t 1URANT NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN BERGAMBACHT, BERKOJWpUDE, BODEGRAVEN. BOSKOOP, GOUDERAK, HAASTRECHT, MOORDRECHT, MOERCAPELLE, NIEUWERKERK, OUDERKERK, OUDEWATER, REEUWlJK, SCHOONHOVEN, STOLWUK, WADDINXVEEN, ZEVENHUIZEN, enz. T duizenden gezinnen Gegarandeerde oplage 8500 Deze Courant komt in ^ele Zaterdag 28 Januari 1939 77e Jaargang ex t Voorjaar s-tipt EERSTE BLAD. 1 'j i Bescherming van monumenten en kunst schatten in oorlogstijd. ^op de leiders vai Japonnen NIEUWERKERK, OUDERKERK, OUDEWATER, REEUW1JK, SCHOONHOVEN, STOLWUK, WADIJINXVEEN, ZEVENHUIZEN. Dit blad vferShünt dagelijks, behalve Zon- en Féestdagen -u-f. -- I»- Neem dadelijk *n "AKKERTJE" als Ge U grieperig voelt. Wacht niet totdat die besmetting de overhand krijgt. Ga naar bed en neem nog 'n "Akkertje". Die griep zet dan niet door en morgen zijt ge weer „fit". Per koker van 13 stuks -12 stuivers. Per doos van 2 stuks - 2 stuivers. Het plan-Westhoff. ZÜ!f‘ «i I «4 WiM a«ribi Iw-mS: beséff i ttaande omstandigheden een oorlog tus- ortermans en J. A. Blow, r «enen krachtig georganiseerde staten Anthonia, d. van J. L A slechts dood en verderf kan brengen in tal- A. Verwy. Hendrik looze gezinnen waarby geen onderscheid wordt gemaakt volgens leeftyd of sexe. Lagerhuis komt Dinsdag weer bijeen. [No, 19944 EEN VREDESOPROEP TOT DUITSCHLAND. Achttien vooraanstaand^ Britten doen beroep J top de leiders ftan het Öuitsche volk k o Opioep •iend- rel- jp de heer- STADSNIEUWS. 'augh&n Williams, t' te kunnen nemen. van H. van der Bor fl Die Uw Daarvoor be- trteeren In een krant ui’ Uw d* Britsche regeering ten aanzien art daaiuu. m Dit-nummer bestaat uit twee bladen. „m een Soort Bct/ilmann COUDA lingdon, Jo[n Burgerlijke Stand. RENWjjnandus en i luy’s en H. M. KooIüm»"; Janny Margaretha, d n IP* La Tegen Slapeloosheid, Overspanning. Onrust on Zenuwachtigheid, gebruiko men do Zenuwstlllond en Zenuwsterkende Mijnhardt’s Zenuwtabletten. Buisje 76 ct. Dük. “an het Hét konijn! wei ‘echt. i •'iestavond Redding «ling Waddinxveeh van i i’ leddipgsbrigade belegt min „Centrum" een pn Een actie van de Nederlandsche Regeering. De Regeerlngsdlenst meldt; De Nedèrlandsche regeering heeft zich, overeenkomstig een verzoek, door de negentiende Volkenbondsvergadering in September 1938 tot haar gericht, door tusschenkomst van H. Ms. gezanten tot alle regeerlngen van de staten, die lid zijn van den Volkenbond, zoomede tot een aantal andere regéerlngen gewend met betrekking tot het vraagstuk van de bescherming van monumenten en kunst schatten in oorlogstijd. Daarbij heeft onze regeering het ont werpverdrag overgelegd dat terzake op verzoek van de internationale commissie voor intellectueele samenwerking door het „Office international des museqs” te Parijs was opgesteld. Aan de regeerln- gen is verzocht te willen berichten of zij eventueel bereid zouden zijn deel te nemen aan een diplomatieke conferen tie waar dit onderwerp zou worden be sproken, terwijl tevens verzocht is aan de Nederlandsche regeering de opmer kingen kenbaar te maken, waartoe bet ontwerp aafüeiding zou geven. noemd rapport in een stadium van voor bereiding verkeert, is het der regeering thans nog niet mogelijk op allerlei vra gen, die hoe belangrijk ook op zichzelf, toch meer de details van de uitvoering raken in te gaan. Wel wil de regeering verzekeren, dat, waai- bij de uitvoering van cultuur-technische werken, voor wat betreft de rechtstreeksche werkge legenheid, in de allereerste plaats het platteland belang heeft, zij er ook voort durend naar streeft het noodige te doen, dat ook de werkgelegenheid in de groo- tere centra zooveel mogelijk toeneemt. De regeering kan, zooals zij reeds eenl- ge malen heeft kenbaar gemaakt, niet voldoen aan den ook thans weer geuiten wensch van sommige leden om op grond van de werkloosheid den dienstplicht tot 2 jaar te verlengen en daarbij over te gaan tot vergrooting van het contingent. Onze bureaux zjj'n dagelijks geopend van 9—8 uur. Administratie en Inter*. 2745. P^treloening 48400. DU/WD: H. Weurman ei H. Jenné en M. Verzjji LEDEN: M. Moons, wd Naber, 74 j. W. Sluft Opioep om samen te werken tot bezwering van I ^chtttón vooraanst alle kringen van hebben een i An het volk jk| om met jiterste po| 1 K te bezwere^ d troep is geteety Lord Derby, il Ma efield, Lord Üt Lor' .Lord Wil- Borman, fjPenn, Sir 'lid Mac- Michael w William zwarte dti Bragg, Sf Arthur EddiAgtQn, Sii^ Kenneth- /MlHl I r .1 Dv.wrviv mv mijA gezegd: sfeer van onbehökgiijkheia ,J '*'‘"ineffl ep vrou- ,in alle tanden weten niet wat de vol- a weken en maanden zullen brengen, ien hoe aan alle kanten enorme hoe dden oorlogstuig worden opgestapeld, ien* hoe plannen voor de verdediging jurgerbevojking gemaakt worden en zy ïen maar al te goed, dat onder de be waar de ld doqfr - lontapu'1 vaoniofiPti $Wd laityenq, Lord Gordey, J MÏllan, L>rd Edstacy Pejrcy, Sj filler, p Clark én 'Lord Burghiey. lui den’’oproep wordt onder „H; hangt; een ovej| de geheele wereld. Mannei in de nieuwste kleuren en modellen. Buitengewoon voordeetig! 4.50, 4.95, 5.90 enz. GOUDA, 28 Januari 1939. Nederlandsche Kunst in het oude Ned. stadsbeeld. Lezing van Ir. J. Gratama vo<r „Die Goude”. Voor de Oudheidkundige vereenigirg „Die Goude”, hield gisteravond Ir. J. Gra tama uit Amsterdam, bestuurslid van de stichting „Constantyn Huygens”, in „Ter Gouw” een lezing over de Nederlandsche Na de radiorede van H. M. de Koningin. Oproep van den Commissaris der Koningin in de prov. Groningen. De Commissaris der Koningin in. de provincie Groningen, mr. J. Linthorst Homan, heeft tot alle inwoners der pro vincie Groningen een oproep gericht, waarin hij onder herinnering aan de radio-toespraak van H. M. de Koningin over geestelijke en moreele herbewape ning en gesteund door zijn ervaring als voorzitter der Vereenlging voor Opbouw werk in de provincie Groningen, zegt te weten, t dat men in alle gelederen der provinciale Gronlngsche bevolking van den ook hier bij velen bestaanden groo- ten nood overtuigd is. De Commissaris zegt te vertrouwen, dat de aansporing van H.<A. de Koningin allen zonder uit zondering ertoe zal brengen thans hunne door H. M. aangewezen plichten snel en goed na te komen in alle kringen en groepen in alle deelen der provincie Groningen. De Commissaris voegt eraan toe, de mededeeling, dat plannen voor gezamenlijke uitoefening dezer plichten in provinciaal verband in voorbereiding zijn en noodigt alle vereenlgingen, orga nisaties en commissies en ook alle per sonen, die in de provincie Groningen in den door H. M. aangegeven geest mede werking willen verleenen uit daarvan op korten termijn aan hem mededeeling te doen, opdat hier kan worden gestreefd naar een groot provinciaal plan voor allen. Uitwerking der mogelijkheden zal binnenkort op zoo breed mogelijke pro vinciale basis plaats vinden. Mededeelin- gen en besprekingen volgen zeer spoedig. Natuurlijk, zegt mr Linthorst Homan ten slotte, wordt de mogelijkheid van samengaan met andere gebieden in het nationale kader niet uitgesloten, doch thans geldt het vooral een groot werk van Groningers voor Groningers. rechtheid voor allen en voor de schAppy.der gerechtigheid in de interna tionale betrekkingen, welke de eenigl® basis is, waarop onze beschaving kan worden behouden. 1 Wij weten, dat geen enkele beschaving, zoo I zij al blijft bestaan, onveranderlijk is, maar de1 naties zullen alleen in een geest van samenwerking met anderen een duur, zame pplossing vinden vobr hun vraag stukken. Bovenal doen WÜ een beroep op leiders en volk van het Groot-Duitsche rijk, opdat zy op dit oogenblik van macht en invloed in hun geschiedenis de groote gaven ge bruiken, waardoor zy gedurende eeuwen ■ons gemeenschappelijk erfdeel op alle ter reinen van menschelyke kennis en bedrij vigheid hebben verrijkt en met ons samen- weAen in een uiterste poging om het spook van den oorlog en van vijandschap tus- schen de volken te bezweren, en in een geest van vrije en zelfgewenschte samen werking de eenige geest, waardoor aan onze en aan hun behoeften kan worden voldaan met ong te bouwen aan een betere toekomst, zoodat wy niet alleen onze beschaving zullen behouden, maar haar ook vergroot door onze ervaring aan onze kinderen kunnen nalaten.” >Jm ien elf, verloren voorm een paar z\ «vragen by J. Bonefut, |<pnderhandschoen bij T. fyoststraat 44; een schoei ‘erridon, Noordejhde 23; andje op het Politiebum en: twee glacé-damed dameshorloge, een kist n glacé handschoen. Ten tijde van het accoord van München deelde Chamberlain mede dat door de Bank van Engeland aan Tsjecho-Slowakije ter stond een voorschot van tien millioen Pond j tusscnenproaw ZOU worden verstrekt. Voorts stelde men zich aan regeeringszjjde voor na onderhan- I delingen met de regeeringen van FrankryK en Tsjecho-Slowakije medewerking te ver- ieenen aan een leening voor Praag tot een bedrag van 30 millioen Pond. Na langduri ge besprekingen zou gisteren overeenstem ming bereikt zyn over deze leening. Men \erwacht te Londen dat heden een offi- cieele mededeeling daaromtrent zal wor den uitgegeven. ABONNEMENTSPRIJS: per kwartaal f2M, per waak 17 cent, overal beMrgüw P” looper geschiedt Franco per post per kwartaal ƒ3.16 Abonnementen werden dagelijks aangenomen aan'ons Bureau: MARK! 31, GOUDA, Kadactie Tejel. kunst en het oude Nederlandsche stads beeld. De belangstelling was vry groot. Ir. Grataïna begon met te verklaren dat hy de uitnoodiging tot het houden van deze lezing met groot genoegen had aanvaard, mede daarom, omdat jiet onderwerp hem na aan het hart ligt. Vervolgens zette spr. uiteen hoe het komt dat ons critisch vermogen min of meer ia teruggegaan. De 17e eeuw heeft, vooral door de schilderkunst, getoond dat wy een volk waren met mogelijkheden. In later- jaren heeft men zich echter te veel laLm leiden door internationale stroomingen. Nu is men losgeslagen van zyn critisch inzicht met gevolg dat wij in een chaos leven. Het middeleeuwsch Christelijk idee was geba fceerd op één groote centraliteit. Uit dat punt is de stijl gegroeid, doch de Neder, landsche aard is daarby zichzelf gebleven, fepr. verklaarde dit te zullen bewyzen. Du deed hy door, met behulp van lichtbeelden, buitenlandsche met Nederlandsche kunst producten met elkaar te vergelijken. Daar by toonde hy aan dat het de Nederlanders waren die de klassieken werkelijk begre pen, voorts dat de Nederlandsche cultuur lyner was dan de Duitsche, meer werkelijk dan de Fransche. Met veel enthousiasme prees spr. de architectuur uit vroegere eeuwen? die in tegenstelling met de huidir ge, va» een zieken geest getuigende, pes simistisch decadente architectuur, krachtig en opgewekt het bewys leverde van gezon den geest en levenslust, naast diepen gods dienstzin, terwy'l men tevens de kunst ver stond doode steen tot leven te wekken, doch steeds met behoud van den eigen Ne- derlandschen aard. Behoud Uw stadsschoon. Na de pauze toonde spr., aan de hand van lantaarnplaatjes van de Waag en het vooraf gemaakte houten proefmodel daar van, hoeveel zorg de toenmalige overheid van onze stad, voor het stedenschoon had. Daarna liet hy zien hoe water het stads beeld kan verfraaien en het een typisch Hollandfcch karakter kan geven, voorts hoe de stedenbouw van voorheen ontleend is aan de natuur, waarbjj het ruimtegevoel verbonden werd aan het water. Ook het karakter van de stad Gouda werd bepaald door water, zooals spr. met een ouden plattegrond verduidelijkte. Hij wekte de aanw’ezigen op te trachten het Tolhuis te behouden, of anders ter plaatse een andere afsluiting van de Haven te maken, daar zonder een dergelijke afsluiting de Haven het intieme karakter zal verliezen. Ook de veel besproken Nieuwe Haven kwam op het witte doek, zooals deze nu is en zooals ze mogeljjk worden zal. Spr. pleitte voor niet 1 dempen, hy wilde deze gracht opnieuw BALANS OPRUIMING BIJ: V KR ZIJL Zie de etalages markt 20.1 I ROFITEER van de KAATSTE KOOPJES. Jt het oorlogsspoftk. itjande persouen Uit n tie i Britsche 13 samenr o^rödp gericht- tot k v$ti' het Gróbt-Duitlj Ufiamen te Werken •ingwin het spook van Meening van de Regeering. In verband met de werkverschaffing1 en het plan-Westhoff merkt de regee-i ring lii de memorie van antwoord aan de Eerste Kamer op de algemeene be- I schouwingen over de rijksbegrooting 1939 I op, dat ten onrechte uit de woorden van 'wïï I den voorzitter van dep raad van minis- j ters Is afgeleid, dat déze niet in alle op- r.vuuu vC zichten vertrouwen hééft In het rapport.' brefl voor een vrede van gelijkheid en ge- i De minister-president heeft bij gelegen heid van de algemeene beschouwingen niet meer en niet minder gezegd, dan dat de regeering de algemeene beginse len, die In het rapport nader zijn uitge werkt, heeft aanvaard, maar dat zij niet de garantie kan geven, dat zonder meer alle daarin geopperde denkbeelden let terlijk zullen wordfen overgenomen. Op grond van haar eigen verantwoordelijk heid laat de regeering nu de verschil lende denkbeelden, die In het rapport zijn neergelegd, uitwerken, teneinde wanneer deze uitgewerkte plannen haar hebben bereikt, een definitieve beslissing Zy zien hoe onze beschaving, waaraan mannen en vrouwen van alle standen en Uit alle landen het hunne hebben by gedra gen, bedreigd wordt door de grootste ramp, welke ooit in de geschiedenis der mensch- heid is voorgekomen. Het is tijd, indien wy al niet te laat sullen zijn, dat de menschen van goeden wil, die waardeering hebben voor de vruch ten der beschaving, die geen haat of wraakgevoelens in hun hart koesteren en Verklaring van Chamberlain. Wanneer het Lagerhuis Dinsdag 31 Januari weer bijeenkomt, zal het vele be langrijke onderwerpen, in de eerste plaats problemen der buitenlandsche politiek, tt bespreken hebben. Reeds op den eersten dag, aldus neemt men in parlementaire kringen aan, zal de situatie in Spanje wor den besproken nadat Chamberlain een ver klaring zal hebben af gelegd over zyn be zoek aan Rome. Zoowel het parlement als het lanu zien met spanning uit naar de verkla- rujgen, welke de premier zal atleggon over zyn besprekingen met Mussolini en over de houding der Britsche rege'- rmg ten aanzien van Spanje. Politieke kringen meenen, dat zoowel de verkla ringen van regeeringszyde als de hou ding van het Britsche Parlement in sterke mate beïnvloed zullen worden door den toon van de rede, welke Hitler Maandagavond door den Rijksdag zal uitspreken. Voorts zal het Lagerhuis zyn aandacht wilden aan den toestand en vooruitgang der bewapening en luchtafweer, Door ae regeering zullen verschillende wetsontwer pen, de bescherming der burgerbevolking tegen luchtaanvallen betreffend, worden mgediend. Hoewel door de regeering op dit gebied reeds tal van maatregelen zyn re- nomen, heerscht in parlementaire kringen nog steeds ontevredenheid over het regee- ringsbeleid ten aanzien van de luchtaf weer. Ook de toestand van de Britsche scheep vaart en scheepsbouw-industrie, alsmede probleem en de politiek o*—-—»i van het Japansch-Chineesch conflict en de „Open deur-politiek” in China zullen ongetwijfeld uitvoerfg worden besproken. Men verwacht dat zeer spoedig de re gering mededeelmgen zal doen over en wetsontwerpen zal indienen betreffende L een Britsche leening aan Tsjecho-Slowaky'e Duivententennü^^^ lag hield de postduhJJJ erwer” haar jaarlijl^l Er waren 100 duivejj J meester was de heer WJ Haag. De pryzen wehkJ 1, oude doffers van 6Lj d. Zijde; 2 W. de u trand; e.v. H. van der L - 2, oude doffers van 200. igerdük, 2 H. van dw L Zijden; 4 L. HoogerdJ e.v. N. van der Ztfden, 8, oude doffers van ÜOQj Lang; 2 W. de 1^., z.e.v. H. van Dijk; i 4, oude duiven van 50- Dijk; 2 H. Middelkoop;! I 4 H. van der Zy'den; üi r. G. de Rooy. i 5, oude duiven van 20G- igerdyk, 2 P. Kersberg --r- Graaf, e.v H. van der Z| Mi ome agenten eat loopers, den boekhandel en de postkantoren. 6, oude duiven van 500- -"“J j-i-a—j Lan-g, 2 P. Kersberg if, z.e.v. G. de Hoo|j,M 7, “jonge doffers van de Rooy, 2 N. van de erdyk, 4 P. Kersberg :f e.v.’H. Middelkoop, 8, jonge doffers van 1SI van Dyk; 2 G. de Rooft 1 L. Hoogerdyk, z.e.v. an der Zy’den. 9, jonge duiven Van 8 de Lang, 2 H. van de ooi), z.e.v. H. van deV 2 Dijk. 10, jonge duiven van IS Kersbergen, 2 A. vta i (der Graaf, z.e.v. NJVa H van Dük. I levta~ (lOUISCHE COURANT. ADVERTENTIEPRIJS: Uit Gouda en omstreden (behoorende tot den bezorg kring) 15 regels ƒ1.80, «Ike regel meer ƒ0.25. Van buiten Gouda en den bezorgkring: 15 regels 1.55, elke regel meer 0.30. Advertentiën in het Zaterdagnummer 20 bijslag op den prijs. Liefdadigheids-advertentiën de helft van den prjjs. INGEZONDEN MEDEDEELINGEN: 1-4 regels ƒ2.25, elke regel meer ƒ0.50. Op de. voorpagina 50 hoogcr. Gewone advertentiën en ingezonden mededeelingen bij contract tot zee? gereducesrden prijs. Groote letters en randen worden berekend naar plaatsruimte. Advertentiën kunnn worden ingezonden door tusschenkomst van soliede Boek handelaren, Advertentiebureau* en onze agenten en moeten daags vóór de plaatsing aan het Bureau ztfn ingekomen, teneinde van opname verzekerd te zijn. dié in alle oprechtheid wenschee in vri schSip te leven met hun medemensttneh in alle’landen, het woord richten tot gelijkge zinden ovir de grenzen, opdat die hun ga- 1 vén van’ hart en hoofd mogen gebruiken dé 1 opi mede te werken tot het voorkomen van jde' grootste ramp en tot h^t flleclitén van f de kunstmatige muren van haat, waardoor wy dreigen verideeld te worden. Wij schén verlangen niet om anderen om op te leggen. Terwy’l wy vastbesloteA zijn onze vrijheid te verdedigen, staan wy' Ontegenzeggelijk zullen bij een volle- i dlge uitvoering van de denkbeelden, die aan het rapport ten grondslag liggen, I allerlei vraagstukken onder de oogen moeten worden gezien, vraagstukken, welke mede levensbelangen van den landbouw raken. Wat de beteekenls van de Uitvoering van het rapport voor den Nederland- schen landbouw betreft, daarbij moet op den voorgrond worden gesteld, dat op deze wijze geleidelijk zal worden voorzien in het gebrek aan cultuurgrond, dat zich tengevolge van de toenemende bevolking van het platteland, ondanks het feit, dat de laatste jaren nog belangrijke nieuw? oppervlakten cultuurgrond tot stand zijn gekomen, meer en meer openbaart. Daar de bewerking van de nieuwe gronden de productie zal doen stijgen, zullen, zoolang het gebrek aan evenwicht tusschen productie en afzet van de land- i voortduurt, richtlng- j gevende maatregelen op dit gebied moe- I ten blijven bestaan. Hoe de om vang van deze maatregelen zal zijn, indien de in I cultuur gebrachte gronden voor produc tie gereed komen, Is geheel onzeker. I Zeer veel zal in dit opziefft afhangen van de door ons omringende landen te nemen maatregelen en van de ontwik keling van den algemeenen economl- schen toestand. Het is op grond van al deze overwe gingen, dat de regeering, staande voor de noodzaak, dat doeltreffende maatre gelen ter bestrijding van de werkloos heid van. tienduizenden genomen moe- I ten worden, van oordeel is, dat de on- zekerheid hieromtrent geen beletsel mag i vormen om voorzieningen te treffen, 1 waarvan het belang zoowel voor de di recte bestrijding der werkloosheid als voor blijvende verruiming van werkge- j legenheid vaststaat. Dat zich met het oog op de belangen van den landbouw bij de uitvoering van de In meergenoemd rapport vermelde werken groote moeilijkheden zullen voor- doen, verheelt de regeering zich derhalve allerminst. In nauwe samenwerking tus- I schen de hierbij betrokken departemen ten van sociale zaken en van economi sch» zaken, waarvoor reeds maatregelen in voorbereiding zijn, zullen deze pro blemen onder oogen moeten warden ge zien. De' regeering vertrouwt echter, dat deze moeilijkheden, Indien met beleid en met een open oog voor nieuwe moge lijkheden te werk wordt gegaan, over wonnen zullen, worden. Zij voelt zich ta dit vertrouwen geschraagd door de over tuiging, die bij het overgroote deel van ons volk leeft, dat met een doeltreffende en krachtige bestrijding van de werk loosheid een eminent belang voor de ge heele Nederlandsche gemeenschap ge moeid is. Waar de concretlseerlng van meerge-

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1939 | | pagina 1