenisstraf van zes weken. De verdediger mr. H. Keune riep de clementie van het Hof in. Door gevan genisstraf zou verdachte nog meer aan den grond raken dan hij reeds zit. De man wist niet beter, omdat deze middel- eeuwsche methode in zijn omgeving werd toegepast. PI. drong aan op het opleg gen van een geldboete, subs, op een voor waardelijke straf. Arrest 2 Februari. „Wy z^'n tevreden. Veel meer dan den vorige* keer heeft de burgerij zich beijverd om de verlichting af te schermen en dit is in het algemeen met behoorlijk resultaat geschied, zoodat gezegd kan worden, dat Gouda goed voor den dag is gekomen." Aldus de eindindruk, dien de leider van de luchtbeschermingsdienst, de heer J. Jaring, van het verloop te dezer stede van de gisteravond gehouden verduisterings proef had. 't Werd een beetje spookachtig, z00 na achten. Meer en meer gingen de lantaarns uit, de winkelverlichting werd gedoofd en geleidelijk verdween ook het licht ln de huiskamers, hetzy, dat men het afscherm de, hetzij dat het uitgedraaid werd. Er wa ren nog een paar laatkomers, maar toen om half regen de goed hoorbare sirenes van een twaalftal fabrieken het begin van de proef hadden aangekondigd, werd het overal donker en toen was een diepe duister nis over de stad gekomen. Velen hadden zich naar buiten hegeven om eens te zien hoe de stad er uit zag en op straat werd het daardoor een geheimzinnig schimmen spel. Het blauwe schynsel van afgescherm de zaklantaarns flitste af en toe aan, een enkele auto bracht een flauw schijnsel in de straten, maar overigens was het pik donker, bepaald unheimisch. Ieder, die op de tast door de duisternis zyn weg zocht, heeft ongetwijfeld gezegd: hopelijk zal het nooit noodig zy'n. Door de donkere stad,, waarin alleen de contouren van de gevels en de bOomen eeni- ge aanwijzing gaven .hebben wy een tocht gemaakt in een sober verlichte auto, waar van de lampen geen schijnsel vooruitwier pen, een mysterieuze tocht, waarvan men zich afvraagt: hoe zyn we er gekomen, maar niettemin een tocht, die zonder een enkele stoornis, zonder ook maar één keer het goede pad te verlaten, is -volbracht, dank zy de onvolprezen kwaliteiten van den chauffeur, die het verdient, dat zijn naam met een hoofdletter wordt geschreven. Verkeer ondoenlijk De autotocht heeft wel sterk bijgebracht, dat het geen doen is tydens een verduiste ring te rijden. Het verkeer was wel zeer miniem* maar de conclusie is toch, dat bij gelegenheden als deze het verkeer gedu rende den duur van de oefening dient te worden stopgezet en dat alleen die auto's, wier aanwezigheid beslist noodzakelijk 'a, op den weg behooren te zijn. Voor hen, die den weg door de stad door en door kennen, was het al een heel moei lijke onderneming, laat staan dus het door gaand verkeer. Hoe dat er gekomen is, be grijpt men niet en men schudt zelfs het hoofd, als men lï.v. hoort, dat by de Haas- trechtsche brug een autobus vol kinderen is gepasseerd, van welk voertuig de chauf feur als het ware op den tast den weg had te zoeken. Dat was een volkomen onverant woordelijk rijden. De voor het verkeer genomen maatrege len sorteerden weinig effect. Het miezeri ge weer had de witgeverfde trottoirbanden al voor den aanvang van de oefening grauw gemaakt en de op dertig punten ge plaatste richtwyzers voldeden niet. Voor het locale verkeer gaven zij slechts een zeer zwakke aanwijzing en voor het door gaand verkeer waren ze absoluut onvol doende. Toch is dit vraagstuk niet gemak kelijk. Aan de Haastrechtsche brug brand de een sterkere richtlamp, doch deze is herhaaldelijk van een der hooge uitkijkpos ten gesignaleerd, zoodat ook deze richt- wijzer niet goed was. In huizen en gebouwen. Hoe stond het met de verlichting i„ de huizen en gebouwen? Tal van panden wa ren uitstekend afgeschermd, was er nog een groot aantal, waaruit schynsel naar buiten drong. Men kan van echter, behoudens de gevallen, het licht te sterk was, niet zonde zeggen, dat de getroffen maatregelen voldoende waren, want het gaat hier de vraag of deze schijnsels uit de waargenomen kunnen worden, weet men niets, want de vliegtuigen, een vlucht oven de provincie zouden zijn niet opgestegen. Een moeilijk punt is ook op well de afscherming het best kan geschieden." verschillende gemeentegebouwen was mede een proef genomen. De met blauw keper bevredigde niet ten de stof was wat dun en één gordijn niet voldoende, men moet er twee elkaar doen. Daarentegen deed triplex veel beter, hier kwam geen enkel schijnsel door. Papier is eveneens wat carton is geschikter. Toch kan men de niet veroordeelen, want de afsluiting mede van het postkantoor b.v. was treffelijk. De P.T.T. had op de kantoren 's-Gravenhage, Rotterdam en Gouda model afscherming laten aanbrengen e hiervoor gebruikte rolgordijnen en kleeden, die voor de vensters werden schoven, hielden elk lichtschijnsel te Het postkantoor was buiten geheel onvinó baar en toch brandde binnen volop licht, want de dienst moest doorgaan e deze is zonder een enkele stagnatie uitp voerd, zoodat de P.T.T. te Gouda een gooi jj beurt heeft gemaakt. Maar ook elders was het in orde. Ook o Ben verheugend feit is, dat er geen en- •el ongeluk, van welken aard en hoe ge- ,'i„g ook, ia gebeurd, een bewus, dat men literBt voorzichtig is geweest. Het eenigie wat niet in orde is gewedfct, de houding van een aantal personen, op straat lucifers aanstaken en a&klan- lieten branden. De politie heeft elf die op deze manier de zaak te- kerkten, naai;, het bureau gebracht. Na ,.p van de proef heeft de commissaris op het verkeerde van hun houding ge. waarna de betrokkenen zijn heen controle in de stad werd uitgeoefend vier kringposten. Voorts waren er deels uan de grenzen van de stad deels in nabu rige gemeenten vijf luisterposten voor de vliegmachines opgesteld. Burgemeester Dr. James maakt een tocht door de stad. Burgemeester dr. KAF 0. James heeft gezelschap van den leider van den lucht beschermingsdienst, denlheer J. Jaring, en an de wethouders E. A. Polet en rpr. II. C. M. de Witt Wijnen, per auto een ht door de stad gemaakt en zich van de verschillende punten en in verschillende getroffen maatregelen op de hoogte gesteld. Om half elf kondigde klokgelui het einde van de oefening aan. Op grond van de on gedane ervaring en de ingekomen rappor ten, kon toen op de centraalpost vastge steld worden, dat de proef van groot nul is geweest, dat Gouda een goede 'beurt heeft I gemaakt en dat de versfchillende diensten I uitstekend hebben gefunctionneerd. Derde Nutsavond. Dr. C. D. J. Brandt spreekt voor 't Nut over „Internationale pro blemen van dezen tijd". Het Departement Gouda der Maatschap- het politiebureau, waar de centraal poi pjj „Tot Nut van 't Algemeen" gaf gister- was gevestigd, werd in het volle licht ge avond in den Nieuwen Schouwburg haar werkt, zonder dat dit naar buiten dronj f derden avond, die wel zeer gehandicapt In andere gebouwen kon men eveneens got f werd door den provincialen verdulsterings- werken. In het Van Iterson ziekenkrt proef. nam men een proef of het mogelijk is 1 Dr. C. D. J. Brandt uit Utrecht; sprak gedoofde verlichting eerf patiënt te beho over „Internationale problemen van dezen delen en dat ging inderdaad. I tijd". Spr. splitste zyn rede in drie deelen, Mysterieus was het op het station. H« n.l. het midden Oost-Europeesche probleem, personeel bracht met blauwe lantaarns 4 bet Middellandsche Zee probleem en het reizigers van en naar het perron, waar hl K Verre Oosten. al heel donker was. Alleen de seinverli'! Wat het eerste betreft, sinds de An ting brandde. De locomotieven reden m f-chlus van Oostenrijk aan Duitschland is afgeschermde lichten, de coupë's waren gi I dit niet meer uit onze gedachten geweest; heel donker. Het ging ook hier goed, i daarna volgde het probleem van Tsjecho- dienst is regelmatig onderhouden, de trd i Slowakije, dat onafscheidelijk verbonden fs nen reden zonder noemenswaardige vertn aan de zg. „vrede van Mtünchen". Deze ging. Van de uitkijkposten werd allH vrede is niet de oplossing geweest, maar heeft een verlengstuk gekregen naar het Oosten. Nu de barrière Tsjecho-Slowaküe ver dwenen is, is de kans op barrières nog niet geheel verdwenen. Daarentegen hebben deze opmerking gemaakt, dat men de elee| trische tréinen kon waarnemen aan vonken en aldus in staat was hun haan vinden. Cijfers over de oefening. Thans wat cijfers. De controle werd geoefend door 37 agenten, 31 politie, 23 leden van de burgerwacht, padvinders en 16 man op de uil In totaal zijn precies duizend gen gegeven, dat de afscherming van huizen onvoldoende was, hetgeen ongei 12r/r is vp het totaal aantal woningen onze stad. Na waarschuwing zyn dadelf voorzieningen getroffen. Slechts in gevallen moest een aanmaning worden geven en driemaal had de politie er aan pas te komen, maar de geheele proef Hongarije, Polen, Joego-Slavië en Roeme nië op zyn minst genomen zich voorgeno men zich zoo duur mogelijk te verkoopen. Dit neemt niet weg, dat sommige van deze landen een schijnbare politiek pro Duiisch- land voeren. Dr. Brandt behandelde vervolgens hjt rtreven en de mogelijke bedoelingen van de verschillende landen in Zuid-Oost-Europa na den vrede van München, waarbij hij er op wees, dat Italië expansie wenscht aan de Middellandsche Zee. Daarbij zal Rus land ook wel een woordje mee willen spre- verbaal behoefde te worden opgemaakt. 1 commissaris van politie, de heer C. He« was zeer tevreden over de van de bevolking. Alles was nog wel i in de finesses geregeld, maar het i de alleen aan kleinigheden. De burgt heeft, aldus de commissaris, 1 medegewerkt. Voorts zijn 43 waarschuwingen gegevS aan bestuurders van voertuigen, dat verlichting niet in Wlsch de tranen der kinderen af; het lange regenen in den bloeitijd doet zoo veel kwaad. FEUILLETON. Roman van HUGO BETTAUER. Met gunstlgen wind vloog het Jun- ker-vliegtuig naar Munchen en landde daar binnen twee uur. 's Avonds werd Straatsburg bereikt en na een onrusti- gen nacht, vol droomen, werd de tocht naar Parijs voortgezet. Alles gebeurde overeenkomstig het ge maakte plan en reeds 's middags had den de dames haar hutten op de „Ma jestic" Ingenomen. Geen luxe hutten met salon en badkamer ditmaal, maar een eenvoudige hut, eerste klasse. Ik moet zuinig zijn, had. Franzi ern stig gezegd en die uitlating bracht Dora heelemaal van de wijs. Een naargeestige, vochtige November avond, die heel New-York in zijn. vuil grijzen nevel hulde. Garrick liep op en neer in zijn groote kamer in het paleis aan de Riverside i.Drive en perste zijn vingers tegen zijn i hevig kloppende slapen Hij was moe, slecht gehumeurd en voelde voor het eerst in zijn leven ver slapping van zijn geestkracht en onver schilligheid voor alle gebeuren rondom hem. Hij ging naar het raam en volgde ge dachteloos de in den nevel wazig schij nende lichten der booten op de Hudson. Voor zes of zeven dagen moest Franzi mijn afscheidsbrief ontvangen hebben. Zij schijnt hem kalm, waarschijnlijk zelfs met vreugde opgenomen te hebben. Dwaas, die ik ben'. Heimelijk had ik ge hoopt, dat zij mij telegrafeeren en toe nadering tot mij zoeken zou. Maar waar om? Wat ben ik voor haar geweest. Niets anders dan een geldmachine! Niet de ge liefde, niet de teedere echtgenoot, maar slechts iemand, die haar met rijkdom men omgeeft en verder niets van haar vraagt. Ik, dwaas! Waartoe eigenlijk deze waanzinnige jacht naar altijd meer millioenen? Nu ben ik acht en dertig jaar oud, heb het hoogtepunt vam het leven overschreden, maar ben eenzamer dan, ooit. Hij strekte zijn armen wijd uit. Frances, Frances, waarom heb ik je van mij laten gaan? Bern ik niet sterk genoeg om deze Jeugdliefde te overwin nen; ben ik niet mans genoeg, om Je zoo aan me te binden, dat geen ander een plaats In je hart vindt? Zal ik ooit iets kostelijkers, reiners en liefelij kers vinden dan jou? Zal ik niet altijd aan jou moe ten denken, en zal ooit een andere vrouw een vergelijking met jou kunnen door staan? Garrick drukte zijn heete voorhoofd tegen de koude vensterruit. Mijn geluk, mijn lieve, jonge vrouw heb ik van mU gestooten, door een leu gen mij vrij gemaakt van haar, die mij het leven zooveel mooier kon maken! En waarom? Omdat lk het droombeeld na- Jagen moest, werkelijk de rijkste man ter wereld te worden. De rijkdommen van heel de wereld tot mij te trekken, over de lijken van wie daarbij te gronde worden gericht, met bedrog en misdaad. Frances, zei Garrick luid maar met zoo weeke, teedere stem, dat hij omkeek of soms iemand andere deze woorden had gesproken. Daar klonk het ratelen van een auto, dat plotseling ophield. Schreden en stemmen werden hoor baar, de deur vloog open en een blond; vrouwtje, in wier bleek gelaat twee groo te, blauwe oogen fonkelden, stormde naar binnen. Henry, mijn liefste Henry! Snikkend lag zij in zijn armen en hij, de man die zelfs als knaap nooit een traan had gestort, snikte met haar mee en drukte haar zoo vast tegen zich aan, als vreesde hij, dat men haar van hem De biecht van den man, een bekente nis van het goed voorbereide bedrog, werd gevolgd door een vergeving onder lachen en tranen. En toen alles tusschen hen opgehelderd was, stond Garrick op en zei plechtig: NU zal alles anders worden, mijn liefste! Van nu af behoor ik Jou en het leven. Ik wil niet meer rijker worden dan ik ben. Ik wil de Jacht naar den dollar opgeven, met Jou gaan reizen, de wereld gaan zien, Je mooie, arme Wee- nen leeren kennen en liefhebben, ik wil mijn verder leven behagelijk aan jouw zijde genieten. Reeds morgen ga ik met Je naar het zonnige Florida, waar nu de sinaasappelen aan de boomen hangen, terwijl hier de vuile mist der groote stad de zielen vergiftigt! De telefoon rinkelde, Garrick nam den hoorn eni verbood de centrale hem te verbinden. Telegrammen werden bin nen gebracht, Garrick liet ze ongeopend. Een heer uit Londen werd aangediend, Garrick ontving hem niet. En er brak een tijd aan, waarin twee menschen volkomen ln elkander opgingen en niets hen meer vermocht te scheiden... Met Kerstmis keerden Garrick en verloopen zonder dat ook maar een prooi *en- Het liefst zou Duitschland alle Zuid- Oostelijke staten onder zyn invloed willen brengen, juist tegen Rusland en wanneer het streven van Duitschland slaagt om van Oekraïne een „zelfstandige" staat te ma ken, den zal het zijn levensmiddelentoe voer zoo verbeteren, dat het een blokkade als in 1914 niet behoeft te vreezen. De hoofdrichting van de politiek van Duitschland is echter op het Westen «e- Als de Engelsche politiek, aldus spr., meent, dat West-Europa zich niet behoeft te interesseeren voor wat in het Zuid-Oos ten TO, Ehropa gebeurt, dan begaat zii een politieke fout, die het grootste gevaar op kan leveren. Chamberlain's politiek is ge richt op het isolement van Rusland en daai- Wnchef ZÖ" POlitiel1 verklaard inza"<e k.f bAandeld« dr- Brandt eerst ket Middellandsche Zee probleem, dat weer actueel geworden is door het bezoek van HaIaax aaa Mussolini, «.wT"? een d'rect "itvloeisel is van de ran d t bezoek was reeds voor het vertrek pjS de ontstane verhouding van Erankryk en Italië. Nadat Chamberlain oen 1 ranschen gezant te Londen beloofd I ad wet over de Fransche kwestie t» spre. I pen'..maar Halië direct te verwijzen naar arys, vroeg men zich af, waarom Cham berlain nog naar Mussolini ging. en staat wel eens verbaasd over de ngelsche politiek in Spanje, maar deze E d°i rer k^vloed door den vrees voor I. Rusland. De Italianen1 kan Engeland niet weghouden uit de Middellandsche Zee, maar usland kan men nog weeren. Dit streven oleek reeds uit de non-interventie politiek. Spr. behandelde tot slot, wat zich in het Verre Oosten afspeelt, Japan zoekt daar z«n' invloedssfeer te vestigen. Dat 's niet nieuw, het is eigenlijk al begonnen met het ontwaken van Japan. De laatste jaren is er£er geworden door het bevolkings- overschot, dat jaarlijks één millioen be- raagt en door het zoeken naar afzetge- ed van producten. Opvallend noemde spr. het, dat de mogendheden voor het "erre Oosten zoo weinig actief zjjn. De heer C. H. Hagendor* heeft den spre ker aan het eind terecht dank gebracht voor Franzi naar New-York terug ln rick's paleis werd dit Kerstfeest in kring gevierd, met Fred en Dora i eenlge gasten. Franzi kreeg van echtgenoot geen diamanten noch pai maar slechts een klein stukje Een cheque op Weenen voor een i bedrag. Voor je arme landgenooten, ces, stuur deze chèque aan den meester van Weenen, met het daarmee wat geluk en vreugde te i ten. Van Rolf kwam een ruiker roode i en de mededeeling van zijn met Cissy O'Grady. Franzi werd va zijn afwezgheid te verontschuldigen,» zou wel begrijpen, enz. Franzi begreep hem ihderdaadenl het hem niet kwalijk. Op Nieuwjaarsdag werd Fred's 1 loving met Dora Horak tijdens een tet maal bekend gemaakt en Henry rick hield de tafelrede, waarin hij volgenden wensch tot uiting bracht:J „Moge mijn trouwe vriend en r' werker in zijn huwelijk zoo geW zijn, als ik heli ben aan de zijde van^j schoonste vrouw, die ook de beste t wereld is EINDE. zyn interessante, maar bovenal leerzame rede. Vlet aangevaren. Vermoedelijk als gevolg van een aanva ring is gisternacht een met mest geladen ijzeren vlet, die in den Kattenslngel lag, gedeeltelijk gezonkfcn. Controle op de vacantieboekjes. Door het plaatselijk orgaan voor het Bouwbedrijf wordt morgen, Zaterdag 21' Ja nuari, de eerste controle gehouden op de vacantie-bonboekjes en wel voor de leden van de A.NJB. afd. Gouda in „Ons Huis" aan de Turfmarkt van 3 tot 5 uur. Voor de leden van de R.K. Bouwarbeiders bond, de Ghr. Bouwarbeiders Bond, als mede voor de ongeorganiseerden, wordt op dezelfde uren volgende week Zaterdag 28 Jartuari zitting gehouden in Gebouw „Da niël" aan de Naaierstraat. Aille bouwarbeiders, al of niet georgani seerd, werkloos of niet, moeten ter con trole versoenen, daar zy anders moeilijk heden ondervinden by tewerkstelling. Openbare Leeszaal en Bibliotheek. Nieuwe aanwinsten. Onderstaande werken liggen tot 1 Febru ari op de leeszaal ter inzage en kunnen nu reeds besproken worden. Romans. Pearl S. Buck: Ballingschap. J. Buchholtz: De komedie komt terug. Verv. op >rDe komedie komt". A. Gooien: Herberg „In 't misverstand"/ Henriëtte van E k: Als de wereld donker is. J. V. Farrow: Da- miaan de melaatsche. Uil Grijze: Pelgrims der wildernis. Anke Servaes: Moeder Lies- beth. Verv. op „Kinderen, die over zijn"» Th. de Vries: Het rad der fortuin. Verv. op „Stiefmoeder aarde". D. K. Wielenga: Ma- rapoe. Winterfeld-Platen: Wankele wegen. D. Runuyon; Furthermore. Studiewerken: S. Rombouts: Kleu terpraat en kleuterpsyche. T. van Buul. Bijbel voor jongeren. M. J. Langeveld: De opvoeding van zuigeling en kleuter. P. de Kruif: Dienaren der menpchheid. J. van Breemen: Hoe moet de lijder aan rheuma- tiek leven? M. Sabbe: De meesters van den Gulden Passer. K. Limperg en W. van Gel deren: Boerderijen. L. Trenker-, Berge im Schnee. A. Viruly: Sneeuw. C. J. Guibal: Johan Willem Friso en zyn tyd. Uitspraken Kantongerecht Gouda. Uitspraken van 18 Jan. Veroordeeld werden wegens overtreding van: Art. 9 Motorwet: J. M. U. te Vlist 10 subs. 1 w. t.; W. R. te Oudewater 5. subs. 2d. h.; J. M. U. te Vlist 15 subs 3 d. h.; A. v. D. te Gouda 6..subs. 2 d. h. Art. 22 idem: J. v. W. te Boskoop 7.50 subs. 3 d. h.; C. M. te Gouda 6.subs. 2d. h.; W. G. te Gouda 2.50 subs. 1 d. h.J J. H. te Gouda 10 subs. 4 d. h. Art. 3 Motor-Regl.; N. de G. te Gouda 1.subs. 1 d. h. Art. 4 idem: M. K. tei Gouda 1.subs. 1 d. h. Art. 6bis idem: H. M. L. te den Haag 2.50 subs. 1 d. h. Art. 11 idem: J. M., A. P. M. en P. J v. D. te Gouda 1.50 subs. 1 d. h.; P. S.. P. H. N., K. K., C. C. J. J., P. v. d. B.i W. L. R., J. M. v. E., H. J. B., L. J. G-, A. v. d. B„ S. B., J. A. v. B. en J. P. A. v. C. te Gouda, G. A. v. T. te Numansdorp en C. L. S. te HillegerSberg 2.subs, t d. h.j J. v„ d. W. te Gouda 3.subs. 1 d. h.; A. v. L. te Gouda en G. de G. t® Moordrecht 1.subs. 1 d. h.; H. v. Z- te Zevenhuizen 3.subs. 2 d. h. Art. llbis idem: K. B. te Waddinxveen 3.subs. 2 d. h. Art. 16 idem: A. H. te Reeuwyk 6. subs. 2d. h.; M. K. te Schiedam 7.50 subs. 3 d. h. Art. 21 idem: W. M. v. Z. te Oudewater 5.subs. 3 d. h. Art. 58 idem: C. C. Z- te Bergambacht en J. v. d. Z. te Moordrecht 1.50 subs. 1 d. h. Art. 59 idem: M. S. te Schoonhoven, L. J. K.„ J. W., J. A. K. en A. M., v. Z. tp Gouda, S. J. W. W. en E. H. B. S. te Wad dinxveen, J. de W. te Zoetermeer en D. V- d. W. te Reeuwyk 2.50 subs. 1 d. h.; P- V. en C. J. K. te Gouda, C. G. T. te Reeu wyk en J. T. te Waddmxveen 2suibs. 1 d. h.; J. H. te Gouda 2 x 1.— subs. 2 x 1 d. h.; W. J. S. te Benschop 6.— subs. 2 d. h.; P. v. V. te Schoonhoven 2 x 1.50 subs. 2 x 1 d. h. Art. 62bis idem: S. W. te Nieuwerkerk a. d. IJssel 3.— subs. 2ih.; K. S. te Waddinxveen 2 x 1.50 subs. 2 x 1 d. h. Art. 37 Alg. Pol. Verord. £ouda: A. H. te Gouderak en A. Z. te Gouda 1.50 gubs. 1 d. h. Art. 54 idem: N. v. d. M. te Boskoop 2.subs. 1 d. h. Art. 73 idem: J. v. d. B-, J. S. en J. V- te Gouda 2.— shbs. 1 d- h. Art. 87 idem: J. A. S. te Gouda 1. subs. 1 d- h. Art. 164 idem: P. J. v. d. W. te Gouda f 7.50 subs. 3 d. K Art. 166 idem: J. S., J. F. en L. v.' O. te Gouda 3.subs. 2 d. h. Art. 2 Winkelsl.wet: W. M. S. te Gouda 2.50 subs. 1 d. h. Art. 4241 W. v. Str.: W. G. O. te Boskoop 15 subs. 2 w. t.; H. C. den R. te Gouda 2*50 subs. 1 d. h. A»rt. 453 idem: T. M. V. te Schoonhoven, G. O. te Lopik en H. B. te Bergschenhoek 1 10 subs. 4 d. h.; T. B. te BovenkaTspel 6.subs. 3 d. h. Art. 436/3 idem: C. A. J. F. te Leitnui- den 16 subs. 5 d. h. Rynv. Pol. Regl.: P. O. te Rotterdam 7.50 subs. 3 d. h. Art. 59 Drankwet: P. v. d .K. te Oude water 50 subs. 14 d. h. 223 Jan. 8 uur, Voorm. Kazerne. Cursus Roode Kruis. t* AGENDA. Thalia-Theater: Dracula's dochter en Vivere. Schouwburg-Bioscoop: Misbruik van ver- trouwèn. Zondag 10.30 uur: De zwarte kamer. Réunie-Bioscoop: Robin Hood. Zondag 10.30 uur: Ohartie Chan in Sjanghai. Woens dag 2 uur: De hardlooper. 20 Jan., 8.15 uur Kleine Kerk. Inleiding prof. dr. Th. L. Haitjema voor afdeeling Gouda van Kerkherstel 20 Jan., 8.15 uur, Zaal Kunstmin Sociëteit Ons Genoegen. Concert ten bate van Duitsohe Joodsche vluchtelingen. 21 Jan. 8 uur Kunstmin. Uitvoering ge mengde zangvereeniging en kinderkoor Gouda; 3 uur matinée, 22 Jan. 1 uur O.N.A.-terrein, Ingebruikne ming nieuwe tribune. 23 Jan., 1012 en 2—4 uut. Kamer van Koophandel. Zitting H. F. R. Snoek, se cretaris-penningmeester Vereeniging Ne- derlandsch Fabrikaat. 24 Jan., 24 uur. De Zalm. Zitting exper- tisedienst A.N.W.B. voor taxatie auto's. 25 Jan. 8 uur Daniël. Cursus E.H.B.O., lei der J. G. W. F. Bik. 25 Jan., 8.15 uur. Ter Gouw. Ledenvergade ring Ned. Reisvereeniging. 26 Jan., 8.15 uur Réunie. Tweede voor dracht mr. W. C. Feitkamp leergang Volksuniversiteit. ?6 Jan. 814 uur Nieuwe Schouwburg. Na tionale Revue „Lach iederen dag" met Lou Bandy. 28 Jan., 8 uur. Kunstmin. Feestavond Ned. Padvindstersgilde ten bate Vereeniging voor Gezondheidskolo*iën. 30 Jan. 7% uur, Stadhuis. Gemeenteraad. 80 Jan., 7.30 uur. De Zalm. Verkooping no taris K. Zeevat. 31 Jan. 2 uur Hotel de Zalm. Ledenverp. Ned. Ver. v. Huisvrouwen afd. Gouda. verzoeke van den heer A. A. M. Evers, werd gegund aan den heer J. Kooy, voor 3525. RADIO-NIEUWS. Zaterdag 20 Januari. Hilversum I, 1875 en 301.5 M. VARA- Uitzending, 1010.20 v.m. en 7.308 VPRO: 8.— Gramofoon (om 8.16 Berichten); 10.Morgenwijding; 10.20 Voor arbeiders in de continubedrijven; 12.— Gramofoon (om 12.15 Berichten); 1.— VARA-ork st; 2.— Causerie „Stad en platteland in Bel gië; 2.20—2.55 Pianovoordracht; 3.— Re portage; 3.30 Residentie-orkest en soliste (opn.); 4.30 Eaperanto-uitzending; 4.50 Vervolg concert; 5.30 Filmland; 6— Oi- gelspel6.28 Berichten; 6.30 De Ramblers; 7.— VARA-Kalender; 7.05 Gramofoon; 7.10 Politiek radiojournaal; 7.30 Bijbelver- tellingen; 8.— 'Herhaling SOS-Berichten; 8.03 Berichten ANP, VARA-Varia; 8.15 Voor schakers; 8.16 Orgelspel; 9.— Korte toespraak, hierna gramofoon; 9.15 „En nu... Oké"; 10.30 Berichten ANP; 10.40 Gramofoon; 11.1612 VARA-orkest. Hilversum II, 415.5 M. KRO-Uitzending: 8—9.15 Gramofoon (c.a. 8.15 Berichten); 10— Gramofoon; 11.30 Godsdienstig half uur; 12.— Berichten; 12.15 KRO-Melodis- ten en solist (1—1.20 Gramofoon); 2.- Voor de rijpere jeugd; 2.30 Gramofoon; 2.45 Kinderuur; 4.— KRO-orkest; 4.30 KRO-Boys en solist (4.50—5.10 Gramo foon); 5.30 Ebperantoenieuws; 5.45 KRO- Nachtegaaltjes; 6.16 Gramofoon; 6.20 Jour. nalistiek weekoverzicht; 6.45 Beriihten, gramofoon; 7.— Berichten; 7.15 Economi sche causerie; 7.35 Actueele aetherflitsen; 8.— Berichten ANP, mededeelinpn; 8.15 Meditatie met muzikale omlijsting; 8.35 Gramofoon; 8.45 KRO-orkest (9.15—9.35 Russisch koor en Balalaika-orkest); 10.— Gramofoon; 10.10 Russisch koor en Bala laika-orkest; 10.30 Berichten ANP; 10.40 Filmpraatje; 10.56—12 Gramofoon. tends gesteld, seint Aneta. De heer Thmarin, lid van den Volks raad, overweegt de indiening van een schriftelijke vraag over de zedenaffaire. De vraag zal vermoedelijk worden be antwoord tijdens den vragendag, welke^ binnenkort in den Volksraad zal worden* gehouden. Ook in Djokja is een Europeaan gear resteerd. De beruchte overweg bij KetheL Het gemeentebestuur van Kethel en Spaland heeft bericht ontvangen van den minister van Waterstaat, dat de kosten voor het aanbrengen van een automatische seininrichting bij den on- bewaakten overweg in de lijn Schiedam- Hoek van Holland, voor rekening van het Rijk; zal worden genomen. WISSBLKOEHS1N. 19 Jan. 20 Jan. Officieel. Londen 8.61% 8.62% Berlyn 73.80 73.60 Parys 4.86% 4.86% Brussel 3113 31.14 Zwitserland 41.58 41.60 Kopenhagen 38.47 38.50 Stockholm 44.87% 44.40 Oslo 43.30 43.32'% New-York 1.84% 1.847* MARKTBERICHTEN. UIT DEN OMTREK. GOUDERAK. Beroep Ned. Herv. Kerk. Ds. J. W. v. d. Linden te Kootwijkerbroek is beroepen tot predikant bij de NeH. Herv. Kerk. BOSKOOP. Openbare verkooping. Gistermiddag had ten overstaan van no taris Houtzagers alhier, de verkooping plaats van de perceelen van den heer G. Koster. De perceelen 1 tot en met 5, bouw- terrein aan den Zydeweg, alsmede de per ceelen 6 tot en met 10, tuinveld, eveneens aan den Zydeweg, kooper de heer Hendrik Goudkade voor de som, van 13.780. De perceelen 11 en 12, tuinveld aan de Boezemlaan, kooper de heer Adr. Ooster. wyk voor 2030. De perceelen 13 en 14, tuinveld aan Zuicl- wyk, kooper de heer W. Windhorst vooi 2925. '"i il '.N"! Het huis aan de Voorkade 38 is opgehou den. Het huis aan de Julianastraat 68, ten De boterheffing. De heffing en de steunuitkeering op boter zijn behoudens tusschentijdsche wijziging voor de week van 19 tot 26 Jan. vastgesteld op 60 cent per kg (als v. w.). LAATSTE BERICHTEN. Het aftreden van dr. Schacht. BERLIJN, 20 Jan. Tengevolge van het aftreden van dr. Schacht zullen de be sprekingen van Rublee Inzake het pro bleem der Joodsche emigratie niet wor den voortgezet. Rublee zal thans trach ten langs diplomatieken weg na te gaan of verdere besprekingen nog kans van slagen hebben. De eerste veroordeeling. In de Indische zedenmisdrijven. 1 De landraad te Medan heeft heden met gesloten deuren de eerste zedenzaak behandeld en veroordeelde een Inlander tot vijf maanden gevangenisstraf. Te Cheribon en te Makassar Is in ver band met de zedenmisdrijven een Euro- peesche ingezetene ln preventieve hech- BEURSO VERZICHT. De Amsterdamsche wisselmarkt werd he den beheerscht door het uit Berlyn komen de bericht, dat dr. Schacht ontheven is van zyn functie a's president der rijksbank en dat deze post wordt overgedragen op Wal- ther Funk, den rijksminister van Economi sche Zaken, teneinde, zooals aan het offi- cieele bericht wordt toegevoegd, een uni forme Jeiding der economische politiek als mede op de geld en kapitaalmarkt te ver krijgen. Dat het verdwynen van Schacht, die in internationale kringen als deskundige groo te reputatie geniet, hier zeer ongunstig werd opgenomen, bleek uit den koers der verschillende markensoorten, welke over de 'geheele linie inzakten. Overigens was de wisselmarkt vry onbe wogen en deden zich geen wyzigingen van beteekems voor. Het pond sterling bleef vry stabiel en bewoog zich iets boven den slotkoers van gisteren tusschen 8.62'/w en 8.62'/i». Ook de dollar werd op hetzelfde peil van 1.84% 1,847,. vernomen. In den koers van Parys kwam practisch geen ver andering. De Fransche franc bewoog zich opnieuw op 4.86% k 4.86% met disagio's voor de termynnoteeringen van resp. 1% en 4 cents. Ook de beiga bleef op hét vorige peil met marges van 4 en 12 cents voor de 1 en 3 maandsche noteeringen. De Zwitser- sche franc gold 41.57 a 41.59. Later werd Berlyn vernomen op 73.50 bieden. Ook de effectenmarkt onderging den in vloed van het aftreden van Schacht, waar op de beurs minder aangenaam reageerde, want ondanks de vastere stemming van Wallstreet kwamen de koersen hier mee- rendeels op lager peil. De verliezen bleven weliswaar tot enkele procenten beperkt, doch van het gehoopte herstel bleef in deze omstandigheden niets over. De omzetten waren nog van zeer bescheiden aard. VERKRIJGBAAR BIJ UWEN WINKELIER OF^IN DE BENiSDORP VERKOOPFILIALEN EN DEPOTS.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1939 | | pagina 2