Ff De goudsche courant KiMG PEPERMUNT NIEUW! Uw I I om reclame! DezeCo No. 19944 BOSKOOP. A zaait 1 Moordrecht Nieuw erkerk a. d. UweL ?iL Lil bergambact NIEUWERKEf Dit blad verso hij 4 ABÖNNEMENTSPRIJ per looper g« Abonnementen warden bty onze agenten entloop Owe bureaux ztfn dag Inter*. 2745. P$etreloenü Lager ■3,: ittets was1 zelfs DE NATUUR 'SNIET TE VERBETEREN De geneeskracht, de geur en de smaak van het edele natuurproduct. MOERCAPELLE. heW EEN VREI Achttien v< J top de der zj 1-8 steld, Ook werden voor personen boven I M. ■1 op Reclame, die rijn geld opbrengt. Die Uw voeden kan en in stand kan houden. Daarvoor be staat maar- één goede manier, adverteeren in een blad, dat Intens gelezen wordt de krant ui* Uw naaste omgeving. Adverteert dauxuu >n s ■aasus TONNEMA C SNEEK Geslaafd. Van de leerlingen, door den heer J. A. G. Harmsen alhier opgeleid, slaagden de heeren P. D. Noest Jr. en D. Schouten voor het Mercurius-diploma boekhouden. Benoeming. Onze vroegere plaatsgenoot, de heer G. Slob, thans werkzaam aan het hoofdbestuur der P.T.T. te ’s-Gravenhage, is met ingang van 1 Januari j.l. benoemd tot Commies by den P.T.T.-dienst aldaar Bevolking. Gedurende het jaar 1938 is het aantal inwoners dezer gemeente afgenomen met 43 en bedraagt thans 8879. w< ge e.v. H K a M.: 1 n Vereen. „Onderling Glas verzekering”. Vrijdagavond hield de vereen. „Onder linge Glasverzekering’ in hotel Klaassen haar jaarvergadering. De voorzitter, de heer D. van der Geur, heette de aanwe zigen harteiijk welkom. De notulen der I. 1. gehouden vergadering werden onver anderd vastgesteld. Uit het jaarverslag van den penningmeester bleek wederom, dat evenals het vorig jaar 20 pet. korting op de premies zal worden gegeven. De altredende bestuursleden werden herko zen, terwijl in de vacature van den heer J. de Bruyn werd gekozen de I heer N. Koster. Mercurius-diploma. Onze plaatsgenoot, de heer D. Schouten, slaagde voor het Mercurius-diploma boek houden. De heer Schouten was leerling van den heer J. A. G. Harmsen te Boskoop. Jong. Voorts werd nog in de vacature van den heer Geers, die wegens drukke t bezigheden en gevorderde leeftijd zijn j functie niet meer kon waarnemen, voor- I zien door den heer Ant. Ie Clerq, die met groote meerderheid werd gekozen. Bij de hierna volgende rondvraag, werd nog even gememoreerd dat, waar het bestuur tot nu toe zelf de ijsbaan veegde, dit in het vervolg zal worden gedaan door betaalde krachten. Op een vraag van den heer K. Kerk vliet, betreffende het bijverven van de muziektent, deelde de voorzitter nog mede, dat wegens de Ingevallen vorst het bij verven was uitgesteld, maar dat na de winter een en ander zal worden in orde gemaakt. Niets meer aan de orde zijnde, sluit de voorzitter deze geanimeerde vergade ring. Gezellige avond. Zaterdag a.s. hoopt de Voetbalvereeni- ging „Moordrecht” in een speciaal daar voor belegde feestavond het 12%-jarig voorzitterschap van haar voorzitter, den heer H. Frederiks, te vieren. Medewerking aan dezen avond zal worden gegeven door het Rotterdamsch Cabaret-Ensemble met een Non-Stop Cabaret-programma onder motto „Lachen is gezond”. Om zeven uur zal de zaal geopend wor- 1 den, terwijl de aanvang is bepaald op 7.30 uur. Na afloop bal. Tot Nut van 't Algemeen. I Vorige week heeft 't Nut de derde win- ‘1 terbijeenkomst gehouden. De zaal was zeer Brandstichting. De Rotterd. rechtbank heeft heden ver oordeeld wegens brandstichting in een schuur te Boskoop op 27 September j.l. om de verzekeringspenningen te kunnen innen de 28-jarige huisschilder J. H. tot een jaar gevangenisstraf veroordeeld. De eisch luidde twee jaar en zes maan den. J Burgerlijke Stand. GEBOREN: Jozeph Adriaan, z. v. W. G. Vermeulen en M. J. van Vliet. Alle Wilhelmina, d. v. M. Ramp en M. Zweer- man. Cornells Anthonius, z. v. L. M. van den Nleuwendijk en P. M. van Kers bergen. Catharina Jannetje, d. v. J. A. de Ruiter en C. J. Edelman. Mar tina Gerrltje, d. v. G. Geers en D. Boon. Gerard, z. v. A. van Sprong en M. N. de Boom. Post- en Telegraafkantoor. De waarn. directeur van het postkan toor maakt bekend, dat op 31 Januari as., de verjaardag van H. K. H. Prinses Beatrix, het postkantoor geopend zal zijn tot 12 uur voor alle diensten; van 12—16 uur voor telegraaf, telefoon en aanne ming aangeteekende stukken; van 18 19.30 voor telegraaf en telefoon. Alleen de eerste postbestelling zal op die dag worden uitgevoerd. De buslichtingen en postverzendingen ondergaan geen wijziging. G. eflRootf, z.e.v. H. U aJi nuir - -»— 10, jonge duiven van Ui Kersbergen, 2 A. v| (der Graaf, z.e.v. de voorzitter oi 1st,'opende met een Straatverlichting. De Raad dezer gemeente heeft besloten tot het aanbrengen van door middel van electriciteit van den Bode- graafsche straatweg onder deze gemeente. Het ligt in de bedoeling deze verlichting in den loop van het jaar aan te brengen met het oog op het than reeds vergevorderd winterseizoen. „Nieuw Leven” bestaat 25 jaar. De gemengde zangvereeniging „Nieuw Leven”, eere-voorzitter de Edelachtbare heer F. Jas, directeur Gustaaf de Vries. 7al in 1939 haar 25-jarig bestaan vieren. Het bestuur is voornemens dit jubileum op grootsche wijze te vieren, een bijzonder zangprogramma en revue zijn in studie ge nomen. De a.s. gemeenteraadsverkiezing. De R.K. kiesvereeniging heeft in een ver- gadering de candidaten voor de komende gemeenteraadsverkiezing aangewezen. De voorloopige lijst bestaat uit de heeren: 1. A. H. Carlier, 2. J. de Jong, 3. A. Kool, 4. M. van Bohemen. Rekening Ziekenhuiaverpivirlng. De rekening van de vereeniging Zieken- huisverpleging over 1938 sluit met een batig saldo van 205.15. Het operatiefonds geeft een batig saldo aan van, 801.24. Per 81 December bedroeg de reserve 2582.57. Gedurende het 4e kwartaal werden 12 pa tiënten voor rekening der vereeniging op genomen. Te water geraakt. Eerst nu is gebleken, dat Donderdag avond, tijdens de verduisteringsoefening, in de Zuidplaspolder een ongeluk heeft plaats gehad, dat wonder boven wonder nog goed is afgeloopen. De tuinder Jac. Klein Jzn„ meende de duisternis wel te kunnen trot- seeren. K. nam een zwaar pak stroo op den rug, dat hy op het stuk land naast zijn woning wilde brengen. In de duisternis met een zware last op zijn rug wilde hij over de plank loopen, welke de beide stukken land scheidde. Boven de breede vaarsloot brak de plank en ging K. kopje onder. K. slaagde er in door schreeuwen de aandacht te trekken van zijn broer. Deze wist echter niet direct vanwaar het geschreeuw kwam. Op het laatste oogenblik spoedde hij zich naar de breede sloot, waar hij met veel moeite er in slaagde zjjn broer van een wissen dood te redden. Jaarvergadering (bhr. School. In de Chr. Schóól is de jaarlijksche le denvergadering gehouden der Chr. N^t Schoolvereeniging. De voorzitter, de he^r A. P. den Hoed, opende met gebed en Schriftlezing. Uit het jaarverslag van den secretaris blijkt dat de schoolvereeniging zich in zeer goede positie bevindt. Het aan tal leerlingen blijft stationnair. Verder wordt in het jaarverslag gewag gemaakt van het a.s. 50-jarig jubileum der vereeni ging. De fmancieele toestand is eveneens zeer goed. Bty de rondvraag werd o.m. be sproken de wenschelykheid van aansluiting bij de schoolartsendienst. Als bestuurslid herkozen. De heeren K. Marck en A. Maaskan» werden herkozen'als bestuurslid van de Chr. schoolvereeniging. Ijsclub „Otweg”. Woensdagavond had in Hotel Neuf de 31ste jaarvergadering plaats van de Ijs club „Otweg”. De voorzitter, de heer C. v. d. Kraats, opende deze vergadering en heette de aanwezigen welkom. Spr. gaf het woord uan den secretaris, de heer D. de Bruin, die de notulen der vorige vergadering weergaf waarin tevens een overzicht was verwerkt van de werkzaamheden gedu rende de laatste vorstperiode in Decem ber 1938. Er werden een tweetal wed strijden georganiseerd waarbij als prijs levensmiddelen werden beschikbaar ge steld, Ook werden voor personen boven en beneden 18 jaar hardrij-wedstrijden I en prlkslede-wedstrijden georganiseerd waarbij om luxe voorwerpen werd ge streden. De Invallende dool belette toen de Ijsclub verdere activiteit te ontplooien Hierna werd het jaarverslag van den penningmeester voorgelezen waaruit bleek, dat een batig saldo in kas was ten bedrage van 441,14. De boeken werden eveneens in orde bevonden en vol ver wachting wordt nu uitgezien naar een gelegenheid om het kasgeld nog op an dere wijze productief te maken, dan in belegging en intrest. Het volgende punt aan de orde komen de, was bestuursverkiezing. Deze verkie zing had tot resultaat, dat de aftredende leden, de heeren C van der Kraats en - A-*P- ^Bongers werden herkozen metaal- met ^en Keur van 1' klas artisten van M. Struik werd gekozen de heer K. de dam.’ Bond van Boerinnen en Plattelands vrouwen. In deze gemeente is opgericht een afd van den Ned. Bond van Boerinnen en ande re Plattelandsvrouwen. De afd. strekt zich uit over de gemeente Nieuwerkerk a. d. IJssel en Capelle a. d. IJssel. Het bestuur is als volgt samengesteld: Mevr. Kapteijn, presidente. Mevr. C. den Hollander, 2e pre- - sidente, Mej. B. Wardijzer, secr., Mevr. Roodenburg, 2e seen, Mevr. R. den Hol lander, penningm. H. a(i Dyk. K denr«lr. H. van Dyk. De' weribtjiig Tan 646 op. Hét kony n q. siiêdteh^ Brandstoffenvereen. „Voorzorg”. Vrijdagavond had in hotel „Neuf” de jaarvergadering van de Brandstof fen- vereeniging „Voorzorg” plaats De voorzitter, de heer C. Beekenkamp opende met een harteiijk welkom en sprak zijn beste wenschen uit voor het jaar 1939. Alsnu kreeg de secretaris, de heer W. Kruiswijk, gelegenheid voor het lezen der notulen, die onveranderd onder dank werden vastgesteld. Uit het verslag van den penningmeester stippen wij aan, dat de ontvangsten bedroegen 17058.82, de uitgaven 14782,29, zoodat er een saldo was van f 2276,53, welk bedrag aan. de leden werd terugbetaald. De reserve be draagt 1008.81. De heer T. Verkade, bracht vervolgens verslag uit omtrent de boeken en be scheiden der vereeniging, die hij in orde had bevonden. Het jaarverslag van den secretaris was, zooals altijd keurig ver zorgd en oogstte een dankbaar applaus. Uit het verslag bleek o.m dat het leden tal steeds groeiende is en thans 498 telt; voorts bleek, dat in het afgeloopen jaar aan de leden geleverd Is: 3656 h_l. groote, 2478 h.l. kleine anthraciet, 1297 h.l. eier kolen en 460 h.l. cokes. Tot bestuursleden werden herkozen de heeren C. Beekenkamp, J. Hoogeveen en J. Weller, die allen hun benoeming aan namen. Tot leden der kascommissie wer den benoemd de heeren P. Boer en J. Blom, en als plaatsvervangers de heeren M. P. Loef en E. J. van Beek. Bij de rondvraag werd verzocht om de bode op te dragen dat ook in September zegels bij hem kunnen worden gekocht, waaraan door het bestuur zal worden voldaan. wordt gemaakt volgens Zty zien hoe onze be mannen en vrouwen vi uit alle landen het hum gen, bedreigd wordt dooi welke ooit in de geschi heid is voorgekomen. Het is ttyd, indien w zullen zijn, dat de me: wil, die waardeering hel ten der beschaving, wraakgevoelens in hun Goedkoope familiegesprekkoi. De waarn. Directeur van het postkantoor maakt bekend, dat met ingang van 1 Febr. a.s., by wyze van proef, de gelegenheid zal worden opengesteld tot het voeren van z.g. „goedkoope familiegesprekken”. Het tarief zal bedragen 7.50 voor een gesprek van 3 minuten met Java, Madoera en Bali en 9.met Sumatra en Makasser. Voor elke minuut meer wordt een derde dezer bedragen in rekening gebracht, ter wijl in deze gesprekken géén zakelijke aan gelegenheden mogen worden behandeld. Verdere inlichtingen aan het loket. Staler, Bragg, S| Arthi Clark en l Voor de competitie van de Leidsche Schaakbond heeft in Lelden een wed strijd plaats gehad tusschen Inter Nos II en de Leithen II. De gespecificeerde uitslag was; De Leithen II Inter Nos II. J. van den Burg—H. Trlmp J. Dekker—C. van Veen Tz J. Boom—A. van der Loo H. Hoogervorst—J. P. C. Bouwman J. KoelewijnW. van den Berg C. Baars—J. Bulk Cz H. Klein—Joh. de Ruyter G. van Strlen—W. J. Spaargaren afgebr. E. Uhllch—M. Schrijver J. KrekelaarC. van Leeuwen GEI louw I d. va Gy’sl I wen J k „Verheul” alhier Zijnde de opbrengst b(j pj„jdon> N'oordeihd7iï; I derarmbandje op het Politiebus» Verloren: twee glacé-dameé nen, een dameshorloge, een kist» fruit, een glacé handschoen. DuivententomwH^^K Zaterdag hield de p^tdiiiJL» ,;De Sperwer” haar jaarltykJW, stelling. Er waren 100 duiven» De keurmeester was de heer wW uit Den Haag. De pryzen weauW behaald: Klasse 1, oude doffers van 60-j 1 N. v. d. Zijde; 2 W. de u D. La Grand; e.v. H. van derft Klasse 2, oude doffers van 200- 1 L. Hoogerdtyk, 2 H. van der L van der Zjjden; 4 L. Hoogerdft 1 W. de Lang; 2 W. de Ung.j twvd u bergen; z.e.v. H. van Dijk; exj Kraats. IKasse 4, oude duiven van 5(U 1 H. van Dijk; 2 H. Middelkoop;i bergen; 4 H. van der Zy'den; »Dyk; e.v. G. de Rooty. Klasse 5, oude duiven van 20G-. bfJK>r*rlng Loop der bevolking. Ingekomen: Neeltje Rlpok van Rotterdam. Vertrokken: Adrian^ Cornelia Stam en Maarten van der Ham hlimr Rotterdam. (i Burgerlijke TStand. )RJENJan Corwelis, z. van H. Ter- i N. A. de Wit. -U Adriana Johanna, H. J. van Wedue en G. Pols. t .,,-us Henricus, z. van P. C. van Leeu- ertl J. Baak. 1 L. Hoogerdtyk, 2 P. Kersbergs, van der Graaf, e.v H. van der Z| Klasse 6, oude duiven van KXk 1 W. de Lanig, 2 P. Kersberg*, der Graaf, z.e.v. G. de Rooty, w gerdyk. IKjasse 7, "jonge doffers v*a M.: /I G. de Rooy, 2 N. van L. floogerdtyk, 4 P. Kersberg* van Dyk, e.v. "H. Middelkoop. Klasse 8, jonge doffers van UI M. : U H. van Dyk; 2 G. de lioog',1 beratenj, 4 L. Hoogerdtyk, z.e.v. L' van der Ztyden. e 9, jonge duiven van g V. de Lang, 2 H. van d« van derï goed bezi de bijeeAl Vertóond'i werden een drietal kleine kleur- en 'tekenfilms en daarna! de grqpte en spannetje film „Het leyen vah Eipik Zola”, de Jfilm meer bekend onder dwl naam „J’Accuse”. 1 4 Na afloop zijn de Nutsleden, nog gerifï- men tijd Wij elkaar gebleven, waarbij gelegenheid krègen om intelligentieproeVen af te I leggen. De proteven waren ecHter moeilyker dan die welke men Dinsdafcs- avondsidoor de radio ten gehoore krtygtl Het was weer een su^cesvolle ftvond. i het der Britsche regeering 1 Japansch-Chineesch con deur-politiek” in China uitvwrfg worden bespr Men verwacht dat z€ kering mededeelingen wetsontwerpen zal in ®®n Britsche leening aai 'ADDINXVEEN. ,j Verklaring van Wanneer het Lage Januari weer byeenkom langryke onderwerpen, problemen der buitenia bespreken hebben. Reei dag, aldus neemt men Kringen aan, zal de situ den besproken nadat Ch klaring zal hebben afg' zoek aan Rome. Zoowel het parit zien met spanning 1 ringen, welke de pr< over zyn besprekuy en over de houding ring ten aanzien va: kringen meenen, dat ringen van regeeruy ding van het Bril sterke mate beïnvl door dep toon van d< Maandagavond dooi uitspreken. Voorts zal het Lage: wydwi aan den toestan der bewapening en luel regeenng zullen versch Pen, de bescherming d tegen luchtaanvallen 1 mgediend. Hoewel door gebied reeds tal van m nomen, heerscht in pai nog steeds ontevredenh ringsbeleid ten aanzi weer. Ook de toestand van vaart en scheepsbouw' Palesttynsche probl ge- Uitvoering Excelsior. Voor een uitverkochte zaal gaf de mu- ziekvereeniging „Harmonie Excelsior” 1 Woensdagavond een uitvoering In Flora. Reeds een uur voor den aanvang kwam het publiek opzetten. De wachttijd werd echter tot een genoegen, door de aange name verpoozmg, waarvoor „The black rythm stars” zorgden. Na een kort spontaan, openingswoord door den voorzitter, den heer J. van Lomwel, ving Excelsior aan met het uit gezóchte programma, dat zeer Insloeg. Vooral no. 3 „Suite Oriëntale van. Fr. Popy had veel succes. Een enthousiast applaus was de belooning voor corps en dirigent. Na de pauze volgde; Daan Hooykaas terwijl voor de^heer 1 bureau Variété Gerzee uit Rotter- Een beschaafd gezelschap met hoogstaande kunst en verpoozing.’ De voorzitter vertelde na ailoop nog van de grootsche plannen die „Excelsior” heeft, in Mei concours en in September weer een groote feestavond, de burgerij aan te bieden. Dat concours belooft iets buitengewoons te worden. Nog lang na sluiting bleef men gezellig bijeen. Verfijnd, versterf t door de moderne, weldoordachte fabricage. Alles tezamen Gev^Uen ert verloren voorn ^cvondak: een paar zwarte dti nen, te bevragen bty J. Bonefa*, 208; eenWinderhandschoen bty T Burg. Trfyoststraat 44; een gchon Burgerlijke Stand. GEBORENWynandus en T van J. Slutys en H. M. Koolmes tiaantje Janny Margaretha, H. J. Poortermana en J. A. Blok »chen atraatverleihting I garetha Anthonia, d. van J. I* A en A. C. A. Verwty. Hendrik looze gezinnen waarbty lena, d. van H. van der Bor Bruin. GETROUWD: H. Weurman ei gouw H. Jenné en M. Verxtyó OVERLEDEN: M. Moons, wei J. G. W. Naber, 74 j. W. Sluffc ■h S„AMaf”i*eBtk’M 70 jaaé De J.y' op <M „Azat" alhier b™|aa,tl thans 70* jaar. Op 26 Januari jfcoptJBienJ di| feit in een herdenkirigssameikomét in I de Qeref. Kerk t^ vieren. De heidenl^igs- I rede zal worden uitgesproken doo|| deirheer A Kuiper uit Utrecht met als emdérwjerp: „Vtyï uur per wdek gerieformeenT. TeVens zal “worden opgevoerd»hét deciajm^torium „Voor 't volle ryke jevèn”. ja yerhuur weiland. 1 Aiihier had-| in hèt pw>Hek 1 de veï^ur plaats van een groot complex weÜLiw behoorende aan eenige 'igrootgnSndbèiiti en aan de gemeente. ADe opbrengtt hoog, in sommige gevftflen 5Q IS4> en z meer dan bty de verhuring bw^e jaér leden. J Voor dé T.B.C.-beetrijding. Het bestuur ^an de TJS.C.-véreeniging in onze gemeente ontving dezer dagen v^n de i N.V. Carosseriefabriek Varkani” alWor een bedrag van 33, van de personeelspot Burgerlijk Armbestuur. De heer Albl Hertog is benoemd tot voorzitter van het Burgerlijk Armbe stuur. Mond- en klauwzeer. Nadat In 1938 alle veestapels in deze gemeente met mond- en klauwzeer waren aangetast, en waarvan op 21 Nov. 1938 het laatst geval genezen was ver klaard, is thans het eerste geval in dit jaar van mond- en klauwzeer In deze gemeente geconstateerd. Gevonden voorwerpen. Eep kinderhandschoen, inlichtingen te bekomen bij de gemeente-polltie. Eierenveiling. Op Donderdag 19 Januari waren aan gevoerd 6166 eieren. De prijzen waren als volgt: henneneieren f 3.10—/3.60, kippen eieren f 3.60—4.20, alles per 100 stuks. Loop der bevolking. Vertrokken: J. van Poperen en gezin van Heerenweg naar Bielswij k. Ingekomen: G. Hoogerwaard en gezin van Rotterdam naar de Zijde; M. M. Pruijsen van Zevenhuizen (Z.-H.) naar Dorpstraat. Burgerlijke Stand. GETROUWD: J. C. Meijer en M. Pruijsen te Zevenhuizen (Z.-H.). Opbrengst collecte. De collecte gehouden tijdens de Vrijdag 20 dezer gehouden godsdienst oefening in de Ned. Herv. Kerk, heeft ruim f 20 opgebracht. Uvond Keddin jbrip De afTdelling Waddinxveen v^ni ■Centrale Lileddihsbrigajle beled dagavonden „Centrum” een pn |eestav(My Oprdep om samen bezwering van het y^chttien Vooraanstel alle kringen van leving tóbben een o^r jjeiders Un £et volk vi "eche rijkl om met hen; „|jj een jiterste pogintf oort|g te «bezweréW $B|bze iwroep is geteej^ lingdon, tfLord Derby, i Jofn ^ajefield, Lord üj $Wd Lutyenq, Lórd u >rd Edstacy F raughan Will iur Eddif Lord Burghiey In den’“oproep wordt „Ei; hangt een sfeer va óve« de geheele wereld. jn alle tanden we te L weken en maand» Zyjtaen hoe aan alle k r vedüieden oorlogstuig v kL f xtywen* hoe plannen v WiU» a«rw>urgerbevo|king gen !meei besqïen maar al te goe d. btaande omstandighede a krachtig geor, slechts dood en verderf toep Lat.'n oik half acht hlfieuwjaars- leden. wrerden een drietal i tekenfilms en daarna c lë^ide film „Het leyen yi 0—1 0—1 0—1 O—l 0—1 0—1 1—0

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1939 | | pagina 5