rE IUIMIM CHERIJ’ istanten OPJES IEN inn :UM BAI No. 1SS45 NIEUWERKERK, OUDERKERK, OUDEWATER, REEUWIJK, SCHOONHOVEN, STOLWIJK WADDINXVEEN, ZEVENHUIZEN, Dit blad verschijnt dagelijks, behalve Zon- en Feestdagen HET STEDELIJK MUSEUM VAN OUDHEDEN Prinses Beatrix verjaart. IN EEN NIEUW TEHUIS. Het Politiebureaau naar Arti et Legi. ehandelen bij: 1 swater *o zacht nger Wim Scholt landsche JOE PEETERSK DE SORROW EXPELLE1 VAN DER ZANDEN, tysdansleeraren. Maandag 30 Januari 1939 77e Jaargang ^^^^9HD^.,®29?:.GJ^VF^_P_9SKOOP’__GQunERAK- HAASTRECHT, MOORDRECHT, MOERCAPELLE, enz. LVERBRANDINI 'tevens voor echtgen, i: Crematie, dragen i zoor niet-leden 165.- nt het verzekeringsfouj af deelings-secreta reis De taart met 1 kaarsje. JA - Telefoon 2084 EEN lenden om de Prinses in de gouden koets te zien; dank zy de radio konden a|le Ne derlanders over de geheele wereld jn hun huizen de plechtigheid volgen, die daar in het kerkgebouw plaats vond. Zij konden hst kindergeschrei hooren, dat ieder in en buiten het kerkgebouw ontroerd heeft. Moge onze jonge Prinses ook in de vol gende jaren voorspoedig blyven opgroeien tot groote vreugde van het Koninklijk Ge zin, Haar beide Grootmoeders en tot heil van Nederland. I gekend genot zal brengen AANVANG 8.15 UUR LELDIGINGS-COMITé. lectie aan de gemeente Inbrulkleen af te „Arti et I a.s. ZONDAG 29 JANÜA ir van den- heer WIM K( gehandhaafd. Zooals op de door de Ge meentelijke Monumenten-commlssie in gezonden schets-teekeningen, welke bij de stukken zijn gevoegd, is aangegeven, kan door een plaatsing van het poortje aan het „Achter de Kerk” een zeer ge lukkige afsluiting van het Gasthuis complex en een aantrekkelijke concen tratie van het bezit der sthd aan oude monumenten worden verkregen. De juiste opstelling van het poortje, dat tevens als voorpoort tot het Museum zal kun nen dienst doen, wordt overigens nog nader bezien. Het is duidelijk, dat de afbraak en de wederopbouw van het poortje groote zorgvuldigheid en vakkennis vereischen en niet aan de jeugdige werkloozen kun nen worden overgelaten; het zal dus buiten het bedoelde werkobject moeten blijven. De kosten van een en ander zijn voorloopig op 7.667 geraamd, waarvan een deel op de Gemeente-Lichtfabrieken zal dienen te drukken. Foto Ziegler. H. K. H. PRINSES BEATRIX O(P HAAR EERSTEN VERJAARDAG. den Minister van Sociale Zaken moeten worden ingeroepen voor het aanwijzen van de restauratie van het v.m. Gast- huis-complex als werkobject voor jeug dige werkloozen. Alvorens echter verdere stappen te doen, noodigen wij Uwe Vergadering uit, zich in beginsel over een en ander uit te spreken. Wij zullen U dan te zijner tijd de formeele besluiten voorleggen, welke, vooral met het oog op de aanwijzing van de benoodigde credleten, vereischt zijn. Samenvatting. Het bovenstaande samenvattende en voorts verwijzende naar de stukken, heb ben wij mitsdien de eer U in overweging te geven: a. te besluiten, dat het v.m. St. Ca- tharina-Gasthuis wordt aangewezen tot huisvesting van het Stedelijk Museum voor Oudheden; b. te besluiten tot verplaatsing van het z.g. Lazaruspoortje naar het „Achter de Kerk” ten einde te dienen tot afslui ting en toegangspoort van het Museum; c. ons te machtigen het noodige te doen om te bevorderen, dat de restau ratie van het v.m. Gasthuis-complex en de inrichting daarvan tot Museum ge schiedt in den vorm van een werkobject voor Jeugdige werkloozen; d. ons te machtigen het v.m. St. Ca- tharlna-Gasthuis rêeds thans, voor zoo ver noodig, te doen bezigen als berg plaats voor het Museum. Medewerking van Rijksinstan- i ties. De hierboven aangegeven plannen vereischen niet alleen de goedkeuring van Uwen Raad, doch zullen ook aan de Rijksmonumenten-commissie en, voor zoover dit nog niet is geschied, aan de Gemeentelijke Monumenten-commissie moeten worden voorgelegd. Tevens zal de medewerking van Zijne Excellentie Kosten van restauratie en in richting. Geleid door de hierboven geschetste overwegingen ten aanzien van de wen- schelijkheid om het Museum van Oud heden naar het v.m. St. Catharina- Gasthuis over te brengen, hebben wij de Commissie van toezicht uitgenoodigd een globale begrooting van kosten samen te stellen. Door de Commissie is daarop zoowel een restauratie- en indeellngsplan als een voorloopige begrooting ingediend Uit het eerste blijkt, dat inderdaad het bedoelde gebouw de mogelijkheid biedt om tot een zeer gelukkige tentoonstel ling van de stedelijke verzamelingen te geraken, terwijl anderzijds de ontwor- peh restauratie een aanmerkelijke ver fraaiing van het stadsbeeld ter plaatse verzekert. De kosten van een en ander worden door de Commissie op ruim f 14.000 begroot; hierin zijn echter geen uitgaven voor een centrale verwarming begrepen. Ofschoon dit bedrag op zichzelf, in verband met de voordeelen, welke aan de overbrenging van het Museum en de restauratie van het v.m. Gasthuis-com plex zijn verbonden, niet te hoog mag worden geacht, was ons College noch tans van oordeel, dat de flnancieele toe stand der gemeente het bezwaarlijk verbeteren door dit laatste over te bren gen naar het voormalige St. Catharlna- Gasthuis aan. de Oosthaven. De gemeente bezit in dit laatste ge bouw. dat sinds de totstandkoming van het Juliana Rusthuis goeddeels bulten gebruik is gebleven, een uitermate gun stige gelegenheid om in het centrum der oude stad haar verzème.'lngen van schil derstukken, beeldhouwwerk, antiek zil ver- en glaswerk, gravures, topographica, penningen, tegels, enz ten volle tot hun recht te doen komen. Tevens biedt een restauratie van het Gasthuis-complex, vooral Indien dit gepaard gaat aan de overbrenging van het Lazaruspoortge- bouwtje waarover nader de moge lijkheid óm in de onmiddellijke nabij heid van de St. Janskerk een stuk oud stedeschooln te herscheppen, dat deze kerk waardig is en de aandacht en be wondering van ieder zal vragen, niet het minst van de vele vreemdelingen, welke onze stad, vooral om de kerkglazen be zoeken. Bovendien beschikt het St. Catharlna- Gasthuis over zooveel ruimte dat, naast de vertrekken, in welke het tegenwoor dige en toekomstige eigen bezit aan oudere kunst en antiek zal zijn onder gebracht, ook een zaal voor periodieke tentoonstellingen en lezingen kan wor den beschikbaar gesteld. Zoodoende ope nen zich ook perspectieven op meer aan raking met de nieuwere kunst, dan Gouda tot dusver ten deel viel, een fac tor, welke voor het cultureele peil der stedelijkp samenleving van belang moet worden geacht. Ten slotte zij er reeds hier op gewezen, dat de ervaring heeft geleerd, dat de huisvesting van stedelijk kunstbezit in een fraaie, passende en ruime omgeving stimuleerend werkt op den gullen bur gerzin binnen en soms ook bulten de stad. Bruikleen collectie-Van Vliét. In dit verband kan ons College Uwen Raad reeds de verheugende mededeellng doen, dat’ de heer W. van Vliet, lid der Commissie van toezicht op de Stedelijke Musea, in het feit, dat een verbetering van de huisvesting van het Museum ter hand is genomen, ons bericht heeft, dat hij, nu hij onze stad metterwoon verlaat, besloten heeft een gedeelte van zijn col- Met groobe vreugde drukken we hier de jongste foto af van Prinses Beatrix. Elders in dit blad vindt men andere beelden, die het geluk in ons Prinselyk gezin duidelijk demonstreeren. De eerste foto van de Prin ses werd door Prins Bernhard zelf ge maakt, toen zyn telg nog maar 48 uur oud was. Elke daad waarbij de j°nge Prinses be trokken was, stond in de geestdriftige be langstelling van ieder. De geboorte-aan- gifte, een paar maanden later, op den 12en Mei, de plechtigheid in de St. Jacobskerk in Den Haag, waarbij Prinses Beatrix op de armen van Haar Moeder ten doop ge houden werd, waren momenten waarop het Nederlandsche volk zich geestdriftig uitte. daarbij van uitgegaan, dat dit werk in zijn soort een zeer aantrekkelijk werk object vormt en dat de cursussen over een voldoende aantal deelnemers van verschillende ambachten beschikken, wier vakbekwaamheid het mogelijk maakt hun dezert arbeid onder deskun dige leiding en met behulp van ervaren voorlieden te doen verrichten. Bovendien maakt de gekozen figuur het mogelijk het werk in étappes te doen uitvoeren. Desgewenscht kan rtiet het voorhuis en den voorgevel een proef worden geno men, na welke het werk deel voor deel kan worden uitgevoerd. Vermelding ver dient nog, dat bij de restauratie blijvend overleg zal worden gepleegd met den Secretaris der Monumenten-commissie voor Zuid-Holland, die als adviseur der Museum-commissie, voor deze de ver- 1 bouwingsplannen heeft ontworpen. Uit de door bovengenoemde Gemeen- telijke functionarissen ingediende rap porten en teekeningen, welke ter visie zijn gelegd, blijkt, dat de totale kosten van het werk, wanneer het als „werk object” wordt uitgevoerd, kunnen gesteld worden op rond 30.000, waarbij ditmaal de’ kosten begrepen zijn voor een bij kans onmisbare centrale verwarming, welke dan tevens voor de Librye zal die nen. Dit laatste moet mede van groot' jèelang worden geacht, daar het Archief en de Librye thans van de onvoldoende verwarming en van de vochtigheid te lijden hebben. Wanneer de gebruikelijke subsidie, welke van Rijkswege voor dergelijke werkobjecten pleegt te worden gegeven, ook voor dit werk kan worden verkregen, zal voor de gemeente een uitgave van pl.m. 10.000 overblijven, waarvan rond 4000 op den kapitaaldienst zou kunnen worden geboekt, terwijl de gewone be groetingen voor 1939 en 1940 elk met rond 3000 zouden dienen te worden belast. Het werk zal 8.246 mandaten omvatten en naar voorloopige raming in totaal 1| Jaar tijd vorderen. Het Museum zal ech ter vóórdien geleidelijk naar het nieuwe gebouw kunnen worden overgebracht, zoodat „Arti et Legi” reeds op korteren termijn vrijkomt. Overbrenging van Lazarus- poörtje. Zooals reeds hierboven werd aange geven, achten wij het zeer aantrekkelijk aan de restauratie van het Gasthuis- complex te verbinden den wederopbouw ter plaatse van het Lazaruspoortje, dat. 1 gelijke Uwe Vergadering besloten heeft, 5 in verband met den bouw van een werk- plaats voor de Gemeente-Lichtfabrieken, op zijn huidige plaats niet kan worden ABONNEMENTSPRIJS: per kwartaal 2.25, per week 17 cent, overal waar de bezorging per looper geschiedt. Franco per post per kwataal 3.15. Abonnementen worden dagelijks aangenomen aan ons Bureau: MARKT 31, GOUDA bij onze agenten en loopers, den boekhandel en de postkantooren. Onze bureaux zijn dagelijks geopend van 96 uur. Administratie en Redactie Telef Interc 2745. Postrekening 48400. staan. Wij hebben de Commissie van toezicht op de Musea gaarne gemachtigd deze voorwerpen, waardoor het kunstbezit der gemeente aanmerkelijk wordt ver rijkt, te aanvaarden, terwijl wij jegens den heer Van Vliet de erkentelijkheid J der gemeente hebben betuigd. Wij heb- 1 ben hierin mede aanleiding gevonden tot het besluit om den heer Van Vliet te vereeren met de, onder gebruikmaking van een oude matrijs der Stad, geslagen penning voor zeer verdienstelijke bur gers. ADVERTENTIEPRIJS: Uit Gouda en omstreken (behoorende tot den bezorgkring): 15 regels 1.30, elke regel meer 0.25. Van buiten Gouda en den bezorgkring: 15 regels 1.55. elke regel meer 0.30 Advertentiën in het Zaterdagnummer 20 bijslag op den prijs. Liefdadigheids-advertentiën de helft van den prijs. INGEZONDEN MEDEDEELINGEN: 14 regels 2.25, elke regel meer 0.50. Op de voorpagina 50 hooger. Advertentiën kunnen worden ingezonden door tusschenkomst van soliede Boek handelaren, Advertentiebureaux en onze agenten en moeten daags vóór de plaatsing aan het Bureau zijn ingekomen, teneinde van opname verzekerd te zijn. Gewone advertentiën en ingezonden mededeelingen bij contract tot zeer gereduceerdei. prijs Groote letters en randen worden berekend nahr plaatsruimte. ]y[orgen is het voor de Koninklijke Fami lie, en voor ons geheele volk een heuge lijke dag. Onze kleine Prinses Beatrix zal dan Haar eersten verjaardag vieren. Wy denken heden terug aan de spanning in Januari 1988, toen eiken dag de geboor te van het Prinsenkind werd verwacht tot op den laatsten dag dier maand het ver heugend bericht kwam dat een Prinses was_ geboren. Wat een groobe vreugde alom! De kanon nen lieten hun 51 caluutschoten hooren, de klokken beierden, de vlaggen gingen uit, overal was er feeststemming. Een juich kreet ging op dat een nieuwe loot aan den alouden Oranjestam ontsproten was. Ook in onze gemeente was er groote geestdrift. Een heraut te paard trok rond - De Residentie was overvol van belangstel- voor het afkondigen van de proclamatie, de raad kwam in een buitengewone verga dering bijeen, in de kerken werden dank en bedestonden gehouden. Overal was er groote blijdschap. Thans is een jaar voorbij en wy herden ken dit heugelijk gebeuren. In dit afgeloo- pen jaar is op enthousiaste wijze gebleken, hoe de jonge Prinses de harten van het Ne derlandsche volk heeft veroverd. Door Haar is de hechte band die Oranjehuis en volk verbinden, nog hechter gemaakt. seber zijn. Als eenig decor bevat zy een kaars, - gevat in een van zacht oranje marsepain vervaardigde roos, den naam Beatrix getooid met een kroontje en een bescheiden randver siering. De leden der vereeniging zullen een naar het origineel model vervaar digde taart op 31 Januari in hun etalages tentoonstellen. Hedenmiddag is het geschenk door eenige jonge vakbeoefenaars ten paleize Noordeinde bezorgd. maakt, zulk een credlet beschikbaar te stellen. Restauratie als werkobject voor jongere werkloozen. Wij hebben daarom doen nagaan, of langs anderen weg dit werk tot stand gebracht kan worden. Aan den Directeur van Gemeentewerken en den Algemeen Leider van de cursüssen voor jeugdige werkloozen is daarom opdracht verstrekt om de plannen der Commissie uit te werken en na te gaan, of deze restaura- tie van het v.m. St. Catharüna-Gasthuis I bij wijze van werkobject voor jeugdige werkloozen kan geschieden. Wij zijn er Overbrenging Lazaruspoortje. rxE verplaatsing van het Stedelijk Mu- U seum van Oudheden naar het ge bouw aan de Oosthaven waarin sinds vele garen het Sint Catharina Gasthuis gevestigd was en dat thans door de tot standkoming van Huize Juliana aan die bestemming is onttrokken, zal nu spoe dig een feit worden Ook het vraagstuk om de politie een betere haar passende behuizing te geven zal thans spoedig worden opgelost. Het politiebureau, gevestigd aan de Markt 72 zal gehuisvest worden in het gebouw Arti et Legi in verband waar mede het Kantongerecht In een nader aan te wijzen gebouw zal worden onder gebracht. De plannen tot uitvoering van deze maatregelen zijn thans door Burgemees ter en Wethouders In een uitvoerig schrijven ter kennis van den Raad ge bracht. In de toelichting tot de daartoe be hoorende voorstellen schrijven Burge meester en Wethouders het volgende: Huisvesting van de politie in „Arti et Legi”. Zooals wij Uwe Vergadering In herin nering mogen brengen, heefv zij, met ons College erkennende de wenschelijk- heid van een betere behuizing van de gemeente-politie, bereids op de begroo- ling van 1938 een bedrag uitgetrokkm om een deel der kosten te bestrijden van de inrichting van het gebouw „Arti et Legi" alhier tot bureau van politie. Wij verwijzen U dienaangaande naar opzen begeleldbrief bij de begrooting van dat jaar (voorstel no. 191, pag. 13). Tot dusver heeft deze zaak echter geen verderen voortgang gehad. Aange zien intusschen met betrekking tot de huisvesting van den politiedienst van een noodtoestand moet worden ge sproken, hebben wij ons thans beraden over de wijze, waarop het gebouw „Arti et Legi” ten spoedigste voor zijn nieuwe bestemming kan worden vrijgemaakt. Gelijk U bekend is, zijn daarin thans ge vestigd het Kantongerecht en het Ste delijk Museum voor Oudheden. Voor belde instellingen moet dus een onder komen worden gezocht 4 Zetel van het Kantongerecht. Ten aanzien van het deel van w’ Legi", dat ten behoeve van het Kanton gerecht aan het Rijk is verhuurd, heb ben wij Zijne Excellentie den Minister van Financiën met wien destijds de huurovereenkomst is gesloten, doen we ten, dat de gemeente na 1 Juli a.s. de vrye beschikking over de betreffende ruimte herneemt, zulks met dien ver stande, dat de gemeente bereid is de verhuring desgewenscht voor een korten termijn nog te verlengen. hebben ons voorts met den Chet van den Rijksgebouwendienst in verbin- geteld, ten einde te geraken tot de aanwijzing van een anderen zetel voor net Kantongerecht. Wanneer de daar- ge,voerde besprekingen tot een voorloopig resultaat hebben geleld, zul- en wy Uwen Raad de noodige voorstel len daaromtrent doen toekomen. Overbrenging van het Museum naar het v.m. St. Catharina- Gasthuis, Van meer belang nog dan de hulsves- mg van. het Kantongerecht Is wellicht □ie van het Museum van Oudheden uitbX^ Museum’ gevolge van de we van de “Inoues en, de nleu- bc?i?on J n8 van öe meest waardevolle Z™ aantrekkelijkheid heen hdd rt V' ^ftaat tevens de mogelljk- dan'w a heb een bell“gri)ker plaats J‘SV7 ta het «“«areele leven daMom^l Is1. 6aan lmem® Het zou aÏÏZL belreur™ zün. wanneer de polltle °p bfterc I»- seum^eS?? koste ™«t het Mu- worden semaakt zouden kunnen Zoo ligt de toestand echter niet nn STde de “^alljkheldVh^ hWsv0H„de zeer onvoldoende huisvesting van het Museum grondig te Voor Prinses Beatrix. Ter gelegenheid van den eersten verjaardag van Prinses Beatrix zal de Nederlandsche Banketbakkers- vereeniging het Prinseljjk gezin een verjaardagstaart aanbieden. Overeenkomstig de opvattingen in

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1939 | | pagina 1