RMT NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN )it blad verschijnt dagelijks, behalve Zon- en Feestdagen De solidariteit van de as BerlijnRome. '9 Het Prinselijk Gezin vier weken naar Zwitserland, CHAMBERLAIN IN HET LAGERHUIS. Weldra besprekingen met Italië over Afrika. BERGAMBACHT, BERKENWOUDE, BODEGRAVEN. BOSKOOP, GOUDERAK. qEUWERKERK, OUDERKERK, OUDEWATER, REEUWIJK, SCHOONHOVEN, No, 19947 Woensdag 1 Februari 1939 77e Jaargang HAASTRECHT, MOORDRECHT, MOERCAPELLE, STOLWIJK WADDINXVEEN, ZEVENHUIZEN, enz. Spaansche regeeringsvloot uitgevaren. Geringe bedrijvigheid aan het front wegens slecht weer. a 111 1*39 Redactie Telef i I geldige Europeesche rechtvaardig- Uw ?rak rrvooi be- »n in een it uit Uw larom in M Chamberlain bouwt op Mussolini’s woord. ■el zviaverrtioa'e'™ fuiut.- i-u-, ..- j. 1 o Waschmachine N I DATUM DER PALESTIJNSCHE CONFERENTIE VASTGESTELD. Malcolm MacDonald heeft gistermiddag in het Lagerhuis medegedeeld, dat de ronde tafelconferentie inzake Palestina zal be ginnen op 7 Februari a.B. Naar Havas meldt, heeft de nieuwe Turk- sche ambassadeur Tewfik Rustü Aras een bezoek aan het Foreign Office gebracht, waar hy, naar men gelooft, een onderhoud had met Sir Alexander Cadogan, den per manenten staatssecretaris, over de kansen van de Palestijnsche conferentie, Cadogan is deskundig lid van de sub-commissie van het kabinet, die kortgeleden benoemd is voor de bestudeering der politiek, die de Britsche regeering zou moeten voeren in Palestina, ingeval de Joodsch-Arabische conferentie mocht mislukken. Het bezoek van den Turkschen ambassa deur is belangwekkend, want het toont, dat Londen het Palestijnsche probleem schijnt te beschouwen in het kader van het geheel Het Prinselijk Gezin zal aan het einde van deze week de residentie verlaten, ten einde naar het Paleis Soestdyk terug te keeren. (Daar zullen Prinses Juliana en Prins Bernhard met Hun dochter blij'ven tot 20 Februari, Op dien datum zal het Prin- selijk Gezin naar Zwitserland vertrekken, waar de Prinses en de Prins aan de win tersport zullen deelnemen. Prinses Beatrix zal Haar ouders vergezellen. De Hooge Gas ten zullen Hun intrek nemen in een dépen dance van Hotel Adler is Grindelwald. Het is de bedoeling vier weken in het winter sportgebied te blijven. vernomen, dat de Eindelooze jubel. Dit duurde enkele minuten en toen werd in de auto plaats genomen. Prins Bernhard hield zijn dochtertje op den arm. Parmantig stak het blauwe punt mutsje uit tusschen het ongedekte hoofd van den Prins en het hoofd van Prinses Juliana. Nauwelijks was de auto in be weging of met een van haar handjes be gon ze, bij het zien van zooveel men- schen, die maar juichten en jubelden en wuifden, ook te zwaaien. Aan den jubel kwam schier geen einde, ook al was de hofauto gepasseerd. Vooraf reed de hoofdcommissaris van politie, de heer N O. van der Mey In zijn auto. On- mlddellijk daarop volgde de hofauto met het Prinselijk Gezin, begeleid door een aantal politie-agenten op motoren. Een offlcieele rijtoer, ja, maar zonder eenlg uitbundig ceremonieel. Men ging uit rijden met de jarige baby en een trotsch ouderpaar toonde het kindje aan een leder, die het maar zien wilde. En dat waren er duizenden en duizen den. In het Noordeinde waren de trot toir opgepropt. Op den Hoogewal stond een tram klem tusschen het volk. Op het Plet Helnplein was het een enorme me- 186 062 sio 1237 1694 2004 2282 2668 2748 3061 317C 04 641 748 87 1474 1060 78 2473 2476 39 3292 3538 76 4197 4840 18 5269 5266 63 6604 6628 77 6996 7016 30 7699 7642 36 8388 8390 10 8969 9022 )6 9737 9790 K) 11028 11121 10 11868 11864 10 12741 12919 >5 14128 14177 10 16081 16346 '7 16393 16394 '1 17246 17261 16 18678 18679 >2 20161 20182 20964 14 10948 12583 Het vertrek. Voor het Koninklijk paleis aan het Noordeinde stpnd reeds meer dan een uur voor het vertrek van het Prinselijk Gezin een dichte menigte, door een tal rijke politiemacht op flinken afstand gehouden. En naarmate de wijzers van de klok naar kwart over drie draalden, werd het voller en voller. Wie geen goede plaats meer kon krijgen op het plein voor het paleis zocht die langs de be trekkelijk korte route, welke gevolgd zou worden. En zoo was het langs den ge- heelen weg buitengewoon vol. Op sommi ge punten stond het publiek, zes b. tien rijen dik en was er voor de hofauto nau welijks voldoende ruimte om te passee- ren. Enkele minuten voor kwart over drie reed een groote hofauto met enorme rui ten voor, een Spijker-model, welke alle gelegenheid biedt om degenen, die er In zitten, duidelijk gade te slaan. Precies op het vastgestelde tijdstip kwam Prins Bernhard, blootshoofd, naar bulten, met de Jarige Beatrix op den lin kerarm. Het Prinsesje droeg over een wit jurkje een licht blauw cape’je met een puntmutsje, afgezet met wit bont, en hield een klein bouquetje in de hand. Onmiddellijk achter Prins Bemhard kwam Prinses Juliana, die een donker bruinen bontmantel droeg. De Prins, nog altijd met het Prinsesje op den arm, trad achter de hofauto van daan, en kwam terzijde van het bordes staan, met aan zijn rechterzijde Prinses Juliana. Zoo kreeg het publiek voor het paleis volop gelegenheid het Prinseklnd te bewonderen. Ook de fotografen kon den tevreden zijn. 227 673 972 1242 1606 2021 2293 2588 2769 3061 3190 dant bracht een informeel bezoek aan de rechtsche autoriteiten, die daarna een te genbezoek aan den torpedojager brachten. De oorlogsbodem heeft des avonds de haven van Barcelona weer verlaten. Uit Perpignan seint HavasDe linksche Spaansche ‘autoriteiten zyn erin geslaagd, den weg van Figueras naar Perthus, den voomaamsten toegangsweg tot Frankrijk, die sedert vier dagen door een onontwar baar kluwen van voertuigen en een massa vluchtelingen overvuld was, te ontruimen Overeenkomstig de instructies der regee ring, toonen de Fransche autoriteiten de grootste welwillendheid jegens vrouwen, kinderen en grijsaards, doch zij wijzen alle deserteurs terug. Men schat het aantal re- publikeinsche soldaten, die hun post verla ten hebben om de wijk te nemen naar Frankrijk, op vijfduizend. De evacuatie der vrouwen en kinderen zal van nu af aan vergemakkelijkt worden door de aankomst van 52 autobussen uit Parijs. De minister van binnenlandsche zaken Sarraut en de minister van gezondheid Rucart zijn gisteravond uit Parijs naar Perpignan vertrokken. DE RESIDENTIE JUICHT HET KLEINE PRINSESJE TOE. Haar eerste officieele rijtoer. Het klein Prinsesje heeft gisteren haar eerste officieele rijtoer door de Residen tie gemaakt, en deze rijtoer Is een wate triomftocht geworden. Het moge dan al een officieele rijtoer geweest zijn, een officieel decorum heeft aan deze tocht ontbroken. Deze rijtoer van Prinsesje Beatrix met haar ouders was zoo geheel anders dan andere tochten van het Koninklijk gezin door de Residentie. Het was een schouw spel van wondere vreugde, van werkelijk diep geluk over dit kostbaar bezit van het Nederlandsche volk. Geen gezicht kon bij het aanschouwen van het geluk kige, blijde Prinselijke Gezin een em- stlgen trek behouden. Alle gezichten plooiden zich tot een lach of een zach- ten glimlach. druk gekfegen, dat dit niet de rede is van een man, die voorbereidingen treft om Europa in een nieuwe crisis te storten. Er zijn vele passages in zijn rede, waarin hij spreekt van de noodzakelijkheid van vrede voor Duitschland,’ zoowel als voor de an dere landen. Het vertrouwen In Europa wordt niet gemakkelyk of snel hersteld. Alvorens wy op een definitieve rege- ling ingaan, zullen wy duidelijk willen zien, dat men bereid is tot een overeen komst, zoo niet over algeheele ontwape ning dan toch over beperking der be wapening.” De betrekkingen tot Frankrijk zijn nau wer en vertrouwelijker dan wy ons kunnen herinneren: zy zyn gebaseerd op weder- keerig vertrouwen. Van de Duitsch-Fran- sche overeenkomst hebben wy met de grootste voldoening kennis genomen. Britsch prestige grooter dan ooit. Na verklaard te hebben dat hy van Mus solini en Ciano uitdrukkelijk verzekering had gekregen, dat Italië niets van Spanje had te eischen, zeide Chamberlain; „Na. tuurlyk heb ik dezelfde verzekering van Hitler gekregen. Waarom is het bij de op positie gewoonte geworden de beweegrede nen van andere volken in een zoo slecht mogelyk licht te zien? Men versterkt het donkere aspect nog door onzen eigen her- bewapeningsarbeid voortdurend te kleinee- ren. Het is een gewoonte, die verantwoor delijk is voor veel onnoodlgen angst in het eigen land en die tot gevaarlijke misver standen in het buitenland kan leiden. Ons prestige is nooit grooter geweest dan thans: Er is nooit een tyd geweest, waarin onze vriendschap gretiger door andere lan- ‘den gezocht werd.” De besprekingen te Rome werden in een sfeer van volkomen openhartigheid ge voerd. „Wy hadden,” aldus Chamberlain, „niet verwacht, dat de eene partij alle door de andere zijde voorgedragen meeningen zou aanvaarden, doch, hoewel wij geen overeenstemming op alle punten konden aankondigen, hebben wy ons doel bereikt. Gaar wij na de besprekingen een helderder inzicht in het standpunt van den ander hadden. Er is in geen enkel opzicht sprake geweest van een formeele conferentie of van onderhandelingen: de besprekingen waren informatief en informeel.” Wij zyn overeengekomen onverwy'L. besprekingen te houden over de grenzen van Italiaansch-Oost-Afrika, den Soe dan en de aangrenzende Britsche gebie den. Het spreekt van zelf, dat Egypte zal deelnemen aan de besprekingen over den Soedan. Sinclair vraagt bystandsverzekering voor Nederland. Na Chamberlain kreeg Sinclair, de leider der liberale oppositie, het woord. Ten aan zien van Nederland zeide hy: „Ik heb gisteren iemand gesproken, die uit N e- d e r 1 a n d was teruggekeerd en die tot de conclusie was gekomen, dat daar ernstige twijfel heerscht. Ik persoonlijk ben een groot bewonderaar van het Nederlandsche volk en ik geloof, dat de Nederlanders, in dien hun onafhankelijkheid bedreigd zou worden,, achter hun dijken zouden vechten, wat er ook gebeurt. Wy behooren Nederland de verzeke ring te geven, dat wy het in de ure des gevaars zulen by staan, indien het het slachtoffer van een nfet uitgelokten aanval zou worden.” Sinclair besloot zyn rede met de opmer king, dat de minister-president één post op de creditzijde van de vredesrekening heeft geboekt: Hij heeft een groot deel van het Duitsche en van het Italiaansche volk overtuigd van den goeden wil en de vreed zame bedoelingen, die niet alleen hijzelf maar al zyn aanhangers in Engeland koesteren. Er zyn in Duitschland en Italië vele menschen ,die in Chamberlain en zij® parapluie symbolen van fatsoen, verdraag zaamheid en rust zien, welke gunstig af steken bij het lawaai en de zelfverzekerd heid van de leiders der totalitaire staten. Tenslotte betuigde de premier zyn in stemming met Hitlers wensch tot samen werking. „Toestand in Tunis steeds onhoud baarder.” 1 De Giomale d’Italia constateerde giste ren, dat de toestand der Italianen in Tunis steeds erger wordt en steeds onhoudbaar der. Men kan, zoo schrijft het blad, in Tu nis nauwelijks Italiaansch spreken, d.w.z. de taal, die nog nauwelijks vijïtig jaar geleden de eenige was, waarin men zich voor de in boorlingenbevolking verstaanbaar kon ma ken. Mët alle middelen trachten de auto riteiten in Tunis de weerstandskracht der Italiaansche bevolking te verzwakken, wat echter niet gelukken zal. ABONNEMENTSPRIJS: per kwartaal 2.25, per week 17 cent, overal waar de zorging per looper geschiedt. Franco per post per kwataal 8.15. Abonnementen worden dagelijks aangenomen aan ons Bureau: MARKT 81, GOUDA )|j onze agenten en loopers, den boekhandel en de postkantooren. Onze bureaux zijn dagelijks geopend van 9—uur. Administratie en nterc 27*5- Postrekening 48400. ADVERTENTIEPRIJS: Uit Gouda en omstreken (behoorende tot den bezorgfcring) 1—5 regels 1.30, elke regel meer 0.25. Van buiten Gouda en den bezorgknng: 1—5 regels 1.55. elke regel meer 0.30 Advertentiën in het Zaterdagnummer 20 bijslag op den prijs. Liefdadigheids-advertentiën de helft van den pry's. INGEZONDEN MEDEDEELINGEN: 1—4 regels 2.25, elke regel moer 0.50. Op de voorpagina 50 hooger. Advertentiën kunnen worden ingezonden door tuaschenkomst van soliede Boek handelaren, Advertentiebureaux en onze agenten en moeten daags vóór de plaatsing aan het Bureau zijn ingekomen, teneinde van opname verzekerd te zijn. Gewone advertentiën en ingezonden mededeelingen bij contract tot zeer gereduceerden prijs Groote letters en randen worden berekend naar plaatsruimte. 4 7 7 8 2 5 3170 3190 7 3356 3468 5 3726 3767 6 4327 4347 3 4799 4887 7 6386 6398 3 6819 6868 3 6027 6076 J 6463 6461 J 6802 6831 5 7239 7260 1 7440 7614 7727 7761 I 7811 7918 8174 8176 i 8365 «374 i 8565 8574 8842 8033 l 9265 9278 9507 9510 9676 9695 9941 9975 10232 10258 I 10<40 10466 10806 10812 I 11217 11260 12276 1229? 12574 12581 12771 12781 13037 J3087 13269 13306 13666 13673 13694 13600 13917 13930 14361 14362 14647 14656 15263 15306 15512 15560 15862 15913 16022 16040 16206 16226 16375 16423 16586 1667. 17006 17016 17331 17352 17645 17649 17854 17860 18141 18151 18417 18430 18767 18778 19025 19043 19284 19300 1951Q 19561 19769 19781 19907 10036 20217 20273 20633 00674 2086? 80898 z. 5143 'laej Een Italiaansch oordeel over Hitler’s rede in den Rijksdag. Defensief, niet offensief. De Giomale. d’I tal ia” gaat in een arti kel, getiteld „Solidariteit van het recht", uitvoerig in op de ryksdagrede voering van Hitler. Allereerst noemt het blad de rede een buitengewoon waardevolle bijdrage tot de opheldering van den Europeeschen toestand. Vervolgens schryft het: de intransigentie welke de wereld wil behouden in een on- veranderljjken toestand, die slechts in over eenstemming is met de belangen van de bezitters, staat buiten de geschiedenis en is derhalve ook voor den vrede gevaarlijk. Het probleem der rechtvaardigheid bestaat in ddt verband op gelijke wijze voor Duitsch land, Japan en Italië. Voor Duitschland heet het probleem: teruggave der koloniën, voor Japan: vernietiging van de chauvinis tische coalitie die het buitenland in China tegen zyn gerechtvaardigde economische behoefte in het leven heeft geroepen, om Japan in te sluiten in de onvoldoende ruim te van zyn eilandenry. Voor Italië tenslotte luidt het probleem: erkenning van het recht op compensaties en van zijn nationale eischen die op grond van de verdragen door Frankrijk onvervuld zijn gebleven. De eischen en de rechten van Duitschland en Italië zyn weliswaar van verschillenden oorsprong, maar in wezen verwant, zij gaan hand in hand. Zy zullen een groot deel der komende Europeesche gebeurtenissen be- heerschen. De vifandige en strijdlustige houding der hebzuchtige en kleinzielige bezitters rgept de solidariteit in het leven van de doelstel lingen en middelen tusschen het Italië van Mussolini en het Duitschland van Adolf Hitler. Deze solidariteit is niet offensief, van het Nabije Oosten en niet meer als slechts een Joodsch-Arabische zaak. "Uk. Spaansche kinderen naar België- Gedelegeerden van de socialistische Ka merfractie hebben gistermiddag stappen ondernomen bij den minister voor de open bare gezondheid en den minister van hui- tenlandsche zaken ten gunste van de Spaansche kinderen. Zooals men weet, heeft de regeering Maandag besloten om vijfhonderd Spaan sche kinderen onder te brengen in een te huis. De Belgische Werklieden Partij zal vierhonderd kinderen in België opnemen. De delegatie heeft den leden der regeering verklaard, dat de Belgische Werklieden Partij bereid is nog zeshonderd kinderen op te nemen, op voorwaarde, dat de regee ring zich verbindt tot dekking van de kos- ten voor het onderbrengen, gedurende drie I weken, in afwachting van het vinden van een definitief verblijf. maar defensief. Deze solidariteit wil niet I veranderd worden in een oorlogscoalitie. I Men moet echter vaststellen, dat men van i’ den anderen kant op de gewettigde eischen antwoordt met een oorlogsdreiging inplaats van met bereidheid tot overeenstemming. Hitler heeft juist tegen de duistere bedrei gingen, die ontspringen aan de tactiek van een kruidenier of aan een onverantwoorde lijke halsstarrigheid, ter verduidelijking der posities de Duitsch-Italiaansche solidariteit bevestigd. Deze solidariteit kan, wanneer zij van buiten af wordt aangevallen, wor den tot een gewapend bondgenootschap van 125 millioen machtig bewapende en geest driftige menschen. Italië en Duitschland zouden daarbij kunnen rekenen op een be slissende ondersteuning van den kant van andere naties buiten Europa.. Italië zoekt geen avonturen en denkt niet aan agres sieve geweldplegingen jegens de vitale be- langen van anderen, maar eischt uitsluitend I de rechtvaardige inlossing der schulden en I de erkenning van zyn wél gefundeerd I recht. Duitschland steunt Italië, omdat het zyn rechten erkent, evenals Italië Duitsch- land steunt, omdat zyn eischen in overeen stemming zyn met een beginsel van alge meen geldige Europeesche rechtvaardig heid. GOIUSUIE ÜHRAYL Reuter seint uit Gibraltar dat uit be trouwbare bron wordt vloot der Spaansche regeering uit Carta gena is vertrokken. Het is niet bekend met welke bestemming. Madrid was sinds de Kerstdagen niet meer gebombardeerd. Vanochtend vroeg werd het echter door zwaar geschut een half uur lang onder vuur genomen. Men meent niet dat er slachtoffers zyn. Het weer heeft gisteren belangrijke operaties ónmogelijk gemaakt. De eenige operatie, die de vermelding waard is, werd uitgevoerd, in het Noorden, waar de troepen van Franco Berga tot op zeven K.M. gena derd zyn en derhalve thans op ongeveer 50 K.M. van Puigcerda staan. Radio-Nacional meldt eveneens, dat de rechtschen ondanks het slechte weer aan het Catalaansche front verder zyn opge rukt. Zy veroverden San Vicente de LlevA- neras aan de kust en Castell Tersol in den centralen sector. De Fransche marine-autoriteiten hebben gisteren het eerste contact met het recht sche Spanje gehad, aangezien de Fransche torpedojager „La Railleuse” een bezoek aan de haven heeft gebracht. De comman- pijdena de Lagerhuisdebatten over de bui- tenlandsche politiek in het Britsche Lagerhuis heeft minister-president Cham berlain het woord gevoerd, waarbij hij in !e eerste plaats antwoordde op de kritiek Van Attlee. Chamberlain, die met toejuichingen werd >ntvangenr zeide, dat Attlee zich tot Spanje had beperkt, af gezien van eenigen, ntteren commentaar op de reis naar Rome, vaaruit hij afleidde, dat Attlee tegen die j^is was. Wat Spanje betreft, heeft Attlee wee zijden van het conflict aangeroerd. De eene heeft betrekking op de algemeene lolitiek, waarover wy natuurlijk onmoge- ijk tot overeenstemming kunnen komen 'aldus Chamberlain doch ten aanzien van Ie andere zjjde, welke ik het menschel ijk- leidsaspect zou willen noemen, bestaat er geen verschil van meening tusschen ons. De jerichten over den erbarmelyken stoet van gewonden, ouden van dagen, vrouwen en kinderen, verminkten, die in bitterharde omstandigheden omhoog zwoegt tegen de r Eooge bergen, welke Spanje van Frank) yk '^cheiden die berichten kan niemand j lezen zonder te beseffen hoe vreeselijk de F oorlog is, zelfs in zyn begeleidende ver- i Echijnselen en hoeveel verschrikkelijker die oorlog nog zal zijn, als het gebied van het Kconflict nog wordt uitgebreid. g Ieder moet getroffen zijn door de hulp, t welke Frankrijk aan de ongelukkige vluch- -g telingen verleent. Frankrijk heeft alles ge- A.daan, wat eenig volk in dergelijke omstan digheden zou kunnen doen: men is het alle teer verschuldigd. De Britsche regeering I helpt zooveel zy kan en zal dat blijven [doen. Wjj hebben reeds 20.000 geschon ken aan het internationale) comité voor hulpverleening aan gevluchte kinderen en wij hebben thans opnieuw eenzelfde bedrag ter beschikking van dit comité gesteld. Ten aanzien van het Fransche voorstel tot het instellen van een vluchtelingenzöne aan de grens, zeide Chamberlain te hopen, dat Franco de verzekering wil geven dit gebied niet te zullen aanvallen. Dit oogenblik, aldus vervolgde hy, fa niet geschikt voor een wijziging van de Britsche politiek van nieWnmenging in Spanje. Inmenging ten gunste van de Spaansche regeering zou den toestand aan izienlyk kunnen veraderen. Ik ben niet van meening, dat de si tuatie in Spanje op het oogenblik den Europeeschen vrede bedreigt, doch het is teer zeker mpn opvatting, dat de wede bedreigd zou worden, indien wij Met-inmengtag zouden prijsgeven en er een uitgebreide interventie ten gun ste der Spaansche regeering tot stand “u komen. Iedere inmenging van dien aard moot lel. tot uitbreiding van het conflict, het geen in strijd sou zijn met de politiek der «ntsche regeering, die strikte onpartüdig- £>d »>L Wjj hebben Franco niet de rech- ran oorlogvoerende toegekend, omdat 'er geen sprake is van een zuiveren bur geraorlog, maar omdat de toestand gecom- P iceerd is door inmenging van vreemde Mogendheden. Naar aanleidnig van het wantrouwen der oppositie ten aan zien van de wóórden van ITer «n Mussolini, zeide Chamberlain- slechtste wyze om te bereiken, dat een Man die zyn woord gegeven heeft, het zal nouden, U ongetwijfeld hem te zeggen, dat Men hem niet gelooft en dat men zijn hou- ng zal baseeren óp de veronderstelling, hij zyn woord niet zal houden. Ik ben or zeker van, dat Attlee zich vergist. Te Rome hebben wij opnieuw de ver zekering gekregen, dat Mussolini en Ciano niets van Spanje hebben te eischen wanneer de oorlog voorbij zal zijn. Be politiek van pacificatie blijft voort gang maken. Het bezoek aan Rome heeft onze betrekkingen met Frankrijk niet doen verslappen.” Sprekends over de rede van Hitler zeide 00 Minister: „Ik heb den zeer stelligen in

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1939 | | pagina 1