uda Wl >T: WIT -161 I ikleeding i Opruimi )OT ■LEFOON 3219 BONTWERKER. NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN lERGAMBACHT, BERKENWOUDE, BODEGRAVEN, BOSKOOP, GOUDERAK, HAASTRECHT, MOORDRECHT, MOERCAPELLE, pJIEUWERKERK, OUDERKERK, OUDEWATER, REEUWIJK, SCHOONHOVEN, STOLWIJK WADDINXVEEN, ZEVENHUIZEN, enz. 68 f OTE KORTING .66 10 ct 10 Ct.; 10 Ct. 10 Ct. 17 ct. PJES in onze IAPTASSEN WIJK spak 10 ct. spak >ond >ond blik RECHTSCHEN ZIJN 25 K.M. VAN BARCELONA. De stad onderhevig aan een bommenregen. engelsche verkeers- VLIEGEOOT VERGAAN. Uitbreiding der1 Duitsche weermacht. Uo. 19939 Maandag 23 Januari 1939 77e Jaargang ---- - - - Dit blad verschijnt dagelijks, behalve Zon- en Feestdagen pond 7 ct| pond 7 ct. pond 10 ct. pond 10 ct. md 9% ct. pakje 20 ct. Naar herstel van het Khalifaat. ,1 'II 1 str yd zuivere partij-vertegen- vlie^boot is Robert huwelyk JISVROUW 1 feest een vacantiereisje naar de Bermuda- eilanden maakte. Een van de andere gered den had onlangs een ongeluk gehad, waar bij hij een arm brak Toch wist hij zich thans vast te houden. Door ijsvorming gedwongen op zee te en ^ie ran soliede Boek vóór de plaatsing verzekerd te zijn. Drie andere inzittenden van het vliegtuig w>av> xrnooaf dat ■zii V6T- het Huis lunch aangeboden. I aail het wrak van het vliegtuig i t 'De regeering heeft belangrijke maatre gelen genomen ter versterking der Duit- sche weermacht en tot het vormen van een nauwer verband tusschen leger en S.A. Hitler heeft gedecreteerd, dat het onder- scheidingsteeken van de S.A. voortaan dp waarde ^al hebben van het militaire onder- scheidingsteeken der bruine militie en den grondslag zal vormen van de pre- en post- militaire opleiding. Elke Duitscher van ze- ventienjarigen leeftijd, die geschikt is voor de wapendienst, is verplicht het militaire onderscheiddngsteeken der S.A. te verkrij gen als voorbereiding voor den militairen dienst. De soldaten, die actieven dienst ver richt hebben, zulleh worden ingelyfd by de z.g. Wehrmannschaften, nieuwe formaties, 'die met de S.A. in nauw verband staan, en waar zij, naar gelang der behoeften van het geregelde leger, een speciale militaire training zullen ondergaan. WIEDEMANN WORDT CONSUL-GENERAAL TE SAN FRANCISCO. Vertrouwensman van Hitler. 'Officieel wordt uit Berlyn gemeld, dat Hitler kapitein Wiedemann, zijn persoon lijken adjudant, benoemd heeft tot consul- generaal te San Francisco in de plaats van baron von Killinger, die een post aan het departement van buitenlandsche zaken te Berlyn heeft gekregen. Wiedemann commandeerde in den oorlog een compagnie, waarbij Hitler als korporaal diende. Beide mannen koesterden toen ter tyd reeds groote achting voor elkaar. Hij genoot het volste vertrouwen van den Führer, werd verscheidene malen be last met belangrijke missie^ en steeds ge raadpleegd wanneer Hitler voor belangrijke beslissingen stond. Hij «behoort tot de ge matigde nationaal-socialisten Sommige kringen zien daarom in dat opzicht eenig ver band met het ontslag van Schacht. Anderen zien in zyn benoeming een gebaar jegens de Vereenigde Staten. Hem zou op gedragen zijn betere betrekkingen met dit land te scheppen. Te New-York heeft het bericht, dt Wie demann naar San Francisco gaat, groote verrassing gewekt. Men vraagt zich af, wat er achter zit. In 1937 bezocht hij de Vereenigde Sta ten. Bij zijn aankomst werd hij uitgejouwd door anti-nazi’s. tiOlRSUlE UIIKAVL Bedrijfsleven stilgezet he legermacht van Franco heeft haar op- I- 1 marsch Zaterdag voortgezet in de rich- 1 hg van Manresa en Barrceloa, e'h volgens en bericht van het hoofdkwartier staan de roepen van generaal Yague na de bezet ting van de kleine haven Sitges (dat is ten V. van Villanueva) thans reeds op 25 k.m. ran Barcelona. i’ Ook andere afdeelingen zouden zich toen leeds ongeveer 25 k.m. van Barcelona be vinden. Meer in het noorden staan de troepen an generaal Garcia Valino, die aangeko men zijn voor het groote dorp San Sadurni !e Noya, gelegen dicht by den spoorweg ■an Barcelona. S Igualda is Zondagmorgen om negen uur >ezet door de legionarissen, die sedert drie lagen voor de stad stonden. In de andere ectoren is de opmarsch algemeen. Officieel wordt in het rechtsche hoofdkwartier medegedeeld, dat er geen versterkte regeeringslinies meer zijn, niet meer kunnen zijn, voor Barcelona. Maatregelen van Barcelona. Barcelona berdidt zich voor tot een tot het uiterste. K Zondag werd door den raadsheer voor ^economie van de generaliteit een decreet gepubliceerd, waarin werd bepaald dat iandel e» industrie in Barcelona van af Ikheden stop gezet zullen worden, opdat alle invalide mannen tot 55 jaar en alle vrou- itewen, die zich als vrijwilligers zullen aan- Hinelden, ter beschikking zulleit kunnen wor- Mden gesteld van het militaire gezag voor imje uitvoering van de werken, die men hun W'zal aanwijzen. Uitgezonderd zijn de oor- logsindustrieën, de sanitaire inrichtingen V-en de levensmiddelenbedrijven, benevens de L restaurants, de dagbladen en de openbare GOUDl■diensten. I Anzana heeft Barcelona verlaten. In linksche Spaansche kringen te I Perpignan loopt het gerucht, dat presi dent Anzana Barcelona met onbekende I bestemming zou hebben verlaten. I Men gelooft in het algemeen, dat I hij zich naar Valencia of Madrid zal be- i geven. Volgens mededeelingen van uit Barcelona komende Franschen wordt de levensmidde- lenschaarschte in de Catalaansche hoofd- 4 hgent in Tembling nabij Cham. Een 57- jarige man, die van medeplichtigheid be schuldigd was, is veroordeeld tot 3 jaar ge vangenisstraf. dalen tusschen New-York Bermuda-eilanden. Tien der inzittenden geréd/ Drie zyn verdronken. De „Cavalier”, een vliegtuig van de Im perial Airways, dat dienst doet tusschen New-York en de Bermuda-eilanden, heeft Zaterdag noodseinen uitgezonden, welke een ramp deden vreezen. Nader werd bekend, dat de „Cavalier” te 17.47 GJW.T. geseind heeft, dat alle mo toren tengevolge van ysvorming weigerden, terwijl het vliegtuig zich op een hoogte van ongeveer 500 meter bevond. Binnen enkele minuten moest een noodlanding ver richt worden. Te 1812 kwam het bericht, dat deze daling geslaagd was Deze mede- deeling werd een minuut laten gevolgd door het enkele woord „sinking” (wij zinken). Omtrent het lot van passagiers en be manning bestond gisteravond onzekerheid. Volgens een Reuter-berièht uit New-York, zou e^n onbekend stoomschip de passagiers en de bemanning hebben gered. Het bericht van de redding werd later door het bureau der Imperial Airways, dat op de Bermuda-eilanden is gevestigd, ont kend. Wel deelde dit bureau mede, dat het Amerikaansche stoomschip City of Ray ville op de plaats was, waar de Cavalier haar gedwongen daling op zee heeft ver richt. Volgens Havas is een Clipper-vliegboot van Pan-American Airways van de Bermu da-eilanden naar de plaats des onheils.ver- trokken. Ter dood veroordeeld wegens aanslag op nat.-socialistische functionarissen. Te Cham in Oost-Beieren is een 60-jari ge man op grond van de nieuwe nationaal- socialistische strafwet, waarbij poging tot moord even streng gestraft kan worden als moord, twee maal ter dood veroordeeld. Naar gemeld wordt, aldus Reuter, achtte men de preeken van een predikant Kolm- mer genaamd welke een uiterst gespannen atmosfeer zouden hébben gewekt, de eenige verklaring voor het feit, dat de veroordeel de gewelddadige aanvallen or.derpomen had op nationaal-socialistische functionarissen. De verdachte was er van beschuldigd in Juli 19371 en Februari 1938 aanvallen te j hebben gedaan op den leider der plaatse- ABONNEMENTSPRIJS: per kwartaal 2.25, per week 17 cent, overal waar de tezorging per looper geschiedt. Franco per post per kwataal 3.15. Abonnementen worden dagelijks aangenomen aan ons Bureau: MARKT 31, GOUDA iij onze agenten en loopers, den boekhandel en de postkantooren. Onze bureaux zijn dagelijks geopend van 96 uur. Administratie en Redactie Telef nterc 2745. Postrekening 48400. Verrassend optreden van koning Faroek van Egypte. Koning Faroek heeft te Cairo sensatie veroorzaakt door in de Quosoem-moskee de plaats van den Imam in te nemen en vopr te gaan in gebed. Na afloop werd hij door de menigte toegejuicht als Khalief van den. Islam. Het optreden van Faroek geschiedde in tegenwoordigheid van een aantal Arabi- sche leiders, onder wie Emir Seif el Isla Hoessein vanYemen en Emir Feisal van Saoedisch Araoië. Het wordt toegejuicht in Arabische kringen, welke de noodzakelijk heid gevoelen van een gezamelijk streven naar vereeniging van den Islam. De alge- meene gevoelens hier zijn, dat, Egypte de leiding op zich behoort te nei^n van een vereenigd Arabisch front. Faroek’s optre den wordt opgevat als een teefcen, dat hij een dergelijke leiding op zich wil nemen, terwijl het duidelijk bleek uit de houdihg ”an de Arabische leiders bij de ochtendge beden, dat Faroek als algemeen leider zal worden aanvaard. Veertig vooraanstaande Arabieren uit alle deelen van Palestina zijn gisteren bij eengekomen in het huis van Nasas jibi te Jeruzalem. Zij hebben vastgesteld, dat de Arabische gedelegeerden voor de Londen- bche conferentie die te Beyrouth zijn aan gewezen, niet de Palestynsche Arabieren, doch slechts de party van den Groot-Moefti vertegenwoordigen. Zij hebben aan de ge delegeerden, die thans te Caïro bijeen zijn, een telegram gezonden, waarin zij verkla ren te hopen, dat de pogingen succes zul len hebben, doch op het standpunt staan, dat de'vertegenwoordiging der Arabiefen, zooals die door het congres te Caïro wordt gewenscht, een woordiging is. sprUK.CU. Te 14 uur gaf von Ribbentrop in hotel Kaiserhof een noenmaal ter eere van Chwalkowsky. Hitler ontving Chwalkowsky om 17 uur in de nieuwe rijkskanselary. Chwalkowsky, die door den chef van het protocol Freiherr von Domberg van hotel Adlon naar de rijkskanselarij werd geleid, was vergezeld door den Tsjechische^ ge zant te Berlijn, Mastny, en den kabinets chef Masaryk. Ter eere van den Tsjechi- schen minister presenteerde op de binnen plaats van de rijkskanselary een eerewacht van IJitlers Ijjfstandaard het geweer. Chwalkowsky werd verwelkomd door den chef der kanselary staatsminister Meissner, de adjudanten van den Führer en door den Duitschen zaakgelastigde te Praag, gezantschapsraad Hencke. Vandaar werd hy naar de werkkamer van den Führer gebracht, waar Hitler zijn gast welkom heette. Aan de hierop volgende bespreking na- men von Ribbentrop en de Tsjechische ge zant te Berlyn deel. In politieke kringen deelt men mede, dat de bespreking tusschen Hitler eri Chwal kowsky tegen 18 uur was geëindigd. De minister vertrok met het 'gebruikelijke ceremonieel uit de rijkskanselarij. Hy is laat in den avond per trein naar Praag te ruggekeerd. stad, waar steeds meer vluchtelingen bin nenkomen, voortdurend grooter. In het linksche legerbericht wordt de verovering van Squaladia en Villafrouca door de tegenpartij erkend. Het rechtsche legerbericht meldt o.a. de verovering van Sitges en San Pedro de Rivas in het kustgebied van Santa Marga rita en San Jaime meer naar het Noorden, waar de rechtsche troepen over de Noya trokker. Behalve dat zy Ingualada bezet hebben, hebben Franco’s troepen zich ook meester gemaakt van het dorp Vallbona en in dezen sector zijn zij negen K.M. opge rukt. Enkele eenheden bevinden zich thans op 8 K.M. van Manresa. In den noordelij ken sector werden het dorp Sanahuja en andere belangrijke stellingen ten noorden van den rio Llobregos gezet. De weg van Valsello naar Salsona werd gepasseerd. Het aantal krijgsgevangenen, dat sedert het begin van het offensief ge maakt werd, bedraagt 39.590. Voorts wordt te Burgos de val gemeld van het belangrijke wijncentrum San Sa durni in den zuidelijken sector. Luchtbombardementen. Barcelona is gisteren heftig gebombar deerd. Met regelmatige tusschenpoozen zijn de driemotorige bommenwerpers, geëscor teerd door jachttoestellen, boven Barcelona verschenen. Het aantal dooden bedraagt 31, dat der. gewonden 75. De bombardementen waren in hoofdzaak gericht op het havengebied, daar de rechtj schen, naar het schijnt, een blokkade in de lucht willen instellen. De Britsche schepen Yerkbrook, Huntress, African Mariner en Dover Abbey werden bij de bombardemen ten van Zondag getroffen en aanzienlijk beschadigd'. Van de bemanning Van de African Mariner zyn'vier Grieken gedood. Ook andere kustplaatsen zyn gisteren gebombardeerd. Jb Gistermiddag, toen Valencia voor de vier de maal door, tien van Majoca komende vliegtuigen werd gebombardeerd, is de brug van het Britsche vrachtschip Cardiff ernstig beschadigd. Een Britsche matroos werd gewond. Verder werd een arbeider gedood en zijn vier personen gewond. Vijf vyandelyke vliegtuigen hebben Alcoy gebombardeerd. van de kroonprinses van Italië, was de sleepdrager van de bruid. Aandere fa milieleden van den bruidegom, die de uit- noodiging om de huwelijksplechtigheid bij tè wonen hebben aanvaard, zijn hertogin Marie Antoine, Infante van Portugal, her tog lj(enri, hoofd van het Huis van Bour- bon-PflAMade groothertogin van Luxem burg t^prinses Margaretha van Dnemar- ken, schoonzuster van den bruidegom. Prins Gaetano, zijn jongste broeder, die in Spanje werd gewond, hoopte voldoende hersteld te zijn, om het huwelijk bij te wonen. Geschenken. Prinses Maria heeft een groot aantal geschenken tfit alle deelen van de wereid ontvangen. Volgens haar wensch, zullen de gelden, welke door de gemeenten in Italië zijn bijeengebracht, besteed worden aan het koopen van huishoudlinnen voor arme brui den. De provincie Coni heeft een fonds bij eengebracht, om geschenken te verdeelen ter waarde van ongeveer 85 elk, aan 50 arme paartjes, die niet ouder dan 25 jaar zijn, en in het huwelijk treden tusschen den i.nw lint 1.T Juni a.s. De bruidsjapon der prinses, was van crème satijn. De sleep was met zilver geborduurd. In het dessin zijn het kruis van 1. van Savoye, en de gouden leliën van Frank rijk dooreengewerkt. Na het huwelyk werd in het Quirinaal een l‘“.ch Kort na één uur zou het jonge paar zich naar het Vaticaan begeven, waar Paus Pius XII hen in particuliere audiëntie zal ontvangen. De wittebroodsweken worden doorge bracht op de plantage van prins Louis in Mozaïybique (Portugeesch Oost-Afrika). 1 De prins beheert zelf zyh eigendommen en f heeft daar een nieuw paleis voer zyn bruid I laten bouwen. daten van het kontakHjke huwelijk en 30 h«n gevunoen en tien uinrit. I tenden 8ered- z« waren zoo uitgeput, aat zy den eersten tijd niets konden zeggen. -~Je.ee- van hpt vlieetuig worden vermist en men vreest dat zij ver dronken zyn. De tien overlevenden hebben later mede gedeeld, dat zy zich gedurende tien uur 'j hebben vastgeklemd, Ieder oogenblik dreigde het wrak te zinken, alleen de vleugels staken nog boven het water uit. Hieraan hadden bemanning en passagiers met doorweekte kleeren en verkleumd van koude zich vast geklemd, drie personen jaakten bewusteloos en werden door de golven in zee geslagen, I vermoedelijk zyn zy verdronken. i IUOMMW Onder de passagiers bevond zich een echt- jjjke nazi—organisatie, op den plaatselyken paar, dat voor zyn veertigjarig huwelijks- s.A.-leider, zoowel als op den dorpspolitie- NIEUWE ONTSLAGEN BIJ DE RIJKSBANK. Vice-president en een der directeuren van hun functies ontheven. De Führer heeft de leden van het direc torium van de Rijksbank, vice-president Dreyse en ryksbankdirecteur Hülse van hun functies ontheven. Tegelijkertijd heeft de Führer den staatssecretaris van het ryksministerie van economische zaken Rudolf Brinkmann tot lid van het Rijksbankdirectorium benoemd, doch hen tevens gehandhaafd in zijn func tie van staatsseertaris. De rijksminister van economische zaken en president van de Rijksbank Funk heeft staatssecretaris Brinkmann tot vice-presi dent van het Rijksbankdirectorium be noemd. Hitler spreekt een uur met Chwalkowsky. Minister na afloop naar Praag terug gekeerd. Chwalkowsky, de Tsjecho-Slowaaksche minister van buitenlandsche zaken, had Za terdagmorgen van 11.30 tot 13.45 uur in de Wilhelmstrasse in Berlyn een onderhoud met von Ribbentrop, waarbij alle de twee landen betreffende kwesties werden.be sproken. De Cavalier is een der viermotorige Short-Empire vliegbooten,. welke Imperial Airways in gebruik heeft op haar imperiale luchtlynen naar Zuid-Afrika en Singapore. Geruimen tijd was de Cavalier op de Ber- muda-eilanden gestationneerd, waar de I vliegboot in samenwerking met de Sikorsky- vlie^oot van Pan-American Airways een lijndienst onderhield tusschen de Bermudü- eilanden en New-York, welke tweemaal per week gevlogen wordt. Het doel van Imperia! Airways was de bemanning van de Cavalier welke af en toe j verwisseld werd, te oefenen in het vliegen van groote afstanden zonder tusschenlan- ding over open zee in verband met het to? komstige transatlantische luchtverkeer Daartoe bood dit traject, dat ongeveer 1000 k.m. lang is, bij uitstek gelegenheid. Een heden ontvangen bericht meldt, dat schip „Esso Baytown” het wrak van 'het vliegtuig heeft gevonden en tic., der ADVERTENTIEPRIJS: Uit Gouda en omstreken (behoorende tot den bezorgkring) 1—5 regels 1.30, elke regel meer 0.25. Van buiten Gouda en den bezorgkring: 1—5 regels 1.55. elke regel meer 0.30 Advertentiën in het Zaterdagnummer 20 byslag op den prijs. Liefdadigheids-advertentiën de helft van den prijs. INGEZONDEN MEDEDEELINGEN: 1—4 regels 2.25, elke regel meer 0.50. Op de voorpagina 50 hooger. Advertentiën kunnen worden ingezonden door tusschenkomst vi handelaren, Advertentiebureaux en onze agenten en moeten daags aan het Bureau zijn ingekomen, teneinde van opname -d Gewone advertentiën en ingezonden mededeelingen by contract tot zeer gereduceerden prijs Groote letters en randen worden Wrekend haar plaatsruimte. OVERLEG TE BERLIJN INZAKE JOODSCHE EMIGRATIE WORDT VOORTGEZET. Na conferentie te Parijs, waarheen hij Vrijdag is vertrokken, keert Rublee begin dez*r we«k naar Duit sche hoofdstad terug. Reuter seint uit Berlyn dat Rublee een onderhoud met Göring heeft gehad en met hem een regeling heeft getroffen inzake de voortzetting der onderhapdelingen over de Joodsche emigratie. Na dit onderhoud, deelde Rublee mede, dat hy verdere besprekingen zou hebben met „Ministerialdirektor” Wohlthat, die daartoe speciaal is aangewezen. Rublee vertrekt vanavond naar Parijs, waar hy conferenties zal hebben met voor zitter en ondervoorzitter van de intergou- vernementeele commissie. In het begin dezer week keert hij terug om met Wohlthat te onderhandelen. Havas meldt nog dat Rublee vandaag te Parys de officieele vergadering van het bureau van het comité van Evian zal bij wonen, waaraan ook Henry Bérenger, Lord Winterton en Myron Taylor zullen deelne men en welke dient ter voorbereiding van dé bijeenkomst, die binnenkort te Londen zal worden gehouden. HET HUWELIJK VAN I i PRINSES MARIA VAN SAVOJE IE Vandaag is te Rome het'huwelyk vol- IB' ^ro^en van Prinses Maria van Savoye, de jongste dochter van koning Victor Emanuel i III, met prins Louis van Bourbon-Parma. Mniet huwelyk is hedenmorgen om elf uur W- ingezegend in de koninklijke kapel van het f Qurinaal. Zaterdagavond, zoo vernam de Tel., van den corr. van de Daily Tel. te Rome, hiel- I den de koning en de koningin een receptie, E waarvoor 3000 gasten waren uitgenoodigd fs Prinses Maria is 24 jaar «rf. zij moet de gj meest geliefde dochter van den koning i(fn. E‘ns Louis werd in Oostenrijk geboren en Jaar> Hü is de zoon van wijlen hertog van Bourbon-Parma uit het tweede -v- en het vijftiende van de achttien E. “.mderen. De prins heeft zyn zomervacan- Lt,e dlMjls te San Rossore by de Italiaan. sche koninklijke familie doorgebracht. F ^"koningin Ena van Spanje is voor het r overgekomen en ook ex-koning j "“onso zal er by aanwezig zyn. Koning f. Boris van Bulgarije, die getrouwd is met a een oudere zuster van de bruid, koningin Giovanna, wordt vandaag verwacht; zyn p gemalin bevindt zich reeds te Rome. t Verscheidene prinsen en prinsessen van I het huis van Bourbon-Parma, zuster en I halfzusters van den bruidegom, zyn van hun E landgoed naby Viareggio te Rome aange- komen. De hertog en de hertogin van Tu- 3^n.’ en n’cht van den koning en de E koningin, en prinses Catharina van Grieken- E land bevinden zich eveneens in Rome. Het is nog niet zeker of ex-keizerin Zita van I Oostenryk in staat zal zyn te komen. I ®e’ne ^i'ooüprinsje Boudewyn van I België, zoon van koning Leopold, en neef

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1939 | | pagina 1