NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN EUNIE Dit blad verschijnt dagelijks, behalve Zon- en Feestdagen Half Augustus. Moeder en drie kinderen springen uit een brandend huis. Het eeuwfeest van Luxem burg’s onafhankelijkheid. Blijde gebeurtenis te verwachten in ons Prinseljjk Gezin. F VOORDEEHC KOOPT 2e HAM >nt steeds de moeite et nemen in het Verkoopii eperstraat! KONING LEOPOLD BIJ ZIJN MINISTERS. Besprekingen over den binnenlandschen toestand ten paleize. Spaak toornt in de Kamer. HOEVEN f; Bel mirbi du schti met WAYNE MORRh iscilla lane, dick m b de gevolgen van «ij belasting aangild VANGENE van hit ALCATHAZ EHJ GELDHONGER No 19949 /Vrijdag 3 Februari 1939 77e Jaargang PFRGAMBACHT, BERKENWOUDE, BODEGRAVEN. BOSKOOP, GOUDERAK. HAASTRECHT, MOORDRECHT, MOERCAPELLE, NIEUWERKERK, OUDERKERK, OUDEWATER, REEUWIJK. SCHOONHOVEN, STOLWIJK WADDINXVEEN, ZEVENHUIZEN, enz. ET OUDE SANTÉ lederen leeftijd. K - Makell ■De van Felle Brand te Amsterdam. zetting. Doortastend optreden der brandweer. Het reddend springzeil. Critiek in den Senaat op de rede van Dierckx. MOSKOU VERBREEKT DE BETREKKINGEN MET BOEDAPEST. Afhankelijkheid van Duitschland na ingewonnen advies van, den senaat, aangewezen, welke getuigschriften aan de bezitters deze toelating verleenen. soliede Boek >ór de plaatsing E«n opkomende griep, Mynhardtjes stuiten haar voortgang. Doos 30 en 50 ct. van buiten- heeft den Bizondere postzegels met de beeltenis der Koningen van Oranje- Nassau en Prins Hendrik der Nederlanden. - en toetreden tot anti-komintern-pact ais ADVERTENTIEPRIJS: Uit Gouda en omstreken (behoorende tot den bezorgkring): 15 regels 1.30, elke regel meer 0.25. Van buiten Gouda en den bezorgkring: 15 regels 1.55. elke regel meer 0.30 Advertentiën in het Zaterdagnummer 20 bijslag op den prijs. Liefdadigheids-advertentiën de helft van den prijs. INGEZONDEN MEDEDEELINGEN: 1—4 regels 2.25, elke regel meer 0.50. Op de voorpagina 50 hooger. Advertentiën kunnen worden ingezonden door tusschenkomst van handelaren, Advertentiebureaux en onze agenten en moeten daags vó< aan het Bureau zijn ingekomen, teneinde van opname verzekerd te zijn. Gewone advertentiën en ingezonden mededeelingen bij contract tot zeer gereduceerden prijs Groote letters en randen worden berekend naar plaatsruimte. Lezingen voor het Prinseljjk Paar. Dezer dagen, zijn teij palelze Koordein de in tegenwoordigheid van Prinses Ju liana en van Prins Bernhard wederom eenige lezingen gehouden, waarbij als toehoorders een vijftigtal dames en hee- ren uit het geheele land uit iqpversl- teltskrlngen en uit het maatschappelijke en zakenleven aanwezig waren Als sprekers zijn opgetreden: jhr. Ir. O. C. A. van Lidth de Jeude over: Water staat; prof. mr. P. J. M. Aalberse over: Sociale maatregelen, In het bijzonder sedert 19W; luit.-gen. b.d. jhr. W. Röell over: Nederlands defensie; flrof. dr. Ph. Kohnstamm over: Ontwikkeling van het Nederlandsch onderwijs; mr. dr. A. van Doornlnck over: Ontwikkeling van de Nederlandsche budgetpolitiek en van het belastingstelsel. Na de inleidingen was er telkens ge legenheid voor gedachtenwisseling, waar van een ruim gebruik is gemaakt. kondiging van het Hongaarsche besluit tot het antikominternpact toe te treden, naar Reuter verneemt, een waarschuwing ge zonden. Sovjetkringen maken onderscheid tus- schen Hongarije en de andere onderteeke- naars van het antikominternpact, omdat de andere onafhankelijke staten zijn, waar mede de Sovjets nog volledige diplomatie ke betrekkingen onderhouden, terwijl, naar verklaard wordt, Hongarije, „een vasal van de spil RomeBerlijn, geen volledigen di- plomatieken status verdient”. beien slaagt U haast il en ook moderne brillen, >eden, Normaalfilms i arsma Haard, Uitdr. Hl t, gr. Q. A. Tafel enx [OOGENDOORN, PRAAT 16 - GOH Telef. 3109. Men meldt ons van officieele zijde', dat het Prinseljjk Gezin zich tegen het einde dezer maand voor eenigen tijd naar Zwitserland zal begeven. Zijne Koninklijke. Hoogheid zal aldaar de wintersport beoefenen, terwijl Prinses Juliana op medisch advies eenigen tijd rust zal nemen, zulks mede in verband met de omstandigheid, dat er gegronde^hoop bestaat, dat in het Prinselijk Gezin dezen zomer tegen half Augustus wederom een blijde gebeurtenis mag worden verwacht. socialistische linkerzijde. Het tumult werd hierop nog grooter, zoodat de voorzitter de vergadering schorste. Na de heropening der vergadering kon digt de Kamervoorzitter aan, dat hjj het in behandeling nemen van het voorstel Truf faut in stemming gaat brengen. Spaak vraagt dan echter het woord. Hij verklaart dat hij tijdens de schorsing der vergade ring zijn collega’s heeft geraadpleegd. Het voorstel Truffaut is inopportuun op grond van den binnenlandschen en buitenland- schen toestand des lands. Spaak veront schuldigt zich voor de felheid, waarmede hy tijdens de vergadering heeft gesproken De liberaal Hymans vraagt vervolgenr verwerping van het voorstel Truffaut, dat slechts op Wterdeeldheid uit is. De nationale geest moet steeds hechter worden, gezien hetgeen zich buiten de grenzen afspeelt. Carton de Wiart verklaart, dat de rech terzijde, die eerbiediging der nationale eenheid wenscht, met algemeene stemmen besloten heeft een in overweging nemen van het voorstel te verwerpen. Met 111 tegen 62 stemmen en 4 onthou dingen werd een in overweging nemen van het voorstel-Truffaut ten slotte verworpen Met 88 stemmen tegen 86 en 7 stemmen blanco besloot de kamer verder over t« gaan tot de orde van den dag voor zoover betreft de interpellatie Mundeleer betref fende de benoeming van dr. Marteng in de Koninklijke Vlaamsche Academie voor Ge neeskunde. TAND VERZORGING ALS EEN ONDERDEEL VAN DE GENEESKUNST. Wetsontwerp om tandheelkundig onderwijs te brengen tot zorg faculteit der geneeskunde. De titel tandarts. Ingediend is een oütwerp van. wet ter aanvulling der Hooger Onderwijswet. in de Memorie van loencnung lezen wij: Het primaire doel is, door een einde te maken aan net dualistisch karakter van de tandheelkundige opleiding, deze te verbeteren en wettclijK te orengen tot de zorg van de faciliteit der geneeskun de. Dit wordt bereikt door ae regeling van het tandheelkundig onderwijs in de Hooger Onderwijswet op te nemen en uit de wet van 25 Decêfhber 1878 te doéh vervallen. De ontworpen regeling beoogt voorts een versterking van den medischen grondslag van het onderwijs voor de tandheelkundige studenten: zij ziet de tandverzorging als een onderdeel van de geneeskunst. Hiervoor is noodlg de tand heelkundige opleiding bij de regeling, die de wet voor net hooger onderwijs geeft te doen aansluiten, waardoor de reeds bestaande verhouding met het universi tair- medisch onderwijs meer tot haar recht komt en de band met dit onder wijs wordt versterkt. De regeling zelf kan bij aigemeenen maatregel van bestuur worden vastgesteld. In verband met het bovenstaande wordt voorgesteld een nieuw art. 143 bis, luidende als volgt: „De titel van tandarts verleent de be voegdheid tot het uitoefenen der tand- heelkunst. Aan de Rijksuniversiteit te Utrecht is verbonden een opleiding tot tandarts.” Onder toezicht van de faculteit der ge neeskunde wordt de opleiding in de tand heelkunde opgedragen aan daartoe op aanbeveling van de faculteit te benoe men docenten, alsmede aan leden van de faculteit, aan welke laatsten door ons deswege een toelage wordt toegekend. De titel van tandarts wordt verkregen door het afleggen van examens en het voldoen aan de voorwaarden, vast te stellen bij aigemeenen maatregel van be stuur. Tot het afleggen der tandheelkundige examens wordt ieder toegelaten, die in het bezit is van het getuigschrift van met goed gevolg afgelegd eindexamen van een gymnasium B of van het hier mede gelijkgesteld getuigschrift, bedoeld in artikel 12, of van een Hoogere Bur gerschool B of van het hiermede gelijk gesteld getuigschrift, bedoeld in artikel 55, tweede lid, der Middelbaar Onder wijswet. Zij, die in Nederlandsch-Indië, Suri name of Curacao of in een ander Rijk, na afgelegd examen, het recht tot uit oefening der tandheelkunst aldaar heb ben verkregen, kunnen tot de tandheel kundige examens worden toegelaten. Bij aigemeenen maatregel van bestuur wordt >tel Café RestaJ en disponibel voor Partijen en Feestan* ia! voor groote dinenT DE EIGENAAR: I VAN BAREN Li INAF VRIJDAG DE WERELDSUCCES^ i GROOTE FILM» N SHERIDAN, DICK Pa en GEORGE E. STONl UDAG'S POPULAIRE VU 25-40 en 60 cent. lONDAGOCHlEND 10,lT 5 Febr.) EEN ZELDZu MOOI FILMWERK- laten, omdat ook het trappenhuis in brand stond en dichte rookwolken naar boven kronkelden. In doodsangst vluchtte de bewoonster van de bovenste étage, de 40-jarige mej. Peyters met haar drie kinderen van resp. 20, 8 en 3 Jaar, naai- de voorkamer aan de zijde van de Pieter Nieuwiandstraat, waar zij de ramen opende en luidkeels om hulp begon te schreeuwen. De brandweer, die met zeer veel ma teriaal ter plaatse was verschenen, con centreerde haar aandacht uit den aard der zaak het eerst op de in doodsangst verkeerende personen op de derde étage. Onmiddellijk werd een springzeil in ge reedheid gebracht, de vrouw en haar kinderen werd toegeroepen naar be neden te springen en het getuigt voor waar van een groote kordaatheid, dat de vrouw geen oogenblik aarzelde om eerst haar driejarig dochtertje Dlentje, daarna haar achtjarig zoontje Gerrit uit het raam te werpen en vervolgens zelve naar beneden te springen. Haar oudste dochter, Marie, sprong enkele seconden later ook in het circa 15 meter beneden haaruitgespreide springzeil. Alle vier waren volkomen ongedeerd en werden zoolang bij buren onderge bracht. Met drie stralen was de brandweer het vuur spoedig meester, al kon niet worden verhinderd, dat de eerste étage voor een zeer groot gedeelte door het vuur en door het bluschwatcr werd vernield. Via de magyrusladder verschaften en kele brandwachts zich met gasmaskers voor toegang tot de tweede en derde étage, omdat de vrees bestond, dat zich daar nog meer menschen zouden bevin den. Dit bleek gelukkig niet waar te zijn. Een der brandwachts werd tijdens deze onderzoekingstocht onwel. Hij werd door den G.G. en G.D., die eveneens was gealarmeerd, weer bij gebracht. leden der regeering zyn gisteren in het Paleis te Brussel in ministerraad bijeengekomen onder voorzitterschap van den Koning. De beraadslagingen hebben een uur geduurd. Na afloop der vergadering werd het vol gend communiqué gepubliseerd De Koning heeft vanochtenr in het Paleis te Brussel een ministeiraad gepresideerd. Tijdens dezen raad, welke uitsluitend ge wijd was aan vraagstukken van binnen- landsch politieken aard, heeft de Koning met name gesproken over de noodzakelijk heid van een nauwkeurig omlijnde econo mische politiek, de aanpassing der begroe tingen aan de financieele mogelijkheden des lands /ie handhaving der sociale wetten, de inachtneming van de constitutioneele be ginselen, de eerbiediging der scheiding van machtsbevoegdheden, de plichten van het Hoofd van den Staat en de ministers. De Koning heeft eveneens aangedrongen op een spoedige hervorming op bestuurs- gebied. In verband met de publicatie van een serie artikelen over „Luxemburg”, welke wij morgen beginnen, deelt onze bizondere medewerker ons het volgende mede: Ter gelegenheid van het Eeuwfeest van Luxemburgs onafhankelijkheid, zal binnen kort een serie zéér fraaie postzegels ver schijnen. Een viertal dezer zegels zal de beeltenis dragen van Koning Willem 1 Koning Willem II, Koning Willem II, en Prins Hendrik der Nederlanden, den jonge ren broer van Willem III, die van 1850 tot zijn dood, in 1879, Stadhouder van Luxem burg was. Deze zegels zijn evenals de bekende Luxemburgsche St, Willibrordus-postze- gels, by de Firma Enschedé te Haarlem vervaardigd. Uitnoodiging aan oaie land? In een onderhoud, dat ik met den Eer sten Minister, tevens Minister van Finan ciën, Dr. Pierre Dupong, had, doelde Z. Exc. my o.m. mede, dat nog geen beslis sing genomen was over de vraag, of man Nederland officieel bij de feestelyklie- den zou uitnoodigen. In het uit drie étages bestaande per ceel Pleter Nieuwiandstraat 160 in Am- sterdam-Oost heeft gisteren omstreeks zes uur een felle brand gewoed. Dank zij het zeer doortastend optreden van de brandweer en het moedige optreden van de bewoonster der bovenste etage heeft deze brand gelukkig geen ernstige gevol gen gehad. In de keuken van de bewoners der eerste verdieping stond op genoemd tijd stip een z.g. marktlantaarn, welke de zoon van de bewoonster mej. Bootsma daar had neergezet. De jongeman had de keuken daarop weer verlaten en was naar de huiskamer gegaan. Enkele ©ogenblikken later kwam zijn zuster In de keuken. Zij was bang, dat de nog brandende marktlamp, welke veel hitte uitstraalde, gevaarlijk kon worden. Te meer, omdat de vloer van de keuken be dekt was met linoleum, waarop haar broer het instrument had geplaatst. Zij wilde de lamp uit doen en draaide aan de afsluiter van de onder hoogen druk gebrachte petroleum. In plaats van dit kraantje dicht te doen, zette zij het heelemaal open. Met groote kracht stroomde de petroleum uit het reservoir, vatte vlam en nu was het slechts een kwestie van enkele seconden, dat de vloer van de keuken brandde als een fakkel. Doodelijk verschrikt holde de dochter' de keuken uit en hoewel de familie nog een poging deed den brand meester te worden, woedde het vuur reeds aan stonds zoo hardnekkig, dat aan blus- schen niet viel te denken. De bewoners van deze étage vluchtten daarna het huis uit. Buren hadden in- I middels de brandweer gewaarschuwd. Toen deze ter plaatse verscheen, was de situatie zeer critiek geworden, want niet alleen had de brand zich over de geheele eerste étage uitgebreid, doch bovendien was het voor de bewoners van de derde étage de tweede verdieping van het huls staat leeg niet meer mogelijk liet perceel langs den normalen weg te ver- Onze bureaux zijn dagelijks geopend van 96 uur. Administratie en Redactie Telef tatere 2746. Poatrekening 48400. ring toont, dat zij gemakkelijk toegeeft aan dezen druk en haar onafhankelijkheid in aanzienlijke mate heeft verloren. In het bijzonder wordt er op gewezen, dat het besluit der Hongaarsche regeering toe te treden tot het z.g. antikominternpact niet kan worden gerechtvaardigd door de belangen van den Hongaarschen staat zeK die geenszins samenvallen met de agressie ve doeleinden, die worden nagestreefd on der het mom van dit pact door de onder- teekenaars, in de eerste plaats door Japan en dat dit besluit bijgevolg van buiten af de Hongaarsche regeering is opgedrongei Een dergelijke positie van Hongarije recht vaardigt niet langer het handhaven dooi de Sovjet-regeering van de diplomatieke betrekkingen met dit land door middel van speciale missies in de hoofdsteden der bei de staten. Deze betrekkingen kunnen in den vervolge worden onderhouden door vertegenwoordigers van beide staten in de hoofdstad van een derden staat. De corresponent van Reuter voegt aan deze berichten toe, dat het sluiten der Rus sische legatie te Boedapest en het verzoek de Hongaarsche legatie te Moskou te slui ten de eerste diplomatieke stap van dezen sard is dien de Russische regeering heeft genomen. De Sovjet-regeering heeft Hon gartfe de vorige maand, nog vóór de aan- (iOlDSUIE OOURANT. BNSDAG 2 UUR 4 MAYNARD en GENK In Debatten in de Kamer. De Belgische Kamer ging over tot be- spreking van een voorstel tot in behande- ivmy nemen van een grondwetsherziening, R E FITWW ingediend door Truffaut, socialistisch af- jgevaardigde uit Luik, en strekkende tot het ■invoeren in België van een federatief sy- zteem. Fieuiliieu verklaart tegen het voor- stelt te zijn. Minister Marck deelt rned®. I dat de regeering Dinsdag a.s. haar stand- I punt te kennen zal geven. I Van Cauwelaert verzoekt uitstel stemming, hetgeen door de Kamer verwor- I pen wordt. Fieuillien dringt er op aan, dat desondanks de stemming het in behande ling nemen van het voorstel uitgesteld zal worden, waarop de eerste minister, Spaak, j verklaart moe en ontmoedigd te zijn doo’ de werkmethoden der Kamer. „Dagelijks zegt men tegen my te werken en voortdurend werpt men sinaasappel- I schillen op mijn weg. Ik heb er genoeg van I Men wil, dat ik mij met ernstige zaken bezig houdt en men belet het mij. Ik ver- klaar, dat de Kamer mij helpen zal, of wel, I dat ik zal heengaan. Onverwacht werpt k men hier de ernstigste voorstellen ter tafel t en men wil mjj den tijd niet geven om na E te denken.” Op deze woorden werd op talrijke banken L geapplaudiseerd, terwijl van andere banken I gejoel weerklonk. Truffaut verklaart ver- volgens, dat zijn voorstel geen verrassing Kis voor Spaak. Tusschen de socialisten - ontspint zich dan een levendige discussie. I en de communist Relecom verwijt Spaak n verdeeldheid te willen brengen onder d0 ABONNEMENTSPRIJS: per kwartaal 2.25, per week 17 cent, overal waar de bezorging per looper geschiedt. Franco per post per kwataal 8.15. Abonnementen worden dagelijks aangenomen aan ons Bureau: MARKT 31, GOUDA bjj onze agenten en loopers, den boekhandel en de postkantooren. I De commandant van de brandweer, de heer C. Gordijn, de directeur van den G.G.D., dr. J H. Tuntler, en de commis- saris van politie, chef vanz het bureau Linnaeusstraat, de heer Staal, waren op het het terrein van den brand aanwezig. i Het spreekt van zelf, dat ook de pu blieke belangstelling zeer groot was. De politie zorgde echter voor een ^oede af redenen opgegeven. Litwinov, volkscommissaris v: landsche zaken der Sovjet Unie, j Hongaarschen gezant te Moskou er van in I kennis gesteld, dat de Sovjet-regeering heeft besloten de diplomatieke betrekkir- met Hongarije te verbreken. Litwinov deelde den Hongaarschen gr aant mede, dat de Sovjet-regeering dit be sluit heeft genomen met het oog op den Duitschen druk op de Hongaarsche aange legenheden en het toetreden van Hongarije tot het antikomintern-verdrag. De. Sovjet-regeering zal haar legatie te Boedapest sluiten en vernacht, dat de Hon- fcaarsche missie te Moskou eveneens zal worden gesloten. Naar het agentschap Tass uit beveegde bron verneemt, staat dit besluit der Sovjet regeering in verband met het feit, dat als gevolg van de Overeenkomst van Müncher Hongarije in den laatsten tijd onderworpen Is geweest aan krachtigen druk van zekere staten. De politiek der Hongaarsche regee- Debatten in den Senaat. De Senaat heeft heden de debatten voortgezet over de interpellatie, die tot den minister van onderwijs, Dierckx, ge richt is in verband met de door hem bij de opening der Vlaamsche Academie uitge sproken redevoering. De rexistische oud strijder, Boon, verklaart, dat de mogelijk heid bestaat, dat de minister een onhandi ge rede gehouden heeft, maar de verant woordelijkheid daarvoor berust by de ge. heele regeering. De rede zou anders uitge vallen of beoordeeld zijn, wanneer niet een ter dood veroordeelde medicus op een voor aanstaanden post was benoemd. Minister Dierckx verklaart, dat zyn rede niet was voorgelegd aan den premier, noch aan zijn collega Merlot. Alleen hij, minister Dierckx, is voor do rede verantwoordelijk. Na deze verklaring van den minister werd voorgesteld de debatten voor gesloten te verklaren, doch dit voorstel werd ver worpen. Nadat nog eenige sprekers het woori hadden gevoerd, werd de vergadering ver daagd. ILAAN No. 167 te GOUBl gaarne met het doen m aaarantie’a, opmaken n«l teen van Hypotheken, Ko* iur. en Verhuur, tegen M TELEFOON Nal

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1939 | | pagina 1