I A(:HT VEI NIEUWS )KINGÖeze Co 19938 Uit den Omtrek. lit blad verschil houdt U monter! 1 King fris en I I Functies van economische i o. SPORT EN WEDSTRIJDEN. -• ll> I I 4; vergadering door een der bestuursleden met danlctrelwl croalnfnn met dankgebed gesloten. REEUWIJK? 8%—6Ü Een natuurlijke verkwikkn j 100 R.R.’, waarmede de vergadering vol komen accoord ging. Volgt bestuursver kiezing; aftreden de heeren A. de Leede en B. J. Rietzema, waarvan eerstgenoem de zich niet meer herkiesbaar stelde. De heer Rietzema werd met nagenoeg algc- Cand.-ex. wis. en natuurkunde. Aan de Leidsche Universiteit is geslaagd voor het cand.-examen wis- en natuurkunde letter k Mej. J. J. C. Wiegand Bruss. Geslaagde feestavond. De afd. van den L.T.B. te Reeuwijk gaf de feestavond. De voorzitter de heer H. Spruijt opende den avond in welgekozen Burgerlijke Stand. GEBOREN: Johannes Anthonius, z. M. J. Moons en P. E. Boere. Wllhe Burgerlijke Stand. GEBOREN: Gerrit, z. v. Chr. Raven horst en W. G. van Dam. Addie Jac ques Anton, z. v. A. C. H. Metselaar en G. Bunschoten. Anthon Sixtus, z. v. H. Colpa en S. J Kooij. OVERLEDEN: A. Uitenbroek, weduwe van W. Blom, 86 jaar. P. Hoogerbrug, 64 jaar. ONDERTROUWD: P. van der Wolf 25 jaar en A. Verburg 18 jaar. AFDEELING III. le klasse: AGOVV—Enschedé, NEC f k i u I' missen, er aan den anderen kant genoeg factoren zijn, die ons dit gemis doen ver goeden. N«* cvcxx up üc rui, welke de VoiKscre- j dietbanken in het Indische leven ver- heeft gedaan. Bij de rondvraag vroegen eenige leden inlichtingen over de toekomstig^ schut sluis, De voorzitter zeide hierop, dat nog geen definitieve mededeelingen daarom trent konden worden gedaan, daar deze zaak zich nog in haar eerste voorberei dende stadium bevindt. AFDEELING IV. ie klasseNOADRoermond, Willem II —Juliana, BleijerheideEindhoven, PSV TOM CIA RW—MW Krimpen afd. De Tempel onder de gemeente Zwammerdam. Een declaratie van on- kosten ingediend bij de gemeentebestu- ren van Zwammerdam en Reeuwijk, had een negatief resultaat. Genoemde maat schappij had daarover bemiddeling ge vraagd aan Ged. Staten van Zuld-Hol- land. Thans is bericht ontvangen van Ged. Staten, mededeelende dat aangaan de deze zaak niet bemiddelend kan wor den opgetreden. Ammerstolsche SV, DJSTransvalla, FlorissantDindua, Schiedam—CKC. 4e klasse I: Zwervers—Olivio, Papen- drecht—S8W, OSS—EBOH, Merwede— ’s-Gravendeel. Reserve 2e klasse A: HW 2—HBS 3, Gouda 2—Scheveningen 2, Alphen 2— i Programma voor Zondag. Goudsche Voetbalbond. le klasse: Moercapelle 1Gouda GSV 3Groeneweg 1, 11 uur; Bergam bacht 1—Nieuwveen 1, Nieuwerkerk 1— Stolwijk 1. Overgangsklasse: Dilettant 2Goude- rak 2; Olympia 3—Zwervers 2 11 uur; Nieuwkoop 1Moordrecht 2; Lekkerkerk 2—Nieuwerkerk 2, 11.30 uur. 2e klasse A: Haastrecht 2—Olympia 4; Nieuwveen 2Oudewater 2; Woerden 2 Oudewater 2; Woerden 2—Bosk. Boys 2; Gouda 5Voorwaarts 1, 11 uur. 2e klasse B: Ouderkerk 1Dilettant 3; Schoonhoven 3—GSV 4, 12 uur; Ammer- stol 2—Olympia 5; 3e klasse A: Bosk. Boys 3Gouda 6; Groeneweg 2GSV 5. Moordrecht 3Moercapelle 2, 11.30 uur. 3e klasse B: Stolwijk 2—Ouderkerk 2; Groenweg 3Ammerstol 3, 11.30 uur; Groot-Ammers 2—Bergambacht 2. 3e klasse C: Olympia 3—Stolwijk 3; Bodegraven 3—Waddinxveen 3, 12 uur; Nieuwkoop 2Woerden 3, 12 uur; Bosk. Boys 4Gouda 7, 12 uur. Ds. Jacobs 60 jaar. Ter gelegenheid van den 60sten verjaar dag van ds. D. acolbs, predikant der Ned. Hervé Gemeente alhier, mocht deze zeer vele blijken van belangstelling in ontvangst nemen, zoowel van don kerkeraad, alsmede van vereenigingen en! talrijke belangstel lenden. Dr. Jacobs is Rotter dammer van geboor te; hy bezocht daar c te lagere school. Als jongen van 15 jaar k wam hy als jongste bediende op het kanto or der N.V. Glasfa briek Leerdam, waar h. jj toen woonde. Niet minder dan 20 jaar is 1 uj daar gebleven en langzamerhand opgeld» ommen tot corres pondent in de miodeme t alen. Toch gaf deze OktfMS t fAM..VAN KINO PEPERMUNT Opdracht van werk. Voor den bouw van een burgerwoa huis ten behoeve van den heer H. w der Laan in de afd. De Tempel is bij w derhandsche aanbesteding den bouw» gedragen. Metselwerk de heer C. Bob tenbal, timmerwerk de heer G. Rltterl schilderwerk de heer E. A. van der Wes allen te Reeuwijk. Onder voorzitterschap van den heer i Verdoold hield de afd. Reeuwijk van» Geref. Bond in de consistoriekamer! de Ned. Herv. Kerk te Sluipwijk hu jaarvergadering. Na het zingen van Ps. 89 1 werdj vergadering met gebed geopend, waan gelezen werd Hebr. 13:121 en een ka openingswoord werd gesproken door d! voorzitter. De jaarverslagen van secret ris en penningmeester werden hierop! behandeling genomen, goedgekeurd i vastgesteld, onder dankzegging aan i verslaggevers voor hun nauwkew werk. Vervolgens sprak ds. E. R. Damsl Ned. Herv. predikant van Sluipwijk oi het onderwerp: „De Heilige Geest’”' i wel meer in het bijzonder naar aanli ding van Calvijn’s Institutie. Bij de arbeidsbemiddeling staan de week 268 werkzoekenden ingeschrevf tegen 294 vorige week. E. H. B. O. Jaarvergadering afd. Boskoop. Dinsdagavond hield de afdeeling Boskoop van de hJl.B.O. jaarvergadering. De voor zitter, de heer Streng, memoreerde de steun, die de vereeniging van het gemeen tebestuur mocht ondervinden en de prettige samenwerking met de Boskoopsche Rea- uingsbrigade. By het jaarverslag van den secretaris, den heer G. P. de Gunst, bleek, dat op aan drang van de afdeeling, de Provinciale Wa terstaat had medegewerkt, om de beveili ging van den weg aan de Zyde, in verband met de werkzaamheden ter plaatse, te ver beteren. Van gemeentewege was een schry- ven ontvangen, met de toezegging voor één maal een subsidie te verleenen groot 25. als bijdrage in de oprichtingskosten. Te vens werd gratis voor één avond per week het gymnastieklokaal als oefengelegenheid beschikbaar gesteld. In de beste harmonie scheidde de E.H. B.O. van de B.RjB. en werd een zelfstan dige organisatie. Er zyn 21 gediplomeerde leden, 10 dames en *1 heeren. 173 dona teurs vormen grootendeels de kurk, waarop de afd. drijft. By 14 ongevallen bewees E. H.BjO. haar bestaansrecht in 1988. Voor de nieuwe cursus meldden zich 60 deelnemers. De penningmeesteresse, (Mej. Lünnemann had een klein batig saldo in kas. De voor zitter en Mevr. Geers, die aan de beurt van aftreding waren, werden herkozen. Er zal meer eerste hulp- en oefenmateriaal aan geschaft worden. By de rondvraag maakte een der leden een opmerking over een zyns inziens min der juiste handeling van het bestuur inzake de luchtbeschermingsdienst. Hij zou het beter gevonden hebben, als het bestuur zich eerst van de medewerking der leden over tuigd had, alvorens de iedenlyst op het Raadhuis in te dienen. De voorzitter stelde hem gerust, met de mededeeling, dat daar half Septtmber met de oorlogsdreiging geen gelegenheid voor was, omdat spoed dringend vereisoht was. Met een woord van dank aan de trouwe leden en een aansporing, de oefenavonden te bezoeken, sloot de voorzitter de vlot ver- loopen vergadering. öpruijb opeuMJC uexi uvuxiu. m bewoordingen en riep allen een hartelijk welkom toe. De avond werd verder op geluisterd door het optreden van het ge zelschap BrouwerHakkert uit Schie dam, die de aanwezigen bij hun optreden een recht gezelllgen avond bezorgde. De zaal was «goed bezet. ‘Benoeming schatters. Bij de maatschappij tot onderlinge brandverzekering te Reeuwijk en omstre ken, zijn tot schatters bij brand herbe noemd de heeren Ca^p. van Leeuwen te Waddinxveen en Th. van der Hulst, ter wijl tot plaatsvervanger werd aangewe zen de heer G. van Spengen, beiden te Reeuwijk. kom en sprak vervolgens zy"n beste wen- Intrede ds. Hoenderdaal te R’dam. Ds. G. J. Hoenderdaal alhier, die het be roep naar de Remonstrantsche gemeente te Rotterdam heeft aangenomen, hoopt op Zondag 12 Februari in zyn nieuwe gemeente zijn intrede te doen, „Nut en Genoegen”. De pluimvee- en konijnenteeltverefl „Nut en Genoegen” te Reeuwijk hou Maandag 23 Jan. a.s. haar Jaarvergad ring in de zaal van de wed. Van Ril schoten. Op de agenda komt een pu van bespreking voor tot het houden v een tafelkeurlng van dieren. Coöp. Vereen. „De Boskoopsche Veiling”. Veilingprljzen van. 13 tot 20 Jan. Briarcliff 145—120, Butterfly 100, Wilh. Kordes 260—280, Roselandia 90—140, An dromeda 17—17, Mahonla 17—21, Seringen 55131, Azalea 150—120, Cerasus Hisakura 460, id. Rosea 190, alles p. bos van 20. lasse: HSO-Velocltas, GVAV— VeendamAchilles, Be Quick BOSKOOP. Prof. Mr. Dr. H. Westra spreekt voor „Arboriculture”. Over het onderwerp „Nederlandsch- Indië als arbeidsmogelijkheid yoor Ne derlanders” heeft prof. mr. dr. H. Westra uit Utrecht in hotel Klaassen voor de Vereen. Arboriculture gesproken. Na het welkomstwoord van den 2en voorzitter, I den heer H. G. Dekens, kreeg de spr. ge- I iegenheid tot het houden van zijn eau- serie. Uit het betoog van prof. Westra bleek, dat deze in hart en nieren Indisch I man is. Spr. wees er o.m. op, dat Ned.- Indië als arbeidsveld veel ruimer is dan Nederland. Vooral voor jonge menschen vormt Indië een mooie gelegenheid de persoonlijkheid te ontwikkelen, welke al daar een doorslaggevenden factor vormt en in welk verband spr. Indië „a young man’s country” noemde. Wat betreft de Loop der bevolking. Over de laatste week werden de na volgende personen uit de bevolking af gevoerd: Adriana N. Burger uit G 37 naar Gouderak, p.a. H. Kloot; Pieter van der Wolf uit B 28 naar Boskoop, Zwarteweg 7; Maria Boere uit B 28 naar Boskoop, Zij kade 264. Ingekomen: Trijntje Bakker—Veldhui zen in E 58 uit Waddinxveen; Petronella J. Blonk in D 7 uit Alphen a.‘d. Rijn; 6 De 37 koppen tellende red door het stoomschi ton) na uren van uiterst vaarlyk reddingwerk. Het in tweeën breken geschiedde zoo plotseling onmiddellyk buiten werki zoodat geen S.O.S.-seinei uitgezonden. De 2 helften van het s jven op de waterdichte sa geweldig hooge golven st Op het achterschip beve nen, terwijl op het voora den zich vastgekiemd had< den gemoedstoestand van —LONGA, BW—MW. AFDEELING V. le klasse: HSC—Velocitas, Sneek, -- Heerenveen, Leeuwarden—FVC. Jaarvergadering van de afd. .Boskoop van den C.B.T.B. De afd. Boskoop van den C^B.TjB. hield in het gebouw der Ohr. bewaarschool haar jaarvergadering. De voorzitter, de heer D. Motortankschip op in tweeën gel De 37 opvarend» Twee helften dreven ÉO Het Noorsche motorschi ïHor), dat met een ladinj kwam, is op 1600 myl va (Noord Carolia) in den At Mn tweeën gebroken tijder Inter Noa. Uitslag competitie-wedstryd op 17 Jan. in Hotel Neuf. Inter Nos IL.SjG. II. A. SytzemaD. de Jong 01 W. de RuyterDr. J. F. Sirks 01 W. TrapmanMr. A. G. de Blécour afgebr. C. v. d. KleyA. Modderman 10 J. A. Loef—O. J. v. d. Elst 01 F. N. KolsterA. andvliet 01 H de Ryk—J. P. Riedel 0—1 Th. RadderH. van CCalcar S. J. van WykJ. H. Pasteurs 10 A v. d. Loo—W v. d. Reek 10 .Harulljk dank naam van aih Jaden der grooM Mhondenfanrill« „voor het trapje of Jiw voetrem, zoodal Jiet leven van ee* „mijner, «onw erf „roekekxne, neve* ^ilet voortljdij „wordt afgesneden. L A3BNNEMENTSPRIJ ^iworging per looper ge t Abonnementen worden tti agenten en loop r Owe bureaux zifn dag Interc. 2745. Poatrekeain wetgeving in Indië em Nederland bestaat een groote verschil. Een burgerlijk wet boek is er niet tri, Indië; alleen een ge- I woonterecht, waarbij de beslisslhg van I het gezond verstand een voorname rol i speelt. Spr. legde er verder den nadruk 1 op, dat men in Indië durf en onderne- I mingsgeest moet hebben, welke bewering hij met enkele voorbeelden illustreerde. Met betrekking tot het leven in onze koloniën vestigde spr. er voorts de aan dacht op, dat hoewel er eenerzijds vele dingen die men lief heeft, in Indië moet missen, er aan den anderen kant aenoea w. I Veerman Jr., opende met een hartelyk wel- - kom en sprak vervolgens zyn beste wen- Na even op de rol, welke de Volkscre- J schen uit voor het jaar 1939. Uit het jaar- dietbanken in, het Indische leven ver- verslag stippen wö aan, vullen, de aandacht gevestigd te hebben, t boomkweekersbedrijf kleurig is geweest in 1931 betoog met te wijzen op de groote betee- I kenis van Indië voor Nederland, zonder hetwelk ons land volgens een uitspraak van een vriend van prof. Westra, slechts een melkveehouderij aan de Noordzee zou zijn, waarbij hij voor ieder die even tueel naar Indië gaat, de waarschuwing zou willen laten hooren: Gedraagt U als beschaafd Nederlander. Een hartelijk applaus beloonde de rede van prof. Westra. Het schoolplein van de Ned, Herv. Schoot Het bestuur van de Ned. Hervormde WADDINXVEEN. Overzicht verkeer P.T.T.-kantoor 1938. De directeur van het P.T.T.-kantoor detó ons mede: Verzonden telegrammen 533, ontvangd telegrammen 741, opgenomen en vei der gl seinde telegrammen 5, uitgaande inter»- cale gesprekken 47447, uitgaande interna tionale gesprekken 42, inkomende interli tionale gesprekken 42, inkomende intw/d cale gesprekken 49202, verzanden en ont vangen telefoonoproepberichten en voort» richten 217, verzonden aangeteekende stulH ken 713, ontvangen aangeteekende stukker 2345, gestorte postwissels 1795, uitbetaaltë postwissels 2434, gestorte postbewyzen Hl uitbetaalde postbewyzen 6, verzonden post pakketten 1878, ontvangen postpakket! 4281, er invordering aangeboden quitant 3499, uitbetaalde quitantieafrekeningen 23 inleggingen Rykspostspaarbank 1631, te rug betalingen Rykspostspaarbank 763, i»1 schry vingen Rijksverzekeringbank 89, ufij betalingen Rijksverzekeringbank 1410, sWj tingen Postcheque- en girodienst 13107, WJ betalingen Postcheque- en girodienst 61$ uitbetaalde quitanties Invaliditeitswet Ouderdomsrente 3187, inschrijvingen accjj»' zen in journalen en registers 845, aang* nomen belastingbetalingen 7900, ontvani^ quitanties 14371. verslag stippen wy aan, dat de toestand in - verre van roos kleurig is geweest in 1938. De lage pryzen van 'het product, alsmede de schade die. ver oorzaakt is door de late nachtvorsten in Mei, den storm in Juni en de zeer strenge vorstperiode in December j.l. hebben mede hun stempel op het bedryf gezet. Voorts, zoo zegt het verslag verder, was het jaar 1938, voor de organisatie niet ongunstig te noemen, daar het ledental zich uitbreidde van 146 tot '178. Uit het verslag van den penningmeester bleek, dat de kas sloot met een klein batig saldo. De aftredende be stuursleden werden met groote meerder heid van stemmen herkozen. By de rond vraag werden vele vragen gesteld, betref fende den afloop van het product, steun aan enz. enz. Vele leden achtten kich onbillyk behan deld wat betreft steun,' landmeting of boe- tedreiging. Het bestuur is in deze dili gent geweest en zal verder voor de belan gen der leden op de bres staan. ,v.xmx^,v«xxx vex* xxv een Woor^ van opwekking ieden te Zijdeweg werd de toestand inderdaad werve^ en het bondsblad te lezen, werd de precair voor de kinderen, evenals voor het schoolbestuur. Het verzoek werd in een openbare Raadszitting behandeld, waarbij de meeste discussie werd gevoerd over het terrein, door het schoolbestuur aangewezen, n.l. het tulnveld van den heer Van Gelderen, hetwelk tegenover die school is gelegen. Echter is deze tuin gescheiden van de school door een sloot en den Zijdeweg. Over het oversteken van den publieken weg en overpad werd nu langdurig gediscussieerd en in prin cipe werd reeds toegegeven, wanneer niet ten slotte de prijs van het land te hoog was bevonden waardoor er geen sprake meer van kon zijn. Het verzoek werd dus niet ingewilligd. Het gevolg hiervan was, dat ’t school bestuur in hooger beroep ging bij Ged. Staten, welk beroep dezer dagen in be handeling werd genomen. De gemeente werd hierbij vertegenwoordigd door het raadslid A. Brand Pzn. Zonder op de uitspraak vooruit te loopen, verdient deze kwestie zeer zeker wat nadere beschou wing: Volgens de L. O.-wet van 1920 zou de Raad in geen geval iets te vertéllen hebben over den geldelijken kant van een dergelijke onderwijs-aangelegenheid. Men kon alleen in principe vóór of tegen zijn, terwijl aan B. en W. de uitvoering van het desbetreffende raadsbesluit ge heel was opgedragen. In 1937 is er echter een wijziging gekomen, waarbij aan den Raad een oordeel wordt toegewezen aan gaande het al of niet in overeenstem ming zijn van een bepaald verzoek (be treffende uitbreiding van school en leer middelen) met de normale elschen aan Lager Onderwijs te stellen. Nu is blijk baar de Raad van Boskoop van meening dat de grondprijs van een plein ook on der zijn oordeel valt, m.a.w. dat de com petentie van den Raad zich ook uitstrekt op het geldelijk gebied aan een verzoek tot uitbreiding verbonden. Waar slechts een .enkele maal over een dergelijk geval een Koninklijk be sluit verscheen, (het geval was niet ge lijk, maar slechts analoog), zal dus naar aanleiding van het schoolplein van de Ned. Herv. School te Boskoop, door Ged. Staten uitspraak worden gedaan over de bevoegdheid van den Raad voor zoover deze samenhang met de wetswijziging van 1937. Dan is het zeer zeker te voor zien, dat de verliezende partij in beroep gaat bij den Kroon, en kan met span ning een beslissing tegemoet gorden ge zien. mtusschen spelen de kinderen nog op den weg en het is te hopen, dat zeer spoedig in deze dringende behoefte kan worden voorzien. Algemeene ledenvergadering Polderbelang”. De voorzitter, de heer H. van Gemeren, opent met een woord van welkom aan de aanwezigen de vergadering en spreekt daarbij tevens den wensch uit, dat het jaar 1939 voor de leden een alleszins gun stig jaar moge zijn, zoowel voor hun be drijf als ook voor hunne gezinnen. Hier na doet de secretaris voorlezing van de notulen der vorige algem. vergadering, welke ieders goedkeuring konden weg dragen. Tentoonstelling postduiven. Naar wy" vernemen houdt de postduif» vereeniging „De Sperwer” op Zaterdag Januari een tentoonstelling voor haar 1*1* in de lunchroom van den heer v. d. Wat»^ het dorp. Gevonden voorwerpen. Blauwe ceintuur by C. Droog, Kleihui 14; handbeschermer by" B. Perridon, einde 23; doublé armband en een sleu^d op het politiebureau; kinderwantje bö Boom, Dorpsstraat 52; rywielbela«W'| meene stemmen herkozen, Terwijl" in Te half jaar te Maassluis, om daar wekelijks vacature-de Leede werd benoemd de een paar dagen het wykwerk van Ds. Crou- jaren voor de vereeniging „Polderbelang” I diende bü de gemeenten van Hoograade, 1 i a. d. IJssel ,Tull en ’t Waal. Se dert 19 Maart 1933 is hy" te Boskoop, dat gedurende pl.m. 70 jaar in handen der vrijzinnigen geweest is, -en waar hy als eerste rechtzinnige predikant zyn intrede deed. Tydens het verblijf te Hoogmade is Dr. Jacobs cum laude gepromoveerd tot doctor in de Godgeleerdheid op een proefschrift „De verhouding tusschen de plaatselyke en de algemeene Kerk in de eerste drie eeuwen.” ker was. In November 1919 legde Dr. Ja- Hierna zegt de voorzitter den heer De cobs in Friesland het proponentexamen af. Leede dank voor al datgene wat hij als Op 9 Mei 1G20 aanvaardde hy het predik- I bestuurslid gedurende een twintigtal ambt te Nykerkerveen (Veluwe). Daarna Uit het financieel verslag van den peimingmeester bleek, dat het jaar 1938 een nadeelig saldo opgeleverd had van 40.89. Dit tekort kon echter uit eigen middelen aangezuiverd worden, daar het bezit der vereeniging nog f 520.16 be draagt. De begroeting voor het jaar 1939 zal vermoedelijk ook weer een tekort laten zien, toch stelt het bestuur voor de contributie te handhaven op f 0.10 per -.„ji studie, vooral die der theologie, hem aan trok. En zoo kwam pas op 35-jarigen leef- ty'd het 'besluit, het kantoor vaarwel te zeggen. In November 1913 ging dr. Jacobs te Utrecht studieeren voor het Staatsexa men, dat hij in Juni 1915 met goed gevolg aflegde. Intusschen had hy te Leerdam veel gedaan aan Zondagsschoolonderwys en was 7 jaar diaken in de Ned. Herv. gemeente geweest. In Maart 1919 legde Dr. Jacobs het doe* i toraal examen af (evenals het candidaats, cum^aude), nadat hy in 1918 het kerkelyk examen had gedaan. Na het doctoraal exa men volgde een verblijf van ongeveer een een paar dagen het wykwerk van Ds. Crou- heer J. P. de Borst, die beiden hun be- saz waar te nemen, die destijds veldpredj- noeming aannamen. i Hierna zegt de voorzitter den heer De ■chacht is, we hebben 1 gemeld, ontheven va, het directorium der Ryk: i'damg opgevolgd door de raïster van economisch» I ‘Funk, die thans beide fun .de motiveering van dit Führer wordt gezegd, c Ivan de aan het Duitsche don herbouw van Groot JD Jen extra-taken een unif «ischen van de economis» IKtaalmarkt-politiek”. Da leiding van het ministerii B^ken en van de Ryksbar PHet opmerkelijke feit d 'dat niet Schacht ze de functies is belast, do Efenht van minister van e Eat hy eind 1937 afstoi Eunk, thans aan dezen o iSent der Rijksbank ■Schacht zal, zoo wordt i l|iededeeling te dezer zak blijven van de Duitsch» 6 bestemd jvoor de vervuil!. taken. Met deze maatregel w Lfiyke stap verder gedaan iiMoncentratie «n rationalist Csche bedrijfsleven. Eind generaal-veldmaarschalk ^krachten, naar men zeid< T. „groote politiek” wilde g j\, tlier Funk met vrijwel t f ten voor de uitvoering va V plan. Funk kreeg daarby i maatregelen te nemen oir x.xwwx« «xx x xu. Duitsche bedrijfslevi mina, d. v. A. Verhoef en A. Oosterwijl baarbij hy slechts met Theodorus Johannes en Johanni .plaatsvervanger van Hit Henrlcus, zonen van A. J. van Veen fl ’bverleg behoeft te plegen Goering een zware taak van M. Vermeulen en C. v. ,van een zijner intiemste £choof hij veel arbeid, vai '.voedsel gaf aan de veron Mulder 1 'fin^er terrein wilde conce Daarmede kreeg het Di i fren „economisch dictati de Rijksbank onder zijn heeft gekregen. Deze die in een reeks, waarin Sc! aan Funk vooraf gingen ^neerde in zyn „nieuwe j :l>ij niemand méér te ko» bland zelf aan hem verkc pliag’s leiding kwam het fctand, dat tot hoofdprinci. i ren van de eigen producti •■gelyk onafhankelijk te zij Kiland. Welke koers Funk i pjlaan, valt op het oogeri IVoorspellen. Men kan vaststellen, dat hij op den ^geslagen weg in versne Igaat. Funk heeft dus, ingevol .'bijzonder door Goering ve VOETBAL. Programma voor Zondag. Kon. Ned. Voetbalbond. AFDEELING I. le klasse: CW-Xerxes, DW8—KFC, HBS—Blauw Wit, Hermes-DVS—Sparta, Stormvogels—ADO. AFDEELING II. le klasse: DFC—V8V, RFC—VUC, Haarlem—DOS, ’t Gooi—DHC, AJax— Feijenoord. 2e klasse A: BMT—Overmaas, BEC— ODS, Velox—Quick, UW—Gouda, UVS— HW. 3e klasse B: VIOS—RVC, ONA—Hot Noorden, EDSHoek van Holland, Tone- gido—The Rising Hope, Cromvliet»—DDC. 3e klasse C: Fortuna—-OW, VOC— VFC, Olympia—Steeds Hooger, Coal— Laakkwartier. 4e klasse A: WassenaarRoodenburg, TON A—Waddinxveen, Sportman—BTC, HDV—Bosk. Boys, DSO—Bodegraven. 4e klasse C: DUNOTe Werve, Delft Vogel, OBSchoonhoven, Zwart Blauw— GSV, MaasstraatDVS. 4e klasse F: OudewaterWoerden, Moordrecht—PVC, Stichtsche Boys—EAC Utrecht—Gouderak, Lekkerkerk—Haas trecht. 4e klasse H: Bolnes—Dilettant, DLVS C. van Leeuwen. Aartje en AdriaM d. en z. Berkt. GEHUWD: W. Ramp 24 jaar en J. Hoo ^ONDERTROUWD: J. de MlUWtt Jaar te Oudewater en A. C. jaar. Bemiddeling aangeboden. Ruim een jaar geleden heeft de maat- I schappij tot onderlinge brandverzekering J te Reeuwijk dienst gedaan bij de plaats - i hebbenden brand van de veehouderswo- Hoewel de uitslag in ieder geval verlies ning van J. van der Berg in de Wonne zal zy"n, is er toch door de Boskoopsche afri r>n Tomnel onder de eemeente Schaakclub „Inter Nös” zeer goed party gegeven, gezien de sterkte van de Leidsche club, die op het punt staat te promoveeren. De bevolking in 1938. De stand der bevolking van deze ge meente bedroeg op 1 Jan. 1938 4045 man nen, 3878 vrouwen totaal 7923. Gevestiga in 1938: 160 mannen '164 vrouwen totaal o_f 324. Geboren in 1938: 105 mannen. 69 vrou- VUC 3, Quick 2—BEC 2, ADO 4—DHC 3. wen, totaal 174. Totaal 4310 mannen, 4111 Reserve 3e klasse D: GSV 2VOC 2, vrouwen, algemeen totaal 8421. Schoonhoven 2Olympia 2, Gouda 3 Vertrokken in 1938: 201 mannen, 235 ONA 2, Xerxes 3CW 3. vrouwen, totaal 436. Overleden in 1938: 36 I mannen, 33 vrouwen, totaal 69. Totaal 237 mannen, 268 vrouwen, algemeen totaa\508. Hengelo, Waganlngen.Heracles, Tuban- iStand dar bevolking op 1 Jan 1939 4073 tia*—Go Ahead, ZACQuick, mannen, 3843 vrouwen, totaal 7916. De bevolking vermeerderde dus met 23 mannen en verminderde met 35 vrouwen, alzoo een totale vermindering van per- sonen. Tevens blykt uit bovenstaande, dat er 436 personen uit deze gemeente vertrokken, terwyl er zich 324 vestigden, zoodat hier een achteruitgang van 112 personen ge boekt werd. Een cyfer, dat de achteruit gang van Boskoop illustreert. Het geboor te- en sterftecijfer is gunstig te noemen, 174 personen zagen het levenslicht, terwyl er 69 overleden, een vermeerdering dus van 105. iZy nog vermeld, dat in '1938 totaal 63 huwelyken werden voltrokken. School alhier (de school aan de Zijde) I heeft onlangs tot den Gemeenteraad het I kleine kweekers verzoek gericht, gelden toe te willen staan voor uitbreiding van het pleintje. Een uitbreiding zou geen overbodige luxe zijn geweest, daar het grootste gedeelte der kinderen bij gebrek aan plaats op i de straat moet blijven spelen. Mede Ln verband met de verbreeding van de J

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1939 | | pagina 5