KINCi leze Courant komt in veleduizendengezinnenGegarandeerde oplage 85U0 (4 OPRUIMING dus ook van onze Extra Aanbieding 10 KORTING Nieuws- en advertentieblad voor gouda en omstreken BERGAMBACHT, BERKENWOUDE, BODEGRAVEN, BOSKOOP, GOUDERAK, HAASTRECHT, MOORDRECHT, MOEKCAPELLE, JïlEUWERKERK, OUDERKERK, OUDEWATER, REEUWIJK, SCHOONHOVEN, STOLWIJK, WADDINXVEEN, ZEVENHUIZEN, enz. fW SPAAS MARKT 16, GOUDA. SJoeiö mat Wat qoedö j poets dus met a 19938 Zaterdag 21 Januari 1939 77e Jaarsrang t Dit blad verschijnt dagelijks, behalve Zon- en Feestdagen ex oorjaars-tips LAATSTE WEEK r loudt U monter! Een requisitoir tegen de „gerichte” economie. i ren op het bewerken en vleien van in- t lx PEPERMUNigcHACHT VERVANGEN DOOR WALTHER FUNK. J Functies van Rgksbankdirecteur en minister van economische zaken weer in één persoon vereenigd. lo. K t U Japonnen tei Buitengewoon voordeeligl STADSNIEUWS. GOUDA, 21 Januari 1939. noodzakelijk, d^t die nijverheid kan con- ambtelijke en regeeringsin- brengen, leidt In vergelijking met tijden van onze SEIZOEN tot .ur lijke verkwikkir DOOS 20CL TUBE 40 EN 60CT in de nieuwste kleuren en modellen. gegeven tot opneming van den nijver- neidsraad en eerste voorzitter van den woeden, bestaat hierin, dat men een ding begint, dat financieel en econo- zijnde gronden, zulks ten koste van be dragen, die nu reeds erkend worden als in geen redelijke verhouding te staan tot het van die schrale gronden te verwach ten rendement. Het in cultuur brengen van gronden, waarvan met groote waar schijnlijkheid verwacht moet worden, dat zij niet rendabel zijn, is het schep pen van verliesbronnen. Het voortduren en steeds meer alge meen worden van den landbouwsteun leidt in steeds wijder kring tot econo mische opvattingen, welke met economie niets meer gemeen hebben. Dit zal spr. nog nader uitwerken. zorg over een verschijnsel, dat verband houdt met den invloed van de overheid inmiddels gereikt. Ouders van jeugdherberg leggen hun functie neer. De neer J. verkalk en zijn echtgenoote he o oen, in veroanu niet oe uitbreiding heer verkaiK, oeaanxu ais vader cnmoe- van uc crouusene jeugunerbeig „ue DINXVEEN. :eer P.T.T.-kantoor 1931 in het P.T.T.-kantoor ded en ter Bazar Neutrale Vereeniging; kindervoeding. De op 26, z/ en 28 Januari te houden Lazar van de .Neutrale Vereeniging Kinder voeding nadert haar voltooiing. Dames... profiteert nog van deze gelegenheid. COUDA mers gaan er meer en meer belang in zien hun werkzaamheid te concentreo- ren op he vloedrijke FAIR..VAN KINO PEPERMWir idracht van werk. jouw van een burgerwoo oeve van den heer H. i— le afd. De Tempel is bij k en Genoegen”. - en konijnenteeltveratÉ egen” te Reeuwljk houd in. a.s haar jaarvergade- d van de wed. Van Riet-- e agenda komt een pw voor tot het houden va ig van dieren. Hing postduiven. ten houdt de postduiw perweF” op Zaterdag nstelling voor haar W n den heer v. d. Water i misch niet past in de tegenwoordige om standigheden, dat wellicht ook in de toe komst niet zal passen, althans waarvoor men geen aanwijzingen heeft, dat het I slacht betaald zal moeten worden. Spreker zegt zich niettemin te zullen i wagen aan critiek op het plan-Westhoff, I omdat dit elementen bevat, die voor de sprak ds. E. R. Damsti idikant van Sluipwijk ore „De Heilige Geest”" iet bijzonder naar aanltf ijn’s Institutie, dsbemiddeling staan da kzoekenden ingeschreven' :e week. Dirigent van muziekkorps. De heer J. P. Oskam is benoemd dirigent van de muziekvereeniging „Ex celsior” te Bergambacht. gerlijke Stand. lohannes Anthonlus, z. i n P. E. Boere. Wllhd Trainkruising Stolwjjkersluis. De thans nog gebruikelijke route van Den Haag en Rotterdam naar Utrecht wordt even voorby Gouda te Stolwyker- siuis gekruist door de tramiyn Gouda Schoonhoven, Het uitzicht op de trambaan is echter zeer slecht, daar het voor het grootste deel wordt benomen door aanwe zige bebouwing, terwijl de waarschuwings borden ontbreken. Op een daartoe dbor den A.N.W.B. ge daan verzoek heeft de inspecteur-generaal van het verkeer thans de schikking getrof fen., dat waarschuwingsborden by het kruispunt zullen worden geplaatst, terwijl de tramtreinen met geen grootere snelheid' dan 10 k.m. het kruispunt zullen mogen passeeren. Z’- Grootmeesteres van H. M. de Koningin. Bij besluit van H. M. de Koningin is met ingang van 1 Februari 1939 aan me- vrouw de douairière G. C. gravin van heid was. I Lynden van Sandenburg, geboren baro- Toen het dag werd stoomde de „Duala” - - VT- --- naar hen op en een voor een werden zy aan boord genomen. Dé „Duala”, welke toebehoort aan Gun- L AB0NNEMENTSPRIJS: per kwartaal ƒ2.25, per week 17 cent, overal waar de rèworging per looper geschiedt. Franco per post per kwartaal ƒ3.15 r Abonnementen werden dagelijks aangenomen aan ons Bureau: MARKT 31, GOUDA bii onze agenten en loopers, den boekhandel en de postkantoren. Onze bureaux zyh dagelijks geopend van 96 uur. Administratie en Redactie Telef. L latere. 2745. Postrekening 48400. in de eerste plaats tot taak met alle beschikking staande middelen de productie en het productieve prestatievermogen van het Duitsche bedrijfsleven te vergrooten Dat concentratie van krachten daaroy noodzakelyk blijkt, behoeft geen bevreem ding te wekken; het „naast elkaar” misschien zelfs „tegen elkaar” werken moet plaats maken voor gecentraliseerde en geconcentreerde inspanning van alle krachten der bevolking. Dat het Duitsche economisch en financieel bestel met groote moeilijkheden te kampen heeft, staat vast. Dat deze moeilijkheden onoverwinnelijk zouden blijken, lijkt weinig aannemelyk, tenzy irrationeele momenten hun werking zouden doen gevoelen, waar op het ©ogen blik echter geen aanwijzingen voor zyn. Opdracht van werk. De Gemeentelijke Technische Dienst te Rotterdam heeft aan den aannemer P. Bokhoven alhier, by onderhandsche aan besteding opgedragen het maken van een kademuur over een lengte van 26 meter aan de Linker Rottekade te Rotterdam. nesse van Nagell van Ampsen, op de meest eervolle wijze ontslag verleend als grootmeesteresse van H. M. de Koningin, onder dankbetuiging voor de vele en be- langrijke diensten, gedurende een reeks I van jaren door haar met bijzondere toe- t wijding in die betrekking aan H. M. be- 1 wezen, en is zij met gelijken datum be noemd tot grootmeesteres honoraire van H. M. de Koningin. aanbesteding den bouw o] itselwerk de heer C. Ba ;rwerk de heer G. Ritter j de heer E. A. van der W« iwijk. zitterschap van den heer 1 de afd. Reeuwijk van 4 in de consistoriekamer I 7. Kerk te Sluipwijk hai tig. 1—- gen van Ps. 89 1 werd j «isehen iet gebed geopend, waai^i"’- Hebr. 13;121 en een ko i werd gesproken door dl Jaarverslagen van secret gmeester werden hierop genomen, goedgekeurd i nder dankzegging aan i voor hun nauwkew Rede van den heer C. J. Ph. Zaalberg in den N(j verheidsraad. De „planziekte” gecritiseerd. o___ De nijverheidsraad kwam gisteren in j passen en dat door het nage- vergadering bijeen. Op deze bijeenkomst heen de voorzitter, de lieer C. J. P. Zaal berg, zyn meuwsjaarsreae uitgesproken. Nadat de heer Zaalberg eemge woor den nad gesproken over den onlangs overleden ouil-gezant te Washington, i industrieele en agrarische ontwikkeling w van ons land fataal zijn. Hij zal zich be- mr. J. C. A. BverwUn, die den stool deert I perken tot een principieel bezwaar van I algemeens strekking, namelijk de gevol- i gen voor onze volkswelvaart van een bc- raad Is geweest, zelde spr., dat hij ae j langrijka vergroormg van de In cultuur eerste vergadering in i9o» niet kon ver- vuilen met een optimistische stemming. Zelden zijn we een jaar ingegaan met zooveel onzekerheden en op een zoo laag peil van de verstandhouding tusschen wat wij gewoon zijn beschaafde naties te noemen. Spr. wilde zien verder beper ken tot de gebeurtenissen en verschijn selen, welke de nijverheid, dagelijks be zighouden en nog met zorg vervullen. Vergelegen bij verleden jaar zijn er wel hoopgevende verschijnselen, die niet in economische statistieken zijn te vin den. Veie woorden die ook in ons land door de aanhangers van een nieuwe eco nomische politiek gaarne gebruikt wor den, hebben dank zij de mislukking v& groote en kleine experimenten hun aure ool verloren en het gebruik ervan wordt al vermeden. Spr. beschouwt dat als een begin van genezing. De heer Zaalberg behandelde hierna de scheepvaart, welke *i>edreigd wordt door het ingrijpen van regeeringen met subsidies, viagvoorberechting geforceerden bouw, zoogenaamd voorbereiding van de voorziening van het land in oorlogstijd. Als het lang duurt vóór deze ziekte van de zich noe mende gedirigeerde economie is uitge woed, volgen alle handelsvloten als ge volg van oneconomische uitzetting van den lanbouw naar het hospitaal der chronische zieken. Dan komt de heer Zaalberg tot de toe standen in ons land, dat in geestelijke krachten en stoffelijke welvaart, in ge dachtenuiting en van maatschappelijk leven op ieder gebied nog steeds tot de meeste bevoorrechte behoort. Een belangrijk deel van onze inner lijke kracht werkt in de nijverheid en onze taak is het, aldus spreker, die kracht te handhaven en te versterken en tot nuttige uitwerking te brengen. I Het vervulde hem met leed, dat ook Ne derland zich aan de zijde van. de ophoo- gers der douanemuren heeft geschaard. De „planziekte”. In het vervolg van zijn rede duidde dé heer Zaalberg op wat hij noemt de „planziekte”. Het karakteristieke van zulke „plannen” die nu ook in het tot VLhacht is, we hebben het gisteren reeds gemeld, ontheven van zyn functie vati ■et directorium der Rijksbank, en ais zoo- t ‘danig opgevolgd door den Duitschen mi- fe&Hf-pr van economische zaken, Walther lê' Funk, die thans beide functies vereenigt. In j de motiveering van dit besluit van den jFuhrer wordt gezegd, dat „de vervulling Ivan de aan het Duitsche bedrijfsleven voor 5 den herbouw van Groot-Duitschland te stei- Wn extra-taken een uniforme leiding ver- i van de economische-, geld- en ka- #ÉBtaalmarkt-politiek”. Daarom is thans de ■ttiding van het ministerie van economische I*-Eiken en van de Rijksbank weer vereenigd. T Het opmerkelijke feit daarby is echter, iSat. niet Schacht zelf weer met bei- 1he functies is belast, doch dat hy na het ambt van minister van economische zaken, 'dat hy eind 1937 afstond aan Walther It Funk, thans aan dezen ook dat van presi dent der Rijksbank heeft afgestaan. I®chacht zal, zoo wordt aan de officieel* mededeeling te dezer zake toegevoegd, lid Mlijven van de Duitsche regeering; hij is L>stemd /oor de vervulling van bijzondere P'taken. Met deze maatregel wordt een belang- LiiJke stap verder gedaan op den weg n iai t,concentratie en rationalisatie van het Duit- i sche bedrijfsleven. Eind vorig jaar belastte I generaal-veldmaarschalk Goering, die zyn r .krachten, naar men zeide, geheel aan de groote politiek” wilde gaan wijden. Wal- ^ther Funk met vrywel absolute volmach- ten voor de uitvoering van het Vierjaren plan. Funk kreeg daarby de instructie „alle maatregelen te nemen om de capaciteit van iket Duitsche bedrijfsleven te vergrooten”, Verhoef en A. Oosterwiji daarby hy slechts met één instantie, ie Johannes en Johanoe plaatsvervanger van Hitler, Rudolf Hess, 1 van A. J. van Veen a'feverleg behoeft te plegen. Daarmede legde 7 Goering een zware taak op de schouders sgrammen 533, ontvangd opgenomen en vei der gl nen 5, uitgaande interM 47447, uitgaande interaj m 42, inkomende inter!! m 42, inkomende interJa 49202, verzonden en ont. proepberichten en voort*! nden aangeteekende stuk-? en aangeteekende stukkd stwissels 1795, uitbetaald* gestorte postbewijzen lï swyzen 6, verzonden po^ ontvangen postpakket» ng aangeboden quitantm ^uitantieafrekeningen W spostspaarbank 1631, M kspostspaarbank 763, ip sverzekeringbank 89, uitj rzekeringbank 1410, stwl - en girodienst 13107, uil-' sque- en girodienst 6W ities Invaliditeitswet 187, inschrijvingen accflï.*. en registers 845, aangH talingen 7900, ontvang**® stellen, die reeds meenden een wissen dood voor de oogen te hebben. Toevallig passeerde echter de „Duala” Begrijpelijk had het schip zelf te kampen met den hevigen storm en de hooge golven,- Het eene gedeelte van de „Jaguar” werd opgemerkt en onmiddellyk stoomde men er op af. Na 4 uur van manoevreeren slaagde de kapitein er in de „Duala” langszij de halve tankboot te brengen en de 7 man, die volkomen uitgeput waren, aan boord te brengen. Inmiddels was de duisternis ingevallen, waardoor het niet meer rnoge- ly’k was de andere helft te naderen. Den ganschen nacht kruiste de „Duala” met ge ringe snelheid op en neer, wachtend op het aanbreken van stond dat een der wrakstukken van de „Ja- CUar” tpjzsn H/ihin MummnATi vnii TOziv- I Dé „Düaia", weiKe toeoenoort aan Gun- derson en Co. te Oslo, heeft haar reis naar Londen en Gothenburg voortgezet. Ook het Italiaansche schip „Vulcania’ (24.669) ton) heeft van den storm te lijden gehad. Verscheidene passagier» werden gewond. n voorwerpen. by C. Droog, KieiM. r by” B. Perridon, Noor^-l irmband en een skw au; kinderwantje bÖ n t 52; rywielbela^liX’ rs, Afscheepplaat» A G01BMJIE COURANT. Hoe onmisbaar voor ons land een krachtige boerenstand ook is, aldus spre ker, de nijverheid moet in veel sterker en voortdurend toenemende mate de be staansmogelijkheid verschaffenaan de bevolking van Nederland, ook aan de be- volking van het platte land. Daartoe is noodzakelijk, d^t die nijverheid kan con- curreeren met die van den andere lan- dan. De mogelijkheid daartoe wordt ern- stig bedreigd, wanneer het kostenpeil in Nederland door den landbouwsteun J wordt verhoogd in een mate, als wij thans kennen en die door het plan-West- v an aca uuguujKaunen wvi iua'mg van. auu UCl D« Nederlendiche t«ndp«it« hoff nog verhoogd en blijvend worden zal. De heer Zaalberg gaf uiting aan zijn i vVaternaan te Keeuwyx. I in particuliere bedrijven. De onderne- j vloedrijke ambtelijke en regeeringsin- voe$n* nadert haar voltooiing. De oiti- stantles. Deze wijze, waarop zij thans cieele opening is yastgesteld op 26 Januari hun bedrijf meenen. vooruit te kunnen ües namiddags 7 uur. Vele artikelen komen brengen, leidt in vergelijking met tijden 1 nog dagelyks binnen. Hun, die nog iets van grooter bedrijfsvrijheid tot geeste- willen afstaan, wordt verzocht dit uiterlyk dinsdag 24 Januari te zenden aan den I secretaris, K. Tiendeweg 10. De vele aardi ge attracties zulien zeer zeker de gezellig- neid verhoogen. Eiken avond zal een bana spelen. Het bestuur vertrouwt, dat velt stadgenooten de bazar zullen bezoeken, op dat het financieele resultaat de verwacn- tingen moge overtreffen. Voor verdere by zonderheden verwijzen wij naar de annonce in dit blad. n. Aartje en Adrla»fc„.Es „p Vermeulen en C. v. d van een zjjner intiemste medewerkers en Ramp 24 jaar en J. H( tr. WD: J. de Munnik ater en A. C. Mulder Uitvoering van „Krachtsport”. De dames en Heeren gymnastiek- en athletiekveteeniging „Krachtsport” zal op Zaterdag 4 Februari, des avondv» 8 uur, in de Schouwburgzaal „Concordia” haar jaar- lyksche uitvoering geven. Leider en leidster hebben weer alle zorg besteed om een. ge heel nieuw programma uit te voeren. Be halve de nummers voor dames en heeren aan rek en brug, vermeldt het een opvoe ring van „Sneeuwwitje en de zeven dwer gen” als dansspel in tien tafereelen door mej. S. v. d. Brink. ADVERTENTIEPRIJS: Uit Gouda en omstreken (behoorende tot den bezorgkring): 1—5 regels 1.30, elke regel meer ƒ0.25. Van buiten Gouda en den beaorgkring: 15 regels 1.55, elke regel meer 0.80. Advertentiën in het Zaterdagnummer 20 bijslag op den prijs. Liefdadigheids-advertentiën de helft van den prijs. INGEZONDEN MEDEDEELINGEM1—4 regels ƒ2.25, elke regel meer ƒ0.50. Op de voorpagina 50 hooger. Gewone advertentiën en ingezonden mededeelingen bjj contract tot zee? gereducearden prijs. Groote letters en randen worden berekend naar plaatsruimte. Advertentiën kunnn worden ingezonden door tusschenkonist van soiiede Boek handelaren, Advertentiebureaux en onze agenten en moeten daags vóór de plaatsing aan het Bureau zijn ingekomen, teneinde van opname verzekerd te zjjn. fcchoof hij veel arbeid, van zich af, hetgeen "g-voedsel gaf aan de veronderstelling, dat da «generaal-veldmaarschalk zijn krachten on j|- ander terrein wilde concentreeren. Daarmede kreeg het Derde Rijk wederom I «en „economisch dictator”, die thans ook de Rijksbank onder zijn directen invloed I heeft gekregen. Deze dictatuur is de derde j in een reeks, waarin Schacht en Goering aan Funk vooraf gingen. Schacht procla- Lhieerde in zün „nieuwe plan” het principe, *.tii niemand méér te koopen dan Duitsd-.- land zelf aan hem verkocht. Onder Goe- leiding kwam, het Vierjarenplan, tot E Wand, dat tot hoofdprincipe had het forcee- tan van de eigen productie om zooveel mo. J gelijk onafhankelijk te zün van het buiten. -Inland. Welke koers Funk uitelndelük zal in ai'Claan, valt op het oogenblik nog niet te Weoorepeilen. Men kan vooralsnog slecht, Bt'aststellen, dat hij op den door Goering in- K geslagen weg in versneld tempo vendel Brast 11 q Bk--FUn^ dus’ ingevolge de hem in het bijzonder door Goering verstrekte opdrach' Motortankschip op den Oceaan in tweeën gebroken. De 37 opvarenden gered, fc Twee helften dreven op zee rond, k t Noorsche motorschip „Jaguar” (&5jÜ *net een lading olie uit Mexico t' /xram’j^8 °P 1600 van KaaP Hatteras I .9ar°l*a) d®11 Atlantischen Oceaan t Jn tweeën gebroken tijdens een orkaan. I e ,37 k°Ppen tellende bemanning is ge- F red door het stoomschip „Duala” (1800 ft ton) na uren van uiterst moeilijk en ge- vaarlek reddingwerk. Het in tweeën breken van de „Jaguar geschiedde zoo plotseling, dat haar radio ^onmiddellyk buiten werking werd gesteld, Kzoo at geen S.O.S.-seinen konden worden g uitgezonden. De 2 helften van het schip bleven drij- Ven op de waterdichte schotten, hoewel er 'kooge golven stonden. Op het achterschip bevonden zich 7 man- en, terwijl op het voorschip 30 opvaren- k uen zich vaatgeldemd hadden. Men kan zich gemoedstoestand van de mannen voor- Walther Funk trad reeds lang geleden in de economische politiek op den voor grond, al bleef hy ook voor het buitenland een weinig bekende figuur tot zyn benoe ming als opvolger van Schacht en als mi nister van economische zaken, eind 1937. bunk werd op 18 Augustus 1890 te Tra- kehnen in Oost-Pruisen geboren. Hij be zocht het gymnasium te Insterburg en be gon daarna een journalistieke loopbaan. Reeds spoedig concentreerde hij zich op de economische politiek, verwierf zich daarby een goede reputatie, en werkte onder meer mede, zij het in een ondergeschikte positie aan de stabilisatie der mark-valuta in 1923. Als hoofdredacteur van het bekende econo mische dagblad de „Berliner Börsenzei- tung” oefende hy scherpe critiek uit op de economische en financieele politiek van de regeeringen der „democratische periode”. In 1931 benoemde Hitler hem tot zijn persoonlijk economisch adviseur in de rijksleiding der nationaal-socialistische party. In 1932 en 1933 maakte Funk deel uit van den Rijksdag. Nadat Hitler in 1983 het bewind in handen had genomen, werd bunk ryksperschef, vervolgena staatssecre taris in het nieuw gevormde propaganda- ministerie, vice-president van de .Jlcicna- kultuurkammer”, tot hij benoemd werd tot opvolger van Schacht als minister van economische zaken, welk ambt hy 4 Febr. 1938 aanvaardde. Welke rol Schacht zal blijven spelen in de Duitsche regeering en in het economi sche ea financieele leven zal de toekomst moeten leeren. Door de vele volmacht-be- voegdheden, welke ingevolg het Vierjaren plan aan Goering en Funk waren ten deel gevallen, was de invloed van den president der Rijksbank in verhouding tot neg slechts eenige jaren geleden, aanzienlijk' verminderd. Het zal in belangrijke mate afhangen van de beteekenis der „bijzondere opdrachten”, waarmede Schacht volgens het officieelè bericht over zyn aftreden zal worden belast, of hy nog sterk op den voor grond zal treden en beslissenden invloed op den gang van zaken in Duitschland zal uit oefenen. Verloting Vrye Evang. Gemeente. Woensdag j.l. heeft de trekking van de verloting ten bate van de Vrije Evang. Gemeente plaats gehad. De prijzen zijn inmiddels aan de betreffende winnaars uit- ten dat het reddende schip ih hun nabij- p en neer, wachtend op het j den dag. Het gevaar be- >r wrakstukken van de ...Ta- guar” tegen het schip geworpen zou wor- 1 den. De 30 opvarenden van.de „Jaguar” ver- wachtten ieder oogenblik, dat zy met het j wrak in de golven zouden verdwijnen. Wel zelden zal zoo zeer naar het daglicht ver langd zyn als door deze mannen, die wis- nog toe vrij gezonde Nederland gaan I lijke en moreele verslapping en dit Juist i in een tijd, waarin geestelijke en mo reele bewapening ook in het bedrijfs leven zoo dringend noodig is. Het volk, dat ziclx eenmaal zoo frank en vrij durfde noemen, dreigt te degene- reeren in twee groepen: eenerzijds een groeiend leger ambtenaren, die meer verleid worden tot machtswellust en be moeizucht dan geleid door den wensch tot het dienen van de gemeenschap, an derzijds ondernemers en arbeiders, die ertoe gedreven worden te zoeken naar den weg om met zoo min mogelijk nut tige prestaties toch het leven te behou den. De heer Zaalberg eindigde met de hoop uit te spreken, dat de leden van den nijverheidsraad in 1939 de juiste taak mogen vinden en daaraan met be vrediging werkzaam mogen blijven hoe de uitkomst ook moge zijn.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1939 | | pagina 1