ilcuwi^ntotof ^00 pMANS Een huwelijksplechtigheid op Borneo. filmnieuws. luxfkc^ncLz m Handschoenen wasschen. De arts aan het woord. Kunnen heerendassen gewasschen worden Marktdag te Goslaf. >-jays.y 3 RECEPTEN. SMAKELIJK ETEN De bruidegom onder de parapluis. Een ltaliaansch reiziger vertelt. De Italiaansche schrijver van reis verhalen, Arnoldo Cipolla, maakte op zyn laatste reis op Borneo een huwelijksfeest mede, waartoe hy, als vreemdeling was uitgenoodigd. Het was in een klein dorp, welks huisjes aan beide oevers van de ri vier Barito verspreid liggen. Reeds weken te voren was iedereen in rep en roer, want het geheele dorp Ba rito moest worden schoongemaakt, alvorens het feest zou plaats vinden. De bruidegom woonde aan den lin ker- de bruid aan den rechteroever van de rivier. In de paalwoninkjes en op de klei ne bamboebruggetjes, welke over het water zyn gelegd, was het een en al leven en bedrijvigheid. Mannen en vrouwen hadden zich gehuld in smoe zelige, vuile en gescheurde kleeren, meer op lompen gelijkend, maar een ieder had zyn best gedaan om zyn hoofd en harerf zoo mooi mogelijk op te sieren. De brouwen hadden het ge laat tot boven den mond met kleurige doekjes bedekt; rood en groen zyn op Borneo de kleuren, die de voor keur genieten. Toen de dag van het groote huwe lijksfeest was aangebroken, liepen allen van het dorpje Barito naar den oever; men steeg in kleine kano's. Een ervan was zoo mooi mogelijk versierd. Deze boot was bestemd voor de bruid, die met eenige moeite op een wankel troontje werd gezet. Het hoofdtooisel van dezen troon vormde een uit biezen gemaakte geweldige draak, aan welks romp men bonte papieren had geplakt. De stoet zette zich langzaam in beweging naar den tegenover liggenden oever. Daar wachtte de bruidegom met familie leden en vrienden, allen uitgedoscht in de meest zonderlinge kleedy en danig besmeerd op gezicht en armen. De vrienden hadden zich schrikwek kend toegetakeld, zulks om de lieden van den anderen kant der rivier af te schrikken, omdat niemand gaarne zag of heette te zien, dat de jonge man uit hun midden werd gehaald, zy het dan ook door een lieftallige vrouw. Tusschen de beide partyen komt het tot een „gevecht", d.w.z. een woeste dans begint met afschuwelij ke gongbegeleiding. De gongtromme laars staan aan den kant van het wa ter en werken op hun trommels zoo hard en zooveel zy kunnen. Als de gongtrommelaars moe zijn dient zich een orkest aan, dat geensr Zins behoeft onder te doen voor een eerste klasse jazzband uit Amerika of Europa! Ik zag er zelfs tamtams van brons en uit vier toetsen bestaan de klavier, welke op bamboestokken rustte. De verdediger van de bruid trom melde tenslotte tot den aftocht. Daar op steeg de bruid van haar „troon" om zegevierend en naar alle kanten buigend en knikkend naar haar nieu we woning te gaan,, waar de tfamilie- leden haar reeds opwachtten. Even was het stil, tótdat een nieuw gehuil en gejoel en getrommel werd aange heven, waarop allen, die aan het „front" hadden gestreden, als één man tegen een bamboe-barricade aan stormden, waarachter men alle ge schenken ,voor de bruid bestemd, had opgestapeld. De geschenken beston den meerendeels uit zakken met rijst, gebraden kippen, kokosnoten en er lag zelfs een doode, maar vette hond by Later heb ik begrepen, waarom het gehuil van de op de barricade aan stormende mannen zoo lang aanhield. Dit moest beteekenen een uiting van dankbaarheid jegens bruid en brui degom, die zoo goed waren geweest vrienden en geburen op zulk 'n heer lijke, rykbeladen tafel te onthalen. Zelfs onder het eten bleef men aan het gillen en dansen, totdat alles was verorberd. Maar het feest was daar mee nog niet afgeloopen. Er was nog een barricade opgesteld, waarachter zich bamboevaten, gevuld met water, bevonden. Tot groote vreugde van de eene party, die van de bruid, stortte de andere party den inhoud der groo te tonnen over de „genoodigden", d. w.z. de menschen, die van den ande ren oever kwamen, uit. Het gegil be gon opnieuw. Gedurende dit laatste festijn hield de bruid zich zorgvuldig verborgen in haar hut, terwijl de bruidegom met engelengeduld het eind van de fees telijkheden afwachtte. Toen de weg eindelijk vrij was, schreed hy, bege leid door een der vrienden, die hem eenbiedig een parapluie van ouder- wetsch maaksel, doch kennelijk „wes- tersch", boven het hoofd hield, naar het huis van de bruid. Er worden vele handschoenen door onoordeelkundig twasschen bedorven' Langzamerhand breekt de tijd weer aan, dat de zomerhandschoenen wor den opgezocht en de winterhand schoenen worden opgeborgen. Dit brengt onvermijdelijk het wasschen, schoonmaken en opknappen van handschoenen met zich mee en we staan dan wel eens voor de vraag hoe moet dat gebeuren? Zijden, linnen en katoenen hand schoenen worden gewasschen in een sopje van vlokkenzeep. Witte Zijden handschoenen in een vlokkenzeepsop- je, waaraan een theelepel borax is toegevoegd. De borax wordt eerst even in koud water opgelost. De ka toenen handschoenen kunnen des noods, als zij erg vuil zyn, worden uitgekookt in huishoudzeep. Stoffen en gehaakte handschoenen zijn vaak in het bezit van stijve kap pen, die we erg graag stijf willen houden. Linnen kappen worden op gestreken, terwijl zy nog nat zyn, zoodat zij goed styf worden. Gehaak- ten en organdie of voile kappen wor den met Arabische gom gesteven. Men moet er minstens 35 gram voor gebruiken. Natuurlijk worden alleen de kappen gesteven en tegelijk met de handschoenen gestreken. Witte wollen handschoenen kun nen worden gewasschen in een vlok- kenzeepsopje met een beetje ammo niak erin, dit voorkomt het geel wor den. Donker gekleurde wollen hand schoenen moeten in houtzeep worden geweekt en daarna gewasschen. Ve len vinden houtzeep een ouderwetsch middel, maar als zy ze daarmee ver- oordeelen, kennen zij de voordeelen ervan niet. Houtzeep, by het was schen van donkere stoffen gebruikt, zorgt ervoor, dat deze stoffen zoo min mogelijk verkleuren, doorloopen of vaal worden. Houtzeep moet worden afgetrok ken, men zet ze hiervoor met wat wa ter op. Al naarmate de handschoen lichter of donkerder is, zal men een lichter of donkerder gekleurd aftrek sel gebruiken. Na haar eenmaal gebruikt te heb ben, kan ipen de houtzeep gerust la ten drogen en haar een volgenden keer nog eens gebruiken. Van de leeren handschoenen zijn de zeemleeren, varkensleeren, wildleeren enz. waschbaar en peau de suède en glacé handschoenen meestal niet. Dit is alleen het geval, wanneer het in den handschoen staat aangegeven. Meestal is er dan ook een waschvoor- schrift bij, dat dan het beste kan worden gevolgd. Nappa is nooit waschbaar. Het wordt met tetra afgenomen en met een weinig schoenenwas opgewreven. Donkergekleurde j varkensleeren handschoenen, wildleeren handschoe nen en de donkergekleurde tricotach- Kleine blessures, die menige huis vrouw by het verrichten van haar dagelyksche bezigheden oploopt, wor den maar al te vaak verwaarloosd. Een snee, een schram en dergelijke kleinigheden telt men niet, schenkt er geen verdere aandacht aan en het gevolg is menigmaal, dat door derge lijke nalatigheid infectie ontstaat. Een vrouw zal dikwijls van meening zyn, dat haar echtvriend wel wat te overdreven voorzichtig is, waar het kleine ongevallen en zelfs ziekte be treft, doch in werkelijkheid kan zij in dit opzicht nog wel wat van hem leeren De vrouw en moeder heeft ver plichtingen tegenover haar gezin en reeds daarom is het gewenscht, dat alle mogelijke voorzorgen genomen worden, die erger kunnen voorkomen. We noemen b-v; kleine brandplek- ken, die in werkelijkheid toch niet te licht opgenomen mogen worden, en waarvoor men steeds een of ander huismiddel by de hand moet hebben. Een „Brandbinde", die apothekers en wellicht ook drogisten verkoopen, is al even onontbeerlijk als een flesch- je lijnolie met kalkwater, en onver schillig welk van deze middelen aan gewend zal worden, moet men de brand plek onmiddellijk hiermede be handelen. Heeft rpen noch het een, noch het ander, dan wordt de huid met glycerine of ?vaseline ingewre ven, desnoods bestrooit men haar met wat bloem of talkpoeder. Zoodra d: brandwonden van meer ernstigen aard zijn is medisch ingrijpen ge wenscht. Snywondjes van. weinig beteekenis worden met verdubde jodiumtinctuur bestreken. Men vérgete echter niet, dat deze vloeistof na een bepaalden tyd haar uitwerking mist en door nieuwe vervangen hioet wirden. Het verzwikken van pols of enkel komt meermalen voor en in dergelijke gevallen is rust noodzakelijk; aan te bevelen zijn omslagen met goulard- water. Meermalen worden copieerpotloo- den gebruikt voof het opschrijven van de wasch of van huishoudelijke uitgaven. Hoe vaak gebeurt het niet, dat men er kinderen mee laat schrij ven of een klein „handig" stukje pot lood in den zak van het schort be waart. Inderdaad is dit soort potlood niet ongevaarlijk, aangezien het analjjie bevat. Onwillekeurig maakt men zoo'n potlood, indien het \fiiet duidelijk schrijft, even vochtig met de tong, iets wat buitengewoon nadeelig kan werken. Copieer- of inktpotlood, zooals men het noemt, moet steeds buiten het be reik van kinderen gehouden en met een huisje over de punt bewaard worden. Uw huid een \ve/daad tige handschoenen, welke tegenwoor dig in alle kleuren gedragen worden, worden met houtzeep gewasschen. Er moet wèl voor gezorgd worden, dat het sop goed vet is, vooral voor lee ren handschoenen. Beteekenis van het V reemdelingen verkeer. In 1938 overnachtten In de Haag- sche hotels ruim 107.000 vreemde lingen. Daarvan was 45.7 procent buitenlanders. De sinds den aanvang van 1938 door het gemeentelijk statistisch bureau ver kregen maandelij ksche gegevens betref fende het vreemdelingenverkeer ln Don Haag doet zien, dat ln genoemd Jaar 107.002 gasten in de hotels zijn aange komen, waaruit bjijkt, dat het vreemde lingenverkeer voor Den Haag meer be- teekent heeft dan men tot nog toe meen de te kunnen aannemen. Met mederekening van de gasten, die bij den aanvang van het jaar reeds aan lig waren, overnachtten ln de hotels 107.459 gasten. Hiervan waren afkomstig uit het buitenland 49.129 (45.7 pet.); van deze buitenlandsche gasten kwam het grootste deel (29.818 60.7 pet.) uit na burige landen en wel kwamen uit Duitschland (met Oostenrijk 10.105, Bel- gië a32°, Engeland 7.020 en Frankrijk 5.376. Voorts waren uit Zwitserland 2.484 uit de overige landen van Europa 5.281 en uit de Vereenlgde Staten van Noord- Amerika 7.251 afkomstig. Over het geheele Jaar gerekend be droeg het aantal per dag aangenomen gasten gemiddeld 293; ook hierbU gaf Augustus het grootste daggemiddelde (S02), terwijl Januari het kleinste aantal had (177). Ameriknansche biedt zich aan. Inzet 3000 dollar. De chef van het hoofdpostkantoor te Ba tavia heeft van een Ameriknansche uit Los Angeles, die zich beschrijft als te zijn: rijzig, blond en blauwoogig, als te hebben: ervaring in het huwelijk zoowel ais in do keuken, 'n brief gekregen, waarin zü zich te koop aanbiedt voor 3000 dollar. Als haar leeftijd noemt zü om en bij de dertig. Als er, aldus het Bat. Nwsbl., iemand ia in Batavia, die 3000 dollar heeft en in deze onderneming wil steken, wil de dame in kwestie zeer gaarne naar hier overko- men. Het staat in den brief niet aangegeven, doch waarschijnlijk is de vraagprijs geba seerd op contante betaling. Het is mis schien niet onmogelijk, dat een afbetalings regeling kan worden getroffen met een be hoorlijke rentevergoeding. Economen zien in dit geval een produc tie-overschot in Amerika van dertigjarige ongetrouwde of gescheiden vrouwen, Noor men exportmogelijkheden tracht k scheppen. Zij teekenen hierby aan, dat fel gevaar niet denkbeeldig is, wanneer gebU. ken is dat dit gedeelte van de wereld benid is een gedeelte van deze productie te tb sorbeeren, de markt door het groote aanbod binnen afzienbaren tyd zal zyn bedorven Betrokken dameskringen echter zien met zekere zorg de ontwikkeling van dexen openly ken handel tegemoet. Zy achten n.l een vraagprys van 8000 dollar te laag om bevredigend te zyn voor hun eigenwaarde Zeker dames, de z.g. onkreukbare dassen heel gemakkelijk zelfs. Het beste is hiervoor een lauw, bijna koud Luxsopje te gebruiken. De voering hoeft men niet eens uit de dassen te tornen, doch men moet by het was schen de das zooveel mogelijk in het model houden. Dit kan U het beste doen, door de das dubbelgevouwen te wasschen. U weekt de das even in water (lauw, bijna koud) met een scheutje azyn er in, vervolgens maakt U een lauw, bijna koud Lux-sopje en perst voorzichtig met de handen het sop door het weefsel. Vooral niet wrin gen! Is de das bovenop by de knoop erg vuil, dan even heel voorzichtig over elkaar wrijven. Daarna de das in water van dezelfde temperatuur spoelen, tot het water helder blijft Voeg aan het laatste spoelwater een scheutje azijn toe. Druk dan met de handen zooveel mogelijk vocht er uit, doch niet wringen en rol de das om zooveel mogelijk water er uit te ver wijderen in een badhanddoek uit en leg hem vervolgens verder te drogen, maar' niet in de zon of bij vuur. Wan neer de das droog is, kan hy voor zichtig onder een doek gestreken worden. 7e 't* V* - t i l f - iv i iiiiiiHittHfiÉÊiM wv r -4L. Deanne Durbin het allerliefste filmsterrctje, met haar kostschool vriendinnen in de film „De Wildzang". deanne durbin IN „DE WILDZANG". Schouwburg-Bioscoop- e Durbin, de thans zestienjarige met de mooie stom, het schalksche en ontwapenende charme, heeft, os elders, te onzent de harten van L oud stormenderhand veroverd. De film waarin zij' de hoofdrol vervulde K,e Smart Girls", introduceerde haar, Eestiids 14-jarige, als volslagen orrbe- aan een publiek, dat zich terstond fcpalmen door de naieve openhartlgheiu Kit dartele talent en Deanna, frisch en Bangen, plaatste *ch ai zingend ln de ftte rjjen van Hollywood's prominente n De tweede film „One hundred men [l girl», waarin zij tezamen met Adol- mcnjoil, Mischa Auer en den vermaar- Mirigent Leopold 'Stokowsky de hondo- fdrSeg, accentueerde haar veelzijdig. 1 dank zy een scenario dat op brillante 1 haar hoedanigheden exploiteerde, in Jhate, dat zelfs de meest critischfe toe- |wer' glimlachend het hoofd boog en fmet welbehagen overgaf aan de gra ft: onstuimigheid van de jonge actrice, i thans brengt Universal Deanna's der- ftm „De Wildzang" (Mad about music) ftet men haar als dochter van de be- i filmactrice Gwen Taylor op een {pensionaat in een pittoresk Zwit- dorpje .Zy heet Gloria Harkinson •ft haar vader nimmer gekend, aan- Mii deze in den wereldoorlog gesneuveld poch een natuurlyk, echt kinderlijk ver- tn doet haar een phantasievadcr iren, die in afgelegen gebieden op grof m jaagt en wiens zoogenaamde avontu- i de kostschoolmeisjes met ontzag ver- ftn. Deze vader neemt allengs in de ge- Stenwercld van de kinderen concrete Ken aan en als Gloria argeloos vertelt Hiy naar Zwitserland zal komen, wekt iermate de belangstelling van de vrien- pn op, dat zy tegen wil en dank deze Een waar moet maken. Zoo zien wy Glo- I gevolgd door het gansche pensionaat, stationwaarts tygen om in uitersten nood een geheel vreemden heer, den componist I Richard Todd («erbert Marshall), die met zyn secretaris Tripps (Arthur Treacher) enkele rustig eweken in het gebergte door I wenBcht te brengen, aan te klampen en hem na zyn verklaarbaren tegenstand te hebben overwonnen, tot vader te bomibardeeren. De heer Todd heeft terwille van Gloria deze rol met ware virtuositeit gespeeld en de geschiedenis ontwikkelt zich geleideiyk zoo dat niemand meer twyfelt aan hun bloed- verwanschap. De beschikbare plaatsruimte gedoogt niet het op den voet volgen van dit hoogst amusante verhaal en deszelfs geestige com- plicaties, zoodat wy zullen volstaan met le mededeeling dat Gloria en haar moeder, alsmede haar pseudo-papa, uiteindelyk een gelukkig gezin vormen, i Met Deanna Durbin treden in deze film op Gail Patrick als Deanna's moeder, Her- bert Marshall, de knappe acteur die in den wereldoorlog zwaar gewond werd en sinds dien met een klein gebrek aan het been te I kamipen heeft, als pseudo-papa, Arthur Treacher, overbekend als 'butler uit talloo- ze films, thans als den uitgestreken secre- I taris Tripps, Jackie Moran als het jongetje dat Deanna zoo aardig vindt. I „De Wildzang", Deanna Durbin's derde film, zal zeer zeker de reeds enorme popu lariteit van dit aardige kind, wier spel voor velen een zonnèstraal beteekent, met spron gen doen toenemen. CHINEESCH GOUD. Schouw bur g-Bioecoop. Zondagmorgen draait in de Schouwburg- Bioscoop een reprise van de mooie Para- mountfilm „Ohineesch Goud", met Cary Cooper en iMadeleine Carrol. De film is ge baseerd op een verhaal van Charles G. Booht, het scenario werd geschreven door Clifford Odek. Het is een prachtig ge speelde en geëensceneerde avonturenfilm. DE GENTLEMAN VAGEBOND met Melm Ruhmann, Paul Ilörbiger en Hana Holt. Thalia-Theater. Het Thalia-Theater zal vertooncn de geschiodcnls van drie vrienden, een kleermaker, een meubelmaker en een schoenmaker die de wijde wereld, intrek ken. Zij zullen gaan waarheen het lot hen voert. -Heel lang blijven zij ndet bij elkaar want zij trekken een hooge prijs in een loterij, deelen de buit en gaan ieder weer hun eigen weg. Meubelmaker Lijm gaat het weer eens in Wcenen pro- beeren en met zijn Popi vindt hij daar een burgerlijk, doch goed gefundeerd bestaan. Schoenmaker Pekdraad, bezeten van een panischen angst voor de „groote komeet", die de wereld met ondergang bedreigt, neemt zijn Intrek in een oude molen. Daar Inviteert hij alle landloo- pers en vagebonden, die voorbij komen en tracteert hen op wijn en lekker eten. Zoo verdwijnt zijn geld als sneeuw voor de zon. Kleermaker Garen is in kennis geko men met een zekere Slgnorina Palpiti en volgt haar alS haar schaduw. Om haar waardig te worden laat hij zich ln Parijs door een zwendelaar een kasteel aansmeren en als Markies Roquefort maakt hij daar een Jaar lang goede sier. Maar als hij dan tot de ontdekking komt dat er van al zijn geld geen centime meer over is, lachen de Slgnorina en haar vrienden hem uit en eernaam en berooid zoekt hij zijn heil ln de vlucht. Alleen Paula, het kamermeisje van de Slgnorina, ziet hem met weemoed in het hart vertrekken. Zoo arm als kerkmuizen ontmoeten de twee landloopers Garen en Pekdraad elkaar weer na een Jaar ln de oude her berg. Daar vernemen ze van den her bergier, dat hun vriend Lijm niet kan komen, omdat hij in het ziekenhuis ligt en totaal aan lager wal is geraakt. Da delijk verklaren zij zich bereid de 300 daalders, die zij indertijd als appeltje voor den dorst bij den waard achterlie ten, aan Lijm te sturen. Maar Lijm is niet arm of ziek, integendeel, het is hem Juist zeer goed gegaan en hij heeft een J aardig kapitaaltje vergaard. Hij heeft zijn oude makkers slechts op de proef willen stellen en beiden hebben ale glansrijk doorstaan. Samen met Pepi, zijn vrouw, biedt hij hun een broodwin ning aan: Garen kan een kleermakerij en Pekdraad een schoenmakerij van j hem krijgen. Garen, nog steeds bekoord door de lokstem van Lumpacl, aarzelt. Maar dan verschijnt op het Juiste oogen- bllk het vroegere kamermeisje Paula. Nu krijgt zijn betere ik de overhand en met beide handen neemt hij het aanbod van Lijm aan. Pekdraad achter, gedwongen te kiezen tusschen een daalder, als sym bool van burgerlijke degelijkheid en een glas wijn, het teeken van lichtzinnig heid, luistert naar de sirenenzang van Lumpaci. Hij nipt aan het gla$, proeft nog eens en drinkt het leeg. Dan merkt hij pas, dat hij zijn keus heeft gedaan. Aan de arm van Lumpaci Vagabundus, die toch zijn slachtoffer heeft gekregen, wandelt hij weer de wijde toereld in. Shirley Temple in haar nieuwe 20th Century-Foxfilm ZWERFSTERTJE („Rebecca of Sunnybrook Farm") QA1RY COOPER, de populaire filmacteur. Nog heden ten dage geldt de markt van Goslar als een der mooiste oude pleinen van Duitschland, en dit zeker niet ten onrechte. Het Gothische stadhuis met zijh arcaden en zijn fraaie trap, de „Mjrktkirche" met haar ongelpke torenB en de Kaiser, worth, het vroepre Gildehuis der kleermakers, met zijn erkertoren en het beroemde ducaten-mannetje, vormen samen met de omliggende huizen een zeldzaam indruk- wekkend geheel. In de feestzaal van het raadhuis, een wonder van middeleeuwse!* architectuur, hebben burgemeesters en raadsheeren onderhandeld met vorstelijke per sonen en haar een welkomstdronk uit de vermaarde kan uit Goslarsch zilver aan- geboden. In de straten en de straatjes in de omgeving van de markt vindt men talrijke ven de mooiste vakwerkJhuizen uit de laatste jaren van de Gothiek tot aan het barok- tijdperk^ Naast vermaarde patriciërshuizen, zooale het „Brusttuch", het SiemeM- hms, het „M«inchehauB\e.a. staan talrijke kleine en nog kleinere huisjes, welke een Goslar de ongeëvenaard^ aantrekkelijkheid eener middeleeuwse!» stad verleenen. gpote! van mvoyekool met yehalct. ■gsavoye kool, 100 gram boter, 1% K.G. ■Jiappelen, 1 flinke dikke snee oud brood, rgram varkensgehakt, 5 d.L. melk, noot, paneermeel, stukje boter. Fe koken de aardappelen met het zout r' malen of stampen ze fyn en vermen- j ze met de melk, noot en 60 gram ge- pten boter, waarna wy ze om het luch- p te krygen, nog even flink opkloppen, nkool wordt dn water met zout gaar ge- J* en gehakt, terwyi we het gehakt Jnaken met het in water geweekte brood der korst, dat flinik uitgeknepen en ver- Fgd wordt met peper en zout; is dit al- |goed door elkaar gekneed, dan smelten iüiet restje boter en smoren hierin het P^t gedurende 20 min. met deksel op de Een flinke vuurvaste schotel wordt met boter ingevet en hierin komen laag om laag aardappelen, kool en vleesch. De laatste laag moet uit purée bestaan en flink be strooid worden met paneermeel en' stukjes boter, daarna gedurende drie kwartier in de oven plaatsen, totdat de bovenkant licht bruin is. Eierschotel 5 eieren, 3 d.L. melk, 40 gram boter, 30 gram bloem, 1 theelepel kerry, peper, zout, 1 ui, desverkiezend 1 biet en 1 appel, an- dyvie. We beginnen de eieren hard te koken, koelen ze daarna af en pellen ze, zóó, dat het wit en de dooiers gescheiden zyn; de dooiers worden met de vork zeer fyn ge maakt en het eiwit aan schyfjea of ringen gesneden. We maken een sausje, door d*> boter te smelten en hierin de zeer fyn ge snipperde ui gaar te smoren, peper, zout en kerry toevoegen en bloem en daarna langzaam de melk. Alles tezamen 5 min laten koken en hierin de stukjes eiwit ver- We snyden de andyvie zéér fyn, was schen ze en laten ze goed uitlekken, maken ze daarna aan met olie, azyn en iets zout; desgewenscht mengen we door de sla een fyngehakt bietje en een fyn gesneden ap pel. Op een schotel wordt een rand ge vormd van de sla, zóó, dat de ning met de kerry, saus en de eieren gevuld kan worden, terwijl we over het geheel de fyngemaakte dooiers strooien. Appelbeignets. Zure appelen, b.v. bellefleuren, 125 gr. bloem, 1 ei, tikje zout, 1 eetlepel suiker en kaneel, 1 eetlepel slaolie, 1 d.L. bier of spuitwater, 1 mespunt bakpoeder, frituur vet, poedersuiker. De appels worden dun geschild en de klokhuizen met de appelboor uitgestoken, daarna aan niet te dunne plakken gesne den, bestrooid met suiker en kaneel en op een .bord gelegd. Het beslag, dat dik moet zyn en de appelschyven moet omhullen, wordt als volgt gemaakt. Bfltoem, zout en bakpoeder «eeven, gekflopf1 ei en slaolie toevoegen en van het midden uit met de bloem vermengen, daarna wordt 1 d.L. bier of spuitwater toegevoegd. Moch^ het beslag niet dik genoeg zyn, wat heel* vaak afhangt van de soort bloem, dan strooit men er nog een weinig bloem over en klopt het goed door. Frituurvet wordt heet gemaakt, daarna worden telkens eenige appelschyven door het beslag gehaald, waarna men ze in de heete olie laat schuiven en mooi bruin bak ken, uitscheppen met een schuimspaan, be ter nog een frituurlepel, uit laten lekken op grauw papder, warm opdienen, flink be- Borrah Minevitch en Jane Withers in de 20th Century-Foxfilm ZIGEUNERBENDE („Rascals") Shirley Temple ln „ZWERFSTERTJE". De film „Zwerfstertje" werd gemaakt naar het bekende boek van Kate Dou glas WlggLn, en vertelt de geschiedenis van een klein meisje, Rebecca, die bij haar tante op een groote farm woonde. De opnameleiding had daarvoor een pracht van een hoeve ontdekt, halfweg tusschen Los Angeles en San Francisco, een verrukkelijk oud huls, omgeven door een prachtlgen tuin, waar vriendelijke, gastvrije, hartelijke menschen woonden, die het gezelschap op allerlei verfris singen onthaalden en waar het Inder daad in leder opzicht een paradijs was. Zoodat na enkele uurtjes filmen de ac teurs reeds bij zichzelf hadden uitge kiend, dat het wel zou tegenvallen als het werk hier afgeloopen was en ze weer naar de studio terug zouden gaan... Er was vooraf berekend, dat de op namen hier vier dagen in beslag zouden nemen; ln oen aardig buitenhotel was logies voor het gansche gezelschap en des avonds wandelden de spelers en speelsters in de heerlijke omgeving rond en genoten van dit uitstapje. En toen kwam een bedrijfsstoring en verlengde hun verblijf met nogmaals vier dagen. Tijdens de opnamen voor deze film werd van de kleine Shirley voor de tien duizendste keer ih haar filmloopbaan een z.g. „Still" gemaakt. „Zigeuners". In „Zigeuners" is Jane Withers, Gypsy, een zigeunermeisje, dat de kunst van waarzeggen verstaat, en zelfs aan het hoofd staat van een zigeunerorkest. Zigeuners zijn lang niet altijd overal welkom. Zelfs wanneer het heel moderne zigeuners zijn, die met auto's reizen, zoodat ze zich snel verplaatsen kunnen en zoo noodig met een geweldige vaart vluchten, wanneer de bevolking van stad of dorp hen nazit. Dat ondervindt ook de troep, waartoe Gypsy behoort en waarvan ook Gino Lamaprate, Stella Storiansky en Tony deel uitmaken. Tony ts eigenlijk geen echte zigeuner. Wat hij dan wel is en hoe hij in den troep ver zeild is geraakt, kan niemand meer na vertellen. Hij is er al zoolang bij en hij leeft heelemaal het leven van de overi gen mee... en toch is er verschil, al zou Je niet goed kunnen zeggen, waarin dat is gelegen. Hoe het hen allen vergaat, de film zal het u vertellen. Zondagmorgen draait de Warner Bros-film „De wonderbaarlij kate avonturen van Duikboot D 1". m pliNZ HUHMANN «Gentleman-vagebond Poffertjes. 250 gram bloem, 100 gram krenten, 2 eieren, 26 gram gist, 2V6 kopje lauwe melk, zaut. De bloem wordt gezeefd in een kom ge daan, de gist aangemaakt met de lauwe melk en de eieren worden flink geklopt. In het midden van de bloem wordt een kuiltje gemaakt en hierin telkens een wei nig van de met gist vermengde melk ge daan. Van het midden uit de bloem roe rende vermengen met de vloeistof en later de met zout geklopte eieren en krenten met het beslag vermengen, dat nog een uur moet ryzen op een warme plaats (toe gedekt). De poffertjespan wordt verwarmd en de verschillende afdeelingen met boter of delfrite vet gemaakt, daarna een wei nig van het beslag ingegoten. Even laten bakken, met een vork omkeeren en alle poffertjes op een schotel warm houden. Presenteeren met boter en suiker (fyne). Vanillevla piet bitterkoekjes. L. melk, ongeveer 1 ons bitterkoekjes, 1 pakje vanillesuiker, 40 gram maizena, 60 gram suiker, 1 ei. We brengen de melk op 1 d.L. na aan de kook en lossen er suiker en vanillesuiker in op, dompelen in de heete vloeistof de koek jes, die met de schuimspaan uitgeschept en op een platte schaal overgebracht worden. Maizena tot een papje aanmengen met het restant van de melk en met het geklopte ei, 'hierby wat kokende melk gieten, alles terug doen in de pan en de massa roerende doorkoken, daarna van het vuur nemen en met de garde opkloppen tot de vla afge koeld en luchtig ds. Over de koekjes gieten en koud laten worden. We brengen de melk aan de kook met het citroenschilletje en breken de macaroni aan stukken van ongeveer 3 c.m., voegen deze by de melk en laten alles heel zachtjes gaar koken, terwyl de rozynen er na 30 minuten koken bygevoegd worden. Is de macaroni by na gaar, dan wordt de suiker erin ge- i strooid en blyft zy doorkoken, totdat de melk erop verkookt is en de massa er sma- i kelyk gebonden uitziet; voor het opdienen I wordt de citroenschil verwyderd. By enkele soorten macaroni komt het wel eens voor, dat de melk er uitziet, alsof ze geschift is, dit kan men voorkomen, door de macaroni eerst even op te koken met water, in het vergiet over te brengen en flink onder de kraan af te spoelen; daarna by de kokende melk voegen. Koekjes voor de thee. - Rotsjes zyn erg lekkere koekjes voor de thee. Men heeft er voor noodig: 180 gram zelfryzend bakmeel, 50 gram basterdsuiker, 60 gram krenten, Vz theelepel kaneel, 50 gram boter, 1 ei, 30 gram sucade, een tikje zout. De bloem wordt gereefd en in een kom gedaan, de boter wordt er bijgevoegd en met dfe vingertoppen wordt alles in een kruimelige massa omgezet. De droge in grediënten worden hierdoor gemengd, ver volgens het geklopte ei en eventueel wat melk, als het deeg te droog blijkt te zijn. Een bajiblik invetten, er kleine hoopjes van het deeg opbrengen en deze ongeveer 16 minuten in een middelmatig warmen oven bakken. Maearoni met rozijnen. 1% L. melk, 200 gram macaroni, citroen schilletje, 126 gram suiker, 160 gram sun- maid rozijnen.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1939 | | pagina 4