f ISea&dorp Bij Anton Coops 'n,,Münhqrdl.ie" MAGGIs JULIENNE-SOEP L. N. POLDERVAART. Hoofdpijn Kiespijn J)okter Hartje'adviseert kbchtzajubn. Jongste Bediende (Vr.). net Meisje EEN NET MEISJE IEMAND met teelt- verg-unningen voor Witlof. Een PRACHTWONING. SUUR - Makelaar heer zoekt Zit- (en) Slaapkamer NIEUWE WOONHUIZEN, „DE KLEINE WINST" GOUDA. Onze GEBAKJES Gebr. KAMPHUISEN N.V. LIKDOORNTINCTUUR tegen likdoorns en eelt, flacons met penseel 35 ets. Woningen te huur en te koop Drogist Wijdstraat 31 W. SLUIJTER, Behang- en Stoffeerwerk JAUtR Westhaven 20 HINKEL ORGEL 75.—. Solide Geldbelegging. FINANCIERING van particulier. GOUDA Er is EEN FORD voor ELK TRANSPORT NEDERLANDSCHE REISVEREENIGING ALGEMEENE LEDENVERGADERING GEVRAAGD: AANK. BANKWERKERS, 1 METAALDRAAIER, 1 ELECTR. LASSCHER en AANK. STOFFEERDERS. VERHEUL, Carosseriefabriek, Waddinxveen. reepen BROS als beschuit BROS, de nieuwste vinding van Bensdorp, geeft 't verfijnde genot van. vollemelk chocolade. Poreus, zacht smeltend, méér aroma en licht verteerbaar. vollemelk chocolade ooA mot Uw Soep MAGGIS JULIENNE-SOEP is een heerlijke, volledige soep. Bevat het beste wat Hollands groentetuin ons biedt. Per tablet voor 2-3 borden 8 cent. pak 4-6 15 Benefice-concert ten bate der Joodsche vluchtelingen. Nieuwe Schouwburg. Programma: L. van Beethoven, Trio in C kl. terts opus 1 No. 3 (piano, viool en violoncel) Julius Röntgen, A. Variaties over 'n oud Engelsch lied, B. Oud-Nederlandsche hoe renliedjes (cel en piano); Fred. Chopin, A. Fantasie Impromptu cis klein, B. Etude As groot (opus 25 No. 1), C. Ballade g klein (opus 23 Noj 1) (piano). Pauze. Josef Suk, a. Quasi Ballata, b. Apassio- nata; Fritz Kreisler, Tambourin chinois; Ant. Dvorak, Slavischer Tanz No. 8: t Manuel da Falla-Kreisler, Danse espag- nole (viool en piano); F. Mendelssohn-Bartholdy. Trio in d klein opus 49 No. 1 (piano, viool en'violoncel). MedewerkendenGusta Bruyn-Koch, Piano; Willem Noske, Viool; Edvard Rönt gen, Violoncel. Het comité, dat zich, ter organiseering van dezen avond, onder praesidium var. Burgemeester James, geformeerd heeft, mag op 'n artistiek succes terugzien. De drie uitvoerende kunstenaars hebben hun muzikale gaven geheel belangeloos in dienst der menschlievendheid gesteld, van alle zyden is grif medewerking verleend, de firma Mulder zorgde gratis voor keurig verzorgde programma's en nog velen heb ben geen belooning willen ontvangen voor hun hulp, teneinde er toe by te dragen, de mogely'kheid tot steunverleening aan de buiten hun schuld zoo zwaar getroffenen, zoo groot mogelijk te doen zijn. Voor wat we voor de pauze hoorden van Röntgen, Noske en Mevrouw Bruyn-Koch hebben we lof; voor 'n critische afdaling in onderdeden leent zich dit concert uiter aard niet; misschien ligt 't aan. de ac- coustiek van de Kuhstminzaal dat Beetho ven's trio niet zoo imponeerde als de com positie waard is, want petillant is 't ge schreven, vol van muzikale aandoeningen, De werkjes van Julius Röntgen, specialist in oud-Nederlandsche hoerenliedjes, zijn in teressant en met liefde voor 't gegeven ge concipieerd, maar de bewerking met cel zei ops weinig. Buitengewoon pianospel gaf Gusta Bruyn-Koch met haar 3 Chopin-nummers; de weelderige muziek van dezen bizonderen componist schonk buitengewóón genot, vooral nu ze werd vertolkt door deze zoo begaafde musicienne, die we tot onze ver. wondering nog nimmer tevoren hoorden. Parelend spel, heerlyk licht toucher en bo venal: in-muzikaal zuiver aanvoelen. Alle concertgevers, vooral de pianiste, die met mooie bloemen werd vereerd hadden veel i uitermate fantasties, sensationeel en spannend. Het is de geschiedenis van een vampiere, een gestorvene, door een geheimzinnige macht gedwongen om voort te leven als een verschrikkelijke plaag van de menschheid. Door het uitermate spannende geheel is een aan grijpende dramatische draad geweven. De spanning stijgt ten top, wordt adem beklemmend, als de ware aard van gra vin Zaleska is ontdekt en de achtervol ging een aanvang neemt. De vrij onver wachte ontknooping brengt een waardig slot aan deze film, waarvan iedere lief hebber van sensatie, spanning en myste rie, ongetwijfeld smullen zal. Het tweede hoofdnummer „Vivere" met Tito Schipa, de beroemde tenor, Catherina Boratti en Nino Besozzi in de hoofdrollen, toont een teere llefdestra- gedie, die zich rondom Tito dl Lauro (Tito Schipa) afspeelt en temidden waarvan deze, hoewel met een gebroken hart, zijn. triomphen viert. Het voortref felijke spel, de aardige scènes, de drar- matische momenten, de prachtige na tuuropnamen en bovenal de buitenge wone zang van den meester tenor, zang die niet buiten de geschiedenis staat, maar in het drama is ingeweven en het tot een aangrijpend geheel maakt, ma ken deze film tot een veelzijdig genot. Ze boeit van het begin tot het aantrek kelijk slot, een slot dat een ieder bevre digen zal. Evenzoo zal het programma dat Thalia deze week biedt, door zijn veelzijdigheid en de kwaliteit van elk lerdeel, lederen bezoeker bevredigen. Tot'onze spijt konden we niet na de pauze blyven, daar andere plichten ons riepen, maar we twijfelen er geen oogen* blik aan, of ook dat zal 'n groot succes ge weest zyn, vooral voor den jongen Noske, die gelegenheid kreeg van zijn virtuose ga ven te doen bl ijken. Burgemeester James met zijn dames vereerde het concert met zijn tegenwoor. digheid, het aantal hoorders was beneden de veAvachting gebleven, maar toch zuller er, dank zy veler belangelooze medewer king, nog wel behoorlijke baten zijn over gebleven. In de pauze overhandigde Burgemeester James den solisten ieder een exemplaar van het boek „De Goudsche Glazen", dia door het comité „Goudsche Glazen" aan het comité „Duitsche Joodsche vluchtelingen" waren afgestaan. Aan het einde van den avond bracht de heer P. J. Kolyn, namens het comité dank aan de kunstenaars, die geheel belangeloos naar Gouda waren gekomen. Met een tot weerziens besloot de heer Kolijn zijn waar- deerende woorden. Prettig, Vertrouwd en Vakkundig wordt U VERHUISD door Lage Pryzen. Volle Garantie. Brandvrije Bergplaatsen. TURFMARKT 1, Tel. 2534, Gouda. Beleefd Aanbevelend. Thalia-Theater. Twee hoofdfilms. In, Thalla-Theater draalen deze week twee hoofdnummers, dientengevolge is het bijprogramma beperkt tot het Hol- laJidsch nieuws van Polygoon. Men hoeft daarom evenwel niet bevreesd te zijn dat het programma geen voldoende afwis seling biedt, daar de beide hoofdfilms zeer verschillend van aard zijn. De eer ste „Dracula's dochter", met Gloria Hol den en Otto Krüger in de hoofdrollen, is Rheumatiek, Zenuwpijnen, Gevatte koude, Griep Bij 6 stuks 30 ct 12 stuks 50 ct. Schouwburg-Bioscoop. Danielle Darrieux in „Misbruik van vertrouwen". Van het voorprogramma van week vermelden wij o.a. opnamen van het feest der huzaren ter gelegenheid van het herstel der oude regimenten in het Profilti nieuws; een teekenfilm van Walt Disney was mede de moeite van vermelding waard. Een kleine film in het genre der vroegere Amerikaansche twee-acters voltooide het geheel. De hoofdfilm „Misbruik van vertrou wen" getiteld hebben wij met zeer veel genoegen gezien. Het is een product uit de Fransche Pathê-fabrieken en, zooals de meeste Fransche films, die wij hier te zien krijgen, de moeite waard. Na tuurlijk is deze film goed opgenomen; technisch mankeert er niets aan, maar vooral is zij belangrijk om de inhoud, iets wat slechts van weinige films ge zegd kan worden. Daarnaast is het spel van de beide hoofdpersonen Danielle Darrieux en Charles Vanel ook de spe ciale vermelding wel waard. In den aan vang is het spel wat gerekt, maar in den loop van de film wordt dat beter; het schijnt ook of Danielle haar talenten meer ontplooit om ten slotte tot een grootsche en ontroerende apothese te komen. Men heeft gisteren in ons blad een uitvoerige beschrijving van deze film kunnen lezen en daaruit gezien, dat het punt waar alles om draait is de eer ste verdediging van een jeugdige advo cate, die zich zelf heeft schuldig ge maakt aan het misdrijf, waarvoor haar cliënte terecht staat. Haar verdediging is tevens tegenover hen wier vertrouwen zij misbruikte een verklaring van haar eigen gedrag. Een voortreffelijke film, die op eiken bezoeker stellig indruk ge maakt zal hebben. Voor volgende week wordt verwacht Deanna Durbin in „De wildzang". Zondagmorgen is er een sensationeele film met Boris Kaxloïf in de hoofdrol: De zwarte kamer. Reünie-Bioscoop. Robin Hood. Avontuurlyk en spannind, boeiend en mantisch, edel en ridderlijk, dat alles is de forsche film „Robin Hodö", het hoofd- ier van deze week in Réunie-Bioscoop. Het avontuur vindt men in de stoute daden van den nobelen roover, die EngeJand's troon verdedigt voor Koning Richard Leeu wenhart, als deze in het laatst van de twaalfde eeuw ter kruistocht gaat en ver raderlijke figuren opstaan om de macht in handen te nemen en het land te terrorisee- ren. Met een handjevol aanhangers atta queert Robin Hood de legerscharen, wordt vogelvrij verklaard, gepakt, ontsnapt en duikt overal op, waar de heerschers de be volking kwellen. Geen wonder, dat Robin Hood, die tegelijk edelman en opstandeling is, eenerzyds hoog vereerd, anderzijds diep gehaat wordt. Van het eene avontuur valt hij in het andere en zoo wordt de film vol vaart en loven, een pakkend werk; dat in het leven in het vrije veld, de kruisingen der degens en in de veroveringen van Ro bin Hood op het pad der liefde vol roman tiek is en dat tevens een geest van ridder lijkheid en trouw ademt. Te meer heeft dit prachtig werk een bekoorlijk effect, omdat het een gekleurde film ia, waardoor al die scènes veel meer leven, en het geheel vol gloed is en nog pakkender wordt. De pit-* tige humor, de inderdaad zeer bijzondere massa-scènes, het zyn evenzeer factoren, die er toe «bijdragen om deze film alles te doen bieden om pen groot succes te wor den. Errol Flynn styeèlt Robin Hood en men had er geen vaardiger en vlotter acteur voor kunnen nemen. Maar ook Olivia de Havilland, Claude Raims en Basil Rathbone dragen er toe by om deze grootsch opge zette film inderdaad grootsch te doen zyn. Het byprogramma biedt een keurig jour naal, een film „Het aanhangsel", die een show van zang, dans en muziek is, een leuke teekenfilm Ingien Trouble" en „Vi- taphone allerhande", een vlot variété-num mer. Robin Hood zal ook in Gouda grooten op gang maken. Dat bleek gisteravond reeds, Réunie was uitverkocht. Het uitstekend pro gramma wordt de geheele week, dus tot en met a.s. Donderdag, vertoond. Zondag is er ochtendvoorstelling met de helaas verscheiden, onvolprezen acteur Warner Oland als „Charlie Chan in Sjang hai". Huldiging wethouder Koemans 'Het comité, dat zich heeft gevormd den heer C. H. Koemans, wethouder sociale zaken en van het marktwezen, gelegenheid van diens zeventigsten jaardag te huldigen, belegt daartoe een huldigingsavond op a.s. Donderdag om half acht in „Concordia". Aanbesteding. Bouw winkelhuis met bovenwoning ®n melkbedrjjf aan Kattensülge], De architect G. J. v. d. Togt te Boskoop heeft gisteren aanbesteed het bouwen van een \vinkelhujs met bovenwoning en melk- bedr'jf aan den Kattensingel te dezer stede voor rekening van den heer W. Boef te Gouda. Ingekomen waren 31 biljetten. Er werd als volgt ingeschreven: J- Fyan te Nieuwerkerk a. d. IJssel 956c» J. v. Bysterveld te Oudewater 9577 F. Vink en Zn. te Moordrecht 9870 T. Terlouw te Nieuwerkerk a. d. IJ. 9893 Gebr. van Bodegraven te Boskoop 9973 C. Vonk te Stolwyk 10.015 (perceel 2 612, perceel 3 275) J. van Vliet te Waddinxveen ƒ10.050 L. Vermeer te Moordrecht 10.086 J. v. d. Velden te Gouda 10.194 J. Kasbergen te Moordrecht 10.200 J. Bontenbal te Zevenhuizen 10.292 A. M. J-. Vonk t€( Alphen a. d. R(jn 10.400 (perceel 2 fiWIS, perceel 3 340) Gedaagd. Mej. Annie Smits te Bodegraven, leer linge van den heer C. J. van de Tutte, slaagde voor het examen Engelsche Han delscorrespondentie ('Mercurius). Burgerlijke Stand. GEBOREN: 17 Jan.: Maria Cora, d. van M. Kalkman en A. M. van der Jagt, Markt 54. 18 Jan.: Johanna Christina Anthonia, d. van J. G. Straver en J. C. A. Nieuwenhuy- zen, St. Josephstr. 42. Marinus, z. van J. Henrich en M. van der Pool, C. Ketelstr. 47. Robert Willem, z. van W. P. Jan maat en H. A. Loendersloot, v. d. Palm straat 55. 19 Jan.: Catharina Agatha Maria, d. vun P. M. Hoithuysen en C. A. M. van der Wal, Roschweg 92. Marry, d .van L. van den Berg1 en C. Lakerveld, le Kade 1. 20 Jan.: Hendrika Cornelia, d. van J Vink en J. Verdoold, R. Visscherstr. 18. ONDERTROUWD; 19 Jan.: H. Keppcl en M. M. Peuk. OVERLEDEN: Geen. AGENDA. Dracula's dochter om van ter ver- Thalia-Theater: Vivere. Schouwburg-Bioscoop: Misbruik van ver trouwen. Zondag 10.30 uur: De zwarte kamer. Réunie-Bioscoop: Robin Hood. Zondag 10.30 uur: Charlie Chan in Sjanghai. Woens dag 2 uur: De hardlooper. 2 Jan. 1 uur O.N.A.-terrein. Ingebruikne. mlng nieuwe tribune. 23 Jan., 1012 en 24 uur. Kamer van Koophandel. Zitting H. F. R. Snoek, se cretaris-penningmeester Vereeniging Ne derlandsch Fabrikaat. UIT DEN OMTREK. BERGAMBACHT. Faillissement opgeheven. Het faillissement van M. v. d. Hek, koop man in manufacturen en kruidenierswaren, is opgeheven. STOLWIJK. Geslaagd. De heeren W. Kool, T. Burger en Jac. Vlijmen in dienst by de gezondheidsdienst voor vee' (contr. J. Anker) zyn geslaagd voor melkcontroleur. Benoemd. Onze dorpsgenoot de heer W. Anker Jz. is benoemd tot controleur der gezondheids- en melkcontrole-dienst te Waddinxveen. PREDIKBEURTEN. ƒ10.520 10.550 10.720 10.782 10.900 10.950 „11.165 „11.220 11.530 11.550 11.888 „11.900 14.500 656.30 415.— H. A. Verhoef tejZevenhuizen J. Slingerland te Zevenhulzen G. Deelen te Bergambacht F. W. Schoppe te Zevenhuizen Verkaaik en Blom te Gouda J. C. de Wit te Nieuwerkerk a. d. IJssel C. Bezemer te Bergambacht d. Laak en De Hertog te Gouda L. A. van Straaten te Gouda De Lange en v. d. Berg te Bergambacht Gebr. van Dam te Gouda A. Ooms te Groot-Ammers fa. Wed. C. Akerboom te Langeraar J. v. d. Wal te Gouda perceel 2 M. van Loon te Gouda perceel 3 De aanbesteding betrof den bouw, per- ceel 2 omvat de loodgieters- en sanitaire werken, perceel 3 de electriciteitswerken. Het werk is gegund aan de laagste in. schryvers, de bouw aan den heer J. Fyan te Nieuwerkerk a. d, IJssel, perceel 2 aan den heer J. v. d. Wal te Gouda en perceel 3 aan den heer M. van Loon te Gouda. Remonstr. Gereform. Gemeente. Ledenvergadering. De leden van de Remonstr.-Gereform, Gemeente syn opgeroepen tot een verga dering op Vrydag 27 Januari, des avonds te 8.15 uur, in Café „Central", ingang Zeu. gestra-if- De agenda vermeldt o.m.: Verkiezing van een bestuurslid. wegens periodiek aftreden van nej. C. M J. IJssel sty n, die volgens Art. 20 Huish. Regl. niet herkiesbaar u is. Aanbevolen worden door het bestuur "(alphabetisch)de dames W. C. Oosterling, H. J. Verkerk en H. S. vin Wyngaarden. Verloting Jeugdleeszaal. Er schynt veel belangstelling voor deze verloting te zyn. Het damescomité, dat deze actie op touw heeft gezet ijvert hard voor dit nuttig doel. Wy vestigen dan ook gaarne nog eens de aandacht op deze ver. loting, 0.a. zyn loten te verkrijgen bjj Mevr. de Vooys en aan het Leeszaalge- Aardig is de opzet voor de pry'zen, Deze bestaan uit waardebons (1 250.en 100 5 2.50) die bij Goudsche winkeliers be. steeds moeten worden. Lezing voor Geref. Bond. A.s. Donderdagavond 8 uur zal in „Da niël" voor de afdeeling Gouda van den Geref. Bond de heer A. van den End, tiheol. cand. alhier, spreken over „Antisemitisme". „Blauw» Week 1939" Door het Drankweer-Comité alhier wor den pogingen in het werk gesteld om de Provinciale meeting op Hemelvaartsdag in Gouda te houden. Zondag 22 Januari. Remonstr. Kerk, 101% u. v.m. Ds. J. Nies buis. Kleine Kerk. Peperstraat 128, 10% u. v-m. Ds. C. P. Thomsen. Luthersche Kerk, 10 u. v.m. Ds. J. J. Simop. Oud-Katholieke Kerk, 10% u. v.m. en 6 u. n.m. Past, J. A. Roeseling. Soc. -De Réunie, Woensdag 25 Jan. Logjs •band, 8 u. mm. Ds. J. Borger. Onder werp „Het verschil tusschen de Evangeli sche mensch en' de mensch van vandaag In verband met het Evangelie". Geref. Kerk, Turfmarkt, 10 u. v.m. en 5% mm. Ds. J. P. C. ten Brink, Geref. Gemeente,, Stationslaan, 10 u. v.m en 5% u. n.m. Ds. A. de Blois. Chr. Geref. Gemeente, Gouwe, 10 u. v.m. en 5 u. n.m. Prof. P. J. M. de Bruin van Apeldoorn. Oud-Geref. Gemeente, 10 u. v.m., 3 u. en 5% u. n.m. Ds, Joh. v. Weizen. Vrye Evangelische Gemeente, 10 u. v.m en 6 u. n.m. Ds. H. C. Leep. Donderdag 26 Jan. 8 u. n.m. Opwekkings- samenkomst met zangkoor. Ver. Calvyn, Turfmarkt, 5% u. n.m. Ds. P Steenbeek van Oudewater. Donderdag 26 Jam. 7% u. n.m. Ds. Alers van Dordrecht! BERKËNWOUDE. Ned. Herv. Kerk, 7 u. n.m. Ds. H. Ewoldt van Bergambacht. BOSKOOP. Ned. Herv. Kerk, 10 u. v.m. en 6 u. n.m Dr. D. Jacobs. Remonstr. Kerk, 10 u. v.m. Ds. G. J. Hoen- derdaal. GOUDERAK Ned. Herv. Kerk, 9% u. v.m. Ds. W. Ryns- burger van Oud-Beierland. Bed. H. A. 2 u. n.m. Ds. J. B» Th. Hugenholtz van Ammerstol. 6% u. n.m. Ds. W. Rynsburger. HAASTRECHT. Ned. Herv. Kerk, 10 u. v.m. Ds. W. de Voogd v. d. Straaten. Geref. Kerk, 9% u. v.m. en 6% u. n.m. Ds. J. F. W. Erdman. MOORDRECHT. Ned. Herv. Kerk, 10 u. v.m. Dr. M. C. var. Mouriy. Broekman. STOLWIJK. Ned. Hferv. Kerk, 10 u. v.m. Ds. B. J. Kanis. Evang/disafciegefcouw, 9% u. v.m. en 6% u. n.m. De heer A. v. Barneveld g.o. te Delft. J 'TIP •.T- 1 Geneeskundige dienst op Zondag. V)anaf Zaterdagmiddag 3 uur tot Zondag- avolnd 12 uur veWoege men zich bfl afwe zigheid van den Ihuisarks by de doktoren: H. A. M. Eykman, arts, Westhaven 68, Telef. 2582. A. J. Kettler, arlts, Gouwe 95, Telof. 3358. A,potlieek. Van Zaterdag tot en met volgende week Vrydag zal de avond-, nacht- en Zondags dienst worden waargenomen door apotheek A. Dee, Westhaven 14. De instortingsramp aan dê j Valkensteeg te Rotterdam. Een minnelijke schikking getroff* De derde kamer van de rechtto» Rotterdam heeft bepaald, dat in cedure, welke de wed. Kok-den, Din, heeft aanhangig gemaakt tegen de meente Rotterdam ten, einde een a de vergoeding te verkrijgen terzake het verlies van haar kostwinner de instortingsramp aan de Va het leven gelaten heeft, op 17 uitspraak zal worden gedaan. Naar wij vernemen is tusschen resse en gedaagde een regeling tot' gekomen. De gemeente Rotterdam zich bij de laatste conclusie van raadsman, mr. J. Drost, bereid verl aan de weduwe Kok-den Dunnen haar dood of eventueel tot haar huwelijk uit te keeren een wokeliftJI toelage van 7.50 per week. Zooals men zich herinneren zal u^lTies gekocht tot 6 maanden ge- de weduwe den eisch gesteld van ultkeering van een bedrag ineens 51.000 of een ultkeering van week tot aan haar overlijden, bene* een ultkeering van 20 per week* haar minderjarigen zoon tot aan meerderjarigheid. De uitspraak van de rechtbank op Febr. zal zich nu bepalen tot het bep» van de kosten van het geding. INGEZONDEN. De man met de gouden tand. Rotterd. Rechtbank heeft gisteren iroordeeld: f W. H., 33 Jaar, Dultscher, gedetl- ult anderen hooide te Zwolle, we- dieftal -- verdachte had uit het w van de Wijkverpleging te Gouaa n geldkistje met ziu weggenomen ,u b maanaen gevangenisstraf. Dielfstal van belastingplaatjes. N. B., 30 Jaar, loswerkman te Gouda, wegens diefstal verdach- had van twee lietsen, die voor een mng aan den Bodegraafschen straat weg ie Gouda stonden, de belasting- .aatjes weggenomen tot '3 maanden angenisstraf. J. B., 25 jaar, textielarbeider te Gouda, gens heiing verdachte had van den nrigen verdachte een der gestolen fiets- enisstrai. Het stroopersdrama te Waddinxveen. Het onderzoek niet volledig geaclit. In de zaak van den 36-Jarigen land- irbeider H. R. en den 39-jarigen land- ouwer W. H., beiden uit Waddinxveen n gedetineerd, die terechtgestaan had- en terzake van poging tot doodslag en nedeplichtigheid daaraan de ver lachte R. had, toen zij door den rijks- -eldwachter C. v. d. Hoef op stroopen jetrhpt waren, op korten afstand een uit een dubbelloopsjachtgeweer op rijksveldwachter gelost, terwijl H. met de lichtbak bescheen; beiden ïadden voorts geen acht geslagen op het iulpgeroep van den getroffene en hem ulpeloos achtergelaten heeft de echtbank het onderzoek niet volledig acht en gelast dat op 6 Februari nog uilen worden gehoord dr. J. van Woer- en en den deskundige, den wapenhan- J. J. Kool. Draagt elkanders lasten. Het is nu reeds gedurende 5 het comité „Draagt elkanders lasten" werk in Gouda verricht. Klein, doch in uiterste noodzaak nen, gaat er nu geen week voorby, du niet een stapel aanvragen van allerlei m op behandeling ligt te wachten. De raad goederen slinkt weg als sneeuw de zon en de woordjes „Toewyzen, ijidl aanwezig", moeten wel steeds a worden gebruikt. Want de voorraad is en de aianvrageli blyven binnenkomen! En ul heeft de penningmeesteres gewfe 21 Januari, kerd met het geld, gepast en gemeteni Z Verwachting: Voor het binnenland: er zoo lang mogelyk mee toe te komen Zacht weer, zwaar bewolkt met tijdelijke bodem is te zien, de kas is leeg! opklaringen, plaatselijk nog En tóch, we mogen dit werk nu nog i staken. Zoo moeten we weer bij U u )miiwestelllke wlnd' kloppen, willen we tenminste in de dringendste gevallen kunnen voorzien. De. volgende week, Maandag en iELEGKAMSCH WEERBERICHT. lichte re- matige zuidelijke tot ADVERTENTIëN. zullen eenige dames van ons Comité vragen of U ook gedragen boven, of kleeren, oude pakken, enz. missen Vooral broeken voor zoover ze no* dragen z(jn desnoods na versteld te (wat eenige vrouwen van werkloozen langeloos voor ons doen). Ook oud, compleet huisraad, oude dekens 0 ■voor lappendekens) zyn heel welkom. Mogelyk is het toch Uw plan met schoonmaak dingen op te ruimen. U er by na geen geld voor; weet U dank U er voor oogsten kunt door 't te geven? Alles kan gebruikt worden, oude mantels worden keurige kinderjuj gemaakt. Van oude wollen lappen geut dekens. Uit een oude japon kan altyd kinderjurk. Vooral ook schoenen is groot gebrek. Kijkt U alvast eens rond op zolder en DANKBETUIGING. Ondergeteekenden betuigen hiermede hun hartelyken dank aan den WelEd. ZeerGel. de kasten opdat de dames die U voor IbHeer Dr. BROEKHUIZEN, Hoofdverpleeg- alles in goede handen komt. En hebt U niets, helpt dan mede door gave in het busje dat zy by zich hett of steunt door een maandelyksche gift, li koopen van nieuw goed als laken, slu pen, enz. HET COMITi Mogen we de dames-collectanten er herinneren, dat het bestuur op Dinsdajr dezer, tusschen 2 en 6 uur gaarne en bussen terug verwacht in de bo' van het Consultatiebureau, Westhaven? Daar de collecte slechts voor 23 en Januari werd toegestaan, hopen we dat voor niemand een bezwaar zal zyn. ïetrouwd (bij volmacht) Dr. W. VAN TONGEREN en ZUS SIXMA. De heer en mevrouw VAN TONGERENSIXMA betuigen, mede namens wederzijdsche BDuders, hifn hartelü'ken dank voor de vele blijken van belangstelling bij un huwelijk ondervonden. Billiton (N.O.I.) Gouda 20 Jan. 1939. goede doel komen bezoeken, niet aankloppen. Geeft haar Uw wordt 't goed later gehaald. We verzoeken U alleen, hen, die 't kfeonze men halen, naar de afgestempelde pmgskaart te vragen. Dit ter controle Mej. PIETERNELLA DE JONG- ster en Verpleegsters van het Van Iterson- adres, (^"Ziekenhuis voor de liefdevolle verpleging ftijdens de ziekte en bij het overlijden van geliefde Moeder, Behuwd- en Groot- DE WEGER. Uit aller naam, FAMILIE DE JONG. DANKBETUIGING. Hiermede betuigen wy onzen hartelyken ink aan den WelEd. Zeergel. Heer Dr. E. D. MlEETER voor de zorgvuldige behande ling tijdens de ziekte van onze lieve Vrouw, ^Moeder, Behuwd- en Grootmoeder l ANTJE VAN DER POOL-TUILOO. Namens de Familie, A. VAN DER TOOL, Tuinstraat 77. SPORT EN WEDSTRIJDEN. ATHLETIEK. Provinciale Park-wegwedstrijd 1930 Zaterdag 18 Maar 1939 te Gouda. Het is thans voor de zesde maal onze plaatselijke athletiekvereen. et Celeritas" zich voorstelt deze bek wedstrijd kortweg bekend bij alle i liefhebbers ln Zuid-Holland als PJMf Het parcours ls evenals voorgaande J uitgezet rondom de vijvers in het i terende van Bergen van IJzendo Deze wedstrijd wordt gehouden overt afstand van 3000 meter en ls opengei voor A-, B-, C- en D-klassen exu1 nen. Tevens zal worden verwerkt 1500 meter loop voor juniores. Ook i deze wedstrijd kan een ieder welke i tot de athletlek voelt aangetrokken 1 zij voetballer, korfballer, gymnast1 deelnemen. Voor deze wedstrijd wordt wederomb schikbaar gesteld de mooie Hero f bokaal beschikbaar gesteld door de 1 Perl-fabrieken voor de leden van vereeniging in de C-klasse welke melj best geplaatste loopers uit den komt. In totaal moet deze beker maal achtereen of drie keer in worden gewonnen. KORFBAL. Programma voor Zondag. Nederlandsche Korfbalbond. 3e klasse C: Het Zuiden 3—O.D.0. Rotterdamsche Korfbalbond. le klasse: Ter Gouw 2—De SpartwnJ 11 uur, Wij—Ons Huls, Het Zuiden4 Spangen 2. DANKBETUIGING. Voor de deelneming ons betoond by het K overlyden van onzen besten Broer, Zwager jfen Oom, den Heer HENDRIK STOFFERS Sr., betuigen we by deze onzen hartelyken dank. Familie L. p. v. VREUMINGEN— Wydstraat 20. STOFFERS. GEVRAAGD Fabrieksikantoor Eigenhandig geschreven brieven at tl^0* 245 Bureau Goudsche Crt., Markt 31. OFFICIEELE CRISIS-PUBLICATIE. Stcunvergoeding erwten en veldboonen. De Nederlandsche Akkerbouwcentral' maakt bekend, dat de steunvergoeding vooi erwten van den oogst 1938, gedenatureerd in het tydvak van 16 tot en met 21 Januari 1939, zal bedragen 1.45 per 100 K.G. voor groene erwten, welke door hande laren z(fn gedenatureerd en voldoen aan het standaardmonster van kwaliteitsklasse C, en 0.95 per 100 K.G. voor voeder- eirwten, welke zyn gedenatureerd door telers, die deze erwten zelf hebben geteeld De steunvergoeding voor veldboonen, van den oogst 1938, welke voldoen aan de kwa- liteitseischen en in genoemd tydvak door telers of handelaren zyn gedenatureerd, zal 2.25 per 100 K.G. bedragen. 's-Gravenhage, 20 Januari 1939. Mevr. SCHIM VAN DER LOEFF, Flalbgebouw van Stolkweg, den Haag, VRAAGT spoedig een voor dag en nacht, goed kunnende koken en zelfstandig werken. Schriftelijk aanmelden. Mevr. PANNEVIS, Turfsingel 70, VRAAGT van 's ochtends 8 tot 's middags 2 uur. Aanmelden heden en Maandag tus schen 7-^8 uur. GEVRAAGD: Br. onder no. 250 Bureau Goudsche Courant, Markt 31. TE HUUR: Ben. 2 kamers en suite, pracht gang en keuken, boven 4 kamers en zolder. Voor en achtertuin, schuur voor rij wielen. Van alle gemakken voorzien. Huurprijs slechts 6.50 per week. Kan direct worden betrokken. Huur- ingang per 1 Maart a.s. Br. onder no. 255 Bur. Goudsche Courant, Markt 31. KKUGERLAAN No. 167 te GOUDA belast zich gaarne met het doei. van alle Taxatie's, Assurance's, opmakeu van Con. tracten, plaatsen van Hypotheken. Koop. en Verkoop, Huur. en Verhuur, tegen billijke condities. TELEFOON No. 2175. Ziedaar het geheim, waardoor CONDORZEEP dat overvlqedig, wollig schuim geeft, dat lang blijft staan, en alle vuil losmaakt. De prijs per zwaar dubbel stuk is slechts Fraai gedecoreerd Maastricht's aardewerk THEEPOT voor 40 bons SUIKERPOT 20 MELKKAN M 20 T H E E S E T compleet voor 75 BONS n.yZEEPFABR%DE HAAS t van brero APELDOORN met voiediig pension (heeft eigen meubelen). Geen 'beroeps. Centrum. BHmren mt prijsopgave onder nO. "5 Bureau Goudsche Crt., Markt 31. TE HUUR: aan de VOSSIUSSTRAAT 7981. Vrij uitzicht, voortuin, erker, vaste waschtafel etc. Bevragen: KUIPERSTRAAT 27, Telef. 2929. VOOR Mancester jassen en vesten Overalls Lange en korte stofjassen Werk- en fantasiebroeken Rijbroeken Sporthemden, Boezeroenen IE ADRES voor eigengemaakte goederen. Ook naar maat. munten uit in KWALITEIT en kosten 8 CENT per stuk. DAGELIJKS versch voorradig. Te bevragen: T. DE BRUYN, Burgvlietkade 78, GOUDA, Telef. 2632. KOOPPRIJZEN: 3750.— en 6000.— 7000.— incl. garage. HURENSophiastraat f 6.25 per week27.per maand. MIDDELLANTSTRAAT 17, houdt zich beleefd aanbevolen voor tegen billijke prijzen. Stalen boeken ter inzage. Een zeer mooi 2 Spel. Levering met 5 jaar garantie. Afbetalingsmagazijn VRAAGT voor zijn huurkoopafdeeling Hooge rente. Br. onder no. 240 Bureau Goudsche Courant, Markt 31. Kleiweg 20, Tel. 2850 Official Ford Dealer vanaf KLEINE BESTELWAGENTJES tot 5 TONS VRACHTAUTO1». De EEN TONS TRUCK wordt speciaal aanbevolen voor wasscherijen ul. LUXE JUNIOR AUTO1# benzineverbruik 1 op 12. Met prijscouranten en maaltschetsen gaarne ten dienste. AFDEELING GOUDA. op WOENSDAG 25 JANUARI, 's avonds 8 «4 UUR precies in d« boven«al van Café-Restaurant „TER GOUW", Bleekerssingel. Voor de agenda wordt verwezen naai- „Reizen en Trekken". Na afloop der vergadering vertooning van een FILM, aangeboden dooi de Canadeesche Spoorwegen, EEN REIS DOOR AMERIKA. 1 Februari ZWITSERSOHE AVOND in CONCORDIA. Houdt dien avond vrij. VERKRIJGBAAR BIJ 'UWEN WINKELIER O F „I N DE BEN6DORP VERKOOPFILIALEN EN DEPOTS.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1939 | | pagina 2