INT NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN bergambacht, berkenwoude, bodegraven, boskoop, gouderak, haastrecht, moordrecht, moercapelle, INIEUWERKERK, OUDERKERK, OUDEWATER, REEUWIJK, SCHOONHOVEN, STOLWIJK WADDINXVEEN, ZEVENHUIZEN, enz. Dit blad verschijnt dagelijks, behalve Zon-en Feestdagen HITLER’S REDE BRENGT GEEN VERRASSINGEN. Duitschland solidair met Italië. 1W7 No. 19946 Dinsdag 31 Januari 1939 77e Jaargang wedstrijden ering van Achilles, hield de dames- en het niging „Achilles” in café aarlijksche ledenvergade. bezocht was. MEN EN DEPÓTS I weder wilden oprichten. „Een Duitschland zaak ai be- q een It Uw n in V neming van alle groote naties aan de rijk dommen der wereld veilig gesteld worden? Niemand kan in ernst aannemen, dat, als in het geval Duitschland, tachtig millioen menschen op den duur tot pariahs kunnen worden gedoemd. Dat geldt niet alleen voor Duitschland, maar voor alle volkeren in gelijke positie. Voor zoover Duitschland betreft is de toestand eenvoudig. Het heeft 80 millioen inwoners, zyn koloniaal bezit is geroofd tegen de verzekeringen van Wilson in. feit is voor de vereen!. 38 aan de terreinmoeiljjt is gekomen. Gezamenliji vereeniging „Ter Gouw" neente gehuurd een ter. rdamsche dijk even voor. Op dit terrein wordt door 3en koolaschbaan aange. rgelijke baan bestaat in behoefte. het aanleggen van dexe worden gedeeltelijk ge- engst van een loterij die i jaar is georganiseerd, ;rd tot zeven leden uit. it thans uit: G. van 't 4. J. Amesz, Ridder van penningm.; M. J. Schou. n Heusdestraat 24, wed. ntenbal, C. J. van Dijk Tuinman, leden. de bezorgdheid, waarmede zes jaren gele ld den velen in Duitschland de toekomst van len van propagandistischen aard aan. Vooral keerde hij' zich tegen „oorlogs- apostelen”', die hij in hoofdzaak in Jood- treurde noodzaak van bewapening, welke op het oogenblik onmisbaar is voor het 'Duitsche Rijk. Nadrukkelijk wees hij op de hechte verbondenheid en innige solidariteit tus- schen Duitschland en Italië; indien Ita lië, hoe dan ook, in een oorlog zou wor den gewikkeld, zal het Duitschland on herroepelijk aan zijn zijde vinden Het verdrag met Polen noemde Hitler een der hechtste waarborgen voor den vrede, zooals is gebleken tijdens de Sep- tember-crisis Van het vorige jaar De viermógendheden-conferentie van Mün chen was, aldus Hitler, een bewijs dat vitale problemen door verstandige man nen in gemeen overleg zonder wapenge weld kunnen worden opgelost. Meerma len wees hij in zijn rede op de wensche- lükheid en mogelijkheid van redelijke in ternationale betrekkingen en besprekin gen. „Ik geloof, aldus Hitler, aan een langdurigen vrede.” Hitler verheugde zich over de vriendschappelijke betrek kingen tusschen het Duitsche Rijk en landen als Nederland, België, Zwit serland en de Skandinavische staten. Hitler herinnerde verder aan zijn rede in den Rijksdag van 22 Februari, waarin hij zeide, dat het lot van de 10 millioen Duit- schers in Midden-Europa het Rijk niet meer onverschillig zou laten en dat tegen onder drukking en mishandeling scherpe maat regelen genomen zouden worden. Eenige dagen later aldus Hitler besloot Schuschnigg tot een schending van de over eenkomst van Berchtesgaden. Dit bleek uit de rede van Inssbrück op 9 Maart. In den daarop volgenden nacht gelastte Hitler de mobilisatie van een aantal Duitsche infan terie- en pantserdivisies, met het bevel Za terdag 12 Maart, des ochtends te 8 uur Oostenrijk binnen te rukken. Vrydagoch- op welke wijze tend was de mobilisatie gereed. In den na middag trad Schuschnigg af, onder den druk der omstandigheden in het binnenland en op verzoek van O astenrijksche zijde, om verwarring te voorkomen marcheerden ABONNEMENTSPRIJS: per kwartaal 2.25, per week 17 cent, overal waar de bezorging per looper geschiedt. Franco per post per kwataal 8.15. Abonnementen worden dagelijks aangenomen aan ons Bureau: MARKT 81, GOUDA, bjj onze agenten en loopers, den boekhandel en de postkantooren. Onze bureaux zijn dagelijks geopend van 9—6 uur. Administratie en Redactie Telef latere 2746. Postrekening 48400. ÜOIIMHE (IIIRAM. aldus Hitler dat in een bolsjewisti sche chaos verzonk, zou het geheele avond land hebben meegesleurd. Slechts de meest bekrompen eiland bewoners kunnen zich verbeelden, dat de roode pest uit eigen beweging halt zou hebben gemaakt voor den schijn van een democratische idee. De redding van Europa is begonnen met Mussolini en het Italiaansche fascisme, het natio naal socialisme heeft deze redding voort gezet en op het oogenblik beleeft men °ok in andere landen deze overwinning op de Joodsche internationale pogingen de Europeesche cultuur te vernietigen.” Voorts wees hij in het vervolg van zijn rede op de dwaasheden, bij de vredesver dragen van 1919 en nadien jegens Duitschland en de geheele wereld be gaan in economisch en financieel op zicht Hij verklaarde Duitschland in staat en bereid om eventueel commercieel en eco nomisch den strijd op de wereldmarkt met welk ander land ook aan te binden. In dit verband wees Hitler nogmaals °P de noodzaak van een billijke verdee- ling van grondstofgebieden en op de wenschelijkheid van restitutie der voor malige Duitsche koloniën. Inmenging in Duitsche aangelegenhe den ,van welke zijde en schen kring zocht. Hitler wees op de, ook door hem be- ook, wees Hitler onvoorwaardelijk af en ny kondigde ingrijpende tegenmaatrege- NEGRIN AANGEKOMEN IN FRANKRIJK. Slecht weer bedreigd gezondheid der vluchtelingen. Uit Perpignan meldt Reuter dat Negrin, de Spaansche minister-president, in Frank rijk is aangekomen. Naar verluidt heeft hij reeds eerder eenige geheime reizen naar Fransch gebied ondernomen om zich met oe Fransche autoriteiten in verbinding te stellen. Den geheelen nacht heeft het zeer hevig geregend in Noord Catalonië en Roussillon. nofoon; 2.— Het ud b; 3.45 Reportage* 5/— Voor de kinder •orkest; 6.15 Het Berichten); 7.— VoorJ ianovoordracht; 7.80 R.I Berichten ANP, radiojotj. ;en; 8.20 Gramofoon; gj$ ondtrein; 10.— Radiol -nieuws; lb— Bericht,. 12.— Lajos Veres’ Zim Eddy Oliver’s dansorkesi. 15.5 M. RRO-Uitzendjj., bon (om 8.15 BerichfeJ 11.30 Godsdienstig halt :hten; 12.15 KRO-orl^ on); 2.— Vrouwenuurt^ 4.Gramofoon; en solist (5.45—6.05 Ge- 5 Berichten, sportpraatjv 15 Cyclus „Naar dp nieu. 7.45 Gramofoon; 8.- nededeelingen; 8.15 Sts. in Maastricht en soliste on)10X15 Gramofoon; •eling; 10.30 Berichten a ind Gaspari en zijn Hou- LI.0512 Gramofoon. •Slag van den secretaris, itleenen wij het volgende; het ledenaantal weer toe. >or deze toeneming is de zeer verbeterd. Het jaar angrijk batig saldo afge. reeds omstreeks tien uur ’s avonds de Duit sche troepen Oostenrijk binnen. Dit alles verliep in zeer snel tempo en het vertrouwen in de felheid en slagvaar digheid van het Duitsche leger werd niet beschaamd niet alleen,doch zelfs overtrof fen. De eerste verkie^ng jn Oostenrijk op 10 April wees uit, dat 99 van de Oosten- ryksche bevolking voor de aansluiting was. Het Sudeten-Duitsche vraagstuk. Eenige weken later begon de campagne van internationale ophitsing in Tsjecho- Slowakije met onderdrukking van de daar wonende Duitschers. Ongeveer 3% millioen Duitschers werden hier tegen hun wil vast gehouden in een staat, waarin zij meer of minder werden mishandeld. Geen wereld macht kon dit op den duur goedkeuren. De verantwoordelijke macht in Tsjecho-Slowa- kye was de toenmalige president van den staat, dr. Benesj. Deze had in Mei 1938 besloten tot mobilisatie, met het doel Duitschland te provoceeren en om Duitsch land een nederlaag toe te brengen in zyn internationale prestige. Niettegenstaande de herhaalde ver klaring, dat Duitschland niet had gemo- biliseerd, werd toch vastgehouden aan de verklaring, dat Tsjecho-Slowakije had gemobiliseerd onder dwang van een Duitsche mobilisatie, dat Duitschland wegens deze Tsjechische mobilisatie zijn militaire maatregelen had gestaakt en van zijn plannen had moeten afzien. Op grond van deze provocatie gaf Hitler derhalve op 28 Mei ten eerste: het bevel tot voorbereiding van militair optreden tegen dezen staat met den termijn van 2 October. Ten tweede: het bevel tot den geweldigen en versnelden bouw van een front van ver dediging in het Westen des lands. De ont wikkeling in den zomer stelde Duitschland in het gelijk. Wederom zijn de militaire voorbereidingen, waaronder ook de S.S. en S.A., alsmede talrijke politietroepen vie len, een succes gebleken. Ook is onder lei ding van dr. Todt een groot succes bereikt voor het tweede deel van het bevel. Allen zijn gelukkig, dat, dank zy het initiatief van sprekers vriend Benito Mussolini en door de hoog geschatte bereidwilligheid van Chamberlain en Daladier een oplossing is gevonden voor dit moeilijke vraagstuk langs vreedza- men weg. Het Sudeten-Duitsche volk heeft thans eveneens gelegenheid gehad door het vrij uiten van zijn wil zijn sanctie te verleenen aan de inlijving bij het Duitsche rijk. Met groote meerder heid heeft het getoond' hiervoor te zijn- De binnenlandsche toestand. Spreker keerde zich vervolgens tegen het „geschreeuw van voorvechters van een democratische moraal en van hen, die de wereld willen verbeteren”. Wij zien er, zoo zei hij, geen voordeel in het nationaal socialisme als idee te leveren, noch hebben wij aanleiding om andere volkeren, omdat zij democratieën vormen, bijvoorbeeld te beoorlogen. De bewering, dat het nationaal-socialisme Duitschland binnenkort Noord- of Zuid- Amerika China, of zelfs Nederland aanvallen of verdeelen zal, en wel omdat daar andere regeeringssystemen beer- schen, zou nog slechts aangevuld kun nen worden met de voorspelling, dat wü in aansluiting daaraan het voornemen hadden onmiddellijk den vollen maan te bezetten. De rijkdommen der wereld. Overgaande tot de bespreking van eco nomische vraagstukken zeide Hitler, dat het een aanmatiging zou zijn aan te nemen, dat de wereld slechts voor één of twee vol keren is geschapen. Ieder volk heeft het recht zyn leven op deze aarde te beveili gen. Het Duitsche volk heeft precies het zelfde recht deel te hebben aan de ontslui ting van deze wereld als ieder ander volk. In dit verband sprak de Rijkskanselier over de herstelbetalingen en het ontnemen der koloniën aan Duitschland, daardoor werd het sterkste volk van midden Europa ver plicht nog veel meer dan vroeger als ex- portnatie op te treden. De roof der Duit sche koloniën was moreel een onrecht, economisch een groote dwaasheid, politiek in de motiveering zoo gemeen, dat men ge neigd is die eenvoudig simpel te noemen. Het beslissende probleem aan het einde van den oorlog luidde echter zeer kort: hoe kan een rechtvaardige en verstandige ded- Wanneer dit koloniaal bezit geen be- teekenis heeft, kan men het gemakke lijk teruggeven. Dat teruggeven niet mogelijk is omdat Duitschland er iets meer mee zou weten te beginnen, is be lachelijk en dat het niet teruggeven kan worden, omdat Duitschland daar mede een strategische positie zou krij gen, is een monsterlijke poging om een volk algemeene rechten te ontzeggen. Duitschland heeft zijn koloniale bezit niet noodig om daar legers op te rich ten, daarvoor is de volksrijkdom van eigen ras voldoende, maar voor een economische ontlasting. Alle tegen.ar- gumenten doen duidelijk blijken, dat het in wezen slechts om een machtskwestie graat, waarbij verstand en rechtvaardig heid buiten spel blijven. Niet Duitschland staat schuldig aan een achteruitgang in den internationa len goederenruil, maar de internafio- naal-kapitalistisch ingestelde staten, die met hun valuta-manipulaties iedere hechte verhouding tusschen de verschil lende valuta’s naar egoïstisch eigen be lang hebben vernield. Het Jodenvraagstuk. Het nationaal-socialistische Duitschland wil geen vijandschap met andere volkeren en de beweringen over aanvalsvoornemens van het Duitsche volk op vreemde volkeren zijn hysterie of leugens. In verband met de opruiing tegen Duitschland noemde spreker het joden vraagstuk. Het is een beschamend schouw spel, dat de wereld der democratie van medelijden druipt, maar het joodsche volk niet helpt. Duitschland herstelt thans, wat het Joodsche volk zelf gedaan heeft. De joden hebben de inflatie veroorzaakt, toen de overige wereld het Duitsche volk zijn buitenlandsche kapitalen ontnam en de ko loniën wegnam. Wij zyn door de brutale opvoeding door de democratieën gedurende vijftien jaar volkomen gehard tegen senti- menteele bevliegingen. Laat men ons met humaniteit van het lijf blijven. Het Duit sche volk wenscht niet, dat zijn belangen door een vreemd volk geregeerd worden. Duitschland is gelukkig, in het Wes ten en Oosten, Zuiden en Noorden ge- pacificeerde grenzen te mogen bezitten Onze betrekkingen met de staten in het Westen en Noorden, dus Zwitserland, België, Nederland, Denemarken, Noorwegen, Zweden, Finland en de Oostzeestaten stemmen te meer tot ver heuging, daar zich juist in deze landen de neiging, zich van bepaalde oorloge zwangere Volkenbondsparagrafen af te keeren, te versterken schijnt. Niemand kan het meer waardeeren, aan zyn rijksgrens werkelijk bevriende neutrale staten te weten, dan Duitschland. Moge ook Tsjecho-Slowakije erin slagen, een weg tot innerlijke rust en orde te vin den, die een terugvallen in de tendenzen van den vroegeren staatspresident Be nesj uitsluit. Het plan voor vier jaren verlengd. Erick, de minister van binnenlandsche zaken, die in de Rijksdagzitting h^ft ge sproken, vóór Hitler het woord nam, heeft medegedeeld, dat het vier-jaren-plan voor autarkie met vier jaar verlengd zal wor den. ADVERTENTIEPRIJS: Uit Gouda en omstreken (behoorende tot den bezorgkring): 15 regels 1.30, elke regel meer 0.25. Van buiten Gouda en den bezorgkring: 1—6 regels 1.55. elke regel meer 0.30 Advertentiën in het Zaterdagnummer 20 bijslag op den prijs. Ldefdadigheids-advertentiën de helft van den prijs. INGEZONDEN MEDEDEELINGEN: 1—4 regels 2.25, elke regel meer 0.50. Op de voorpagina 50 hooger. Advertentiën kunnen worden ingezonden door tusschenkomst van soliede Boek handelaren, Advertentiebureau* en onze agenten en moeten daags vóór de plaatsing aan het Bureau zijn ingekomen, teneinde van opname verzekerd te zijn. Gewone advertentiën en ingezonden mededeelingen by contract tot zeer gereduceerden prijs Groote letters en randen worden berekend naar plaatsruimte. CHILI ZWAAR BEZOCHT Zeker 20.000 dooden in Concepcicm. President Aguirre is uit Talcahualfó te Vaparaso aangekomen na zyn inspectiereis door het geteisterde gebied. Hij roemde de discipline en samenwerking der bevolking. Er is een verplichte arbeidsdienst inge steld, ten einde de functionneering der openbare diensten te herstellen en de be scherming van den oogst te verzekeren. Aguirre verklaarde, dat vreemdelingen die van den noodtoestand pro'fiteeren, uit het land worden gezet, terwy'l de onderdanen zouden worden gestraft. Voorts zyn de prijzen van eenige artikelen van overheids wege vastgesteld. Ingevolge het aanbod der Britsche re- geering hulp te verleenen aan de slacht offers van de aardbeving in Chili, is de kruiser „Ajax” onderweg naar Valparaiso met 760 vluchctelingen aan boord. De krui ser „Exeter” reist in tegengestelde richting met 200 Ohileensche) soldaten en verband middelen aan boord. Volgens de jongste in Londen ontvangen berichten hebben in Con cepcion 20.000 menschen den dood gevon den. Te Santiago is een Engelsch meisje aan gekomen, dat met haAT auto een reis van duizend myl door het verwoeste gebied ge maakt heeft. Zij verklaarde, dat de meeste slachtoffers «kinderen zyn. In Chilian is waarschijnlijk een derde deel der kinderen omgekomen. «President Aguirre zeide, dat San Carlos, Chilian en Bulnes geheel ver woest zijn. Uit Cuelemu wordt gemeld, dat in een vacantie-kolonie van de 400 kinderen 880 zyn «omgekomen door de aardbeving. lede ren dag wordt 4000 K.G. brood naar het geteisterde gebied gezonden. Deelneming der Nederlandsche regeering. Blijkens by het departement van buiten landsche zaken te 's-Gravenhage ingeko men ambtsberichten uit Cantiago is het op het oogenblik nog onbekend, of er onder de slachtoffers van de aardbevingsramp, welke Chili heeft getroffen, zich Nederlan ders «bevinden. Voorts kan worden gemeld, dat mr. H. G. van Oven, zaakgelastigde te Santiago, namens onze regeering aan de Chileensche regeering deelneming heeft betuigd. De gezondheidstoestand der Spaansche vluchtelingen, die sinds drie dagen in de open lucht vertoeven, baart den Franschen grensautoriteiten zorg. Te Perpignan is een ziekenhuis voor be smettelijke ziekten ingericht. Er zyn zie- kentreinen ingericht om op alle gebeurlijk heden voorbereid te zijn. Uit de winkels te Perpignan zyn alle warme kleeren voor Spaansche kinderen weggehaald. Vannacht en vanochtend vroeg zyn veel minder vluch telingen de grens gepasseerd dan de vori ge dagen het geval was. Het zijn bijna uit sluitend vrouwen en kinderen, die Frank rijk binnen komen. Er zal te Aargèles een kamp worden ingericht voor alle militaire vluchtelingen. Van het front in Catalonië seint de cor respondent van Havas: Sedert gisteren Is de tegenstand der republikeinen krachtiger geworden. De rechtsche troepen stuiten bovendien op moeilijkheden, daar het terrein steeds meer geaccidenteerd wordt. Vooral in het Noorden en het centrum van het front is het weer bovendien slecht. De troepen van Urgel opereeren halverwege tusschen Solsona en Berga, die van Arra- gon naderen den weg tusschen Berga en Vich. In den sector Manresa hebben drie internationale brigades getracht een bres i» de rechtsche stellingen te slaan. Zy wer den echter zonder veel moeite teruggewor pen. Speciale correspondenten van de Italiaan sche bladen aan het Catalaansche front schreven, dat deze drie brigades de elfde, twaalfde en dertiende brigade vervingen, welker leden, volgens de, verklaringen der republikeinsche regeering, allen gerepa trieerd waren. Vanochtend zeven uurSvaren alle winkels cn markten in «Barcelona geopend. De win kels hadden groote hoeveelheden conserven, rijst, gezouten visch en brood ontvangen. De autoriteiten hebben evenwel het publiek verzocht slechts het noodzakelijke te koo- pen. Verder hebben de autoriteiten mede gedeeld, dat Barcelona een hoeveelheid meel heeft ontvangen, voldoende voor een maand. Koloniaal probleem en economische paraatheid van het Rijk op den voorgrand. Redelijke en billijke regeling van hangende vraagstukken bepleit. JJitler herinnèrde in het begin van zijn gisteravond gehoudf^ Ryksdagrede aah *Z «1 f* (X/i 111 1>' '1n w. n den velen in Duitschland de toekomst een ontwikkeling tegemoet zagen, waarvan het einde nog niet te overzien scheen. Ach ter Hitler stond een derde van de Duitsche mannen en vrouwen, die het Duitsche Ryk H. K. H. PRINSES BEATRIX OP HAAR EERSTEN VERJAARDAG. Deze foto van Prinses Beatrix is genomen door Z. K. H. Prins Bemhard en beschikbaar gesteld voor het Haagsch Comité voor Volks feesten, dat ze aan alle Haagsche inrichtingen van onderwijs aanbiedt.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1939 | | pagina 1