IESPAABT leij LEY TEM \Ntó FIRST LADY* iwate «noroofoltfyt DF5TERTJ 01 SONNYBROOK UR1 -AZIJN verlengd ÖENP£ ANN BOND w voordeel Dit blad verschijnt dagelijks, behalve Zon- en Feestdagen Ongestoorde intocht in Barcelona. Lichamelijke opvoeding en volkskracht i frankrijk zal zijn onafhankelijkheid BLIJVEN HANDHAVEN. N THEE IRIGSTE! i NfUREN KOOPEN! ÊRFSTERTJE’’ r ROCHEttt HUDSON JtROBERT WILCOX BORRAH MINEVITCH HE - GOUfl 27 tot en mot Dinsdag $71 77e Jaargang - haastrecht, moordrecht, MOERCAPELLE, WADDINXVEEN, ZEVENHUIZEN, enz. bergambacht, berkenwoude, bodegraven, boskoop, gouderak, kaaötae nieuwerkerk, ouderkerk, oudewater, reeuwijk, schoonhoven, stolwijk Betoogingen in Rome. Niet-inmenging gehandhaafd. r voor i«deren leeftijd. i luidde, zooals de aan U zou wensen ;5,40.60cf tl BRITSCH SCHIP VERGAAN. dot Y> DA TH. aio ilsch luk. den beroemde i HET NIEUWE WEGVAK VAN DEN AUTOSNELWEG ’s-GRAVENHAGE—UTRECHT. TEND 10.30 I DUIKBOOT 0, t PAT O’BRIEN. teeren van de tdu- i in 19 et. 19 14 21 2 UUR MATINEE HIRI.EY TEMPLE in Hoofdfilm t I en iljn Mondh*rmonik«nM Vermoeden dat 31 menschen zijn omgekomen. Lloyds heeft een bericht van de kust wacht te Saint Ives in Cornwall ontvangen, waarin gezegd wordt dat een reddingsboei met den naam „s.s. Wilston Glasgow” ge vonden is. Ook is het lijk van een man on- f.ehaald. Zes my'l ten westen van Sanit Ives 1.® een aan den grond geloopen schip ge zien, terwijl lijken in de nabijheid dreven Op grond van deze berichten vreest men dat de „Wilston" met de geheele beman ning, bestaande uit 31 koppen, in den laat- sten storm vergaan Is. aid uit de winkel per bus ons voor per pond KOOPERI RCUS REI7I- leum-werk <1r E” met Norm i met 8abu is Aparte route» voor hooge auto's. In aansluiting op het bericht dat het weggedeelte van den autosnelweg 's-Gri- venhage-Utrecht van de Gouwe tot den straatweg Gouda—Bodegraven dezer dagen voor het verkeer zal worden opengesteld deelt de A.N.W.B. nog het volgende mede: De nieuwe routes zullen voor het ver keer, komende u i t de richting Bodegraven en gaande in de richtingen ’s-Gravenhage resp. Rotterdam, in verband met de uitvoe ring van een viaduct nabij den evenge 1 noemden straatweg, voorloopig alleen ge schikt zijn voor voertuigen niet hooger dan 3.35 M. Teneinde het verkeer te waarschuwer zullen door den A.N.W.B. de noodige aan wijzingen op de wegwijzers worden ge geven. Vóórts he) 1 wi Maar Frankrijk kan niet toestaan, dat zijn verbindingswegen met Noord-Afrika worden bedreigd. Motie van vertrouwèn aangenomen. Motie van vertrouwen aangenomen. Meerderheid van 132 stemmen. De Kamer heeft daarna met 364 tegen 232 stemmen haar vertrouwen in de regee ring uitgesproken. De tekst van de motie reeds gemeld, als volgt: „De Kamer keurt de verklaringen der regeering goed, vertrouwt op haar waak zaamheid om de onaantastbaarheid van het Fransche rijk en de veiligheid van zijn im periale wegen te handhaf, weigert iedere toevoeging en gaat over tot de orde v m (*en dag." dedigen van gebieden, die een erfdeel vormen, maar tevens, dat ik die solida riteit verdedig, die zich langzamerhand gevestigd heeft tusschen het moeder land Frankrijk en alle Fransche landen, die geboren zijn aan de overzijde der zee door denzelfden vrijheidszin, en hij besloot aldus: Ik vraag Frankrijk eens gezind te z{jn voor de verdediging van zjjn materieele Rijk en vooral voor de verdediging van zijn ideaal, dat het met succes heeft verdedigd in een minder harde wereld, maar dat het bereid is te verdedigen in een wereld, die in het teeken van het geweld is getreden." Nationale Stichting gevormd. Zij zal haar actie op een zoo breed mogelijke basis voeren. Het rijkscollege voor de lichamelijke opvoeding heeft met de hierna te noe men organisaties besprekingen gevoerd over de vraag, op welke wijze en door welke middelen de lichamelijke opvoe ding van het geheele Nederlandsche volk door een eensgezinde actie bevor derd kan worden. Deze besprekingen hebben geleid tot de oprichting van een federatief ver band. dat voorloopig is genaamd: „Na tionale Stichting ter Bevordering van de Volkskracht", en dat zal arbeiden op de door het college In zijn rapport „de school en de lichamelijke opvoeding" aangegeven grondslagen ,ln de eerste plaats dus met inachtneming van het beginsel, dat de lichamelijke opvoeding vóór alles aan het schoolonderwijs on- j verbrekelijk verbonden moet blijven. Naast een doelmatige propaganda ter tlonale vereeniglng tot bevordering van harmonische lichaamsontwikkeling1 het comité ter bevordering van de licha- melijke opvoeding van het Nederland sche volk; J. het comlté-Graafland. Het bestuur zal binnenkort worden samentegteld. Ee®, lAcrloopige commissie ter voorbe- reldükgJd* werkzaamheden Is gevormd ondM Jiwzltterschap van mr. A. baron SchftMs.’efpennlnck van der Oye. Het secrejkrlaat dezer voorloopige commissie is gevestigd In het departement van on derwijl kunsten en wetenschappen, Oostdulnlaan 2 te DenHaag, kamer 37. zal het verkeer ter plaatse van het iqordeUjk beginpunt van den autosncl- Agf >Ag uitdrukkelijk op de beperkte door- rWWte worden geweren, door middel van JoofFden Dienst van den Rijkswaterstaat te plaatsen aanwijsborden. Spaansche grens waren vanochtend in dichten nevel gehuld. Het was 'n voort durend komen en gaan tusschen Perpig- I nan en Figireras. De minister-president, Negrln, en Del Vayo, minister van bul- tenlandsche zaken begaven zich In den I loop van den ochtend naar Perpignan, terwijl de Fransche ambassadeur te Bar celona, Jules Henry, die van Port Ven- dres kwam, te half twaalf de grens pas seerde. Aan de andere zijde van den bergketen heeft men geen groepen vluchtelingen waargenomen. Volgens mededeelingen van uit Spanje komende reizigers worden aan de grens de vluch telingen in kampen opgenomen. Het be treft hier overal vrouwen, kinderen en menschen op leeftijd. Opmarsch gaat verder. De rechtsche troepen rukken ook aan het front In Estremadura op, zoo wordt I te Burgos gemeld, de vijand wordt uit i verschillende centra verdreven. Te Val- sequillo los Blasquez, waar de regeerlngs- troepen hun laatsten aanval hebben ge- daan, hebben de troepen van Franco een De regeering-Negrln heeft tegenaanval gedaan en alle verloren ge- 1 bied heroverd. De regeeringstroepen leden zware verliezen. Aan het front in Catalonië wordt de opmarsch voortgezet ABONNEMENTSPRIJS: per kwartaal 2-25, per week 17 cent, overal imr de bezorging per looper geschiedt. Franco per post per kwataal 8.15. Abonnementen worden dagelijks aangenomen aan ons Bureau: MARKT 31, GOUDA bii onze agenten en loopers, den boekhandel en de postkantooren. OMe bureaux zijn dagelijks geopend van 9—6 uur. Administratie en Redactie Telef latere 2745. Postrekening 48400. opvoeding zal er naar worden gestreefd de belangstelling en medewerking van het geheele volk te verkrijgen voor de lichamelijke opvoeding der schoolvrije jeugd, waarbij wordt uitgegaan van de gedachte, dat de lichamelijke vorming, als Integreerend deel van de opvoeding, de volkskracht verhoogt. Derhalve zal de stichting, ter bereiking van dit doel, haar actie op een zoo breed mogelijke basis voeren. Deze nieuwe organisatie zal voorts In het algemeen werkzaam zijn als coördi- neerend en centraal dlrigecrend lichaam op het gebied der lichamelijke opvoe ding. Een dergelijke werkzaamheid, waaraan algemeen behoefte werd ge voeld. ontbrak tot nog toe In ons land. Het college, onder welks auspiciën de coördinatie tot stand kwam, zal In de stichting uitsluitend ëen advlscerende stem hebben, terwijl de aangesloten or- I ganlsaties haar volkomen zelfstandig- held zullen behouden, doch gemeen schappelijk zullen nagaan, welke mid delen aan het beoogde doel dienstbaar gemaakt kunnen worden. Bij de keuze der organisaties, die tot samenwerking werden ultgenoodigd, heeft het college aan een kern gedacht, die uiteraard voor uitbreiding vatbaar Is. De volgende organisaties hebben aan de oprichting medegewerkt en zijn der halve In de stichting vertegenwoordigd: a. de vereeniglng van leeraren en on derwijzers In de lichamelijke opvoeding In Nederland; b. de. Nederlandsch-chris- telijke vereeniglng van leeraren en on derwijzers Ln de lichamelijke opvoeding; c. de Nationale R.-K vereeniglng van leeraren en onderwijzers In de lichame lijke oefeningd. het Nederlandsch Olympisch Comlt; c. de Interdiocesane jeugdcommissie; f. het Centraal verband van Christelijke organisaties voor de Na den val van Barcelona. De menigte roept „Naar Parijs" en „Naarl l unis De val van Barcelona is in Rome in extra edities bekend gemaakt. Geestdrif tig werd van lal van ‘woningen de vlag uitgestoken. Reeds tegen zes uur des miudags kwamen stoeien zwarthemden bijeen, die naar de Piazza Venezia zullen optrekken. Mussolini vernam het nieuws van den val van Barcelona toen hij aan 't skieen was qp den berg 'lermiiullo bij Rome. Hij keerde terstond terug naar het Pa lazzo Venezia. Men wijst er op, dat ook ditmaal de Italiaansche legionarissen belangrijk bijgedragen hebben tot den nedenaag der regeeringstroepen in Ca talonië. Om kwart over zeven, terwijl een on telbare menigte zich op het plein voor zijn paleis verdrong, verscheen Mussolini op het balcon, waar hij lang en lulde werd toegejuicht. Uit de menigte klonken kreten: „Naar Parijs, naar Parijs’. Groepen Italiaan- sche officieren schreeuwden, terwijl zij op het verschijnen van Mussolini wacht ten: „Parijs", „Tunis". j w* Mussolini sprak dc menigte als volgt stimuleerlng van de lichamelijke school- „De kreet van uw trotsche gerecht vaardigde vreugde vermengt zich met den kreet, die opstijgt uil alle steden in Spanje, die thans bevrijd zijn van de schande der rooden en met den kreet der anti-bolsjewisten van de geheele we- j reld. De schitterende overwinning var. Barcelona vormt een nieuw hooidstuk in de geschiedenis van het nieuwe Euro pa, dat wij bezig zijn in het leven te roe pen. Door de prachtige troepen van Franco en onze stoutmoedige legionarls- I sen is niet alleen de regeering van Ne- grin verslagen, maar bijten nog veel an deren onzer vijanden in het stof. De leuze der rooden was „no pasar an'' zij komen er niet door wij zijn er door heen gekomen en ik zeg u, wil zullen er door heen komen." Na deze toespraak barstte het gejuich opnieuw los. Tientallen malen keerde Mussolini op het balcon terug. Tenslotte vormden publiek en fascisten een op tocht door de be vlagde stad, waar de fonteinen geïllumineerd zijn. ADVERTENTIEPRIJS: Uit Gouda en omstreken (behoorende tot den bezorgkring): 15 regels 1.30, elke regel meer 0.25. Van buiten Gouda en den bezorgkring: 1—6 regels 1.55. elke regel meer f 0.30 Advertentiën in het Zaterdagnummer 20 beslag op den prjjs. Liefdadigheids-advertentiën de helft van den prtfs. INGEZONDEN MEDEDEELINGEN: 1—4 regels 2.25, elke regel meer 0.50. Op de voorpagina 50 hooger. Advertentiën kunnen worden ingezonden door tusschenkomst van snliede Boek handelaren. Advertentiebureau* en onze agenten en moeten daags vóór de plaatsing aan het Bureau zyn ingekomen, teneinde van opname verzekerd te zijn. Gewone advertentiën en ingezonden mededeelingen bü contract tot zeer gereduceerden prijs Groote letters en randen worden berekend naar plaatsruimte. per pond 15 cl 25 32 29 49 39 10 12*/, K.G.-bus 27 gisterenmiddag is de Fransche Kamer bijeengekomen. In verband met de aangekondigde rede van Bonnet, den mi nister van buitenlandsche ztrtten, bestond er groote belangstelling van de zijde van het publiek en de tribunes waren overvol. De meeste leden van het „corps diploma tique" waren aanwezig. Minister Bonnet gat in zijn rede als zijn eersten indruk te kennen, dat allen het eens zijn over het doel, dat moet worden bereikt, nJ. de handhaving van de groot heid van het vaderland. Hoeveel verschil van meening bestaat er echter ten aanzien van de middelen, welke moeten worden ge bruikt om dit doel te bereiken. „Wij hebben getracht de internationale betrekkingen op ue basis van gerechtigheid op te bouwen, i uoch er hebben zich conflicten voorgeuaaa. Allereerst het TsjechoASiowaaksche. au men de overeenkomst van München beoor deelt, moet men terugdenken aan de be zetting van het Rynland en de <ebeurtenis- I sen, waarbij Frankryk rechtstreeks belang I» had, maar waartegen het meende zich niet niet geweld te moeten verzetten, üe feiten 1 nebben bewezen, dat Daladier gelijk ha*., L toen hu naar Muilenen ging om een accooid tot behoud van den vrede te teekenen. Alle» I was klaar voor een inval in Tsjecho-Slowa- I kye. Het Fransche leger zou op de Sieg- Ifnedlinie zyn gestooten en vrywel alleen I hebben gestaan. „Tydens de Tsjecho-Slowaaksche cri- i sis is de'waarde van de Fransch-Bru- sche vriendschap gebleken. Deze vriend- e schap is de hoeksteen der Fransche poli- I tiek. Onze twee democratieën koesteren I hetzelfde verlangen om den vrede t- behouden, maar zy willen haar erfdeel i ongeschonden bewaren." I Bonnet herinnerde vervolgens aan de (woorden van Chamberlain, die gezega (heeft, dat de Fransch-Britsche betrekkingen (het kader van normale diplomatieke ver plichtingen verre te buiten gaan. Het be- (zoek^ van het Britsche koninklijke paar (heeft deze vriendschap geïllustreerd. Bon- net zette uiteen, hoe Frankrijk en Enge lland op elk terrein besprekingen hebben aangeknoopt met het doel hun politiek in f overeenstemming metelkaar te brengen. E in geval van een OOTlog zouden al hun krachten naast elkander staan. Die krach- ten moeten °P het hoogste peil gebracht worden. I „Frankrijk heeft gestreefd naar verbete- nng zyner betrekkingen met Duitschland. I iemand den minister verwijten, dat hy f een overeenkomst met Duitschland heeft geteekend?" I Bonnet gaf uiting aan de hoop, dat het I tusschen de twee landen tot vertrouwelijke I samenwerking zal komen. De oorlog zou (voor beide een ongeluk zijn. De betrekkingen met Italië. I Bonnet betoogde, dat hij ook naar ver- betering der betrekkingen met Italië heeft I gestreefd. Hij gaf nog eens een overzicht I van de besprekingen in den loop van 193S tusschen Rome en Parijs gevoerd en onder- I broken na de rede van Mussolini te Genua. I Na München heeft Frankrijk een ambassa- I deur te Rome benoemd. Het scheen, dat er [afgescheiden van de Spaansche kwestie, Heen moeilijkheden 'tiuschen Italië en I Frankrijk bestonden. Italiaansche r*- geering heeft echter de overeenkomsten van 1935 opgezegd en de Fransche regee ring heeft daarop geantwoord, dat z{| het Italiaansche standpunt niet aanvaardde: het accoord van 1935 had trouwens reeds een begin\van uitvoering gekregen. Onze Britsche yjienden begrepen ons standpunt volkomen: De houding van Engeland is volkomen Izyaal geweest. De Fransche ro- Reering heeft geen spijt van de maatrege len, die z{j heeft genomen tot verbetering der betrekkingen met Italië. Het publiek beeft begrepen, dat Frankrijk geen verwijt Redaan kan worden. Ten aanzien van de Spaansche kwes tie verklaarde de minister, <nit de poli tiek van niet-inmenging moet wordei: gehandhaafd. De Spanjaarden moeten hun eigen aangelegenheden regelen Frankryk zou niet kunnen dulden, dat een staat zou intervenieeren om door Spanje heen de onschendbaarheid van Frankrijk te bedreigen. De regeering te Burgos heeft te kerm* n gegeven, dat zjj geen enkele buitenlandsche bezetting van Spaansch grondgebied zou aanvaarden. Het Britsch-Italiaansche ac coord voorziet in de algeheele ontruiming van Spanje door de Italianen en dat ge'dc zoowel voor manschappen als voor wape nen. Lord Halifax heeft gezegd, dat de Britsche regeering evenals de Fransche er het grootste belang aan hecht, dat op geen enkele wijze de onafhankelijkheid van Spanje in gevaar wordt gebracht. Frank- ryk kan er niet in toestemmen dat zijn ver bindingswegen met Noord-Afrika worden bedreigd door buitenlandsche vestigingen op het Iberische schiereiland, op de Spaan sche eilanden en in Marokko. Engeland zou op Malta en in Gibraltar niet minder be dreigd worden. Ik kan, aldus Bonnet, dan cok verklaren, dat Frankrijk en Engeland in dit opzicht) geheel solidhir zijn. Toen Bonnet het spreekgestoelte verliet, juichten de afgevaardigden hem langdurig toe. Daladier over de Italiaansche eischen. Na Bonnet sprak minister-president Da ladier. Onder luide toejuichingen verklaarde Da ladier vervolgens, dat Frankrijk kalm de dreigende woorden van Italië vernomen heeft. Niet ieder, die wil, beleedigt Frank rijk. Frankrijk beschikt over een kracht, die het in staat stelt met kalmte dergelyke be- leedigingen te ontvangen. „Ik heb mijn gevoelens van vriendschap voor het Ita liaansche volk niet vergeten". Als oud-stryder brengt Daladier in het bijzonder hulde aan de Italiaansche solda ten, die hy heldhaftig heeft zien strijden. ,,Dat veroorlooft my met kracht te verkla ren, dat Frankrijk niet kan dulden, dat een aanslag wordt gepleegd op zyn territoriale onaantastbaarheid, noch op zyn rijk in Afrika, noch op de vrye verbindingswegen, of die nu over zee loopen of niet, tusschen het moederland en het Rijk. (De afgevaar digden van het centrum, rechts en links stpan op en juichen Daladier langdurig toe, waarop Herriot constateert, dat de Kamer eensgezind Is). Frankrijk, aldus vervolgde Daladier, zal niet dulden, dat men aan zijn rijk of aan zijn rechten raakt. Ik ben er mij van bewust niet alleen een la^d te ven- „Zooals de minister-president en ik reeds herhaaldelyk hebben verklaard," „zal Frankrijk niet toestaan, dat een aanslag wordt gedaan op het ryk, dat is opgebouwd door het bloed en door den arbeid der Franschen. De regeering zal de onschendbaarheid van het Fran sche £yk handhaven. De zegetocht van Daladier heeft aangetoond, dat de mea ning van het publiek in Frankryk over- eenstemt met die van het publiek in de andere deelen van het r(jk." Frankryk, aldus vervolgde Bonnet, heeft er ook naar gestreefd, de vriendschap met België, Nederland, de andere Oslo-staten en de Mldden-Europeesche landen in stard te houden. Wy wenschen ook voortaan met Roemenië de beste betrekkingen te onder houden. Frankryks betrekkingen met de Sovjet- ,Unie en Polen werden gekenmerkt doe^ voortdurend nauw contacv Bonnet herin nerde er aan, dat Beek heeft verklaard, dat de Fransch-Poolsche vriendschap een der grondslagen van de Poolsch^ politiek vormt. Er moet een einde komen aan de geruchten over pacten in Oost-Europa. Frankryk handhaaft de verdragen met Rusland en de andere landen in Midden- en Oost-Europa. Na herinnerd te hebben aan de goede betrekkingen met de Vereenigde Staten, besprak Bonnet het vluchtelingenvraag stuk. lichamelijke opvoeding; g. de Neder- j landsche Arbeids Sportbond; h. de na- Vrouwelüke „stoottroepen” deelen levensmiddelen uit. Linksche troepen trekken naar het Noorden terug. Vele vluchtelingen^ De eenheden van de vloowvan Franco stoomen thans de haven v«i Barcelona binnen, geheel gepavoiselrd* met de roodgouden kleuren van de’Vlag van het rechtsche Spanje. De vliegtuigen van de luchtvloot van Franco voeren acrobatische toeren uit boven de stad. De rechtschen hebben alle mogelijke voorzorgsmaatregelen genomen om wan ordelijkheden te voorkomen. Dc nieuw benoemde burgemeester heeft overal in de stad guardia civil en speciale politie geplaatst om te zorgen, dat niet wordt geplunderd. Vooral bij de plaatsen, waar voedsel wordt uitgereikt Is politie gesta tioneerd, aangezien de uitgehongerde bevolking hier haast niet te houden is. Het intact gebleven leger zal naar hun meening stelling kiezen ten Noorden van Barcelona. zich te Figueras gevestigd Nog voertc rende komen daar de vluchtelinglp stroomen aan. De bergtoppen aan de Fransch— MTEREN WIJ 'UCCES JL HOKBIGEl z(j vormen he Hsche situatie.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1939 | | pagina 1