JNKAAS Tunnelplan nadert zijn uitvoering NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN otheekbank Dit blad verschijnt dagelijks, behalve Zon- en Feestdagen D 1 IS® s Groot en belangrijk werk, dat 363.000 kost en dat een jaar na de gunning geheel gereed moet zijn. Bouw van drie tunnels van de Spoorstraat naar den Ridder van Catsweg en van een viaduct van de Stationslaan naar de Noothoven van Goorstraat. Waar de tunnels beginnen en eindigen. I a 993/, BARCELONA GEVALLEN. De stad door de troepen van Franco bezet. No 19942Donderdag 26 Januari 1939 77e Jaargang BERGAMBACHT, BERKENWOUDE, BODEGRAVEN, BOSKOOP, GOUDERAK. HAASTRECHT, MOORDRECHT, MOERCAPELLE, NIEUWERKERK, OUDERKERK, OUDEWATER, REEUWIJK, SCHOONHOVEN, STOLWIJK WADDINXVEEN, ZEVENHUIZEN, enz. x. P. R. HOORWEG jek 17 cent, overal waar de :king 1NUARI 1939 A celoiia. Zij hebben Rubl veruvcxd, welke dagen langzaam weer op gang wordëh men 4G UABI 1939 346 16506 19124 lekend, aan de rechterzijde voor den Graaf l het r hoeve gehad. Een tweede trein heelt vanmor gen om vier uur getracht uit Barcelona te vertrekken, doch de spoorlijn werd vluchtelingen, die verdeeld zijn over de verschillende provincies van het recht- sche Spanje, naar Barcelona zal komen. De nieuwe burgemeester. In een interview met een verslaggever nis van zijn benoeming uiteengezet. Daar, aldus Matue Pla, Catalonië door zulke nauwe banden met Frankrijk is tieke figuur willen kiezen, want hoewel ik lid ben geweest van de monarchisti- wan- letsel- houder v; A. Polet, verteld. ucn dag na het binnenrukken van. de troepen de arbeiders bevel zullen krijgen weergeschut werd op hen gevuurd. De zenuwen van de vluchtelingen zijn geschokt door den honger en de inspan ning. Toen de vliegtuigen naderden, Arbeiders moeten via de Goudsche Arbeidsbeurs worden betrokken. Gebrek aan voedsel? De laatste trein uit Barcelona, di§ het der grootste vraagstukken is, de levens- middelexivoorziening van Barcelona. Tot dit doel zijn op Majorca, te Saragossa en te Lcrida groote levensmiddelen depots ingerichts, terwijl bovendien uit alle deelen van Spanje vrachtautokaravanen op weg naar Barcelona zijn. Juist voordat de correspondent van Reuter hedenmorgen te Cerbere aan kwam, vlogen vier Savoia vliegtuigen over een hoek Fransch gebied. Er wer- den twee, waarschuwingsschoten gelost door de Fransche luchtal'wecrkanonnen. Bezetting nauwkeurig voorbereid. Reeds een maand geleden zijn door de regeering van Burgos gedetailleerde voorzieningen getroffen voor de bezet ting van Barcelona. Onder het gezag van den minister van binnenlandsche zaken -...oD„heelt kolonel Hungna, de chei van de Barcelona, hadden de rgchtschen naai1 inlichtingendiensten, die belast is met hun zeggen een opmersch van vijl mijl - ten uitvoer gelegd. De Navarreezen. na- JjJEN belangrijk werk, dat in de verkeers situatie in de omgeving van den over weg een belangrijke verbetering zal bren gen, gaat zyn verwezenlijking' tegemoet. Op i Februari a.s. zullen de Nederlandsche Spoorwegen voor rekening van de gemeen te Gouda aanbesteden de uitvoering van het tunnelplan, bestaande, uit den bouw van een tunnel van de Spoorstraat naar den Ridder van Catsweg onder de spoorlijn GoudaUtrecht en den aanleg van een viaduct voor een verbinding van de Sta tionslaan naar de Noothoven van Goor straat. Een jaar na de gunning moet het geheele werk worden opgeleverd. Reeds langer dan een kwart eeuw is uit gezien naar een verbetering van den toe gang aan de Noordzijde van onze stad. Aanleg van noodweg. 'pENEINDE het verkeer in beide richtin- weinig mogelijk te belemme- een ieder. Wat de ravitallleerlng betreft, staan duizenden vrachtwagens met levensmid- i 'delen, kleedlng en dergelijke, sedert hedenochtend op niet grooten afstand van de stad te wachten. De volgende cij- tofs worden genoemd: 8UÜ.000 kg brood, evenveel meel, 2UO.OÜO blikken conserven, 2U0.UXJ rantsoenen vleesch voor de eerste hulp. De politiedienst zal waargenomen wor den door groepen Guardi Civil. Een zeer ABONNEMENTSPRIJS: per kwartaal 2.25, per week 17 cent,-1 vL bezorging per looper geschiedt. Franco per post per kwAtaal 3.15. Abonnementen worden dagelijks aangenomen aan ons Bureau: MARKT 31, GOUDA bii onze agenten en loopers, den boekhandel en de postkantooren. Onze bureaux zijn dagelijks geopend van 96 uur. Administratie en Redactie Telef Interc 2746. Postrekening 48400. gen zoo v. «ivunue- v ren, moet over de spoorbaan een noodweg fe worden aangelegd. Met dit werk, dat de k Spoorwegen en Gemeentewerken in eigen beheer uitvoeren, is een aanvang gemaakt. Gerekend van den Ridder van Catsiweg af, zal de noodweg rechts van den bestaan- a 101 i de duidelijkheid zullen wij echter >d<‘ “ln lanwte v?n de whht zy in de in den Ridder van Catsweg het weg- I anti tnnnol nnomnn I I langzaam verkeer blijven echter tot en met I’ de bebouwing, die in de toekomst zal over- blijven, dat is tot de poort naast de slagerij van den heer C. Jansen, op gelijk niveau met de winkels. In verband met het in ta voeren eenrichtingverkeer, krijgen de win keliers langs hun zaken heeij het langzaam verkeer, dat in de richting van de stad gaat. Bovendien blijft het trottoir langs de winkels, want voetgangers zullen ook na uitvoering van het tunnelplan via de kun- De komende situatie. ]-Joe lang worden nu de tunnels en waar is he^ begin en het einde, aldus een vraag, die veren zich stellen. Vooraf dit. De feitelyke tunnels liggen alleen onder de spoorbaan, de op- en afrit ten heeten toegangswegen. Men krijgt dus maar een klein gedeelte, dat onder de spoorbaan doorloppt, !nl ter lengte van 18.96 meter. Zyn de tunnels overdekt door dat de spoorbaan er over heen loopt, de op. en afritten zijn onoverdekt, men kan er van een hooger punt af in kyken. Ter wille van --4.4— j- geheele lengte van de wegen, waar zy in üe Spoor straat hetv bestaand niveau verlaten en i niveau bereiken, tunnel noemen. De tunnel voor het snelverkeer wordt 210 meter lang. Zy begint in de Spoorstraat ter hoogte van de garage van den heer D. J.- van Dam en komt in den Ridder v;«n Catsweg uit op^pen punt, dat in het ver- lengde ligt van de noordelijke beschoeiing van den Graaf Florisweg. De tunnel voor snelverkeer gaat dus juist den Graaf Flo- risweg voorbij, doch dit geeft niet, daar hier in de toekomst, zooals gezegd, toch een groot plein komt. De twee tunnels voor o uwe j £,e twee tuiiiirjs vvu* langzaam verkeenj lang moeten gedreven worden door electro- krygen in de Sterstraat haar beginpunt te-W Spoorstraat naar en van het station ---- - I bestaande slagerij .van den heer nen gaan. Aan het einde komt dan een n en bereiken den Ridder van Cats- trap naar het viaduct. de vyi I Voor het drooghouden van den 1 heerenhuizeft, die, van den overweg af g> van lek-, regen, en'zakwatfr x-’ - j wordt een gewone open bemaling toegepastflorisweg staan. De wegen voor langzaam de Ridder van Catswèg en de in aanleg zijnde verbindingsweg van den Ridder van Catsweg naar de Gouwe. De bestaande bestrating van de Spool- wegstraat zal men tegen den geslagen damwand aanwerken, opdat het verkeer langs de Spoorwegstraat, dat voor die straat bestemd is, kan doorgaan. Ook de straat tusschen den muur langs het kerk hof en den damwand dient begaanbaar te blijven als toegang tot de gevestigde ga rage, terwijl naarmate het werk vordert ook onder langs het viaduct een verbinding met de Jan van der Heijdenstraat zal tot stand komen. Er komen drie tunnels, een voor snej verkeer in beide richtingen en twee voor langzaam verkeer met eenrichtingverkeer. Het gedeelte voor het auto-snelverkeer krijgt een doorgangshoogte van 4.05 meter en een breedte van 6.80 meter inbegrepen de schampkanten. Links en rechts komen de banen voor langzaam verkeer, resp. 4.50 M. en 4 M. breed, inbegrepen de trottoirs voor de voetgangers resp. 1.50 M. en 1 M. breed. De ruimten onder de banen voor langzaam verkeer dienen voor de onder brenging van buizen en kabels aan de ééne zijde, terwijl aan de andere zy'de het hoofa- riool wordt gelegd, dat de rioleering van het Noordelijk stadsdeel verbind| met het pompgemaal achter de Jan v. d. Heyden- straat. Dit viaduct over de tunnel, dat de Sta tionslaan met de Jan v. d. Heydenstraat en later met de Noothoven van Goorstraat 4 al verbinden, krijgt een breedte van tien me- De tunnel onder den spoorweg komt le rusten op houten palen; de toegangswegen, het viaduct en de muur langs het Israëli tisch kerkhof op gewapend bêtonpalen. Het werk zelve wordt in gewapend beton uitge voerd, waarbij aan wapeningsijzer ongeveer 350.000 K.G. zullen noodig zy’nf De muur langs het Israëlitisch kerkhof zal men in metselwerk optrekken, nog verhoogd door een hekwerk van buisyzer waartusscheii harmonicagaas. De aannemer zal vooraf, na het maken van een kistdam in den Bleekerssingel, hot bestaande Bloemendaalsche sluisje, de brug die den Bleekerssingel met den Kat- tensingel verbindt, de bestaande beschoeiin gen en bruggen, afbreken en het water langs de Spoorwegstraat dempen. Twee groote pleinen. Een groot verkeersplein zal ontstaan tusschen het einde van den tunneloprit, den Bleekerssingel, den Kattensingel en de’ Boelekade. Het plein zal worden geëgali seerd en bestraat. Evenzoo worden de bruggen bij de samenkomst van den Rid der van Catsweg en Graaf Florisweg ge sloopt, het water gedempt en bestraat Ook hier ontstaat een groot plein, waarep uitkomen de tunnel, de Graaf Florisweg, Het tunneiwerk. J£én der eerste werkzaamheden voor den aannemer by de uitvoering van -het tunnelplan zal bestaan in het omhoog bren gen van de spoorbaan. Daartoe worden 36 beslagen oregon-pine-palen van 16.50 Me ter lengte en zwaar 40 x 40 c.M. ingeheid en jukken saamgesteld die de hulpbruggen 60.000 K.G. ijzer dienen te dragen. Het spreekt wel vanzelf, dat deze werken des nachts moeten geschieden. Trouwens, al het heiwerk binnen een afstand van 3 Meter van de spoorbaan zal des nachts, op uren en tyden door de directie van de Nederlandsche Spoorwegen te bepalen, worden verricht. Tydens de uitvoering van het werk mag het treinverkeer geen enkele belemmering, hinder of vertraging onder vinden. Het heien der palen, die op een af stand van méér dan 3 meter buiten -den as van den spoorweg komen, kan tijdens den treinenloop slechts met inachtneming van de door de directie noodig geachte voorzor gen geschieden. Alvorens men met de ontgravlng'van den bouwput tot de vereischte diepte zal aan vangen, moet een stalen .damwand, 160.000 K.G. yzer, ingeheid worden, Ovei den bouwput komt een voetbrug voor het leizigersverkeer van- en naar de richting Schoonhoven. De aannemer zal een bronbemaling aan- leggen, waarvan de filmers zyn aangebracht in de onder de veen- en kleilagen liggende zandlagen. Deze bronbemaling moet dienen om den druk tegen de Veen, en weg te nemen. De pompen van ADVERTENTIEPRIJS: Uit Gouda en omstreken (behoorende tot den bezorgkringj 15 regels 1.30, elke regel meer 0.25. Van buiten Gouda en den bezorgkring: 1—6 regels 1.55. elke regel meer 0.30 Advertentiën in het Zaterdagnummer 20 byslag op den prijs. Liefdadigheids-advertentiën de helft van den prijs. INGEZONDEN MEDEDEELINGEN: 1—4 regels 2.25, elke regel meet 0.50. Op de voorpagina 50 hooger. Advertentiën kunnen worden ingezonden door tusschenkomst van snliede Boek handelaren, Advertentiebureaux en onze agenten en moeten daags vóór de plaatsing aan het Bureau zyn ingekomen, teneinde van opname verzekerd te zijn. Gewone advertentiën en ingezonden mededeelingen by contract tot zeer gereduceerden prijs Groote letters en randen worden berekend naar plaatsruimte. 84 189 200 04 506 528 73 788 780 41 1090 1167 35 1596 1509 31 1940 1972 55 2263 2300 53 2775 2910 32 3290 3340 11 3861 3885 13 4135 4162 11 4450 4500 18 4913 4930 !2 5344 5450 >0 5076 5080 17 0030 6036 1 6401 6404 ,4 6780 6043 3 7307 7416 6 7700 7730 5 8027 8077 9 8370 8440 4 8717 8760 0 9732 9823 0 10227 10300 0 10027 10030 3 11005 11101 2 11318 11372 3 11095 11710 1 12103 12111 2 12507 12585 l 12981 13040 13429 13530 1 13805 14035 l 14518 14508 i 15140 15170 L 15420 15454 15751 15708 10204 10273 i 10573 16011 I 10879 10925 17247 17204 17505 17003 18040 18005 18477 18507 18345 10020 19313 19372 19844 19852 20140 20272 20071 20736 plannen den ting van een degraafschen o. een groot terrein afgestaan, een betonnen brug gebouwd, en het woonwagenkamp ver plaatst worden. Een nieuwe waterinlaat uit de Breevaart naar den polder kwam gereed. Inmiddels volgden de aankoop van ver schillende perceelen, huizen en gronden en aangaan van overeenkomsten ten be- van het tunnelplan. Met de verbree- ding der singels en den bouw van een nieu we brug over de Kamemelksloot werd een aanvang gemaakt. En zoo zal dan nu de aanbesteding van het tunnelplan geschie den. Over dit groote werk heeft de wet- van openbare werken, de heer ‘t, ons interessante bijzonderheden polltleken strijd deelgenomen, en ben Ik nooit afgevaardigde geweest. Matue deelde voorts nog mede, daV etn )12 1164 1186 )05 2087 2112 108 3478 3545 )30 5070 5170 )84 6126 6152 >77 6622 6754 141 8041 8101 .96 9320 100 10073 10223 10 11702 11760 :72 13585 13591 58 14674 14738 62 15498 15608 02 16918 16941 70 17723 18038 98 18730 18797 50 20091 20397 genover C. Jansen en weg tegenover het tweede van flOBBSCHE COLllAM. 375 615 859 1584 1745 1844 3121 3144 3216 3961 4010 4053 4075 4713 4734 5549 5743 5955 6357 0448 6606 7193 7237 7422 8686 8988 9037 9830 9872 9951 11434 11837 14878 12808 12994 12996 13847 13907 14119 14888 14889 15205 16267 16407 10502 17069 17256 17265 18098 18230 18230 19724 19770 19820 20441 20514 20587 ter inbegrepen twee trottoirs van twee meter elk. r De doortrekking naAr de Noothoven van Goorstraat zal niet onmiddejlyk tot stand komen. Men stuit nJ. op de spoorbaan GoudaSchoonhoven, welke overbrugd zou moeten worden, hetgeen overbodig is, om dat de tramlyn, zooals men weet, opgehe ven wordt. Zoodra dit gebeurt en de grond is in eigendom verkregen, kan de weg naar de Noothoven van> Goorstraat worden dour- getrokken. In de tunnels zullen de scheidingswan den tusschen groot en klein verkeer en da grondkeerende wanden onder de spoorbaan worden bekleed met gele tegels. Buiten de tunnel Worden de betonwerken en de den van het viaduct bekleed met werk. Van het oorspronkelijke plan om de af scheidingen tot boven het straatniveau in beton op te trekken is, na een beziohtiging van kunstwerken elders in het land door het gemeentebestuur, afgezien. Er komen nu op de wanden ijzeren hekwerken van stijlen om den Ito meter en twee horizon tale ijzeren buizen van 10 c.M. dikte. Dit geeft wel onderhoud^ doch daarmede wordt een ruiifier doorzicht verkregen. De vloer van de tunnel, van de toegangswegen en van het Oostelyk deel van het viaduct zal bestaan uit dikke klinkers op zijn plat in cementspecie mechanisch ingetrild, zooals op den Kattensingel liggen. De trottoirs krijgen tegels met betonbanden. De afvoer van het regenwater geschiedt door putten en goten naar een waterkelder. daarboven wordt e«i pompgebouwtje gebouwd, waar- \erkeer krygen een lengte van 115 meter. De tunnel voor snelverkeer zal dieper nomen, daft de beide andere. Voor de sncl- verkeerstunnel bedraagt de helling van de rijde van. den Kleiwegsbrug 1 op 30 meter en van den kant van den Ridder van Cats weg 1 op 27 to, voor de tunnels voor lang zaam verkeer van beide zijden 1 op 23 ‘meter; De breedte van de eigenlijke tunnel van by na negentien meter is belangrijk groo- ter dan. die van den bestaanden overweg. Dit komt, omdat de Spoorwegen een derde spoor met wissel over de tunnel zullen leg- gen- Het verkeer in de Spoorstraat. Uit het bovenstaande blykt, dat in de Spoorstraat de tunnel voor het snelverkeer dus al spoedig gaat dalen. De tunnels voor Duizenden vrachtauto’s met levens middelen staan reeds geruimen tijd gereed. E rechtscfic unisingelingsbewcging om uuiceiona Vordert en men ge-, luolt, dat ue val van ue Cataluansclie hooldstad ophanden is, zoo seinde Keu- I ter en voegde er aan toe dac alle weer- srunu van de regetxingstroepen gebro ken was. in den noordwestelijken sector van Llobregat, waar de rivier wcgbuigt vaii een volledige door vertirandingsmotoren g dreven reserve-pompinstallatie is voorge schreven. i’ bouwput van lek-, regen- en1 zakwater 260 294 304 643 651 683 1152 1160 1201 15,46 1549 1592 2043 20^7 2437 2503 2834 2841 3119 3208 3000 3612 3639 3940 3963 4065 4554 4563 4575 4981 5036 5043 5317 6362 5373 5775 5832 5850 0129 0189 6318 0351 0657 0727 7110 7184 7232 7397 7571 7601 8033 8070 8075 8860 8124 8482 9272 9292 9375 9702 9727 98t) 7 10035 10051 10110 10382 10393 10449 1090J 10947 10952 11212 11227 11281 11482 11503 11525 11810 H896 11904 12005 12161 12171 12539 12548 12647 13011 13034 13050 13384 13426 13146 13532 13030 13041 13918 13939 13975 14201 14202 14301 14572 14585 14003 15065 15137 15'225 15719 15806 15950 16328 16530 10701 17135 17183 17244 17625 17641 17601 17910 18001 18043 IC331 13334 13T30 .8685 18691 18707 .9011 19030 19130 9643 19714 19710 10004 30073 20131 10516 9525 20595 10812 30821 20942 1181 m?t i 70.—, het bestudeeren van de verschillende kanten van hel probleem, besloten, dat deren thans de buitenwijken van Bar- plaats aan den voet der heuvels rondom den post te bezetten, dien zij voordien Barcelona llgi en zijn reeds verder ge- j Innamen. De machinerie zal in de eerste trokken. De divisies van Maestrazco, die dascr. langzaam ten Noorden vun Tarrasa opereeren, gebracht. Daarna zal een onderzoek wor- hebben colonnes gezonden naar het Zui- j den ingesteld naar het optreden, van den van die stad, terwijl artillerie is -■ oon aangevoerd om de defensie van Tairasa en van Babadell te bestoken. Het Mdiokkaansche corps heeft vol- ledige controle verworven over de twee bruggehoolden van de rivier Llobregat ten Zuiden van Barcelona. Slechts enkele uren later kwam he't bericht: Barcelona is gevallen, Franco's troepen zijn de stad binnengerukt zon der ook maai' eenige tegenstand te onb- i moeten. strenge controle zal worden ingesteld, om te beletten, dat een stroom van traject tot de grens heeft kunnen afleg- gen, is heden te Portbou aangekomen met ruim tweehonderd gevluchte vrou- wen en kinderen. De meeste vluchtelin- gen hadden in twee dagen niets te eten van Havas heeft Miguel Matue Pla, die zoojuist door Franco tot burgemeester I van Barcelona benoemd is, de beteeke- zoo zwaar gebombardeerd, dat hij moest terugkeeren. Terwijl de vluchtelingen1 nog te Portbou waren, vlogen rechtschc vliegtuigen over de stad. Uit luchtai- verbonden, heeft de generalissimus de weergeschut werd op hen gevuurd. keuze doen vallen op een vriend van Frankijk, die het land kent en die op de hoogte is van industrleele vraagstuk- o ken. Hij heeft wellicht ook een a-poli- vluentten zij, om beschutting te zoeken, in een donkeren tunnel. De toestellen vlogen langs de grens op een hoogte van sche partij, heb ik nooit actief aan lü.üjü voet, gadegeslagen door leden van Hopiuonnmon nn hnr. de internationale commissie voor de evacuatie van buitenlandsche vrijwilli- gers. De rechtschc luchtmacht is vandaag zeer actief geweest. De toestellen vlogen over alle wegen en spoorlijnen, die van Barcelona’ naar de grens leiden, waarbij zij de verkeersopstoppingen met bom men en macliinegeweervuur bestookten. den looptn. Hij kruist de spoorbaan ter hoogte van de plaats, waar nu de kleine overweg is voor de reizigers van en naar Schoonhoven. Het bestaande seinhuis komt dus links van den noodweg, die vervolgens dwars het expeditieterrein van de Spoor wegen oversteekt en met een boog naar rechts op de Stationslaan uitkomt. Do noodweg wordt 5.80 M. breed. Het feit, dat de weg meer naar het per ron dan de bestaande komt te liggen, za', waar de stoom- en dieseltreinen uit Den Haag en de electrische uit Rotterdam veel al tot dicht by het seinhuis opryden, tot gevolg hebben, dat de overweg langer ge sloten zal zyn dan thans, met wachten als gevolg, maar dit is een onvermijdelijk on gemak, dat men moet over hebben om straks de groote verbetering middels de tunnel, waarby de overweg dSn geheel ver vallen zal zyn, te verkrijgen. tDe Spoorstraat wordt by den aanvang van het tunneiwerk voor het ry verkeer af gesloten en voorgoed zal zy hiermede haar beteekenis als verbinding van de stad naar het station voor auto’s verliezen. Zoowel van als naar de stad zal tydens de uitvoering van het plan de route Kattensingel - Crabethstraat - Stationslaan moeten volgen om via den noodweg de spoorbaan over te steken en 90k is men op Kattensingel en Crabethstraat aangewezen om per voertuig het station te bereiken, dan wel naai’ de stad te gaan. Voor voet gangers bljjft het mogelyk om via de Spoorstraat naar en van het station en het stadsdeel Jver den overweg te komen. Hier toe wordt een tijdelyk pad aangelegd, dat van de Spoorstraat door de poort naast de slagerij vah len heer C. Jansen gaat en op de Stationslaan tegenover den noodweg uit komt. De aanleg van den behoorlijk breeden noodweg, waarheen de bestaande overweg zal worden verplaatst, beteekent, dat het verkeer niet over den Zwarteweg met den onbewaakten overweg zal behoeven te wor den omgeleid. kleilagen deze bema- motoren, terwijl tevens de opstelling van - 11 - A-' A.. JSX__- I IS' Plannen zyn gemaakt, doch deze werden C,- nimmer uitgevoerd. Urgeht werd de aan- gs gelegenheid door de sterke toeneming van L het verkeer. Vooral toen de plannen van I Ryk en Provincie tot Het aanleggen van groote vericeerswegen vasteren vorm aan- I namen heeft ihet vorige college van Burge- I meester en Wethouders het maken van een T tunnel in ernstige studie genomen en de I eerste besprekingen gevoerd. Daar geen overeenstemming bestond om- K trent de plaats waar de tunnel komen E moest, kon nog geen resultaat worden be- reikt. Aanvankelijk dacht men aan een I punt ter hoogte van den Winterdijk met een verbindingsweg door het Park tot het Stationsplein. De Commissie voor de Uit- breidingsplannen te ’s-Gravenhage gevoel- de meer voor een verbinding aan de Oost- ^yde, waarbij gebruik zou kunnen worden gemaakt van den spoordijk in de richting K Schoonhoven. De besprekingen, die namens het tegen- I woordige Coillege van B. en W. met de K Commissie werden gevoerd, hadden tenslot- k te het gewenschte resultaat. Dat het niettemin eenige jaren heeft ge- duurd, alvorens de aanbesteding der wer- ken kan geschieden, is een gevolg van den I' grooten omvang van de voorbereidende L werkzaamheden. Behalve dat onderhande ld lingen met het Rijk, de Provincie, het Werk- fonds en de Ned. Spoorwegen dienden te l worden gevoerd, moest de sluis van den Polder Bloemendaal worden aangekocht, Deze aankoop kon slechts goedkeuring van I hoogerhand verkrijgen, als met de belan- E gen van de Coöperatieve Tuiniersvereem- 5 ging Gouda, én Omstreken werd rekening i gehouden. Zoo hebben de Goudsche tunnel- j stoot gegeven tot de stich- groentenveiling aan den Bo- Straatweg. Daartoe moest brug gebouwd,

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1939 | | pagina 1