moe t, nee m Nou NOURY URANT lithand 1 Dit blad verschijnt dagelijks, behalve1 Britsche en Duitsche handelsbelangen, Pz. - Gouda. Slotenfabriek Ion-en Feestdagen BEWOGEN GESCHIEDENIS EENER HANDELSSTAD. Zal Barcelona evenals Madrid en Valencia op het laatste oogenblik stand houden 2LD, 'Nobelprijs voor Chamberlhin No. 19941 Woensdag 25 Januari 1939 77e Jaargang de geredden van de „CAVALIER” TE NEW-YORK AANGEKOMEN. V Die Uw mak Daarvooi be- seien in een krant uil Uw daarom in r i Duitschland gezette Joden zullen kun- niet onbelangrijken invloed op te halen. Zij zwllen ook pen zekeren ter ming van den Dierentuin. Ook bet sêrvi- goederen zal opeen specialé rekening 31en. 'kreeg Franco’s troepen staan voor de buitenwijken. Bevredigende vorderingen gemaakt bij de tót dusver gevoerde Britsch- Duitsche economische bespr ekingen. een even- mtsiag gC- •t Schacht’s herstel j. Zoo-* ïkkende en versterkende laam en geest nieuwe Ondervind den weldadig oed op Uw zenuwen, die heerschter maakt. Moe- iwljnen door Tonicum ipeltje vóór den maaltijd, e en drogisten verkrijg- Jacon. Dubb. flacon f 2.25 i fANJES GEN NISDADELS N BUK EN GLAS IRTEN NOTEN FRUITMANDEN, p concurreerende P TELEFOON ABONNEMENTSPRIJS: per kwartaal f 2.25, per week 17 cent, overal waar de bezorging per looper geschiedt. Franco per post per kwataal 3.15. Abonnementen worden dagelijks aangenomen aan ons Bureau: MARKT 31, GOUDA, bij onze agenten en loopers, den boekhandel en de postkantooren. Onze bureaux zijn dagelijks geopend van 9—6 uur. Administratie en Redactie Telef Interc 2745. Postrekening 48400. tjt beperkt U den heerlijk opwekte i drt buitengewone middel, tiet «k_ i krocht en weerstandsvermogen, «t «mown. Gwn kier middel t>m ijrf ten fit te worden! ADVERTENTIEPRIJS: Uit Gouda en omstreken (behoorende tot den bezorgkring) 1—5 regels 1.30, elke regel meer 0.25. Van buiten. Gouda en den bezorgkring: 1—5 regels 1.55. elke regel meer f 0.30 Advertentiën in het Zaterdagnummer, 20 bijslag op den prijs. Ldefdadigheids-advertentiën de helft van den prijs. INGEZONDEN MEDEDEELINGEN: 1—4 regels 2.25, elke tegel meer 0.50. Op de voorpagina 50 hodger. Advertentiën kunnen worden ingezonden door tusschenkomst van schede Boek handelaren, Advertentiebureaux aan het Bureau zijn ingekomen, prijs Groote letters en randen worden gestort, die loiter volgens een nog niet bekende procedure zal worden over gemaakt. Men gelooft, dat nog onderhandeld zal worden over het meer algemeene vraag stuk der 60.000 Poolsche Joden, die nog in Duitschland verblijven. Twaalf leden van den Rijksdag te Stockholm hebben voorgesteld den Nobelprijs voor den vrede voor het Jaar 1938 toe te kennen afin Chamberlain. Zij hebben dit vonrstel ingediend bij de Nobel-commissie van het Noorsche parlement, waarbij zij de meening uit braken, dat Chamberlain ongetwijfeld in September 1938 Europa Moor een ramp* heeft behoed”. BINNENLAND. Graaf Schwerih von Krosigfc wilde aftreden. Hitler weigerde zijnpntsiag g^- graagd in verban# met Schacht’s heengaan te aanvaarden. Reuter meldt uit Berlijn, dat aldaar bekend is geworden, dat dof Duitsche rijksminister van financiën graaf ScKwe- rin von Krosigk, de vorige week zijn, ont- slag heeft gevraagd, toen dr. Schacht onitieven werd uit .zijn functie/van Rijksbankpresident. Hitler weigerde e'fth- termiet onj^ag te aanvaarden. Een Djiitsch-Pdolsche regeling inaake U de verdreven Joden: Een nieuw onderzoek, °ok van reeds uitgevoerde bevelen <rap uitwijzing. Gisteravond, aldus Reuter, is te Berlijn een Poolsch—Duitsche regeling ten aan zien van de 10.000 Poolsche Jodpn, dte einde October plotseling over de Duit- sche grens, werden gedreven, geteekend. «Het Duitsche Nieuwsbureau meldt dat bevoegde Duitsche en Poolsche auto riteiten overeengekomen zijn voorloopig de van beide 1 kahten bevolen .uitwijzin gen uit de grenszone, voor zoover die nog niet ten' uitvoer war$n gelegd, uit te stellen en geen Eerdere uitwijzingen te. gelasten. .Met wederzij dsch goedvinden zullen zoowel de fiangfende ais ook de reeds ult- gevoerde ultwir’-1- pompanys, befaamd Catalaansch leider, heeft dezer dagen alle bewoners van Barcelona opgeroepen om tot de uiterste krachtsinspanning mede te strijden om de rechtschen tegen te houden. Hij wees er daarbij op, dat de Catalanen, zoo Franco wint, hun autonomie zullen verliezen. Daar mede raakte hy aan een teer punt; wan neer het ging om de verdediging van hun onafhankelijkheid, zijn de Catalanen steeds energieke strijders gebleken. De Catalaan is er zich bewust van dat Barcelona een der belangrijkste, zoo niet de belangrijkste stad van het Iberische schiereiland is, en dat deze stad met zijn meer dan een mil- lioen inwoners op handels- en industrieel gebied de kroon spant. Vol trots noemt hij Barcelona „de stad der duizend wonderen” Volgens de overlevering zou de stad om streeks 300 v. Chr. zijn gesticht door Ha- milcar, den vader van den befaamden Carthaagschen veldheer Hannibal. Een an- x dare sage weet te vertellen, dat de stad haar ontstaan zou darken aan Heracles, aan wien ter plaatse in den Romeinschen tijd een tempel was gewijd. In ieder geval bestond de stad ten tijd» van keizer Augus tus als een klein, tnaar belangrijk plaatsje op een heuvel gelegen, en een middelpunt 'an handel en bedrijf. Omstreeks het begin van de vijfde'eeuw werd de stad met het omliggende land door de Goten veroverd, die er zich vestigden en er hun bouwwerken oprichtten. Eenige eeuwen later, in 713 werd de stad, die nu al grooter en grooter werd, door de Mooren veroverd, die eenige jaren te voren Spanje bij Gibraltar bjnnengedrongen Waren. Ook zij breidden/Barcelona belangrijk uit, en stichtten talrijke bouwwerken. Karei do Groote veroverde de stad in 803 na een be legering van 7 maanden en stelde het ondsr het bestuur van markiezen of markgraven. Daarop volgde in 1137 haar vereeniging met Aragon, terwijl zij onder Ferdinand en Isabella wederom met Castilië vereenigd werd. Het spreekt vanzelf, dat de inwoners, die in die dagen algemeen‘om hun flink heid en doortastendheid bekend stonden, herhaalde malen pogingen deden zich te bevrijden, die evenwel alle mislukten. Geen wonder, dat de handel van de stad geducht begon te -kwijnen. Ook de volgende eeuwen zijn één lange strijd tegey het oppergezag. Zoo vormde Barcelona in 1640 het brandpunt van een opstand tegen Philips TV; van den Spaan- schen Successie-oorlog maakten- de bewo ners van Barcelona gebruik, om zich we derom tegen het reeds lang erkende vor stenhuis van Spanje te verzetten; dit alles echter zonder het minste succes. Vele revoluties volgden nog en vaak was het eigenlijk moeilijk vast te stellen, of Catalonië werkelijk onafhankelijk van Spanje was. Hoe tet ook zij, de Cataloniër voelde zich onafhankelijk en zoo heeft hif er eerst niet in slaagden de juiste plek op k te sporen. De inzittenden van de „Cavalier” schreeuwden luid om de aandacht te trek ken, Het gebaas van de storm maakte hun geluid echter onhoorbaar. Daarop pesloteif zij gezamenlijk een lied te zingen, hoewel zy allen verkleumd van k*ou waren, doornat en uitgeput van angst en hun toestand 4US inj het geheel biet tbt het aanheffen van een lied aanleiding gaf. Zij deden dit na tuurlijk om op d^ze wijze het geluid van den rtorm te overstemmen. Het moet'een vreemde gewaarwording voor de mannen in de reddingboot geweest zijn, toen zy in het noodweer een gezang hoorden. Algemeen is then van meenïng, dat de zware sneeuwstorm de odflMb van het on geluk geweest is. De -dalinS^p hét water was zoo plotseling, dat niemand er op voor bereid was. De bodem van het toestel werd met zooveel kracht operigescheurd, dat het *water oogenblikkelijk naar binnen drong'. JMI (Mimi, BERGAMBACHT, BERKENWOUlffi, BODEGRAVEN, BOSKOOP, GOUPÉRAK. HAASTRECHT, MOORDRECHT, MOERCAPELLE, NIEUWEI^KERK, OUDERKERK,OUDEWATER, REEUWIJK, SCHOONHOVEN, STOLWIJK WADDINXVEEN, ZEVENHUIZEN, enz. dan ook een eigen taal, eigen zeden, eigen gewoonten. Het behoeft niet te verwonde ren, dat een stad, die zoo’n woelige ge schiedenis achter den rug heeft en zopveel verschillende volkeren binnen zyn muren gehuisvest heeft, uit een' wonderlijk meng sel van bouwwerken bestaat. In de eerste plaats vindt men er oude Romeinsche in vloeden, waarvan echter slechts weinig be-> waard gebleven is in <jen loop der tijden. Van de Gothische en Moorsche bouwwerken is veel mee? overgebleven. Eerst in de 19de eeuw is buigen de oude stad een groot complex van nieuwe straten gebouwd, dat de stad aan drie zijden omsliïft. Hier vindt men tal van prachtige en moderne wonin gen, van waar men een indrukwekkend uit zicht over een gedeelte van de Middelland- sche Zee heeft. Geen havenstad van Europa is dan ook schooner, meer met bloemen en planten overladen en door zijn geheele sfeer be- tooverender dan Barcelona. Het middelpunt Van de stad wordt gevormd door de breede Rambla Avenida”, die uitkomt op de Plaza de la Paz”, waar zich het zestig meter hooge „Monumento Colon”, het in drukwekkende gedenkteeken van Columbus verheft. En aan den voet van het stand beeld ontwaart men het stadsbeeld, dat een internationaal karakter draagt. Zonnig is deze havenstad aan de Middel- landsche Zee, maar schaduw omfloerst thans de hoofdstad van Catalonië, waar zoo’n hevigen strijd wordt gestreden. Oorzaak daarvan is mede, dat de Cata- laansche onafhankelijkheidszin aanknoo- pingspunt werd voor extreem-linksche in vloeden, die voor een aanzienlijk deel de interne moeilijkheden der laatste vijf jaar in Spanje hebben veroorzaakt. dat dit de voornaamste oorzaak is van Duitschland’s economische moeilijkheden. Hudson sprak verder over samenwer king tiisschen de Britsche en Duitsche steenkoolindustrie en over de besprekingen, die kort geleden gevoerd zijn tusschen de Reichsgruppe der industrie en de Fedeih- tion of British Industries.. Hü voegde hier aan toe: „Ik hoop, dat de bevredigende vorderingen, die tot dusverre bij deze be sprekingen gemaakt zijn, een goed voor- teeken'vormen voor de toekomst en dat zij succes zullen hebben door ons terug te brengen naar een vriendschappelijke han- delsconcurrentie onder meer normale sta biele omstandigheden. Ik moet hier echter een waarschuwend woord aan toevoegen. De vooruitgang van den handel Hangt af van de interna tionale omstandigheden en in de eeifctc én belangrijkste plaats van' een h van het internationale vertroWwap. lang Europa in een toestand van span ning ^verkeert, kan niet verwacht wór den, dat de handel bloeit. Onze eerste minister heeft het uiterste bewijs gegeven van zyn bereidheid on^ raar een regeling te streven van intema- tiojiale geschillen door middel van vreed zame onderhandelingen. Doch ik gelqpf dat wij in alle vriendschap een wederge, baar mogen verwachten. Ik geloof, dat zijn politiek in dit opzic'ht den steun heeft yan d# overweldigende meerderheid der men seden, zoowel in Groot-iEfrittannië als in het 'twënfawLjk hoop daarom nog steeds, dat ondanks allexmoBlijkheden, die ons thfins I schijben te belagen, wij er in zullen sla gen epn redelijke en bevredigende regeling te bereiken van het probleem „Duitsch land en Groot-Brittannië op de wereld markten”. Van semi-officieele Duitsche zijde wordt gemeld) dat binnenkort de vertegenwoordi ger van de'Duitsche industrie Hipps zich naar Londen zal begeven om de economi sche besprekingen, wplke in Februari ge- houde-n zullen worden met den „Board of British Industries” voor te bereiden. t Thans staan Franco’s troepen voor de buitenwijken. Officieel wordt medegedeeld dat Manresa en Martorell door de troepen van Franco zyn ingenomen. Een der beide spoorlynen, welke van Barcelona naar de Fransche grens loopen, is hierdoor afgesneden. De Marokkanen, die langs de kust op rukken, zifnhet vliegveld van Llobregat gepasseerd en hebbep een punt bereikt op anderhalven kilometer afstand van dè bui tenwijken van Barcelona. ’De rechtsche batterijen vuurden heden reeds op de havens van Barcelona. De omsingeling' van de stad wordt snel voltooid. De legionnairs hebben gemotori- seerde colonnes uitgezonden, die om het bergmassief Van Bruchs, langs het zuiden, heengetrokken zijn. De laatste weerstandslinie van Barcelo na, zoo wordt’ dooi^ het rechtsche hoofd kwartier medegedeeld, is onherstelbaar in eengestort. Een rechtsche strijdmacht van 100.000 man is over de rivier Llobregat getrokken, die langs de westelijke'* buiten^ wy'ken van Barcelona stroomt en dgn in t noordwestelijke richting naar Mhnresa vloeit r miliciens, die te Rome zijn geconcentreerd om deel te nemen aan de jaa^lijksche schouw ter gelegenheid van den verjaardag der stichting van de militie op 1 Februari. Van <£ze concentratie is gebruik gemaakt om de miliciens een periode te rlaten door maken van oefeningen met automatische en andere wapens. GEEN GROOTE MANOEUVRES IN DUITSCHI^AND. Een tegenspraak van geruchten dbor het Duitsche oppercommando. z Het groote hoofdkwartier der buitscne troepen spreekt, volgens Havas uit Berlyn, de geruchten tegen, welke in het buitenland hebben geloopen over manoeuvres va» hel Duitsche leger tegen 15 Februari a.s. In antwoord op een desbetreffencft^vraag zoo meldt Havas verklaarde de woordvoerder'van het groote hoofdkwartier van het Duitsche .leger, dat de groote ma noeuvres met deelneming van de eenJ»eden der legers te land, ter zeev en in de lucht, eerst in het volgende jaar gehouden zullen worden. Wat de manoArvres dér gewone leger- «orpsen betreft, zoo zeide de woordvoerder verder, deze zullen, evenals allé jaren in den herfst gehouden worden.' De zegsman vtfegde er aan tee, dat» geen mawtpuvres van, anderen aard op het grogramma staan. Het oproepen van lichtingen in Italië. officieel^ kringen te Rome verklaar de men niets te weten ^yan een op groote schaal onder de wapen§n\oepen van reser visten, waarover in het buitenland een be richt was gepubliceerd. Indien er reservis ten onder de wapenen werden geroepen, kan er sleets sprake zyn van normale op roepingen w)or herhalingsoefeningen. Ongetwijfeld zyn er, volgens Havas^ ook te Rome Argelyke geruchten in ontloop geweest. M^fc^prak met name van lichting 1901, dat zyn de mannen, die in l^Ül zyn geboren. Men noemt dat echter tamely k on waarschijnlijk, daar deze mannen thank 37 jaar én ouder zijn. Voorts wordt melding gem&akt van jon gelieden die een individueele oproepings- kaart hebben ontvangen. Dit zijn radiotele- grafisten, het personeel van gevechtswa gens enz. *pe drukte, welke in de kazernes t$ Rome heerscht, komt althans ten deele voort uit de aanwezigheid van $0.000 fascistische Tjjdens het jaarlyksche diner, dat aan geboden wordt door de Duitsche Kamer van Koophandel voor het Vereenigd Ko ninkrijk, heeft de minister voor den 0ver- zeegfthen handel, Hudson, een rede uitge sproken in antwoord op een toast op „GrootjBrittannië en Duitschland op de wereldmarkten”, die voorgesteld werd door ministerialdirektor Wfehl. In zyn rede keerde Wiehl zich blijkens het verslag van het Duitsche Nieuws-Bu- real tegen het veelvuldig geuite verwijt, dat Duitschland zich op het gebied vairden buitenlandschen handel van unfaire metho- dejy bediende. Het stelsel van'de deviezen controle, aldus Wiehl, het stelsel van de bilaterale clearing en van de betalingsoverc eenkomsten, is Duitschland door de credi- teur^taten opgedwongen. De methoden tot# bevordering van>den export*kwamen voort uit het feit, dat Duitschland slechts door export de noodige deviezen vdor zijn on- misbaren levensmiddelen- en grondstoffen- invoer kan verkrijgen. De Duitsche ambassadeur von Dirksen uitte zich optimistisch over de vooruitzich ten voor de Britsch-Duitsche handelsbe- trekkingen. Het in Juli van het vorig jaar te Londen gesloten handelsaccoord zou een zeer hechte basis-kunnen blijken, waarop verdere mogelijkheden zouden Iqunnen wor den ontwikkeld. - Hudson zeide ite.m.; „Duitschland’s economische moeilijkheden komen mij voor als in hoofdzaak veroorzaakt door de intense ontwikkeling van de binnen- landsche markt onder den druk van de bewapeningseischen A'an het Vierjaren plan. -WTehl heeft gezegd, dat de devie- zencohtrole, de clearing en de beta- lingsovereenkomsten Duitschland opge- drofigen zijn door de crediteurlanden. Ik ontken niet, dat schuldeischers g(iar- r^e innen wat zij kunnen van hun vorde ringen, maar ik hen het er niet mee eens. DE„,MARNIX” IN ZWAAR WEER. Het voorschip was van de brug af niet meer te onderscheiden doorrde óverkomende zpeën. Het motorschip „Mamix van St. Aide- gonde” van de Stoomvaart Mij „Ned«g- land” is gisteren op haar thuisreis 24 uur. over tijd te Southampton aangeko- men met tweehonderd passagiers aan boord. De vertraging was een gevolg van het zware weer in het Kabaal Een pas- *7 sagiere had door brekend glas een diepe wonde in het been opg&loopen en: ver scheidene leden van de bemanning had- *den,-minder ernstige kwetsuren opgeloo- pen. Zondagnacht beliep de storm het schip nabij Ouessant. Gezagvoerder Mörzer Bruyns verklaarde bij aankomst te Sout- hampton.'dat de'óverkomende zeeën zoo geweldig waren, dat hij van de brug het voorschip niet meer kan onderscheiden. De torenhooge watermassa’s benamen i elk uitzicht. Tijdens dén storm ving de „Marnix” noodseinen van vijf schepen op, jnaar de'toestand van het Neder- landsche mailschip* was op dat oogen- 1 blik van dien aard, 'dat de gezagvoerder niets anders durfde te doen, dasAzlch ¥iet zijn eigen zware taak te bonroei De bakboordzijde van den bai ’>kr door de bekkende zeeën een deuk van -tien voet hoog en dertig voet. lang. De kapiteinshutten, welke zestig voet boven r de waterlijn liggen, en de salons werdep oversj-rofc^pd en in de“ verblijven, voor de 'bemanning'was het ru>g erger. De eenifee kans om groöter gevaar te vermijden was koers veranderen en op zee te stu ren, zeide kapitein Mörzer Bruyns. Wij zijn toen vijftig mijl uit de kust gevaren. De Haagsche Dierentuin verkocht? Amste'rdamsche combinatie zou er negen tob voor over hebben. Onlangs ^werd1 gemeld dat er nieuwe ond^handelingen waren geopend over verkoop van den Dierentuin. De presl- dent^commissaris van het K.Z.B.G., no taris Zondag, kon dit bericht bevestigen. Thans vernemen wij, dat de bespre kingen Jót resultaat hebben gehad1, dat een voorloopig koopcontract is gesloten t door een Amsterdamsché combinatie, welke voor een bedrag, van 900.000 eigenaresse zou wórden van den tuin, uitgezonderd hef hoofdgebouw, waarop een servituut.rus£. 1 Reeds zou', zoo vernaAien wij verder, Qen bedrag van 250.000 zijn gestort als garantie voor het nakien, van.de con tractvoorwaarden. 1 Met zekerheid mag worden aangeno* mdh, dat het de bedoeling der koopers zalzijn het Dierentuln-complex tot bouwgrond te bestemmen. .Van wolkan aard de bébotiwinAeal zijn, of er kan- toórgebouwen dalf^wel flats komen, Jk nog. niet bekend, maar' hoe zij ook-zql zijn, in elk geval zal het stratenplan, In- dejtljd voor het terfbln van den tuin en zijn naaste omgeving ontworpen, een wij ziging moeten ondergaan. -> Voor deze wijziging is da medewer king van den Gemeenteraad noodlg. 1 Verscheidene jaren geleden heeft de I gemeente, rekening houdende met de ,1 noodzakelijkheid, tot vorbreëdlng van de gevoerde uitwijzingsgevaJlen opnieuw Koningskade en den Benoordenhoutsche aan een onderzoek onderworpen worden. wegi bedongen tot onteigening Havas meldt uit Berlijn, dat de gister- van str00ken v^n den tuin, langs deze avond geteekende DuitschPoolsche re- straten. gelingr bepaalt, dat de ipi October uit Aldus verzekerde zijzich tevens Duitschland gezette Joden zullen kun- nlet onbelangrijken Invloed op even nen teïugkeeren om hun roerende, have, tueele plannen tot wijziging der bestpm- te halen Zij zwllen ook pen zekeren ter- mlng van den Dierentuin. Ook bet sérvi- mijn krijgen voor de regeling hunner op het hoofdgebouw is een belem- zaken. De waarde hunner onroerende merendefactor in een mogelijk bebou- goederen zal op .een specialé rekening wingsplan. ingezonden door tusschenkomst van soïiede Boek en onze agenten en moeten daags vóór de plaatsing teneinde van opname verzekerd te zyn. Gewone advertentiën en ingezonden mededeelingen bttyGontract tot zeer gereduceerden •lis Groote letters en randen worden berekend naar plaatsruimte. Met g«,ang trokken nj de aandacht de redde*. Me het tankschip „Esso Baytown” z(jn LZ Tnde? van de ramp van de" her te New-York aangekomen vijf en De slachtoffers ten een volkomen uitgeputten indruk., e medici, die hen onderzocht hebben, zyn de meesten volkomen ge- n zyn, doch dat allen volstrekte rust m°eten hebben. Zy’ déden aan de hen opwachtende ver- 8 aggevers een verhaal van de bange uren, welke zy doorgemaakt hadden. Zingende schipbreukelingen. 1 °en de „Esso Baytown” in de nabyheid van het wrak kwam en een reddingboot 111 zette, heerschte er een diepe duisternis,' «Mat de opvarenden van de reddingboot

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1939 | | pagina 1